Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

โครงงาน พืชผักสวนครัว

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

โครงงาน พืชผักสวนครัว

Descargar para leer sin conexión

นาย ศุภชาติ ผันปินตา ม.6/2 เลขที่ 22
นาย ปิยะชัย คำปวน ม.6/2 เลขที่ ต

นาย ศุภชาติ ผันปินตา ม.6/2 เลขที่ 22
นาย ปิยะชัย คำปวน ม.6/2 เลขที่ ต

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más de greatzaza007 (11)

Más reciente (10)

Anuncio

โครงงาน พืชผักสวนครัว

 1. 1. พืชผักสวนครัว จัดทำำโดย นำย ปิยะชัย คำำปวน ม. 6/2 เลขที่ 9 นำยศุภชำติ ผันปินตำ ม.6/2 เลขที่ 22
 2. 2. คำำนำำ ในกำรจัดทำำโครงงำนเล่มนี้มำเพื่อ วัตถุประสงค์ต้องกำรให้ เยำวชนได้มี ควำมสนใจในกำรปลูกพืชผัก สวนครัวรั้ว กินได้ ถ้ำมีควำมผิดพลำดประกำรใดจึง ขออภัยมำ ณ ที่ นี้ ด้วย คณะผู้ จัดทำำ
 3. 3. รั้วบ้ำน (รั้วกินได้) ได้แก่ กระถินบ้ำน ชะอม ตำำลึง ผ ต้นแค ถั่วพู มะระ ฯลฯ ช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้ำน เช่น จัดสวนผักสวนคร ัวที่ปลูกในกระถำงแบบแขวน-ห้อยมำตกแต่งบริเวณ วนที่ว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์ จ่ำยในกำรซื้อผักมำประกอบอำหำรประจำำวัน วได้รับประทำนผักที่มีคุณค่ำทำงอำหำรครบถ้วน แล ภัยจำกสำรเคมี มสัมพันธ์และสำนสำยใยรักที่ดีในครอบครัว และใช ประโยชน์ ประโยชน์ของกำร ปลูกผักสวนครัว
 4. 4. ข้อควรพิจำรณำก่อน ปลูกผักสวนครัว1. กำรเลือกสถำนที่หรือทำำเลปลูก - อยู่ใกล้แหล่งนำ้ำ - ไม่ไกลจำกที่พักอำศัยมำกนัก: สะดวกในกำรดูแลรักษำและเก็บ มำประกอบอำหำร 2. กำรเลือกประเภทผักสำำหรับปลูก - ควรเลือกปลูกผักให้มำกชนิด ที่สุดเพื่อให้ได้คุณค่ำทำงอำหำรที่ หลำกหลำย เป็นผักที่สมำชิกใน
 5. 5. กำรเลือกทำำเล กำรปลูกผัก1. ที่ตั้งของสถำนที่ปลูก 1.1 พื้นดินในบริเวณบ้ำน 1.2 ไม่มีพื้นดินในบริเวณบ้ำน: กระถำง/ภำชนะใส่ดินปลูกวำงบน พื้น หรือแขวน
 6. 6. 2. สภำพแสงและร่มเงำ 2.1 สภำพที่ไม่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน: ควรปลูกพืชที่สำมำรถเจริญเติบโตในที่ ร่มได้  สะระแหน่, ตะไคร้, โหระพำ, ขิง, ข่ำ, กะเพรำ เป็นต้น 2.2 สภำพที่ได้รับแสงตลอดทั้งวัน: ควรปลูกพืชที่สำมำรถเจริญเติบโตใน แสงปกติ
 7. 7. ประเภ ท ดินทรำย และดินร่วนปน ทรำย ดินร่วน ดินเหนียว ลักษณ ะ มีทรำยประกอบ อยู่มำก จับปั้น เป็นก้อนได้บ้ำง เมื่อเปียกกระทบ เบำๆ จะแตก ระบำยนำ้ำดี มี ควำมอุดม สมบูรณ์ตำ่ำ ร่วนซุย สำมำรถปั้น เป็นรูปต่ำงๆ ได้ มีควำม เหนียวเล็ก น้อย อุดม สมบูรณ์ค่อน ข้ำงสูง เหนียว ปั้น เป็นรูปต่ำงๆ ได้ เมื่อแห้งจะ เกำะยึดเป็น ก้อนแข็ง ระบำยนำ้ำได้ ไม่ดี กำร จัดกำร ใช้อินทรียวัตถุ แกลบ ฯลฯ คลุก เคล้ำให้เข้ำกัน เหมำะสำำหรับ ปลูกผัก แต่ ควรคลุกเคล้ำ ควรใช้ทรำย ขี้เถ้ำแกลบ แกลบ ปูน ปุ๋ย ประเภทของดิน และกำรจัดกำร
 8. 8. ฤดูกำร ปลูกผักที่ควรปลูกในต้นฤดูฝน คือ ตั้งแต่เดือน พฤษภำคม-กรกฎำคม  หอมแบ่ง, ผักกำดเขียว, กวำงตุ้ง, ผัก บุ้ง, คะน้ำ, พริกต่ำงๆ, มะเขือต่ำงๆ, ผัก กำดหัว, ผักกำดหอม, บวบ, มะระ, แตงกวำ ฯลฯ
 9. 9. ผักที่ควรปลูกในปลำยฤดูฝน คือ ผักที่ ปลูกได้ผลดีในฤดูฝนและปลูกในฤดู หนำวได้อีกด้วย  กะหลำ่ำปลี, กะหลำ่ำดอก, ผักชี, มะเขือเทศ, ขึ้นฉ่ำย, ฟักทอง ฯลฯ
 10. 10. ผักที่ควรปลูกในต้นฤดูร้อน ได้แก่ ผักที่ ทนร้อนได้ดี และทนแล้งพอสมควร  บวบ, มะระ, นำ้ำเต้ำ, ถั่วฝักยำว, คะน้ำ, แฟง, ฟักทอง ฯลฯ
 11. 11. ผักและพืชบำงอย่ำงที่ควรปลูกไว้รับ ประทำนตลอดปี ได้แก่ พืชที่ทนทำน ปลูกครั้งเดียวรับประทำนได้ตลอดปี  สะระแหน่, ผักชีฝรั่ง, หอมแบ่ง, แมงลัก, โหระพำ, กะเพรำ, ตำำลึง, กระชำย, ข่ำ, ตะไคร้, มะเขือพวง, พริกชี้ฟ้ำ, พริกขี้หนู, มะเขือต่ำงๆ
 12. 12. วิธีการปลูกผักสวนครัว 1. การปลูกผักในแปลงปลูก 1.1  การพรวนดิน  ใช้จอบขุดดินลึก ประมาณ 6 นิ้ว เพื่อให้ดินมีโครงสร้างดี ขึ้น กำาจัดวัชพืช กำาจัดไข่แมลงหรือโรค พืชที่อยู่ในดิน โดยการพรวนดินตากทิ้ง ไว้ประมาณ 7-15 วัน 1.2  การยกแปลง  ยกแปลงสูง ประมาณ 4-5 นิ้ว จากผิวดิน โดยมีความ กว้างประมาณ 1-1.20 เมตร ส่วนความ ยาวควรเป็นตามลักษณะของพื้นที่หรือ ตามความเหมาะสม ความยาวของแปลง
 13. 13. 1.3  การปรับปรุงเนื้อดิน  ดินทราย หรือดินเหนียว จำาเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อ ดินดีขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อเนื้อที่ 1 ตาราง เมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน 1.4  การกำาหนดหลุมปลูก   ผัก แต่ละชนิดจะใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน เช่น พริก ควรใช้ระยะ 75 x 100 เซนติเมตร ผักบุ้งจะเป็น  5 x 5 เซนติเมตร เป็นต้น
 14. 14. การปลูกผักในแปลงปล
 15. 15. แปลงผักกว้างเท่าไร ยาวเท่าไร สามารถ ยืดหยุ่นได้ แล้วแต่ว่าที่บ้านจะมีพื้นที่เท่าไร ในภาพใช้แผ่นปูนขนาด..กว้าง 1.5 เมตร  และยาว 2.5 เมตร  ใช้แผ่นปูนทำาทางเดินเข็นรถขนของไปมา ได้สะดวก ไม่ต้องมาคอยถอนวัชพืช เสร็จ แล้วก็ผสมดินใส่ลงไป ถ้าไม่อยากผสมเอง.. ก็ซื้อดินถุงๆสำาเร็จ..มาเท... ซื้อเมล็ดผักมาโรยในแปลงเดียวสองสาม วันต่อมา..ก็งอกเป็นต้นกล้าเล็กๆ ถอนย้ายต้น กล้ามาปลูกลงในอีกแปลง  แล้วก็รดนำ้าเช้า- เย็น  
 16. 16. 2. การปลูกผักในภาชนะ  พืชผักที่หยั่งรากตื้นสามารถ ปลูกได้ดีในภาชนะปลูกชนิดต่างๆ และภาชนะชนิดห้อยแขวนที่มีความ ลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร  ภาชนะปลูกอาจดัดแปลงจากสิ่ง ที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมัง ปลอกซีเมนต์ เป็นต้น สำาหรับภาชนะแขวนอาจใช้ กาบ มะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้
 17. 17. วิธีการปลูกผักในภาชนะ 2.1  หว่านเมล็ดแล้วถอนแยกหรือหยอด เป็นแถวแล้วถอนแยก  ผักบุ้งจีน, ผักชี, กระเทียมใบ, กะเพรา, ผักกาดหอม, แมงลัก, โหระพา, ผักชีฝรั่ง ฯลฯ 2.2  ปักชำาด้วยต้น และด้วยหัว  หอมแบ่ง (หัว), หอมแดง (หัว), สะระแหน่ (ยอด), ผักชีฝรั่ง, ชะพลู (ต้น), กะเพรา (กิ่งกึ่ง แก่กึ่งอ่อน), กระเทียมหัว (ใช้หัวปลูก), ตะไคร้ (ต้น), โหระพา (กิ่งอ่อน), แมงลัก (กิ่ง กึ่งแก่กึ่งอ่อน) ฯลฯ
 18. 18. ยางรถยนต์เก่า
 19. 19. การปลูกผักในภาชนะ
 20. 20. ครั้งเดียวรับประทานได้ตลอดปี และปลูกเป็น ด้) ได้แก่ ชะอม ตำาลึง ผักหวาน ต้นแค ฯลฯ การปลูกและการขยายพันธุ์ ตำาลึงมีการปลูกและขยาย พันธุ์ได้ 2 วิธี คือ • เพาะเมล็ด • ปักชำาด้วยเถา การปลูก ตำาลึง
 21. 21. - เตรียมดินเหมือนปลูกผักทั่วไปผสมปุ๋ย ชีวภาพหรือปุ๋ยคอกก็ได้ - นำาผลตำาลึงแก่สีแดงแกะเอาเมล็ดออกมาโรย บนดินที่เตรียมไว้ โรยดินกลบหรือใช้ใบไม้ แห้งกลบบาง ๆ รดนำ้าให้ชุ่มเช้าเย็น - เมื่อต้นงอกขึ้นมาสักประมาณ 5 ซม. เริ่มมีมือ เกาะให้ทำาค้าง (เนื่องจากตำาลึงเป็นไม้เลื้อย จำาเป็นต้องใช้ค้าง เพื่อให้ตำาลึงไต่ขึ้นสู่ที่สูง เพื่อรับแสงแดด) เหมาะที่สุดคือ ความสูงระดับ 1 เมตร แต่ไม่ควรสูงเกิน3 เมตร เพราะจะไม่  การเพาะ เมล็ด
 22. 22. ตำาลึงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการเพาะด้วย เมล็ด วิธีการปักชำา - ให้นำาเถาที่แก่พอสมควรมาตัดให้ยาว 15 – 20 ซม. ปักชำาในหลุม ปลูกที่ได้เตรียมไว้แล้ว(การปลูกเหมือนกับ การเพาะเมล็ด) - อายุประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเก็บยอด มาปรุงอาหารได้  ปักชำาด้วย เถา
 23. 23. ปลูกง่ายๆ ด้วยการชำา กิ่งเท่านั้น เพราะ บริเวณข้อลำาต้นรากจะ งอกได้ง่าย ต้นสูงสัก คืบสองคืบเท่านั้น  เป็นไม้ล้มลุก มีอายุ ลำาต้นเพียงปีเดียว โต เร็ว ชอบอากาศเย็น จึงเจริญเติบโตดีในฤดู หนาวและยุบตัวในฤดู ร้อนจัดๆ แต่ถ้าหมั่น  ผัก แพว 
 24. 24. การปฏิบัติ ดูแลรักษา 1. การให้นำ้า: ต้องให้นำ้าอย่างเพียงพอ ควรรดนำ้าในช่วงเช้า-เย็น ไม่ควรรด ตอนแดดจัด และรดนำ้าแต่พอชุ่ม 2. การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะ คือ 2.1 การใส่ปุ๋ยรองพื้น: ใส่ปุ๋ยคอก/ ปุ๋ยหมัก ตอนเตรียมดินหรือรองก้น หลุมก่อนปลูก เพื่อปรับโครงสร้าง ดินให้โปร่ง ร่วนซุย ช่วยอุ้มนำ้าและ
 25. 25. 2.2 การใส่ปุ๋ยบำารุง: ควรใส่ปุ๋ย วิทยาศาสตร์ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก ตอนย้ายกล้าไปปลูกจน กล้าตั้งตัวได้ ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยโรยบางๆระหว่างแถว จากนั้นพรวน การปฏิบัติ ดูแลรักษา  ยูเรีย หรือแอมโมเนียมซัลเฟต บำารุงต้นและใบ
 26. 26. 3. การป้องกันและกำาจัดศัตรูพืช หากมีโรคและแมลงระบาดควรใช้สาร ธรรมชาติในการป้องกันกำาจัด เช่น หนอนต่างๆ  ใช้มือจับออก, ใช้นำ้าคั้น จากใบหรือเมล็ดสะเดา/พริกไทยป่นผสม นำ้าฉีดพ่น เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยหอย  ใช้ นำ้ายาล้างจาน 15 ซีซี ผสมนำ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น การปฏิบัติ ดูแลรักษา
 27. 27. ทคนิคการปลูกผักสวนครัวชนิดต่าตระกูลพริก มะเขือ ได้แก่ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือยาว มะเขือเทศ -  ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูกใน แปลง -  การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะหรือในถุงพลาสติก -  หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3-5 เมล็ด ถ้าเพาะใน กะบะเพาะ ควรเว้นระยะ ระหว่างต้น 5 ซม. ระหว่างแถว 10 ซม. -  เมื่อมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกเหลือต้นแข็งแรง สมบูรณ์ไว้ 2 ต้น -  เมื่อกล้ามีใบจริง 5-6 ใบ หรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน ย้ายกล้าลงแปลงปลูก -  เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้ หรือเริ่มเจริญเติบโต ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1 ครั้ง
 28. 28. โหระพา กะเพรา แมงลัก ผักชีฝรั่ง ให้ละเอียด หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง ใช้ฟางกลบหรือปุ๋ย ยดีแล้วโรยทับบางๆ รดนำ้าตามทันทีด้วยบัวรดนำ้าตาถี่ อกเป็นต้นกล้าภายใน 7 วัน ายุ 1 เดือน ถอนแยกจัดระยะต้นให้โปร่ง หรือใช้ระยะร 20-30 เซนติเมตร กะเพรา แมงลัก เก็บเกี่ยวได้หลังหยอดเมล็ด 45-50 วัน ด้หลังหยอดเมล็ด 60 วัน ระพา กะเพรา และแมงลัก ในระหว่างการเจริญเติบโต งเพื่อให้ลำาต้นและใบเจริญเติบโตได้เต็มที่ ตัดใบไปรับประทาน เหลือลำาต้นทิ้งไว้จะสามารถเจริญ
 29. 29. .  ตระกูลผักชีและตระกูลผักบุ้ง ได้แ ผักชี ขึ้นฉ่าย ผักบุ้ง ดแช่นำ้าก่อนปลูก นำาเมล็ดที่จมนำ้ามาเพาะ ในแปลง โดยจัดแถวให้ระยะห่างกัน 15-20 เซนติเมต าณ 1 ซม. สำาหรับขึ้นฉ่ายไม่ต้องกลบเมล็ด เพราะเมล็ด ดินละเอียดเมล็ดจะแทรกตัวลงไปในระหว่างเม็ดดินได้เ กใน 3 วัน ผักชีประมาณ 4-8 วัน และขึ้นฉ่าย 4-7 วัน กมีใบจริง ถอนแยก และพรวนดินให้โปร่งเสมอจนเก็บเ บเกี่ยวได้ภายใน 15-20 วัน ผักชี 45-60 วัน และขึ้นฉ ชีและขึ้นฉ่ายไม่ชอบแสงแดดจัด อาจปลูกในที่ๆ มีร่มเง งจีน ต้องการแสงแดดตลอดวัน
 30. 30. คุณค่าอาหารผักสวนครัวและผักพื้นเม ในส่วนที่บริโภคได้ 100 กรัม ชื่อผัก   โปรตี น (กรัม) แคลเ ซียม (มก.) เหล็ก (มก.) วิตามิน เอ (หน่วย สากล) วิตามิน ซี (มก.) คะน้า 2.3 173 1.4 10,000 140 ตำาลึง ใบ 4.9 59 3.0 18,608 31 สะระแหน่ 3.0 194 3.8 3,600 64 โหระพา 3.3 165 3.9 11,100 19 ใบแมงลัก 4.1 194 3.8 10,000 12 ต้นหอม 1.6 56 2.2 4,000 51 พริกขี้หนู 4.1 76 1.6 8,778 32
 31. 31. หลังบ้านสวยด้วย ผักสวนครัว
 32. 32. วิธีการใช้สะเดาวิธีการใช้สะเดา - กำาจัดและไล่ ศัตรูพืช1. หนอนกระทู้ฯ 2. หนอนใยผัก 3. ด้วงปีกแข็ง 4. หนอนเจาะสมอ ฝ้าย 5. ตั๊กแตน 6. แมลงวันทอง
 33. 33. 1. ใช้เมล็ดแก่ 1 กิโลกรัม มาบดและแช่นำ้า 20 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน 1. ใช้ใบสะเดาสดแก่ 1 กก. ตำาให้ละเอียด แช่ใน นำ้าสะอาด 5 ลิตร หมักทิ้ง ไว้ 1 คืน 2. กรองเอาแต่นำ้าไปฉีด พ่น...เวลาเย็น ใบ สด เมล็ด แก่
 34. 34. สาบเสือ สาบเสือมีชื่อเรียกอื่นว่า ช้า ผักคราด ยี่สุนเถื่อน เบญจมาศ หญ้าฝรั่งเศส หญ้าดอกขาว หญ้าเหม็น ฯลฯ เป็นวัชพืชพบ เจริญงอกงามอยู่โดยทั่วไปใน พื้นที่ที่ไม่มีการพ่นสารเคมีกำาจัด วัชพืช เป็นไม้ล้มลุกเจริญ งอกงามได้รวดเร็ว จึงเหมาะที่ จะนำามาสกัดเป็นสารป้องกัน
 35. 35. สารเคมีที่พบสารเคมีที่พบ สารที่ออกฤทธิ์ในการควบคุม แมลงศัตรูพืชที่พบในสาบเสือ ซึ่งพบทั้งในส่วนของดอกและใน ใบ แต่ในใบจะมีปริมาณของ สารมากกว่าในดอก สรรพคุณสรรพคุณ ใช้ได้ผลกับหนอนชนิดต่างๆ เช่น หนอนใยผักหนอนกระทู้ ผัก เพลี้ยอ่อน และด้วงเขียว
 36. 36. วิธีการใช้วิธีการใช้ -ใช้ใบสาบเสือแห้ง 400 กรัม ตำาให้ละเอียดผสมกับนำ้า 3 ลิตร ต้ม 10 นาที ทำาให้เย็น แล้วกรองเอากากทิ้ง และนำา ไปพ่นในแปลงมะเขือเปราะ สามารถกำาจัดเพลี้ยอ่อนได้ดี และพ่นในแปลงผักสามารถ ป้องกันกำาจัดหนอนกระทู้ผักได้ ดี
 37. 37. อ้างอิง http://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A %E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA %E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E 0%B8%A7/ http://www.oknation.net/blog/horti-asia/2012/11/30/entry-4

×