Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011(20)

Publicidad

Más de Helgeland Sparebank(20)

Publicidad

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011

 1. 20 Regnskap 1. kvartal 2011 11 Helgeland Sparebank Konsern 2011Q1234 1
 2. Konsern 20 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 11 • Resultat før skatt 40 mill. kr. (sammenligning 1. kvartal 2010: Resultat 64 – AFP 27 = 37 mill. kr.) • Nøkkeltall • Nettorente 1,58 % (1,67 %) • Ordinære kostnader 1,15 % (1,17 %) • Nedskrivinger på utlån 0,12 % (0,11 %) • 3 mnd. utlånsvekst 1,4 % (-0,2 %) • 3 mnd. innskuddsvekst 1,8 (0,6 %) • Egenkapitalavkastning 7,4 % 2011Q1234 2
 3. Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Konsern 20 11 • Overgang Frende – salg skadeforsikring over forventningene • Autorisasjonsordningen AFR – over halvparten av personkunderådgiverne autorisert 01.04 • Gjennomgang BM – betryggende porteføljekvalitet – understøttes av større innskuddsvekst og utlånsvekst • Optimisme på Helgeland – god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank 2011Q1234 3
 4. Resultatutvikling Konsern 20 11 31.12. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 31.12. 1. kv. (MNOK) 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 301 77 75 82 80 314 80 Netto provisjonsinntekter 65 16 17 17 16 67 13 Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 11 8 10 8 3 28 10 Andre driftsinntekter 2 0 2 0 1 3 1 Ordinære driftskostnader 213 53 55 55 55 218 58 Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum 6 -1 5 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8 -35 Nedskrivning på utlån 33 5 3 7 8 23 6 Resultat før skatt 133 64 46 45 46 201 40 2011Q1234 4
 5. Nøkkeltallsutvikling Konsern 20 11 I prosent av snitt forvaltning: 31.12.09 1. kv.10 2. kv.10 3. kv.10 4. kv.10 31.12.10 1. kv.11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03 0,03 Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19 Nedskrivning på utlån 0,19 0,11 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,7 57,0 55,6 55,3 53,5 54,9 56,9 Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 34,3 44,8 47,5 Årsverk 187 184 182 180 177 177 177 2011Q1234 5
 6. Balansetall Konsern 20 11 (MNOK) 31.12.09 31.12.10 31.03.11 Forvaltningskapital 18.376 20.160 20.901 Brutto utlån 15.505 16.630 16.862 Innskudd fra kunder 9.100 9.883 10.063 Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 9,0 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,4 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 13,7 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 10,0 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 8,3 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 13,0 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 62,9 % 2011Q1234 6
 7. 20 KREDITTOMRÅDET 11 2011Q1234 7
 8. Brutto utlån per 31.03.2011 20 MNOK 16.862 (MNOK 15.472) 12 mnd. vekst: PM : 6,4% 11 BM : 13,7 % Personmarked 62,9 % Eiendomsdrift 13,1 % Jord- og skogbruk 6,6 % 4,7 % Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteytende næringer 4,4 % Fiske- og havbruk 3,5 % Industri og bergverk 2,9 % Handel, hotell og restaurant 1,9 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % Brutto utlån: • 10,6 MRD NOK. (10,0 MRD NOK per 31.03.10) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån • 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per 31.03.10) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) • Av brutto utlån er 83,3 % lånt ut til kunder på Helgeland 2011Q1234 8
 9. Kredittvekst 20 Kredittveksten i husholdningene 11 12 m nds vekst Utlånsfordeling BM /PM 20,0 % 15,0 % BM 10,0 % 37,1 5,0 % 0,0 % PM sep.07 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 62,9 Bankens måltall PM - 60 % Norge, husholdninger HSB, personkunder BM - 40 % Kredittveksten i foretakene 12 m nds vekst PM: • Veksten i HSB på linje med snitt for 25,0 % husholdningene 20,0 % • Markedsandel ca. 50% 15,0 % 10,0 % BM: 5,0 % • Stabil utvikling i kredittvekst over tid og 0,0 % noe høyere vekst i HSB enn for jun.08 jun.09 jun.10 -5,0 % sep.07 mar.08 des.07 sep.08 mar.09 des.08 sep.09 mar.10 mar.11 des.09 sep.10 des.10 gjennomsnittet i foretakene • Markedsandel i SMB godt over 50 % Norge, foretak HSB, næringskunder • Svært lojal kundemasse Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 2011Q1234 9
 10. Eksponering per risikoklasse Risikoklassifisering PM 20 11 100 % 87 % 86 % 84 % 84 % 86 % 80 % 60 % 40 % 14 % 14 % 11 % 20 % 11 % 12 % 3% 2% 2% 2% 2% 0% Lav risiko Middels risiko Høy risiko 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.03.11 Risikoklassifisering BM Ny scoringsmodell, kort referanseperiode Porteføljescore lagt til grunn: 100 % • Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier 80 % tas hensyn til 54 % 56 % 54 % • Endring i samsvar med erfaringer og 60 % 50 % 52 % resultat fra andre banker med tilsvarende 40 % 31 % 31 % modell 26 % 24 % 28 % 20 % 20 % 18 % 19 % 16 % • Ikke klassifiserte engasjement og 20 % mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene 0% Lav risiko Middels risiko Høy risiko 31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.03.11 2011Q1234 10
 11. Tap på utlån og misligholdte engasjement 20 11 Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling) Netto misligh. (>90 dager) og tapsutsatte engasjement 300 90 1,0 % 80 0,9 % 250 70 0,8 % 200 0,7 % 60 0,6 % 150 50 Mill. kr. 0,5 % 40 100 0,4 % 30 0,3 % 20 0,2 % 50 10 0,1 % 0 0 0,0 % 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 Tap Tap i % av brutto utlån Netto misligholdte engasjement Netto tapsutsatte engasjement Netto mislighold over 90 dager har økt med 40 mill. kr. siden årsskiftet. Dette er et konkret engasjement hvor banken etter kvartals skifte har tiltrådt og er i en realisasjonsfase. Bokført Individuell avsetning vurderes som tilstrekkelig. 2011Q1234 11
 12. 20 FINANSIERING 11 2011Q1234 12
 13. Finansiering per 31.03.11 20 • Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 75,5 % (76,3 %) 11 • Innskuddsdekning på 59,7 % (59,1 %) i konsernet og 75,3 % (67,3 %) i morbanken • Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK 2.525 (MNOK 1.300) – MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) • Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet i løpet av 2011 Forfallsstruktur – finansiering per 31.03.11 2000 1800 1600 Mill .kr. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF Langsiktige lån HeBo 2011Q1234 13
 14. 20 Helgeland Boligkreditt AS (HeBo) 11 Volum utlån overført HeBo • Selskapet eies 100 % av Helgeland 18.000 Sparebank 16.000 • Utlånsvolum 3.253 MNOK overført fra 14.000 12.000 Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i 10.000 Mill .kr. konsernregnskapet 8.000 6.000 • Belåningsgrad innenfor 75 % 4.000 • Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per 2.000 31.03.11 = 135 % 0 1.k v .0 9 2 .k v .0 9 3 .k v .0 9 4 .k v .0 9 1.k v .10 2 .k v .10 3 .k v .10 4 .k v .10 1.k v .11 (sikkerhetsmasse i % av OMF) Utlån morbank Utlån boligkreditt • LTV (loan to value) 42 % (Lån i % av forsvarlig markedsverdi)  Per 31.03.11 var andel utlån overført til boligkredittselskapet 19,3 % av det totale utlånsvolumet 2011Q1234 14
 15. 20 Innskudd fra kunder per 31.03.2011 12 mnd. vekst 11 MNOK 10.063 (MNOK 9.152) PM: 8,3 % BM: 13,0 % Innskudd fra kunder fordelt på næring Personmarked 62,9 % 8,7 % Kommuner 7,1 % Transport og tjenestey. næringer Bygg, anlegg og kraft 4,9 % Eiendomsdrift 4,6 % Fiske- og havbruk 3,8 % Handel, hotell og restaurant 2,9 % Jord- og skogbruk 2,8 % Industri og bergverk 1,2 % Forsikring og finnansielle foretak 1,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 %  92,7 % er innskudd fra kunder på Helgeland 2011Q1234 15
 16. Innskuddsvekst 20 Innskuddsvekst i husholdningene 12 m nds vekst 11 15,0 % Innskuddsfordeling BM /PM 10,0 % 5,0 % BM 37,1 0,0 % mar.08 jun.08 mar.09 jun.09 mar.10 jun.10 mar.11 sep.07 des.07 sep.08 des.08 sep.09 des.09 sep.10 des.10 PM Norge, husholdninger HSB, personkunder 62,9 Innskuddsvekst i foretakene 12 m nds vekst PM: 30,0 % • Sparing i husholdningene noe 20,0 % høyere enn landsgjennomsnittet 10,0 % BM: 0,0 % • Stabil likviditet hos mar.08 mar.09 mar.10 mar.11 sep.07 des.07 jun.08 sep.08 des.08 jun.09 sep.09 des.09 jun.10 sep.10 des.10 -10,0 % bedriftskundene Norge, foretak HSB, næringskunder Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 2011Q1234 16
 17. 20 VERDIPAPIRER 11 2011Q1234 17
 18. 20 Rentebærende verdipapirportefølje per 31.03.11 11 Industri, Norge Sektorfordeling Statsgar./Kom 13 % m. • Renteporteføljen (uten kortsiktige Finansforetak, Kraft, Norge 7% 11 % OMF Norge likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 Utland 6% 27 % MRD NOK eller ca. 8,1 % av konsernets forvaltningskapital • Deponerte papirer i Norges Bank MNOK 800, hvorav anvendt for F-lån Finansforetak, Norge OMF Utland 7% MNOK 400 29 % • Meget god porteføljekvalitet Fordeling rating – Minimum "investment grade” BBB BBB- AAA 1% – Økende andel OMF BBB+ 16 % 23 % – God diversifisering på utstedere 14 % • Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs AA • Porteføljens durasjon er ca 2,3 år A- 14 % 18 % A AA- A+ 7% 4% 3% 2011Q1234 18
 19. EGENKAPITAL OG 20 EGENKAPITALBEVIS 11 2011Q1234 19
 20. Finansielle mål - soliditet 20 11 31.03.10 31.03.11 Utvikling ansvarlig kapital mrd. Ansvarlig kapital 1.448 1.501 2,0 Herav kjernekapital 1.409 1.463 1,5 Herav tilleggskapital 39 38 1,0 0,5 Beregningsgrunnlag 11.277 13.029 0,0 Totalkapitaldekning 12,8 % 11,5 % 2007 2008 2009 2010 31.3.11 Kjernekapitaldekning 12,5 % 11,2 % Kjernekapital Tileggskapital • Helgeland Sparebank har et mål for Kapitaldekning Basel II kjernekapitaldekning på 11,0 % og • Kredittrisiko – standardmetoden totalkapitaldekning på 12,5 % • Operasjonell risiko – basismetoden • Banken har en høy andel av kjernekapital og målsetting for kjernekapitaldekning er på plass 2011Q1234 20
 21. 20 20 største egenkapitalbeviseiere per 31.03.11 11 Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 131.328 0,7 Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5 MP Pensjon 658.147 3,5 Hartviksen, Harald 94.498 0,5 Skagen Vekst 407.400 2,2 Tromstrygd 75.000 0,4 Sparebanken Øst 386.994 2,1 Kirksæter, Per 72.272 0,4 Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Coop Norge SA 63.047 0,3 Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Institutt for sammenligning 62.300 0,3 Nordisk Finans Invest 262.453 1,4 Brage Invest AS 58.433 0,3 Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3 Sparebanken Vest 200.000 1,1 Arnesen Dag Fredrik Jebsen 51.000 0,3 Sum 10 største eiere 15.565.907 83,3 Sum 20 største eiere 16.328.326 87,3 • Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis 2011Q1234 21
 22. Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG 20 Daily 01/01/2010 - 15/04/2011 (GMT) Price 11 TypPri, QHELG.OL, 14/04/2011, 45 NOK 46 44 42 40 .12 J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Daily 01/01/2010 - 15/04/2011 (GMT) Value IPP, QHELG.OL, 14/04/2011, 113.92 NOK IPP, Q.OSEEX, 15/04/2011, 119.69 120 115 110 Aktivitet i egenkapitalbeviset i 2011: 105 100 • Varslet nedsalg fra .12 Sparebankstiftelsen Helgeland J F M A M J J A S O N D J F M A Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 2011Q1234 22
 23. Varslet nedsalg fra Sparebankstiftelsen Helgeland 20 11 • Generalforsamlingen ga 13. april styret i stiftelsen fullmakt til å selge inntil 5 millioner egenkapitalbevis • Nedsalget vil kunne redusere eierandelen ned mot 38 % – Stiftelsen har vedtektsfestet at den skal ha en langsiktig eierandel i banken på minst 35 % • Nedsalget ventes gjennomført i 2. halvår 2011 – Nedsalget vil dog bli tilpasset markedsforholdene – Hensynet til kursutviklingen i HELG vil være viktig, samt stiftelsens vurdering av erfaring fra nedsalget i Ringerike og øvrige emisjoner/nedsalg • Stiftelsen har et sterkt interessefellesskap med banken – Et ønske om bedre likviditet og bedre prising av HELG • Banken vil ha en aktiv rolle i form av markedsføring av HELG overfor analytikere og investorer 2011Q1234 23
 24. 20 STATUS OG UTVIKLING PÅ HELGELAND 11 2011Q1234 24
 25. Utviklingstrekk Helgeland 20 11 • "Optimisme på Helgeland – god drivkraft og optimisme også i Helgeland Sparebank" • Helgeland Sparebank • Hovedkontor Mo i Rana • 16 kontor i 14 kommuner • Helgeland • 78 000 innbyggere fordelt på 18 kommuner • Befolkningsøkning 2010 på 405 2011Q1234 25
 26. Utviklingstrekk Helgeland 20 11 • Industri • Prosess, verksted-, bergverks- og treforedlingsindustri på tur opp • Større optimisme samt bedre utsikter og priser • Langsiktige kraftkontrakter inngås og økte investeringer • Økt oppdragsmengde som følge av oljevirksomheten • Oppdrett • Høgkonjunktur fortsatt • Rekordgode resultater • Solide lokale eiere og økte investeringer knyttet til både sjø- og landsiden 2011Q1234 26
 27. Utviklingstrekk Helgeland 20 11 • Olje • Regjeringsvedtak letelisenser ny giv • Økt leteaktivitet utenfor Helgeland – Lofoten/Vesterålen på vent • Årsverk leverandørindustri – Helgeland 488 og Hammerfest 391 • Handel • Etableringsiver fortsatt • Institutt for bransjeanalyser AS dokumenterer sterkere vekst i butikkhandelen på Helgeland enn for landet totalt • Flere store kjøpesentra reduserer handelslekkasje og veksten i Mo i Rana var den nest høyeste blant landets 85 handelsregioner 2011Q1234 27
 28. Utviklingstrekk Helgeland 20 11 • Samferdsel • Flyplassvedtak i fylkestinget, Toventunnel-bygging og E6- utbedring foreløpig på vent • Fylkestinget har gitt sin tilslutning til storflyplass i Mo i Rana – konsesjonsbehandling forventes igangsatt av departementet • E6-utbedring på Helgeland forventes påbegynt 2012 til en kostnad på 4 milliarder • Bygg og anlegg • Gode utsikter • Jfr. bl.a. handel og samferdsel 2011Q1234 28
 29. Utviklingstrekk Helgeland 20 11 • Kapitaltilgang • Investeringsselskapene vedtatt fusjonert • Helgeland Vekst AS og ROI Invest AS • Nord-Norges største investeringsselskap med betydelig egenkapitalbase 2011Q1234 29
 30. 20 HOVEDPRIORITERINGER OG UTSIKTER 11 2011Q1234 30
 31. Hovedprioriteringer 20 11 • Målrettet aktivitet for å opprettholde en markedsandel på mer enn 50 % • Fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften • Særlig fokus på utlånsmargin • Utnytte mulighetene gjennom nytt saksgangsystem – mer differensiert risikoprising • Videreutvikle en offensiv salgsorganisasjon og en ledelsesstyrt salgsoppfølging • Satsing på salg av forsikringsprodukter • Tilpasning av dagligbankkonseptet • Opprettholde en god finansiell situasjon • God egenkapitalforvaltning • Utøve en god eierpolitikk som skal bidra til å skape bedre likviditet i egenkapitalbeviset 2011Q1234 31
 32. Utsikter 20 11 • Betryggende porteføljekvalitet gir forventet lave tap • Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå • Sparebankstiftelsen Helgeland • Stiftelsen forventes å bli en god kapitalkilde for banken, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital 2011Q1234 32
 33. 20 En drivkraft for vekst på Helgeland 11 2011Q1234
 34. Kontaktinformasjon 20 11 For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf 75 12 83 21, mobil 915 70573, e-post jan.erik.furunes@hsb.no Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.no Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.no Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Postboks 68 8601 Mo i Rana 2011Q1234 34
 35. 20 11 APPENDIX 2011Q1234 35
 36. 20 Bankens visjon og forretningsidé 11 • Visjon • En drivkraft for vekst på Helgeland • Forretningsidé • Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland 2011Q1234 36
 37. 20 Finansielle mål 11 • Egenkapitalavkasting – Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5 prosentpoeng. • Kostnader – Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker • Soliditet – Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %, – hvorav kjernekapitaldekningen skal være 11 % 2011Q1234 37
 38. Strategisk forretningsutvikling 20 11 • Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %) - Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr. • Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %) - Markedsledende på Helgeland • Frende Holding AS (eierandel 8,9 %) En Skadeforsikring: • Frende - Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater test Livsforsikring: • Frende - Gode salgsresultater over tid EnNorne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %) • - Tre forretningsområder: prøvenetthandel, aksjemegling og corporate finance EnBrage Finans (eierandel 10 %) • - Nytt leasingselskap i Bergen Prøve i 2010 sammen med 9 andre sparebanker - Stiftet 2011Q1234 38
 39. Organisering av finanskonsernet 20 11 Helgeland Sparebank Konsern Morbank Helgeland Boligkreditt AS ROI Invest AS (100 %) Investeringsselskap (48 %) Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS Helgeland Vekst AS (100 %) Investeringsselskap (48 %) Helgeland Utviklingsselskap AS Eiendomsmegleren Helgeland AS (100 %) (34 %) AS Sparebankbygg Frende Holding (100 %) Forsikringsselskap (8,9 %) ANS Bankbygg Mo Norne Securities AS (97 %) Verdipapirforetak (6,5 %) Storgata 73 AS Eiendomsselskap Brage Finans AS (43 %) Finansieringsselskap (10 %) 2011Q1234 39
Publicidad