Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Power decret 112_06

103 visualizaciones

Publicado el

Decret 112/2012

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Power decret 112_06

 1. 1. Decret 112/2006, de 29 de desembre, de qualitat de la convivència en els centres docents sostinguts amb fonspúblics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
 2. 2. INDEX• Capítol I Disposicions generals• Capítol II Els plans de convivència escolar• Capítol III Les comissions de convivència• Capítol IV La prevenció i les actuacions per solucionarles alteracions del comportament• Capítol V Accions formatives i difusió de materials desuport per a la millora de la convivència• Capítol VI Seguiment i avaluació de la millora de laconvivència i la prevenció i resolució de conflictes
 3. 3. Capítol I Disposicions generals• Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació– Promoure i desenvolupar mesures i recursos per al foment de la convivència escolar en els centres docents sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears– Desenvolpupar els mecanismes de relació i coordinació entre els components de la comunitat educativa i l’administració educativa.
 4. 4. Capítol II Els plans de convivència escolarArticle 2 Finalitat Els centres docents han de disposar d’un pla de convivè ncia (PC): conjunt d’estratè gies i pautes d’actuació adreç ades a la comunitat educativa per a. fomentar la convivència escolar, b. facilitar la prevenció de conductes contràries a la convivè ncia escolar i c. la resolució de situacions conflictives.
 5. 5. Capítol II Els plans de convivència escolarArticle 3 Formulació i aprovació Formulació proposta PC Formulació proposta PC Comissió de Convivència Aprovació PC Aprovació PC Consell Escolar del CentreArticle 4 Inserció en els instruments del centreEls PC formaran part dels projectes educatius, s’hand’inserir en la • Programació Anual (PA) • Memò ria del centre (M)i s’han de reflectir en els • Reglaments d’organització i funcionament (RRI)
 6. 6. Capítol II Els plans de convivència escolar• Article 5 Contingut. Han d’incloure, almenys:– Característiques i entorn que poden influir en la convivè ncia: – Característiques del centre: ubicació , alumnat, equip docent, espais, etc. – Diagnò stic actual de la convivè ncia del centre ; què es considera conflicte, quins conflictes es produeixen amb major freqü ncia è i quines só n les causes; qui hi està implicat, i de quina manera incideixen en la convivè ncia del centre. – Respostes que el centre dò na a aquestes situacions, la implicació del professorat, de l’alumnat i de les famílies. – Relació amb les famílies i amb els serveis i recursos del seu entorn i de la comunitat (serveis socials, sanitaris, etc..).
 7. 7. Capítol III Les comissions de convivènciaArticle 6 Constitució i funcions• 1. Cada centre ha de constituir una comissió de convivència. Funcions:a) Fer la proposta de PC i les seves adaptacions i modificacionsp osteriors.b) Seguiment i coordinació de l’aplicació del PC durant tot el curs.c) Coordinar les iniciatives dels sectors de la comunitat educativa envers el foment de la convivència.d) Proposta d’informe anual del pla de convivència (Memòria d’avaluació).e) Elevar al consell escolar suggeriments i propostes per millorar la convivència.• 2. Aquestes funcions s’han d’exercir sense perjudici d’aquelles quetenen atribuïdes els òrgans de govern en els centres.
 8. 8. Capítol III Les comissions de convivènciaArticle 7 Composició1. Les comissions depenen del consell escolar i les han d’integrar:• a) El/la directora/a del centre, que la presidirà.• b) El/la cap d’estudis.• c) Un representant del departament o personal d’orientació .• d) Un repres. del professorat, elegit pel claustre de professors.• e) Un repres. del PAS elegit, entre els repres. del consell escolar.• f) Un repres. dels pares, les mares o els tutors, elegit entre els repres. del consell escolar.• g) Un repres. dels alumnes, elegit entre els repres. del consell escolar.2. Es pot modificar la composició incorporant mé s d’un representant de cada sector de la comunitat educativa, i propiciar la participació de representants de les associacions constituï des.3. Un dels membres ha d’actuar com a interlocutor amb l’administració educativa i l’Observatori per a la Convivè ncia. ( INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR)
 9. 9. Capítol III Les comissions de convivènciaArticle 8 Funcionament– 1. El reglament del centre, ha d’incloure: funcionament, calendari de reunions i sistema d’informació .– 2. La comissió s’ha de reunir una vegada al trimestre.• Article 9 Articulació d’actuacions– 1. Els equips directius, el professorat i els departaments d’orientació , han de col· laborar amb la comissió de convivè ncia.– 2. El pla d’acció tutorial ha de tenir en compte les mesures incloses en el PC.– 3. Tutors i professorat han de participar dels processosde resolució de conflictes i els han de facilitar.
 10. 10. Capítol IV La prevenció i lesactuacions … Article 10 Seguiment 1. Els centres han de preveure el seguiment d’aquells alumnes que presentin alteracions del comportament: • Alumnes que no s’ajusten a les normes de convivè ncia. • Processos d’inadaptació o marginació d’alumnes que hagin estat víctimes de conductes contràries a la bona convivè ncia. Article 11 Protocols d’actuació • Les comissions han de crear protocols d’actuació . • Els protocols han de preveure intervencions de caràcter individual i col· lectives. S’han de combinar mesures de prevenció , de correcció i d’intervenció . • Les situacions d’assetjament i d’intimidació , han de ser abordades mitjanç ant protocols específics. • Els protocols grals i esp. s’han d’incloure en els PC .
 11. 11. Capítol V Accions formatives idifusió de materials de suportArticle 12 Formació S’han d’impulsar:a) Accions dirigides a facilitar la funció directiva pel que fa al foment de la convivè ncia, la detecció precoç de conflictes, la identificació de situacions d’assetjament i la resolució immediata d’aquests conflictes.b) formació per a l’exercici de la funció tutorial.c) formació de professors amb funcions d’orientació .d) formació per membres del Depart. d’Inspecció Educ.e) formació als membres de la comissió de convivè ncia,així com a altres membres de la comunitat educativa.• Article 13 Material de suport: la Conselleria had’impulsar la seva creació i divulgació
 12. 12. Capítol VI Seguiment i avaluació1. Informe anual del pla de convivència•Article 14 Elaboració i aprovació Al final del curs, s’ha d’elaborar un informe d’avaluació del PC. L’elaboració correspon a la comissió de convivè ncia , l’aprovació , al consell escolar del centre.• Article 16 Incorporació a la memò ria anual del centre– L’informe anual del PC s’ha d’incorporar a la memò ria del centre .• Article 17 Comunicació– Una vegada el consell escolar aprovi l’informe anual del PC,2. Supervisió de la planificació en matèria de convivència• Article 18 Supervisió de la planificació– La Direcció General d’Administració i d’Inspecció Educativa de la CEiC, ha de supervisar la planificació que facin els centres .
 13. 13. Capítol VI Seguiment i avaluació1. Informe anual del pla de convivènciaArticle 15 Continguta) Activitats realitzadesb) Formació rebudac) Recursos utilitzatsd) Assessorament i suport tè cnic extern, si n’é s el cas.e) Implantació de mesures i accions, consecució dels objectiusf) Participació de la comunitat educativag) Valoració de les activitats, processos i resultatsh) Anàlisi dels problemes detectatsi) Propostes de continuï tat i de milloraj) Documentació elaborada i estadística de casos
 14. 14. Capítol VI Seguiment i avaluació3. Memòria anual de la situació de la convivència escolar• Article 19 Elaboració i aprovació– L’Observatori per a la Convivència, a partir dels informes dels PC,ha d’elaborar i aprovar, abans del 31/XII, una memòria anual.• Article 20 Contingut– La memòria ha d’incloure un diagnòstic de la realitat de la convivència en els centres, s’han d’avaluar els resultats dels PC i fer les propostes pertinents.• Article 21 Publicitat– El Comissionat per a la Convivència Escolar, en coordinació ambels òrgans directius de la CEiC, ha d’establir els mecanismes mésperquè la memòria sigui coneguda.
 15. 15. Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicosDecret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova elreglament orgànic dels instituts d’educació secundària

×