Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 1นำเสนอ 21 มค2556(20)

Publicidad

1นำเสนอ 21 มค2556

 1. คณะครูโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
 2. ที่มาและความสาคัญ เนื่อ งจากโรงเรียนบ้า นยางน้า กลัด ใต้ ได้ส่ง เสริมให้นัก เรี ยนเกิดความ ตระหนักเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตังแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึง ปัจจุบัน และเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคอาหารและผักที่ปลอดภัยจาก สารพิษ โรงเรียนจึงศึก ษาวิธีก ารปลูกผักโดยใช้น้าส้มควันไม้ในการฉีดพ่นขับไล่ แมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี และได้จัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้า ร่วมโครงการผลิตน้าส้มควันไม้ ซึ่งผลผลิตที่ได้โรงเรียนได้น้าไปใช้ในการเกษตร ของโรงเรียน รวมถึงจ้าหน่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน และศึกษาการน้าผลผลิต น้าส้มควันไม้ ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาต่อยอด ผลผลิตน้าส้มควันไม้ครังนี สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นกองทุน ให้กับโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน และสามารถน้าไปต่อยอดสู่การพัฒนา อาชีพการท้าน้าส้มควันไม้ได้อย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี
 3. กิจกรรมน้ำส้มควันไม้
 4. กระบวนการในการดาเนินการ การดาเนินการ กิจกรรมนาส้มควันไม้ ใช้กระบวนการ วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นแนวทางในการทางาน
 5. : PLAN
 6. : DO
 7. : CHECK
 8. : ACTION
 9. การดาเนินกิจกรรมนาส้มควันไม้ มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 ช่วงที่ 1 ช่วงจัดกิจกรรมกำรผลิตนำส้มควันไม้ ช่วงที่ 2 ช่วงที่นำผลผลิตไปใช้ในงำนเกษตรของโรงเรียน
 10. ช่วงที่ 1 กิจกรรมกำรผลิตน้ำส้มควันไม้
 11. กำรผลิตน้ำส้มควันไม้ในอดีต ใช้เตำแบบถังน้ำมัน 200 ลิตร
 12. ทิงระยะเวลาให้ถ่านเย็น 3 วันจึงเก็บถ่านได้ จะได้ถ่าน 3 กระสอบปุ๋ย ขายกระสอบละ 120 บาท
 13. นานาส้มควันไม้ที่ได้มาตังไว้ 3 เดือน เพื่อให้ตกตะกอน ก่อนนาไปใช้ผสมนาตามส่วนเพื่อใช้ ประโยชน์ในการไล่แมลง หรืออื่น ๆ
 14. ผลจำกกำรผลิตน้ำส้มควันไม้ โรงเรียนสามารถผลิตน้าส้มควันไม้ เพื่อใช้ในการไล่ แมลงศัตรูพืชในแปลงผักสวนครัวที่ปลูกในโรงเรียน และปริมาณของน้าส้มควันไม้ที่ผลิตได้เฉลี่ย 8 ลิตร ต่อครัง เมื่อน้ามาผสมตามอัตราส่วนแล้วสามารถใช้ ในการไล่แมลงศัตรูพืช
 15. ช่วงที่ 2 กิจกรรมกำรน้ำผลิตน้ำส้มควันไม้ไปใช้ในกำรเกษตร
 16. แปลงเกษตรโรงเรียน
 17. ชนิดของผักที่ปลูกในโรงเรียน ถัวฝักยาว ่ ผักกวางตุง ้ ผักคะน้า ผักบุง ้
 18. ตรวจสอบสารตกค้างในผัก
 19. นาผักมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 20. สารวจความพึงพอใจของนักเรียน เกี่ยวกับอาหารจากผักปลอดภัย จากสารพิษ
 21. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและ เกษตรกรในชุมชนเรื่องการทาเตา และการทานาส้มควันไม้
 22. เดินรณรงค์ให้ความรู้เรื่องนาส้มควันไม้ ในชุมชน
 23. นาผลผลิตนาส้มควันไม้ไปให้เกษตรกร ในชุมชนทดลองใช้
 24. ผลจำกกำรน้ำผลผลิตน้ำส้มควันไม้ มำใช้ในกำรไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผัก ผักปลอดภัยจากสารพิษด้วยน้าส้มควันไม้ที่โรงเรียน ปลูกเองสามารถน้ามาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 25. ระยะที่ 2 องค์ควำมรู้ที่ 1 กำรกรองนำส้มควันไม้ ด้วยโอ่งกรองนำส้มควันไม้ Hi Speed
 26. ระยะที่ 2 กิจกรรมกำรพัฒนำต่อยอดผลผลิตน้ำส้มควันไม้ โอ่งกรองน้ าส้มควันไม้ Hi Speed เตากลันน้ าสมุนไพร ่
 27. โอ่งกรองน้ำส้มควันไม้ Hi Speed ประยุกต์มำจำกพระรำชด้ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ให้ไว้แก่ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ้ำชั่วครำวเขำกลิง อ. แก่งกระจำน จ.เพชรบุรี “ด้วยกำรกรองน้ำให้ใสด้วยโอ่ง 3 ใบ”
 28. กำรศึกษำดูงำน ที่เรือนจ้ำชั่วครำวเขำกลิง อ้ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
 29. โอ่งกรองน้ำส้มควันไม้ Hi Speed
 30. ผลจำกกำรกรองน้ำส้มควันไม้ โดยใช้โอ่งกรองน้ำส้มควันไม้ Hi Speed พบว่าการกรองน้าส้มควันไม้ด้วยโอ่งกรองน้าส้มควันไม้ Hi Speed เป็นวิธีที่ดีที่สุด ท้าให้ลดระยะเวลาในการกรอง น้ามันดิน(ทาร์) ออกจากน้าส้มควันไม้ จากเดิมที่ต้องรอการตกตะกอน 3 เดือน เป็นการกรอง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 9 วัน และเมื่อน้ามาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพแล้ว พบว่าน้าส้มควันไม้ที่ได้นัน มีประสิทธิภาพ ในการขับไล่แมลงไม่แตกต่างกัน
 31. ระยะที่ 2 องค์ควำมรู้ที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพนำส้มควันไม้ ด้วยนำกลั่นสมุนไพร
 32. เตำน้ำกลั่นสมุนไพรเพิ่มประสิทธิภำพน้ำส้มควันไม้
 33. เตำกลั่นน้ำสมุนไพร ท่อทองแดงเชื่อมต่อถังที่ 1 ไปถังที่ 2 ฝำถังด้ำนบน ถังที่ 2 ถังที่ 1 ถังที่ 2 ด้ำนในมี ลวดทองแดงที่ต่อ จำกท่อที่ 1 เพื่อให้ นำกลั่นมำตำมท่อที่มี นำเต็มถัง ตะแกรงรองก้นถัง
 34. น้ำกลั่นสมุนไพรขับไล่แมลงศัตรูพืช
 35. ผลจำกกำรท้ำน้ำกลั่นสมุนไพรเพิ่มประสิทธิภำพ น้ำส้มควันไม้ พบว่าน้ากลั่นสมุนไพรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากขึน เมื่อใช้น้าส้มควันไม้ผสม กับน้ากลั่นสมุนไพรขับไล่แมลง โดยสามารถช่วยยืดระยะเวลา ในการฉีดพ่นจาก 4 วันฉีดพ่น 1 ครัง เป็น 9 วันฉีดพ่น 1 ครัง และมีประสิทธิภาพในการขับไล่แมลงได้ดีขึน
 36. ระยะที่ 3 เป็นระยะของกำรพัฒนำนำส้มควันไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ของใช้ใน ครัวเรือน จนเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปในชุมชน เพรำะมีคุณภำพ และรำคำไม่สูงเท่ำกับสินค้ำในท้องตลำด เช่น สบู่ล้ำงมือ นำยำดับกลิ่น นำยำทำควำมสะอำดห้องนำ
 37. สบู่ก้อน
 38. สบู่เหลวผสมน้ำส้มควันไม้
 39. น้ำยำถูพืนผสมน้ำส้มควันไม้
 40. สรุปผลกำรด้ำเนินกำรกิจกรรมน้ำส้มควันไม้ โรงเรียนสามารถผลิตน้าส้มควันไม้ ได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพปลอดภัยจาก สารพิษ มีรายได้เข้าสู่กองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จากการ ด้าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรม น้าส้มควันไม้อย่างต่อเนื่อง
 41. รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมน้ำส้มควันไม้ ส่วนที่ 1 น้าเข้าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ้านวน 4 ส่วน ส่วนที่ 2 แบ่งให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 3 ส่วน ส่วนที่ 3 น้าเข้าชมรม อย.น้อย ส่วนของกิจกรรมน้าส้มควันไม้ จ้านวน 3 ส่วน
 42. สัมภาษณ์เกษตรกรในชุมชนปลูกผักโดยใช้น้าส้มควันไม้ ขับไล่แมลงศัตรูพืช
 43. ผลจากการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 44. ผลจากการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 45. โรงเรียนบ้านยางนากลัดใต้
Publicidad