Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Любомира Велинова, ОИЦ - Кюстендил

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Любомира Велинова, ОИЦ - Кюстендил

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГР. КЮСТЕНДИЛ ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО. ВЪЗМОЖНОСТИ И ПАРТНЬОРСТВА ОИЦ – Кюстендил и “Глоб@лни библиотеки - България” Любомира Велинова Областен информационен център – Кюстендил 6 – 7.06.2012г. гр. Кюстендил, Читалище “Братство 1869” Проект „Създаване на Областен информационен център в община Кюстендил”,Договор № BG161PO002-3.3.02-0016-C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
 2. 2. ОИЦ - КЮСТЕНДИЛОбластен информационен център – Кюстендил е създаден попроект „Създаване на Областен информационен център в ОбщинаКюстендил”, финансиран от Оперативна програма „Техническапомощ” по договор №: BG 161PO002-3.3.02-00016-C0001 Бенефициент: Община Кюстендил Партньори по проекта: Община Сапарева Баня и Община БобовДол Продължителност на проекта – 36 месеца Обща стойност на проекта - 358 196,21 лв. Екип на ОИЦ – Кюстендил: управител и двама експерти Адрес на ОИЦ – Кюстендил: гр. Кюстендил, ул. „ПатриархЕвтимий” № 18 (сградата на читалище “Братство 1869”)
 3. 3. МРЕЖАТА ОИЦ – Кюстендил е част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България.  Изграден е в партньорство между местната и централната власт, наблюдава се от Министъра по управление на средствата от ЕС, ръководи се методически от Дирекция ИСУСЕС и ЦИКО, Министерски съвет.
 4. 4. ЦЕЛИ НА ОИЦ Подобряване на информираността и осведомеността наобществото за Кохезионната политика и финансовитеинструменти на ЕС в България Гарантиране правото на достъп доинформация за всички социални,етнически и възрастови групи натериторията на област КюстендилОсигуряване на публичност и прозрачност приреализацията на проекти, финансирани отОперативните програми сред настоящите ипотенциалните бенефициенти, медиите и широкатаобщественост
 5. 5. ЦЕЛЕВИ ГРУПИМестни и регионални властиНеправителствени организацииБизнесПредставители на средствата за масово осведомяванеШироката общественост
 6. 6. УСЛУГИ НА ОИЦПредоставяне на информационни услуги, изпълнение накомуникационни, експертни и логистични функции по поводпопуляризиране на Кохезионната политика на ЕС на територията наобласт Кюстендил.ОИЦ не изпълняват задачи по оказване на методическа помощпри подготвяне и съответно не участват в разписване на проектнипредложения от страна на кандидати от съответната област или отдруги места.
 7. 7. ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ И“ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ” ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН Осигуряване на основна и специфична информация за НСРР иоперативните програми по телефон, електронна поща и/или намясто; осигуряване на отговори на въпроси, вкл. препращане къмспециализирани източници на информацияПредоставяне на информация и документи по откритипроцедури за област Кюстендил и разпространението им до най-малките населени места с потребители на мрежата “Глоб@лнибиблиотеки”Разпространение на безплатни информационни материали,издадени от ЕК и други Европейски институции, УО, произведенипо проекти, съфинансирани от СКФ
 8. 8. ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ И“ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ” ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕНПредоставяне на информация за финансираните от СКФпроекти в област Кюстендил - споделен опит и успешни проекти Предоставяне на линкове към електронна информация задруги финансиращи програми
 9. 9. ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ И“ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ” КОМУНИКАЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Насочване на клиенти на ОИЦ – Кюстендил към библиотеките заизползване на ИКТ (компютри, мултифункционални устройства) ибезплатният достъп до интернет за подпомагането им притехническата подготовка на проектните предложенияУчастие в обсъждания свързани с отделни аспекти наЕвропейската кохезионна политика, вкл. и програмиране наследващия програмен период 2014- 2020
 10. 10. ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ И“ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ” ЕКСПЕРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Предоставяне и разясняване на информация на потенциалнитебенефициенти за възможностите за кандидатстване пооперативните програми Участие в организираните от ОИЦ – Кюстендил събития запопуляризиране на ОП – съобразени със специфичните нужди наобласттаПроучване на потребностите от информация и съдействие заполучаването ùПодготовка и ежемесечно предоставяне на информация за ЕС,политиката на сближаване, актуални новини свързани свъзможности за финансиране (при проявен интерес)
 11. 11. ОИЦ - КЮСТЕНДИЛ И“ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ -БЪЛГАРИЯ” ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПАПредоставяне на възможност за ползване на място наспецифична литература, информационни ресурсиОсигуряване на достъп до компютър с Интернет
 12. 12. КАКВОПРЕДСТОИ Провеждане на информационни срещи по общини, съобразенисъс специфичните нужди на конкретния регион и целева групаПубликации в медиите по актуални темиОрганизиране на обучения за разясняване на ролята ивъзможностите на СКФ на ЕС в БългарияФорум на тема: Силни и слаби страни, възможности и заплахи впроцеса на усвояване на средства от СКФ на ЕС в област Кюстендил Проучване и представяне на “добри практики”Стимулиране на диалога между партньорите по отношение нановия програмен период 2014- 2020 г.
 13. 13. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯЕдинен информационен портал за СКФ на ЕС в България:www.eufunds.bghttp://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742 ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА СФ НА ЕС
 14. 14. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯ Единен информационен портал за СКФ на ЕС в България съдържа информация за:  Седемте оперативни програми  Политики и програми на ЕС: - Регионална политика - Териториално сътрудничество - Инструмент Шенген - Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ - Българо – швейцарска програма - Обща селскостопанска политика и рибарство - Други програми и инициативи на ЕС  Актуална информация  Нормативна база
 15. 15. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯИСУН - Информационна система за управление и наблюдение насредствата от Структурните инструменти на Европейския съюзhttp://umispublic.minfin.bg/
 16. 16. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯИнформационна система за управление и наблюдение насредствата от Структурните инструменти на Европейския съюз– система за мониторинг и финансова отчетност, която гарантираефективното и прозрачно управление на еврофондоветеЕжедневно управление и наблюдение на изпълнението на всекиедин проект от седемте оперативни програми на всички нива -процедура, бенефициент, под приоритет и приоритетна ос наоперативна програмаОсъществяване на ефективен контрол чрез възможността отизвършване на проверки от страна на Управляващите органи,Сертифициращия орган и Одитния орган относно наличието надвойно финансиране, правомерност и допустимост на разходите.
 17. 17. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯСайт на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/index_bg.htmЕвропейската комисия отпуска средства от бюджета на ЕС накомпании и организации под формата на: покани за участиев търгове безвъзмездни помощи микрокредитиране
 18. 18. ИЗТОЧНИЦИ НАИНФОРМАЦИЯСайт на Представителството на Европейската комисия в България:http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htmСъдържа информация запрограмите наОбщността, политикатана сближаване, другиизточници зафинансиране, търгове игрантове, актуалниконкурси
 19. 19. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ Програма за развитие на селските райониhttp://prsr.government.bg/ ТГС БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯhttp://www.ipa-cbc-007.eu/page.php?c=56 ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯhttp://www.ipacbc-bgrs.eu/ФОНДАЦИЯ ЛАЛЕhttp://www.tulipfoundation.net/id-6/Home.html ФРМС – Фондация за реформа в местното самоуправлениеhttp://www.flgr.bg/bg
 20. 20. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „Европейски младежки програми иинициативи".http://www.youthbg.info/bg/nceypi/ ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазванена околната средаhttp://pudoos.bg/ фондация “Америка за България”http://www.americaforbulgaria.org/page/home ФРГИ – Фонд за развитие капацитета на НПО Европейска младежка фондация Дарителска програма за опазване на природното и културнонаследствоhttp://www.motopfohe.bg/read_text.php?tid=60
 21. 21. ОТВОРЕНИ СХЕМИОПКРБИ 3 отворени схеми за бизнеса 1 схема за общини, попадащи в обхвата на 36-ОПРР те градски агломерационни ареала 4 покани за набиране на предложения,ОП РЧР насочени към бизнеса, общините и НПОПовече информация за условията, допустимите разходи и крайните срокове са наразположение на всички заинтересованите лица в офиса на ОИЦ – Кюстендил.
 22. 22. МЯСТОТО НА НПО-СЕКТОРА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛВ ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС
 23. 23. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛКЪМ 16.05.2012 Г.Общ брой договори - 96 Регистрирани - 33Обща стойност: Приключени – 33140 534 168 лв., В процес на изпълнение - 13от които БФП: Временно спрени – 2133 769 033 лв. Прекратени – 15Бенефициенти - 49
 24. 24. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛБЕНЕФИЦИЕНТИ Училища 10% Общини 48% Бизнес 30% Общини НПО Бизнес Училища НПО 12%
 25. 25. ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛВ ЮГОЗАПАДЕН РАЙОНЗА ПЛАНИРАНЕКЪМ 16.05.2012 г. Обща Области в Брой Изплатени Стойност в БФП в лв. региона договори средства в лв. лв. Перник 76 78 920 111 74 548 114 41 551 538 Кюстендил 96 140 534 168 133 769 033 16 272 726 Благоевград 194 216 969 597 201 058 536 57 967 254 София област 188 303 584 092 283 910 252 55 652 914 ОБЩО 554 738 981 676 692 410 011 170 730 576
 26. 26. ПРОЕКТИ В НПО СЕКТОРАВ ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОНКЪМ 16.05.2012 г. Брой Обща Области в Изплатени договор Стойност в БФП в лв. региона средства в лв. и лв. Кюстендил 10 1 120 744 1 107 507 669 069 Перник 10 1 381 169 1 371 990 861 973 София област 15 1 840 503 1 815 266 1 146 978 Благоевград 21 3 406 868 3 392 962 2 585 866 ОБЩО 56 7 749 284 7 687 725 5 263 886
 27. 27. ПРОЕКТИ В НПОСЕКТОРАВ ЮГОЗАПАДЕН РАЙОНКЪМ 16.05.2012 г.
 28. 28. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!Любомира Велинова Управител на ОИЦ – Кюстендил тел.: 0876 172 766 гр. Кюстендил ул. „Патриарх Евтимий” № 18, е-mail: oic_kn@abv.bg тел/факс: 078 52 02 12

×