Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
A tibeti buddhizmus
é s politikai s z e r e p e


Vallás, állam, egyház

                        A...
11. századtól a buddhizmus egyre                                           mong...
A mongol egyházfők
                        Kailásza
Az V . dalai láma felismerte a mongol
szövetség...
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
продающий маркетинг
Siguiente
Próximo SlideShare
продающий маркетинг
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Szilágyi Zsolt: A tibeti buddhizmus és politikai szerepe

Descargar para leer sin conexión

Napjainkban a buddhizmus fogalma
szorosabban kapcsolódik
Tibethez, mint Indiához,
ahol kialakult, vagy Kínához, ahová
Tibetnél jóval korábban érkezett. A tibeti
és a mongol buddhizmus egymástól
elválaszthatatlan fogalmak: a mongol
területeken tibeti közvetítéssel terjedt
el a vallás, Tibetben pedig a 13.
századtól a mongolok beavatkozásai
alakították az egyház, ill. az egyes rendek
történetét. A tibeti területeken két
jelentősebb hullámban terjedt el a vallás.
Ezeket korábbi, ül. későbbi megtérésként
szokták említeni.

 • Sé el primero en recomendar esto

Szilágyi Zsolt: A tibeti buddhizmus és politikai szerepe

 1. 1. A tibeti buddhizmus é s politikai s z e r e p e Vallás, állam, egyház A korábbi megtérés N apjainkban a buddhizmus fo­ galma szorosabban kapcsoló­ dik Tibethez, mint Indiához, Szongcen Gampót, az első „tankirálytquot; ahol kialakult, vagy Kínához, ahová (620-649), a hagyomány szerint nepáli Tibetnél jóval korábban érkezett. A ti­ és kínai főfeleségei ismertették meg a beti és a mongol buddhizmus egymás­ buddhizmus indiai és kínai változatá­ tól elválaszthatatlan fogalmak: a mon­ Sákjamuni Buddha szobra val, s ő ezt az új hitet támogatta a a Ihászai Dzsokhang-kolostorban. gol területeken tibeti közvetítéssel ter­ Tibetben korábban elterjedt bönnel Tibet legszentebb faragott képe jedt el a vallás, Tibetben pedig a 13. szemben. A z államalapító ugyanis a - a hagyomány szerint - századtól a mongolok beavatkozásai buddhizmus támogatásával kívánta még Buddha életében készült Indiában alakították az egyház, ill. az egyes ren­ megtörni a bön előkelő réteg hatalmát. dek történetét. A tibeti területeken két Triszong Decen tankirály (755-797) nagy tanvitát. Ezután hirdették ki a jelentősebb hullámban terjedt el a val­ a buddhizmust 779-ben államvallássá buddhizmus győzelmét a bön felett, lás. Ezeket korábbi, ül. későbbi meg­ tette. A 755-ben alapított Szamje- majd a 792-794 között tartott második térésként szokták említeni. kolostorban rendezték meg az első vita arról is döntött, hogy a tibetiek a buddhizmus indiai ágát követik a kína­ ival szemben. Uralkodása alatt indult A tibeti buddhizmus irányzatai meg a szanszkrit szent szövegek tibeti­ re fordítása. Nyingmapa Ralpacsen tankirály (815-836) szin­ A tibeti buddhizmus legrégebbi irányzata (neve is quot;ősiquot;-t jelent, ül. az „ősi for­ tén bőkezű támogatója volt az új val­ dítások iskolájánakquot; is hívják). Az első, a 8. században szanszkritből tibeti nyelvre lásnak, később vesztét is ez okozta. fordított buddhista tanításokon alapul. A z indiai Padmaszambhava (tibeti nyel­ Törvényt alkotott a szerzetesek támo­ ven: Guru rinpocse = Tavirózsaszülött) mestertől, a tibeti buddhizmus alapítójá­ gatásának szabályairól, nyelvújítási tól származtatja magát. Az irányzat képviselői nem rendelkeztek politikai hata­ rendeletet hozott, szabályozta a budd­ lommal, távol maradtak a hatalmi küzdelmektől. Szervezete kevésbé centralizált, mint a többi irányzaté, kisebb hangsúlyt helyez a kolostori életre, és teret ad a vi­ hista terminológiát és lerakta a klasszi­ lági életet élő, családos, de a buddhizmus iránt elkötelezett embereknek. kus tibeti nyelv alapjait. A buddhizmus Kagyüpa, szakjapa, gelugpa iránti túlzott elfogultsága elégedetlen­ A másik három iskolát összefoglalóan a szárma, avagy „új fordításokquot; iskolái­ séget szült, s a bönpárti nemesség nak is nevezik. Alaptanításaik megegyeznek egymással, a különbséget az eltérő összeesküvése során meggyilkolták. indiai mesterek és módszereik adják. Halála után a központi hatalom elvesz­ A Karma Kagyü iskolát azzal a céllal alapította Düszum khyenpa (az I. karma- tette befolyását, a buddhizmust üldöz­ pa) a 12. században, hogy az Indiában élt Sákjamuni Buddha tanításait torzítástól ték, a tibeti állam szétesett, az ország mentesen megőrizzék, és szóban továbbadják. (Ezért nevezik a „szóbeli vonalquot;-nak elvesztette korábbi hódításai jelentős is.) A kagyüpa rend alakította ki a tulku-lámák (reinkarnálódott vallási vezetők) in­ részét. tézményét, amelyet később a többi rend is átvett. A karmapák tisztán szellemi taní­ tók, fekete koronát viselnek, ezért fekete kalapos lámáknak is nevezik őket. A szakja tanítás a korai nyingma irányból származott. Alapítója, Khön Kön- A későbbi megtérés csog Gyalpo (1034-1102), az első szakja kolostor építője. A feudális széttagoltság időszaka után Congkhapa (1357-1419) tibeti filozófus és tanító alapította a sárgasüveges iskola­ a vallás későbbi elterjedésének Atísa - ként is ismert gelugpa irányzatot. Congkhapa megszilárdította a monasztikus fegyel­ a híres indiai mester, a Vikramasíla- met, rendjében előírta a szerzetesi szabályokhoz való szigorú ragaszkodást, a budd­ kolostor szerzetese - Tibetbe érkezése hizmus átfogó tanulmányozását és a tantrikus gyakorlatok végzését. A rend kiváló tu­ (1042) adta a legnagyobb lökést. Taní­ dósok sorát adta. A 16-17. századra a gelug iskola lett a tibeti buddhizmus vezető irányzata, és szellemi vezetője, a dalai láma a tibeti buddhizmus legfőbb alakja. tásai a „fokozatos útrólquot;, az emberek három típusának fejlődéséről a tibeti F. I. buddhizmus egyik alapját képezik. A 8
 2. 2. 11. századtól a buddhizmus egyre mongol történelem egyik legfonto­ nagyobb teret nyert az országban, s sabb hagyományává. ekkor alakultak ki azok a nagy ren­ A Mongol Birodalom felbomlását dek - a korábbi megtéréshez kap­ csaknem 200 éves feudális széttagolt­ csolható nyingmapa mellett a szak- ság követte, amelyet Altan kán (1507- japa, karmapa -, amelyek a tibeti 1582) uralkodása és a második mon­ buddhizmus különböző nagy iskoláit gol megtérés zárt le. Altan sikeres jelképezik. Bár a rendek később a hadjáratokat indított a kínai Ming- világi hatalmi törekvések tekinteté­ dinasztia ellen, erős központosított ben egymás riválisaivá váltak, hit­ hatalmat alakított ki a mai Belső- tételeik, és kolostori rendszabályza­ Mongólia területén, de nem lehetett taik között sok a hasonlóság. Jórészt nagykán, mivel nem volt dzsingi­ Az országúton, Csinghaj és Szecsuan tartomány hatá­ ugyanazokat a szútrákat, tantrákat és rán. A zarándok lámák útban Lhásza felé a legmélyebb szida. Hatalmát kénytelen volt más szanszkritból fordított kanonizált tisztelet kifejezéseként teljes testtel borulnak a földre eszközökkel legitimálni. Ehhez je­ műveket ismerik el. Ezek gyűjtemé­ lentett komoly segítséget számára a nyét, a 108 kötetes Kárgyurt (lefordított elsősorban Kubiláj nagykánhoz - köt­ tibeti eredetű buddhizmus. kinyilatkozások), ill. a 225 kötetből álló hetjük. Bár a tibetiek már 1207-ben, a Tibet az egymással vetélkedő ren­ Tengyurt (lefordított magyarázatok) a tangutok elleni mongol hadjárat után a dek és az őket támogató világiak össze­ 14. században állították össze. hódítók adófizetőivé váltak, a térítés csapásainak színtere volt. A gelugpa A legkésőbb létrejött tibeti budd­ kezdete a szakjapa rend akkori fő- rendnek jelentős támogatóra volt szük­ hista rend, a 14-15. század fordulóján lámája, Szakja pandita és Göden kán sége, így kapva kapott egy esetleges Congkhapa által alapított gelugpa fu­ (Ögödej másodszülött fia) 1247-ben mongol szövetség lehetőségén. A rend totta be a legjelentősebb politikai karri­ létrejött találkozásához, ül. a pandita akkori főlámája, Szönam Gyaco el­ ert. Nagy kolostorait (Ganden, Dre- unokaöccse Phagpa láma és Kubiláj fogadta Altan meghívását, s 1578-ban pung, Szera, Tasilhünpo) jórészt a 15. kán között kialakult szövetséghez köt­ a kán udvarába érkezett. század elején alapították. hető. Phagpa kivívta a nagykán tiszte­ letét, s így nemcsak Tibet helytartójá­ A tibeti teokrácia nak rangját kapta meg a Jüan-dinasztia Térítés a mongolok között alapítójától, de a császár tanítómeste­ A szövetségkötés tiszteletére a mongol A buddhizmus Mongóliában is két hul­ rének címét is elnyerte. A világi és az nagykán a dalai láma („bölcsesség óce­ lámban terjedt el. A mongolok első egyházi hatalom - a „két törvényquot; - ánjaquot;) címet adományozta a tibeti rend megtérését a dzsingiszida kánokhoz - együttműködése ettől kezdve vált a vezetőjének. Ezzel a gesztussal indult a tibeti buddhista egyházfők karrierje. A mongol kán a buddhizmus reinkarná- A BUDDHIZMUS ELTERJEDÉSE Selyemút ciós tanait és a gelugpa tulku (újjászüle­ A buddhizmus elterjedési határa a legnagyobb kiterjedése idején tett főláma) hagyományát felhasználva (Kr. u. 1000 körül) magát Kubiláj újjászületésének hirdet­ te, így formálva jogot a nagykáni trónra. A tibeti gelugpa rend pedig maga mö­ gött tudhatta a mongolok jelentős kato­ nai erejét, mely hozzásegíthette a Tibet feletti fennhatóság megszerzéséhez. 1641-ben egy belső felkelést követően a hosut-mongol Güsri kán seregei sta­ bilizálták a gelugpák hatalmát, s 1642- ben a világi trónra emelték az V . dalai lámát, Ngavang Lobszang Gyacót, teokratikus hatalmat hozva létre az or­ szágban. A dalai láma, immár mint vi­ lági uralkodó, nem elégedett meg csu­ pán a Tibet feletti fennhatósággal. A formálódó Mandzsu Birodalom, a cári Oroszország és az Ojrát Kánság riváli­ saként bekapcsolódott a mongol terü­ Jelentős buddhista szentély és vallási központ I A buddhizmus terjedésének főbb irányai: letek feletti fennhatóság megszerzésé­ mahájána (nagy szekér) irányzat ért folytatott küzdelembe. Tibet hatal­ hínajána (kis szekér) irányzat mi pozícióinak erősítésére a buddhista vadzsrajána (gyémántszekér) irányzat vallás terjesztését kívánta felhasználni. 9
 3. 3. A mongol egyházfők Kailásza Az V . dalai láma felismerte a mongol szövetségben rejlő lehetőségeket. Lét­ rehozott egy magas rangú egyházi mél­ tóságot, melyet a dalai, ill. a pancsen T ibetben található Ázsia legszentebb hegye, három vallás zarándokközpont­ ja. Neve szanszkritul „kristálytquot; jelent. A láma (a szanszkrit pandita [tudós] és a hinduk számára a hegy Siva, a teremtő és tibeti csenpo [nagy] szavak összetétele) pusztító isten trónja. A buddhisták minden mellett a tibeti eredetű buddhizmus irányzatának Csakraszamvara, a legfőbb harmadik legmagasabb rangú vezetőjé­ üdvözülés Buddhájának szent helye. A nek tekintenek. 1650-ben a mongol bön hívők minden spirituális hatalom ere­ buddhista egyház főlámájává emelte dőjének és központjának tartják a hegyet. Öndör Gegent, akit korábban, alig A dzsainák Astapada-hegyként tisztelik, s négyévesen a halha-mongol kánok val­ úgy hiszik, hitük alapítója, Risabhadéva itt érte el a Nirvánát. Az utóbbi két vallás hí­ lási vezetőjükként ismertek el. A tibeti vői a hegyet a többiekkel ellentétes irány­ főláma a dzsebcundampa (mongolul ban - az óramutató járásával ellentétesen bogdo gegen — szent fényesség) címet Pihenő láma - kerülik meg. Minden évben zarándokok adományozta a fiatal mongol lámának, a szent Kailásza-hegy előtt ezrei keresik fel a 6714 m magas, ember­ majd 600 szerzetes kíséretében vissza­ láb soha nem taposta hegycsúcsot. Az évezredes hagyományú zarándoklatban a küldte hazájába, hogy ott folytassa térí­ körülötte lévő 52 km-es utat teszik meg a zarándokok 6000 m magasságban gya­ tő tevékenységét, tovább növelve ezzel log, gyakran egyetlen nap alatt, vagy háromlépésenként a köves földre borulva és a gelugpa rend befolyását. imádkozva (így 4 napig tart az út). Az egyházfők politikai szerepe a két főláma politikai státusa is eltérő­ politikai és kulturális szerepének fenn­ A 18. századtól a mandzsu császárok en alakult. A z 1921. évi forradalom maradása szempontjából. pontosan látták, hogy tibeti, ill. mon­ Mongóliában megfosztotta világi ha­ A pancsen láma napjainkban már góliai uralmuk konszolidálásának egyik talmától a bogdo gegent, s annak nem töltheti be azt a szerepét, melyre legfontosabb feltétele a buddhista egy­ 1924-ben bekövetkezett halála után a rangja predesztinálja. A 10. pancsen lá­ ház főlámái feletti befolyás megszerzé­ kormányzat megtiltotta, hogy újabb ma gyakorlatilag a kínai betörés más­ se. 1757-ben császári parancsba adták, megtestesülését keressék. A dalai lá­ napján elismerte a Kínai Népköztársa­ hogy a mongol főlámák újjászületéseit ma ekkor még őrizte viszonylagos füg­ ságot, ill. annak Tibet feletti fennható­ nem kereshetik mongol területen, ké­ getlenségét a tibeti kormány élén. ságát. A 14. dalai láma bár 1953-ban el­ sőbb pedig a dalai lámák választásának ismerte a pancsent, a kínai kormány hagyományait próbálták befolyásolni. bábjának tekintette, és többször szem­ A buddhista egyházfők szerepe oapjaiokbao M i n d Tibet, mind Mongólia 20. bekerült vele. Újabb megtestesülése pe­ századi történetét alapvetően megha­ 1950-ben Mao kínai vörös hadserege dig, akit a dalai láma elismer, kínai fog­ tározza a Kínához fűződő viszonyuk. bevonult Tibetbe. A 14. dalai láma ek­ ságban van, a Kína által kijelölt pan­ Céljuk a Mandzsu Birodalom bukása kor még bízott a békés megegyezés­ csent viszont a tibetiek nem fogadják el. után nem lehetett más, mint a függet­ ben, de az 1959-ben kitört Kína-ellenes A mongol egyház jelenlegi vezetője, lenség kivívása, i l l . megtartása. Tibet felkelés erőszakos leverésének idején a IX. Halha Dzsebcundampa rinpocse a század elején még számíthatott a kénytelen volt országát elhagyni. Azóta bár 1991 óta a dalai láma, ill. a mongol britek támogatására, az 1904-es tibe­ száműzetésben él és politikai eszkö­ kormány által is elismert, legitim egy­ ti-angol, ill. az 1914-ben aláírt szimlai zökkel küzd Tibet függetlenségéért. házfő, mégsem tartózkodhat Mongó­ egyezményeket a tibetiek mint az ál­ Egy személyben képviseli a tibeti álla­ liában. A kommunista hatalom korábbi lam függetlenségének bizonyítékát ér­ mot. Tevékenysége nagy nemzetközi beavatkozása miatt csak a mongol telmezték. Ezt az álláspontot azonban figyelmet kelt, a legutóbbi időkben rendszerváltás után (1990) ismerhették Kína sohasem fogadta el. Bár sem T i ­ azonban kisebb visszavonulás érzékel­ el az 1932-ben Tibetben született bet, sem Mongólia jogi státusa nem hető állásfoglalásaiban: már nem Tibet újabb megtestesülést. Eddig mindössze volt egyértelmű, a Teokratikus Mon­ teljes függetlenségét, hanem a széles egy alkalommal, 1999-ben utazhatott gol Államot és Tibetet önállónak te­ körű kulturális és vallási autonómia Mongóliába. Előtte és azóta is csak a kintő egyetlen nemzetközi szerződést megszerzését jelöli meg célként. zarándokokon keresztül tarthatta a 1913. január 21-én megkötötték, mely­ Az egyház és ezen keresztül a tibeti kapcsolatot híveivel. M a Dharamszalá- ben a két állam elismerte egymás füg­ államiság szempontjából meghatározó, ban, a dalai láma mellett él és dolgo­ getlenségét, ill. az egyházfők hatalmát a dalai láma utódlásának kérdése. A z , zik, a buddhizmus utazó nagykövete országaikon belül. A z egyezmény hogy következő megtestesülése tibeti csakúgy, mint a buddhista egyház veze­ nemzetközi ratifikálása azonban elma­ vagy esetleg más területen bukkan-e tője. radt, s a század harmadik évtizedétől fel, alapvető kérdés a cím továbbélése, SZILÁGYI ZSOLT 10

Napjainkban a buddhizmus fogalma szorosabban kapcsolódik Tibethez, mint Indiához, ahol kialakult, vagy Kínához, ahová Tibetnél jóval korábban érkezett. A tibeti és a mongol buddhizmus egymástól elválaszthatatlan fogalmak: a mongol területeken tibeti közvetítéssel terjedt el a vallás, Tibetben pedig a 13. századtól a mongolok beavatkozásai alakították az egyház, ill. az egyes rendek történetét. A tibeti területeken két jelentősebb hullámban terjedt el a vallás. Ezeket korábbi, ül. későbbi megtérésként szokták említeni.

Vistas

Total de vistas

1.360

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

12

Acciones

Descargas

27

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×