Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PMP Sınavı

24.037 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

PMP Sınavı

 1. 1. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri<br />PMP® Sertifikasyon Başvuru ve Sınav<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Derleyen: Murat Sandıkçıoğlu, PMP®<br />Gökrem Tekir, PMP®<br />
 2. 2. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Project Yönetimi Enstitüsü- - PMIwww.pmi.org<br />1969 yılında 5 gönüllü tarafından kuruldu<br />İlk 10 yıl mühendislik, savunma ve inşaat sanayi ağırlıklı metotlar üzerine çalışıldı<br />80’li yıllarda BT sektörünün gelişimiyle artan büyüme hızı: %10 - %20<br />Her geçen yıl üye sayısı ve PMP sınavına ilgi artmakta<br />2<br />
 3. 3. Project Yönetimi Enstitüsü- PMIwww.pmi.org<br />3<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Ocak 2010<br /><ul><li>PMI Üye Sayısı: 309,715
 4. 4. Bir senede Üye Sayısındaki Artış: %6,3
 5. 5. PMP:
 6. 6. 2010 Yılı – 361,328
 7. 7. 2009 Yılı- 322,250
 8. 8. 2008 Yılı - 273,547
 9. 9. 2007 Yılı – 212,622</li></li></ul><li>Proje Yönetimi Uzmanı - PMP<br />4<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br /><ul><li>Proje yönetimi konusunda dünyada en yaygın sertifikanın/ünvanın ismidir.
 10. 10. Profesyonelliğe karşı sorumluluklar
 11. 11. Organizasyon kurallarına ve politikalarına bağlılık
 12. 12. Kanunlara, kültürel ve etik kurallara saygı
 13. 13. Profesyonel hayatın gelişmesine yönelik tanıtım
 14. 14. Müşteriye ve topluma karşı sorumluluklar
 15. 15. Projenin her türlü gelişimini, sonuçlarını doğru biçimde tanıtmak
 16. 16. Şahsi çıkarları, proje’nin önüne koymamak
 17. 17. Projenin doğaya, insana zarar verebilecek tüm etkenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmak</li></li></ul><li>İstanbul Kurumsal Gelişim<br />01.01.2010 itibariyle 361,328<br />
 18. 18. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi - PMBOK<br />6<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMBOK, Proje Yönetimi konusunda ortak dili yakalamak için terminoloji desteği sağlamayı hedefler.<br />Projelerde genel kabul gören süreçleri detaylı olarak ele alır ve metot sunarak, projelerin yönetilmesine yol gösterir.<br />Proje Yönetimi Uzmanlığını hedefleyen bir kişinin, temel alması gereken en önemli kaynaktır.<br />PMBOK 1996 – 2000 - 2004<br />Bugün Geçerli Olan PMBOK 2008 – 4.Baskı<br />
 19. 19. 7<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Proje Yönetimi Bilgi Birikimi - PMBOK<br />PMBOK’ı Kimler Kullanabilir?<br /><ul><li>Şirket Üst Yöneticileri
 20. 20. Proje / Program Yöneticileri
 21. 21. Müşteriler
 22. 22. Fonksiyon Yöneticileri
 23. 23. PMP Sınavına hazırlanmak isteyen kişiler </li></li></ul><li>İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®Sertifikası<br />1984 tebaşlatılan PMI’ın Project Management Professional (PMP) ünvanı, proje yöneticileriiçin her endüstrice tanınan en önemlisertifikasyondur. <br />Dünyaca tanınanPMP Sertifikası proje yöneticisinin, projelerizaman, maliyet ve kapsam kısıtlarıiçindeyönetecekdeneyime, eğitimeveyeterliliğe sahipolduğunuzu gösterir. <br />
 24. 24. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Neden PMP Sertifikası?<br /><ul><li>Hükümetler, ticari ve diğerkuruluşlar, standartlaştırılmış ve gelişen proje yönetimprensiplerikullanarak, bütün bilgialanlarındaprojelerinbaşarıoranını artırmak için PMP ünvanına sahip,proje yöneticileri görevlendirirler.
 25. 25. Profesyonellerbuünvanı, proje yönetimindekiuzmanlıklarını,uluslarasıkabuledilenbirsertifikaile doğrulamak için eldeederler.
 26. 26. Sözleşmelerdeproje yöneticilerinin PMP ®sertifikalıolmasınışart koşulur.</li></ul>Neden PMP Sertifikası Almalıyım? - 1<br />Neden PMP Sertifikası Almalıyım? - 2<br />
 27. 27. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP® Ne Yapar?<br /><ul><li> Projeleriniz gecikiyor ve sebebini bilemiyor musunuz? Gecikme sebeplerini açıkça ortaya çıkarabilirim.
 28. 28. Müşteri isteklerinin projeyi nasıl etkileyeceğini, ortaya koyabilirim.
 29. 29. Bir projenin sadece zaman değil, bütünleşik (kapsam, maliyet, kalite, iletişim vb.) planınıçıkartabilirim.
 30. 30. Değişiklikleri sadece zaman veya maliyet üzerinden değil, kapsam, kalite, insan kaynağı gibi konularda inceleyebilir ve raporlarım.
 31. 31. Bir şirketin çalışanlarına Proje Yönetimi metodunu anlatabilirim ve ortak bir dil oluşmasına yardımcı olurum.
 32. 32. Kurum içinde proje yönetimi metodu oluşturabilirim.
 33. 33. Proje paydaşları arasında beklentilerin dengelenmesi için önerilerde bulunabilirim.
 34. 34. Proje dokümantasyonu yapabilirim.
 35. 35. Proje Yönetimi için şirketin ihtiyaç duyduğu organizasyon ile ilgili öneride bulunabilirim.
 36. 36. Proje Ofisi kurulmasında önerilerde bulunabilirim.
 37. 37. Proje Ofisinin işleyişinde görev alabilirim.
 38. 38. Proje paydaşları arasında iletişim ve koordinasyon merkezi olabilirim. </li></li></ul><li>İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®UygunlukŞartları<br />PMP®Uygunlukşartlarışunlardır: <br />BirLiseDiploması (liseveya dünyaca eşiti) ve en az beş yıl proje yönetimideneyimiiçinde 7500 saatprojelereliderlikyapmakve yönlendirmekve 35 saatproje yönetimi eğitimi.<br />VEYA<br />DörtsenelikbirLisansDerecesi (LisansDiplomasıveya dünyaca eşiti) ve en azüç yıl proje yönetimideneyimiiçinde 4500 saatprojelereliderlikyapmakve yönlendirmekve 35 saatproje yönetimi eğitimi.<br />
 39. 39. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®Sertfikası Başvurusu<br />PMI web sitesinden (www.pmi.org) online başvuru yapılabilir. <br />Online Başvuruya aşağıdakilinktenbaşlayabilirsiniz.<br />register and log in to our online system<br />İstersenizyazdırılabilenbirbaşvuruformu aşağıdakilinkte var. <br />PMP application form<br />Dahadetaylıbilgiiçin aşağıdakilinkte “PMP Handbook” a bakabilirsiniz. <br />consult the PMP Handbook<br />
 40. 40. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®Sertfikası Başvurusu<br />Deneyiminizbaşvuruiçin nasıl belgelenir?<br />Kaç ay proje yönetimideneyimi? <br />Herhangibir ay içindebirdenfazlabirbirleriileörtüşen projelerdeçalışmışiseniz o ay toplamşart için bir ay sayılır.<br />Eğerbirproje yöneticisi1 Şubat– 30 Nisan tarihleriarasındaA Projesi ve B Projesi üzerindeaynızamandaçalışmışolsanız bile her ikiprojedegeçirilenzaman, 6 ay değil3 ay olarak sayılır. <br />Kaçsaatproje görevlerineliderlikettinizve yönlendirdiniz? <br />Bütün çalıştığınız projeleri düşünün veproje görevlerineliderliketmedeve yöneltmede kaçsaatçalıştığınızıbelirleyin.<br />. <br />Kural: Her çalışma haftasımaksimum 40 saattir; 3 projedebirdenaynızamandaçalışmışolsanız bile. <br />
 41. 41. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®Sertfikası Başvurusu<br />35 saatlikproje yönetimi eğitimişartını, aşağıdaki eğitimsağlayıcılarındanaldığınız vebaşarıiletamamladığınız kursları, çalıştaylarıve eğitimoturumlarını, göstererekkarşılayabilirsiniz: <br />Universite/Kolejakademikve sürekli eğitimprogramları<br />Uzaktan-eğitimşirketleri, kurssonu değerlendirmesidahil<br />Eğitimşirketlerivedanışmanları<br />İşverenveyaşirketinsponsorluğundaprogramlar<br />PMI’ın kayıtlı eğitimsağlayıcıları(Registered Education Providers (REPs))<br />
 42. 42. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®SınavıÜcreti<br />PMI üyesiolmayanlariçin:<br />Bilgisayarbazlı sınav: $555 <br />Bilgisayarbazlıyeniden sınav: $375 <br />Ünvanyenileme: $150 <br />PMI üyesiolanlariçin:<br />Bilgisayarbazlı sınav: $405 <br />Bilgisayarbazlıyeniden sınav: $275 <br />Ünvanyenileme: $60<br />
 43. 43. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®SınavıGenelBakış<br />PMP® sınavı 200 adetçoktan-seçmelisorudanoluşur. <br />Bu soruların 25 adediöntestsorularıdır. <br />Öntestsorularıpuanı etkilemezve sınavboyuncagelişi güzelyerleştirilmiştir. <br />Geriyekalan 175 sorupuanlandırılır. <br />Sınav süresi 4 saattir. <br />Sınavdanöncebiröğretici/alıştırmave sınavdansonradabiranketyapılır/vardır.<br />Sınavadahiledilensoruların 6Proje Yönetimi (PY) performansalanına yüzdeolarakdağılımışöyledir:<br />Başlama: 11% <br />Planlama: 23% <br />Yürütme: 27% <br />İzlemeveKontrol: 21% <br />Kapama: 9% <br />ProfesyonelveSosyalSorumluluk: 9% <br />
 44. 44. PMP®SınavıGenelBakış<br />PMP sınavı 6performansalanınadayalıdır – beşproje yönetimi süreçgrubu (42 süreçten oluşur) artıprofesyonelsorumluluk):<br />1. Başlangıç<br />2. Planlama<br />3. Yürütme<br />4. İzlemeveKontrol<br />5. Kapanış<br />6. ProfesyonelveSosyalSorumluluk<br />Sınavaynızamanda9 proje yönetimibilgialanınıkapsar:<br />1. Entegrasyon<br />2. Kapsam<br />3. Zaman<br />4. Maliyet<br />5. Kalite<br />6. İnsanKaynakları<br />7. İletişim<br />8. Risk <br />9. Tedarik<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br /><ul><li>PMP Sınavıgenellikledünyaçapında3000 Prometrictest merkezindealınır.
 45. 45. Başvurunuzkabuledildiktensonra size uygunsınavtarihinivesaatinibirPrometric test merkeziileiletişimkurarakayarlayabilirsiniz. </li></li></ul><li>İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®SınavıGenelBakış<br />PMP sınavınıbaşarıilegeçmeniziçin %61 doğrucevaplamanız gerekmektedir.<br />Yazılıraporher performansalanıiçin 3 yeterlilikseviyesi ile ifade edilir: <br />Yeterli(Proficient)<br />OrtaYeterli(Moderately Proficient)<br />Yeterliliğin altında(Below Proficient)<br />Adaylarsınavı bir sene içindeen fazla 3 defaalabilirler. <br />
 46. 46. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP®Sertifikası Başvuru Süreci<br />PMP Sertifikasısürecizamançizgisi: <br />Online başvurudoldurmave göndermepenceresi 90 gün açıktır.<br />Başvuruincelemesi5 iş günüdür (online başvuruiçin). <br />Başvurusahibininödeme süreci(sertifika sınavıücretiödenmeden sınavtarihi alınamaz). <br />Denetim süreci 5 iş günüdür (eğerdenetime düşülürse) <br />Çoktan-seçmeli sınav, başvurununonaylandığıtarihtenitibaren, 1 yıl içinde alınabilir. <br />Sertifika3 yıl geçerlidir. 3 senede 60 puan toplanarak, PMP Sertifikası devam ettirilir. (Detay Bilgi)<br />
 47. 47. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Öğrenilmiş Dersler için Linkler<br />Sınavı Geçenlerin Deneyimleri -1<br />Sınavı Geçenlerin Deneyimleri - 2<br />Sınavı Geçenlerin Deneyimleri -3<br />
 48. 48. PMP®SertifikasıBaşvuru Süreci<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri<br />v 5.0<br />Derleyen: Murat Sandıkcıoğlu, PMP ®<br />
 49. 49. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMI Web Sitesi <br />PMI web sitesinegidin:<br />www.pmi.org<br />“What are PMI Certifications?” tıklayın.<br />
 50. 50. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMI Sertifikasyonları<br />“Project Management Professional (PMP)” tıklayın.<br />
 51. 51. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Project ManagementProfessional (PMP)<br />“How to Apply” altında“register and log in to our online system” tıklayın.<br />
 52. 52. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Kayıt olve Log in <br />Bir PMI kullanıcıisminizvarise “Existing User” agidipkullanıcıisminiziveparolanızıgirinve “Log In” e tıklayın. <br />Yenibirkullanıcıiseniz “Create an Account” a tıklayarakbir PMI kullanıcıismiveparolasıkurun. <br />
 53. 53. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Ünvaniçin Başvurmak<br />“Apply for PMP Credential” a tıklayın.<br />
 54. 54. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Ünvaniçin Başvurmak... devam<br />Eğerbaşvurudoldurmayıyarıda bırakmışvedevamediyorsanız, buekran görüntülenir. “Continue working on PMP application” a tıklayın.<br />
 55. 55. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İşveEvAdresi<br />Evveyaişadresiniziprofilinizeilaveetmekistiyorsanız “Add ... Address” düğmesine tıklayın. <br />
 56. 56. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İşveyaEvAdresiilaveetmek<br />Evveyaişadresinizigirinve “Save” düğmesini tıklayın. <br />
 57. 57. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İşveEvAdresi<br />Adresbilgilerinizigözdengeçirdiktensonra “Next” düğmesini tıklayın.<br />
 58. 58. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İletişimBilgileri<br />İletişimbilgilerinizigözdengeçirdiktensonra “Next” düğmesini tıklayın.<br />
 59. 59. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />En Yüksek EğitimSeviyesi<br />En yüksek eğitimseviyenizbilgilerinigirinve “Next” düğmesini tıklayın.<br />
 60. 60. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />PMP SartlarıGenelBakış<br />En yüksek eğitimseviyenizegöre PMP uygunlukşartlarıgenelbakışısunulur. Bunugözdengeçirinve “Next” düğmesini tıklayın.<br />
 61. 61. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />UygunlukÇalışma/HesapTablosu<br />PMP uygunlukçalışma/hesaptablosugösterilir. Bu size online sistemegirdiğinizProjeYönetimideneyimiaylarinin, saatlerininveProjeYönetimi eğitimisaatlerininhesabınıtutmadayardım edecektir. <br />“Project Management Work Experience” a veya “Project Management Education” a tıklayın. <br />
 62. 62. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimÇalışma/HesapTablosu<br />Oncekiekranda “Project Management Work Experience” itıkladıysanız buekranagelirsiniz. Birprojeyönetimideneyiminizigirmekiçin “Add Experience” düğmesini tıklayın. <br />
 63. 63. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />EğitimÇalışma/HesapTablosu<br />Oncekiekranda “Project Management Education ” itıkladıysanız buekranagelirsiniz. Birprojeyönetimi eğitiminizigirmekicin “Add Education ” düğmesini tıklayın. <br />
 64. 64. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek<br />Projeniziçin “Project Specific Information” igirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 65. 65. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin detaylıorganizasyonbilgilerinigirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 66. 66. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin organizasyoniletişim/kontakbilgilerinigirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 67. 67. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin Başlatma Süreçleriaktivitelerindeharcadığınız saatsayısınıgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 68. 68. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin PlanlamaSüreçleriaktivitelerindeharcadığınız saatsayısınıgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 69. 69. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin Yürütme Süreçleriaktivitelerindeharcadığınız saatsayısınıgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 70. 70. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin İzlemeveKontrolSüreçleriaktivitelerindeharcadığınız saatsayısınıgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 71. 71. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin KapatmaSüreçleriaktivitelerindeharcadığınız saatsayısınıgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 72. 72. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimGirmek ... devam<br />Projeniziçin yönettiğinizprojeyönetim görevleriniözetolarakgirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 73. 73. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimÇalışma/HesapTablosu<br />Deneyimçalışma/hesaptablosugüncellenecekvegirdiğinizprojeyönetimideneyiminiziyansıtacaktır. Birbaşka deneyimgirmekiçin “Click here to add a new Project Management Work Experience” a tıklayın.<br />
 74. 74. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />DeneyimÇalışma/HesapTablosu<br />Deneyimçalışma/hesaptablosuyeniprojeyönetimideneyiminizigirdiktensonragüncellenecektir. Birkaçprojeyönetimideneyiminizigirip, deneyimşartınıdoldurduğunuzzaman “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 75. 75. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />Proje Yönetimi Eğitimi<br />Projeyönetimi eğitimlerinizigirmeyebaşlamakiçin “Add Education” düğmesini tıklayın. <br />
 76. 76. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />EğitimGirmek<br />ProjeYönetimi Eğitimibilgilerinigirinve “Save & Add” düğmesini tıklayın<br />
 77. 77. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />EğitimÇalışma/HesapTablosu<br />Eğitimçalışma/hesaptablosugüncellenecekvegirdiğinizprojeyönetimi eğitiminiziyansıtacaktır. Birbaşkaaldığınız eğitimigirmekiçin “Click here to add a new Project Management Education” a tıklayın.<br />
 78. 78. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />EğitimÇalışma/HesapTablosu<br />Eğitimçalışma/hesaptablosuyeniprojeyönetimi eğitiminizigirdiktensonragüncellenecektir. Birkaçprojeeğitiminizigirip, eğitimşartınıdoldurduğunuzzaman “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 79. 79. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />İsteğe BağlıBilgiler<br />İstersenizisteğe bağlıbilgilerinizigirinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 80. 80. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />SertifikaÜzerindekiİsim<br />PMP sertifikabelgesindeisminizinnasıl görünmesiniistiyorsanız girinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 81. 81. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />SertifikasyonBaşvuruAnlaşması<br />SertifikaBaşvuruAnlaşmasınıokuyun. <br />
 82. 82. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />SertifikasyonBaşvuruAnlaşması<br />SertifikaBaşvuruAnlaşmasınıokuyun. <br />
 83. 83. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />SertifikasyonBaşvuruAnlaşması<br />SertifikaBaşvuruAnlaşmasınıokuyun, “I agree” kutusunuişaretleyinve “Next” düğmesini tıklayın. <br />
 84. 84. İstanbul Kurumsal Gelişim<br />BaşvuruTamlığını GözdenGeçirve Gönder<br />Başvurunuzuntamlığını gözdengeçirin; şartların hepsinikarşıladığınızıteyidettiktensonra, “All Information that I have provided is accurate and complete” kutusunuişaretleyinve “Submit Application” düğmesini tıklayın.<br />

×