Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Learn to Speak Hebrew - Lesson 007 Meals and Food

Learn Hebrew online using this example lesson. Audio for this lesson is available for free at http://www.hebrewpodcasts.com/

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Learn to Speak Hebrew - Lesson 007 Meals and Food

 1. 1. ‫ארוחות ואוכל‬ À-roo-hot vé-o-hel Meals and Food You can find the audio for this lesson at http://HebrewPodcasts.com © Yedwab, 2009
 2. 2. ‫נועה, מה את אוכלת‬ No-à mà àt o-hé-lét Noa, what do you eat
 3. 3. ‫?לארוחת בוקר‬ lé-à-roo-hàt bo-kér? for breakfast?
 4. 4. ‫לארוחת בוקר‬ Lé-à-roo-hàt bo-kér For breakfast
 5. 5. ‫אני אוכלת ביצה רכה‬ à-ni o-hé-lét béy-tsà rà-kà I eat a soft- boiled egg
 6. 6. ‫עם פרוסה של לחם לבן‬ Im proo-sà shél lé-hém là-vàn with a slice of white bread
 7. 7. ‫.וחמאה או גבינה‬ vé-hém-à o gvi-nà. and butter or cheese.
 8. 8. ‫,ולארוחת צהריים‬ Vé-lé-à-roo-hàt tso-ho-rà-yim, And for lunch,
 9. 9. ‫?מה את אוכלת‬ mà àt o-hé-lét? what do you eat?
 10. 10. ‫,בדרך כלל עוף‬ Bé-dé-réh klàl of, Usually chicken,
 11. 11. ‫,לפעמים בשר‬ lif-à-mim bà-sàr, sometimes meat,
 12. 12. ‫.עם אורז או תפוחי אדמה‬ im o-réz o tà-poo-héy à-dà-mà. with rice or potatoes.
 13. 13. ‫.ולקינוח, פירות‬ Vé-lé-ki-noo-àh, péy-rot. And for desert, fruit.
 14. 14. ‫,ולארוחת ערב, נועה‬ Vé-lé-à-roo-hàt é-rév, No-à, And for supper, Noa,
 15. 15. ‫?מה את אוהבת‬ mà àt o-hé-vét? what do you like?
 16. 16. ‫לארוחת ערב אני אוהבת‬ Lé-à-roo-hàt é-rév à-ni o-hé-vét For supper I like
 17. 17. ‫לשבת ולאכול‬ là-shé-vét vé-lé-é-hol to sit and to eat
 18. 18. ‫.סלט של ירקות טריים‬ sà-làt shél yé-rà-kot tri-yim. a salad of fresh vegetables.
 19. 19. ‫?ובין הארוחות‬ Vé-béyn hà-à-roo-hot? And between meals?
 20. 20. ‫אה, קפה עם חלב או תה‬ Àh, kà-fé im hà-làv o téy Ah, coffee with milk or tea
 21. 21. ‫!עם עוגה טובה‬ im oo-gà to-và! with a good cake!
 22. 22. ‫ארוחה‬ À-roo-hà Meal
 23. 23. ‫ארוחת בוקר‬ À-roo-hàt bo-kér Breakfast
 24. 24. ‫ארוחת צהריים‬ À-roo-hàt tso-ho-rà-yim Lunch
 25. 25. ‫ארוחת ערב‬ À-roo-hàt é-rév Supper (or Dinner)
 26. 26. ‫?מה את אוכלת‬ mà àt o-hé-lét? what do you eat?
 27. 27. ‫מה אתה אוכל‬ Mà à-tà o-hél what do you eat?
 28. 28. ‫לארוחת בוקר‬ Lé-à-roo-hàt bo-kér for breakfast
 29. 29. ‫?מה את אוכלת‬ mà àt o-hé-lét? what do you eat?
 30. 30. ‫לארוחת צהריים‬ Lé-à-roo-hàt tso-ho-rà-yim For lunch
 31. 31. ‫ביצה רכה‬ Béy-tsà rà-kà Soft-boiled egg
 32. 32. ‫ביצה קשה‬ Béy-tsà kà-shà Hard-boiled egg
 33. 33. ‫עם‬ Im With
 34. 34. ‫פרוסה של לחם לבן‬ Proo-sà shél lé-hém là-vàn A slice of white bread
 35. 35. ‫וחמאה‬ Vé-hém-à and butter
 36. 36. ‫או‬ O or
 37. 37. ‫או גבינה‬ O gvi-nà or cheese
 38. 38. ‫,בדרך כלל עוף‬ Bé-dé-réh klàl of, Usually chicken,
 39. 39. ‫מרק עוף‬ Mà-ràk of Chicken soup
 40. 40. ‫,לפעמים בשר‬ lif-à-mim bà-sàr, sometimes meat,
 41. 41. ‫תפוחי אדמה‬ tà-poo-héy à-dà-mà potatoes
 42. 42. ‫תפוח אדמה‬ tà-poo-àh à-dà-mà potato
 43. 43. ‫לשבת ולאכול‬ là-shé-vét vé-lé-é-hol to sit and to eat
 44. 44. ‫לשבת‬ là-shé-vét to sit
 45. 45. ‫לאכול‬ lé-é-hol to eat
 46. 46. ‫אני אוהבת לאכול‬ À-ni o-hé-vét lé-é-hol I like to eat
 47. 47. ‫סלט של ירקות טריים‬ sà-làt shél yé-rà-kot tri-yim a salad of fresh vegetables
 48. 48. ‫קפה עם חלב‬ kà-fé im hà-làv coffee with milk
 49. 49. ‫או תה‬ o téy or tea
 50. 50. ‫!עם עוגה טובה‬ im oo-gà to-và! with a good cake!
 51. 51. ‫פרי טוב‬ Pri tov A good fruit
 52. 52. ‫!שלום ולהתראות‬ Shà-lom vé-lé-hit-rà-ot Bye! http://HebrewPodcasts.com
 53. 53. ‫לארוחת ערב‬ lé à-roo-hàt é-rév For Dinner

×