Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

רשתות חברתיות כמרחב למידה אלטרנטיבי

 1. ‫למידה‬ ‫כמרחב‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫אלטרנטיבי‬ Social network sites as game changers? ‫קורס‬:‫טכנולוגיה‬‫השוק‬ ‫וכוחות‬ ‫מרצה‬:‫ד‬"‫ר‬‫נאווה‬‫שקד‬ ‫פרופ‬'‫קורץ‬ ‫גילה‬ 10.8.2017
 2. ‫אני‬ ‫מי‬?(‫מאחורה‬)
 3. ‫אני‬ ‫מי‬?(‫מקדימה‬)
 4. https://www.gov.il/he/Departments/Topics/edu
 5. ‫יודעת‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫מאיפה‬
 6. ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫זה‬ ‫מה‬? •‫של‬ ‫מגוון‬ ‫הכוללות‬ ‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫לסביבות‬ ‫כינוי‬ ‫ושימור‬ ‫יצירה‬ ‫המאפשרים‬ ‫מקּוונים‬ ‫ואמצעים‬ ‫כלים‬ ‫שעות‬ ‫וארבע‬ ‫עשרים‬ ‫גולשים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫ביממה‬,‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫שבעה‬(24/7 •‫בין‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫ובשיתופיות‬ ‫ביצירה‬ ‫מתאפיינות‬ ‫משותף‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫גולשים‬.‫ברשתות‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫החברתיות‬"‫ועכשיו‬ ‫כאן‬"– ‫מתבוננים‬,‫מגיבים‬,‫נוכחים‬.
 7. ‫שלי‬ ‫ההרצאה‬ ‫תבסס‬ ‫מה‬ ‫על‬? (Puentedura, 2010)
 8. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫בהשכלה‬-‫חיובי‬ •‫מעריכים‬ ‫החינוכי‬ ‫בתהליך‬:‫לומדת‬ ‫קהילייה‬ ‫יצירת‬ ‫החינוכי‬ ‫לתהליך‬ ‫כתורמת‬ ‫חברתית‬ ‫ואינטראקציה‬. •‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫שני‬ ‫יצירת‬ ‫מאפשרות‬ ‫הרשתות‬ •‫השראה‬ ‫לוחות‬‫חשמל‬ ‫בהנדסת‬ •‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫שיתוף‬
 9. ‫רשת‬‫מדומה‬ ‫במציאות‬ ‫חברתית‬
 10. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬‫בהשכלה‬-‫שלילי‬ ?
 11. ‫המחקר‬ ‫מטרת‬ •‫תפיסות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬‫כלפי‬ ‫סטודנטים‬ ‫סגורה‬ ‫קבוצה‬ ‫שילוב‬‫בפייסבוק‬‫ואתר‬ ‫למידה‬ ‫כמרחבי‬ ‫קורס‬‫משלימים‬ •‫תיאורטית‬ ‫מוצא‬ ‫נקודת‬:‫הסוציו‬ ‫הגישה‬- ‫ללמידה‬ ‫קונסטרוקטיביסטית‬–‫אינטראקציה‬ ‫למידה‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ‫ושותפות‬
 12. ‫מחקר‬ ‫שיטת‬,‫מחקר‬ ‫אוכלוסיית‬ •‫מקרה‬ ‫חקר‬-‫כמותית‬ ‫מחקר‬ ‫גישת‬ •239‫סטודנטים‬ •‫סתיו‬ ‫סמסטר‬2012-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫מרביתם‬30 ‫לחייהם‬,‫נשים‬ ‫בעיקר‬,‫בטכנולוגיה‬ ‫טובה‬ ‫שליטה‬ •‫מקוון‬ ‫שאלון‬(‫ממחקרים‬ ‫שאלונים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫קודמים‬)-‫ענו‬134(56%‫הענות‬) •‫נתונים‬ ‫איסוף‬:‫ינואר‬-‫פברואר‬2013
 13. ‫הסגורה‬ ‫והקבוצה‬ ‫הקורס‬ ‫אתר‬ ‫למידה‬ ‫כסביבות‬
 14. ‫תפיסות‬ ‫מבחינת‬ ‫הסביבות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫נמצא‬ ‫האם‬ ‫הלמידה‬? •‫הקורס‬ ‫אתר‬-‫של‬ ‫קוגניטיבי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫משרת‬ ‫למידה‬ •‫הסגורה‬ ‫הקבוצה‬-‫של‬ ‫הרגשי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫משרתת‬ ‫למידה‬
 15. ‫מסקנות‬/‫תובנות‬ •‫הקבוצה‬ ‫לימודיים‬ ‫לתהליכים‬ ‫במקור‬ ‫נוצרה‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬ ‫לדיונים‬ ‫משלים‬ ‫למידה‬ ‫מרחב‬ ‫להוות‬ ‫יכולה‬ ‫הסגורה‬ ‫ידע‬ ‫ושיתוף‬—‫עיקרי‬ ‫כמקור‬ ‫הקורס‬ ‫אתר‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫ללא‬ ‫למידה‬ ‫לתכני‬ •‫בעלות‬ ‫תחושת‬ ‫מזמנת‬ ‫הסגורה‬ ‫הקבוצה‬/‫על‬ ‫אחריות‬ ‫הקורס‬ ‫שאתר‬ ‫בעוד‬ ‫הלימודי‬ ‫תהליך‬"‫הסטודנט‬ ‫על‬ ‫נכפה‬ ‫למטה‬ ‫מלמעלה‬"
 16. "‫אותו‬ ‫מחשיבה‬ ‫שאני‬ ‫מדיום‬ ‫כיצד‬ ‫מרתק‬ ‫לעקר‬,‫משמעותי‬ ‫שהוא‬ ‫בתוכן‬ ‫מתמלא‬ ‫עבורי‬"
 17. ‫פרופ‬'‫יניב‬ ‫חנן‬ •"‫בבואנו‬‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאלית‬ ‫בתרומה‬ ‫לדון‬ ‫להוראה‬,‫הבאה‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עלינו‬:“‫השאלה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ביותר‬ ‫העקרונית‬....‫היא‬‫שאלת‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬.‫מסוימת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫האם‬(‫רשתות‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ ‫חברתיות‬—‫התקשורת‬ ‫טכנולוגיות‬)‫לערוצי‬ ‫ערוצים‬ ‫מוסיפה‬ ‫שלנו‬ ‫התקשורת‬(‫טכנולוגיות‬ ‫וללא‬ ‫עם‬);‫החדשים‬ ‫הערוצים‬ ‫והאם‬ ‫בלעדיהם‬ ‫מזהים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ ‫שאולי‬ ‫משמעותי‬ ‫צורך‬ ‫משרתים‬ ‫הללו‬".
 18. ‫הרשתות‬ ‫את‬ ‫ממקמים‬ ‫אתם‬ ‫היכן‬ ‫בהשכלה‬ ‫החברתיות‬?
 19. ‫לסיום‬ ‫ושאלה‬( ..‫הפתעה‬)
Publicidad