Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Marcos baldovi pac1 gestió projectes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
gestpro_pac1
gestpro_pac1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Marcos baldovi pac1 gestió projectes

Descargar para leer sin conexión

Gestió de projectes és una de les assignatures que pertany al grup de les anomenades de "gestió de l'empresa". Es tracta d'una assignatura força interessant en la qual permet adquirir destreses i coneixements relacionats en la creació i desenvolupament d'un projecte empresarial. L'enfocament de l'assignatura és totalment pràctic partint d'un projecte de zero fins completar-lo, a mesura que aquest evoluciona s'utilitzen diferents tècniques com SCRUM o PMBOK.

Gestió de projectes és una de les assignatures que pertany al grup de les anomenades de "gestió de l'empresa". Es tracta d'una assignatura força interessant en la qual permet adquirir destreses i coneixements relacionats en la creació i desenvolupament d'un projecte empresarial. L'enfocament de l'assignatura és totalment pràctic partint d'un projecte de zero fins completar-lo, a mesura que aquest evoluciona s'utilitzen diferents tècniques com SCRUM o PMBOK.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Marcos baldovi pac1 gestió projectes (20)

Más de Marcos Baldovi (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Marcos baldovi pac1 gestió projectes

 1. 1. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Gestió de Projectes PAC1 Marcos Baldoví Martínez
 2. 2. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Prova d’Avaluació Continuada 1 Presentació Aquesta primera prova d’avaluació continuada té com a objectiu avaluar, mitjançant la resolució de tres exercicis, els coneixements adquirits en els primers mòduls de l’assignatura pel que fa als seus objectius bàsics que es recullen a continuació. • Mòdul 1: aconseguir una visió general sobre la gestió de projectes introduint els conceptes bàsics. • Mòdul 2: conèixer els components i processos principals de la gestió de projectes d’acord amb l’enfocament proposat pel Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 4a Edició, 2008). Competències Competències transversals: • Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional. • Capacitat per innovar i generar noves idees. • Capacitat de treballar en equip. Competències generals: • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l’entorn de les TIC. • Capacitat per analitzar un problema amb el nivell d’abstracció adient a cada situació i per aplicar les habilitats i coneixements adquirits per abordar-lo i resoldre’l. Objectius La primera PAC (PAC1) es desenvolupa a l'inici del semestre i, conceptualment, s'associa a la part inicial de l'assignatura: el context de la direcció de projectes i les àrees de coneixement del PMBOK. Es tracta, doncs, d'una prova de caràcter conceptual. Descripció de la PAC a realitzar Heu de respondre clarament i de forma ordenada les preguntes. Podeu escriure primer l’enunciat de la pregunta i després la seva resposta. Si ho creieu convenient, podeu estructurar les respostes en una taula. És imprescindible ser precís i concret en la resposta i heu de justificar clarament les respostes a cadascuna de les preguntes. Si feu servir frases, textos, gràfics o qualsevol altre material que no sigui de la vostra collita, especialment procedent d’Internet, heu d’indicar-ne la font i data d’obtenció molt clarament. En cas contrari, es considerarà una còpia i s’aplicaran les previsions
 3. 3. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació contingudes en el Pla Docent i en la normativa de la UOC per a aquests casos. També val la pena recordar que la resolució de la PAC és una feina individual. Recursos Bàsics: apunts de l’assignatura. • Mòdul 1: “La gestió de projectes. Conceptes bàsics”. • Mòdul 2: “Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement”. Complementaris: • Recursos proposats a les Guies d’Estudi com a material d’interès. • Document de suport penjat al Laboratori CCE. Criteris de valoració Per a qualsevol detall respecte a l’avaluació de l’assignatura, consulteu l’apartat “Avaluació” del Pla Docent. Així, els criteris d'avaluació de les proves, segons consta en el Pla Docent, són: APROVAT 1) Ha estudiat, i comprèn les qüestions a resoldre. 2) Ha llegit la teoria i l'ha aplicat correctament. Proporciona evidències d'això en el seu exercici. 3) El treball es redacta correctament sense faltes greus d'ortografia o sintaxi. NOTABLE 1) Totes les anteriors 2) Sap relacionar el tema amb altres temes de l'assignatura i obtenir conclusions. 3) Aplica la teoria i el cas a experiències concretes del seu treball i/o vida real. 4) El treball presenta amb l'objectivitat pròpia dels textos acadèmics les idees rellevants i imprescindibles del tema, fa servir un discurs original, segueix l'estructura apropiada i cita correctament les referències. EXCEL·LENT 1) Totes les anteriors 2) Realitza aportacions noves i creatives o aporta solucions innovadores. 3) Mostra sentit crític amb rigor i evidències.
 4. 4. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Format i data de lliurament La data límit de lliurament és el dimecres 2 de novembre de 2016, a les 23:59 hores CET. Cal lliurar la PAC a la bústia de lliurament d’activitats de la vostra aula. Valideu que el document s’ha carregat correctament. Assegureu-vos que el vostre nom consta en el document (p. ex. a la portada i al peu de pàgina). Es pot entregar en format .doc, .pdf o equivalents. Exercici 1 (50%) Aquest exercici es basa en els dos primers mòduls dels materials de l’assignatura. Cal respondre les següents preguntes curtes, elegint l’opció (o opcions) que us sembli més correcta i justificant la vostra selecció, tenint present que en alguna d’elles pot haver-hi més d’una selecció correcta. El criteri de puntuació del test és el que s’exposa a continuació. Per a cada resposta correcta (en nombre i solució) i justificada: 1 punt. Resposta correcta sense justificació: 0,5 punts. Només una resposta correcta d'una pregunta que en té dues, i justificada: 0,5 punts. Dues respostes, una d’ elles la correcta, a una pregunta amb només una resposta correcta i justificada 0,5 punts. La resta de situacions: 0 punts. 1) Quines de les següents afirmacions sobre un projecte són correctes? a i c a. Té un inici i un final. b. Serveix per a mantenir el negoci. c. És multidisciplinari. d. És repetitiu. Un projecte és un procés seqüencial que es desenvolupa durant un temps, és a dir té una durada (data final) per tant també tindrà una data inicial amb la finalitat d'obtenir un únic resultat. És multidisciplinari perquè involucra diferents parts i departaments d'una mateixa organització ( administració, logística, abast, ...) * Serveix per a mantenir el negoci. Crec que sí perquè per a una empresa treballar d'acord amb projectes li permet desenvolupar nous mètodes i models de treball que donen com a resultat un millor control de la producció. De forma que s'obté una millor resposta cap als clients de forma fiable, amb terminis de lliurament curts i amb costos de producció mes baixos.
 5. 5. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2) Quins d’aquests són els que s’anomenen ‘elements crítics’ de la gestió d’un projecte? b i c a. Producte b. Abast c. Temps d. Objectiu S'anomenà elements crítics de la gestió d'un projecte a: l'abast, qualitat, temps i cost. Són elements que són interdependents i estan interrelacionats La manipulació (individual) de qualsevol d'aquests elements afecta la resta dels altres. 3) Quines són habilitats interpersonals d’un cap de projecte? b i d a. Gestió de riscs b. Comunicació c. Gestió d’empreses d. Gestió de conflictes S'anomenen habilitats interpersonals aquelles que permeteixen tindre capacitat de ser un bon comunicador amb les altres persones. 4) Quins dels següents no són exemples de projectes? a a. Manteniment de les màquines de planta. b. Ampliació del magatzem. c. Anàlisi i reenginyeria dels processos administratius. d. Creació d’una nova unitat de negoci. "Un projecte és un afany temporal dut a terme per a crear un producte, servei o resultat únic." El manteniment en si no implica res nou amb la forma de la conservació de les màquines de planta. Sí que es consideraria un projecte el canvi en la forma de realitzar aquest manteniment. Per exemple aplicant nous mètodes de conservació que tinguin com a finalitat l'estalvi econòmic, etc. L'ampliació d'un magatzem és resultat únic i l'execució d'aquesta té una duració temporal. L' Anàlisi i reenginyeria dels processos administratius es tracta d'una nova forma de treballar amb els processos administratius. Creació d'una nova unitat de negoci la paraula creació ja indica que es pot abarcar com a un nou projecte..
 6. 6. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 5) Quines de les següents tasques es realitzen en l’etapa d’iniciació? d a. Establir el full de ruta del projecte. b. Avaluar els resultats. c. Elaborar el pressupost. d. Analitzar la viabilitat tècnica i econòmica. És la fase en què es produeix la primera presa de contacte amb el projecte i és la fase en la qual s'analitza la viabilitat tècnica i econòmica d'un projecte. Avaluem resultats mitjan processos de seguiment de control i aquests processos de normal son permanents, ja que tenen un feedback EL full de ruta s'estableix en la fase de planificació. L'elaboració de pressupostos la trobem en la fase de planificació del projecte. 6) Quines de les següents afirmacions són certes? d a. El pla de gestió de riscos es realitza a la fase d’iniciació. b. El llançament es realitza a la fase de planificació. c. La gestió de canvis es realitza a la fase d’execució. d. L’assegurament de la qualitat es realitza a la fase de seguiment i control. El pla de gestió de risc es realitza en la fase de planificació d'un projecte. El llançament d'un projecte es duu a terme en la fase d'execució d'aquest. La gestió de canvis en un projecte es realitza quan es realitza el seguiment o control del producte o servei. 7) Quins consideres que són factors claus d’èxit d’un projecte? b i c a. La realització d’una reunió de seguiment diària amb la direcció. b. Una bona gestió de riscs. c. La identificació i gestió de les principals parts interessades. d. Disposar de recursos humans sobrants per a l’execució del projecte. La resposta A tinc dubtes. Està clar que poques reunions de seguiment d'un producte o servei, és una causa identificada de fracàs d'un projecte. Però crec que dependrà del projecte, de la fase, etc. Un excés de reunions resta temps a la direcció per desenvolupar altres tasques directives més productives. Disposar de recursos humans sobrants és una mala planificació pèssima a més una mala gestió tant administrativa com econòmica del treball. Ja que és una de les causes freqüents de fracàs.
 7. 7. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 8) Quines no són àrees de coneixement en la gestió de projectes segons PMBOK? a i c a. Gestió de riscs b. Gestió de necessitats c. Gestió de la qualitat d. Gestió de beneficis Dins de la disciplina pròpia de la gestió de projectes, el PMBOK recomana nou àrees de coneixement clau que el director del projecte ha de tenir en compte entre elles la Gestió de risc i la Gestió de qualitat. 9) Quins documents formen part de la línia base de l’abast? c a. Pla de fites del projecte. b. Acta de la reunió de kick-off. c. Diccionari de l’estructura de descomposició del treball (EDT). d. Organigrama de gestió del projecte. S'anomena linia base de l'abast al conjunt d'elements que defineixen en un moment donat el compromís cap a l'abast, el que el projecte ha de produir. Els productes o documents principals que suporten la gestió de l'abast són els següents: • La definició (inicial i/o detallada) de l'abast • L'estructura de distribució del treball (EDT) i el pla de fites del projecte • L'informe de progrés del treball comparat amb la distribució d'EDT i fites 10) Quines frases són certes sobre els riscs que cal gestionar en un projecte? d a. Només es gestionen les amenaces que poden impactar en un o més objectius del projecte. b. Un risc conegut és allò que se sap amb tota seguretat en quin moment passarà i quin impacte tindrà. c. No tenen mai impacte sobre el temps, però sí sobre el cost, la qualitat i l’abast. d. Una oportunitat és un esdeveniment incert que pot tenir efectes positius per al projecte.
 8. 8. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Exercici 2 (30%) Es podria definir un factor crític d’èxit com allò que ha de succeir necessàriament per aconseguir l’èxit del projecte. Com s’indica en el material del curs: “Denominem factors crítics d'èxit o FCE (en anglès: critical success factors, CSF) les condicions necessàries individualment i en conjunt suficients per a assolir l'èxit.” A la figura 8 del Mòdul 1 teniu els “deu manaments de la gestió de projectes” que inclouen una llista exhaustiva de factors crítics d’èxit d’un projecte. Tanmateix, depenent del projecte, uns factors seran més rellevants que d’altres com a influenciadors en l’èxit d’aquest. 1) Penseu en un projecte que hagueu viscut o que conegueu (tant pot ser professional com de la vostra vida privada), descriviu-lo en quatre línies, i indiqueu els 5 factors crítics d’èxit que considereu més rellevants per al vostre projecte raonant el perquè. (15%) 2) Dels FCE que heu escollit en el punt anterior, indiqueu i raoneu quines àrees de coneixement descrites en el Mòdul 2 ajudaran a garantir l’èxit de cadascun d’aquests FCE. (15%) Aquest exercici no hauria de superar les 2 pàgines escrites.
 9. 9. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Exercici 2 Apartat 1 IT8 és una empresa Valenciana que ofereix serveis d'enginyeria tant mecànica com elèctrica per al sector industrial. Actualment estan immersos en diferents sectors com l'automoció, aeronàutic i ferroviari. És una empresa moderna, ja que treballen amb projectes per a diferents marques importants com Tesla, General Motors. Chrysler o Renault. • Benefici del negoci • Plans detallats de fites • Suport de la direcció • Involucració dels usuaris • Recursos i perfils adequats Exercici 2 Apartat 2 Benefici del negoci: La gestió dels costos: És una àrea que està directament relaciona amb els beneficis econòmics del negoci. Aquesta àrea inclou tot el que té a veure amb l'estimació, preparació i control del pressupost del projecte. Aquesta empresa treballa principalment partint de projectes amb multinacionals com per exemple Tesla als EUA. Aquest estiu es trobaven desenvolupat un projecte per a la col·locació dels airbags als vehicles d'aquesta marca Americana. Els participants de l'empresa en aquest projecte es trobaven desplaçats a la planta de Tesla i eren uns quants enginyers amb una estància llarga les despeses de tindre el personal fora repercuteix amb un augment de la despesa econòmica. Tindre aquest gasto controlat, sempre indica una correcta gestió. Quan major sigui l'eficiència és a dir com menys es desvii el pressupost d'un projecte. Major serà el seu benefici. Plans detallats de fites: Gestio del temps: Treballar per a empreses multinacionals com Ford Espanya amb un nivell exigències altes amb compliment de les fites. La gestió del temps és primordial, els participants en qualsevol projecte són molts, d'ací l'exigència de lliurament dins dels termes prèviament acordats. El compliment dels processos per a la gestió de temps que recull el PMBOK per part d'una empresa petita o mitjana per poder treballar amb projectes per empreses multinacionals és imprescindible.
 10. 10. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Suport de la direcció: Gestió d'Integració: La gestió de la integració és la part que s'encarrega d'integrar tots els processos que formen part d'un projecte que serveix per a la direcció del projecte tindre un control permanent de totes les àrees. El suport e involucració de la direcció per a dur a bon port un projecte és fonamental. En tot moment té que tindre el control de l'abast del projecte, temps, costos, qualitat, RR. HH., etc. És a dir tota aquesta la informació que es recull ha de ser en tot moment revisada i controlada i és ací on la involucració ha de ser total. En resum un bona direcció de projectes ha de consolidar com una única cosa totes les àrees de gestió d'un projecte mitjans una bona interacció en tots els processos PMBOK. Involucracio dels usuaris Gestio de la comunicació: Aquesta tasca amb els usuaris s'encarrega la gestió de comunicació. En una empresa que es trobi realitzat un projecte que requereix la involucració dels usuaris, ha de saber quin mètode cal escollir en tot moment per a comunicar-se amb l'usuari per obtenir un bon feedback. En un projecte quant necessita donar-li unes determinades instruccions a un possible usuari sobre un determinat funcionament. Tal volta sigui millor una comunicació interactiva amb l'usuari que una comunicació del tipus push o depenent de les circumstàncies el canal de comunicació d'aquesta podrà ser escrita o verbal o del tipus formal o informal. Existeixen múltiples mètodes de comunicació però una bona gestió de comunicació és aquella que sap quin mètode utilitzar per obtenir els millors resultats en benefici de millora del projecte. Recursos: Perfils Adecuats. Gestio de Recursos Humans: La tasca principal de la gestió de Recursos Humans serà la de saber identificar dins de l'estructura del projecte els rols a desenvolupar per cada component del mateix igual que les habilitats de cada lloc en funció de la demanda durant tot el cicle de vida del projecte. Una planificació correcta de la Gestió dels Recursos Humans és aquella que sabrà encara que sigui de forma teòrica diferenciar els recursos propis dels externs per a cada activitat dins del projecte. Igual que haurà de saber utilitzar les ferramentes tècniques per a obtenir un resultat positiu. En una empresa la interacció que desenvolupa aquest departament és únicament amb persones, per tant és de summa importància conèixer totes les capacitats del grup humà que forma part del projecte (internes o externes), per poder aplicar les seves habilitats en tot moment i en totes les fases del projecte. Saber en tot moment aplicar els rols i els diferents nivells de responsabilitat de cadascuna de les persones totes aquestes habilitats són primordials.
 11. 11. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Exercici 3 (20%) En el mòdul 1, capítol 4, es compara la gestió de projecte amb el cicle de producció. El material d’aquesta assignatura està basat principalment en la guia de bones pràctiques del Project Management Institute, el PMBOK, i enfocat a la gestió del projecte. Tanmateix, en els últims anys, l’enfoc i la gestió dels cicles de producció ha experimentat una revolució, i han aparegut les anomenades metodologies àgils, que han ajudat a augmentar en molts cassos la possibilitat d’èxit d’alguns projectes. Iniciades en l’àmbit TI també s’ha vist que es poden aplicar a altres àmbits de les organitzacions. El mètode àgil més conegut és SCRUM. D’aquest mètode caldrà que feu el següent: 1) Descriviu breument el mètode, indicant els principals elements (principis, tècniques, conductes,...) en què es basa. (5%) 2) Expliqueu els avantatges i els inconvenients que es considera que té aquest mètode. (5%) 3) Raoneu si creieu que PMBOK i SCRUM es poden complementar per assegurar l’èxit d’un projecte, emprant els coneixements assolits en els mòduls 1 i 2 del material del curs. (10%) Aquest exercici no hauria de superar les 2 pàgines escrites. És obligatori indicar, com a mínim, tres fonts (enllaç web, revista, llibre, etc.) de les que hàgiu extret la informació. Recordeu que, al final de la GES1, es poden consultar alguns enllaços amb informació introductòria de l’Agile.
 12. 12. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Part 1) SCRUM és una metodologia àgil per desenvolupar productes i serveis innovadors. Es pot aplicar en diferents sectors però en els quals més s'utilitza actualment són: programari, start-ups, serveis, projectes complexos, etc. El sistema de treball és controlat / dirigit per un Scrum Master i on tots els processos s'executen en paral·lel. Això significa que tots ells (els processos) s'executen al mateix temps on a més no existeixen jerarquies i els processos són intercanviables entre els membres del projecte. Traient el millor de cada membre del projecte. Els cicles de treball són curts, s'han d'assolir objectius o petites fites denominades sprint. Normalment aquests poden anar de dos a tres setmanes i tot aquest conjunt de cicles curts o petits objectius són els que van modelant a poc a poc el projecte. Un altre avantatge important d'aquest mètode és la detecció d'errors que serà d'un temps inferior per tant la millora serà constant. També ens permet una adaptació ràpida als canvis imprevists (externs, modificacions, client, etc.) i tot això és a causa d'aquesta metodologia de treball en cicles curts. Aquest tipus de metodologia permet crear productes i serveis que s'adapten a necessitats canviants. Principis: • Valorar als individus i la seua interacció (desenvolupadors i clients) per sobre dels processos i les eines. • Desenvolupar programari que funciona, per sobre de la documentació exhaustiva. • La col·laboració amb el client per sobre de la negociació contractual • La resposta davant el canvi, per sobre del seguiment d'un pla VENTAJES INCONVENIENTS - Eficiència des del primer moment tots els involucrats en el projecte treballen en paral·lel com a resultat permet tindre una comunicació més molt fluida el que permetrà obtenir un millor producte que si aquest es desenvoluparà per etapes. - Resposta ràpida als canvis durant tota la duració del projecte això es deu que és un tipus de metodologia que utilitza un procés iteratiu al llarg de tot el projecte donant -nos l'opció d'una millora constant aquesta acció ens evita tindre pèrdues tant econòmiques com de temps. - Solidesa en la coordinació dels temps durant la realització dels spring. És de summa importància una coordinació total entre tots els membres, ja que una descoordinació en els temps condueix a processos interminables, els temps en els projectes és rellenteixen i alhora perdudes econòmiques - L'equip de treball haurà d'estar format amb membres experts. Si hi ha un deficit de coneixement entre els membres del grup és a dir membres no experimentats, el projecte pot no ser realitzat a temps.
 13. 13. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació - Al poder col·laborar i involucrar-se el client en el projecte, permet que aquest p u g u i s e g u i r t o t e l p r o c é s d e desenvolupament. Aportant el seu opinió al llarg de tot el projecte amb el qual obtenim un resultat més encertat del mateix i a més el client augmenta la confiança i a més tots els canvis que el mateix pot suggerir no son tant dràstics. - Obté el millor dels membres del grup de treball, ja que en treballar en equip sense jerarquies permet poder intercanviar rols al llarg del projecte. Per exemple un programador pot intercanviar el seu rol amb un dissenyador en cert moment. Aquestes accions el que produeixen en l'equip és un efecte motivador, a causa del fet d'eliminar les tasques monòtones que a la vegada són desmotivadores. - Adaptació als canvis imprevistos la gran ventejà d'SCRUM és que des del primer moment disposem d'un producte I aquest va millorant-se al llarg de tot el cicle del projecte, al treballar en sprint tenim més capacitat de maniobra. - El factor humà és primordial durant tot el procés. En ocasions aquest és sotmès a pressió o existeix falta de confiança per part del directius cap als membres que formen el grup de treball, això condueix a la desmoralització o stress del col·lectiu i a una possible fallada del projecte - Complexitat d'implantar la metodologia el canvi de model de treball a un altre requereix d'un temps d'adaptació per part dels membre i costos econòmics en formació dels membres. - El canvi de membres que formen part de l'equip de treball és un problema perquè genera un endarreriment quant a temps deguda a la falta d'adaptació dels nous membres en l'equip arribant a perillar el projecte. Part 3) En la fase de concepció o inicialització del projecte la metodologia SCRUM dona per fet que ja tenim l'equip de treball perfecte, es a dir que anem a intercanviar els rols durant el projecte o que el client és idoni quant a l'aportació d'idees, etc. Quan les causes externes són diferents en cada projecte La metodologia SCRUM no contempla aquestes situacions per tant en la fase d'inicialització sí que utilitzarem totes les arees del metode PMBOK per exemple. La gestió dels recursos Humans que serà l'encarregada proporcionar-nos el personal adequat per poder treballar al llarg del projecte. La gestió de l'integració que servira per a definir l'estratègia del producte a més de ser l'àrea des de la que el Master Scrum gestionarà tota la part directiva d'aquest. La Gestió de la comunicació servirà per informar a totes les parts de quin producte volem desenvolupar, etc.. Es a dir pràcticament totes les àrees del PMBOK estan presents a la fase d'inicialització per tant El problema de SCRUM és que no hi ha un període d'organització inicial per a preparar l'entorn de treball, configurar l'equip o els mitjans per a la realització del projecte per aquesta raó es complementen les dues metodologies.
 14. 14. 06.527 · Gestió de Projectes · PAC1 · 20161 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació BIBLIOGRAFIA Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum (OBS Bussines School- Universitat de Barcelona): [En linea] [Data de consulta: 21 d'Octubre del 2016] Disponible < http://www.obs-edu.com/es/blog-investigacion/project-management/las-5- etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum > ¿Scrum o PMBOK? (David Viñuales): [En linea] [Data de consulta: 1 Novembre del 2016] Disponible < http://www.davidvinuales.com/2012/04/06/scrum-o-pmbok/ > Curso de SCRUM (Formador: Carlos Solís) [VideoTutorial] [Data de consulta: 1 Novembre del 2016]

×