Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
இந்த த
மின்ன
விை
ஊ
ெத
வரு
ஊழ்
இது
நாம்
விைன
பிறக்
எப்படி
ெசய்வ
மாறா
அைத
ஊழ்வ
ெநற்ற
ஒரு
வாய்
ஆயுள்
'விதி
கம்பன்
ெசால்
ெதா
ஒ...
இந்த த
மின்ன
என்ப
நூல்க
லிங்க
ெசால்
'ேகாய
கவிழ்
இதுத
ெதால்
எதுவு
வரு
இவ்வ
ெசய்ய
திருப்
பின்வ
தவிர்
1
2
3
4
5
6
7
8
தகவல் ந...
இந்த த
மின்ன
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
இந்த
இருக்
இது த
வார்த்
தகவல் நான்
னஞ்சல் மூலம்
தனது குழ
தன்ைன
அன...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Upanyasam வினை

554 visualizaciones

Publicado el

Our attitude today is based on self benefit. For our benefit, we do not even bother to trouble others who are not at all connected. This topic briefs how serious it is.

Publicado en: Meditación
  • Sé el primero en comentar

Upanyasam வினை

  1. 1. இந்த த மின்ன விை ஊ ெத வரு ஊழ் இது நாம் விைன பிறக் எப்படி ெசய்வ மாறா அைத ஊழ்வ ெநற்ற ஒரு வாய் ஆயுள் 'விதி கம்பன் ெசால் ெதா ஒரு ஊழ்வ இனி எனப் அதிக ெவல் ெதாை ெதாை பாவத் தகவல் நான் னஞ்சல் மூலம் ைன ழ்விைன தால் விைன ரும் விைன ழ்விைன 'பிராரப்த க ெசய்த, ெச ன. இம்மூ கும்ேபாேத டி எதுவும் வதில்ைல ாத விைன த மாற்ற விைனைய றியில் எழு நபருக்கு வ க்கப்ேபாகு ள், இெதல் யின் பிைழ ன் ெசால் ல்வதும் இவ் ால் விைன நபrன் மு விைனக்கா வரப்ேபா ப்படும். வட கமான பகு ல்லலாம்' ைலக்கலாம் ைலயும் எ த்ைதத்தான் வசீகரமா அறிவு பகிர் ன் உருவாக்கிய ம் அனுப்பியது பி ன ஸ ன ப்ர கர்மம்' என் சய்ய நிை மூட்ைடயில த நம் கூட ெசய்யமு லெயன்று அ ன எனப்படுகி ற ஈசனா யத்தான் அ ழுதப்பட்டத வாய்க்கும் கும் வாழ்க்ை ல்லாம் ஊ ழ நீ இதற் வது இந்த வ்விைனை ன முற்பிறப்புக ாக இப்ேபா ாகும் பிறவ டெமாழியி குதி. ஆன எனப் ெபr ம் என்றும், என்றும் இ ன் ெசால்கி ான / சுவாரஸ் ர்வு ேகாட்பாட் யது அல்ல. எ து. என் பங்கு ிராரப்த கர் ஸஞ்சித கர் ரதிக்rயா ன்று வடெம னத்த, ெசய் லிருந்து ஆ ட வருகிற முடியாேதா அத்தைன இ கிறது. இந்து ாலும் மு ப்படிச் ெசா தாகச் ெசா ெபற்ேறார் ைகச் சூழ்நி ஊழ்விைன ற்கு என் ெ த ஊழ்வி ையப்பற்றித் ளில் ேசகr ாைதய பிற விகளுக்கா ில் 'ஸஞ் ால் இது rேயார்கள் , ேகாயில் இந்து மத ன்றன. ஊழ் ஸ்யமான ட்டின் கீழ் உ என்னுைடய கு ெதாகுத்து ர்மம் ர்மம் மாழியில் ய்ய விரும் ஆண்டவன் து. வில்லி அப்படி, ந இந்து சமய து சமய சா முடியாது' ால்கிறார்க ால்லப்படும் ர், வாய்த்தி நிைல, ெபா ையப் ெப கால் ெவகு ிைனையத் த்தான். rத்துக்ெகா றவியில் அ க உள்ளது சித கரும மாறக்கூடி ெசால்வது தrசனம், த நூல்கள் ழ்விைன அ / உபேயாக உங்களுக்கு த கருத்தும் அ அளித்தது. க Predes Pre-rea The re ெசால்லப்ப ம்பிய ெசய திருவரு லிலிருந்து நாம் பிறந் ய நூல்களும் ாத்திரங்களு என்று கள். இைத ம் இந்து உ திருக்கும் அ ாதுவாக க பாறுத்தது குண்டது' எ த்தான். 'ஊ ாண்ட ெசய அனுபவிப்ப து. இந்த மம்' என்ப டிய விதி, து இத்ெதால் தீர்த்தஸ்ந ெசால்லும் அனுபவிக்க கமான த தரப்பட்டிரு அல்ல. இைண கருத்து ேவறு stination re action action படும் ஊழ் யல்களின் மூ ளால் இப் புறப்பட்டுவ ந்தபிறகு அ ம் கூறுகின் ளும் புராண ெசால்கின் அனுபவித் உலக வழ அல்லது வ ஷ்ட வாழ் என்பது என்று இரா ஊழிற்ெபரு யல்களின் பதற்காக எ எஞ்சியுள்ள ர். ெமாத்த , மாற்றக்கூ ல்விைனை ானம், ெபr ம்ேபாது இ கப்பட்டுத்த கவல் க்கிறது ணயத்தில் கிை றுபடின், புறக்க eaction ழ்விைன. எ மூட்ைட த ப்பிறவிக்கா விட்ட அம் அைத அந்த ன்றன. இந்த ங்களும் எ ன்றனேவா த்துத்தான் ஆ ழக்கு இவ்வ வாய்க்கப்ேப ழ்க்ைகயா சு இந்து சம ாமன் இலக் ருவலி யா மூட்ைடயி எடுக்கப்பட் ள மூட்ை த விைனய கூடிய வி ையேய. கா rேயார் ஆச இத்ெதால்வ தான் ஒழியு ைடத்தது அல் கணிக்கவும். எல்லா முற் தான் நம் க ாக ஒரு ப ம்ைப அம் த ஆண்டவ தப் பிடியள எங்ெகல்லா அங்ெக ஆகேவண் விைனைய பாகும் கண சுக வாழ்க்ை மய நூல் க்குவனுக்கு ாவுள' என் யிலிருந்து ட்டுவிட்டது ைட தான் யின் இப்ப ிதி. 'விதி ாசிக்குப்ேப சிகள் இைவ விைனயில் யும். ஆனால் ல்லது நண்பர்க நன்றி HRS ற்பிறப்புகள கருமம் அல் பிடியளவு பு எய்தியவ வனும் ஒன் ளவு விைன ாம் 'விதி வ ல்லாம் ண்டும். பிரம யப் பற்றித் ணவன்/மை ைகயா, மற் ல்களின் கூ குச்ெசால்வ ன்று வள்ளு ஒரு துளிய து. எஞ்சியுள் ெதால் வி பகுதிதான் ிைய மதி ாய் பாவத் வகளால் ப ல் உள்ளடங் ல் ெதால்வி கள் 1 of 3 ளிலும் ல்லது நாம் வேன ன்றும் னதான் வலிது, இந்த னால் தான். ைனவி, ற்றும் கூற்று. வதாக ளுவர் யளவு ள்ளது விைன மிக ியால் ைதத் பாவம் ங்கிய விைன
  2. 2. இந்த த மின்ன என்ப நூல்க லிங்க ெசால் 'ேகாய கவிழ் இதுத ெதால் எதுவு வரு இவ்வ ெசய்ய திருப் பின்வ தவிர் 1 2 3 4 5 6 7 8 தகவல் நான் னஞ்சல் மூலம் பது புண்ணி களின் கூற் கம்' என்று ல்லப்பட்டிரு யில்களுக்கு ழ்ந்ததால் உ தான் ைகே ல்விைனயி வும் ெசய்யமு ரும் விைன விைன முழு யப்ேபாகும் ப்பாைவ வ வரும் காr ர்க்கப் பாரு பிறரது ெ இவற்றா ெசான்ன காம உண மிகப்ெபr (திைரப்ப எடுப்பவர் விற்பவர் அநியாய அைடக்க அவர்கை வழிபாட்டு ெசய்தல் தன்ைனப் பராமrக்க தனது வாழ்க்ை ெபற்ேறா ெசய்தல் வசீகரமா அறிவு பகிர் ன் உருவாக்கிய ம் அனுப்பியது ணியம் ெசய் ற்று. 'லிங் று ெவளி ருக்கிறது. குப்ேபாய் உயிrழந்த ேமல் கண் யில்தான் ப முடியாது எ ன ழுவதும் ம ம் ெசயல்க வrகளில் ெ rயங்கள் ந ங்கள்: ெசாத்துக்கை ல் அபகrத் ெசால்ைல ணர்ச்சிையத் rய பாவங்க டங்கைள ர்கள், நடி ர்கள்) மான விை கலம் ேதடி ைள அழித்த டுக்குrய ெ ப் ெபற் காமலிருத் வாழ்க்ைக கத்துைண ார்கள்/உடன் ான / சுவாரஸ் ர்வு ேகாட்பாட் யது அல்ல. எ து. என் பங்கு ய்வதாலும், ங்காஷ்டகம் ளிப்பைடயா திரும்பும் ார்கள்' ேபா ண்ட பயனா பத்து வரவு என்ற கூற் மனிதன் ைக கள். 'ேபாய ெதால்விை நாம் அடிக் ைள தனது த்தல் லத் தவறுத த் தூண்டுத களில் ஒன் இயக்குப டிப்பவர்கள், ைலக்கு ெபா டி வருபவ தல் ெசாத்துக்க ற்றவர்களுக் த்தல்; அவர் கத் துைண ணையப் பற் ன்பிறந்ேதா ஸ்யமான ட்டின் கீழ் உ என்னுைடய கு ெதாகுத்து ஆண்டவ ம்' என்ற ாகேவ 'ெத ம் கடவுள் ான்ற சில ா' என்ற ே வு ெசய்யப் றுதான் இத கயில்தான் ய பிைழயும் ைனையயும் க்கடி ெசய்வ அதிகாரம் தல் தல்; அப்படி ன்றாகும். பவர்கள், விநிேய ாருட்கைள வர்கைள கைள திருடு க்கு அ ர்கைள சபி ணயின் க ற்றி இழிவ ாருடன் ே / உபேயாக உங்களுக்கு த கருத்தும் அ அளித்தது. க வன் திருநா சிவெபரும தால்விைன ள் பக்தர்கள் ெசய்திகை ேகள்விகள் ப்படும்; ஊ தற்கு பதில் ன் இருக்கிற ம் புகுதருவ ம் வரும் வ வதால்தான் ம், ஆளுைம டித் தூண்டிவ கவர்ச்சிய ாகிப்பவர்க ள விற்பைன விரட்டுதல் டுதல்; அப அவர்களது ித்தல்; அவ காம ஆை வாகப் ேபசு ேசர்ந்து கமான த தரப்பட்டிரு அல்ல. இைண கருத்து ேவறு ாம ஜபத்தா மான்ேதாத் னைய அ ள் அவர்க ைளக் ேகட்கு அடிக்கடி ஊழ்விைனை ல். றது. ஏெனன் வான் நின் விைனைய ன் மீண்டும் ம, ஆளும் விட்டு அத யாக நடிப் கள், ஒளிப ன ெசய்தல் ல்; அைட கrத்தல்; அ இயல வர்கைள கண் ைசைய ந சுதல்; தன இம்சித்தல் கவல் க்கிறது ணயத்தில் கிை றுபடின், புறக்க ாலும் கைர திரத்தில் அழிக்கக்கூடி கள் பிரய கும்ேபாது எழுவதுண் ைய அனுப ன்றால் இது ன்றனவும் த யும் தான் ம் மீண்டும் திறன், தன தற்கு வடிகா ப்பவர்கள், பரப்புபவர்க / ேசைவ க்கலம் த அழித்தல்; ாத கா ண்டுெகாள் நிைறேவற் னது வாழ்க் ல்/சித்திரவை ைடத்தது அல் கணிக்கவும். ரயும் என்ப 'ஸஞ்சித டிய ெபரு ாணம் ெச 'புண்ணிய ண்டு. ெசய் பவிப்பைத து நாம் இப்ப தீயினில் தூ ெசால்கிற ம் பிறக்கிே னித்திறைம ால் இல்லா நீலத்திை கள், ேசமி ெசய்தல் தருகிேறன் சூைறயாடு ாலத்தில் ள்ளாமலிரு ற்றாமலிருத் க்ைகத்துைண ைத ெசய் ல்லது நண்பர்க நன்றி HRS பது இந்து பாப வின ருமான்' எ சய்த ேப ம் ெசய்தவ ய்த புண்ண த் தவிர ே பிறவியில் தூசாகும்' றாள் ஆண் ேறாம்.அவற் ம, நயவஞ்ச ாமல் ெசய் ைரப்படங்க மித்து ைவ எனக் கூ டுதல்; ேம அவர்க த்தல் த்தல்; த ணைய த ய்தல்/ெகா கள் 2 of 3 சமய னாசக என்று ருந்து வர்க்கு ணியம் ேவறு ல் இனி என்ற ண்டாள். ற்ைற சகம் ய்வது ைள வத்து கூறி ாசம் ைள னது னது ைல
  3. 3. இந்த த மின்ன 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 இந்த இருக் இது த வார்த் தகவல் நான் னஞ்சல் மூலம் தனது குழ தன்ைன அன்னதா பயன்படு ஆன்மீகத் வாங்காம பிற மதங் மதத்திற்கு அடுத்தவ மகிழுதல் மாமியார் குடும்ப ஒ ஜாதிகள் ெவறுமன தவறான தவறான மாந்திrக இைறவழ இழிவுபடு முைறயற் இருத்தல் எதற்ெகடு பட்டியை க்கிறது தவிர, இன் த்ைதகளால் வசீகரமா அறிவு பகிர் ன் உருவாக்கிய ம் அனுப்பியது ழந்ைதக்கு நம்பிவந்த ானம் ெசய் டுத்துதல் த்தின் ெபய மல்) வியாப ங்கைள இழ கு மாற்றுத வர்களின் ல்(புறங்கூறு ர் மருமகள் ஒற்றுைமை அல்லது னேயா தூண் மருத்துவ ேஜாதிட ஆ கத்தின் உத ழிபாடு ெச டுத்துதல் (டி ற்ற உறவு ல் (ெதாைல டுத்தால் ேக ைல படிக்கு ன்னும் சில ப ல் அச்சிட மு ான / சுவாரஸ் ர்வு ேகாட்பாட் யது அல்ல. எ து. என் பங்கு ச் ெசய்ய ே த ெதாழில் கூ ய்கிேறன் யரால் ேய பாரம் ெசய் ழிவாகப் ே தல் காம rதி றுதல்) ள் ஒற்றுைம ையக் ெகடு து இனங்க ண்டுதல் வ சிகிச்ைச ஆேலாசை தவியால் ெ சய்யாமல் டிவி ஞாபத் வுகைள ஊ லக் காட்சிய காபப்படுதல் கும் ேபாது பாவங்கள் முடியாத ப ஸ்யமான ட்டின் கீழ் உ என்னுைடய கு ெதாகுத்து ேவண்டிய க கூட்டாளிக எனக்கூறி யாகாசனம் ய்து ேகாடிக் ேபசுதல்; பி யான அவ மைய ெகடு த்தல் களுக்கிைட ன ெகடுதிகள் ெ தடுத்தல், த்துக்கு வந் ஊக்குவித்தல் யின் ெமகா ல்; ெபாறாை , தற்சமயம் இருக்கின்ற பாவங்கள் அ / உபேயாக உங்களுக்கு த கருத்தும் அ அளித்தது. க கடைமகை கள், நண்பை றி வசூல் மற்றும் க்கணக்கில் ிற மதத்ைத வமானங்க டுத்தல் டேய தீர ெசய்தல்; இ இைறவழ ந்தால் நான் ல்; உருவ ாத்ெதாடர்க ைமப் படுத ம் சாதாரண றன. அைவ. கமான த தரப்பட்டிரு அல்ல. இைண கருத்து ேவறு ைளச் ெசய்ய ைன கழுத்த ெசய்து அ தியானத்ை ல் சம்பாதித் தச் ேசர்ந்த கைள ெதr ராதப் பை இது 16 தை ழிபாடு, ேஜ ன் ெபாறுப்ப ாக்குதல்; கள்?!) தல்; சந்ேதக ணமாக நட கவல் க்கிறது ணயத்தில் கிை றுபடின், புறக்க யாமலிருத் தறுத்து ஏம அைத ெச ைத (நியாய தல் தவர்கைள rந்தவர்கள ைகைய அ லமுைறக ஜாதிடம், பல்ல) பரப்புதல்; கப்படுதல். டப்பைத ைடத்தது அல் கணிக்கவும். த்தல் மாற்றுதல் சாந்த உப யமான கு குறுக்கு வ ளிடெமல்ல அரசியல் கைளப் பாதி ஆன்மீகச் உருவாக பட்டியல் ல்லது நண்பர்க நன்றி HRS ேயாகத்துக் குரு தட்சிை வழியில் த லாம் ெசால் rதியாகே திக்கும். ேசைவக கக் காரணம இட்டது ே கள் 3 of 3 க்குப் ைண னது ல்லி ேவா, ைள மாக ேபால

×