Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian

Fundacja Dantian
Fundacja DantianFundacja Dantian

Ćwiczenia przygotowawcze I Opracowano na podstawie nauczania mistrza Ly Chuan Zheng’a

FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE I
Opracowano na podstawie nauczania mistrza
Ly Chuan Zheng’a
Wszystkie ruchy wykonujemy wolno, starając się maksymalne rozluźnić przy za-
chowaniu wymaganej struktury każdej formy. Kolana i łokcie są zawsze lek-
ko zgięte, nigdy nie są maksymalnie wyprostowane i zablokowane. Oddycha-
my przeponowo, swobodnie, wyłącznie przez nos. Przy nauce ćwiczeń nie
zwracamy uwagi na oddech, który sam dostosuje się do wykonywanych ruchów. Po
opanowaniu podstawowej formy fizycznej, rytm wdechów i wydechów zostaje sko-
relowany z rytmem wykonywanych ćwiczeń. Następnym etapem jest koncentra-
cja umysłu na określonych partiach ciała, stosownie do energetycznych aspektów
poszczególnych ćwiczeń. Poniżej omówione zostały jedynie ich aspekty fizyczne.
I. ROTACJE KOLAN
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Uginamy kolana do ok 120°
4. Pochylamy tułów umieszczając dłonie na kolanach, palce w kierunku wewnętrznym
5. Wykonujemy 5-10 rotacji kolan w każdą stronę
6. Następnie uginamy kolana parę razy w przód i w tył.
1
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
II. PRZYSIADY
1. Pozycja pionowa
2. Stopy razem (w razie niemożności wykonania – stopy równolegle
na szerokość barków)
3. Krzyżujemy przed sobą poziomo przedramiona
4. Przysiadamy do ziemi zachowując pionowość tułowia,
nie odrywając pięt od ziemi, powtarzamy 3 razy.
III. ROTACJE BIODER
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Wykonujemy rotację stóp na piętach o 45° na zewnątrz
(kąt miedzy stopami 90°)
4. Przysiadamy na piętach zachowując pionowość tułowia
(pięty oderwane od ziemi)
5. Dłonie na kolanach; wykonujemy kolanami po 10 kółek w każdą stronę
(do wewnątrz i na zewnątrz)
6. Wracamy do pozycji pionowej, zachowując pionowość tułowia.
2
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
IV. ROTACJE MIEDNICY
3
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Kolana lekko ugięte
4. Kładziemy dłonie na talii z kciukami na szczytowej części kości ogonowej
(można też umieścić kciuki przy kręgosłupie na wysokości pępka)
5. Zataczamy poziome kręgi biodrami, po 10 razy w każdą stronę
6. Naciskamy kciukami przy ruchu kołowym wyginającym tułów do przodu
oraz zmniejszamy nacisk kiedy biodra zataczają tylną cześć kręgu.
V. SKŁONY W PRZÓD I W TYŁ
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Kolana lekko ugięte
4. Pochylamy się do przodu zachowując prosty tułów bez opuszczania rąk w
dół, po doprowadzeniu tułowia do poziomu kontynuujemy pochylanie opusz-
czając swobodnie ręce do zetknięcia z ziemią i dotykając podbródkiem kolan
5. Obejmujemy nogi nad kostkami sprawdzając tam rozluźnienie ścięgien i
mięśni
6. Wracamy wolno do pozycji pionowej zachowując wyprostowany kręgosłup.
7. Pozycja stojąca pionowa, kolana lekko ugięte; rozchylamy stopy w literę V
(kąt miedzy stopami ok. 90°)
8. Kładziemy dłonie na pośladkach z kciukami stykającymi się w górnej części
kości ogonowej
9. Wypychamy kciukami biodra do przodu wyginając tułów do tyłu; w miarę
wyginania tułowia, kciuki ześlizgują się w dół po kości ogonowej, cały czas wy-
wierając na nią ciśnienie
10. Wracamy wolno do pozycji pionowej, pochylamy trochę tułów do przodu,
po czym wracamy do pozycji pionowej. Po każdym skłonie w przód wykonuje-
my 3 skłony w tył. Powtarzamy całą sekwencję 3 razy.
4
VI. OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE RAMION
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
5
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Kolana lekko ugięte
4. Tworzymy koło z rąk na poziomie barków, końce palców środkowych dotykają się
5. Zachowując pionowość tułowia, uginamy kolana przenosząc ciężar ciała w
stronę palców stopy
6. Otwieramy ramiona poziomo na boki prostując kolana (ale nie blokując ich)
z jednoczesnym uniesieniem pięt (stajemy na palcach), przy otwieraniu ramion
wnętrze stawu łokciowego skierowane jest do przodu, a nie do góry
7. Utrzymujemy pozycję maksymalnego otwarcia przez 5 sekund
8. Wolno zamykamy ramiona opuszczając pięty i wracamy do pozycji wyjścio-
wej przenosząc punkt ciężkości w stronę pięt. Powtarzamy sekwencję 5 razy.
VII. ROZCIĄGANIE BOKÓW
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Łączymy dłonie nad głową, zwrócone ich wnętrzem w stronę nieba, końce
palców środkowych dotykają się
4. Pochylamy się w płaszczyźnie tułowia w lewą stronę z jednoczesnym wspi-
naniem się na palce stóp
5. Pozostajemy nieruchomo przez 5 sekund; powoli wracamy do pozycji wyj-
ściowej, opuszczając pięty
6. Następnie wykonujemy tę samą sekwencję na prawą stronę; powtarzamy
całość 3 razy.
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
6
VIII. ROTACJE BARKÓW
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy równolegle na szerokość barków
3. Kolana lekko ugięte
4. Podnosimy wyprostowane ręce w płaszczyźnie tułowia (bez blokowania
łokci); dłonie w płaszczyźnie pionowej, wnętrze stawu łokciowego jest skiero-
wane do przodu, a nie do góry; wykonujemy po 10 rotacji barków zgodnie i
przeciwnie do ruchów wskazówek zegara.
IX. ROTACJE RAMION
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
7
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy razem
3. Kolana lekko ugięte
4. Wyciągamy prawe ramię do przodu (wnętrze dłoni poziome, skierowane w
stronę nieba) a lewe do tyłu (wnętrze dłoni poziome, również skierowane w
stronę nieba); wyciągnięte (ale nie zablokowane w łokciach) ręce tworzą z bar-
kami prawie linie prostą.
5. Wykonujemy w płaszczyźnie pionowej 5-10 rotacji rąk, zwracając uwagę na
rotację dłoni w miarę rotacji rąk (po wykonaniu ćwierć obrotu w dół, wnętrza
dłoni są skierowane w stronę ud; po wykonaniu półobrotu, poziome wnę-
trza dłoni są skierowane w stronę ziemi; kiedy ręce są pionowo nad głową,
najpierw dłonie stykają się wierzchami, po czym - utrzymując ręce pionowo
- kręcimy całym tułowiem o 180° wyprostowując całe ciało jak strunę, z jedno-
czesną zmianą pozycji dłoni tak aby na końcu rotacji tułowia stykały się one
wewnętrzną stroną; kontynuujemy obrót rąk w dół, które po zatoczeniu całego
kręgu znajdą się w pozycji wyjściowej, z wnętrzem dłoni skierowanym w stro-
nę nieba).
6. Aby płynnie przejść do rotacji rąk w stronę przeciwną po 5-10 pełnych obro-
tach, po wykonaniu ostatniego półobrotu zmieniamy pozycję dłoni na prze-
ciwną, tzn. ze skierowanej w stronę ziemi, na skierowaną w niebo, po czym
rozpoczynamy tę samą sekwencję ruchów w stronę przeciwną. W trakcie tego
ćwiczenia, kiedy ręce opadają w dół, uginamy progresywnie kolana, kiedy zaś
ręce idą w górę, wyprostowujemy je (bez blokowania).
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
8
X. ROTACJE TORSU
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy równolegle na szerokość barków
3. Kolana lekko ugięte
4. Obracamy tułowiem w pionie, na przemian w lewo i prawo, starając się
utrzymać w stałej płaszczyźnie kolana i biodra; barki i ramiona rozluźnione;
głowa rotuje razem z tułowiem; wzrok kontynuuje w kierunku za siebie. W za-
leżności od ruchu rąk rozróżnia się trzy sposoby ćwiczenia:
A) Bezwładne ręce i dłonie poruszają się na skutek rotacji tułowia; kiedy tułów
rotuje w prawo, wierzch prawej dłoni uderza w obszar dolnej części kręgosłu-
pa, przy rotacji w lewo, robi to lewa dłoń.
B) Kiedy tułów rotuje w prawo, lewa dłoń uderza w obszar nad prawą łopatką,
a prawa dłoń w dolną część pleców; odwrotnie przy rotacji tułowia w lewo.
C) Kiedy tułów rotuje w prawo, prawa dłoń uderza w obszar karku, a lewa pod
prawą pachą; odwrotnie przy rotacji tułowia w lewo.
Wykonujemy kolejno każdą z wyżej wymienionych rotacji, przynajmniej po 10
razy.
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
9
XI. ROTACJE ŁOKCI
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy równolegle na szerokość barków
3. Kolana lekko ugięte
4. Wyciągamy ręce przed siebie, krzyżujemy przedramiona w rejonie nadgarst-
ków tak, aby wnętrza obu dłoni stykały się; najpierw prawe przedramię nad le-
wym; krzyżujemy palce, zaciskając je i łącząc obie dłonie, po czym„wywijamy”
złączone dłonie, przybliżając i oddalając je od tułowia
5. Powtarzamy 5 razy; zmieniamy pozycje rąk i dłoni tak, aby lewe przedramię
było nad prawym i powtarzamy sekwencje 5 razy.
XII. ROZCIĄGANIE NADGARSTKÓW
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
10
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy równolegle na szerokość barków
3. Składamy dłonie przed klatką piersiową jak do modlitwy
4. Przesuwamy ciężar ciała na prawą nogę, po czym opuszczamy tułów piono-
wo w dół uginając stopniowo prawe kolano oraz unosząc lewą piętę
5. Jednocześnie z tym ruchem, obie dłonie rotują do płaszczyzny poziomej na
skutek zwiększającego się nacisku palców prawej dłoni na palce lewej dłoni;
stopniowo wracamy do pozycji wyjściowej i kontynuujemy w stronę przeciw-
ną; powtarzamy 5-10 razy.
XIII. ROTACJE SZYI
1. Pozycja stojąca pionowa
2. Stopy równolegle na szerokość barków
3. Kolana lekko ugięte; zęby stykają się bez zaciskania szczęk
A) Wolno opuszczamy głowę (ruch pod wpływem własnego ciężaru głowy);
obracamy głowę ruchem kołowym w prawo, 5 razy, używając jak najmniejszej
siły mięśniowej i wykorzystując grawitacyjną siłę pociągającą głowę w dół; tu-
łów i reszta ciała pozostają pionowe, poruszana jest wyłącznie głowa; następ-
nie wykonujemy 5 rotacji w stronę przeciwną.
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
11
B) Głowa w pozycji pionowej, jak zawieszona na niewidzialnej nici, co powodu-
je pewne cofnięcie podbródka. Zachowując cały czas pionowość głowy, ob-
racamy ją wolno w prawo i w lewo, 5 razy. Wzrok towarzyszy obrotowi głowy,
patrzymy się wprost przed siebie, przesuwając wzrok razem z ruchem głowy,
poziomo. Kiedy dojdzie do maksymalnego skrętu szyi, pozostawiamy głowę
w tej pozycji i kontynuujemy obrót wzrokiem, poziomo, wolno, tak daleko,
jak mięsnie gałek ocznych na to pozwolą; wracamy do pozycji wyjściowej naj-
pierw oczami, a następnie głową.
XIV. ROTACJE TUŁOWIA
FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN
© Jan Gliński & Marzena Rostkowska
12
1. Pozycja jeźdźca, czyli stopy równolegle na odległość 2-3 długości stopy,
maksymalnie na odległość równą długości nogi
2. Kolana ugięte
3. Pochylamy tułów do przodu do poziomu bioder i spuszczamy ręce swobod-
nie w dół
4. Rozluźniamy stawy barkowe, naprzemiennie w dół, 5 razy, potem jednocze-
śnie oba ramiona w dół, 2 razy; krzyżujemy dłonie i kciuki tak, że u mężczyzn
lewy kciuk umieszczony jest wewnątrz prawej dłoni, a u kobiet odwrotnie.
5. Utrzymując pozycję połączonych dłoni, wykonujemy pełną, szeroką rotację
tułowiem, odchylając się przy 90° jak najdalej w bok, a przy 180° jak najdalej
do tyłu. Wracamy do pozycji wyjściowej i wykonujemy rotację tułowiem w
stronę przeciwną. Powtarzamy sekwencję 5 razy.

Recomendados

Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja Dantian por
Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja DantianZestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja Dantian
Zestaw Ćwiczeń II 2014_Fundacja DantianFundacja Dantian
13.2K vistas12 diapositivas
Zhan Zhuang (I) Stojąc jak drzewo_Fundacja Dantian_2014 por
Zhan Zhuang (I) Stojąc jak drzewo_Fundacja Dantian_2014Zhan Zhuang (I) Stojąc jak drzewo_Fundacja Dantian_2014
Zhan Zhuang (I) Stojąc jak drzewo_Fundacja Dantian_2014Fundacja Dantian
13.7K vistas11 diapositivas
Osiem Kawałków Brokatu na siedząco_Fundacja Dantian 2014 por
Osiem Kawałków Brokatu na siedząco_Fundacja Dantian 2014Osiem Kawałków Brokatu na siedząco_Fundacja Dantian 2014
Osiem Kawałków Brokatu na siedząco_Fundacja Dantian 2014Fundacja Dantian
13.1K vistas13 diapositivas
Energia świadomego ruchu por
Energia świadomego ruchuEnergia świadomego ruchu
Energia świadomego ruchuFundacja Dantian
2.7K vistas4 diapositivas
Praktyka taiji quan a korzyści zdrowotne fundacja dantian 2014_wersja skroco... por
Praktyka taiji quan a korzyści zdrowotne fundacja dantian 2014_wersja skroco...Praktyka taiji quan a korzyści zdrowotne fundacja dantian 2014_wersja skroco...
Praktyka taiji quan a korzyści zdrowotne fundacja dantian 2014_wersja skroco...Fundacja Dantian
2.8K vistas2 diapositivas
Bagua i tai chi, czyli zdrowie a fitness... Andrzej Piotrowski Fundacja Dantian por
Bagua i tai chi, czyli zdrowie a fitness... Andrzej Piotrowski Fundacja DantianBagua i tai chi, czyli zdrowie a fitness... Andrzej Piotrowski Fundacja Dantian
Bagua i tai chi, czyli zdrowie a fitness... Andrzej Piotrowski Fundacja DantianFundacja Dantian
2.6K vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian

Joga por
JogaJoga
Jogaaniazmalborka
422 vistas12 diapositivas
2 por
2 2
2 Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
1.6K vistas3 diapositivas
ćwiczenia na mięśnie pośladków por
ćwiczenia na mięśnie pośladkówćwiczenia na mięśnie pośladków
ćwiczenia na mięśnie pośladkówszkola-przybyslawice
986 vistas40 diapositivas
Atlas ćwiczeń por
Atlas ćwiczeńAtlas ćwiczeń
Atlas ćwiczeńguestcf2b7785
1.7K vistas19 diapositivas
How to keep spine in good health por
How to keep spine in good healthHow to keep spine in good health
How to keep spine in good healthMichał Wszołek
664 vistas17 diapositivas
Wady postawy - wiadomości podstawowe. por
Wady postawy - wiadomości podstawowe.Wady postawy - wiadomości podstawowe.
Wady postawy - wiadomości podstawowe.Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
1.1K vistas17 diapositivas

Zestaw Ćwiczen I 2014_ Fundacja Dantian

 • 1. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE I Opracowano na podstawie nauczania mistrza Ly Chuan Zheng’a Wszystkie ruchy wykonujemy wolno, starając się maksymalne rozluźnić przy za- chowaniu wymaganej struktury każdej formy. Kolana i łokcie są zawsze lek- ko zgięte, nigdy nie są maksymalnie wyprostowane i zablokowane. Oddycha- my przeponowo, swobodnie, wyłącznie przez nos. Przy nauce ćwiczeń nie zwracamy uwagi na oddech, który sam dostosuje się do wykonywanych ruchów. Po opanowaniu podstawowej formy fizycznej, rytm wdechów i wydechów zostaje sko- relowany z rytmem wykonywanych ćwiczeń. Następnym etapem jest koncentra- cja umysłu na określonych partiach ciała, stosownie do energetycznych aspektów poszczególnych ćwiczeń. Poniżej omówione zostały jedynie ich aspekty fizyczne. I. ROTACJE KOLAN 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Uginamy kolana do ok 120° 4. Pochylamy tułów umieszczając dłonie na kolanach, palce w kierunku wewnętrznym 5. Wykonujemy 5-10 rotacji kolan w każdą stronę 6. Następnie uginamy kolana parę razy w przód i w tył. 1
 • 2. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska II. PRZYSIADY 1. Pozycja pionowa 2. Stopy razem (w razie niemożności wykonania – stopy równolegle na szerokość barków) 3. Krzyżujemy przed sobą poziomo przedramiona 4. Przysiadamy do ziemi zachowując pionowość tułowia, nie odrywając pięt od ziemi, powtarzamy 3 razy. III. ROTACJE BIODER 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Wykonujemy rotację stóp na piętach o 45° na zewnątrz (kąt miedzy stopami 90°) 4. Przysiadamy na piętach zachowując pionowość tułowia (pięty oderwane od ziemi) 5. Dłonie na kolanach; wykonujemy kolanami po 10 kółek w każdą stronę (do wewnątrz i na zewnątrz) 6. Wracamy do pozycji pionowej, zachowując pionowość tułowia. 2
 • 3. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska IV. ROTACJE MIEDNICY 3 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Kolana lekko ugięte 4. Kładziemy dłonie na talii z kciukami na szczytowej części kości ogonowej (można też umieścić kciuki przy kręgosłupie na wysokości pępka) 5. Zataczamy poziome kręgi biodrami, po 10 razy w każdą stronę 6. Naciskamy kciukami przy ruchu kołowym wyginającym tułów do przodu oraz zmniejszamy nacisk kiedy biodra zataczają tylną cześć kręgu. V. SKŁONY W PRZÓD I W TYŁ
 • 4. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Kolana lekko ugięte 4. Pochylamy się do przodu zachowując prosty tułów bez opuszczania rąk w dół, po doprowadzeniu tułowia do poziomu kontynuujemy pochylanie opusz- czając swobodnie ręce do zetknięcia z ziemią i dotykając podbródkiem kolan 5. Obejmujemy nogi nad kostkami sprawdzając tam rozluźnienie ścięgien i mięśni 6. Wracamy wolno do pozycji pionowej zachowując wyprostowany kręgosłup. 7. Pozycja stojąca pionowa, kolana lekko ugięte; rozchylamy stopy w literę V (kąt miedzy stopami ok. 90°) 8. Kładziemy dłonie na pośladkach z kciukami stykającymi się w górnej części kości ogonowej 9. Wypychamy kciukami biodra do przodu wyginając tułów do tyłu; w miarę wyginania tułowia, kciuki ześlizgują się w dół po kości ogonowej, cały czas wy- wierając na nią ciśnienie 10. Wracamy wolno do pozycji pionowej, pochylamy trochę tułów do przodu, po czym wracamy do pozycji pionowej. Po każdym skłonie w przód wykonuje- my 3 skłony w tył. Powtarzamy całą sekwencję 3 razy. 4 VI. OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE RAMION
 • 5. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 5 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Kolana lekko ugięte 4. Tworzymy koło z rąk na poziomie barków, końce palców środkowych dotykają się 5. Zachowując pionowość tułowia, uginamy kolana przenosząc ciężar ciała w stronę palców stopy 6. Otwieramy ramiona poziomo na boki prostując kolana (ale nie blokując ich) z jednoczesnym uniesieniem pięt (stajemy na palcach), przy otwieraniu ramion wnętrze stawu łokciowego skierowane jest do przodu, a nie do góry 7. Utrzymujemy pozycję maksymalnego otwarcia przez 5 sekund 8. Wolno zamykamy ramiona opuszczając pięty i wracamy do pozycji wyjścio- wej przenosząc punkt ciężkości w stronę pięt. Powtarzamy sekwencję 5 razy. VII. ROZCIĄGANIE BOKÓW 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Łączymy dłonie nad głową, zwrócone ich wnętrzem w stronę nieba, końce palców środkowych dotykają się 4. Pochylamy się w płaszczyźnie tułowia w lewą stronę z jednoczesnym wspi- naniem się na palce stóp 5. Pozostajemy nieruchomo przez 5 sekund; powoli wracamy do pozycji wyj- ściowej, opuszczając pięty 6. Następnie wykonujemy tę samą sekwencję na prawą stronę; powtarzamy całość 3 razy.
 • 6. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 6 VIII. ROTACJE BARKÓW 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy równolegle na szerokość barków 3. Kolana lekko ugięte 4. Podnosimy wyprostowane ręce w płaszczyźnie tułowia (bez blokowania łokci); dłonie w płaszczyźnie pionowej, wnętrze stawu łokciowego jest skiero- wane do przodu, a nie do góry; wykonujemy po 10 rotacji barków zgodnie i przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. IX. ROTACJE RAMION
 • 7. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 7 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy razem 3. Kolana lekko ugięte 4. Wyciągamy prawe ramię do przodu (wnętrze dłoni poziome, skierowane w stronę nieba) a lewe do tyłu (wnętrze dłoni poziome, również skierowane w stronę nieba); wyciągnięte (ale nie zablokowane w łokciach) ręce tworzą z bar- kami prawie linie prostą. 5. Wykonujemy w płaszczyźnie pionowej 5-10 rotacji rąk, zwracając uwagę na rotację dłoni w miarę rotacji rąk (po wykonaniu ćwierć obrotu w dół, wnętrza dłoni są skierowane w stronę ud; po wykonaniu półobrotu, poziome wnę- trza dłoni są skierowane w stronę ziemi; kiedy ręce są pionowo nad głową, najpierw dłonie stykają się wierzchami, po czym - utrzymując ręce pionowo - kręcimy całym tułowiem o 180° wyprostowując całe ciało jak strunę, z jedno- czesną zmianą pozycji dłoni tak aby na końcu rotacji tułowia stykały się one wewnętrzną stroną; kontynuujemy obrót rąk w dół, które po zatoczeniu całego kręgu znajdą się w pozycji wyjściowej, z wnętrzem dłoni skierowanym w stro- nę nieba). 6. Aby płynnie przejść do rotacji rąk w stronę przeciwną po 5-10 pełnych obro- tach, po wykonaniu ostatniego półobrotu zmieniamy pozycję dłoni na prze- ciwną, tzn. ze skierowanej w stronę ziemi, na skierowaną w niebo, po czym rozpoczynamy tę samą sekwencję ruchów w stronę przeciwną. W trakcie tego ćwiczenia, kiedy ręce opadają w dół, uginamy progresywnie kolana, kiedy zaś ręce idą w górę, wyprostowujemy je (bez blokowania).
 • 8. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 8 X. ROTACJE TORSU 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy równolegle na szerokość barków 3. Kolana lekko ugięte 4. Obracamy tułowiem w pionie, na przemian w lewo i prawo, starając się utrzymać w stałej płaszczyźnie kolana i biodra; barki i ramiona rozluźnione; głowa rotuje razem z tułowiem; wzrok kontynuuje w kierunku za siebie. W za- leżności od ruchu rąk rozróżnia się trzy sposoby ćwiczenia: A) Bezwładne ręce i dłonie poruszają się na skutek rotacji tułowia; kiedy tułów rotuje w prawo, wierzch prawej dłoni uderza w obszar dolnej części kręgosłu- pa, przy rotacji w lewo, robi to lewa dłoń. B) Kiedy tułów rotuje w prawo, lewa dłoń uderza w obszar nad prawą łopatką, a prawa dłoń w dolną część pleców; odwrotnie przy rotacji tułowia w lewo. C) Kiedy tułów rotuje w prawo, prawa dłoń uderza w obszar karku, a lewa pod prawą pachą; odwrotnie przy rotacji tułowia w lewo. Wykonujemy kolejno każdą z wyżej wymienionych rotacji, przynajmniej po 10 razy.
 • 9. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 9 XI. ROTACJE ŁOKCI 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy równolegle na szerokość barków 3. Kolana lekko ugięte 4. Wyciągamy ręce przed siebie, krzyżujemy przedramiona w rejonie nadgarst- ków tak, aby wnętrza obu dłoni stykały się; najpierw prawe przedramię nad le- wym; krzyżujemy palce, zaciskając je i łącząc obie dłonie, po czym„wywijamy” złączone dłonie, przybliżając i oddalając je od tułowia 5. Powtarzamy 5 razy; zmieniamy pozycje rąk i dłoni tak, aby lewe przedramię było nad prawym i powtarzamy sekwencje 5 razy. XII. ROZCIĄGANIE NADGARSTKÓW
 • 10. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 10 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy równolegle na szerokość barków 3. Składamy dłonie przed klatką piersiową jak do modlitwy 4. Przesuwamy ciężar ciała na prawą nogę, po czym opuszczamy tułów piono- wo w dół uginając stopniowo prawe kolano oraz unosząc lewą piętę 5. Jednocześnie z tym ruchem, obie dłonie rotują do płaszczyzny poziomej na skutek zwiększającego się nacisku palców prawej dłoni na palce lewej dłoni; stopniowo wracamy do pozycji wyjściowej i kontynuujemy w stronę przeciw- ną; powtarzamy 5-10 razy. XIII. ROTACJE SZYI 1. Pozycja stojąca pionowa 2. Stopy równolegle na szerokość barków 3. Kolana lekko ugięte; zęby stykają się bez zaciskania szczęk A) Wolno opuszczamy głowę (ruch pod wpływem własnego ciężaru głowy); obracamy głowę ruchem kołowym w prawo, 5 razy, używając jak najmniejszej siły mięśniowej i wykorzystując grawitacyjną siłę pociągającą głowę w dół; tu- łów i reszta ciała pozostają pionowe, poruszana jest wyłącznie głowa; następ- nie wykonujemy 5 rotacji w stronę przeciwną.
 • 11. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 11 B) Głowa w pozycji pionowej, jak zawieszona na niewidzialnej nici, co powodu- je pewne cofnięcie podbródka. Zachowując cały czas pionowość głowy, ob- racamy ją wolno w prawo i w lewo, 5 razy. Wzrok towarzyszy obrotowi głowy, patrzymy się wprost przed siebie, przesuwając wzrok razem z ruchem głowy, poziomo. Kiedy dojdzie do maksymalnego skrętu szyi, pozostawiamy głowę w tej pozycji i kontynuujemy obrót wzrokiem, poziomo, wolno, tak daleko, jak mięsnie gałek ocznych na to pozwolą; wracamy do pozycji wyjściowej naj- pierw oczami, a następnie głową. XIV. ROTACJE TUŁOWIA
 • 12. FUNDACJA DANTIAN, STARY STYL YANG TAIJI QUAN © Jan Gliński & Marzena Rostkowska 12 1. Pozycja jeźdźca, czyli stopy równolegle na odległość 2-3 długości stopy, maksymalnie na odległość równą długości nogi 2. Kolana ugięte 3. Pochylamy tułów do przodu do poziomu bioder i spuszczamy ręce swobod- nie w dół 4. Rozluźniamy stawy barkowe, naprzemiennie w dół, 5 razy, potem jednocze- śnie oba ramiona w dół, 2 razy; krzyżujemy dłonie i kciuki tak, że u mężczyzn lewy kciuk umieszczony jest wewnątrz prawej dłoni, a u kobiet odwrotnie. 5. Utrzymując pozycję połączonych dłoni, wykonujemy pełną, szeroką rotację tułowiem, odchylając się przy 90° jak najdalej w bok, a przy 180° jak najdalej do tyłu. Wracamy do pozycji wyjściowej i wykonujemy rotację tułowiem w stronę przeciwną. Powtarzamy sekwencję 5 razy.