Edukasyon sa pagpapahalaga i

108.189 visualizaciones

Publicado el

3 comentarios
9 recomendaciones
Estadísticas
Notas
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
108.189
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
642
Comentarios
3
Recomendaciones
9
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Edukasyon sa pagpapahalaga i

 1. 1. SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWATLINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHANUNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang)Unang Markahan I.1.1.1.1.1 Ang Kalikasan ng Tao 1.1 Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao 1.2 Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao 1.3 Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang 1.4 Ang Intellect at Will 1.5 Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri 1.6 Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos 1.7 Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. 1.8 Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng PagkataoIkalawang MarkahanII. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 Katangian ng Kabataan II.2 Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig II.3 Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self II.4 Pagbuo ng Sariling Self-image II.5 Pagkilala ng Actual Self II.6 Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan II.7 Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili II.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon II.9 Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian II.10 Pananaw sa Real o True Self
 2. 2. Ikatlong MarkahanIII. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.1 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga III.2 Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga III.3 Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga III.4 Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud III.5 Ang Pagpapahalaga, Paniniwala (Belief), Ideals, Saloobin (Attitude) III.6 Ang mga Pangunahing Birtud III.7 Ang Proseso ng Pagpapahalaga III.8 Ang Sistema ng Pagpapahalaga III.9 Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng SariliIkaapat na MarkahanIV. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV.1 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao IV.2 Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya IV.3 Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya IV.4 Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV.7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unladIKALAWANG TAON : (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang)Unang MarkahanI. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.1 Kapwa: Kahulugan at Lawak 1.2 Mga Antas ng Pakikipagkapwa 1.3 Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa 1.4 Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa 1.5 Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa 1.6 Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon 1.7 Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon
 3. 3. 1.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon 1.9 Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na KasarianIkalawang MarkahanII. Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2.1 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya 2.2 Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa 2.3 Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya 2.4 Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya 2.5 Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya 2.6 Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya 2.7 Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya 2.8 Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya 2.9 Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na LipunanIkatlong MarkahanIII. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3.6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3.10 Pagpapatatag ng PakikipagkapwaIkaapat na MarkahanIV. Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.1 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino 4.2 Ang Pagsasama ng Di-Kasal 4.3 Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina
 4. 4. 4.4 Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a. Peer Pressure b. Fraternity c. Barkadahan d. Gang, atbp. 4.5 Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan 4.6 Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa 4.7 Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa 4.8 Paggalang sa Awtoridad 4.9 Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa PakikipagkapwaIKATLONG TAON : (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo)Unang MarkahanI. Ang Lipunan; Para sa Tao 1.1 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan 1.2 Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan 1.3 May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan 1.4 Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao 1.5 Ang Moral at Legal na Kilos 1.6 Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan 1.7 Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas 1.8 Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat 1.9 Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng LipunanIkalawang MarkahanII. Ang Tao Bilang Manggagawa 2.1 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan 2.2 Layunin ng paggawa 2.3 Dignidad sa Paggawa 2.4 Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” 2.5 Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos 2.6 Likas-kayang pag-unlad - Katuturan - Kahalagahan 2.7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2.8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman
 5. 5. Ikatlong MarkahanIII. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.7 Wastong Paggamit ng Oras 3.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.9 Katatagan sa Paggawa 3.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa DiyosIkaapat na MarkahanIII. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4.3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4.4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4.5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting HinaharapIKAAPAT NA TAON: (Tema: Ang Moral na Pagkatao)Unang MarkahanI. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I.1 Ang Kapangyarihan ng Diyos I.2 Buhay: Kaloob ng Diyos I.3 Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang I.4 Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will I.5 Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao I.6 Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos I.7 Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon I.8 Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay
 6. 6. I.9 Pagsasabuhay ng Pananampalataya I.10 Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at KapaligiranIkalawang MarkahanII. Ang Moral na Kilos II.1 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga II.2 Pamantayan ng Moral na Kilos II.3 Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama II.4 Kilos: Kailan Tama, Kailan Mali II.5 Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya II.6 Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok II.7 Pananagutan sa Kilos at Pasya II.8 Mga Pamantayang Moral sa PakikipagkapwaIkatlong MarkahanIII. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III.3 Katotohanan III.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III.5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.6 Pagtitimpi (Temperance) III.7 Kaayusang Pansarili III.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity)Ikaapat na MarkahanIV. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV.1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a. Aborsyon b. Euthanasia c. Genetic Engineering d. Terorismo IV.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad
 7. 7. a. Pre-marital Sex b. Live-in c. Homosexual union d. Prostitusyon e. Child AbuseIV.4 Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a. Graft at Corruption b. NepotismIV.5 Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a. Ecological Balance b. Illegal LoggingIV.6 Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a. Intellectual PiracyIV.7 Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. Child Labor b. Slavery
 8. 8. MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan, inaasahang malilinang sa bawat mag- aaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang MarkahanI. ANG KALIKASAN NG TAO 1. Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa buhay 1.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1.2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.3 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1.4 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1.5 Naipapahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1.6 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1.7 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1.8 Naipahahayag nang maliwanag ang layunin ng tao sa kanyang buhay 1.9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang MarkahanII. PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO 2. Natutuklasan ang sariling pagkatao 2.1 Nasusuri ang katangian ng isang kabataan 2.2 Nakililala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image, reputasyon, actual self at real o true self 2.4 Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image 2.5 Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self
 9. 9. 2.6 Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan 2.7 Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili 2.8 Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon 2.9 Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong MarkahanIII. ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD 3. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili 3.1 Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga 3.2 Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga 3.3 Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga 3.4 Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud 3.5 Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief), ideals, saloobin (attitude) 3.6 Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud 3.7 Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) 3.8 Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) 3.9 Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na MarkahanIV. ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN 4. Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay 4.1 Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao 4.2 Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya 4.3 Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya 4.4 Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa paggamit ng mithiin 4.5 Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya 4.6 Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin
 10. 10. 4.7 Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin 4.8 Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili 4.9 Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pag- unladIKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang)Unang MarkahanI. ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I.3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I.6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarainIkalawang MarkahanII. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.1 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya II.2 Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao II.3 Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng
 11. 11. katatagan ng pamilya II.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology II.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pag- unlad ng pamilya II.9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II.10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunanIkatlong MarkahanIII. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III.1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III.2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3.8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal. utang na loob) 3.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalagaIkaapat na MarkahanIV. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA
 12. 12. 4. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usap- Usapan 4.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwaIKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo)Unang MarkahanI. ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1.1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1.3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1.6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat 1.9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan
 13. 13. Ikalawang MarkahanII. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.1 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa 2.2 Naipapahayag ang layunin ng paggawa 2.3 Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa 2.4 Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao 2.5 Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos 2.6 Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) 2.7 Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad 2.8 Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman 2.9 Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yamanIkatlong MarkahanIII. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3. Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3.3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras
 14. 14. 3.8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa DiyosIkaapat na MarkahanIV. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4. Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4.2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4.6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharapIKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao)Unang MarkahanI. ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1. Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.1 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos 1.2 Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao 1.3 Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang 1.4 Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) 1.5 Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay
 15. 15. pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay 1.6 Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos 1.7 Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan 1.8 Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay 1.9 Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1.10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiranIkalawang MarkahanII. ANG MORAL NA KILOSII 2. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon, kilos, at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II.6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin, pagsubok at alalahanin II.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwaIkatlong MarkahanIII. MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad
 16. 16. 3.2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao 3.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3.6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3.8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwaIkaapat na MarkahanIV. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4. Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moralIII sa kasalukuyang panahon 4.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon, genetic engineering, atbp. 4.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Pro- creation, Pre-marital sex, Live-in, Homosexual union, Prostitusyon) 4.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4.6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism, Consumerism) 4.7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor, Slavery , atbp. 4.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal

×