Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació 4sincro

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Contabilidad de Costos I
Contabilidad de Costos I
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Presentació 4sincro

Descargar para leer sin conexión

nou model de gestió en les zones industrials per fer aflorar les sinèrgies i economies d’escala que ofereix tota concentració empresarial per tal de promoure serveis, projectes i solucions conjuntes més eficients, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les zones industrials i les empreses que les formen.
A tal efecte, s’encarrega d’identificar, estudiar i sincronitzar els interessos de totes les parts per idear nous models de treball i de relació que vetllin per l’interès comú buscant afavorir la competitivitat de totes les parts.

nou model de gestió en les zones industrials per fer aflorar les sinèrgies i economies d’escala que ofereix tota concentració empresarial per tal de promoure serveis, projectes i solucions conjuntes més eficients, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les zones industrials i les empreses que les formen.
A tal efecte, s’encarrega d’identificar, estudiar i sincronitzar els interessos de totes les parts per idear nous models de treball i de relació que vetllin per l’interès comú buscant afavorir la competitivitat de totes les parts.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (18)

Similares a Presentació 4sincro (20)

Anuncio

Más de Aeca group (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Presentació 4sincro

 1. 1. entorn actual de crisi dura competència costos molt ajustats mercats emergents S'ha acabat treballar sol! En el context actual amb dificultats d’accés a finançament, dura competència i mercats emergents que operen amb uns costos molt ajustats, per moltes empreses és molt complicat créixer des de dins o fins i tot garantir la seva supervivència a mig termini. És necessari un canvi de model
 2. 2. Què és 4sincro? Nou model de gestió Sinèrgies i economies d’escala Zones industrials sincronitzades 4Sincro és una empresa que implanta un nou model de gestió en les zones industrials per fer aflorar les sinèrgies i economies d’escala que ofereix tota concentració empresarial per tal de promoure serveis, projectes i solucions conjuntes més eficients, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les zones industrials i les empreses que les formen. A tal efecte, s’encarrega d’identificar, estudiar i sincronitzar els interessos de totes les parts per idear nous models de treball i de relació que vetllin per l’interès comú buscant afavorir la competitivitat de totes les parts.
 3. 3. créixer lateralment aliances sinergia compartir objectius i interessos comuns noves formes d’organització unir esforços benefici mutu Una de les oportunitats que 4Sincro ofereix és treballar en el potencial que tenen les empreses de créixer lateralment a través de l’establiment d’aliances i noves formes d’organització per unir/compartir esforços amb empreses del seu entorn per abordar objectius i interessos comuns en pro d’un benefici mutu. Aquesta aliança permet treballar nous projectes empresarials i donar resposta als entorns competitiu globals.
 4. 4. Gestió òptima nous models cooperatius no malbaratar esforços i recursos economies d’escala dins de les àrees industrials sinèrgies Tota empresa necessita de certs serveis, recursos i subministres per dur a terme la seva activitat principal. Gestionar de forma òptima aquestes necessitats és la missió de 4Sincro aportant en aquesta externalització l'experiència en dinamitzar, liderar, promoure i gestionar aquests nous models cooperatius dins de les àrees industrials per ajudar les empreses a detectar i aprofitar les sinèrgies i economies d’escala, que presenta una àrea en concret, per la pròpia concentració empresarial. L’objectiu principal és dotar a cada entorn industrial d’una estructura i d’un model de funcionament propi que es converteixi en un recurs exclusiu per les empreses d’aquella àrea empresarial.
 5. 5. Qui som 4sincro? 4Sincro és el resultat de la fusió de dos equips amb més de 7 anys d’experiència en la prestació de serveis mancomunats en entorns industrials i en la promoció de projectes col•laboratius i amb més de 20 anys d’experiència en el ram de la consultoria i l’enginyeria. Tenim experiència en la prestació de serveis tècnics centralitzats, la realització d’estudis i projectes, realització de instal•lacions d’energies renovables, manteniments, l’eficiència energètica, la gestió de residus industrials, la gestió ambiental i altres serveis qualificats Darrera nostre tenim un equip multidisciplinar format per economistes, enginyers i professionals d’altres especialitats, amb àmplia experiència, així com partners i col•laboradors estratègics de referència en els seus sectors d’activitat.
 6. 6. • És lògic que vostè pagui un preu diferent que el seu veí per recollir els mateixos residus el mateix dia? • Sap que si ens agrupem i unim esforços podem comprar l’energia de forma més eficient? • No creu que si coordina les dates del seu manteniment elèctric amb altres empreses de la zona, podria tenir un estalvi important i alhora un millor servei? • A pensat mai que el que és un residu per vostè, pot ser aprofitat per una empresa veïna? O que altres empreses produeixen el mateix residu que vostè i poden acordar una gestió conjunta per reduir costos? I si... uníssim esforços i parléssim de les coses que podem fer conjuntament per interès i benefici mutu?
 7. 7. Què fa 4sincro? Know-how Win to win situations Seguiment continu Els serveis i projectes s’han de basar en els models win to win, convertint la relació proveïdor-client en una relació de col·laboració enfront d’un interès comú. Per tant, no ens aturem amb la posada en marxa dels serveis si no que fem un seguiment continu dels resultats amb les empreses per treballar conjuntament amb quines millores es poden anar introduint contínuament per millorar-ne l’eficiència i els resultats per millorar l’interès i satisfacció de tots. Escoltem, recollim i canalitzem les necessitats de les empreses per mirar de donar-los-hi una resposta satisfactòria posant a la seva disposició el nostre know-how i experiència en la matèria.
 8. 8. EL QUE FEM Centralitzar Serveis La prestació de serveis per les empreses que prestats de forma centralitzada/mancomunada poden donar valor afegit a les empreses a través de l’accés a: • Millors condicions de contractació • Millores en la qualitat • Nous models de contractació • Millora de l’eficiència de les gestions • Solucions win-win treballades conjuntament entre totes les parts implicades (proveïdors, administracions implicades, ...) Qualsevol servei que sigui d’interès, necessari i demandat per les empreses de l’àrea industrial i que gestionat de forma centralitzada o mancomunada, permeti oferir-los algun tipus d’avantatge, benefici o valor afegit al que de forma particular una empresa difícilment tindria accés.
 9. 9. TIC. EL QUE FEM Crear Sinèrgies Implantació de solucions TIC que facilitin el networking productiu entre les empreses de l’àrea i per centralitzar la informació necessària per la detecció i explotació de sinèrgies i economies d’escala. Innovació i creativitat. Creació d’espais de trobada. Promoció entorns de trobada entre les empreses de l’àrea industrial i altres stakeholders entesos com laboratoris de idees que facilitin la posta en comú de necessitats i interessos en pro de trobar noves idees, solucions i vies de col·laboració que permetin el creixement empresarial. Evolucionem en base a les necessitats que les empreses tinguin en cada moment per convertir-nos en un recurs útil per elles.
 10. 10. EL QUE FEM Projectes Col.laboratius Realització de projectes que busquin aprofitar sinèrgies, economies d’escala i les oportunitats derivades d’una contractació ordenada i coordinada per: • Aprofitament d’excedents energètics i materials • Realitzar projectes d’instal·lacions de forma conjunta i col·laborativa entre empreses. • Realització d’estudis i projectes per les àrees industrials i les seves empreses: • Models de gestió de les àrees; mancances i oportunitats • Estudi i viabilitat de sinèrgies i economies d’escala potencials de l’àrea • Promoció i posta en marxa dels projectes i serveis seleccionats • Recerca de fonts de finançament externa (fons de capital, ajuts europeus, ...) • Centralització i lideratge dels contactes i negociacions entre els stakeholders per la posta en marxa dels projectes i serveis.
 11. 11. EL QUE FEM Recerca de Finançament Col·laborem amb partners especialitzats en finançament extern per l’execució de projectes.. • Fons europeus • Grups inversos particulars. • Fons de capital
 12. 12. EL QUE TREBALLEM • Factura energètica o Assessorament en la compra o Optimització factures o Negociació de contractes o Control i seguiment energètic o Propostes de nous models de compra (de forma particular o conjunta); Preu fix, pool, indexat, cobertures, futurs, ... • Eficiència Energètica o Enginyeria energètica o Auditoria, gestoria i projectes o Monitorització • Generació d’energia o Implantació de Energies Renovables • Manteniments AT, MT i BT • Finançament, ESCO/ESE Energia
 13. 13. EL QUE TREBALLEM • Implantació de serveis d’atenció i consultes • centralitzats per les àrees industrials • Centralització de gestions i relacions productives • entre els stakeholders de l’àrea i dels projectes • Informació de interès per l’àrea integrada i online • Auditoria i millora de pòlisses d'assegurança, crèdit i caució, creació de col·lectius per la contractació de mútues de salud,... • Homologació centralitzada de proveïdors • Comunicació i marketing • Certificació de polígons i foment imatge exterior • R+D+I • RSC • Internacionalització • Formació i gestió de RRHH • Implantació d’altres serveis centralitzats adhoc per les empreses i/o els seus treballadors (càterings, gestoria, negociació agències de viatges, ..) Serveis Generals
 14. 14. EL QUE TREBALLEM • Residus o Negociació de contractes o Assessoria i gestoria o Estudi alternatives per la millora de la gestió i costos o Laboratori i Analítiques o Implantació de models de gestió mancomunats per les àrees per optimitzar rutes, costos i millora servei i impacte ambiental o TIC: Seguiment i control integrat online • Consultoria, gestoria, assessoria o Tramitació llicències i permisos o Normativa o Relacions amb administracions o Sistemes de gestió, implantació i auditoria o Emissions CO2i Petjada de carboni o Ajuts i projectes europeus o Contaminació de sòls • Manteniments i netejes qualificats o EDAR’s o Dipòsits o Xarxes de clavegueram Medi Ambient
 15. 15. EL QUE TREBALLEM TIC’s i Networking • Implantació de solucions TIC per la monitorització integrada de la informació de l’àrea per una millor millorar la gestió, detectar sinèrgies que facilitin la planificació estratègica (energia, residus, aigua, ...) • Promoció de trobades i marketplaces adhoc per l’àrea que fomentin les relacions productives entre empreses veïnes i la identificació de sinèrgies i punts de mutu interès
 16. 16. Com ho fa 4sincro? A mida Cada àrea industrial presenta les seves particularitats pel que entenem que tots els serveis i projectes s’han de dissenyar i definir a mida per cada àrea per satisfer al màxim les expectatives i necessitats de les seves empreses.
 17. 17. Els 10 objectius de 4sincro 1. Idear nous projectes i serveis, més eficients, que optimitzin costos i recursos a totes les parts. 2. Implantar un nou model de relacions a l’àrea amb la finalitat de trobar objectius i interessos comuns. 3. Apropar a les empreses el «know how» tècnic qualificat dels nostres partners estratègics per explotar les sinèrgies i economies d’escala. 4. Buscar fer les coses millor i de forma diferent, fent un anàlisi crític, proactiu i pràctic del model actual i apostar per la innovació, creativitat i noves tecnologies. 5. Atraure fons de capital interessats en projectes i solucions més eficients. 6. Maximitzar l’aprofitament dels recursos locals en les necessitats locals. 7. Lligar la millora de la competitivitat, optimització de costos i de recursos, amb la millora ambiental i la RSC. 8. Reforçar les aliances entre totes les parts per afrontar reptes i projectes amb una visió de benefici mutu. 9. Ajuntar esforços i interessos per explotar les sinèrgies amb una visió estratègica a curt, mig i llarg termini de les solucions per aconseguir que les bones solucions a curt siguin millors a mig i llarg termini. 10. Introduir una empresa independent que vetlli pels interessos de les parts i pel bon funcionament del model. “No hi ha millor definició de la bogeria que fer sempre el mateix i esperar resultats diferents” Albert Einstein
 18. 18. Què NO som 4sincro? • NO volem ser un proveïdor més. • NO som una consultora o una gestoria • NO volem només resultats a curt termini, volem relacions a llarg termini • NO volem créixer a costa de les empreses, volem créixer junt amb les empreses • NO som una central de compres que només busca l’estalvi a través de negociar volum; busquem l’estalvi a través de cercar models que optimitzin els recursos i costos del proveïdor i que aquests, es repercuteixin en l’usuari del be o servei. Així reforcem els llaços i aconseguim que ambdues parts treballin en la mateixa direcció i s’impliquin conjuntament en aconseguir el seu èxit.
 19. 19. Av. Barcelona, 221 08222 , Terrassa Barcelona (SPAIN) Tel: (+34) 93 784 64 89 Fax: (+34) 93 785 42 35 www.4sincro.cat pales@4sincro.cat

×