Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

римарівка днз

З досвіду роботи

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

римарівка днз

 1. 1. Вас вітає ДНЗ “Ягідка”Вас вітає ДНЗ “Ягідка” РимарівськоїРимарівської сільської радисільської ради Гадяцького районуГадяцького району Полтавської областіПолтавської області
 2. 2. Дитячий садок “Ягідка”Дитячий садок “Ягідка” розпочав роботу в 1985 року.розпочав роботу в 1985 року. Це сучасний дошкільнийЦе сучасний дошкільний заклад, що дбає прозаклад, що дбає про забезпечення права дітей назабезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти,здобуття дошкільної освіти, створення кожному малюковістворення кожному малюкові рівних з його одноліткамирівних з його однолітками умов для подальшогоумов для подальшого навчання у школі, успішногонавчання у школі, успішного особистісного розвитку.особистісного розвитку.  ..
 3. 3. В дитячому садку функціонує 1різновіковаВ дитячому садку функціонує 1різновікова група. Розвивається, виховується, навчаєтьсягрупа. Розвивається, виховується, навчається 20 дітей. Тепло, затишно і любо тут живеться20 дітей. Тепло, затишно і любо тут живеться малечі, бо працює тут вже понад 11 роківмалечі, бо працює тут вже понад 11 років творчий колектив, який всю душу віддає дітям.творчий колектив, який всю душу віддає дітям. В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників: 2В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників: 2 вихователя, 1 музкерівник, 3 працівникавихователя, 1 музкерівник, 3 працівника обслуговуючого персоналу.обслуговуючого персоналу. Очолює колектив завідуюча Павленко ЛідіяОчолює колектив завідуюча Павленко Лідія Володимирівна. Всі члени педагогічногоВолодимирівна. Всі члени педагогічного колективу мають відповідну педагогічну освіту.колективу мають відповідну педагогічну освіту.
 4. 4. Педагогічне кредо:Педагогічне кредо: "Любити дітей - по-"Любити дітей - по- материнськи,материнськи,        Виховувати - по-       Виховувати - по- сухомлинськи,сухомлинськи,            Працювати - з           Працювати - з креативом,креативом,             Відпочивати - з            Відпочивати - з позитивом!"позитивом!"
 5. 5. Мета   діяльності  педагогічного Мета   діяльності  педагогічного  колективу   ДНЗ:колективу   ДНЗ: - Збереження і зміцнення фізичного, психічного і- Збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дошкільників;духовного здоров`я дошкільників; -Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення -Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення  про  природу, предметне  довкілля,  суспільство, про  природу, предметне  довкілля,  суспільство,  людей  та  культуру.людей  та  культуру. - Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та  - Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та   самореалізації дитини;  самореалізації дитини;   Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої  якості  особистості.якості  особистості. Педагогічний колектив дошкільного навчальногоПедагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює за  програмою розвитку дітейзакладу працює за  програмою розвитку дітей дошкільного віку   “Українське дошкілля” тадошкільного віку   “Українське дошкілля” та варіативними програмами.варіативними програмами.
 6. 6. Впровадження в життя особистісно- орієнтованоїВпровадження в життя особистісно- орієнтованої моделі дошкільної освітимоделі дошкільної освіти вимагає від педагогавимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високоїпрофесійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, томукультури праці, психологічної грамотності, тому педагоги ДНЗ приділяють велику увагупедагоги ДНЗ приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.самоосвіті та професійному росту.
 7. 7. В ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови дляВ ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови для дітей: затишна, естетично оформлені група,дітей: затишна, естетично оформлені група, сучасні меблі та декорації, предметно-сучасні меблі та декорації, предметно- розвивальне середовище, дидактичні матеріали,розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані за вимогами Базового компонентущо дібрані за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Програмидошкільної освіти в Україні та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Українськерозвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”дошкілля”
 8. 8. Педагогічний колектив поглиблено працює надПедагогічний колектив поглиблено працює над проблемою навчання дітей основам безпекипроблемою навчання дітей основам безпеки Компетентність дітей з даної проблемиКомпетентність дітей з даної проблеми формується на спеціальних заняттях, в ігровій таформується на спеціальних заняттях, в ігровій та самостійній діяльності дітей.самостійній діяльності дітей. Вихователі використовують різні форми роботи зВихователі використовують різні форми роботи з дітьми для формування знань про особистудітьми для формування знань про особисту безпеку, правила пожежної безпеки табезпеку, правила пожежної безпеки та дорожнього руху.дорожнього руху. Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри,Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри, оформленей куточок безпеки.оформленей куточок безпеки.
 9. 9. ІнноваційнаІнноваційна діяльністьдіяльність в ДНЗ”Ягідка”в ДНЗ”Ягідка”Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка»Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка» реалізується через експериментування нових технологій, в результаті якихреалізується через експериментування нових технологій, в результаті яких підвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освітіпідвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освіті спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості.спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості. Основою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентноїОсновою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентної дитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадженнядитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадження інноваційних технологій.інноваційних технологій. Інноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніхІнноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніх педагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового зміступедагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового змісту навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення.навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Основою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання вОсновою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання в дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності,дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результатусамоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результату щодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіннящодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями.відповідними знаннями та уміннями.
 10. 10. виховноговиховного процесу, спрямовує зусилля педагогів напроцесу, спрямовує зусилля педагогів на створення кожнійстворення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння наукоюдитині сприятливих умов для оволодіння наукою іі мистецтвом життя. У зв’язку з цим педагогимистецтвом життя. У зв’язку з цим педагоги ДНЗ “Ягідка”ДНЗ “Ягідка” використовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікавовикористовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікаво розробив проблему виховання допитливості, розумовихрозробив проблему виховання допитливості, розумових здібностей, логічного мислення засобами природи.здібностей, логічного мислення засобами природи. Кожна зустрічКожна зустріч дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків,дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків, залежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все цезалежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все це проводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є цяпроводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є ця іскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бутиіскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бути інтелектуального розвитку, морально-духовного громадянськогоінтелектуального розвитку, морально-духовного громадянського виховання.виховання. У роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеїУ роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеї видатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокремавидатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокрема ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «…ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «… панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідногопанують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідного слова».слова».   ПозитивнимПозитивним   результатом використання педагогічноїрезультатом використання педагогічної спадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуттяспадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуття власної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібенвласної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібен державі.державі. Педагоги ДНЗ також працюють над оновленням змістуПедагоги ДНЗ також працюють над оновленням змісту патріотичного виховання.патріотичного виховання.
 11. 11. Праця – наймудрішийПраця – наймудріший виховательвихователь
 12. 12. Здоров’язберігаючіЗдоров’язберігаючі технологіїтехнології      ВВ закладі широко застосовуються дихальна  закладі широко застосовуються дихальна  гімнастика К.Бутейка, методика гімнастика К.Бутейка, методика   М. Єфименка, які сприяють підвищенню М. Єфименка, які сприяють підвищенню  імунітету у дітей та профілактиці дитячих імунітету у дітей та профілактиці дитячих  захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко  використовують оздоровчі технології: використовують оздоровчі технології:    пальчикову гімнастику, точковий масаж, пальчикову гімнастику, точковий масаж,  гімнастику для очей, коригувальні доріжки для гімнастику для очей, коригувальні доріжки для  профілактики пласкостопості, профілактики пласкостопості,  вітамінотерапію, фітотерапію, вітамінотерапію, фітотерапію,  кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію, кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію,  пісочна терапіяпісочна терапія
 13. 13. КольоротерапіяКольоротерапія
 14. 14. СміхотерапіяСміхотерапія
 15. 15. КазкотерапіяКазкотерапія
 16. 16. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗАМЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗА СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)
 17. 17. Використання методикиВикористання методики Карла Орфа наКарла Орфа на музичних заняттяхмузичних заняттях
 18. 18. Інноваційна діяльність дошкільного закладуІнноваційна діяльність дошкільного закладу Конструктивно-математичний розвиток дітейКонструктивно-математичний розвиток дітей (палички Джорджа Кюізерена)(палички Джорджа Кюізерена)
 19. 19. Використання ТРВЗВикористання ТРВЗ С. АльтшуллераС. Альтшуллера  •• Це ключ до розвитку творчого мислення.Це ключ до розвитку творчого мислення.  •• Це метод формування системного і діалектичногоЦе метод формування системного і діалектичного мислення.мислення.  •• Це спосіб подолання навчальних проблем.Це спосіб подолання навчальних проблем.
 20. 20. Застосування інформаційних іЗастосування інформаційних і комунікаційних технологійкомунікаційних технологій в дошкільних установахв дошкільних установах Безглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значноБезглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значно відрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, івідрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, і навіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, щонавіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, що ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те,ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те, щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ.щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ. Нині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшетНині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшет або інтерактивна дошка не здивувати жодного дошколенка.або інтерактивна дошка не здивувати жодного дошколенка. Інформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати якіІнформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати які неможливо. Переваги використання інформаційних технологійнеможливо. Переваги використання інформаційних технологій у виховному процесі очевидні. Наприклад, завдякиу виховному процесі очевидні. Наприклад, завдяки захоплюючим програмами, розробленими з метою навчитизахоплюючим програмами, розробленими з метою навчити дитину читання, математики, максимально розвинути йогодитину читання, математики, максимально розвинути його пам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити іпам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити і прищепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерніприщепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерні картинки змушують малюка буквально примкнути до моніторакартинки змушують малюка буквально примкнути до монітора і уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовуютьі уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовують нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.
 21. 21. Робота з батькамиРобота з батьками  Дошкільний навчальний заклад активноДошкільний навчальний заклад активно співпрацює з батьками . Основні напрямкиспівпрацює з батьками . Основні напрямки роботи : - виховання усвідомленогороботи : - виховання усвідомленого батьківства в родинах; - формування убатьківства в родинах; - формування у батьків позитивних установок у спілкуванні збатьків позитивних установок у спілкуванні з дитиною; -надання фахової допомогидитиною; -надання фахової допомоги батькам у вихованні та навчанні дітей; -батькам у вихованні та навчанні дітей; - включення батьків у заходи дошкільноговключення батьків у заходи дошкільного закладу; - створення єдиного освітньогозакладу; - створення єдиного освітнього простору в навчальному закладі та сім ’ ї.простору в навчальному закладі та сім ’ ї.
 22. 22. Виставки спільнихВиставки спільних робіт батьків і дітейробіт батьків і дітей
 23. 23. Наші святаНаші святаНаші святаНаші свята
 24. 24. РезультативністьРезультативність використаннявикористання інноваційнихінноваційних технологій:технологій: Підвищився рівень зацікавленостіПідвищився рівень зацікавленості дітей до отримання знань;дітей до отримання знань;  Розвивальна, виховна, навчальнаРозвивальна, виховна, навчальна діяльність набула творчого характеру;діяльність набула творчого характеру;  Виріс професійний рівеньВиріс професійний рівень педагогічного персоналу,педагогічного персоналу, удосконалилася його фаховаудосконалилася його фахова майстерністьмайстерність
 25. 25. Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна,Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна, безпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячийбезпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячий садок, щоб подарувати дітям радістьсадок, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і партнерами вспілкування, стати їх друзями і партнерами в будь – яких справах, дати кожній дитині шансбудь – яких справах, дати кожній дитині шанс розкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А Врозкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А В О П Р О С И М О!О П Р О С И М О!  Наша адреса: Полтавська обл.,Наша адреса: Полтавська обл., Гадяцький р-он, с.Римарівка,Гадяцький р-он, с.Римарівка, вул.Соборна,63вул.Соборна,63

×