Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

θρησκευτικα παρουσιαση

962 visualizaciones

Publicado el

Χατζηγιαννάκη Γ. Α4 2012-2013

Publicado en: Meditación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

θρησκευτικα παρουσιαση

 1. 1. ΕΝΟΣΗΣΑ 16 ΓωγώΧατζηγιαννϊκη Α4
 2. 2.  Οι εικόνεσ τησ ϋχουν δεςπόζουςα θϋςη ςτουσ ναούσ μασ ,πολλού ναού τησ εύναι αφιερωμϋνοι και εξαύςιοι ύμνοι και ακολουθύεσ ϋχουν ςυνταχθεύ προσ τιμόν τησ.
 3. 3. 1.Το Γενέθλιο τησ Θεοτόκου (9 Σεπτεμβρίου) Η γιορτό αυτό εμφανύζεται τον 7ο αιώνα αλλϊ ςχετύζεται με την αρχαύα παρϊδοςη τησ Εκκληςύασ , ςύμφωνα με την οπούα η Θεοτόκοσ γεννόθηκε από γονεύσ προχωρημϋνησ ηλικύασ, τον Ιωακεύμ και την ‘Άννα.
 4. 4. 2.Τα Ειςόδια τησ Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) Αυτό η γιορτό καθιερώθηκε τον 6ο αιώνα ΢τηρύζεται ςτην αρχαύα παρϊδοςη τησ Εκκληςύασ ςύμφωνα με την οπούα η Παρθϋνοσ Μαρύα οδηγόθηκε από τουσ γονεύσ τησ ςτο ναό του ΢ολομώντα ςε ηλικύα τριών ετών. Εκεύ παρϋμεινε μϋχρι το 14ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τησ.
 5. 5. 3.Σύναξη τησ Θεοτόκου(26 Δεκεμβρίου) Αμϋςωσ μετϊ τη γιορτό τησ Γϋννηςησ , ορύςτηκε να γιορτϊζεται το πρόςωπο που γϋννηςε το Χριςτό.
 6. 6. 4.Ο Ευαγγελιςμόσ τησ Θεοτόκου (26Δεκεμβρίου) Εύναι η αρχαιότερη Θεομητορικό γιορτό. Ορύςτηκε να γιορτϊζεται την ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα μετϊ τον 4ο αιώνα ,δηλαδό όταν καθορύςτηκε η γιορτό των Χριςτουγϋννων.
 7. 7. 5.Η Κοίμηςη τησ Θεοτόκου(15 Αυγούςτου) Η γιορτό τησ Κούμηςησ εμφανύςτηκε τον 5ο αιώνα την εποχό του αυτοκρϊτορα Μαρκιανού, ο οπούοσ ϋκτιςε ναό ςτη Γεςθημανό, οπού κατϊ την παρϊδοςη ετϊφη η Θεοτόκοσ.
 8. 8.  Η ςημαντικότερη από τισ ακολουθύεσ που γρϊφτηκαν για την Παναγύα εύναι ο Ακάθιστος Ύμνος. Οι ναού τησ χώρασ μασ γεμύζουν κϊθε Παραςκευό βρϊδυ κατϊ την περύοδο τησ ΢αρακοςτόσ , που ψϊλλεται τιμητικϊ. Σο θϋμα εύναι η ςϊρκωςη του Κυρύου τονύζοντασ την απαρχό τησ ςωτηρύασ, δηλαδό τον Ευαγγελιςμό τησ Θεοτόκου.
 9. 9.  Χωρύσ τη ςυμβολό τησ Θεοτόκου ,  Η ορθόδοξη παρϊδοςη μασ το ςχϋδιο του Θεού θα όταν διδϊςκει ότι ο θϊνατοσ τησ αδύνατο να πραγματοποιηθεύ. ςυνϋβη πραγματικϊ ςε αντύθεςη με την αντύληψη του Ρωμαιοκαθολικιςμού ότι η Παναγύα δεν πϋθανε αλλϊ Η ορθόδοξη εκκληςύα την αναλόφθηκε ςτον ουρανό με το ονομϊζει «Θεοτόκο», ςώμα τησ. «Αειπάρθενο» και «Παναγία». Έτςι οι οπαδού του Νεςτόριου ϊρχιςαν να την αποκαλούν «Χριςτοτόκο» επειδό αμφιςβητούςαν την Θεότητα του Κυρύου.
 10. 10. Παναγύα η Γρηγορούςα Παναγύα η Γοργοεπόκοοσ Παναγύα η Γλυκοφιλούςα o Ο ελληνικόσ λαόσ ςϋβεται και τιμϊ την βοόθεια τησ Θεοτόκου ςε τϋτοιο βαθμό ώςτε να τησ αποδύδει περύπου εφτακόςιεσ επωνυμύεσ.

×