9 รูปแบบการวิจัย

G
รูปแบบการวิจัย  Research Design ผศ . ( พิเศษ ) น . พ . นภดล สุชาติ พ . บ . M.P.H.
การวิจัย ,[object Object]
ขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูลและ พิสูจน์สมมติฐาน ข้อสรุปจากการศึกษา รับรองสมมติฐาน ได้สมมติฐานใหม่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว่
โลกความจริง โลกสมมติ กำหนดปัญหา พิสูจน์สมมติฐาน ผลที่ได้จากการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล ข้อสรุป การตั้งสมมติฐาน
เกณฑ์พิจารณาว่าเรื่องใดเป็นงานวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัย 2 แบบ ,[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงคุณภาพ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงคุณภาพ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงปริมาณ ,[object Object]
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นต้นเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง เป็นตัวกำหนด มีอิทธิพล
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ,[object Object]
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ,[object Object],[object Object],[object Object]
กลุ่มควบคุม ,[object Object],[object Object],[object Object]
รูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกรูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกตามเป้าหมาย ,[object Object],[object Object]
จำแนกตามลักษณะสิ่งที่ศึกษา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
จำแนกตามเวลา ,[object Object],[object Object]
จำแนกตามวิธีดำเนินงานวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยกำหนด  Exposure การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytic Study) ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional) ชนิดไปข้างหน้า (Cohort or Prospective) ชนิดย้อนหลัง (Case control or Retrospective) มีกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ Longitudinal (Incidence) Cross-sectional (Prevalence) Exposure เกิดตามธรรมชาติ
Descriptive Study ,[object Object],[object Object]
Analytic Study ,[object Object],[object Object],[object Object]
เลือกรูปแบบการวิจัย ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยแบบไปข้างหน้า Cohort  หรือ  Prospective study ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
การวิจัยแบบไปข้างหลัง Case-Control  หรือ  Retrospective study ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Experimental Study ,[object Object],Population Random New Treatment Control or Standard Treatment Success Fail Success Fail
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Experimental study ,[object Object],[object Object]
1 de 28

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษการเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
อภิญญา คำเหลือ342.5K vistas

Destacado(8)

บทที่ 6บทที่ 6
บทที่ 6
Saiiew146.2K vistas
วิจัยทางการศึกษาวิจัยทางการศึกษา
วิจัยทางการศึกษา
วีณา มั่นน้อย14.2K vistas
สถิติเพื่อการวิจัยสถิติเพื่อการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย
Twatchai Tangutairuang121.4K vistas
สูตรสถิติสูตรสถิติ
สูตรสถิติ
Taew Nantawan101.1K vistas

Similar a 9 รูปแบบการวิจัย

Analytical StudyAnalytical Study
Analytical StudyUltraman Taro
5.5K vistas43 diapositivas
Research FormatResearch Format
Research FormatUltraman Taro
1.4K vistas33 diapositivas
pptppt
pptCola Kku
4.4K vistas70 diapositivas
Research processResearch process
Research processUltraman Taro
934 vistas22 diapositivas

Similar a 9 รูปแบบการวิจัย(20)

Analytical StudyAnalytical Study
Analytical Study
Ultraman Taro5.5K vistas
Research FormatResearch Format
Research Format
Ultraman Taro1.4K vistas
pptppt
ppt
Cola Kku4.4K vistas
Research processResearch process
Research process
Ultraman Taro934 vistas
ProcessProcess
Process
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม248 vistas
Mt researchMt research
Mt research
Prasit Chanarat4.1K vistas
4444444444444444444444444444
44444444444444
bow4903343 vistas
งานงาน
งาน
parkaywan25637 vistas
Literature And Journal in Emergency MedicineLiterature And Journal in Emergency Medicine
Literature And Journal in Emergency Medicine
Society of Thai Emergency Physicians492 vistas
Evidence-Based Medicine: Risk & HarmEvidence-Based Medicine: Risk & Harm
Evidence-Based Medicine: Risk & Harm
Nawanan Theera-Ampornpunt2K vistas

9 รูปแบบการวิจัย