ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Georgia Sofi
Georgia Sofiteacher en geniko lykeio anoixis

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ E YLIΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453)
Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ∆ΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος διακρίνεται σε δύο επιµέρους περιόδους :
 την περίοδο της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης (1204-1261)
 την Παλαιολόγεια Περίοδο (1261-1453)
Η καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποδίδεται
 στους εµφυλίους πολέµους,
 στην παρακµή του στρατού και της οικονοµίας,
 στη στάση των δυτικών δυνάµεων,
 στην επέκταση των Σέρβων,
 αλλά πρωτίστως στην ισχύ των Οθωµανών Τούρκων.
Με την παρακµή του κρατικού µηχανισµού γεννιούνται νέες δυνάµεις.
• η νεοελληνική εθνότητα
• η συνείδηση του Νέου Ελληνισµού, στο πλαίσιο της εθνικής και
δογµατικής διαφοράς µε τους φράγκους κατακτητές.
Στη ∆ύση
 το φεουδαρχικό σύστηµα έχει πλήρως αναπτυχθεί κατά το 13ο αιώνα, αρχίζει η
παρακµή του.
 η βασιλική εξουσία ενισχύεται σε βάρος των φεουδαρχών σε ορισµένες ισχυρές
ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία) η Γερµανία αποτελεί εξαίρεση.
1.
Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων
α. Τα λατινικά κράτη
• Στη θέση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας δηµιουργήθηκε ένα µωσαϊκό βασιλείων και
ηγεµονιών.
• Οι Βενετοί ιδιοποιήθηκαν τα πιο σηµαντικά νησιά και λιµάνια του Ιονίου και του Αιγαίου
Πελάγους, καθώς και µεγάλο µέρος της πρωτεύουσας (3/8).
• Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης: Ιδρύθηκε από τους Σταυροφόρους,
• ο Βενετός δόγης Ερρίκος ∆άνδολος επέβαλε τον κόµη Βαλδουίνο της Φλάνδρας ως
αυτοκράτορα.
• Η εξουσία των Σταυροφόρων ήταν συγκριτικά αδύναµη, καθώς η επικράτειά τους
κατακερµατίστηκε σε ένα περίπλοκο σύστηµα πολλών κρατιδίων.
• Ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός, άµεσος υποτελής του Βαλδουίνου, ίδρυσε
• το βραχύβιο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης.
• Το ∆ουκάτο της Αθήνας περιλάµβανε την Αττική, τη Βοιωτία και τη Μεγαρίδα και
αργότερα την Αργολίδα. Κατά το 14ο αιώνα οι Καταλανοί κυριάρχησαν στο ∆ουκάτο για
εβδοµήντα χρόνια (1311-1381), είχαν ορίσει ως πρωτεύουσα τη Θήβα. Η φλωρεντινή
οικογένεια των Ατζαγιόλι ανέλαβε την εξουσία (1381), κυβέρνησε το ∆ουκάτο µέχρι το
1456 (κατάληψη της Αθήνας από τους Οθωµανούς Τούρκους).
• Το Πριγκηπάτο της Αχαΐας υπό τη διοίκηση των Βιλλεαρδουίνων είχε ισχυρή
φεουδαρχική οργάνωση και εντελώς δυτικό τρόπο ζωής.
Σελίδα 1 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
• Ο αυτοκράτορας της Νικαίας Μιχαήλ Παλαιολόγος χάρη στη νίκη του επί των Φράγκων
στη µάχη της Πελαγονίας (1259) κατόρθωσε να αποσπάσει από το Πριγκηπάτο της
Αχαΐας τα κάστρα Μυστράς, Μάνη, Γεράκι και Μονεµβασία, (πυρήνας του ελληνικού
κρατιδίου, που είναι γνωστό µε το όνοµα ∆εσποτάτο του Μορέως).
• Δεσποτάτο του Μορέως: Ο δεσπότης Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος (1382-1406) πέτυχε να
ενισχύσει σε σηµαντικό βαθµό τη βυζαντινή εξουσία, µαχόµενος κατά της τοπικής
αριστοκρατίας και των λατινικών κρατιδίων. Μέχρι το 1432 είχαν επανακτηθεί από τους
Έλληνες οι περισσότερες λατινικές κτήσεις της Πελοποννήσου.
∆εσπότης : Από τα µέσα του 12ου αιώνα ήταν το δεύτερο σε σηµασία βυζαντινό αξίωµα µετά
το αυτοκρατορικό. Στα τέλη του 13ου αιώνα αυτόν τον τίτλο έφερε ο ηγεµόνας της Ηπείρου
(∆εσποτάτο της Ηπείρου).
β. Έλληνες και Φράγκοι
 Η σχετική οµοιότητα του θεσµού της βυζαντινής πρόνοιας µε το δυτικό φέουδο
διευκόλυνε την επιβολή της λατινικής κυριαρχίας.
 Οι προνοιάριοι διέθεταν υπολογίσιµη δύναµη, µπορούσαν να αντισταθούν στους
κατακτητές, όµως οι περισσότεροι, όταν εξασφάλιζαν την κατοχή των κτηµάτων τους,
υποτάσσονταν.
 Ο πληθυσµός αντιστάθηκε στους Λατίνους κυρίους του σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως
εξαιτίας των δογµατικών διαφορών.
 Πολλοί ευγενείς κατέφυγαν σε ελεύθερες περιοχές, οργάνωσαν νέα κράτη, µε τη
συνδροµή των εντοπίων.
 Αυτά τα κράτη αποτέλεσαν πόλους συσπείρωσης των δυνάµεων που αγωνίστηκαν για
την αποκατάσταση της Αυτοκρατορίας.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποια ήταν τα Λατινικά κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;
2. Για ποιους λόγους οι Βενετοί δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν ηπειρωτικές κτήσεις;
3. Ποια ήταν η διαδικασία εξέλιξης του ∆εσποτάτου του Μορέως από τον αρχικό λατινικό του
χαρακτήρα σε ελληνικό κράτος στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα; Να λάβετε υπ’ όψιν και
τα δύο παραθέµατα της σελ. 74 του σχ. βιβλίου.
4. Ποια ήταν η στάση της ελληνικής γαιοκτητικής αριστοκρατίας και ποια του αγροτικού
πληθυσµού έναντι των κατακτητών; Πώς ερµηνεύεται;
2.
Τα Ελληνικά κράτη : Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια
α. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
 Ιδρύθηκε από τους Μεγάλους Κοµνηνούς στις νοτιανατολικές ακτές του Ευξείνου
Πόντου, το 1204, αµέσως µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους
σταυροφόρους.
 Σ’ αυτήν ενσωµατώθηκαν µετά την κατάκτηση τους η Σινώπη, η Παφλαγονία και η
Ηράκλεια του Πόντου.
 Αργότερα, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας αποκόπηκε από τη δυτική Μ. Ασία, µετά
την κατάληψη της Σινώπης από τους Σελτζούκους.
 Έτσι, έζησε σε αποµόνωση επί 250 χρόνια και δεν άσκησε µεγάλη επίδραση στις τύχες
του Βυζαντίου.
Σελίδα 2 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
β. Το κράτος της Ηπείρου
Μιχαήλ Κοµνηνός ∆ούκας : ιδρυτής και οργανωτής.
Θεόδωρος : αδελφός και διάδοχος (1215) του Μιχαήλ, εγκαινίασε µία περίοδο νικηφόρας
επέκτασης. Επί της διακυβέρνησης του το κράτος της Ηπείρου κατέστη οοβαρός
ανταγωνιστής της Νίκαιας στην προσπάθεια αποκατάστασης της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Κορυφαία επιτυχία του Θεοδώρου ήταν η άλωση της Θεσσαλονίκης και η
κατάλυση του Λατινικού Βασιλείου της (1224). Ο Θεόδωρος στέφθηκε αυτοκράτωρ Ρωµαίων
στη Θεσσαλονίκη. Στράφηκε κατά του τσάρου των Βουλγάρων Ιωάννη Ασάν Β΄, υπέστη
συντριπτική ήττα σε µάχη κοντά στον ποταµό Έβρο και ο ίδιος συνελήφθη αιχµάλωτος.
Τότε ο Ασάν ίδρυσε βραχύβια αυτοκρατορία, εκτεινόµενη µέχρι το ∆υρράχιο.
γ. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας
 Το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη ιδρύθηκε στη δυτική Μικρά Ασία µε κέντρο τη
Νίκαια.
 Ο Θεόδωρος Λάσκαρης, συγκέντρωσε εκεί όλες τις πιστές στο κράτος δυνάµεις των
Βυζαντινών.
 Το 1205, οι Λατίνοι ηττήθηκαν από τους Βουλγάρους, άνοιξε ο δρόµος για την
εδραίωση του κράτους.
 Το 1208 ο Θεόδωρος στέφθηκε αυτοκράτορας και βασιλιάς των Ρωµαίων.
 Ο Ιωάννης Βατάτζης, διάδοχος του Θεοδώρου Λάσκαρη, κατόρθωσε :
• να επεκτείνει σηµαντικά την επικράτεια του και
• να ανυψώσει τη µικρή αυτοκρατορία σε σηµαντική και διεθνώς υπολογίσιµη
δύναµη.
• Προσπάθησε να πατάξει τις καταχρήσεις στη διοίκηση
• Ίδρυσε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύµατα.
• Εξασφάλισε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα άµυνας των ανατολικών συνόρων
του, µε τη δηµιουργία στρατιωτικών κτηµάτων.
• Απέδωσε ιδιαίτερη σηµασία στην ανόρθωση της αγροτικής οικονοµίας.
• Στόχος της οικονοµικής πολιτικής του ήταν η αυτάρκεια και γι’ αυτό
απαγόρευσε την εισαγωγή ειδών πολυτελείας από τις ιταλικές πόλεις.
Όταν πέθανε, οι κτήσεις στη Μ. Ασία ήταν απόλυτα ασφαλείς, ενώ µεγάλο τµήµα των
Βαλκανίων ήταν υπό την εξουσία του. Η Ήπειρος και η εξαθλιωµένη Βουλγαρία δεν
αποτελούσαν πια σοβαρό κίνδυνο, ενώ η Λατινική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε αξιοθρήνητη
κατάσταση.
 Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος πραγµατοποίησε το έργο της ανάκτησης της
Κωνσταντινούπολης. Το 1261 συνήψε συνθήκη µε τους Γενουάτες, µε την οποία
ανέλαβαν να προσφέρουν πολεµική βοήθεια κατά της Βενετίας στον Μιχαήλ µε αντάλλαγµα
τελωνειακές και φορολογικές απαλλαγές, λιµάνια και εµπορικές περιοχές της
αυτοκρατορίας.
 Στις 25 Ιουλίου, η Κωνσταντινούπολη έπεσε σαν ώριµος καρπός στα χέρια του
στρατηγού της Νίκαιας Αλέξιου Στρατηγόπουλου. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος στέφθηκε
τότε (Σεπτέµβριος 1261) για δεύτερη φορά αυτοκράτορας ως Μιχαήλ Η΄.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποια ήταν τα Ελληνικά κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;
2. Ποια υπήρξε η ιστορική εξέλιξη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας; Αφού λάβετε υπ’
όψιν και το παράθεµα της σελ. 76 του σχολικού βιβλίου να αναφερθείτε στην ισχύ και το
διεθνές κύρος της.
Σελίδα 3 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
4. Ποια υπήρξε η ιστορική εξέλιξη της Αυτοκρατορίας της Νικαίας; Γιατί η Αυτοκρατορία της
Νικαίας θεωρείτε το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη που ιδρύθηκαν στα εδάφη της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;
5. Πώς ο Ιωάννης ∆ούκας Βατάτζης ανέπτυξε την ισχύ της Αυτοκρατορίας της Νικαίας και
οδήγησε στη δηµιουργία συνθηκών αποκατάστασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;
6. Ποια υπήρξε η πολιτική του Μιχαήλ Παλαιολόγου και ποιοι οι καρποί της, αναφορικά µε
την ανάκτηση από τους Βυζαντινούς της Κωνσταντινούπολης;
6.
Οι Οθωµανοί και η ραγδαία προέλασή τους
α. Η κατάκτηση της Μ. Ασίας
• Οι νοµάδες Τούρκοι, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Οθωµανοί, προέρχονταν από την
Κεντρική Ασία µετακινήθηκαν προς τα δυτικά ωθούµενοι από τους Μογγόλους,
• και εγκαταστάθηκαν κοντά στην Προύσα (1281).
• Η µικροσκοπική αυτή ηγεµονία προσέλκυσε πλήθος από µισθοφόρους που αναζητούσαν
λάφυρα και από καλλιεργητές που αναζητούσαν κτήµατα.
• Ο Οσµάν ή Οθµάν (1289-1320), θεωρείται ιδρυτής του Οθωµανικού κράτους.
Αξιοποίησε τον παλιό ισλαµικό θεσµό των γαζήδων (φανατικών πολεµιστών της πίστης),
έκανε τις πρώτες κατακτήσεις.
• Οι κατακτήσεις του Οσµάν διευκολύνθηκαν από τη διάλυση των βυζαντινών ακριτικών
σωµάτων µετά το 1261.
• Η πρώτη νικηφόρα σύγκρουση του Οσµάν µε τα βυζαντινά στρατεύµατα έγινε κοντά
στην Προύσα το 1301. Ο Ορχάν, διάδοχος του Οσµάν κατέλαβε την Προύσα το 1326, και
την έκανε πρωτεύουσά του.
β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωµανών
• Η οργάνωση του κράτους επιτεύχθηκε από τους σουλτάνους Ορχάν (1326-1362) και
Μουράτ Α΄ (1362-1389).
• Η σχετική θρησκευτική ανεκτικότητα που επέδειξαν οι Τούρκοι έναντι των αγροτικών
χριστιανικών πληθυσµών περιόρισε τις αντιδράσεις και διευκόλυνε την ενσωµάτωση
τους στην οθωµανική κοινωνία.
• Σηµαντικότερες ήταν οι στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις. ∆ηµιουργήθηκαν : Το σώµα των
ιππέων – τιµαριούχων (αντικατέστησαν το σώµα των νοµάδων εθελοντών ιππέων, το
αρχικό όργανο των κατακτήσεων). Η παραχώρηση τιµαρίων συνέδεε άρρηκτα τους
ιππείς µε τον σουλτάνο και συγχρόνως ενίσχυε την επιθυµία τους για κατακτήσεις.
• Το σώµα των γενιτσάρων ήταν αντίβαρο και συµπλήρωµα στο σώµα των ιππέων
τιµαριούχων, αποτελούνταν από εθελοντές µισθοφόρους ή στρατιώτες
στρατολογουµένους µε τη βία από τους υποτελείς χριστιανικούς πληθυσµούς. Οι
γενίτσαροι ανήκαν στην προσωπική υπηρεσία του σουλτάνου και αποτέλεσαν
ανεξάντλητη πηγή διοικητικών υπαλλήλων και στρατιωτών.
• Αποφασιστική σηµασία για την εξέλιξη από τη νοµαδική ορδή στο οργανωµένο κράτος
είχε η βασιλεία του Ορχάν. Ο Ορχάν ήταν ο πρώτος Οθωµανός εµίρης που περιβλήθηκε
τον αυτοκρατορικό τίτλο του σουλτάνου.
γ. Η οθωµανική προέλαση στα Βαλκάνια.
Σελίδα 4 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
• Η τελευταία εκατονταετία της ζωής του Βυζαντίου χαρακτηρίζεται από την αγωνία
µπροστά στην προέλαση των Οθωµανών. Η αυτοκρατορία ήταν σε απελπιστική
κατάσταση: είχε εδαφικά ακρωτηριαστεί, οικονοµικά καταρρεύσει, το διοικητικό
σύστηµα σε πλήρη διάλυση, το νόµισµα είχε υποτιµηθεί και όλες οι πηγές εσόδων είχαν
εξαντληθεί.
• Ο Ορχάν υπήρξε ο πρώτος που οδήγησε το λαό του σε κατακτήσεις στην Ευρώπη. Το
1354, οι Τούρκοι κατέλαβαν το φρούριο της Καλλίπολης, επωφελούµενοι από ένα
µεγάλο σεισµό. Στην Κωνσταντινούπολη ο λαός καταλήφθηκε από πανικό, πιστεύοντας
ότι κινδύνευε άµεσα.
• Επί Μουράτ Α΄ οι πόλεις της ερηµωµένης Θράκης υπέκυψαν η µία µετά την άλλη: το
1361 καταλήφθηκε το ∆ιδυµότειχο, και λίγο αργότερα η Αδριανούπολη, όπου ο
σουλτάνος µετέφερε την πρωτεύουσά του (περί το 1365).
• Αποτέλεσµα : οι Σλάβοι ηγεµόνες και η Βουλγαρία, αναγκάσθηκαν να αναγνωρίσουν
την ηγεµονία του σουλτάνου, ενώ το Βυζάντιο υποχρεώθηκε να προσφέρει φόρο
υποτέλειας στους Οθωµανούς και να θέτει στρατιωτικές δυνάµεις στη διάθεση του
σουλτάνου.
• Στο Κοσσυφοπέδιο το 1389 έγινε η αποφασιστική µάχη που έκρινε το µέλλον της
Χερσονήσου του Αίµου. Ο σέρβος ηγεµόνας Λάζαρος, επικεφαλής βοσνιακών και
σερβικών στρατευµάτων, συγκρούστηκε µε τον Μουράτ. Στην αρχή φάνηκε ότι η τύχη
ευνοούσε τους Σέρβους. Ο ίδιος ο σουλτάνος Μουράτ δολοφονήθηκε. Όµως νίκησαν
τελικά οι οθωµανικές δυνάµεις, καθοδηγούµενες από το Βαγιαζήτ, διάδοχο του Μουράτ.
Οι Σέρβοι αναγνώρισαν την επικυριαρχία του σουλτάνου.
• Επί Βαγιαζήτ, η πίεση στην αδύναµη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αυξήθηκε σηµαντικά.
 Ο σουλτάνος ήταν σε θέση : να ελέγχει τη διαδοχή στο θρόνο και να επιβάλλει
απόλυτα τη θέλησή του.
 Το 1390 επέβαλε στο θρόνο τον Ιωάννη Ζ΄.
 Ο Μανουήλ, διάδοχος του Ιωάννη διαβιούοε στην αυλή του σουλτάνου και
αναγκάστηκε να συµµετάσχει στην επιτυχή οθωµανική εκστρατεία εναντίον της
Φιλαδέλφειας, της τελευταίας βυζαντινής πόλης της Μ. Ασίας. Το 1391 ο
Μανουήλ τελικά δραπέτευσε και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Βαοιλεύουσας,
που αριθµούσε τότε µόλις 50 χιλιάδες κατοίκους, σε µια από τις πιο δύσκολες
περιόδους της βυζαντινής ιστορίας.
 Ακολούθησε ο πρώτος αποκλεισµός της Κωνσταντινούπολης(1393-1394) από
τα στρατεύµατα του Βαγιαζήτ, ενώ τα σύνορα της οθωµανικής κυριαρχίας
έφθαναν ήδη στο ∆ούναβη.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποιοι υπήρξαν οι κύριοι λόγοι ανάπτυξης της ισχύος των Οθωµανών και της ραγδαίας
επέκτασής τους;
2. Ποιοι υπήρξαν οι κύριοι θεσµοί του Οθωµανικού κράτους;
3. Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν στην επέκταση των Οθωµανών Τούρκων στη χερσόνησο του
Αίµου (Βαλκάνια);
7.
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
α. Αναζήτηση βοήθειας στη ∆ύση
Ο Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (1391-1425) ταξίδεψε στη ∆ύση για να ζητήσει βοήθεια
Σελίδα 5 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
• έγινε δεκτός µε µεγάλες τιµές παντού (Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο)
• προκάλεσε στους ∆υτικούς αισθήµατα θαυµασµού και συµπάθειας,
• όµως στην πράξη το ταξίδι του δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσµα.
ΣΥΓΚΥΡΙΑ: Ο σουλτάνος των Τούρκων Βαγιαζήτ είχε υποστεί πανωλεθρία στη µάχη της
Άγκυρας από το στρατό των Μογγόλων του Ταµερλάνου (1402). Η ήττα αυτή προκάλεσε
µεγάλη εσωτερική κρίση στο κράτος των Οθωµανών. Το Βυζάντιο έπαψε να πληρώνει φόρο
υποτέλειας και εξασφάλισε παράταση ζωής µισού αιώνα, παρά την αδυναµία του.
1421:στο θρόνο ο Μουράτ Β΄
• επανέλαβε την επιθετική πολιτική του Βαγιαζήτ
• σύντοµα ανέτρεψε την προηγούµενη κατάσταση
• άρχισε συστηµατική πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, που σώθηκε χάρη στην
αντοχή των τειχών της.
• 1423: οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Πελοπόννησο και την κατέστησαν φόρου υποτελή.
1425:αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος (1425-1448)
• Στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439)δέχθηκε την πλήρη υποταγή της
Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία. Ο βυζαντινός λαός όµως δεν αποδέχθηκε τις
συµφωνίες αυτές.
Το εχθρικό λαϊκό αίσθηµα κατά των Λατίνων συµπυκνώνεται στην περίφηµη φράση
του µεγάλου δούκα Λουκά Νοταρά, όταν πληροφορήθηκε την Ένωση: Είναι προτιµότερο να
δω να κυριαρχεί στην αγορά της Πόλης το φακιόλι (τουρµπάνι) των Τούρκων παρά η
καλύπτρα των Λατίνων!
• Οι Τούρκοι αντιµετώπιζαν δυσχέρειες στη Βαλκανική από το βοεβόδα της
Τρανσυλβανίας Ιωάννη Ουνυάδη και τον αλβανό ηγέτη Γεώργιο Σκεντέρµπεη,
• Συνέτριψαν τελικά στη Βάρνα το 1444 τη σταυροφορία, που οργανώθηκε στη ∆ύση,
για να σταµατήσει την προέλαση των Τούρκων.
β. Η Άλωση
• Οι Τούρκοι έµειναν απερίσπαστοι από απειλές, αφοσιώθηκαν στην πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης.
• Οικοδόµησαν το Ρούµελη-Χισάρ, φρούριο στις ακτές του Βοσπόρου που απέκοψε την
πρωτεύουσα από τα λιµάνια του Ευξείνου
• Ο Μωάµεθ Β΄(Πορθητής) εισέβαλε στις ελληνικές κτήσεις της Πελοποννήσου,
εµπόδισε τον ∆εσπότη του Μορέως να σπεύσει σε βοήθεια της Πόλης.
• Άρχισε η τακτική πολιορκία της Πόλης.
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος (1449-1453) ανέλαβε µε αυτοθυσία να την υπερασπισθεί.
• Βοήθεια της ∆ύσης: ισχνή και ανεπαρκής . Ένας από αυτούς που έσπευσαν σε βοήθεια
ήταν ο γενουάτης πολεµιστής Ιουστινιάνης.
• Η υπεροπλία των Τούρκων ήταν συντριπτική σε έµψυχο υλικό (αναλογία 10 προς 1)
και άψυχο υλικό (κανόνια).
• Η Κωνσταντινούπολη, έπεσε στα χέρια των Τούρκων παρά την ηρωική αντίσταση των
ολιγάριθµων υπερασπιστών της (Τρίτη 29η
Μαΐου 1453 - ποφράς μέρα)ἀ ἡ .
• Ακολούθησαν φοβερές σφαγές και λεηλασίες.
• Πτώση και των υπόλοιπων ελεύθερων περιοχών.
• Τελευταία η Τραπεζούντα υπέκυψε στους Οθωµανούς το 1461.
γ. Το Βυζάντιο µετά την Άλωση
I. Η πνευµατική παράδοση του Βυζαντίου παρέµεινε αισθητή στα ευρωπαϊκά κράτη
II. συνετέλεσε στη διατήρηση της πνευµατικής ταυτότητας των Βαλκανικών λαών
Σελίδα 6 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
III. Η Ρωσία, µετά την Αλωση, φιλοδόξησε να γίνει κληρονόµος των παραδόσεων του
Βυζαντίου.Η Μόσχα θεωρήθηκε ως Τρίτη Ρώµη, ιδίως από τότε που ο τσάρος Ιβάν Γ΄,
ο θεµελιωτής της ενότητας των ρωσικών χωρών, νυµφεύθηκε την ανηψιά του
τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα, υιοθέτησε το δικέφαλο αετό στα λάβαρά του
και εισήγαγε το βυζαντινό τελετουργικό στη Μόσχα.
IV. Η ∆υτική Ευρώπη στα χρόνια του Ανθρωπισµού και της Αναγέννησης, βρήκε στο
Βυζάντιο την πηγή, από την οποία γεύθηκε τους καρπούς του αρχαίου πνεύµατος.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ποιες προσπάθειες κατέβαλαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες για να εξασφαλίσουν βοήθεια
από τη ∆ύση εν όψει της Οθωµανικής απειλής και ποια ήταν τα αποτελέσµατά τους;
2. Πώς µεθοδεύτηκε από το Μωάµεθ η πραγµατοποίηση της τελευταίας πολιορκίας της
Κωνσταντινούπολης που είχε ως αποτέλεσµα την Άλωσή της;
3. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν ώστε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης να καταλήξει
υπέρ των Τούρκων; Για την απάντησή σας να λάβετε υπ’ όψιν και το πρώτο παράθεµα της
σελ. 88 του σχολικού βιβλίου.
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το δεύτερο παράθεµα της σελ. 88 του σχολικού βιβλίου
(Χαλκοκονδύλης) να αναπτύξετε την άποψή σας σχετικά µε το αν ήταν πράγµατι, όπως
υποστηρίζει ο µεσολαβητής Ισµαήλ, µάταιος ο αγώνας των υπερασπιστών της
Κωνσταντινούπολης, και να σχολιάσετε τη στάση και την τελική απόφασή τους.
5. Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόµενο του όρου Τρίτη Ρώµη.
Σελίδα 7 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο

Recomendados

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Georgia Sofi
2.6K vistas7 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Georgia Sofi
822 vistas7 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Georgia Sofi
619 vistas10 diapositivas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ por
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑGeorgia Sofi
8.6K vistas2 diapositivas
Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝHΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 1. Η κρίση και οι απώλ... por
Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝHΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 1. Η κρίση και οι απώλ...Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝHΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 1. Η κρίση και οι απώλ...
Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝHΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ 1. Η κρίση και οι απώλ...Nasia Fatsi
5.5K vistas22 diapositivas
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιο por
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιοΙστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιο
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιοThanos Stavropoulos
5.7K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185) por
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)Nasia Fatsi
451 vistas16 diapositivas
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3) por
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)vana papaioannou
1.5K vistas11 diapositivas
H αραβικη εξάπλωση por
H αραβικη εξάπλωσηH αραβικη εξάπλωση
H αραβικη εξάπλωσηEvangelia Patera
216 vistas9 diapositivas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 por
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μaria Demirakou
6.7K vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185) por Nasia Fatsi
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
Nasia Fatsi451 vistas
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3) por vana papaioannou
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)
φυλλο εργασιασ (ομάδα 3)
vana papaioannou1.5K vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 por Μaria Demirakou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 7
Μaria Demirakou6.7K vistas
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους por Iliana Kouvatsou
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τουςΟι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Iliana Kouvatsou209 vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΕΛ: Οι Σταυροφορίες por Μaria Demirakou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΕΛ: Οι Σταυροφορίες ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΕΛ: Οι Σταυροφορίες
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΕΛ: Οι Σταυροφορίες
Μaria Demirakou2.2K vistas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K vistas
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ por KATERINA NANNOU
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 11ο ΑΙΩΝΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KATERINA NANNOU1.9K vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por Μaria Demirakou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μaria Demirakou14.6K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi3.3K vistas
Η Δ΄ σταυροφορία- Η άλωση του 1204 por Akis Ampelas
Η Δ΄ σταυροφορία- Η άλωση του 1204Η Δ΄ σταυροφορία- Η άλωση του 1204
Η Δ΄ σταυροφορία- Η άλωση του 1204
Akis Ampelas3.6K vistas
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά... por Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Thanos Stavropoulos6.6K vistas
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσης por Roula Tsolaki
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσηςΒυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσης
Βυζαντινή Ιστορία, Εξάπλωση των Τούρκων και προσπάθειες ανάσχεσης
Roula Tsolaki2.1K vistas
Η Άλωση της Πόλης (1453),Παρασκευή Σπηλιωτοπούλου por Iliana Kouvatsou
Η Άλωση της Πόλης (1453),Παρασκευή ΣπηλιωτοπούλουΗ Άλωση της Πόλης (1453),Παρασκευή Σπηλιωτοπούλου
Η Άλωση της Πόλης (1453),Παρασκευή Σπηλιωτοπούλου
Iliana Kouvatsou1.4K vistas
Οθωμανοί por 4gymsch
ΟθωμανοίΟθωμανοί
Οθωμανοί
4gymsch460 vistas
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ por elissabet
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
elissabet1.7K vistas
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ por Georgia Sofi
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
Georgia Sofi887 vistas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ por Μaria Demirakou
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μaria Demirakou5.1K vistas

Destacado

εγκιβωτισμός por
εγκιβωτισμόςεγκιβωτισμός
εγκιβωτισμόςAngeliki Chroni
2.3K vistas6 diapositivas
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ por
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Georgia Sofi
411 vistas3 diapositivas
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ por
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣGeorgia Sofi
1.3K vistas240 diapositivas
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ por
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣGeorgia Sofi
317 vistas2 diapositivas
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ por
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟGeorgia Sofi
411 vistas56 diapositivas
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα por
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδατεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδαGeorgia Sofi
518 vistas8 diapositivas

Destacado(20)

ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ por Georgia Sofi
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Georgia Sofi411 vistas
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ por Georgia Sofi
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Georgia Sofi1.3K vistas
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ por Georgia Sofi
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
Georgia Sofi317 vistas
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ por Georgia Sofi
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ
Georgia Sofi411 vistas
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα por Georgia Sofi
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδατεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
Georgia Sofi518 vistas
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ por Georgia Sofi
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Georgia Sofi751 vistas
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ por Georgia Sofi
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Georgia Sofi1.9K vistas
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΚΝΛ por Georgia Sofi
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΚΝΛΒ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΚΝΛ
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΚΝΛ
Georgia Sofi4.2K vistas
ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ por Georgia Sofi
ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ
Georgia Sofi1.7K vistas
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ por Georgia Sofi
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
Georgia Sofi952 vistas
Δημοτικά Τραγούδια por Angeliki Chroni
Δημοτικά ΤραγούδιαΔημοτικά Τραγούδια
Δημοτικά Τραγούδια
Angeliki Chroni3K vistas
Αναγεννησιακή Τέχνη por Angeliki Chroni
Αναγεννησιακή ΤέχνηΑναγεννησιακή Τέχνη
Αναγεννησιακή Τέχνη
Angeliki Chroni2.5K vistas
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ por Georgia Sofi
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ
Georgia Sofi1.1K vistas
Odysseia teliko 2013 por Georgia Sofi
Odysseia teliko 2013Odysseia teliko 2013
Odysseia teliko 2013
Georgia Sofi277 vistas
ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ 13-ΑΣΚΗΣΕΙΣ por Georgia Sofi
ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ 13-ΑΣΚΗΣΕΙΣΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ 13-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΚΕΙΜΕΝΟ 13-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Georgia Sofi617 vistas
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ por Georgia Sofi
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ
Georgia Sofi752 vistas

Similar a ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια por
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,ΝίκαιαΤα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,ΝίκαιαIliana Kouvatsou
623 vistas40 diapositivas
Σταυροφορίες por
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
ΣταυροφορίεςGeorgia Sofi
297 vistas15 diapositivas
Σταυροφορίες por
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
ΣταυροφορίεςGeorgia Sofi
451 vistas20 diapositivas
1204 εως ζηλωτές por
1204 εως ζηλωτές1204 εως ζηλωτές
1204 εως ζηλωτέςΑρετή Λαχανά
271 vistas12 diapositivas
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.) por
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.) Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.) Peter Tzagarakis
1.6K vistas237 diapositivas
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνirinikel
18.9K vistas19 diapositivas

Similar a ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4(20)

Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια por Iliana Kouvatsou
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,ΝίκαιαΤα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια
Τα ελληνικά κράτη-Τραπεζούς,Ήπειρος,Νίκαια
Iliana Kouvatsou623 vistas
Σταυροφορίες por Georgia Sofi
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi297 vistas
Σταυροφορίες por Georgia Sofi
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi451 vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.) Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1204 - 1453 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.6K vistas
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K vistas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K vistas
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε... por Nasia Fatsi
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...
1. Τα λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων & 2. Τα ελληνικά κράτη:Τραπε...
Nasia Fatsi1.9K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.4K vistas
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου por elissabet
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
elissabet3.2K vistas
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.6K vistas
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης por Iliana Kouvatsou
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος ΆνθηςΑλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης
Αλέξιος Α΄Κομνηνός,Μάριος Άνθης
Iliana Kouvatsou243 vistas
Εξάπλωση Οθωμανών Τούρκων por Gabriella Aspraki
Εξάπλωση Οθωμανών ΤούρκωνΕξάπλωση Οθωμανών Τούρκων
Εξάπλωση Οθωμανών Τούρκων
Gabriella Aspraki6.1K vistas
30 β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης por George Margartis
30 β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης30 β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
30 β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
George Margartis41 vistas
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση por george papadopoulos
30 άλωση από τους σταυροφόρους   κράτη μετά την άλωση30 άλωση από τους σταυροφόρους   κράτη μετά την άλωση
30 άλωση από τους σταυροφόρους κράτη μετά την άλωση
george papadopoulos1.7K vistas
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα por Peter Tzagarakis
Η Λατινοκρατία στην ΕλλάδαΗ Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Η Λατινοκρατία στην Ελλάδα
Peter Tzagarakis2.7K vistas
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
Ιστορία Ε΄ 6.30β. ΄΄ Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ΄΄
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Ιστορία Ε΄ - Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σ...
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης por Gabriella Aspraki
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση ΚωνσταντινούποληςΣταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Σταυροφορίες και πρώτη άλωση Κωνσταντινούπολης
Gabriella Aspraki6K vistas

Más de Georgia Sofi

ομιλος1.pptx por
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxGeorgia Sofi
3 vistas12 diapositivas
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ por
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟGeorgia Sofi
2.9K vistas6 diapositivas
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ por
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗGeorgia Sofi
1.3K vistas4 diapositivas
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310 por
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Georgia Sofi
1.6K vistas1 diapositiva
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ" por
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"Georgia Sofi
628 vistas1 diapositiva
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" por
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"Georgia Sofi
1K vistas3 diapositivas

Más de Georgia Sofi(20)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ por Georgia Sofi
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Georgia Sofi2.9K vistas
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ por Georgia Sofi
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Georgia Sofi1.3K vistas
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310 por Georgia Sofi
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Georgia Sofi1.6K vistas
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ" por Georgia Sofi
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
Georgia Sofi628 vistas
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" por Georgia Sofi
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
Georgia Sofi1K vistas
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ por Georgia Sofi
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
Georgia Sofi2.5K vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ por Georgia Sofi
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Georgia Sofi1.5K vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ por Georgia Sofi
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Georgia Sofi5.4K vistas
Θρησκευτική μεταρρύθμιση por Georgia Sofi
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Georgia Sofi4.2K vistas
αναγεννηση και ανθρωπισμος por Georgia Sofi
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμος
Georgia Sofi2.9K vistas
μεγαλες ανακαλυψεις por Georgia Sofi
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψεις
Georgia Sofi668 vistas
αναγέννηση por Georgia Sofi
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννηση
Georgia Sofi518 vistas
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ por Georgia Sofi
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
Georgia Sofi666 vistas
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ por Georgia Sofi
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Georgia Sofi607 vistas
αραβικος πολιτισμος por Georgia Sofi
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμος
Georgia Sofi2.9K vistas
Σταυροφορίες por Georgia Sofi
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi455 vistas
Βυζαντινός πολιτισμός por Georgia Sofi
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμός
Georgia Sofi434 vistas
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ por Georgia Sofi
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Georgia Sofi368 vistas

Último

202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx por
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 vistas2 diapositivas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.6K vistas15 diapositivas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vistas30 diapositivas
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
61 vistas6 diapositivas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
110 vistas5 diapositivas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 vistas19 diapositivas

Último(20)

ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K vistas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vistas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vistas
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... por gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 vistas
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo991 vistas
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist41 vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 vistas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 vistas
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 vistas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 vistas

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

  • 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453) Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ∆ΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος διακρίνεται σε δύο επιµέρους περιόδους :  την περίοδο της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης (1204-1261)  την Παλαιολόγεια Περίοδο (1261-1453) Η καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αποδίδεται  στους εµφυλίους πολέµους,  στην παρακµή του στρατού και της οικονοµίας,  στη στάση των δυτικών δυνάµεων,  στην επέκταση των Σέρβων,  αλλά πρωτίστως στην ισχύ των Οθωµανών Τούρκων. Με την παρακµή του κρατικού µηχανισµού γεννιούνται νέες δυνάµεις. • η νεοελληνική εθνότητα • η συνείδηση του Νέου Ελληνισµού, στο πλαίσιο της εθνικής και δογµατικής διαφοράς µε τους φράγκους κατακτητές. Στη ∆ύση  το φεουδαρχικό σύστηµα έχει πλήρως αναπτυχθεί κατά το 13ο αιώνα, αρχίζει η παρακµή του.  η βασιλική εξουσία ενισχύεται σε βάρος των φεουδαρχών σε ορισµένες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Γαλλία) η Γερµανία αποτελεί εξαίρεση. 1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων α. Τα λατινικά κράτη • Στη θέση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας δηµιουργήθηκε ένα µωσαϊκό βασιλείων και ηγεµονιών. • Οι Βενετοί ιδιοποιήθηκαν τα πιο σηµαντικά νησιά και λιµάνια του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και µεγάλο µέρος της πρωτεύουσας (3/8). • Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης: Ιδρύθηκε από τους Σταυροφόρους, • ο Βενετός δόγης Ερρίκος ∆άνδολος επέβαλε τον κόµη Βαλδουίνο της Φλάνδρας ως αυτοκράτορα. • Η εξουσία των Σταυροφόρων ήταν συγκριτικά αδύναµη, καθώς η επικράτειά τους κατακερµατίστηκε σε ένα περίπλοκο σύστηµα πολλών κρατιδίων. • Ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός, άµεσος υποτελής του Βαλδουίνου, ίδρυσε • το βραχύβιο Βασίλειο της Θεσσαλονίκης. • Το ∆ουκάτο της Αθήνας περιλάµβανε την Αττική, τη Βοιωτία και τη Μεγαρίδα και αργότερα την Αργολίδα. Κατά το 14ο αιώνα οι Καταλανοί κυριάρχησαν στο ∆ουκάτο για εβδοµήντα χρόνια (1311-1381), είχαν ορίσει ως πρωτεύουσα τη Θήβα. Η φλωρεντινή οικογένεια των Ατζαγιόλι ανέλαβε την εξουσία (1381), κυβέρνησε το ∆ουκάτο µέχρι το 1456 (κατάληψη της Αθήνας από τους Οθωµανούς Τούρκους). • Το Πριγκηπάτο της Αχαΐας υπό τη διοίκηση των Βιλλεαρδουίνων είχε ισχυρή φεουδαρχική οργάνωση και εντελώς δυτικό τρόπο ζωής. Σελίδα 1 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 2. • Ο αυτοκράτορας της Νικαίας Μιχαήλ Παλαιολόγος χάρη στη νίκη του επί των Φράγκων στη µάχη της Πελαγονίας (1259) κατόρθωσε να αποσπάσει από το Πριγκηπάτο της Αχαΐας τα κάστρα Μυστράς, Μάνη, Γεράκι και Μονεµβασία, (πυρήνας του ελληνικού κρατιδίου, που είναι γνωστό µε το όνοµα ∆εσποτάτο του Μορέως). • Δεσποτάτο του Μορέως: Ο δεσπότης Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος (1382-1406) πέτυχε να ενισχύσει σε σηµαντικό βαθµό τη βυζαντινή εξουσία, µαχόµενος κατά της τοπικής αριστοκρατίας και των λατινικών κρατιδίων. Μέχρι το 1432 είχαν επανακτηθεί από τους Έλληνες οι περισσότερες λατινικές κτήσεις της Πελοποννήσου. ∆εσπότης : Από τα µέσα του 12ου αιώνα ήταν το δεύτερο σε σηµασία βυζαντινό αξίωµα µετά το αυτοκρατορικό. Στα τέλη του 13ου αιώνα αυτόν τον τίτλο έφερε ο ηγεµόνας της Ηπείρου (∆εσποτάτο της Ηπείρου). β. Έλληνες και Φράγκοι  Η σχετική οµοιότητα του θεσµού της βυζαντινής πρόνοιας µε το δυτικό φέουδο διευκόλυνε την επιβολή της λατινικής κυριαρχίας.  Οι προνοιάριοι διέθεταν υπολογίσιµη δύναµη, µπορούσαν να αντισταθούν στους κατακτητές, όµως οι περισσότεροι, όταν εξασφάλιζαν την κατοχή των κτηµάτων τους, υποτάσσονταν.  Ο πληθυσµός αντιστάθηκε στους Λατίνους κυρίους του σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως εξαιτίας των δογµατικών διαφορών.  Πολλοί ευγενείς κατέφυγαν σε ελεύθερες περιοχές, οργάνωσαν νέα κράτη, µε τη συνδροµή των εντοπίων.  Αυτά τα κράτη αποτέλεσαν πόλους συσπείρωσης των δυνάµεων που αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Αυτοκρατορίας. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια ήταν τα Λατινικά κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 2. Για ποιους λόγους οι Βενετοί δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν ηπειρωτικές κτήσεις; 3. Ποια ήταν η διαδικασία εξέλιξης του ∆εσποτάτου του Μορέως από τον αρχικό λατινικό του χαρακτήρα σε ελληνικό κράτος στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα; Να λάβετε υπ’ όψιν και τα δύο παραθέµατα της σελ. 74 του σχ. βιβλίου. 4. Ποια ήταν η στάση της ελληνικής γαιοκτητικής αριστοκρατίας και ποια του αγροτικού πληθυσµού έναντι των κατακτητών; Πώς ερµηνεύεται; 2. Τα Ελληνικά κράτη : Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια α. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας  Ιδρύθηκε από τους Μεγάλους Κοµνηνούς στις νοτιανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου, το 1204, αµέσως µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.  Σ’ αυτήν ενσωµατώθηκαν µετά την κατάκτηση τους η Σινώπη, η Παφλαγονία και η Ηράκλεια του Πόντου.  Αργότερα, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας αποκόπηκε από τη δυτική Μ. Ασία, µετά την κατάληψη της Σινώπης από τους Σελτζούκους.  Έτσι, έζησε σε αποµόνωση επί 250 χρόνια και δεν άσκησε µεγάλη επίδραση στις τύχες του Βυζαντίου. Σελίδα 2 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 3. β. Το κράτος της Ηπείρου Μιχαήλ Κοµνηνός ∆ούκας : ιδρυτής και οργανωτής. Θεόδωρος : αδελφός και διάδοχος (1215) του Μιχαήλ, εγκαινίασε µία περίοδο νικηφόρας επέκτασης. Επί της διακυβέρνησης του το κράτος της Ηπείρου κατέστη οοβαρός ανταγωνιστής της Νίκαιας στην προσπάθεια αποκατάστασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κορυφαία επιτυχία του Θεοδώρου ήταν η άλωση της Θεσσαλονίκης και η κατάλυση του Λατινικού Βασιλείου της (1224). Ο Θεόδωρος στέφθηκε αυτοκράτωρ Ρωµαίων στη Θεσσαλονίκη. Στράφηκε κατά του τσάρου των Βουλγάρων Ιωάννη Ασάν Β΄, υπέστη συντριπτική ήττα σε µάχη κοντά στον ποταµό Έβρο και ο ίδιος συνελήφθη αιχµάλωτος. Τότε ο Ασάν ίδρυσε βραχύβια αυτοκρατορία, εκτεινόµενη µέχρι το ∆υρράχιο. γ. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας  Το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη ιδρύθηκε στη δυτική Μικρά Ασία µε κέντρο τη Νίκαια.  Ο Θεόδωρος Λάσκαρης, συγκέντρωσε εκεί όλες τις πιστές στο κράτος δυνάµεις των Βυζαντινών.  Το 1205, οι Λατίνοι ηττήθηκαν από τους Βουλγάρους, άνοιξε ο δρόµος για την εδραίωση του κράτους.  Το 1208 ο Θεόδωρος στέφθηκε αυτοκράτορας και βασιλιάς των Ρωµαίων.  Ο Ιωάννης Βατάτζης, διάδοχος του Θεοδώρου Λάσκαρη, κατόρθωσε : • να επεκτείνει σηµαντικά την επικράτεια του και • να ανυψώσει τη µικρή αυτοκρατορία σε σηµαντική και διεθνώς υπολογίσιµη δύναµη. • Προσπάθησε να πατάξει τις καταχρήσεις στη διοίκηση • Ίδρυσε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύµατα. • Εξασφάλισε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα άµυνας των ανατολικών συνόρων του, µε τη δηµιουργία στρατιωτικών κτηµάτων. • Απέδωσε ιδιαίτερη σηµασία στην ανόρθωση της αγροτικής οικονοµίας. • Στόχος της οικονοµικής πολιτικής του ήταν η αυτάρκεια και γι’ αυτό απαγόρευσε την εισαγωγή ειδών πολυτελείας από τις ιταλικές πόλεις. Όταν πέθανε, οι κτήσεις στη Μ. Ασία ήταν απόλυτα ασφαλείς, ενώ µεγάλο τµήµα των Βαλκανίων ήταν υπό την εξουσία του. Η Ήπειρος και η εξαθλιωµένη Βουλγαρία δεν αποτελούσαν πια σοβαρό κίνδυνο, ενώ η Λατινική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση.  Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος πραγµατοποίησε το έργο της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης. Το 1261 συνήψε συνθήκη µε τους Γενουάτες, µε την οποία ανέλαβαν να προσφέρουν πολεµική βοήθεια κατά της Βενετίας στον Μιχαήλ µε αντάλλαγµα τελωνειακές και φορολογικές απαλλαγές, λιµάνια και εµπορικές περιοχές της αυτοκρατορίας.  Στις 25 Ιουλίου, η Κωνσταντινούπολη έπεσε σαν ώριµος καρπός στα χέρια του στρατηγού της Νίκαιας Αλέξιου Στρατηγόπουλου. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος στέφθηκε τότε (Σεπτέµβριος 1261) για δεύτερη φορά αυτοκράτορας ως Μιχαήλ Η΄. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια ήταν τα Ελληνικά κρατίδια που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 2. Ποια υπήρξε η ιστορική εξέλιξη της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας; Αφού λάβετε υπ’ όψιν και το παράθεµα της σελ. 76 του σχολικού βιβλίου να αναφερθείτε στην ισχύ και το διεθνές κύρος της. Σελίδα 3 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 4. 4. Ποια υπήρξε η ιστορική εξέλιξη της Αυτοκρατορίας της Νικαίας; Γιατί η Αυτοκρατορία της Νικαίας θεωρείτε το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη που ιδρύθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 5. Πώς ο Ιωάννης ∆ούκας Βατάτζης ανέπτυξε την ισχύ της Αυτοκρατορίας της Νικαίας και οδήγησε στη δηµιουργία συνθηκών αποκατάστασης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 6. Ποια υπήρξε η πολιτική του Μιχαήλ Παλαιολόγου και ποιοι οι καρποί της, αναφορικά µε την ανάκτηση από τους Βυζαντινούς της Κωνσταντινούπολης; 6. Οι Οθωµανοί και η ραγδαία προέλασή τους α. Η κατάκτηση της Μ. Ασίας • Οι νοµάδες Τούρκοι, που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Οθωµανοί, προέρχονταν από την Κεντρική Ασία µετακινήθηκαν προς τα δυτικά ωθούµενοι από τους Μογγόλους, • και εγκαταστάθηκαν κοντά στην Προύσα (1281). • Η µικροσκοπική αυτή ηγεµονία προσέλκυσε πλήθος από µισθοφόρους που αναζητούσαν λάφυρα και από καλλιεργητές που αναζητούσαν κτήµατα. • Ο Οσµάν ή Οθµάν (1289-1320), θεωρείται ιδρυτής του Οθωµανικού κράτους. Αξιοποίησε τον παλιό ισλαµικό θεσµό των γαζήδων (φανατικών πολεµιστών της πίστης), έκανε τις πρώτες κατακτήσεις. • Οι κατακτήσεις του Οσµάν διευκολύνθηκαν από τη διάλυση των βυζαντινών ακριτικών σωµάτων µετά το 1261. • Η πρώτη νικηφόρα σύγκρουση του Οσµάν µε τα βυζαντινά στρατεύµατα έγινε κοντά στην Προύσα το 1301. Ο Ορχάν, διάδοχος του Οσµάν κατέλαβε την Προύσα το 1326, και την έκανε πρωτεύουσά του. β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωµανών • Η οργάνωση του κράτους επιτεύχθηκε από τους σουλτάνους Ορχάν (1326-1362) και Μουράτ Α΄ (1362-1389). • Η σχετική θρησκευτική ανεκτικότητα που επέδειξαν οι Τούρκοι έναντι των αγροτικών χριστιανικών πληθυσµών περιόρισε τις αντιδράσεις και διευκόλυνε την ενσωµάτωση τους στην οθωµανική κοινωνία. • Σηµαντικότερες ήταν οι στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις. ∆ηµιουργήθηκαν : Το σώµα των ιππέων – τιµαριούχων (αντικατέστησαν το σώµα των νοµάδων εθελοντών ιππέων, το αρχικό όργανο των κατακτήσεων). Η παραχώρηση τιµαρίων συνέδεε άρρηκτα τους ιππείς µε τον σουλτάνο και συγχρόνως ενίσχυε την επιθυµία τους για κατακτήσεις. • Το σώµα των γενιτσάρων ήταν αντίβαρο και συµπλήρωµα στο σώµα των ιππέων τιµαριούχων, αποτελούνταν από εθελοντές µισθοφόρους ή στρατιώτες στρατολογουµένους µε τη βία από τους υποτελείς χριστιανικούς πληθυσµούς. Οι γενίτσαροι ανήκαν στην προσωπική υπηρεσία του σουλτάνου και αποτέλεσαν ανεξάντλητη πηγή διοικητικών υπαλλήλων και στρατιωτών. • Αποφασιστική σηµασία για την εξέλιξη από τη νοµαδική ορδή στο οργανωµένο κράτος είχε η βασιλεία του Ορχάν. Ο Ορχάν ήταν ο πρώτος Οθωµανός εµίρης που περιβλήθηκε τον αυτοκρατορικό τίτλο του σουλτάνου. γ. Η οθωµανική προέλαση στα Βαλκάνια. Σελίδα 4 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 5. • Η τελευταία εκατονταετία της ζωής του Βυζαντίου χαρακτηρίζεται από την αγωνία µπροστά στην προέλαση των Οθωµανών. Η αυτοκρατορία ήταν σε απελπιστική κατάσταση: είχε εδαφικά ακρωτηριαστεί, οικονοµικά καταρρεύσει, το διοικητικό σύστηµα σε πλήρη διάλυση, το νόµισµα είχε υποτιµηθεί και όλες οι πηγές εσόδων είχαν εξαντληθεί. • Ο Ορχάν υπήρξε ο πρώτος που οδήγησε το λαό του σε κατακτήσεις στην Ευρώπη. Το 1354, οι Τούρκοι κατέλαβαν το φρούριο της Καλλίπολης, επωφελούµενοι από ένα µεγάλο σεισµό. Στην Κωνσταντινούπολη ο λαός καταλήφθηκε από πανικό, πιστεύοντας ότι κινδύνευε άµεσα. • Επί Μουράτ Α΄ οι πόλεις της ερηµωµένης Θράκης υπέκυψαν η µία µετά την άλλη: το 1361 καταλήφθηκε το ∆ιδυµότειχο, και λίγο αργότερα η Αδριανούπολη, όπου ο σουλτάνος µετέφερε την πρωτεύουσά του (περί το 1365). • Αποτέλεσµα : οι Σλάβοι ηγεµόνες και η Βουλγαρία, αναγκάσθηκαν να αναγνωρίσουν την ηγεµονία του σουλτάνου, ενώ το Βυζάντιο υποχρεώθηκε να προσφέρει φόρο υποτέλειας στους Οθωµανούς και να θέτει στρατιωτικές δυνάµεις στη διάθεση του σουλτάνου. • Στο Κοσσυφοπέδιο το 1389 έγινε η αποφασιστική µάχη που έκρινε το µέλλον της Χερσονήσου του Αίµου. Ο σέρβος ηγεµόνας Λάζαρος, επικεφαλής βοσνιακών και σερβικών στρατευµάτων, συγκρούστηκε µε τον Μουράτ. Στην αρχή φάνηκε ότι η τύχη ευνοούσε τους Σέρβους. Ο ίδιος ο σουλτάνος Μουράτ δολοφονήθηκε. Όµως νίκησαν τελικά οι οθωµανικές δυνάµεις, καθοδηγούµενες από το Βαγιαζήτ, διάδοχο του Μουράτ. Οι Σέρβοι αναγνώρισαν την επικυριαρχία του σουλτάνου. • Επί Βαγιαζήτ, η πίεση στην αδύναµη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αυξήθηκε σηµαντικά.  Ο σουλτάνος ήταν σε θέση : να ελέγχει τη διαδοχή στο θρόνο και να επιβάλλει απόλυτα τη θέλησή του.  Το 1390 επέβαλε στο θρόνο τον Ιωάννη Ζ΄.  Ο Μανουήλ, διάδοχος του Ιωάννη διαβιούοε στην αυλή του σουλτάνου και αναγκάστηκε να συµµετάσχει στην επιτυχή οθωµανική εκστρατεία εναντίον της Φιλαδέλφειας, της τελευταίας βυζαντινής πόλης της Μ. Ασίας. Το 1391 ο Μανουήλ τελικά δραπέτευσε και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Βαοιλεύουσας, που αριθµούσε τότε µόλις 50 χιλιάδες κατοίκους, σε µια από τις πιο δύσκολες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας.  Ακολούθησε ο πρώτος αποκλεισµός της Κωνσταντινούπολης(1393-1394) από τα στρατεύµατα του Βαγιαζήτ, ενώ τα σύνορα της οθωµανικής κυριαρχίας έφθαναν ήδη στο ∆ούναβη. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποιοι υπήρξαν οι κύριοι λόγοι ανάπτυξης της ισχύος των Οθωµανών και της ραγδαίας επέκτασής τους; 2. Ποιοι υπήρξαν οι κύριοι θεσµοί του Οθωµανικού κράτους; 3. Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν στην επέκταση των Οθωµανών Τούρκων στη χερσόνησο του Αίµου (Βαλκάνια); 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης α. Αναζήτηση βοήθειας στη ∆ύση Ο Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (1391-1425) ταξίδεψε στη ∆ύση για να ζητήσει βοήθεια Σελίδα 5 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 6. • έγινε δεκτός µε µεγάλες τιµές παντού (Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο) • προκάλεσε στους ∆υτικούς αισθήµατα θαυµασµού και συµπάθειας, • όµως στην πράξη το ταξίδι του δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσµα. ΣΥΓΚΥΡΙΑ: Ο σουλτάνος των Τούρκων Βαγιαζήτ είχε υποστεί πανωλεθρία στη µάχη της Άγκυρας από το στρατό των Μογγόλων του Ταµερλάνου (1402). Η ήττα αυτή προκάλεσε µεγάλη εσωτερική κρίση στο κράτος των Οθωµανών. Το Βυζάντιο έπαψε να πληρώνει φόρο υποτέλειας και εξασφάλισε παράταση ζωής µισού αιώνα, παρά την αδυναµία του. 1421:στο θρόνο ο Μουράτ Β΄ • επανέλαβε την επιθετική πολιτική του Βαγιαζήτ • σύντοµα ανέτρεψε την προηγούµενη κατάσταση • άρχισε συστηµατική πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, που σώθηκε χάρη στην αντοχή των τειχών της. • 1423: οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Πελοπόννησο και την κατέστησαν φόρου υποτελή. 1425:αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος (1425-1448) • Στη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439)δέχθηκε την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία. Ο βυζαντινός λαός όµως δεν αποδέχθηκε τις συµφωνίες αυτές. Το εχθρικό λαϊκό αίσθηµα κατά των Λατίνων συµπυκνώνεται στην περίφηµη φράση του µεγάλου δούκα Λουκά Νοταρά, όταν πληροφορήθηκε την Ένωση: Είναι προτιµότερο να δω να κυριαρχεί στην αγορά της Πόλης το φακιόλι (τουρµπάνι) των Τούρκων παρά η καλύπτρα των Λατίνων! • Οι Τούρκοι αντιµετώπιζαν δυσχέρειες στη Βαλκανική από το βοεβόδα της Τρανσυλβανίας Ιωάννη Ουνυάδη και τον αλβανό ηγέτη Γεώργιο Σκεντέρµπεη, • Συνέτριψαν τελικά στη Βάρνα το 1444 τη σταυροφορία, που οργανώθηκε στη ∆ύση, για να σταµατήσει την προέλαση των Τούρκων. β. Η Άλωση • Οι Τούρκοι έµειναν απερίσπαστοι από απειλές, αφοσιώθηκαν στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. • Οικοδόµησαν το Ρούµελη-Χισάρ, φρούριο στις ακτές του Βοσπόρου που απέκοψε την πρωτεύουσα από τα λιµάνια του Ευξείνου • Ο Μωάµεθ Β΄(Πορθητής) εισέβαλε στις ελληνικές κτήσεις της Πελοποννήσου, εµπόδισε τον ∆εσπότη του Μορέως να σπεύσει σε βοήθεια της Πόλης. • Άρχισε η τακτική πολιορκία της Πόλης. Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος (1449-1453) ανέλαβε µε αυτοθυσία να την υπερασπισθεί. • Βοήθεια της ∆ύσης: ισχνή και ανεπαρκής . Ένας από αυτούς που έσπευσαν σε βοήθεια ήταν ο γενουάτης πολεµιστής Ιουστινιάνης. • Η υπεροπλία των Τούρκων ήταν συντριπτική σε έµψυχο υλικό (αναλογία 10 προς 1) και άψυχο υλικό (κανόνια). • Η Κωνσταντινούπολη, έπεσε στα χέρια των Τούρκων παρά την ηρωική αντίσταση των ολιγάριθµων υπερασπιστών της (Τρίτη 29η Μαΐου 1453 - ποφράς μέρα)ἀ ἡ . • Ακολούθησαν φοβερές σφαγές και λεηλασίες. • Πτώση και των υπόλοιπων ελεύθερων περιοχών. • Τελευταία η Τραπεζούντα υπέκυψε στους Οθωµανούς το 1461. γ. Το Βυζάντιο µετά την Άλωση I. Η πνευµατική παράδοση του Βυζαντίου παρέµεινε αισθητή στα ευρωπαϊκά κράτη II. συνετέλεσε στη διατήρηση της πνευµατικής ταυτότητας των Βαλκανικών λαών Σελίδα 6 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο
  • 7. III. Η Ρωσία, µετά την Αλωση, φιλοδόξησε να γίνει κληρονόµος των παραδόσεων του Βυζαντίου.Η Μόσχα θεωρήθηκε ως Τρίτη Ρώµη, ιδίως από τότε που ο τσάρος Ιβάν Γ΄, ο θεµελιωτής της ενότητας των ρωσικών χωρών, νυµφεύθηκε την ανηψιά του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα, υιοθέτησε το δικέφαλο αετό στα λάβαρά του και εισήγαγε το βυζαντινό τελετουργικό στη Μόσχα. IV. Η ∆υτική Ευρώπη στα χρόνια του Ανθρωπισµού και της Αναγέννησης, βρήκε στο Βυζάντιο την πηγή, από την οποία γεύθηκε τους καρπούς του αρχαίου πνεύµατος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποιες προσπάθειες κατέβαλαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες για να εξασφαλίσουν βοήθεια από τη ∆ύση εν όψει της Οθωµανικής απειλής και ποια ήταν τα αποτελέσµατά τους; 2. Πώς µεθοδεύτηκε από το Μωάµεθ η πραγµατοποίηση της τελευταίας πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης που είχε ως αποτέλεσµα την Άλωσή της; 3. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν ώστε η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης να καταλήξει υπέρ των Τούρκων; Για την απάντησή σας να λάβετε υπ’ όψιν και το πρώτο παράθεµα της σελ. 88 του σχολικού βιβλίου. 4. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το δεύτερο παράθεµα της σελ. 88 του σχολικού βιβλίου (Χαλκοκονδύλης) να αναπτύξετε την άποψή σας σχετικά µε το αν ήταν πράγµατι, όπως υποστηρίζει ο µεσολαβητής Ισµαήλ, µάταιος ο αγώνας των υπερασπιστών της Κωνσταντινούπολης, και να σχολιάσετε τη στάση και την τελική απόφασή τους. 5. Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόµενο του όρου Τρίτη Ρώµη. Σελίδα 7 από 7 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 4ο