Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ELLEvilág


                                     A LAOSZI LÉGI
           ...
CHANNAPHA
ÉS A TÖRTÉNELEM
                         LAOSZBAN A GYERE­
 raquot;. A menekültek z...
Channapha Khamvongsa:
                            A történelem
                ...
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
A lhaszai jo ember
Siguiente
Próximo SlideShare
A lhaszai jo ember
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Béres Zsuzsa: Cannapha és a történelem

Descargar para leer sin conexión

(Forrás: Béres Zsuzsa: Cannapha és a történelem = Elle, 2009/január, 55-57. o.)

Vajon milyen lehet olyan országban felnőni, amelyre kilenc éven át nyolcpercenként egy B52-es bombázó rakományának megfelelő menynyiségű fürtösbombát dobtak? Történet egy fiatal lao-amerikai nőről, aki különös véletlen folytán szembetalálkozott népe láthatatlan történelmével, s élete új értelmet nyert.

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en recomendar esto

Béres Zsuzsa: Cannapha és a történelem

 1. 1. ELLEvilág A LAOSZI LÉGI HÁBORÚ ÖRÖKSÉGE CHANNAPHA ÉSATÖRTÉNELEM Vajon milyen lehet olyan országban felnőni, amelyre kilenc éven át nyolcpercenként egy B52-es bombázó rako­ mányának megfelelő meny- nyiségűfürtösbombátdobtak? Történet egyfiatallao-ame- rikai nőről, aki különös vélet­ len folytán szembetalálkozott népe láthatatlan történelmé­ vel, s élete új értelmet nyert. Férjem, Fred Branfman 2004 Eltitkolt h á b o r ú Ö válogatta és szerkesztette a „A Kö­ májusában e-mail üzenetet ka- 1964 és 1973 között, amikor az ame­ csög-síkság hangjai: élet a légi háború pott egy ismeretlen, ázsiai ne- rikai légierő több mint kétmillió ton­ alattquot; című kötetet, az egyetlen köny­ vű nőtől. „Úgy tűnik, évtizedek na bombát dobott itt le az indokínai vet, amely az indokínai háború során a óta Ö n t keresem. Sok más lao-ame- konfliktus részeként, Laosz a világ lakosság kilencvenöt százalékát kitevő rikaihoz hasonlóan, akik nagyon fi­ legtöbbet bombázott országává vált. földművesek háborús élményeiről szá­ atalon kerültünk Amerikába, Laosz Tízezrek életét oltották ki vagy nyomo­ molt be saját rajzaikkal és esszéikkel. történelme, különösen a vietnami rították meg a bombák, százezrek vál­ Fred 1969-ben szerzett először tudo­ háború korszaka, előttem is jórészt tak földönfutóvá. A z Egyesült Államok mást a titkos légi háborúról, amikor ismeretlen. Most, amidőn egyre job­ titkos laoszi háborúja, a fel nem rob­ az első menekültek a Köcsög-síkságról ban megismerem múltunkat, szeret­ bant bombák háború utáni folyama­ Vientianéba érkeztek. „Beszéltem lao­ ném másokkal is megosztani mind­ tos pusztítása legfeljebb egy lábjegyzet sziul, ezért egy újságíró, aki menekül­ azt, amit megtudtam. Noha nem erejéig került be a történelemkönyvek­ tekkel akart interjút készíteni, megkért, tudtuk megakadályozni a népünkkel be, s néhány humanitárius szervezetet hogy tolmácsoljak neki — emlékszik megtörtént múltbéli igazságtalansá­ kivéve a teljes feledés homályába me­ vissza Fred. — Sokkolt, amikor arról gokat, abban reménykedem, hogy rült. A külvilágnak fogalma sem volt a számoltak be, hogy már öt éve bom­ történelmünk jobb megismerésével bombázásokról, amíg Fred, aki ebben bázták őket, hogy az emberek a föld alá és befogadásával lehetőséget kapunk az időben Laoszban tanított (1967 és kényszerültek, ahol úgy éltek, mint az mai sorsának jobbítására.quot; Aláírás: 1971 között) fel nem fedte az ameri­ állatok, a napalm gyilkolta őket, gyer­ Channapha Khamvongsa. kai Kongresszus és közvélemény előtt. mekeiket taposóaknák tépték cafatok- ELLE 5 5
 2. 2. CHANNAPHA ÉS A TÖRTÉNELEM LAOSZBAN A GYERE­ raquot;. A menekültek zöme ártatlan lao­ K E K 38 S Z Á Z A L É K A szi földművelő volt, azt sem tudták, hol N E M JÁR ÁLTALÁNOS van Amerika, fogalmuk sem volt, mi­ I S K O L Á B A , 40 S Z Á ­ ZALÉKUK ALULTÁP­ ért bombázzák őket. Fred ezt követően L Á L T ÉS 9 SZÁZALÉ­ azon munkálkodott, hogy a titkos bom­ K U K N E M ÉRI M E G bázást napvilágra hozza. „Washington A Z ÖT É V E S K O R T DC-ben létrehoztam a Project A i r Wart, s — minő véletlen — egyik fiatal gyakornokom John Gavanaugh volt, aki több mint harminc évig megőrizte hogy Channapha Laoszból származik, fordítson a Laoszban máig pusztító fel a menekültek eredeti rajzait és esszéit, átadott neki egy köteg rajzot és írást, nem robbant bombák megsemmisíté­ ami önmagában is csodaquot; - mondja melyet harminc éve őrzött a fiókjában. sére. „Becslések szerint Laosz talajában Fred. A második csoda az, hogy Johnt E találkozás Channapha életét mind­ kb. nyolcvanmillió bomba lappang to­ a sors összehozta Channaphával, aki a örökre megváltoztatta. vábbra isquot; - magyarázza Fred a hely­ laoszi légi háború történetét és utóéletét Fred és Channapha az első e-mail-vál­ zet súlyosságát. Mivel a bombákat a feledés homályából végre ország-vi­ tások után New Yorkban személyesen egyenként hatástalanítják, a mostani lág elé tárta. is találkozott, ahol Fred kapcsolatai ré­ erőforrások mellett kétezer évre lenne vén Channaphának sikerült az első öt­ szükség az összes hatástalanításához. Keserű örökség ezer dollárnyi adományt megszereznie, Channapha Khamvongsa Vien- melyet arra használt fel, hogy a fotókat Tragikus m ú l t helyett tianében, Laosz fővárosában született. digitalizálja, majd egy vándorkiállítást r e m é n y t e l i jövő A kislány hatéves volt, amikor 1979- épített ezek köré. A történelmi hallga­ A z elmúlt nyáron Channapha tanul­ ben családja Laoszból a Thaiföldön tás megtörése Channaphában óriási mányutat szervezett Laoszba. A z út so­ lévő Nong K h a i menekülttáborba szö­ energiákat szabadított fel, rátalált sa­ rán azt tapasztalták, hogy a gazdálko­ kött, ahonnan 1980-ban az Egyesült ját hangjára. Állásának hátat fordítva dók képtelenek földjeiket megművelni Államokba vándoroltak ki. Channap­ megalapította a Legacies of War (A ezek miatt a fel nem robbant bombák ha gyakran érdeklődött az óhaza iránt, háború örökségei, www.legaciesofwar. miatt. M a Laosz területének egyhar­ ám családja arra törekedett, hogy a org) nevű nonprofit szervezetet, mely­ madát jelenleg is megszállva tartják szülőföld történelme minél inkább a nek missziója, hogy Laosz vietnami a fürtös bombák. Laosz Bangladesh feledés homályába merüljön. Azonban háború idején történő bombázásának után Délkelet-Ázsia legszegényebb 2003-ban a sors Channaphát, akkori­ történelmét feltárja, elősegítse a hábo­ országa, s mivel lényegében önellátó ban a Ford Foundation munkatársát rú sebeinek begyógyítását, egy béké­ gazdálkodásra épül, a fel nem robbant összehozta John Gavanaugh-val, az sebb jövőbe vetett hit reménységét. Jár­ bombák az ottaniak életét alapjaiban alapítvány által támogatott egyik pro­ ja az országot a vándorkiállítással, és az lehetetlenítik el. Egy kar vagy egy láb jekt munkatársával, aki megkérdezte amerikai Kongresszusban is lobbizik, elvesztése azt jelenti, hogy az illető nem tőle, hova valósi. Amikor megtudta, hogy az Egyesült Államok több pénzt tudja megművelni földjét, s vagy éhen ELLE 56
 3. 3. Channapha Khamvongsa: A történelem mint kiindulópont N o h a hétévesen kerültem a z Egyesült Államok­ b a , c s a k egyetemista k o r o m b a n tudtam m e g részletesebben, h o g y miért és h o g y a n h a g y t a el családunk a szülőföldünket A k k o r h a l l o t t a m először, d e a k k o r is c s a k n a g y általánosság­ b a n a L a o s z b a n z a j l ó háborúról, a z a m e r i k a i kormányzat s z e r e p é r ő l . Később m e g t u d t a m , h o g y L a o s z , szüleim, n a g y s z ü l e i m , dédszüleim h a z á j a a z emberiség történelmének legerő­ t e l j e s e b b e n bombázott o r s z á g a Apránként f e l f e d e z t e m a tágabb társadalmi és politikai körülményeit a n n a k , h o g y szüleim és több mint h é t s z á z e z e r l a o s z i , a z a z a z o r s z á g népessé­ gének e g y h a r m a d a miért volt kénytelen más o r s z á g o k b a n menedéket keresni. A családom talán a z é r t volt s z ű k s z a v ú , mert aggódtak, h o g y én m e g r a g a d o k m a j d a múltban, a történelem által megbénítva. Míg l a o - a m e r i k a i identitásom talán a háború következ­ ményeiben gyökerezik, n e m ért és n e m is érhetett véget u g y a n o t t C s a k a m i k o r s z e ­ mélyesen is találkozhattam L a o s z gyönyörű népével és tájaival, t u d t a m átélni, h o g y saját s z e m é l y e s történelmem csupán c s a k pici m o r z s á j a s z ü l ő h a z á m é n a k , m e l y n e k s z e l í d lankái, kanyargó folyói, életerős lakói alkotják L a o s z történelmi kötőszövetét közel h é t s z á z éve. hal, vagy pedig a faluközösség gyám­ Barbara-i barátaitól, a másik felét a Le­ kodására szorul. Senki sem akar vele gacies of War színeiben Sakuna terem­ házasságra lépni, tehát nem lehetnek tette elő kisebb adományokból, részben gyerekei sem, ami ebben a gazdaság­ lao-amerikaiaktól is. A falu mintegy ban a legfőbb érték. Becslések szerint száz családból áll, s 494-en élnek itt, legalább 13 000 polgári személy - több akik túlélték a masszív bombázásokat. mint 40 százalékuk gyermek — halt meg Van egy általános és egy középiskolá­ vagy nyomorodott meg 1973, a háború ja, azonban a régi óvoda az összeomlás vége óta. A z áldozatok több mint fele szélén állt. „Tucatnyi ember dolgozott fürtös bomba áldozata volt. A Legacies az építkezésenquot; - meséli Sakuna. Fred, of War új, előrevivő örökség létreho­ aki a delegáció tagja volt, keserédes él­ zásán is munkálkodik. „A bombáktól ményekkel tért vissza Laoszból. „Két­ megtisztított területeken a bombák he­ ségbeesésemet eksztázis váltotta fel, lyét óvodák fogják átvenni. Reméljük, amikor Channapha létrehozta a Lega­ ez a szegénységből való kiútjukat is je­ cies of Wart - meséli. - Úgy éreztem, lenti - mondja Sakuna Thongchanh, a hogy amit csinál, helyrebillentette az szervezet egyik koordinátora. - K a m ­ életem, hiszen amit Laoszban átél­ pányunkkal a tragikus múltat remény­ tem, meghatározó élménye volt az én Fotó teli jövővé szeretnénk változtatni Laosz fiatalságomnak is. Igen fájdalmas volt BOON VONG, népe számára.quot; viszont Laoszban a háború vége óta A z augusztusi tanulmányút során a de­ megnyomorított emberekkel szemtől legáció ellátogatott a Xieng Khoang szembe találkozni.quot; Channapha, aki tartománybeli Lathsene falucskába is, átvette Fredtől a stafétabotot, tele van hogy a Schools Not Bombs kampány tervekkel. „Ennek a munkának folyta­ első óvodájának építkezését felkeressék. tódnia kell, ezt nem hagyhatjuk abbaquot; A z óvoda építéséhez szükséges 15 000 — vallja lelkesen. dollár felét Fred gyűjtötte össze Santa BÉRES ZSUZSA

(Forrás: Béres Zsuzsa: Cannapha és a történelem = Elle, 2009/január, 55-57. o.) Vajon milyen lehet olyan országban felnőni, amelyre kilenc éven át nyolcpercenként egy B52-es bombázó rakományának megfelelő menynyiségű fürtösbombát dobtak? Történet egy fiatal lao-amerikai nőről, aki különös véletlen folytán szembetalálkozott népe láthatatlan történelmével, s élete új értelmet nyert.

Vistas

Total de vistas

546

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×