Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pengurusan-tekanan

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Berdasarkan temubual dengan guru prasekolah, tuliskan esei tentang konsep dan
definisi tekanan, pengurusan tekanan, jelask...
tersebut. Ketidakseimbangan akan bergantung kepada daya tindak seseorang dalam
bentuk psikologikal yang melibatkan strateg...
menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan
ini pasti menyebabkan tekanan ke atas gur...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Pengurusan-tekanan (20)

Más de Ahmad NazRi (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Pengurusan-tekanan

 1. 1. Berdasarkan temubual dengan guru prasekolah, tuliskan esei tentang konsep dan definisi tekanan, pengurusan tekanan, jelaskan punca tekanan guru tersebut dan huraikan cadangan cara mengatasi tekanan pada guru prasekolah berkenaan. Pengenalan Kehidupan manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Kepelbagaian dan kekompleksian kehidupan ini menyebabkan munculnya “Sindrom Baru” yang menyerang manusia iaitu tekanan. Menurut Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2002) tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejak dahulu lagi tanpa disedari. Ia berubah wajah mengikut peredaran masa. Tekanan bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat negara ini. Tekanan biasa dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan. Secara umumnya, perkataan stres telah digunakan secara meluasnya dalam beberapa konteks yang berbeza. Tekanan dan kehidupan amat berkait rapat dengan gaya hidup, perwatakan seseorang, faktor keluarga, proses urbanisasi dan kejutan budaya terhadap perkembangan pemodenan yang mendadak. Tekanan merupakan satu penyakit yang sering dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada hari ini. Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). “Kebolehan mengekalkan hubungan yang harmonis dengan orang lain, kebolehan dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada masyarakat” (Sumber: Kempen Cara Hidup Sihat, Kementerian Kesihatan Malaysia, 2000) Menurut Cox (1978), menjelaskan tekanan merupakan satu keadaan di mana persepsi terhadap seseorang itu dan kemampuannya untuk mengatasi permintaan tersebut, ketidakseimbangan ini akan menyebabkan berlakunya stress dalam diri individu
 2. 2. tersebut. Ketidakseimbangan akan bergantung kepada daya tindak seseorang dalam bentuk psikologikal yang melibatkan strategi, kognisi serta tingkah laku dan fisiologikal. Stress akan berlaku sekiranya daya tindak secara normal tidak berkesan. Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kerosakan fungsi dan stuktur. Tidak semua individu akan mengalami proses yang sama. Di Malaysia, fenomena tekanan di kalangan guru kini sedang hebat diperbincangkan dan dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah. Malahan, kajian-kajian yang lepas juga mendapati bahawa profesion perguruan adalah bidang kerjaya yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi (Cooper 1995, Hart et al.,1995) dalam Mokhtar (1998). Arus pendidikan hari ini semakin mendesak para profesional pendidikan untuk bekerja keras dan lebih masa demi mencapai permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di samping usaha peningkatan dan pelaksanaan, guru-guru semakin mula tertekan atau sekurang-kurangnya pernah merasa tertekan dengan ‘demand’ tinggi bebanan kerjaya pendidikan ini. Profesion keguruan merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh mencabar. Tenaga pengajar dan pengurus pendidikan seharusnya peka dengan perkembangan terkini dalam proses kepemimpinan, pengurusan, pengelolaan sumber, dan pencapaian matlamat pendidikan (Ibrahim Ahmad Bajunid, 1995). Justeru itu, dengan pelaksanaan pelbagai-bagai reformasi dalam pendidikan sudah pasti menjadikan peranan dan tanggungjawab guru-guru menjadi lebih mencabar. Menurut Dr.Sapora Sipon (2007), tekanan terhadap guru memang berkecenderungan untuk menyebabkan guru berada dalam keadaan murung, mengalami tekanan jiwa, kekecewaan dan kebimbangan. Guru yang gagal mengawal diri akibat tekanan akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini seterusnya boleh menjejaskan kualiti pendidikan dan juga profesion perguruan yang seterusnya akan membantutkan usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu membawa Malaysia ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan mutu pendidikannya. Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah pelajar, bebanan kerja , isu SSB dan perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini
 3. 3. menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru. Konsep dan Definisi Berdasarkan temubual yang dijalankan, menunjukkan terdapat kepelbagaian pendapat terhadap wujudnya tekanan di kalangan guru-guru prasekolah dari semua aspek. Tekanan didefinisikan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalam bertindakbalas kepada permintaan terhadap dirinya dan menjelaskan sekiranya keupayaan seseorang itu dapat menangani permintaan itu, maka tekanan itu akan mendatangkan kesan yang positif. Dalam erti kata lain, tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan yang menganggu ketenangan atau kestabilan seseorang. Tanpa stress kita tidak dapat berfungsi secara berkesan kerana ketahanan fizikal, mental dan emosi yang kuat akan menyebabkan kita lebih bermotivasi dan mampu melaksanakan kerja dengan baik. Teori tekanan Hans Selye (1974) ialah pakar psikologi yang banyak mengkaji fenomena tekanan dan aspek biologi dan hasil-hasil penyelidikannya, beliau mengutarakan satu teori yang menarik mengenainya. Beliau mendefinisikan teori ini sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik oleh tubuh terhadap apa-apa rangsangan atau permintaan dan dikenali sebagai Sindrom Adaptasi Am (GAS). Sindrom ini mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang satu bentuk pertahanan yang membantu untuk mengatasi masalah. Ia dinamakan sindrom kerana Manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu sama lain. Teori ini adalah berdasarkan tiga tahap asas perkembangan yang berlaku ketika tekanan iaitu tahap bersedia dan berjaga-jaga (Alarm Reaction), tahap penentangan (Stage of Resistance) dan tahap kelesuan (Stage of Exhaustion).
 4. 4. Rajah 1: Model Tindak Balas Sindrom Penyesuaian Umum. Model tekanan guru Model ini dibentuk oleh Boyle, Borg, Falzon & Baglioni. Model dibina berpandukan kepada lima sumber yang mempengaruhi tekanan di kalangan guru. Lima sumber yang dimaksudkan ialah beban kerja, karenah pelajar, pengiktirafan professional, sumber pengajaran dan perhubungan dengan rakan sekerja yang kurang baik. Rajah 2: Model Tekanan Guru Punca tekanan
 5. 5. Pendidikan tempatan yang sering mengalami perubahan turut menjadi satu beban kepada golongan guru. Perubahan besar yang menembusi bidang pendidikan dalam tahun 1983 iaitu KBSR dan KBSM, ternyata meningkatkan lagi tanggungan para guru. Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia terutamanya masalah pelajar, bebanan tugas, isu pernilaian prestasi guru, pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris serta perubahan dasar-dasar yang tidak pernah selesai. Kesemuanya ini memerlukan pandangan guru terhadap apa yang dialami. Perubahan ini juga pasti akan menyebabkan tekanan ke atas guru. Berdasarkan kajian terhadap guru-guru prasekolah, terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya tekanan ke atas guru iaitu guru selalu dipersalahkan jika berlaku salah laku atau pencapaian akademik yang rendah. Ibu bapa masa kini terlalu memanjakan anak-anak sehingga menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perilaku mereka. Adakalanya, ibu bapa cepat mempertikaikan tindakan guru terutama sekiranya berlaku sesuatu peristiwa yang kurang disenangi di sekolah yang melibatkan anak mereka. Terdapat juga sesetengah ibu bapa yang tidak mahu berkompromi atau bertolak ansur dengan guru untuk membincangkan masalah anak-anak mereka. Lebih memburukkan lagi keadaan, terdapat juga ibu bapa yang meletakkan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru untuk menjaga anak-anak mereka walaupun selepas tamat sesi persekolahan. Selain itu, guru juga dibebani dengan perasaan takut akan dimarahi oleh ibu bapa pelajar. Guru merasa tertekan apabila ibu bapa marah, menentang dan menyalahkan pihak guru jika berlaku sesuatu terhadap anak-anak mereka. Contohnya, pelajar melakukan kesalahan dalam latihan yang diberikan, guru tidak menanda secara cermat buku pelajar tersebut. Apabila kecuaian ini dilihat oleh ibu bapa, ia mendatangkan kemarahan kepada mereka dan menuduh guru tidak mengajar dengan baik dan menyampaikan ilmu yang salah kepada pelajar. Secara amnya, setiap guru terpaksa mengajar lima hingga enam kelas setiap hari. Mereka juga terpaksa membuat persediaan mengajar, menyemak buku latihan dan kerja- kerja lain yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Selain kerja rutin, guru juga diwajibkan menjalankan kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, menaip
 6. 6. surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat-penasihat persatuan, permainan, kelab dan sukan. Menghadiri kursus, mesyuarat, bengkel dan perjumpaan yang terlalu kerap, ini juga amat membebankan guru. Beban tugas ini menjadi semakin berat dan terpaksa dipikul oleh guru sehingga menyebabkan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugas mengajar dan seterusnya akan mendatangkan tekanan kepada para guru. Sebagai contoh, kesibukan guru yang terpaksa menghadiri pelbagai kursus dan perjumpaan di luar sekolah semasa sesi persekolahan menyebabkan masa dan kelas guru tersebut diganti dan diambil alih oleh guru yang lain. Seterusnya menjadikan jumlah waktu mengajar dan tekanan masa yang terhad dalam tugas guru terbabit. Corak pentadbiran sekolah juga merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi kepada masalah tekanan yang dihadapi oleh guru. Ini berlaku apabila terdapat pentadbir yang menjalankan pentadbiran secara autoratik dan mengamalkan sikap pilih kasih. Sebagai contoh, pentadbir tidak berlaku adil dalam pengagihan tugas dan jawatan kepada guru-guru menyebabkan terdapat sebilangan guru yang mendapat beban tugas yang berat dan sebilangannya mendapat beban tugas yang ringan. Di samping itu juga, guru yang berkemahiran dalam sesuatu bidang turut menjadi mangsa di mana pentadbir hanya menggunakan tenaga guru tersebut apabila diperlukan dan guru-guru lain boleh bersikap lepas tangan. Selain daripada masalah yang disebutkan, isu tekanan guru ini juga berpunca daripada suasana persekitaran tempat kerja yang masih tidak selesa walaupun sistem pendidikan di Malaysia menuju ke arah permodenan. Suasana yang digambarkan adalah, isu kepadatan dalam bilik guru, masalah kongsi meja dan penyediaan perabot yang tidak sesuai serta mencukupi. Masalah ini kerap berlaku di sekolah yang telah lama digunakan dan terletak jauh di pedalaman. Bagi guru yang bertugas di sekolah baru dan terletak di bandar, isu ini tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Masalah disiplin dan tingkah laku negatif pelajar masa kini juga menjadi penyumbang kepada punca berlakunya tekanan kepada guru. Bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sebuah bilik darjah menyukarkan sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan sempurna. Guru terpaksa melayani pelbagai kerenah pelajar daripada
 7. 7. pelbagai latar belakang, tahap pencapaian dan kebolehan serta terpaksa memenuhi segala keperluan mereka. Isu tekanan dikalangan guru tidak hanya berpunca daripada persekitaran di sekolah tetapi berlaku disebabkan oleh masalah peribadi yang dihadapi oleh mereka. Setiap guru mempunyai pelbagai latar belakang yang berbeza dan mereka juga tidak terlepas dari masalah yang berlaku di persekitaran mereka iaitu penceraian, masalah keluarga, masalah kewangan dan sikap yang tidak berminat dengan kerjaya guru. Apabila berada di tahap kritikal, guru tidak mampu mengawal masalah yang dihadapi dan membawa masalah tersebut ke tempat kerja. Maka, secara tidak langsung dapat dinyatakan di sini, punca tekanan kerja di kalangan guru adalah bergantung kepada sejauh mana penafsiran guru terhadap ancaman yang berlaku ke atas mereka. Oleh yang demikian, guru-guru perlulah menyesuaikan diri dengan perubahan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek bagi menangani tekanan yang dihadapi. Kesan tekanan Tekanan guru boleh ditakrifkan sebagai perasaan tidak selesa, emosi negatif seperti marah, kebimbangan, tekanan serta kekecewaan yang berpunca dari aspek kerja mereka sebagai seorang guru. Dalam hal ini, guru yang menghadapi tekanan adalah guru yang tidak dapat mengawal emosi mereka terhadap perubahan budaya pendidikan yang bukan sahaja untuk memberi ilmu pengetahuan tetapi perlu mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang berguna. Justeru itu, tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Tindakbalas penyesuaian tekanan oleh guru merangkumi tindakbalas psikologikal (keletihan dan kemurungan), fisiologikal (sakit kepala, tekanan darah tinggi) dan berkaitan sikap (pengambilan alkohol, merokok, gaya hidup dan masalah tidur). Selain itu juga, tekanan yang berpanjangan boleh melemahkan mental dan fizikal seseorang guru serta boleh membawa risiko ke atas kesihatan jika tidak menerima rawatan dengan sebaiknya.
 8. 8. Ternyata, tekanan kerja sememangnya akan mengganggu gaya hidup dan kesejahteraan hidup seseorang insan bergelar guru. Ini seterusnya akan mengganggu prestasi kerja dan outputnya dalam bidang pendidikan yang diceburinya. Cadangan cara mengatasi tekanan Berdasarkan kepada hasil kajian yang telah dijalankan, berikut dapatlah dikemukan beberapa cadangan yang berkaitan dengan pengurusan tekanan guru prasekolah di sekolah. Cadangan-cadangan yang dikemukakan ini difikirkansesuai untuk mengurangkan tekanan kerja warga pendidik secara amnya. Peranan pihak pentadbir untuk menganjurkan program berkaitan pengurusan tekanan, sama ada dalam bentuk bengkel, kursus ataupun seminar perlu memasukkan strategi berlandaskan agama dalam kandungan atau agenda program. Seterusnya, mewujudkan suasana yang sihat dan harmoni iaitu perhubungan yang baik antara staf, keputusan yang diambil perlulah berdasarkan perbincangan, polisi sekolah yang lengkap dan teratur, guru-guru menerima tindakbalas yang positif dan dihargai, pengurangan tugas-tugas pentadbiran sebarang tugas tambahan adalah berdasarkan kepada kemahiran guru tersebut, membina persekitaran kerja yang ceria dan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Melalui pendekatan organisasi pula, pentadbir tentu boleh menentukan pemilihan dan penempatan guru-guru. Perpindahan dan pertukaran guru-guru disokong sepenuhnya supaya guru-guru yang ingin bertukar tidak tertekan. Pengetua juga mestilah ubahsuai tugas guru dan memberikan taklimat kerja yang mendalam terutama sekali sasaran matlamat. Sebarang keputusan dan perancangan sekolah mestilah dilibatkan guru-guru. Proses menerima dan menapis pendapat dan pandangan guru mungkin terlalu lambat, tetapi ia lebih mudah untuk diterima. Sehubungan itu juga, pentadbir perlu mengubah gaya pentadbiran bersifat autokratik kepada gaya pentadbiran yang lebih mengutamakan pendekatan humanistik atau demokratik. Disamping itu, guru juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti riadah, senaman yang berterusan dan melakukan latihan jasmani supaya dapat membantu melupakan tekanan
 9. 9. yang dihadapi. Badan yang segar akan mempunyai otak yang cerdas. Seterusnya, amalan pemakanan perlu diberi panduan dan perhatian supaya bukan hanya murid-murid sahaja yang dijaga aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya tetapi guru juga sepatutnya diberi pendedahan terhadap penjagaan aspek tersebut. Kesimpulan Profesion guru adalah salah satu daripada tugas yang sukar dan perlu kepada usaha pengorbanan yang tinggi. Perkara ini perlu diberi perhatian sekurang-kurangnya melalui tindakan atau pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat. Guru juga haruslah sentiasa bersifat positif dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam dunia pendidikan hari ini bagi mengelakkan mereka terus berada dalam keadaan tertekan dan menjejaskan karier mereka sebagai seorang guru. Dalam pada itu, setiap pihak juga harus memberi sokongan dan membantu mengurangkan beban tekanan yang dihadapi oleh guru ini. Pengurusan tekanan memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di dalam organisasi pendidikan. Kegagalan mengawal tekanan boleh mendatang kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu terbabit tetapi juga imej organisasi. Oleh itu, dapatlah dikenalpasti punca dan tahap tekanan guru-guru prasekolah, seterusnya akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah yang timbul. Ini akan merugikan negara kita yang sedang menuju kepada sebuah negara industri. Menjadi tugas, peranan dan tanggungjawab guru untuk merealisasikan wawasan 2020.
 10. 10. Rujukan Abdullah, Deraman (2003). “Tekanan kerja guru di sebuah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan”. Thesis (Masters). Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ahmad Shakir (1998). “Tinjauan Tahap dan Punca Stres di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Negeri Perlis”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Ahmad Azahari Sarmun (1998). “Tinjauan Tahap Tekanan dan Punca stress di Kalangan Guru Sekolah Sabak Bernam.” Universiti Teknologi Malaysia. Tesis 88 Sarjana Muda. Berita Harian (2005). “Guru dakwa suasana kerja tak kondusif”. Berita Harian 19 Julai. Hatta Sidi dan Mohammed Hatta Shaharom (2002). “Mengurus Stres, Pendekatan yang praktikal”. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Razali dan Abang Ali (1999). “Strategi Menangani Tekanandi KalanganGuru-guru Sekolah Menengah Zon A di Bahagian Kuching/Samarahan, Sarawak. Satu Tinjauan Projek Sarjana Muda Pendidikan.” Universiti Sarawak Malaysia. Sapora Sipon (2007). PendidikMesti Bijak Kawal Emosi. dlm. “Utusan Malaysia”. 27 Julai 2007. LAMPIRAN
 11. 11. Strategi Menangani Tekanan Di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Zon A Di Bahagian Kuching/Samarahan, Sarawak : Satu Tinjauan Oleh Mohd Razali Othman Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak Dan Abang Mat Ali bin Abang Masagus Jabatan Pendidikan Sarawak Abstract Kajian ini merupakan satu tinjauan tentang strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengetahuan,pandangan dan cara-carapara gurumemperolehi pengetahuan tentang strategi- strategi menangani tekanan semasa waktu persekolahan. Sampel kajian ini terdiri daripada 209 orang guru terlatih. Data dikumpul menggunakan soalselidik yang dialih bahasa dan diubahsuaikan daripada Cockburn (1996). Analisis data telah dilakukan secara deskriptif dan inferensi. Secara keseluruhannya, dapatankajian menunjukkan 70.3% responden merasakan profesion guru adalah sekurang-kurangnya sederhana tertekan. Kebanyakan responden mengetahui 36 daripada 45 strategi yang dikemukakan. Strategi memastikan diri faham apa yang akan diajar merupakan strategi yang paling diketahui guru dan paling kerap dicuba serta berkesan. Strategi melepaskan kemarahan kepada rakan sejawat merupakan strategi yang paling tidak pernah terfikir dan tidak akan dicuba oleh responden. Strategiyang ingin dicuba pula ialah membincangkan urusan-urusan dengan staf kanan, membaca buku-buku tentang tekanan dan menghadiri tentang seminar tentang tekanan. Dapatan juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan pandangan umum guru tentang strategi menangani tekanan antara kategori guru mengikut ciri-ciri demografi terpilih. Selain itu, kebanyakan responden berpandangan pernah menggunakan strategi yang berlandaskan agama. Sejumlah 62.9% daripada responden menamakan sekolah atau pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang bertanggungjawab ke atas tekanan mereka. Semua pihak termasuk guru perlu melihat persoalan pengurusan tekanan guru dengan lebih serius bagi memastikan tekanan guru berada tahap optimum dan guru berkhidmat dengan cemerlang. Pengenalan
 12. 12. Tekanan merupakan satu pengalaman yang lumrah dalam kehidupan manusia. Setiap manusia tidak dapat lari daripada tekanan tang boleh berpunca dariapada peristiwa- peristiwa dalam kehidupan baik dalam bentuk fizikal, sosial dan psikologikal. Kesantekananke atasseseorangindividu banyak bergantung kepada ciri-ciri dan sikap individu itu bagaimana untuk mengatasinya. Smither (1994) menakrifkan tekanan sebagai respon fisilogikal dan psikologikal ke atas permintaan terhadap seseorang. Schafer (1992) mendefinisikan tekanan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalam bertindakbals kepada permintaan terhadap dirinya. Fontana (1989) pula memberi definisi tekanan sebagai permintaan yang dibuat ke atas keupayaan penyesuaian minda dan badan seterusnya menjelaskan sekiranya keupayaan seseorang itu dapat menangai permintaan itu, makan tekanan itu akan mendatangkan kesan yang positif. Kesedaran tentang perlunya menguruskan tekanan ini digambarkan dengan kajian-kajian yang banyak dijalankan sama ada di dalam ataupun di luar negeri. Antara kajian tersebut ialah Nelson dan Sutton (1990) dan Jung (1995) di Amerika Syarikat; Cooper dan Kelly (1993) , Abouserie (1996) dan Cockburn (1996) di United Kingdom; Chan dan Hui (1995) di Hong Kong. Di dalam negeri pula telah dijalankan oleh Noor Azzuddin (1990), Noriah (1995), Abu Omar (1996) dan Ungku Norulkamar (1997). Kebanyakan kajian yang dimaksudkan adalah berkaitan langsung dengan persoalan tekanan di kalangan guru-guru. Gold dan Roth (1993) menggambarkan status profesion perguruan masa kini dianggap mempunyai tiga keadaan negatif, iaitu keadaan yang tekanan, moral guru yang rendah dan perletakan jawatan (mungkin bukan dalam keadaan kegawatan sekarang). Di Malaysia, persoalan tekanan di kalangan guru bukan lagi setakat bahan kajian ilmiah, malah ia menjadi isu dalam media masa. Menurut Muhamad (1995) , kajian oleh Kongres Kesatuan Guru-guru Dalam Perkhidmatan Pendidikan Malaysia (KONGRES) menunjukkan guru-guru mengeloh terhadap kerja-kerja perseidana guru seperti menyediakan perancangan tahunan, penggal, mingguan dan harian. Dalam konteks negeri Sarawak, Menteri Pembangunan Industri, Datuk Abang Johari Abang Haji Openg selaku menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwalpendidikan telah menjelaskan sebab-sebab mengapa 75 guru di Sarawak telah meninggalkan profesion perguruan (semenjak 1993 hingga Mei 1996). Antara alasannya ialah masalh peribadi, tawaran yang lebih baik, tidak mahu berjauhan denga keluarga, persekitaran kerja yang tidak sesuia dan beban tugas yang berat (Borneo Post, 1996). Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah pelajar, bebanan kerja , isu SSB dan perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru. Tujuan Kajian Secara umumnya kajian ini adalah untuk meninjau tentang pengetahuan serta pandangan guru-guru sekolah menengah Zon A di Bahagian Kuching/ Samarahan tentang strategimenangani tekanan yang mereka alami semasa waktu persekolahan. Objekti Kajian 1. Mengenalpasti pengetahuan tentang strategi menangani tekanan semasa waktu di sekolah. 2. Mengenalpasti pandangan guru terhadap strategi menangani tekanan semasa waktu persekolahan 3. Mengenalpasti cara guru memperolehi pengetahuan tentang strategi menangani tekanan semasa waktu persekolahan. Kaedah Kajian
 13. 13. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan. Kajian ini menggunakan rekabentuk tinjauan keratan rentas, berbentuk deskriptif Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian ini adalah terdiri daripada guru-guru dari 19 buah sekolah menengah Zon A Bahagian Kuching/ Samarahan/ yang berjumlah eramai 1024 orang (jabatan Pendidikan Sarawak, 1997). Kaedah persampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah persampelan kelompok, iaitu 6 buah sekolah telah dipilih secara rawak daripada keseluruhan 19 buah sekolah menengah Zon A. Bagi 6 buah sekolah yang menjadi sampel, jumlah responden adalah 262 orang. Menurut Schumacher dan Mcmillan (1993) bagi kajian tinjauan bilangan subjek kajian yang sesuai adalah lebih kurang 100. Gay (1992) pula menyatakan bahawa saiz sampel yang dapat diterima bagi suatu kajian deskriptif adalah 10 hingga 20 % bergantung kepada saiz populasi. Instrumen Kajian Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang dibina ole Cockburn (1996) dengan alih bahasa dan sedikit pengubahsuaian serta tambahan item (dengan kebolehpercayaan alat pada nilai alpha Cronbach .9189). Penterjemahan soal selidik asal telah dibuat oleh dua orang guru Bahasa Inggeris yang juga menguasai Bahasa Melayu. Solah selidik ini dibahgikan kepada 5 bahgian utama. Bahagian I mengandungi soalan berkaitan dengan maklumat diri responden. Bahagian II pula berkaitan dengan maklumat sekolah. Bahagian III mengandungi satu soalan berkaitan dengan tahaptekanan kerja guru dan satu saoalan berkaitan dengan kebolehan menangani tekanan. Bahagian IV mengandungi 45 soalan berkaitan dengan strategi mengurangkan tekanan yang dicadangkan kepada guru-guru. Bagi setiap strategi menangani tekanan yan disenaraikan, responden dikehendaki memberi respon dengan menandakan pada ruang yang berkaitan yang mewakili pandangan mereka bagi setiap respon dengan mnandakan pada ruang yang berkaiatan yang mewakili pandangan mereka bagi setiap strategi menangani tekana yang disenaraikan seperti di dalam Jadual 1. Bahagian V mengandungi pelbagai soalan tentang cara-cara guru memperolehi stategi bagi mengurangkan tekanan, pihak yang bertanggunag jawab menyebabkan tekanan strategi agama yang digunakan dan komen tambahan yang ingin responden ingin berikan. Pengenalan Jika anda mempunyai symptom-simptom stress anda bukanlah berseorangan di dunia ini yang menghadapi masalah seperti ini. Sebanyak 85% dari mereka yang datang jumpa doktor (peratus yang agak sama juga datang berjumpa ahli psikologi) mengadu bahawa mereka mengalami stress/tekanan. Apabila anda selalu mengalami stress/tekanan anda berkemungkinan besar akan mengalami sakit
 14. 14. kepala, ulsers, insomnia (tak boleh tidur), keletihan, darah tinggi, sakit bahu dan berbagai jenis sakit yang disebabkan stress. Dalam kehidupan seharian, kita mengalami seribu macam keadaan di mana jantungkitaberdegupdengankuat,badan (terutamabahagiantangan) terasasejuk,berpeluhdanotot menjadi tegang. Contohnya apabila kita diminta bercakap di khalayak ramai jika kita jadi gementar terutamanyajikakitajarang sekali berbuatdemikian. Ini menjadi lebihterukjikaorangyang kita hadapi itu merupakan orang yang asing bagi kita. Bagaimana kita boleh stress? Setiap hari kita mungkin mengalami di antara 50 hingga ke 200 kali situasi-situasi yang menyebabkan kita berada di dalam keadaan cemas seperti yang dihadapi oeh datuk nenek kita dahulu apabilamerekaberhadapandenganbinatangbuasataumusuhdari puaklain. Parapenyelidikmendapati apabilakita berhadapandengansituasi yangmenimbulkanstressbadankitaakan menyediakanrespons ‘fight-or-flight’dankeadaanini mungkinmemakanmasadi antara 20 hingga30 minit sementarabadan kita mengambil masa di antara 2 hingga ke 3 jam untuk menjadi normal semula. Jadi jikalau keadaan seperti ini berlakuterlalukerapmakakitadapati tiadaruangbagi badankitauntukkembali kepadatahap normal. Keadaan ketegangan ini kian hari kian bertambah sehingga ia menjadi bertimbun dan mengakibatkankitaberasaletih,sakitbahudankesakitan-kesakitanlain. Walaubagaimanapunkeadaan yang kita hadapi untuk menimbulkan respons ‘fight-or-flight’ tidaklah sama seperti yang dihadapi oleh datuk nenekkitadahulu. Keadaanyang kita hadapi mungkinmerupakantugasan-tugasanyangbanyak, kesempitan kewangan dan masalah-masalah kehidupan harian yang lain. Sebenarnya gaya hidup kita boleh menyebabkan kita sentiasa berada di dalam keadaan stress. Kebanyakandari kitatelahdilatihsemenjakkitakecillagiuntukbertindakpadatahapyangsebaik-baiknya. Bilakita tidakmencapai apayang diharapkanmakakita akan kecewa. Semuaini mendatangkantekanan kepada kita. Kebanyakan daripada kita akan bertindak kepada sistem otot-otot lebih daripada sistem- sistemyanglain. Contohnyaapabilakitateringattugasanyangdiberikankepadakitaolehpensyarahbila kita bangun pagi kita akan merasa sengal-sengal badan. Jika usaha-usaha kita pada hari itu menghadapi kesulitan(umpamanyakitagagal mendapatbukuyangkitacari di perpustakaan)ketegangankepadaotot- otot kitaakan menjadi lebihketara. Biasanyakitamemerlukan 20minit untukmengendurkanotot-otot kita. Tindakan kita terhadap rangsangan-rangsangan kepada diri kita secara yang disebutkan tadi menyebabkan tiada ruang masa untuk otot-otot kita untuk kendur. Apakah yang patut kita buat? Perkara yang penting bagi kita lakukan ialah untuk menguruskan diri kita secara efisen. Pada asasnya sebahagian besar dari anda (pelajar) terpaksa hidup berdikari dan kegagalan untuk menguruskan kehidupan harian adalah punca utama stress. Menangguh kerja, kekurangan wang,
 15. 15. konflikdengansabahat/kekasih,masalah kekeluargaandanberbagailagisituasi adalahperkara-perkara yangbiasakitahadapi. Kejayaan kitamenguruskanperkara-perkaraini denganbaikakanmenentukan tahapstress kita. Denganperkataanlainbagaimanakitamenguruskantekananadalahcarautamauntuk mengurangkan tahap stress yang kita alami. Kunci untukmenghadapisegalamasalahini adalahdenganmempelajari danmempraktikkancara untuk relaks semasa kita menghadapi stress dalam kehidupan kita setiap hari. Otot-otot di beberapa bahagianbadan kita bolehdikendurkanketegangannyadenganmelakukanlatihanrelaksasi di beberapa bahagian tertentu. Bahagian-bahagian utama yang kita tumpukan adalah tangan, lengan, muka, bahu perut, peha dan kaki. Anda adalah disarankan untuk melakukan latihan relaksasi setiap hari sekurang- kurangnya sebanyak tiga kali pada permulaannya dan boleh mengurangkannya apabila anda telah memperolehi kemahiran relaksasi. Seterusnya eloklah kita lihat secara terperinci tanda-tanda yang anda menghadapi tekanan; cara-cara untuk mengurangkan tekanan; mengesan tekanan dan kaedah pengurusan tekanan khusus.

×