Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Orientació 2014 alumnes 4t ESO

360 visualizaciones

Publicado el

orientació per als alumnes de 4t d'ESO

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Orientació 2014 alumnes 4t ESO

 1. 1. ORIENTA’T 2014 Després de l’ESO, què puc fer?
 2. 2. Per què és important aquestaPer què és important aquesta orientació?orientació? ► Final de l'etapa d'ensenyament obligatoriFinal de l'etapa d'ensenyament obligatori ► Projecte de vida: moment de reflexió, presa deProjecte de vida: moment de reflexió, presa de decisions.decisions. ► Sistema educatiu actual: s'adapta al ritmeSistema educatiu actual: s'adapta al ritme motivacional, d'interessos i habilitats dels alumnes.motivacional, d'interessos i habilitats dels alumnes.
 3. 3. ASPECTES DE L’ENTORN LA DECISIÓ ASPECTES PERSONALS CAPACITATS I APTITUDS: ...què faig bé? LA PERSONALITAT: ...com sóc? ELS VALORS: ...què és important per mi? INTERESSOS PROFESSIONALS: ...què m'agrada? L’OFERTA FORMATIVA: ...què? A on? … EL MERCAT DE TREBALL
 4. 4. DOSSIER D’ORIENTACIÓDOSSIER D’ORIENTACIÓ
 5. 5. Educació infantil ESO Educació primària M Ó N L A B O R A L Estudis Universitaris Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) Ensenyaments de règim especial (prova d’accés específica) Ensenyaments d’esports. Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà Amb títol de Graduat en ESO Sense títol de Graduat en ESO Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) BATXILLERAT PAU Cicles formatius de grau superior (CFGS) Ensenyaments de règim especial (prova d’accés específica) Ensenyaments d’esports. Arts plàstiques i disseny. Grau superior Prova o curs d’accés (17a) Prova o curs d’accés (18a amb CFGM / 19 a sense títol) Nota CFGS + fase específica PAU)
 6. 6. SENSE GRADUATSENSE GRADUAT (Repetició 4t ESO)(Repetició 4t ESO) ► PQPI (Programa de qualificacióPQPI (Programa de qualificació professional inicial)professional inicial) ► Formació Ocupacional (Escoles Taller,Formació Ocupacional (Escoles Taller, Cases dCases d‘‘Ofici, Cursos ...)Ofici, Cursos ...) ► Escoles dEscoles d‘‘AdultsAdults ► Món laboralMón laboral
 7. 7. AMB GRADUATAMB GRADUAT ►Opcions professionals (Món Laboral,Opcions professionals (Món Laboral, Formació Ocupacional...)Formació Ocupacional...) ►CICLES FORMATIUS DE GRAUCICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀMITJÀ ►BATXILLERATBATXILLERAT
 8. 8. El BatxilleratEl Batxillerat ►Durada:Durada: 2 cursos acadèmics2 cursos acadèmics ►3 modalitats d’estudi:3 modalitats d’estudi:  Arts  Humanitats i ciències socials  Ciències i tecnologia ►Estructura:Estructura:  Matèries comunes (tots els alumnes)  Matèries de modalitat  Treball de recerca (10% qualificació
 9. 9. El Batxillerat a l’Escola PiaEl Batxillerat a l’Escola Pia
 10. 10. Modalitat d’ARTSModalitat d’ARTS A 1r D.ARTÍSTIC 1 EGP (Expressió graficoplàstica) CULTURA AUDIOVISUAL D.TÈCNIC 1 2n D.ARTÍSTIC 2 DISSENY Hª ART D.TÈCNIC 2
 11. 11. Modalitat d’HUMANITATS IModalitat d’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSCIÈNCIES SOCIALS HS1 1r LLATÍ 1 ECONOMIA o 2n IDIOMA Hª CONT. LIT. CAST. 2n LLATÍ 2 GEOGRAFIA Hª ART LIT. CAT. HS2 1r MATES CCSS 1 ECON. o PSICO-SOCIO Hª CONT. LIT. CAST. 2n MATES CCSS 2 GEOGRAFIA Hª ART LIT. CAT. HS3 1r MATES CCSS 1 ECONOMIA Hª CONT. o 2n IDIOMA EMPRESA 1 2n MATES CCSS 2 GEOGRAFIA Hª ART EMPRESA 2
 12. 12. Modalitat de CIÈNCIES IModalitat de CIÈNCIES I TECNOLOGIATECNOLOGIA CT1 1r MATES 1 FÍSICA 1 QUÍMICA 1 BIOLOGIA 1 2n MATES 2 FÍSICA 2 QUÍMICA 2 BIOLOGIA 2 CT2 1r MATES 1 CTMA 1 QUÍMICA 1 BIOLOGIA 1 2n MATES 2 CTMA 2 QUÍMICA 2 BIOLOGIA 2 CT3 1r MATES 1 FÍSICA 1 TECNOLOGIA 1 D.TÈCNIC 1 2n MATES 2 FÍSICA 2 TECNOLOGIA 2 D.TÈCNIC 2 CT4 1r MATES 1 FÍSICA 1 TECNOLOGIA 1 QUÍMICA 1 2n MATES 2 FÍSICA 2 TECNOLOGIA 2 QUÍMICA 2 CT5 1r MATES 1 FÍSICA 1 QUÍMICA 1 D.TÈCNIC 1 2n MATES 2 FÍSICA 2 QUÍMICA 2 D.TÈCNIC 2
 13. 13. PAU (Proves d’accés a la universitat) ► Dues fases:Dues fases:  Fase general: és obligatòria i dóna la nota base d’accés.  Fase específica: és opcional i afegeix un complement de la nota base.
 14. 14. Fase General Nota d'accés = QMB x 0,6 + QFG x 0,4 ► Consta de cinc exercicis:Consta de cinc exercicis: 1. Llengua catalana i literatura.1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura.2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera (comprensió i expressió oral i3. Llengua estrangera (comprensió i expressió oral i escrita)escrita) 4. Història / Filosofia.4. Història / Filosofia. 5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant5. Matèria de modalitat triada per l’estudiant ► Determina la nota d’accés (0-10)Determina la nota d’accés (0-10) (60% nota del batxillerat + 40% nota PAU fase(60% nota del batxillerat + 40% nota PAU fase general)general)
 15. 15. Fase específica ► Es pot examinar d'un màxim de tres matèries deEs pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat.modalitat. ► El resultat d’aquestes ajuden a confeccionar laEl resultat d’aquestes ajuden a confeccionar la nota d’admissió (0-14)nota d’admissió (0-14) (a i b = paràmetres de ponderació)(a i b = paràmetres de ponderació) Nota d'admissió = Nota d'accés + a x M1 + b x M2
 16. 16. EXEMPLE: Àlex • Expedient de batxillerat: 6,5 (60%) • PAU: fase general: 5,5 (40%) • Nota d’admissió: 6,100 • Vol fer Administració i direcció d'empreses (nota de tall UB: 7,416) • A la fase específica de la PAU va examinar-se de: • Economia de l’empresa (ponderació 0,2): nota 8 • Matemàtiques CCSS (ponderació 0,2): nota 5 • La seva nota d’admissió serà: 6,100 + (8*0,2 + 5*0,2) = 8,700
 17. 17. Exemples de notes de tall
 18. 18. LA FORMACIÓLA FORMACIÓ PROFESSIONALPROFESSIONAL ►Capacita per lCapacita per l’’exercici qualificat deexercici qualificat de diverses professions.diverses professions. ► SS’’ordena en cicles formatius (GM oordena en cicles formatius (GM o GS) i ensenyaments de règim especialGS) i ensenyaments de règim especial (d(d’’arts plàstiques i disseny i darts plàstiques i disseny i d’’esports)esports) ► Estructura:Estructura:  Hores lectives de formacióHores lectives de formació  Formació pràctica en centres deFormació pràctica en centres de treballtreball
 19. 19. Els cicles formatius es poden classificar en 26 famílies professionals, que agrupen cicles de professions afins de grau mitjà i superior. Les famílies professionals 1 Agrària 14 Indústria alimentària 2 Activitats físiques i esportives 15 Indústria extractiva 3 Administració gestió 16 Informàtica i comunicacions 4 Arts gràfiques 17 Instal·lació i manteniment 5 Arts i artesanies 18 Fusta, moble i suro 6 Comerç i màrqueting 19 Marítimopesquera 7 Edificació i obra civil 20 Química 8 Electricitat i electrònica 21 Sanitat 9 Energia i aigua 22 Seguretat i medi ambient 10 Fabricació mecànica 23 Serveis socioculturals i a la comunitat 11 Hoteleria i turisme 24 Tèxtil, confecció i pell 12 Imatge personal 25 Transport i manteniment de vehicles. 13 Imatge i so 26 Vidre i ceràmica
 20. 20. Els Cicles Formatius de Grau Mitjà Ensenyaments postobligatoris, posteriors a l’ESO Preparen per obtenir una professió qualificada La formació s’estructura en mòduls teòrics i pràctics S’obté el títol de Tècnic en la denominació del cicle Durada: 2 cursos acadèmics (alguns encara d’1) Comú a tots els cicles: llengua estrangera, empres i fotmació i orientació laboral.
 21. 21. En finalitzar el CFGM:En finalitzar el CFGM: ► CFGS mitjançant prova o curs dCFGS mitjançant prova o curs d’’accésaccés ((un any de preparació, aprenentatge equivalents a batxillerat)un any de preparació, aprenentatge equivalents a batxillerat) ► Cursar un altre CFGMCursar un altre CFGM ► Món laboralMón laboral ► BatxilleratBatxillerat
 22. 22. Els Cicles Formatius de Grau Superior Ensenyaments posteriors al Batxillerat o a CFGM (prova d’accés) Preparen per obtenir una professió qualificada La formació s’estructura en mòduls teòrics i pràctics S’obté el títol de Tècnic Superior en la denominació del cicle Prioritat d’accés per modalitat de Batxillerat
 23. 23. En finalitzar el CFGS:En finalitzar el CFGS: ► Cursar un altre CFGSCursar un altre CFGS ► Món laboralMón laboral ► Estudis universitaris (nota CFGS + fase específicaEstudis universitaris (nota CFGS + fase específica PAU)PAU)
 24. 24. Famílies dels cicles d’ensenyamentsFamílies dels cicles d’ensenyaments de règim especialde règim especial Arts gràfiques i dissenyArts gràfiques i disseny 11 Art floralArt floral 22 Arts aplicades a l’indumentàriaArts aplicades a l’indumentària 33 Arts aplicades al llibreArts aplicades al llibre 44 Arts aplicades al murArts aplicades al mur 55 Ceràmica artísticaCeràmica artística 66 Disseny d’interiorsDisseny d’interiors 77 Disseny gràficDisseny gràfic 88 Disseny industrialDisseny industrial 99 Esmalts artísticsEsmalts artístics 1010 Joieria d’artJoieria d’art 1111 Tèxtils artísticsTèxtils artístics EsportsEsports 11 AtlestismeAtlestisme 22 BàsquetBàsquet 33 Futbol i futbol salaFutbol i futbol sala 44 HandbolHandbol 55 Esports d’hivernEsports d’hivern 66 Muntanya i escaladaMuntanya i escalada - Accés: prova específica
 25. 25. Per aclarir dubtes...Per aclarir dubtes... - Atenció personalitzadaAtenció personalitzada - Consultar internet:Consultar internet: ► www.gencat.cat/ensenyament/queestudiarwww.gencat.cat/ensenyament/queestudiar ► www.xtec.cat/web/curriculumwww.xtec.cat/web/curriculum ► www.edu365.cat/orientaciowww.edu365.cat/orientacio ► http://estudisuniversitaris.gencat.cathttp://estudisuniversitaris.gencat.cat ► www.educaweb.catwww.educaweb.cat ► www.qestudio.catwww.qestudio.cat ► www.unportal.catwww.unportal.cat

×