Publicidad

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

19 de Aug de 2013
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Publicidad
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Publicidad
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Próximo SlideShare
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
Cargando en ... 3
1 de 14
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์(20)

Publicidad

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง นิทานสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ จัดทําโดย นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง เลขที่ 16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 รายวิชา ง 33242โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
 2. ก เกี่ยวกับโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนําผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชํานาญ และมีทักษะในการ นําระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ 2การทําเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนด ขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา ออกแบบการพัฒนา 2. มีการกําหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัวแปลภาษา โปรแกรม และวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้พร้อมทั้งกําหนดตารางการปฏิบัติงานของการจัดทําเค้าโครงของโครงงาน 3. ลงมือทําโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกําหนดช่วงเวลาอย่างกว้างๆ ทําการพัฒนา โครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทําการพัฒนาส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ ได้ออกแบบไว้แล้ว 4. นําผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้ เหมาะสมมาก ยิ่งขึ้น 5. เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดได้ไม่ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากยังมี ประสบการณ์น้อย ดังนั้นนักเรียนจึงควรถ่ายทอดความคิดของตนเองที่ได้ศึกษาและบันทึกไว้ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่ออาจารย์จะได้แนะนําในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ทั้งนี้เพื่อให้การ วางแผนและดําเนินการทําโครงงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นขั้น ตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงงานสําเร็จ
 3. การลงมือทําโครงงานคอมพิวเตอร์ เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นขอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทํา โครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าครึ่ง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่วางแผน ไว้ดังนี้ 2การเตรียมการ การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาให้ พร้อมด้วย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเป็นแฟ้มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับ บันทึกการทํากิจกรรมต่างๆ ระหว่างทําโครงงาน ได้แก่ ได้ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีปัญหาและ แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ 2การลงมือพัฒนา ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทําให้ ผลงานดีขึ้น จัดระบบการทํางานโดยทําส่วนที่เป็นหลักสําคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงต่อยทําส่วนที่เป็น ส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์ มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทําให้ ตกลงรายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจน ด้วย พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน 2การทดสอบผลงานและแก้ไข การตรวจสอบความถูกต้องของผลงานเป็นความ จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานได้ ถูกต้องตรงกับความต้องการ ที่ระบุไว้ในเป้าหมาย และทําด้วยประสิทธิภาพ
 4. เรื่อง นิทานสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ ผู้จัดทํา นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง เลขที่16 ครูที่ปรึกษา 1. คุณครู กิตติยา วิริยะวีรวัฒน์ 2. คุณครู บุญเลิศ แสวงทอง ตําแหน่ง ครู สถานศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 ปีการศึกษา 2555
 5. ข กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้สําเร็จขึ้นได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างยิ่งของคุณครูกิตติยา วิริยะวีรวัฒน์และคุณครู บุญเลิศ แสวงทอง ที่สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการทําโครงงานครั้งนี้ และคอยให้ความรู้เกี่ยวกับ การทําโครงงานคอมพิวเตอร์เสมอมา ท้ายสุดนี้ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและต่อการศึกษา รายวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งโครงงานนี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนได้หวังว่าโครงงาน นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย ผู้จัดทํา
 6. ค หัวข้อโครงงาน : นิทานสอนใจ ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 เลขที่ 16 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครู บุญเลิศ แสวงทอง,คุณครูกิตติยา วิริยะวีรวัฒน์ ปีการศึกษา : 2555 บทคัดย่อ การจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อความรู้และเข้าใจในการทําโครงงานคอมพิวเตอร์และวิธีการทําโครงงาน 2 .ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างนิทานสอนใจด้วยโปรแกรม flash 3. ศึกษาการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาและจัดทําโครงงานพบว่า 1.มีปัญหาในการใช้โปรแกรม Flash 2.มีปัญหาในด้านทําให้การ์ตูนที่ทําให้โปรแกรมflash นั้นตรงตามเสียงที่ภาคประกอบการเล่าเรื่อง 3.การที่ได้เรียนโปรแกรมflash มานั้นสามารถนํามาทําประโยชน์ในการสร้างงานชิ้นนี้ได้
 7. สารบัญ เรื่อง หน้า เกี่ยวกับโครงงาน ก กิตติกรรมประกาศ ข บทคัดย่อ ค บทที่ 1 บทนํา 1 - ที่มาและความสําคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 2 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงงาน 3 - วัสดุและอุปกรณ์ - วิธีการจัดทําโครงงาน บทที่ 4 ผลการศึกษา 4 บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 5 - สรุปผลการศึกษา - ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน - ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม 6 ข้อมูลผู้จัดทํา 7
 8. 1 บทที่ 1 บทนํา ที่มาและความสําคัญของโครงงาน โครงงานชิ้นนี้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อศึกษาคันจิตัวเลขของภาษาญี่ปุ่นเพราะใช้บ่อยใน ชีวิตประจําวัน โดยจัดทําเป็นโครงงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้โดจัดทําเป็นรูปแบบ ของโปรแกรม Macromedia Flash วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะในการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างงานด้วยโปรแกรม Flash 3.เพื่อศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ศึกษาการใช้โปรแกรมflash เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาการทํานิทานสอนใจด้วย โปรแกรม flash ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างผลงานเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 2.พัฒนาการใช้โปรแกรม Macromedia Flash ได้ดีขึ้น 3.ฝึกการทําโครงงานคอมพิวเตอร์ 4.นําความรู้ที่เคยเรียนมาใช้ในการสร้างผลงานและงานต่างๆ
 9. 2 บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทําโครงงานการคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรมMacromedia Flash ในการทํา นิทานสอนใจเพื่อที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน และโปรแกรมนี้สามารถใช้ง่ายและยังเข้าใจ ง่ายอีกด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.หนังสือนิทานอีสปต่างๆ 2.ค้นคว้าในเว็บไซด์ต่างๆ http://fable.kippo.com/view/555/1 โครงงานที่เกี่ยวข้อง 1. ตัวอย่างการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
 10. 3 บทที่ 3 วิธีการจัดทําโครงงาน วัสดุและอุปกรณ์ วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดทําโครงงานได้แก่ 1. Computer 2. Note book 3. คู่มือการใช้โปรแกรม Macromedia Flash 4. Flash drive วิธีการจัดทําโครงงาน 1. เลือกเรื่องที่สนใจ และเลือกโปรแกรมที่จะใช้ทําโครงงาน 2. ศึกษาข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการจัดทําโครงงาน 3. วางเค้าโครงในการทําโครงงาน 4. เขียนเค้าโครง 5. ลงมือปฏิบัติ
 11. 4 บทที่ 4 ผลการศึกษา จากการศึกษาการทํานิทานสอนใจโดยใช้โปรแกรมflash ในการทําโครงงานครั้งนี้ ทําให้ ข้าพเจ้าได้รู้จักวิธีการทําและได้ศึกษารายละเอียดในการทําโครงงาน เพื่อสร้างผลงานคอมพิวเตอร์ เพื่อ เป็นสื่อการเรียนการสอน ในวิชาต่างๆ และเป็นนิทานสําหรับสั่งสอนให้ข้อคิดกับผู้ดูได้เป็นอย่างดี โดย ประยุกต์เข้ากับโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทําได้ศึกษาการใช้โปรแกรมflash และได้นํามาประยุกต์ใช้กับโครงงานคอมพิวเตอร์ใน รูปแบบของนิทานสอนใจและโครงงานชิ้นนี้สามารถนํามาใช้ในการเป็นสื่อการสอนและเป็นนิทานเพื่อ ความเพลินเพลินของเด็กๆและบุคคลทุกเพศทุกวัย
 12. 5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษา จากการจัดทําโครงงานพบว่า มีการพบปัญหาในเรื่องการใช้โปรแกรม Macromedia Flash เนื่องจากไม่ชํานานการใช้โปรแกรมนี้ และไม่มีลูกเล่นที่สะดุดตา และไม่ค่อยมีสีสัน ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มสีสันในโครงงาน 2. ควรเพิ่มลูกเล่นให้มากกว่านี้ 3. ควรเพิ่มสิ่งจูงใจในโครงงานให้น่าสนใจมากกว่านี้
 13. บรรณานุกรม คีรีบูน, นิทานอีสป, 2550.กระต่ายกับเต่า.ใน นิทานอีสป.หน้า5. กรุงเทพมหานคร:คีรีบูน คมเพชร ฉตรศ ◌ั ภกุ ลุ . (2529).นิทานอีสป . พิมพ์ครั้งที่1. กรงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ทรัพย์ประกอบสุข . (2527).นิทานชาดก . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
 14. ข้อมูลผู้จัดทํา ชื่อ นางสาวศศิมา ปลั่งกลาง อายุ 17 ปี วันเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2538 ที่อยู่ 32/1 หมู่2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์71000 เบอร์โทรศัพท์ 089-0140460
Publicidad