Ppt

ครูมือใหม่
ปัญหาที่ 1


กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็น
อย่างไรและสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการ
เปลี่ยนกระบวน ทัศน์ดังกล่าว
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน

  เร่งเร้าความสนใจ    บอกวัตถุประสงค์


 ทบทวนความรู้เดิม    นาเสนอเนื้อหาใหม่


ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับ


 ทดสอบความรู้ใหม่     สรุปนาไปใช้
พื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวน ทัศน์

การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้การใช้ชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่าง
รวดเร็วเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูง ทาให้กระบวนทัศน์การออกแบบ
การสอนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมสอดคล้องกับ
ยุคสมัย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ปัญหาที่ 2

พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการออกแบบ
 การสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสาคัญอย่างไร
 และมีความแตกต่างกันอย่างไร
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการออกแบบการสอน

 การเรียนรู้ตาม      การเรียนรู้ตามแนว
 พฤติกรรมนิยม       คอนสตรัคติวิสต์
 การเรียนรู้ตามแนว
 พุทธิปัญญานิยม
การเรียนรู้ตาม
       พฤติกรรมนิยม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรา มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ
จากการฝึกหัด
การเรียนรู้ตามแนว
         พุทธิปัญญานิยม

การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนเกิดจากการจัดระเบียบ ขยาย
ความคิด และจัดหมวดหมู่ของความจาลง สู่โครงสร้างทางปัญญา
โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวน การคิด การให้เหตุผลของ
ผู้เรียนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอกกับสิ่งเร้าภายใน คือ
ส่งผ่านสื่อไปยังความรู้ความเข้าใจ กระบวนการรู้ การคิดที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้
การเรียนรู้ตามแนว
          คอนสตรัคติวิสต์


เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการสร้างความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนได้สร้างสิ่งที่แทนความรู้ความจาในระยะทางานอย่าง
ตื่นตัว
ปัญหาที่ 3

 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของ
การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
กลุ่มพุทธิปัญญานิยม และกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
จุดเด่นกลุ่มพฤติกรรมนิยม


    จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน
จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ สื่อจะมี
ลักษณะที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโงกับสภาพแวดล้อม สิ่งเร้า
จุดด้อยกลุ่มพฤติกรรมนิยม


      จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน
จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ แนวคิด
กลุ่มนี้จะเน้นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและมีการวางเงื่อนไข
ซึ่งสื่อก็จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและอาจจะเกิดปัญหา
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออานวยได้
จุดเด่นกลุ่มพุทธิปัญญานิยม


    จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม คือ ลักษณะสื่อ
จะเน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน เช่น สื่อที่เป็นโจทย์ปัญหา
เป็นต้น ซึ่งให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ด้วยตนเอง
จุดด้อยกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

     จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม คือ สื่อไม่สามารถ
ได้กับเด็กทุกคนแม้จะมีอายุเท่ากัน เพราะเด็กแต่คนมี
พัฒนาการทางกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน
จุดเด่นกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์


   จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน
จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ ลักษณะ
สื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระทั่ง
หาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้งทาง
ปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้
จุดด้อยกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์

   จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน
จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ ผู้เรียน
จะต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและความรู้ที่จะใช้ซักค้าน
หรือหาเหตุผล หากไม่มีสิ่งดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์
ของสื่อนั้นๆได้
ปัญหาที่ 4

จากสิ่งที่กาหนดต่อไปนี้ให้ท่านจาแนกประเภทตามลักษณะการ
ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการ
สอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอน
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกัน
เรียนรู้
บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน
       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การออกแบบการสอนที่มพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้
          ี
      กลุ่มพฤติกรรมนิยม


เกณฑ์การจาแนก คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
     จดจา เน้นเนื้อหาเป็นสาคัญ


  เหตุผลการจาแนก คือ บทเรียนโปรแกรมจะ
  เน้นให้จดจาเนื้อหาและดาเนินการสอนตามที่
          ผู้สอนวางไว้
- ชุดสร้างความรู้
    - มัลติมเี ดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
 - เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
       - การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้การออกแบบการสอนที่มพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้
          ี
      กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
เกณฑ์การจาแนก คือ
      1. สื่อลักษณะนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
      2. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลาย
      3. เน้นการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นอิสระ
      4. ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเหตุผลการจาแนก คือ สื่อข้างต้นมีความสอดคล้องกับกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 เพราะจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างอิสระ
     เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ผู้จัดทา1. นางสาวนพเก้า แมขุนทดรหัส 543050024-6
2. นางสาวปภัสรา เครือละม้ายรหัส 543050030-1
3. นางสาวปานตา นรินยารหัส 543050034-3
   สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 de 21

Recomendados

ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่noiiso_M2
200 vistas21 diapositivas
งานนำเสนอนวัตกรรม chapter 3 por
งานนำเสนอนวัตกรรม chapter 3งานนำเสนอนวัตกรรม chapter 3
งานนำเสนอนวัตกรรม chapter 3lalidawan
185 vistas27 diapositivas
The assure model por
The assure modelThe assure model
The assure modelkhon Kaen University
2.4K vistas6 diapositivas
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ กับ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ por
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ กับ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ กับ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ กับ กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้panisa thepthawat
1.6K vistas15 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Noppasorn Boonsena
163 vistas20 diapositivas
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ por
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่Ailada_oa
1.1K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

บทที่ 6 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน por
บทที่ 6 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนบทที่ 6 การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
บทที่ 6 การออกแบบสื่อการเรียนการสอนเมเม่จัง น่าร๊ากอ่ะ
8.7K vistas14 diapositivas
Assure por
AssureAssure
AssureAom BerRy
1.1K vistas10 diapositivas
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta... por
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...khon Kaen University
308 vistas11 diapositivas
กรอบความรู้Km57 ด้านการเรียนการสอน por
กรอบความรู้Km57 ด้านการเรียนการสอนกรอบความรู้Km57 ด้านการเรียนการสอน
กรอบความรู้Km57 ด้านการเรียนการสอนนู๋หนึ่ง nooneung
581 vistas4 diapositivas
นำเสนอ Chapter3 por
นำเสนอ Chapter3นำเสนอ Chapter3
นำเสนอ Chapter3Bell Bella
161 vistas16 diapositivas
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษา por
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษาChapter 3 เทคโนโลยีการศึกษา
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษาPrakaidao Suebwong
288 vistas13 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Assure por Aom BerRy
AssureAssure
Assure
Aom BerRy1.1K vistas
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta... por khon Kaen University
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...
201 702 utilization management of media and educational innovation mco3 dr-ta...
นำเสนอ Chapter3 por Bell Bella
นำเสนอ Chapter3นำเสนอ Chapter3
นำเสนอ Chapter3
Bell Bella161 vistas
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษา por Prakaidao Suebwong
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษาChapter 3 เทคโนโลยีการศึกษา
Chapter 3 เทคโนโลยีการศึกษา
Prakaidao Suebwong288 vistas
งานบทที่ 7 por hadesza
งานบทที่ 7งานบทที่ 7
งานบทที่ 7
hadesza211 vistas
หัวข้อวิจัยทางวิทยาการเรียนรู้ por Prachyanun Nilsook
หัวข้อวิจัยทางวิทยาการเรียนรู้หัวข้อวิจัยทางวิทยาการเรียนรู้
หัวข้อวิจัยทางวิทยาการเรียนรู้
Prachyanun Nilsook599 vistas
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา por TupPee Zhouyongfang
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการศึกษา
TupPee Zhouyongfang516 vistas
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3 por Ptato Ok
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3
มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา201700 chapter3
Ptato Ok592 vistas
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา por AomJi Math-ed
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
AomJi Math-ed3K vistas
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา por Kedsarin
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษา
Kedsarin217 vistas
Chapter 1 por Aon Onuma
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
Aon Onuma131 vistas
Lesson 3 มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา por saowana
Lesson 3 มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อการศึกษาLesson 3 มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา
Lesson 3 มุมมองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสื่อการศึกษา
saowana585 vistas
สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเด็นความรู้ : การผ... por นู๋หนึ่ง nooneung
สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประเด็นความรู้ : การผ...สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ประเด็นความรู้ : การผ...
สรุปผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเด็นความรู้ : การผ...
บทที่5 por nattawad147
บทที่5บทที่5
บทที่5
nattawad147213 vistas
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ por panisa thepthawat
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
panisa thepthawat9.6K vistas

Similar a Ppt

การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1 por
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1Ailada_oa
356 vistas28 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ชัยวุฒิ พรหมกูล
117 vistas14 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ชัยวุฒิ พรหมกูล
86 vistas14 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่FuangFah Tingmaha-in
252 vistas17 diapositivas
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Chaya Kunnock
297 vistas22 diapositivas
ภารกิจครูมือใหม่ por
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่เค เอ อี ดับเบิ้ลยู'
274 vistas17 diapositivas

Similar a Ppt(20)

การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1 por Ailada_oa
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1
การออกแบบการสอนระดับครูมือใหม่ 1
Ailada_oa356 vistas
ครูมือใหม่ por Chaya Kunnock
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
Chaya Kunnock297 vistas
ครูมือใหม่ por panggoo
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
panggoo190 vistas
ระดับครูมือใหม่1 por Kiw E D
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
Kiw E D194 vistas
ภารกิจระดับครูมือใหม่ por Vachii Ra
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่
Vachii Ra203 vistas
ภารกิจในระดับครูมือใหม่ por Jiramet Ponyiam
ภารกิจในระดับครูมือใหม่ภารกิจในระดับครูมือใหม่
ภารกิจในระดับครูมือใหม่
Jiramet Ponyiam242 vistas
รูปแบบการเรียนการสอน por wannaphakdee
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee64.1K vistas
Slideshare por paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew189 vistas
Slideshare por paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew156 vistas
project por paewwaew
projectproject
project
paewwaew263 vistas
Slideshare por paewwaew
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew252 vistas

Ppt

 • 3. กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอน เร่งเร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เดิม นาเสนอเนื้อหาใหม่ ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ใหม่ สรุปนาไปใช้
 • 4. พื้นฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวน ทัศน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้การใช้ชีวิต ของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป ทุกคนสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่าง รวดเร็วเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูง ทาให้กระบวนทัศน์การออกแบบ การสอนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมสอดคล้องกับ ยุคสมัย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
 • 6. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สาคัญในการออกแบบการสอน การเรียนรู้ตาม การเรียนรู้ตามแนว พฤติกรรมนิยม คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้ตามแนว พุทธิปัญญานิยม
 • 7. การเรียนรู้ตาม พฤติกรรมนิยม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจาก ประสบการณ์ที่คนเรา มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ จากการฝึกหัด
 • 8. การเรียนรู้ตามแนว พุทธิปัญญานิยม การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนเกิดจากการจัดระเบียบ ขยาย ความคิด และจัดหมวดหมู่ของความจาลง สู่โครงสร้างทางปัญญา โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวน การคิด การให้เหตุผลของ ผู้เรียนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอกกับสิ่งเร้าภายใน คือ ส่งผ่านสื่อไปยังความรู้ความเข้าใจ กระบวนการรู้ การคิดที่ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้
 • 9. การเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการสร้างความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เรียนได้สร้างสิ่งที่แทนความรู้ความจาในระยะทางานอย่าง ตื่นตัว
 • 10. ปัญหาที่ 3 ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและจุดด้อยของ การออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการ เรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม และกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 • 11. จุดเด่นกลุ่มพฤติกรรมนิยม จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ สื่อจะมี ลักษณะที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและเกิด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโงกับสภาพแวดล้อม สิ่งเร้า
 • 12. จุดด้อยกลุ่มพฤติกรรมนิยม จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ แนวคิด กลุ่มนี้จะเน้นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและมีการวางเงื่อนไข ซึ่งสื่อก็จะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและอาจจะเกิดปัญหา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออานวยได้
 • 13. จุดเด่นกลุ่มพุทธิปัญญานิยม จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจาก ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม คือ ลักษณะสื่อ จะเน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน เช่น สื่อที่เป็นโจทย์ปัญหา เป็นต้น ซึ่งให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ด้วยตนเอง
 • 14. จุดด้อยกลุ่มพุทธิปัญญานิยม จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐานจาก ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม คือ สื่อไม่สามารถ ได้กับเด็กทุกคนแม้จะมีอายุเท่ากัน เพราะเด็กแต่คนมี พัฒนาการทางกระบวนการคิดที่แตกต่างกัน
 • 15. จุดเด่นกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ จุดเด่นของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ ลักษณะ สื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้ถกเถียงปัญหา ซักค้านจนกระทั่ง หาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้งทาง ปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้
 • 16. จุดด้อยกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คือ ผู้เรียน จะต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและความรู้ที่จะใช้ซักค้าน หรือหาเหตุผล หากไม่มีสิ่งดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ ของสื่อนั้นๆได้
 • 17. ปัญหาที่ 4 จากสิ่งที่กาหนดต่อไปนี้ให้ท่านจาแนกประเภทตามลักษณะการ ออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจาแนกด้วย ชุดการ สอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดียที่พัฒนาตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบร่วมมือกัน เรียนรู้
 • 18. บทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบการสอนที่มพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ ี กลุ่มพฤติกรรมนิยม เกณฑ์การจาแนก คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ จดจา เน้นเนื้อหาเป็นสาคัญ เหตุผลการจาแนก คือ บทเรียนโปรแกรมจะ เน้นให้จดจาเนื้อหาและดาเนินการสอนตามที่ ผู้สอนวางไว้
 • 19. - ชุดสร้างความรู้ - มัลติมเี ดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ - เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย - การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การออกแบบการสอนที่มพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ ี กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์
 • 20. เกณฑ์การจาแนก คือ 1. สื่อลักษณะนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนมุมมองได้หลากหลาย 3. เน้นการพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นอิสระ 4. ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เหตุผลการจาแนก คือ สื่อข้างต้นมีความสอดคล้องกับกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เพราะจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้อย่างอิสระ เรียนรู้จากการปฏิบัติของตนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 • 21. ผู้จัดทา 1. นางสาวนพเก้า แมขุนทดรหัส 543050024-6 2. นางสาวปภัสรา เครือละม้ายรหัส 543050030-1 3. นางสาวปานตา นรินยารหัส 543050034-3 สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น