Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
(Renaissance)
ความหมาย
การฟื้นฟูศิลปวิทยา = การเกิดใหม่
ภูมิปัญญา
ศิลปกรรม
วรรณกรรม
• เริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-17
• ถือว่าเป็นจุด...
สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
1.การขยายตัวทางการค้า
-ทาให้ฐานะทางการเงินของชาวยุโรปมั่งคั่งขึ้น จึงหันมาสนับสนุนงาน
ด้านศ...
แนวคิดใหม่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ความเชื่อเดิม
-มนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาแต่กาเนิด การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็น
การไถ่...
แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
“ลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) ”
ที่ให้ความสนใจในโลกปัจจุบันแทนการมุ่งหน้า
ไปสู่สวรรค์
ความเจริญรุ่งเรืองในสมัย
ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ด้านวรรณกรรม
ฟรันเซสโก เปทราก (Francesco Petrarch)
เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง
มนุษยนิยม มี...
โยฮันเนส กูเตนเบิร์ก (Johannes Gutenburg)
ได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์และระบบการพิมพ์แบบเรียงตัวอักษร ทาให้
หนังสือราคาถูกลงเป็นอั...
วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare)
เขียนบทละครเรื่อง โรมีโอและจูเลียต ที่สะท้อนถึงความ
หลากหลายของปัจเจกชน อารมณ์แล...
ด้านศิลปกรรม
ไมเคิล แองเจโล (Michelangelo )
งานประติมากรรม : รูปสลักเดวิด(David) และ ปิเอตา(Pieta)
งานจิตรกรรม : จิตรกรรมฝ...
เลโอนาร์โด ดาวินชี(Leonardo da Vinci)
ภาพเขียนที่มีชื่อเสียง : ภาพอาหารมื้อสุดท้าย(The Last
Supper) โมนาลิซา(Monalisa)
ราฟาเอล (Raphael)
ภาพพระแม่ พระบุตร และจอห์น แบปติสต์ (Madonna and
Child with St.John) แสดงความรักของแม่ที่มีต่อบุตร
งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้
วางรากฐานความเจริญด้านต่างๆให้แก่ชาติตะวันตกเป็น
อันมาก ทาให้ชาวยุโรปได้ก้าวเข้าสู่ยุ...
การปฏิรูปศาสนา
สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา
1. ชาวยุโรปมีความรู้มากขึ้น จึงไม่พอใจที่สันตะปาปาและพระชั้นสูง
บางพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเ...
สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา (ต่อ)
3. ประชาชนบางส่วนต้องการทาความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
เพิ่มขึ้น จนมีนักคิดเสนอว่ามนุษย์ควรเข้...
การเริ่มปฏิรูปศาสนา
มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther)
นักบวชชาวเยอรมันที่ทาการประท้วงการขายใบยกโทษบาปด้วยการปิดประกาศ
คาประท...
นิกายลูเทอร์
- มีหลักปฏิบัติ การดาเนินงาน พิธีกรรมทางศาสนา และลักษณะของ
นักบวชเป็นแบบคาทอลิก
- นักบวชในนิกายลูเทอร์เป็นเพี...
ผลของการปฏิรูปทางศาสนาได้ก่อให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น
แบ่งเป็น 3 นิกายสาคัญ ได้แก่
1.นิกายลูเทอร์
แพร่หลายในเยอรมัน และป...
การปฏิรูปของศาสนจักร
1. ศาสนจักรได้จัดการประชุมสังคายนาพระศาสนาที่เมืองเทรนต์ ใช้
ระยะเวลา 18 ปี มีบทสรุปดังนี้
1. สันตะปา...
การปฏิรูปของศาสนจักร (ต่อ)
2. ศาสนจักรได้ตั้งศาลศาสนาเพื่อลงโทษพวกนอกศาสนา
- พิจารณาความผิดของพวกนอกศาสนาคาทอลิก และชาวคาท...
ผลของการปฏิรูปศาสนา
1. คริสตจักรตะวันตกได้แตกแยกออกเป็น 2 นิกาย คือ
1. นิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม มีสันตะปา...
THANK YOU
สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวพราวฐิตา ขัตติโยทัยวงศ์ ม.6.7 เลขที่ 9
2.นางสาวเฟื่องฟ้ า จันทร์แสง ม6.7 เลขที่ 11
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Renaissance และ การปฏิรูปศาสนา

4.311 visualizaciones

Publicado el

Renaissance และ การปฏิรูปศาสนา

Publicado en: Redes sociales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Renaissance และ การปฏิรูปศาสนา

 1. 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance)
 2. 2. ความหมาย การฟื้นฟูศิลปวิทยา = การเกิดใหม่ ภูมิปัญญา ศิลปกรรม วรรณกรรม • เริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 • ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่ • ศูนย์กลาง : ประเทศอิตาลี
 3. 3. สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 1.การขยายตัวทางการค้า -ทาให้ฐานะทางการเงินของชาวยุโรปมั่งคั่งขึ้น จึงหันมาสนับสนุนงาน ด้านศิลปวิทยาการ 2.บรรดานักปราชญ์และศิลปินต่างๆให้ความสนใจในศิลปะ และวิทยาการของชาวโรมัน 3.ผู้คนเสื่อมศรัทธาในสถาบันคริสต์ศาสนา และหันไปสนใจ ผลงานสร้างสรรค์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 4. 4. แนวคิดใหม่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ความเชื่อเดิม -มนุษย์ทุกคนมีบาปติดตัวมาแต่กาเนิด การมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็น การไถ่บาป ทาให้ชีวิตมีการพัฒนาไม่มากนัก เมื่อเกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ -ทาให้เริ่มเห็นว่าแท้จริงมนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีและมีคุณค่าได้ โดยการศึกษาและเรียนรู้จากวรรณกรรมของกรีกและโรมันที่สอดแทรก ปรัชญาและแนวทางในการดาเนินชีวิต
 5. 5. แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ “ลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) ” ที่ให้ความสนใจในโลกปัจจุบันแทนการมุ่งหน้า ไปสู่สวรรค์
 6. 6. ความเจริญรุ่งเรืองในสมัย ฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 7. 7. ด้านวรรณกรรม ฟรันเซสโก เปทราก (Francesco Petrarch) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง มนุษยนิยม มีผลงานวรรณกรรมที่เรียกว่า งานคลาสสิก ที่สะท้อนจิต วิญญาณของมนุษย์
 8. 8. โยฮันเนส กูเตนเบิร์ก (Johannes Gutenburg) ได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์และระบบการพิมพ์แบบเรียงตัวอักษร ทาให้ หนังสือราคาถูกลงเป็นอันมาก
 9. 9. วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare) เขียนบทละครเรื่อง โรมีโอและจูเลียต ที่สะท้อนถึงความ หลากหลายของปัจเจกชน อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งได้รับความนิยม นามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง เวนิสวานิช คิงเลีย แมกเบทและฝันกลางฤดูฝน
 10. 10. ด้านศิลปกรรม ไมเคิล แองเจโล (Michelangelo ) งานประติมากรรม : รูปสลักเดวิด(David) และ ปิเอตา(Pieta) งานจิตรกรรม : จิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์ซีสตินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 11. 11. เลโอนาร์โด ดาวินชี(Leonardo da Vinci) ภาพเขียนที่มีชื่อเสียง : ภาพอาหารมื้อสุดท้าย(The Last Supper) โมนาลิซา(Monalisa)
 12. 12. ราฟาเอล (Raphael) ภาพพระแม่ พระบุตร และจอห์น แบปติสต์ (Madonna and Child with St.John) แสดงความรักของแม่ที่มีต่อบุตร
 13. 13. งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ วางรากฐานความเจริญด้านต่างๆให้แก่ชาติตะวันตกเป็น อันมาก ทาให้ชาวยุโรปได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใน คริสต์ศตวรรษที่ 16 อย่างมีเหตุผลและโลกทัศน์ที่ กว้างขวางขึ้น
 14. 14. การปฏิรูปศาสนา
 15. 15. สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา 1. ชาวยุโรปมีความรู้มากขึ้น จึงไม่พอใจที่สันตะปาปาและพระชั้นสูง บางพระองค์มีความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย และเรียกเก็บภาษีสูงขึ้นเพื่อ นาเงินไปใช้จ่ายในคริสตจักรที่กรุงโรม 2. เนื่องจากสันตะปาปาเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของยุโรป ทาให้ เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆต้องการเป็นอิสระจากคริสตจักรที่มีสันตะปาปา เป็นผู้ปกครอง
 16. 16. สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา (ต่อ) 3. ประชาชนบางส่วนต้องการทาความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา เพิ่มขึ้น จนมีนักคิดเสนอว่ามนุษย์ควรเข้าถึงพระเจ้าและทาความเข้าใจ ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยตนเองมากกว่าผ่านทางพิธีกรรมของศาสนจักร 4. สันตะปาปาจูเลียสที่2 และสันตะปาปาลีโอที่10 ต้องการงบประมาณ ในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม จึงส่งคณะทูตมาขายใบ ไถ่บาป ทาให้เกิดกลุ่มต่อต้านคริสตจักรหลายกลุ่ม
 17. 17. การเริ่มปฏิรูปศาสนา มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther) นักบวชชาวเยอรมันที่ทาการประท้วงการขายใบยกโทษบาปด้วยการปิดประกาศ คาประท้วง 95 ข้อ หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวิทเทนแบรก ซึ่งประกาศดังกล่าวถือ ว่าเป็นการประท้วงที่เป็นที่มาของนิกายโปรเตสแตนต์ และได้รับการสนับสนุน อย่างกว้างขวางในเยอรมัน -ถูกกล่าวหาจากจักรพรรดิ ชาลส์ที่ 5 ว่ามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสต์ศาสนา และ เป็นบุคคลนอกศาสนา แต่ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าผู้ครองแคว้นแซกโซนี ได้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาละตินมาเป็นภาษาเยอรมัน ทาให้ความรู้ทางด้าน ศาสนาแพร่หลาย และส่งเสริมพัฒนาการของภาษาเยอรมัน ได้ก่อตั้งนิกายลูเทอร์ ซึ่งได้แพร่ขยายไปทั่วเยอรมนีและสแกนดิเนเวีย
 18. 18. นิกายลูเทอร์ - มีหลักปฏิบัติ การดาเนินงาน พิธีกรรมทางศาสนา และลักษณะของ นักบวชเป็นแบบคาทอลิก - นักบวชในนิกายลูเทอร์เป็นเพียงผู้สอนศาสนา สามารถมีครอบครัวได้ - ยังคงมีการรักษาพิธีกรรมบางข้อไว้ เช่น ศีลจุ่ม และศีลมหาสนิท - มีกรอบความคิดว่า ความหลุดพ้นทางวิญญาณของชาวคริสต์จะ สามารถมีได้ก็เนื่องจากการยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าจนพระองค์ทรงเมตตา เท่านั้น
 19. 19. ผลของการปฏิรูปทางศาสนาได้ก่อให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น แบ่งเป็น 3 นิกายสาคัญ ได้แก่ 1.นิกายลูเทอร์ แพร่หลายในเยอรมัน และประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย 3. นิกายอังกฤษ หรือแองกลิคัน เป็นนิกายประจาประเทศอังกฤษ 2. นิกายคาลวิน แพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์และสกอตแลนด์
 20. 20. การปฏิรูปของศาสนจักร 1. ศาสนจักรได้จัดการประชุมสังคายนาพระศาสนาที่เมืองเทรนต์ ใช้ ระยะเวลา 18 ปี มีบทสรุปดังนี้ 1. สันตะปาปาทรงเป็นประมุขของคริสต์ศาสนา 2. การประกาศหลักธรรมทางศาสนาต้องให้ ศาสนจักรเป็นผู้ประกาศ 3. คัมภีร์ไบเบิลต้องเป็นภาษาละติน 4. ยกเลิกการขายใบยกโทษบาปและตาแหน่ง ทางศาสนา
 21. 21. การปฏิรูปของศาสนจักร (ต่อ) 2. ศาสนจักรได้ตั้งศาลศาสนาเพื่อลงโทษพวกนอกศาสนา - พิจารณาความผิดของพวกนอกศาสนาคาทอลิก และชาวคาทอลิกที่ มีความคิดเห็นแตกต่างจากศาสนจักร - ลงโทษโดยการเผาคนผิดทั้งเป็น
 22. 22. ผลของการปฏิรูปศาสนา 1. คริสตจักรตะวันตกได้แตกแยกออกเป็น 2 นิกาย คือ 1. นิกายโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม มีสันตะปาปาเป็นประมุข 2. นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆในประเทศทางภาคเหนือ ของยุโรป ความเป็นเอกภาพทางศาสนาของยุโรปสิ้นสุดลง 2. เกิดกระแสชาตินิยมในประเทศต่างๆ 3. เกิดการแข่งขันระหว่างนิกายต่างๆ 4. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป 5. ระบอบรัฐชาติแข็งแกร่งขึ้น 6. ผลของการแตกแยกทางศาสนา ทาให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นในยุโรป
 23. 23. THANK YOU
 24. 24. สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวพราวฐิตา ขัตติโยทัยวงศ์ ม.6.7 เลขที่ 9 2.นางสาวเฟื่องฟ้ า จันทร์แสง ม6.7 เลขที่ 11

×