Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Presentació de les convocatòries de subvencions pel 2009

 1. 1. Presentació de les convocatòries 2009 de subvencions a ens locals
 2. 2. Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals <ul><li>Objectius a assolir pels ajuntaments: </li></ul><ul><li>la millora de la prestació de serveis als ciutadans. </li></ul><ul><li>la millora de la gestió interna dels ajuntaments. </li></ul><ul><li>el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. </li></ul><ul><li>la reducció dels terminis d'execució i del cost total de les actuacions, i de la complexitat d’aquestes, mitjançant la reutilització dels serveis impulsats pel Consorci AOC, directament o mitjançant CATCert </li></ul>
 3. 3. Convocatòria 2009 de subvencions a ens locals <ul><li>Dues convocatòries: </li></ul><ul><li>1. Participació en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC 930.000 € </li></ul><ul><ul><li>Tres terminis: 4 de maig, 1 de juliol i 15 d’octubre de 2009 </li></ul></ul><ul><li>2. Desenvolupament de projectes promoguts pels ens locals 1.500.000 € </li></ul><ul><ul><li>Un termini: 4 de maig de 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Total: 2.430.000 € </li></ul></ul>
 4. 4. A. Iniciatives promogudes pel Consorci AOC <ul><li>Projectes promoguts pel Consorci AOC amb un ajut econòmic: </li></ul><ul><li>- L’aplicatiu de gestió del registre d’entrada/sortida (ERES) </li></ul><ul><li>- El mòdul de tramitació telemàtica municipal (e-TRAM ) </li></ul><ul><li>- El servei Padró telemàtic </li></ul><ul><li>- La integració a la infraestructura de dades espacials IDEC.Local i IDEC.PlanUrb </li></ul><ul><li>- Els serveis de facturació electrònica (e.FACT) </li></ul><ul><li>- La constitució d'entitats de registre de CATCert </li></ul><ul><li>- Els serveis de notificació electrònica (e-NOTUM) </li></ul><ul><li>- Els serveis de transmissions de dades i documents, Via Oberta </li></ul><ul><li>- El servei d’arxiu electrònic (iARXIU) </li></ul>
 5. 5. A. Iniciatives promogudes pel Consorci AOC <ul><li>Beneficiaris: en general Ajuntaments, CC i EMD (segons el servei) </li></ul><ul><li>Sol·licituds </li></ul><ul><ul><li>Es poden sol·licitar diverses sol·licituds d’adhesió , en qualsevol moment des del l’1 d’abril fins al 15 d’octubre </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada sol·licitud pot incloure l’adhesió a un o més serveis AOC </li></ul></ul><ul><li>Tres procediments de selecció i resolució: </li></ul><ul><ul><li>1er procediment: Import màx: 600.000 € Termini : 4 de maig de 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>2on procediment: Import màx: 200.000 € Termini : 1 de juliol de 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>3er procediment: Import màx: 130.000 € Termini : 15 d’octubre de 2009 </li></ul></ul><ul><li>Sol·licituds via el portal EACAT www.eacat.net </li></ul><ul><li>Criteris de selecció: </li></ul><ul><ul><li>Per a tots els serveis que es poden sol·licitar (excepte e-TRAM i Padró telemàtic) cal presentar una breu memòria de justificació de la necessitat, segons l’índex detallat a la convocatòria </li></ul></ul><ul><li>Termini de justificació: 1 any </li></ul><ul><ul><li>Es pot concedir una pròrroga de 6 mesos prèvia sol·licitud justificada </li></ul></ul><ul><li>Nota: el servei iArxiu sols es pot demanar al 3er procediment de selecció </li></ul>
 6. 6. A. Iniciatives promogudes pel Consorci AOC <ul><li>Registre presencial i telemàtic </li></ul><ul><ul><li>Municipis > 20.000 habitants </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 6.000€ </li></ul></ul><ul><li>e-TRAM </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments i EMD </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 3.000 euros </li></ul></ul><ul><li>Integració IDEC.Local </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments, CC i EMD </li></ul></ul><ul><ul><li>fins a 2.000€ </li></ul></ul><ul><li>Integració IDEC.PlanUrb </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments, CC i EMD </li></ul></ul><ul><ul><li>fins a 5.000€. </li></ul></ul><ul><li>Padró telemàtic </li></ul><ul><ul><li>Integració: > 20.000 hab 5.000€ </li></ul></ul><ul><ul><li>Migració a la Diputació 10.000 - 20.000 hab 5.000€ < 10.000 hab 3.000€ </li></ul></ul><ul><li>Entitats de registre CATCert </li></ul><ul><ul><li>Municipis > 50.000 hab i CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvenció en espècie del maquinari i programari necessari </li></ul></ul><ul><li>e-NOTUM </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments, EMD i CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 3.000€ </li></ul></ul><ul><li>e.FACT </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments, EMD i CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 3.000€ </li></ul></ul><ul><li>Via Oberta </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments, EMD i CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 3.000 euros </li></ul></ul><ul><li>iArxiu </li></ul><ul><ul><li>Ajuntaments i CC </li></ul></ul><ul><ul><li>Fins a 3.000 euros </li></ul></ul>
 7. 7. B. Projectes promoguts pels ens locals > Objectius <ul><li>La millora dels processos interns i de gestió dels ajuntaments: </li></ul><ul><ul><li>La racionalització,la digitalització dels processos de l’organització i la implantació de solucions de digitalització del registre d’entrada i sortida, de gestió d’expedients i de gestió documental. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’increment de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics mitjançant el desenvolupament de projectes que posin en valor la informació disponible a l’ens local. </li></ul></ul><ul><li>La millora de la prestació de serveis als ciutadans: </li></ul><ul><ul><li>La implantació d’oficines d’atenció al ciutadà, i de sistemes d'informació i de tramitació multicanal </li></ul></ul><ul><ul><li>La simplificació en la tramitació administrativa, per tal que els ciutadans no hagin d’aportar dades i documents acreditatius que ja estan a l’abast de les AAPP. </li></ul></ul><ul><li>Nota: No seran objecte de subvenció els projectes de webs municipals i oficines d’atenció ciutadana en municipis de menys de població inferior a 3000 habitants, llevat aquells que incorporin algun vessant innovador. </li></ul>
 8. 8. B. Projectes promoguts pels ens locals > Aspectes generals <ul><li>Beneficiaris: ajuntaments </li></ul><ul><ul><li>1 única sol·licitud per Ajuntament </li></ul></ul><ul><ul><li>Un Ajuntament pot presentar una sol·licitud d’un projecte mancomunat en representació d’un grup d’ajuntaments </li></ul></ul><ul><li>Termini: 1 d’abril a 1 de maig de 2009 </li></ul><ul><li>Sol·licituds: www.eacat.net </li></ul><ul><li>Priorització: reutilització els serveis Consorci AOC i CATCert </li></ul><ul><li>Termini de justificació: 1 any </li></ul><ul><ul><li>Es pot concedir una pròrroga de 6 mesos prèvia sol·licitud justificada </li></ul></ul><ul><li>Requisits: Inventari TIC i compliment de les obligacions tributàries i TGSS </li></ul><ul><li>Modificacions del projecte: Sols durant els 6 primers mesos </li></ul>
 9. 9. B. Projectes promoguts pels ens locals > Criteris de selecció <ul><li>Presentació d’un Projecte (segons índex de la convocatòria) </li></ul><ul><li>L'interès i les possibilitats de reutilització del projecte per altres ajuntaments. </li></ul><ul><li>El grau de complementarietat del projecte amb les iniciatives del Consorci AOC </li></ul><ul><li>La millora de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions públiques. </li></ul><ul><li>La utilització de programari lliure de fonts obertes. ( de 0 a 10 punts). </li></ul><ul><li>La viabilitat i coherència global del projecte, la comptabilitat del seu abast per a ser executat completament dins dels terminis establerts, el seu caràcter innovador, o bé, a prestar d'una nova forma serveis ja existents </li></ul>
 10. 10. B. Projectes promoguts pels ens locals > Criteris de selecció <ul><li>Presentació d’un Projecte (segons índex de la convocatòria) </li></ul><ul><li>L'interès i les possibilitats de reutilització del projecte per altres ajuntaments. </li></ul><ul><li>El grau de complementarietat del projecte amb les iniciatives del Consorci AOC </li></ul><ul><li>La millora de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions públiques. </li></ul><ul><li>La utilització de programari lliure de fonts obertes. ( de 0 a 10 punts). </li></ul><ul><li>La viabilitat i coherència global del projecte, la comptabilitat del seu abast per a ser executat completament dins dels terminis establerts, el seu caràcter innovador, o bé, a prestar d'una nova forma serveis ja existents, </li></ul><ul><li>Es podran denegar les subvencions sol·licitades per ajuntaments que: </li></ul><ul><li>hagin estat objecte d’una revocació en les 3 últimes edicions </li></ul><ul><li>quan es produeixi una acumulació de subvencions en les 3 anys </li></ul><ul><li>quan el nivell d’execució / justificació no hagi estat satisfactori. </li></ul>
 11. 11. B. Projectes promoguts pels ens locals > Quantia de les subvencions <ul><li>Percentatges màxims de subvenció segons la població </li></ul><ul><li>Aportació mínima: 15% del pressupost. </li></ul><ul><li>Subvenció màxima: 120.000 € per beneficiari. </li></ul>
 12. 12. B. Projectes promoguts pels ens locals > Conceptes subvencionables <ul><li>Conceptes subvencionables </li></ul><ul><ul><li>Els serveis de consultoria, desenvolupament tècnic i implantació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els serveis de formació, suport, difusió i divulgació. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’emissió de certificats digitals amb targetes i xip criptogràfic. </li></ul></ul><ul><ul><li>La infraestructura i el maquinari de sistemes d’informació i comunicacions imprescindibles </li></ul></ul><ul><li>Conceptes NO subvencionables </li></ul><ul><ul><li>L’adquisició de llicències de programari propietari. </li></ul></ul><ul><ul><li>L ’adequació física d’espais per a la prestació dels serveis. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’elaboració de cartografia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes de telecomunicacions (WiFi, WiMax, Bluetoth, cable etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Telecentres i activitats d’alfabetització digital </li></ul></ul>
 13. 13. Més informació o dubtes: <ul><li>www.aoc.cat </li></ul><ul><li>implantacio @ aoc.cat </li></ul><ul><li>Telèfon: 902 877 879 </li></ul>

×