Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a MONUMENTA_EkpaidProgr_EnimerEntypo_2021.pdf(20)

Más de Tassos Karampinis(20)

Publicidad

Último(20)

MONUMENTA_EkpaidProgr_EnimerEntypo_2021.pdf

  1. Επικοινωνία: Παλλάδοσ 21 * 10554 Ακινα τθλζφωνο +30 6973308857, e-mail: info@monumenta.org www.monumenta.org © ΜΟΝUMENTA 2021 Φωτογράφοσ:Jeff Vanderpool ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ H ΜΟΝUΜΕΝΤΑ είναι μια αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία για τθν προςταςία τθσ φυςικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ Ελλάδασ και Κφπρου. Οι δράςεισ τθσ περιλαμβάνουν παρεμβάςεισ για τθν προςταςία των μνθμείων και των ιςτορικών κτθρίων και του τοπίου, ερευνθτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι θ δθμιουργικι επαφι των μακθτών με τα μνθμεία, τα ιςτορικά κτιρια, τθν ιςτορία των πόλεων, το τοπίο, τα αρχεία, τθν άυλθ κλθρονομιά. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δραςτθριότθτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί για όλεσ τισ θλικίεσ με ζναν ευχάριςτο και ελκυςτικό τρόπο. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ΢ "Σα μνημεία είναι γφρω μασ" (10-18 ετών) Ζνα πρόγραμμα για τθν ζννοια του μνθμείου, τθσ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και του τοπίου, για τισ αξίεσ των μνθμείων και τθν αδιαχώριςτθ ςχζςθ τουσ με το φυςικό περιβάλλον, για τα μνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ, τουσ κινδφνουσ και τουσ τρόπουσ προςταςίασ. «Καταγράφω ζνα παλιό κτήριο, ανακαλφπτω την ιςτορία του» (6-18 ετών) Ζνα πρόγραμμα για τθ νεότερθ αρχιτεκτονικι κλθρονομιά των πόλεων και των οικιςμών και τθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ ενόσ κτθρίου, τουσ αρχιτεκτονικοφσ ρυκμοφσ, τισ μικροϊςτορίεσ των κτθρίων.
  2. «Εργαςτήρι ςυλλογήσ προφορικών μαρτυριών» (10-18 ετών) Ζνα πρόγραμμα για τον ρόλο των προφορικών μαρτυριών ςτθν τεκμθρίωςθ των κτθρίων, για τισ ςχζςεισ των ανκρώπων με τα κτιρια, για τθ μνιμθ και τθν ταυτότθτα τθσ πόλθσ. «Καταγράφω ζνα Αρχείο ανακαλφπτω ιςτορίεσ» (10-18 ετών) Ζνα πρόγραμμα για τθν αξία των αρχείων ςτθν τεκμθρίωςθ των κτθρίων και των πόλεων, για τισ ιςτορίεσ που κρφβουν, για τθν προςταςία των εφκραυςτων τεκμθρίων. «Ο αρχιτζκτονασ που αγαποφςε την Αθήνα» (10-18 ετών) Ζνα πρόγραμμα για τθ ηωι και το ζργο του αρχιτζκτονα και ερευνθτι Κώςτα Μπίρθ που εργάςτθκε ςτον διμο τθσ Ακινασ προπολεμικά και μεταπολεμικά ςυμβάλλοντασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πόλθσ. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν διάφορεσ δραςτηριότητεσ και περιηγήςεισ, τισ οποίεσ μπορεί να επιλζξει ζνα ςχολείο, που επικυμεί να εμβακφνει ςτο πλαίςιο των παραπάνω προγραμμάτων. Δραςτηριότητα Α: Μνημείο ςε κίνδυνο Δραςτθριότθτα Β: Καταγραφι κτθρίων ςτθ γειτονιά Δραςτηριότητα Γ: Καταγραφή και εξερεφνηςη του ςχολείου Δραςτθριότθτα Δ: Η πόλθ ωσ μουςείο, το κτιριο ωσ ζκκεμα Δραςτηριότητα Ε: Καταγράφω το Αρχείο και τη ΢υλλογή του ΢χολείου μου Δραςτηριότητα Ε: «΢την Αθήνα πριν και μετά την Επανάςταςη του 1821, ςυντροφιά με τη MONUMENTA» Οι περιηγήςεισ ςε ιςτορικά κτιρια και μνθμεία πραγματοποιοφνται ςε διάφορεσ γειτονιζσ τθσ Ακινασ και άλλων περιοχών. Διαρκοφν μία ι δφο ώρεσ και είναι προςαρμοςμζνεσ για κάκε θλικιακι ομάδα. Ενδεικτικά αναφζρονται οι περιθγιςεισ ςτισ γειτονιζσ Κυπριάδθ, Πλάκασ, Ψυρρι, Κολωνοφ, Μουςείου, πλατείασ Βικτωρίασ, ςτον προςφυγικό ςυνοικιςμό τθσ Νζασ Φιλαδζλφειασ, ςτο Ψυχικό κ.α. Κάποιεσ από τισ περιθγιςεισ είναι κεματικζσ (κτιρια εκπαίδευςθσ, νεοκλαςικά κτιρια, μοντζρνα κτιρια κ.ά.) ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ΢ Τα εργαςτιρια αφοροφν τουσ αρχιτεκτονικοφσ ρυκμοφσ τθσ νεότερθσ αρχιτεκτονικισ, τθ διαδικαςία τθσ καταγραφισ κτθρίων, τθσ καταγραφισ αρχειακοφ υλικοφ και τθσ ςυλλογισ προφορικών μαρτυριών. Διαρκοφν 2- 3 ώρεσ. ΧΡΗ΢ΙΜΕ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ΢  Τα προγράμματα μποροφν να γίνουν από τουσ ςυνεργάτεσ τθσ MONUMENTA ι από τουσ εκπαιδευτικοφσ με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ φακζλου που αποςτζλλεται ςτο ςχολείο.  Τα εκπαιδευτικά και οι δραςτθριότθτεσ εφαρμόηονται ςτον χώρο του ςχολείου και ςε ιςτορικά κτιρια και ςε γειτονιζσ. Τα εργαςτιρια για τουσ εκπαιδευτικοφσ εφαρμόηονται ςτον χώρο τθσ MONUMENTA.  Διάρκεια: μία ι δυο διδακτικζσ ώρεσ  Ζντυπο ι θλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό δίνεται ςτουσ μακθτζσ.  Τα προγράμματα υλοποιοφνται από εξειδικευμζνο προςωπικό που αποτελείται από αρχαιολόγουσ, αρχιτζκτονεσ, ιςτορικοφσ και μουςειοπαιδαγωγοφσ.  Τα προγράμματα και οι δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ είναι δωρεάν.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ζχουν λάβει ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από αίτθμα τθσ MONUMENTA, τα ζτθ 2017/2018, 2018/2019.
Publicidad