Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Biblia hebraica stuttgartensia

459 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Meditación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Biblia hebraica stuttgartensia

  1. 1. Biblia Hebraica Stuttgartensia Genesis 1 ¶ÂrÄAAhÃw 2 :¶Ârˇ ïAAh túEw £ymHh túE £y°ih»lÈ ZflrA–b tyõiH„r¸–b 1 à « aõ KA a ynp-lv tpxrm £yhl x˚rw £Ùht yûˇ np-lav ™Hxw ˚hbw èˇ ˚ht htyh ≈ú K¸ a e eõ fi ¸ iÅ » È fi ˘ Ã Ú ¸ ≈ K¸ e OY à OÅ √ Oè Aú à A -te £yôih»lÈ Ërˇ ü¬Cyw 4 :rÙ-yhyïw rÙ yˇû hy £yh l rmyw 3 :£yïmh ¬ ø i ì Ú i à iõ » È e C◊B ¬ « GA a rqyw 5 :™Hxh §yb˚ rÙYAh §yúE–b £yÅih»lÈ lZ„–d¸b¬yw bÙX-yk rÙh flâ Ÿ C« ¬ e Oø a Eú C¬ Ú –i Y A £Ùy rqb-yhyïw brˇ v-yihÃyï¬w hAlÃy°Al flrˇ û ˇ“q ™eHYxlw £Ùy ˇè rÙAl |£yòih»lÈ B ’ OY i à ¬  eú O a Ã Ø lydbm yˇû hyw £ymh ™Ùtb vyqr yhy £yhlÈ rmyw 6 > :dˇˇïx –ÊÅ ¸ a i « « GA° a Z –¸ fi ÷õ fl iú à iÅ » e C◊û ¬ A e ˇè rH ˇè £ymh §yb ld ¸b¬Cy¬w Çfivy÷qflrAh-te ê£yih»l Wvˇû yw 7 :£yïml £ym §yb e · « Gaè a –Eò –„Ä È a C¬ ¬ «A A « aõ –Eú rqyw 8 :§ïk-yhyïw vyqrl lˇû vm rˇˇH £yaÅmh §yûˇ b˚ vyÅqrl taxˇû tm fl^ Ÿ C« ¬ E i à ¬ fi ÷° fl A a E eõ · «G a E fi ÷ fl A Ga i > :yïnH £Ùy rqb-yhyïw bÂrˇ v-yihyïw £«ymH vyõ÷qflrˇ ïAl £yôih»lÈ «E B ’ OY i à ¬ eú ì A° A fi hõeflrEtÃw dÅAxe £Ù˘qm-le ˇè £ymHh txtm £ymh ˚=wqy £yÄhl rmyw 9 A « aè KA a a Gaò i « Gaä a –“ « i » È e C◊û ¬ £ymh hwqml˚ ¶r èˇ hHbyl |£yòih»lÈ âflrŸq«Cyw 10 :§ïk-yhyïw hHbyh « Gaõ a ≈ú Ÿ i ¸  eÅ A –A C¬ a ¬ E i à ¬ A° –A C¬ a èˇ ¶ÂrèAAh òEHËdˇ ïaGt £yhl rmyw 11 :bÙX-yk £yõhl rˇ yw £ymy rq iÄ » È e C◊û ¬ ø –i i » È Ë C¬ú ¬ Gi° ¬ flZ “ Ùb-Ùvrz rˇˇH Ùnyml èˇ yrp hWv yrp ¶ˇû v vfirØ∆z fivyZÊrÃzam beWEvò eHÅ–d Y Ë ¬ e ú · Ø i ¸ Ê K¸ e O` Êã K¸ E ˚hnyml ˇè vrz vyrzm beWûˇ Ev eH–d∏ ¶ÂräAAh âEcÙGt¬w 12 :§ïEk-yihÃyï¬w ¶Ârˇ °AAh-lav ≈Ø i ¸ fi ∆è fi Ê` à a -yhyw 13 :bÙX-yk £yhl rˇ yw ˚hnyml Ùb-ÙvËr¬z rˇˇúeH· ]3 yrp-hWv ¶üvw i à ¿¬ ø –i iõ » È Ë C¬ú ¬ ≈° i ¸ Y Ê_ K¸ e Oø E à ˇè trm yhy £yhl rmyw 14 > :yïHylH £Ùy r’ qb-yhyw brˇ v O O ¸ iò à iÄ » È e C◊û ¬ i i ¸ B OY i à ¿¬  eú £yÅdvÙZml˚ ˇè ttl ˚`yhw hAlylh §yûˇ b˚ £Ùõyh §yb lydbhl £ymHh vyˇû qrb Ê · ¸ O O ¸ A à à GA° a E Ca –Eú –Êà ¸ a ¸ « a Å KA a fi ÷ Ë –i ¶Ârˇ °AAh-lav ryõihl £ymHh vyûˇ qrb ˇè trÙ¸ml ˚yhw 15 :£yïnHw £ymyl˚ A ¸ « aÅ KA a fi ÷ Ë – i O i `A à «A à iõ √ ¸ rÙ`AGmah-te £y°ilOdgh trmh yn¸H-te £yÅih»lÈ Wavˇû yw 16 :§ïk-yihyw Fà a O˜ O G¸ a ≈ú C¬ ¬ E à ¿¬ tõEÃw hAlÃyÅaGlah telˇû Hmml ˇè §Xqah rÙ`AGmah-teÃw £Ùyh tlˇû Hmml ˇè ldgh e ¸ e ¸ O –“ CØ a e e ¸ e ¸ O F√ a :¶Ârˇ ïAAh-lav ryõihl £ymHh vyûˇ qrb £yhl £t §tyw 17 :£yïbkÙkh A ¸ « A ° K A a fi ÷ Ë –i iõ » È Aô O GEú C« ¬ i A – a£yhl rˇ yw ™Hxh §yˇû b˚ rÙh §yb lydbahlï˚ hlylb˚ £Ùˇû yb ˇè lHmlw 18 iõ » È Ë C ¬ ú ¬ e OÚ a E Y A –Eú –ÊÅ ¸ · A à GaÅ a C –a O ¸ i à rmyw 20 > :yïvybr £Ùy rqb-yhyïw brˇ v-yhyï¬w 19 :bÙøX-yi–k e C◊û ¬ i i Ë B ’ OY i à ¬  eú i à yõ≈n¸Kp-lav ¶ÂrÅAAh-lav •ûˇ EpÙvy ˇè •Ùvw hyx Hpˇû n ¶rˇ H £ymh ˚cËr¸H«y £yÅih»lÈ Ã Ã C√° a e ∆  eõ « GaÅ a Z Hpˇû n-lk tˇû w £yldgh £nynth-t £yhl rbyw 21 :£yïmHh vyqr e ∆ –A E à i° O Fà a «õ F« Ga a e iÅ » È flZ ¸ C« ¬ « A KA a fi ÷ú Ë ˚hØnyiml ˇè •nk •Ù`v-lAk tw £hnyïml £ymh ˚âcËrAH ÉreH· teWáemOrˇ ïh |hˇû yxh ≈ ¸ √ –A – Eâ à eÄ ≈ i ¸ « Gaä a A C√ a ¡a ˚br˚ ˚rp rˇˇml £yhl £t ™rˇ übyw 22 :bÙX-yk £yhl rˇ yw Ä Ë ˘ K¸ OÚ E iõ » È Aô O  A ì ø –i iõ » È Ë C¬ú ¬ rqb-yhyïw brˇ v-yhyïw 23 :¶rˇ ïb brˇ y •Ùvhw £ymyb ˇè £ymh-t ˚lm˚ ’ OY i à ¬  eú i à ¬  A –A  «ú Y A à GiÅ C¬ –a « Gaè a e ` ¸ i hnyiml ˇè hyx Hepn ¶Âr h cÙt £yÄih»lÈ remû◊Cyw 24 > :yïHymx £Ùy – √Ø ¸ C√ a ∆ò Aä A Eâ G ¬ i i · B tyx-t £yhl Wvˇû yw 25 :§ïk-yhyïw hnyml ¶Ârˇ õe-ÙtÃyïaxÃw Wmrw hmhb C¬= a e É i » È a C¬ ¬ E i à ¬ – √° i ¸ e Â_ √ Aú E –¸ ˚h°≈nyim¸l hõAmfld·ïAh WemBÂr-lAk tôw hnyiml ˇè hmh–¸bah-teÃw –hÆ√nyim¸l ¶ÂräAAh – E à – √Ø ¸ A E ˚nmlcb £d hWvïn £yh»lÈ remû◊Cy¬w 26 :bÙøX-yi–k £yhl rˇ yw Eõ ¸ a –¸ fl_ A eú · ¬ iÅ iõ » È Ë C¬ú ¬ ¶ÂrÅAAh-lAk¸b˚ èˇ hAmEh¸–bab˚ £«ymHh •ÙZvb˚ £Myh t=gdb ˚dryw ˚n°t˚mËdk aÄ KA a ¸ C√ a ¬Ë i É– Ë «Ã E –i ˇè £dh-t |£yh»lÈ âflr¸b«Cy¬w 27 :¶Ârˇ ïAAh-lav WúEmOrA¡h WemYÂrAh-lAk¸b˚ fl A ¡A e iò ™rˇ û ˇbyw 28 :£ït rb hbqn˚ rˇˇkz Ùt rb £yhl £lcb Ùmlcb  A ì A O flB –A Aõ ‘ à Aú √ Ú O flZ –A iõ » È e eú –¸ Å ¸ a –¸ hHbkw ¶rˇ h-te ˚B¸lim˚ ˚_bËr˚ ˚rp £yhl £eähAl rem=◊Cy¬w Ç£yih»lÈ ê£AtO A u° ¸ i à  Aõ A ı K¸ iÄ » È :¶Ârˇ ïAAh-lav teWúemOrA¡h hõ√Cyax-lAk¸b˚ £«ymHh •Ùvb˚ ˇè £yh tgdb ˚dr˚ aÅ KA a Z ¸ C√ a ¬ò Ë –i ã Ë -lav èˇ reH· vfirÆ∆z fivZ„rOz |beWûˇ Ev-lA–k-te £äekAl yiGtâat√n hnh £yhl rmyw 29 É F≈ i iÄ » È e C◊û ¬ hyhïy £kl vrˇ z vrOz ¶õEv-yÊr¸p Ùú–b-reH· ¶ôEvAh-lA–k-teÃw ¶ÂrÅAAh-lAk yûˇ np ∆õ ¸ « eú A fi √° fi „Z ≈ K¸ Wˇû mÙr |lkl˚ £ymHh •Ùâv-lAk¸l˚ ¶ÂrAAh∏ tûˇ ¬Cyax-lAk¸lï˚ 30 :hïAl¸kA¸l E OZ ¸ « aä KA a :§ïEk-yihÃyï¬w h°Al¸kA¸l beWõEv qÂrˇ ú∆y-lA–k-te hØ√Cyax Hepûˇ n ˇè Ùb-rH ¶ÂrÄAAh-lav ∆ – e · -yihyw bÂrˇ v-yihyw dˇˇ m bÙX-hnhw hWv rˇˇû ˇeH·-lA–k-te èˇ £yih»lÈ Ërˇ ò¬Cy¬w 31 à ¿¬ eú à ¿¬ OÚ ¸ Y F≈ i à AÅ A > :yïHHh £Ùy rqb Ki Ki a B ’ OY Genesis 2 :£ïbc-lkw ¶rˇ hw £«ymHh ˚ôlkyw 1 A A ¸ A à  Aõ A à aú KA a G u à ¬ £Ùˇû yb ˇè tbHyw hWv rˇˇû H Ùõtkalm yÅvyibHh £Ùˇû yb ˇè £yhl lkyw 2 C –a –O ¸ C« ¬ A° A e · G ¸ ¸ i K¸ a C –a i » È aò à ¬
  2. 2. £Ùy-t ˇè £yhl ™rˇ by¬w 3 :hïAWAv rˇˇúeH· ÙõGt¸kal¸m-lkm yvybHh û e i » È Â Aò à –A i iÅ i K¸ a £yõih»lÈ BflrA–b-reH· ÙÅGt¸kal¸m-lkm ˇè tbH Ùb yˇû k Ùt Hdqyw yvybHh –A i a A ` –i Ú O –„Y — à ¬ iÅ i K¸ a £rˇ ïbhb ¶rˇ hw £ymHh tÙdlÙt hlˇû 4 > :tÙWvl A° Ë –A i –¸  Aõ A à « aô KA a ˙ ¸ Ge E ø · a hÄÂdAKWah fixyûˇ iW |lZOkÃw 5 :£«yïmHw ¶rˇ úe £yõih»lÈ hú√why tÙWv £Ùyb A A à  à _ · Æ –¸ hwhy ryXmh l yk xmcy £rˇ û ˇX hdWh bWúEv-lAkÃw ¶ÂrÅAAb hûˇ ∆y¸hï«y £ÂreXò √ò à iä ¸ i ◊â É –i A° ¸ «  e ÂY KA a e -§m hˇû lvïy dˇˇw 6 :hïmfld·ïAh-te dˇˇYOb·vïal §«yÅa £ZfldAÃw ¶ÂrÅAAh-lav èˇ £yih»lÈ i e · ¬ Eõ à A -t £yhl hwhy rcyyw 7 :hïAmfld·ïAh-yï≈n¸Kp-lA–k-tïe hõ“q¸HihÃw ¶Ârˇ °AAh e iä » È √= Ã É e C« ¬ Hpnl £dïh yhyïw £y°yx tûˇ mHn wyõpb xúpyw hmdˇû h-§im ˇè rpv £dïh e ∆ú ¸ flY A A iú à ¬ C« a a ¸ « KA a –¸ Ka C« ¬ AÅ fl · A A A flÄ A ArˇˇúeH· £YfldAïAh-te £ÅAH £eWˇû yw £dˇ qm §dˇ vb -§g £yhl hüwhy vXyw 8 :hïyx C √ ¬  – ’ ° i  E õ – ¸ F¬ iô » È √ à Laã C« ¬ C√ abÙZXÃw hõeËram¸l dˇˇmxn ¶v-lk hmdˇû h-§m ˇè £yihl hwhy xmcyw 9 :rˇˇïcy Aú ¸ ∆ Eô –A AÅ fl · A i » È √ò à aã ¸ C¬ ¬ A √ ˇû cy ˇè rhnw 10 :vrw bÙX tvdh ¶vw §gh ™Ùtb ˇè £yyxïh ¶vw lkml E O A √à flΩ √ B a –fiY a Eà à F√Ø a Z –¸ C« a a Eò à A° · a ¸ £úEH 11 :£yïiHflr húAvA–bËra¸l hyhw drpy ˇè £Hm˚ §°√Fgah-te tÙ˜q¸Hah¸l §ÂdÅEvEm √õ A à „Å KA « KA i :bïAh√∑zah £õAH-reH· hlywxïh ¶rˇ û ˇe-lA–k tEò bÄEbO–sah ˚Zh §ÙÚHyiKp dˇˇõAxeïAh AÅ « · a  rˇˇúAh√Fnah-£ïEHÃw 13 :£ahøOKHah §bw xldbh £H bÙX wõihah ¶Ârˇ úAAh bôahœzï˚ 12 e eú à a O˜ –¸ a Aú Ú ˇè yHylHh rˇˇhnh £Hw 14 :H˚ïk ¶Ârˇ úe-lA–k tõE bbÙsh ˚h §Ùxyg ynHh i i K¸ a A ò F√ a Eâ à – EÅ – a Z Ú F« «õ KE a :trp ˚h yvybrˇ ïh rˇˇhnhw r˚H tˇû mdq ™õElOhïah ˚Bh l’qÅ–dix flΩ ¸ B iõ i Ë A Aú F√ a à K° a a Ë ÷ :–hΩflr¸mAH¸l˚ –hYfld¸bvl §dv-§gb ˚hˇû xnyw £dïA h-te £yõih»lÈ hú√why xqyw 15 A ¸  EÅ ¬ ¸ E F« C¬ ¬ flÚ A à –—ô C« ¬ :lïEk◊Gt lBOkA §õ√Fgah-¶ïEv lBO–kim rˇˇÚOmEl £YfldAïAh-lav £yhl hˇû why ˇè wcyw 16 iÅ » È √ à a ì tÙm ˚nmm ßlk £Ùyb yk ˚nmm lkt l vÅrw bÙX ˇè tvdh ¶vm˚ 17 B F Geõ i ú ¸ A · _ – ¸ –iÄ F Ge° i aõ ◊ ◊B fl √ Z a –fiè a EÄ E -–heWÈvïe Ù°–dab¸l £YfldAïAh tÙByÈh bÙ_X-◊l £yÅih»lÈ hûˇ √why ˇè rmyw 18 :t˚mt à e C◊è ¬ ø GA èˇ hÂdAKWah tò¬Cyax-lA–k hÄAmfld·ïAh-§im £yäih»lÈ h=√whÃy Érecyw 19 :Ùïdgnk rzv ]1 Ùl C« ¬ – à ∆ –¸ ∆ Eõ Gú ÉlOkÃw ÙÚl-flrŸq«Cy-ham tÙYËril £dˇû h-l ˇè byw £«ymHh •Ùv-lk ˇè tw flÅ A A e E C√ ¬ aÅ KA a Z –A E à tÙÄmEH £äfldAïAh âflrŸq«Cy¬w 20 :ÙmH ˚h hyx Hpn £dAïAh Ù^l-flrŸq«y râeH· ø ¸ B C√õ a e ∆ú fl_ úAcAm-ø◊l £àfldA¸l˚ hdWh tˇû yx lkl˚ £ymHh •ÙZv¸l˚ èˇ hAmEh¸–bah-lAk¸l ÂÚ KA a C¬ a OY ¸ « aÅ KA a xqyw §Hyyw £dh-lav hôAm„–dËraGt |£yüih»lÈ h=√why lpyw 21 :Ùïdgnk rzv –—Ä C« ¬ A° C« ¬ flY A A Ã É KE C¬ ¬ – à ∆ –¸ ∆ EõvôAlEFcah-tïe |£yüih»lÈ h=√whÃy §byw 22 :hnïtxt rˇˇWb rˇˇgsyw wytvlcm ˇè tx É e C« ¬ F√ Ge ¸ Ga Aõ –A F O B ¸ C « ¬ AÅ O ¸ Fa i a a £dh rmyw 23 :£dïAh-le AhõeibÃy¬w h°AKHi¸l £YfldAïAh-§im xú—qAl-reH· Ç fl A ¡A ê e C◊ ¬ flΩ A yrWbm rˇˇWb˚ ymcvïm £cvò £vph tz ÊÚ A –¸ i Aõ A aÅ A · E e e a KaÄ a ◊û :tΩ◊∑z-hAx›qïul HyõiEm yúi–k hÅAKHi Z„r“–q«y èˇ t◊z¸l rˇˇWbl ˚yhw ÙtHb qˇû bdw Ùm-tw wyb-te HyÅi-b√z·v¬¿y èˇ §E–k-lav 24 A ú A ¸ Y A à G Å ¸ i –¸ a fl à G° i e à iõ A :˚HïHbty lw ÙtHw £Ydïh £yÅm˚r·v ˇè £hy≈n¸H ˚yhïyw 25 :dˇˇïx A –O ¸ « ◊Y à G° ¸ i à fl A A Gi e ` ¸ C« ¬ A e Genesis 3 £yhl hˇû why hõAWAv rˇˇúeH· hÅÂdAKWh tûˇ yx ˇè lkm £˚rv hˇû yh ˇè Hxnhw 1 i° » È √ à a C¬ a –O i Å A √A A F√ a à :§ïgh ¶v lkm ˚lkt Z◊l £yÅih»lÈ rˇˇû m-yïk •ò hHˇû h-l ˇè rmyw F√ a Eú –OY i Å ¸ ◊ø a A –i a KAÅ i A e e C◊è ¬ ¶vh yrpm˚ 3 :lïkn §õ√Fgah-¶ïEv yBÊr¸Kpim H°Ax√Fnah-le hõAKHiïAh remB◊Gt¬w 2 ê E A ÊZ K¸ i E ◊ -§ep Ù°b ˚Yvgt Blw ˚Fnmm ˇè ˚lkt l £yhl rˇˇû m §gh-™Ùtb rˇˇû H K – Fà i ◊ à GeÅ i ¸ ◊ø ◊` iÄ » È a A Ç F√ a –¸ e · vdy ykò 5 :§˚tmt tÙm-ø◊l h°AKHiïAh-le HõAx√Fnah rmyw 4 :§˚tmt fi „Z O –i ø u G¸ Y e C◊B ¬ ø u G¸ yõvdy £yÅhlïk ˇè £ty«yhw £°ky≈nyïv ˚Yxqpnw ˚Fn mm £ˇû klk ˇè £Ùyb yk £yhl E Ë O i » –E e ¸ « e E Ÿ ¸ « à GeÅ i e ¸ A · –¸ –iÄ iÅ » È ˚h-hwït yükw lkml ¶âEvAh ÉbÙX yûˇ i–k háAKHiïAh rˇ û ˇtw 6 :vrw bÙX Z √ · a i à Aä · a ¸  GE ¬ flΩ √ B hHyl-£g §üttw lktw Ùyrpm xqtw lyÅkWhl ˇè ¶vh dˇˇmxnw £ynyvl – Aô i ¸ F¬ GE Gi ¬ a° G◊ ¬ Y Ë Ki i –—ú Gi ¬ –i ¸ a ¸ E A Aò ¸ ∆ à « ¬ Æ E A ˇè ˚rptyïw £h £mryïv yk ˚vdˇ û ˇyw £hynH yˇû nyv ˇè hnxqptw 7 :lïkyw hmv K¸ ¸ C« ¬ E° Giõ Á E –iú Å Ë C≈ ¬ eÅ ≈ ¸ ≈ E √ ¸ —è KA Gi ¬ a C◊ ¬ – GAõ i £yôih»lÈ hü√whÃy lÙâq-te ˚ãv¸mHyïw 8 :trgx £hl ˚Wvyw hnt hˇû lv ¸ C« ¬ O¡ O · eõ A B · C¬ ¬ √Ø E ¸ E · £yhl hˇû why ˇè ynpm ÙÄGt¸HiÃw £äfldAïAh âE–bax¸t«yw £Ù°yh x˚˘rl §gb ™lhtm iÅ » È √ à ≈ K¸ i C¬ Ca fi ¸ F√õ –a GEú a ¸ i :hA–kï∆Cya ÙYl remB◊Cy¬w £ÚfldAïAh-le £yõih»lÈ hú√whÃy _flrqyw 9 :§ïgh ¶v ™Ùtb Ÿ C« ¬ F√ a Eú Y –¸ :ïbxw ykn £ryv-yïk _ryiw §°gb yitvmAH ú߸lOq-te remD◊Cy¬w 10 E A E √ i OY A Oı E – i fl √ F√ –a G ¸ aõytlbl ßytywc rˇˇüH ¶ÄEvAh-§im·h hAGt°A £˜OryEv yk ßl dyˇû gh ymò rmyw 11 Giú ¸ i ¸ iô F« i e · –iú Ø ¸ F« i i e C◊D ¬ wh ydmv htˇû tn rˇˇû e H· èˇ hAKHiïAh £ÚfldAïAh rmyw 12 :tlïk ˚nmm-lk iô ÊÅ GA i GA a √ e C◊Y ¬ GA ¸ A A F Geõ i A · tû◊∑z-ham hõAKHiAl £yôih»lÈ hü√whÃy rem=◊Cy¬w 13 :lïEkO√w ¶vh-§m yl-hntïn Eõ A i Giú √¸ √ |£yhl hÙhy rmyw 14 :lïEkO√w y«nõayiKHih HúAx√Fnah hÅAKHiïAh èˇ remtw tyWv iú » È Aâ Ã É e C◊ ¬ G◊è ¬ i° A
  3. 3. êHAx√Fnah-lïe hdWh tˇû yx lkm˚ hÅAmEh¸–bah-lA–kim èˇ hAGta r˚`rA tz tyˇû Wv yˇû k ÂÚ KA a C¬ a –OY i Ç ∑◊ A i A –i :ßyïyx ymy-lk lkt rˇˇpvw ™lt ˇû ßnxg-lav C∆ a Eú à –A aõ G◊ Aú A à EÅ E à O Fà hvrz §yˇû b˚ ßvrz §yb˚ hHïh §yˇû b˚ ˇè ßnyïb tyH |hˇû byw 15 – A° Ë ¬ E õ · Ë ¬ Eú KAÅ i A E à –E iÄ A A E à < :bqv ˚np˚Ht htw Hr ˇû ßp˚Hy ˚hò ‘æ A F eú G¸ GAõ a à ◊Å ¸ à rÄamA hûˇ AKHiAh-lïe 16 £ynb ydlït bcvb ™nrˇ ïhw ™ˇû nÙbcv ˇè h–ebËra hòA–bËrah «° A ÊZ ¸ GE e eõ –¸ ≈Ø O E à ≈ F ¸ i < :™ïA–b-lAH¸m«y ˚YhÃw ™ÅEt“q˚ZH¸Gt èˇ ™EHyi-leÃw rˇˇH ¶vh-§m ˇè lkè◊Gt¬w ÇßeGt¸Hi lÙ˘q¸l ]3 tvmH-yïk rÄamA £ZfldA¸l˚ 17 eò · EÅ A i a GAê ¸ a A –i ˚nmm lkt l rml ˇè ßytywc F Ge° i aõ ◊ ◊B OÅ E iè F« i ßr˚bvïb ˇè hmfld·ïAh h`flr˚r· ÂÅ · –a A :ßyïyx ymy lk hnlkøt ˇè §ÙbAcvb C∆ a Eú à –OY F√ eÅ · G◊ F i –¸ :hΩÂdAKWah beWúEv-te õAGt¸lakAw ™°l xyûˇ mct rˇˇdËrfidÃw ¶ÙıqÃw 18 à A fiΩ i ¸ Ga –fiY £exÅel lakZ◊Gt èˇ ßyèeKpa tòav≈z¸–b 19 txql h√nmm yk hmdˇû h-l ˇè ßb˚H dˇˇv GA ¸ –“° u F G e õ i –iú AÅ fl · A e ¸ ø aò :b˚Ht rˇˇpv-lw ht rˇˇû pv-yïk ø GA Aõ A e à GA aÅ A A –i ÉWav¬Cy¬w 21 :yïAx-lA–k £úE htyïh wh yk hwx Ùt¸Hi £úEH £_fldAïAh ^flrŸq«Cy¬w 20 Aõ à A iú –iô F√° a Gõ > :£ïHblyw rÙYv tÙBntk ÙtHl˚ £^fldA¸l £yäih»lÈ h=√whÃy E –i ¸ C¬ ¬ ¸ – A Gô ¸ i ¸ |remû◊Cy¬w 22 -§p |hˇû tvw vrw bÙX tavdl ˚Fnmm dˇˇû xk ˇè hyh ˇè £dïh §h £yhl hˇû why Ke GA a à flÚ √ Z fiY A GeÅ i a a –¸ √A fl A A Eò iÄ » È √ à hú√whÃy ˚hôEx¸GlaHÃyï¬w 23 :£ïAlvl yxw lkw £yyxïah ¶ˇû vm £gò ˇè xqlw Ùdy xˇû lHy O ¸ aú √ aõ A à C«Ø a E E F¬ — A Ã Ä √ a ¸ « -t Hrˇ gyw 24 :£ïHm xõ—–qul rˇˇúeH· hmdˇû h-te ˇè dbvïl §dˇ v-§gm £yhl e  √õ à ¬ KA i AÅ fl · A O · a  E° F¬ i iõ » È èˇ bÂrèexah Xahòal tw £ybrkh-t §dv-§gl £dqm §kHyw £dïh Eâ à iÄ Á –¸ a e  Eä ¬ ¸  –’â i É –E ¸ C¬ ¬ flÚ A A < :£yïyxïh ¶v ™rˇ d-te ràOm¸Hil tekÅeKpah¸tiGmah C« a a Eú  –ÂY Genesis 4 rmtw §yq-t dlˇû tw ˇè rhtw Ù°tH hûˇ wax-te vYfid√y £ÅfldAûˇ AhÃw 1 e G◊à ¬ « —Å e e GE ¬ a G a è ¬ G ¸ i F√ èˇ lebèeh-yihÃyï¬w leb°Ah-te wyõixA-te tÂdÅelAl •esZOGt¬w 2 :hïwhy-t Hy ytynq √ à e iõ i «ú “ yrpm §yq byw £ymy ¶ûˇ qm yõhyw 3 :hïmfld· dˇˇúEbOv hõ√yAh §yqw §c hvr Ê^ K¸ i « —ä Eâ C√ ¬ i ° √ –‘ i i à ¿¬ A « —à à ◊Å E O˘ Ùnc tÙrkbm ˚h-£g ybEh lebâehÃw 4 :hï√whyïal hõAxÃnm hmdh Y ◊ ı O –¸ i _ ¬ iú i Aô fl · ¡A Ùtxnm-lw §yq-lw 5 :ÙøtAxÃnim-leÃw lebõeh-le hØ√why vHˇû yw §hblxïm˚ Y A Ãi e à « —ú e à à a C« ¬ e° E ¸ e E hAGmAlò §«y°“q-le hõ√whÃy remyw 6 :wyïnp ˚lpyïw dÅm ˇè §yql raxò«Cy¬w h°AvAH Z◊l C◊B ¬ √ K A Y K ¸ C « ¬ O ¸ « —è ¸ l ˇè £w tW ˇè byXyt-£i Ù`l·h 7 :ßyï∆nAp ˚Bl¸p√n hmlw ™l hrˇ û ˇx ◊Z i à EÅ ¸ i GE GA Aõ à AÅ fl A :Ùïb-lHmt htw Ùtq˚ZHt ˇè ßylw ¶br tˇû ALXax xatõeKpal byÅiXyEt – A ¸ Gi GAõ a à Š“ G¸ eè E à E° O lbh-l §yq £qyw hdWb £ˇû tÙyhb ˇè yhy¿¬w wy°ixA lebûˇ eh-le §yq rmyw 8 e eú e « —ô “ C√ú ¬ ÂÅ K A – a A ¸ –i i à « —õ e C◊B ¬ l ˇè rmyw ßyx lbˇû h y §yq-l ˇè hwhy rmyw 9 :˚hïgrhyw wyx ◊Z e C◊è ¬ i° A e e Eõ « —Å e √ à e C◊` ¬ ≈ Ë a C¬ ¬ iõ A £yqvc ßyx yˇû md lÙq ò tyWv hˇû m rmyw 10 :ykn yx rˇˇmHh ytvdy ÷ú · O iÅ A E –Ë A i° A e e C◊Y ¬ i OΩ A iõ A Eú O · Gi ¸ fiÅ √ -t hˇû tcp rˇˇû H ˇè hAmfld·ïAh-§im hAGt°A r˚˘rA hõAGtavÃw 11 :hïAmfld·ïAh-§im yõalE e A ¸ KA e · -ø◊l hÅAmfld·ûˇ Ah-te èˇ dOb·vït yk 12 :ßdym ßyx yúEmË–d-te taxô—qAl AhyÅiKp a –iò ÂΩ C√ i iõ A hwhy-l §yq rmyw 13 :¶rˇ ïb hyhït dˇˇn√w vn ™l hxk-tt •st √° à e « —õ e C◊B ¬  A A ∆ú ¸ Gi √õ √ú A° – Aõ –O GE Eú O ßynpm˚ hmdh yˇû np ˇè lvm £ÙÆyh yät tHrg §h 14 :øWnm yõnwv lÙıdg ∆õ KA i AÅ fl · ¡A ≈ K¸ a E C a i O GA ¸ fiâ F≈ É E O Fà i « O · F√ Ùl rmyw 15 :ynïgrhy ycm-lk hyhw ¶r–Ab ˇè dnw vn ytyyhw rˇˇts Z e C◊^ ¬ « ≈ Ë a ¿ ¬ iõ ¸ O A √ú A à  AÅ √ √ √ò i «M A à E° –A e ytlbl tÙ ˇè §yql hwhy £Wyw £qy £ytv bH §yq grh-lk ˇè §kl hwhy Giú ¸ i ¸ Å « —è ¸ √ ò à e C √ = ¬ – “ ° … « a õ A ¸ i « —Å „Z O –A E A √Æ Ã dÙYn-¶Ârˇ ïe¸–b beHú≈Cy¬w h°√whÃy yˇû nplm §yq cy¬w 16 :Ùø¸cOm-lA–k ÙYtO-tÙ–kah ≈ ¸ Gi i « —õ E C≈úryv hnb ˇè yhyïw ™Ùnx -t dlˇû tw rhtw ÙtH-t ˇè §yq vdˇ yw 17 :§dˇ ïv-tmdq iÅ ∆ –OZ i à ¬ °· e e GE ¬ a Gaõ ¬ GÅ ¸ i e « —è fi C≈ò ¬  E a Ë ÷ dàflryivÃw dÅflryiv-te èˇ ™Ùn·xïal dˇˇlwyw 18 :™Ùnx Ùnb £Hk ryvh £ûˇ H ˇè rqyw Eò F√ C« ¬ Ω · B –¸ Eõ –¸ iÅ A E fl Ÿ C« ¬ -te dˇˇúal√y lõEAH˚t¸m˚ lÅEAH˚Zt¸m-te ˇè dly lyyxm˚ ly˚xm-t dˇˇly a √ EÄ √ C i ¸ E° √ ø ¸ e aõ √ :hïlc tynHh £úEHÃw hÅfldAv èˇ taxaïAh £òH £y°Hn yûˇ EGt¸H ™emõel ÙBl-xæ—–qï«Cy¬w 19 :™emïAl GA i «õ KE a E i √ £Hw 21 :hïnqm˚ lh bHOy yàib· hØ√yAh ˚Zh l°Ab√y-te hYfldAv delúEGt¬w 20 Eú à ∆Ÿ i e OY Eú wÄih-£¬g hûˇ AGlicÃw 22 :bï√g˚vw rÙnk Wpt-lk yb hyh ˚h lb˚y wyx à Fõ –i Eú GO –A ià · √Ø A Z A° iõ A
  4. 4. -lab˚ïGt tÙBx·ï¬w l°∆zËrab˚ teHYOxÃn HB„rOx-lk HXl §yq lb˚ˇû t-t ˇè hdlïy –A Eà » « —Å a G e fl ¸ √ wyHnl ™ml rmyw 23 :hïmvïn §yq AÄ √ ¸ e eä e C◊= ¬ A · ¬ « —õ ytrm hnzh ™ml yˇû Hn ylÙq §vˇû mH ˇè hGA licÃw h`fldAv i° fl ¸ i F√ ≈õ ¸ a e eÅ E à iÅ a a ¸:hïvbHw £yvbH ™mlw §«yq-£—qy £«ytvbH yúk 24 :yïtrbxl dlyw yvcpl ˇè ytgrh Hy yˇû k A ¸ i à iú ¸ i e eõ à “ ° – … aõ A ¸ i –i i fl –u a ¸ e ∆õ à iÅ ¸ i ¸ G i à fi è A iò – i -tïH yˇû k tH ÙmH-t Brqtw §Åb delˇû tw ÙÅt¸Hi-te èˇ dÙv £BfldA vfid=≈Cy¬w 25 A –i E° Y ¸ e fl Ÿ Gi ¬ –E GE ¬ G -daGl…y èˇ ˚h-£¬Fg tòEH¸l˚ 26 :§yq Ùgrh yk lbh txˇû t rx vrˇ û ˇz ˇè £yhl yl « “æ Y fl · –iú e eÅ a Ga EÅ a fi ∆ i » È iò > :hï√whÃy £úEH¸–b ˜◊rŸqil lÅax ˚h zˇû HÙn ÙmH-t flBrqyw §Åb A °È Y ¸ e Ÿ C« ¬ –E Genesis 5 £yhl t˚mdb £d ˇè £yih»lÈ `◊r¸–b £ÙÆy¸–b £ÚfldA t˜Od¸lÙGt repÅEs hûˇ ∆z 1 iõ » È B Ë –i flÅ A £d ˇè £mH-t rqyw £t ™rˇ û ˇbyw £rb hõbqn˚ rˇˇkz 2 :ÙøtO húAWAv flÅ A A ¸ e fl` Ÿ C« ¬ A Ä O  A à ¬ A° fl –¸ A ‘ à Aú √ delÙúyw hØnH ˇè tm˚ £yòHl H £d yˇû xyw 3 < :£ïrˇ ïbh £Ùyb C¬ √A a ¸ i » ¸ flÄ A i à ¿¬ A Ë –A i Y –¸ ˇè yrx £d-ymy ˚yhï«Cy¬w 4 :tïEH ÙYm¸H-te BflrŸq«Cyw Ùmlck Ùt˚mdb „ · ¡a flÄ A E à û ¸ ¬ Ú ¸ a –¸ Y Ë –i yòmy-lAk ˚Uyhïyw 5 :tÙΩnb˚ £yõnb delÙúyw h°nH tYOEm hú∆nOm¸H tÅEH-te Ù˘dyilÙh E à – ¸ C« ¬ A « –A C¬ √A -yxyw 6 < :tmyw hnH £yHlH˚ hnH ˇè tÙm vaòH¸Gt yÅax-reH· èˇ £fldA i à ¿¬ Oø C√ ¬ √° A iõ » ¸ √Ø A E ÙdylÙh ˇè yrx tH-yxyw 7 :HÙn-te delÙõCy¬w h°√nH tˇû m˚ £ynH Hmx tH ˘ i „ · ¡a EÄ i à ¿¬ ΩÈ A a ¸ «õ A Eú A Eà ˇè ˚yhïyw 8 :tÙnb˚ £ynb dlÙyw hnH tÙm hnOmH˚ £ynH vbˇû H HÙn-t ¸ C« ¬ ΩA «õ –A e Cú ¬ √° A Y E ∆ú ¸ «Ø A a e ØÈ e yxyw 9 < :tmyw hnH tÙm vHt˚ hnH ˇè hrWv £ytH tH-ymy-lk iú à ¿¬ Oø C√ ¬ √° A Y E aú ¸ √Ø A „ ¸ e GEò ¸ EÅ E à –A -te Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa¡ HÙÆnÈ yˇû xyw 10 :§ïnyq-t delÙõyw h°nH £yûˇ vHt HÙYn i à ¿¬ √ ‘ e C¬ √A i ¸ Gi È ˇè ˚yhïyw 11 :tÙnb˚ £ynb dlÙyw hnH tÙm hnmH˚ hnH ˇè hrWv Hòmx §Øny‘q ¸ C« ¬ ΩA «õ –A e Cú ¬ √° A Y E ∆ú O ¸ √Ø A „ ¸ e E · √ yxyw 12 < :tmyw hnH tÙYm vúHt˚ £yØnH Hûˇ mx HÙn yˇû my-lk iú à ¿¬ Oø C√ ¬ √° A E a ¸ «A E A Ø È E à –A Ù˘dyilÙh ˇè yrx §Æny‘q yûˇ ixÃy¬w 13 :lïE¸lal·ha¡m-te delÙyw hnH £yˇû vbH §nyq „ · a √ Cõ ¬ √° A i ¸ i √õ ‘ :tÙnb˚ £ynb dlÙyw hnH tÙYm húnmH˚ hØnH £yûˇ ivA–bËra lÅE¸lal·ha¡m-te ΩA «õ –A e Cú ¬ √° A E ∆O ¸ √A < :tmyw hnH tÙm vHt˚ £ynH rWˇû v §nyq yûˇ my-lAk ˇè ˚y¸hïyw 14 Oø C√ ¬ √° A Y E aú ¸ «Ø A e e √Ø ‘ E à – C« ¬ yˇû xyw 16 :drˇ ïy-t dl Ùyw hnH £yˇû HHw £y«õnAH HúEmAx lÅE¸lal·hm yˇû xyw 15 i à ¿¬  √ e e Cõ ¬ √° A Ki i à ¡a i à ¿¬ hnH tÙm hnmH˚ hnH £yûˇ iH»l¸H dÂrØ∆y-te Ù˘dyilÙh ˇè yrx lÄE¸lal·ha¡m √° A Y E ∆ú O ¸ √Ø A „ · ¡a hnH ˇè £yvHtw Hmx lllhm yˇû my-lk ˇè ˚yh«yw 17 :tÙnb˚ £ynb dlÙyw √Ø A i ¸ i à Eò A EÅ ¸ a · a E à –A ¸ C¬ ΩA «õ –A e Cú ¬ hnH £yHHw £yütH dry-yxyw 18 < :tmyw h° nH tÙYm húnmH˚ √õ A Kiô i à « Ga ¸  ∆D i à ¿¬ Oø C√ ¬ √ A E ∆O ¸ ™Ùnx-t ÙdylÙh ˇè yrx dÂrÆ∆y-yixÃy¬¿w 19 :™ÙΩn·x-te delÙõyw h°nH tûˇ m˚ Ø· e ˘ i „ · ¡a C¬ √A a ¸ £«ytH dÂry-yEmy-lAk ˇè ˚y¸hïyw 20 :tÙΩnb˚ £yõnb dlÙyw hnH tÙm hnmH Gaò ¸ ∆Ø Ã – C« ¬ A « –A e Cú ¬ √° A Y E ∆ú O ¸ £yHHw Hmx ™Ùnx yˇû xyw 21 > :tømyw h°nH tÙm vHt˚ hnH ˇè £yHHw Kiõ i à Eú A Ø · i à ¿¬ O C√ ¬ √ A Y E aú ¸ √Ø A Ki i à ˇè yrx £yhlh-te ™ÙMn·x ™âEGlah¸t«Cy¬w 22 :xalïAH˚t m-t dlÙyw hnH „ · ¡a iÄ » È ¡A ¸ e e Cõ ¬ √° A yhyw 23 :tÙnb˚ £ynb dlÙyw hnH tÙm HlH xalÅeH˚t¸m-te Ù˘dyilÙh iõ à ¬ ΩA «õ –A e Cú ¬ √° A Y E »B ¸ ™ÙYn·x ™úEGlah¸t«Cy¬w 24 :hï√nAH tÙm HlH˚ hnH ˇè £yHHw Hmx ™Ùnx yˇû my-lk Y E »B ¸ √Ø A Ki i à Eò A ° · E à –A xlH˚tm yˇû xyw 25 > :£yïih»lÈ ÙYtO xú—qAl-yïi–k ˚FnD∆nyEÃw £y°ih»lÈA¡h-te a eÅ ¸ i ì xlH˚tm yˇû xyw 26 :™mïAl-t dlÙyw hnH tˇû m˚ hõnH £yônmH˚ vabüeH a eÄ ¸ i à ¿¬ e e e Cõ ¬ √° A a ¸ √A «O ¸ dlÙyw hnH tÙm vbH˚ hnH ˇè £ynÙmH˚ £ytH ™emÅel-te Ù˘dyilÙh èˇ y„r·xa¡ e Cú ¬ √° A Y E aú ¸ √Ø A « ¸ « Gaò ¸ vHt˚ hnH ˇè £yHHw vHt xlH˚tm yˇû my-lk ˇè ˚yhyw 27 :tÙnb˚ £ynb aú ¸ √Ø A Ki i à a GEò a eÅ ¸ E à –A ¸ C« ¬ ΩA «õ –A tˇû m˚ hnH £ynmH˚ £yütH ™ml-yxyw 28 > :tømyw hnH tÙm a ¸ √õ A «ô O ¸ « Ga ¸ e eà i à ¿¬ O C√ ¬ √° A Y E ˇè ˚nèWvmïm ˚nòmxny ]3 hz rˇˇml xn ÙmH-t rqyw 29 :§ïb dlÙy¬w hnH E · Ga i E · ¬Ã ∆U∏ OÚ E fi OY _ ¸ e fl^ Ÿ C« ¬ –E e Cõ √° A ˇè yrx ™ml-yxyw 30 :hïwhy hrrE¡ rˇˇúeH· hÅAmdˇû h-§m ˚nydy §Ùbcvm˚ „ · ¡a e eÄ i à ¿¬ √ à – flY Ë fl · A i „Å √ Z F¸ i E £yõnb delÙúyw h°nH tYm Húmxw hØnH ˇè £yivHtw HòEmAx fixØOn-te Ù˘dyilÙh « –A C¬ √A O E E · ¬ √A ¸ i à hnH tÙm vbH˚ hnH ˇè £yvbHw vbH ™ml-ymy-lAk ˇè yhyw 31 :tÙΩnb˚ √° A Y E aú ¸ √Ø A i ¸ i à a eò e eÅ E à – i à ¿¬ A -t £H-t xn dlÙˇû yw hnH tÙm Hmx-§b xn-yhyw 32 < :tmyw e Eõ e fi OØ e C ¬ √ ° A Y E Eú · –e fi OD i à ¿ ¬ Oø C√ ¬ :tpïy-tw £xe √ e à Aú Genesis 6 :£ïhl ˚dly tÙnb˚ hmdh yˇû np-lv brl £dAh lˇû xh-yïk ˇè yhyïw 1 e A ı G¸ … YA A ° fl · ¡A ≈ K¸ a O˜ A flÅ ¡A E E –i i à ¬ £yHn ˇè £hl ˚xqyw hnh tbX yk £dïh tÙnb-t ˇè £yhlïh-ynb ˚ryw 2 i Å √ e A ` Ÿ C « ¬ F √ E° OY O –iú flÅ A A û –¸ e i » È A ≈ ¸ ` Ë C« ¬ £gHb £lvl ˇè £dïb yòix˚r §Ùâd√y-ø◊l hÆ√whÃy remûyw 3 :˚rˇˇïxb rˇˇH lkm F¬õ a –¸ AÅ O ¸ fl A A C◊ ¬ A –A eú · –OY i
  5. 5. £yûˇ myb ¶rb ˚ûyh £ylpnh 4 :hïnH £yrWvw hm wymy ˚yhw rˇˇWb ˚h i C√ –a ê  A A A iã i Fà a √A ÊY ¸ e à A ú E AÅ √ û A à A° A Z ˚dlyw £dh tÙnb-l ˇè £yhlïh ynb ˚by râeH· §ÄEk-y„r·xïa £ûˇ gw £hh ˜ ¸ √ à flÅ A ¡A û –¸ e i » È A ≈ò –¸ Oä √ ¬Ã Ç E A > :£ïHh yHn £lÙvm rˇˇH £yrbgh hmüh £°ehAl KE a Eú à a Aõ E eú · Ê_ –O F« a GA E Ùbl tbHxm ˇè rcy-lkw ¶rˇ b £YfldAAh túavflr hbr yk hwhy rˇ û ˇyw 5 –Å i OZ ¸ ¸ a e ≈è A à  A ° – A –Aô fi –iú √Ø Ã Ë C¬ ¬ bcvtyw ¶rˇ b £dA¡h-te húAWAv-yïi–k hØ√whÃy £xˇû nyw 6 :£ÙïCyah-lA–k vYfir qBfir FEõ a ¸ C« ¬  A° –A flY A e F√ C« ¬ yˇû np ˇè lvm ˇè ytrb-reH· £`fldAAh-te hâex¸me hÆwhy rmyw 7 :Ùïbl-l ≈ K¸ a E i flè –A √ à e C◊û ¬ – i e yk ytmxn yk £ymHh •ÙZv-davÃw WemYÂr-dav hÅAmEh¸–b-dav èˇ £fldAm hmdh –iú Gi ¸ aõ « –iú « A° KA a ¡E AÅ fl · ¡A fixØOn t˘Od¸lÙGt heGlEò 9 > :hïwhy ynyvb §x cm xnw 8 :£ïtyWv √ à ≈ú E –¸ Eõ A A ú fi OD à i i · delÙúCy¬w 10 :fixΩOn-™eGlah¸tïih £yõih»lÈA¡h-te wytrˇ d–¸b hyh £ymt qydc Hy xn A° O O¡ √õ A iú GA –Ê_ a iú fi OÆ yˇû npl ¶rˇ h txHtw 11 :tepï√y-teÃw £úAx-te £õH-t £ynb hˇû HlH xn ≈¸ i  Aõ A Eú KA Gi ¬ E e «° A A » ¸ fi OY hûˇ nhw ¶Ârˇ h-te £yôih»lÈ Ërˇ ü¬Cy¬w 12 :sïAmAx ¶Âr ˇ h lmtw £yhlh F≈ i à Aõ A Aõ A Eú GA Gi ¬ i° » È ¡A < :¶Ârˇ ïAAh-lav Ùõ–kËrfi–d-te rˇˇôAWA–b-lA–k tyüix¸Hih-yïi–k htxHn A A° ¸ « sõAmAx ¶Ârˇ ôAAh húAlm-yïk ynpl ˇû b ˇè rWb-l–Ak ¶q xnl £yhlÈ rem=◊Cy¬w 13 ¸ A –i ¬Ø A ¸ –A A –A ‘ò fi OÆ ¸ iä » rpg-ycv tˇû bt ˇè ßl hòEW·v 14 :¶Ârˇ ïAAh-te £õAtyixHm ynnhw £hynpm e OØ E · a GE ¸ ¸ a «ú à i à e° ≈ K¸ i hzw 15 :rpkb ¶˚xm˚ tybm ht trpïkw hbth-t hˇû Wvïa t £ynq ∆D à e –Oø –a Y i « – a ú i – A ô O G A ú Ë a A à A° GE a e e · G F«õ ÷ hbxr ˇè hm £yòiKHim·x hÅAbEGtah ™Ârò hm tÙm H^»l¸H –h°AtO hõeWvït rˇˇH – –AÅ ¸ fl GA a O GAÄ a Z E · Ga eú · hnˇû lkt ˇè hma-leÃw hÄAbEGtal ]3 hûˇ eW·vaGt |rahZOc 16 :–hïtmÙq hm £yHlH˚ F√ e a G¸ GA A A GAõ a iú » ¸ :hïWvïa t £yHlH˚ £ynH £ôytxt £y°Wt hd cb hbth xtp˚ hlvmlm ]1 A e · G iõ i ¸ C«ú « ¸ C« Gi ¸ Ga i G A – – fl Z i –¸ Aõ GE a a eú A ¸ aÅ ¸ i rÄAWA–b-lA–k tûˇ ExaH¸l ¶ÂrÅAAh -lv ˇè £ym l˚bmh-t ybm ynnh ynw 17 a « aè –ú Ga a e iâ E É « à i «Æ · ¬ ytmqhw 18 :vïwgy ¶rˇ õAA–b-reH· lBk £«ymHh txtm £yyx x˚r ˇè Ùb-rH iú O ÷ · ¬ √ë  –O A° KA a a Gaõ i C«Ø a fi ˘ – e · ßynb-yïHn˚ ßtHw ßynb˚ ht hbth-l ˇè AtAb˚ ™°AGti yõityÊr¸–b-te ∆õ A E à ú G¸ ¸ i à ∆ô A GAà a AÅ GE a e hõAbEGtah-le yúibAGt l_O–kim £«yünH rWb-lkïm yxh-lA–kim˚ 19 :™ïAGti ¬¸ Aã –A –A i a A Ñ ˇè hmhbh-§im˚ ˚hÆnyiml •ÙZvhm 20 :˚yhïy hbqn˚ rˇˇkz ™t tyxhl A E –¸ a ≈ ¸ A E Ω ¸ « Aõ ‘ à Aú √ GA° i Oû · a ¸ :tÙyxhl ßyl ˚by lkm £yünH ˚hnyml hmd ·A¡h WemBÂr l_O–kim hnyml Ω · ¡a ¸ eõ E OB √ –O_ i « ¬¸ ≈° i ¸ Aõ fl – √Ø i ¸ ô߸l hú√yAhÃw ßy°elE tpsw lky rˇˇû H ˇè lk· a¡m-lA–kim Æ߸l-x—q hûˇ AGtaÃw 21 GAõ ¸ a A à EÅ A ¿≈ e · A< :hïWv §k ]3 myhl Ùt hwic râeH· lOk¸–k∏ fixn Wvyw 22 :hïAl¸kA¸l £õehAlÃw A A –Eú iõ » È _ O F√ú O° a C¬õ ¬ Genesis 7 ú߸tO-yïi–k h°AbEGtah-le õ߸tyb-lkw ht-b xnl ˇè hwhy rmyw 1 –E A à GAú a –◊ø fi OØ ¸ √ à e C◊` ¬ ô߸l-x—–qïiGt hÄflrÙh¸LXah hûˇ AmEh¸–bah |lkm 2 :hïzh rÙúdb ynpl qydc ytyr –OZ i ∑∆ a – –a ¬õ A ¸ –ÊB a i iô fl £ynH wh hrh¸X Z◊l reH·∏ háAmEhbh-§m˚ ÙtHw Hyûˇ i hõAv¸biH húAv¸biH « ¬õ ¸ iô flB O –¸ a i G° ¸ i à tÙyxl hbqn˚ rˇˇû kz hvbH hvbH £ymHh •Ùvm £ˇû g 3 :ÙïtHw Hy Cú a ¸ A° ‘ à A √ Aõ ¸ i Aú ¸ i « aô KA a ^ E F¬ G ¸ i à iú -lv ryˇû Xmm ˇè yknï hvbH dÙv £ymyl yk 4 :¶Ârˇ ïAAh-lAk yú≈n¸Kp-lav vfirˇ õ∆z a i ¸ a i O A AÄ ¸ i ä iâ √ ¸ É –i rˇˇû eH· èˇ £˚qÃyah-lA–k-tïe ytyxm˚ hlyl £yvbraw £Ùy £yˇû vbr ¶rh i iÄ A A à A° iõ –A Ë Ã Ø i –A Ë a  AÅ A :hïwhy ˚hwc-rH lkk xn Wvy¬w 5 :hïAmfld·A¡h ynp lvm ytyWv √ à F√õ i e · OB –¸ fi O° a C¬õ ≈ú K¸ aõ E i iÅ A xn bˇû yw 7 :¶rˇ ïh-lv £ym hyh l˚ˇû bmhà w hnH tÙm HH-§b xnw 6 fi OÆ ◊ C√ ¬  A A a « aõ √Ø A – Ga a √° A Y E Eú –e fi OD à -§m 8 :l˚ïbmh ym ynpm hbth-l Ùt wynb-yïHn˚ ÙütHw wynb˚∏ i – Ga a Eú ≈õ K¸ i A° GE a e Gõ i √ô A E à G ¸ i à √ A lBOkÃw •ÙÅvAh-§âim˚ hÚflrOh¸X hnny rˇˇH hmhbh-§m˚ hrÙhXh ˇè hmhbh F√ ∆õ E eú · AÅ E –¸ aâ i flÅ L¸ a A E –¸ a rˇˇû Ak√z hõAbEGtah-le fix_On-le ˚üAb £«ynH £«ynH 9 :hïAmfld·ïAh-lav WõEmOr-reH· – ¬M ¸ ¬= ¸ yûˇ m˚ £y°myh tûˇ vbHl yõhyw 10 :fixn-te £yõhl hwc rˇˇHïa k hbqn˚ E i C√ a a ¸ i ¸ i à ¿¬ OΩ i » È F√ú i eô · – A° ‘ à ˇè Hdxb xn-yyxl ˇè hnH tÙm-HH tnHb 11 :¶Ârˇ ïAAh-lav ˚Yyh l˚bmh  Oè –a fi OØ C≈ a ¸ √A ` E E ¬= ¸ –i A –Å Ga a £ÙZht ˇè tnyvm-lïk ˇè ˚vŸqbn hzh £Ùˇû yb Hdˇ ÚOxal £ÙYy rˇˇúAWAv-hïAvbHb ynHh G¸ Oø a –A ¸ « ∑∆Æ a C –a  ¸ i –¸ «Ø KE a £Ùy £yˇû vbr ¶rˇ h-lv £Hgh yhyw 12 :˚xïAtpn £ymHh tBO–bÁr·¬w hÅA–bfir Ø i –A Ë a  A° A a e F∆õ a iú à ¿¬ G ¸ « « aõ KA a xn-y≈nb tepyw £úxw-£EHw xn ûˇ b ˇè hzh £ÙòCyh £cvb 13 :hlyïl £yvbrw fi O° –¸ ∆õ √ A à à fi OØ –A ∑∆ a a e eâ –¸ A ÃA iõ –A Ë a à hûˇ √Cyaxa¡h-lAkÃw hAGmäEh 14 :hïAbth-l £t wynb-yïHn tHlH˚ xn tHˇû w GE a e GAõ i √ô A E à e » ^ ¸ fi O Æ e E à ˚hnyml ¶rˇ h-lv Wmr h Wmrh-lkw hnyml ˇè hmhbh-lkw hnyml ≈° i ¸  Aõ A a Eú O A e Â_ A A à – √Ø i ¸ A E –¸ a A à – √Æ i ¸ -le fixYOn-le ˚BOb√Cy¬w 15 :•ïnk-lk rÙpc lk ˚hnyim¸l •ÙZvAh-lAkÃw √ –A –A Kú i –OY ≈Ø rkz £ybhw 16 :£yïyx fix˚ır Ùõ–b-reH· rÅAWA–bah-lA–km ˇè £ynH £ynH hbth Aâ √ iÄ –A a à C« a i « ¬è ¸ « ¬ò ¸ A° GE a :Ùdvïa b hwhy rˇˇgsyw £yhl Ùt hwc rˇˇeôHïa k ˚b ˇè rWb-lkm hbqn˚ ¡ · – √õ à FOB ¸ C« ¬ i° » È Y O F√ú i · – –AÅ A –A –A i Aò ‘ à -t ˇè ˚Wyw £ymh ˚ˇû –bryw ¶rˇ h-lv £Ùy £yvbr l˚bmh yühyw 17 e ¸ C« ¬ « GaÄ a Ë C« ¬  A° A a Y iú –A Ë a –ô Ga a i à ¿¬

×