Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011(20)

Más de Helgeland Sparebank(18)

Publicidad

Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011

 1. Resultat Helgeland Sparebank En drivkraft for vekst på Helgeland 1 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 2. Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern • Resultat før skatt på 106 mill. kr – 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny AFP ordning med 27 mill. kr og gevinst aksjer med 18 mill. kr. • Moderate verdiendringer på finansielle investeringer som følge av en forsiktig verdipapirstrategi • Nøkkeltall – Nettorente 1,53 % (1,63 %) – Ordinære kostnader 1,09 % (1,14 %) – Nedskrivinger på utlån 0,12 % (0,10 %) – 9 mnd. utlånsvekst 7,3 % (5,2 %) – 9 mnd. innskuddsvekst 5,0 (6,9 %) En drivkraft for vekst på Helgeland 2 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 3. Hovedtrekk i kvartalet Helgeland Sparebank, konsern • Fortsatt press på nettorenten – Økte innlånskostnader, spesielt de siste månedene – Vedvarende sterk konkurranse i personmarkedet • Provisjonsinntekter – Svært godt salg av forsikringsprodukter, inntekter i 3. kvartal 2011 er på samme nivå som 3. kvartal 2010. – Skifte av leverandør skadeforsikring, startet med null i portefølje 01.01.2011 En drivkraft for vekst på Helgeland 3 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 4. Resultat per 30.09.11 Konsern (MNOK) 31.12.10 % 30.09.10 % 30.09.11 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 314 1,62 234 1,63 242 1,53 Netto provisjonsinntekter 67 0,35 50 0,35 45 0,28 Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 28 0,14 26 0,18 8 0,05 Andre driftsinntekter 3 0,02 2 0,01 3 0,02 Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 2010 5 0,03 6 0,04 Engangseffekt inntektsføring AFP 35 0,18 27 0,19 Sum driftskostnader 218 1,12 163 1,14 172 1,09 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 23 0,12 15 0,10 20 0,12 Resultat før skatt 201 1,04 155 1,08 106 0,68 En drivkraft for vekst på Helgeland 4 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 5. Kvartalsvis resultatutvikling Konsern (MNOK) Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 31.12.10 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 77 75 82 80 314 80 81 80 Netto provisjonsinntekter 16 17 17 16 67 13 15 17 Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 8 10 8 3 28 10 0 -2 Andre driftsinntekter 0 2 0 1 3 1 2 0 Ordinære driftskostnader 53 55 55 55 218 58 57 57 Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum 6 -1 5 Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8 -35 Nedskrivning på utlån 5 3 7 8 23 6 7 7 Resultat før skatt 64 46 45 46 201 40 34 31 • Opprettholdt nivå på nettorenten i kroner • Netto provisjonsinntekter i Q3/2011opp på samme nivå som i Q3/2010 En drivkraft for vekst på Helgeland 5 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 6. Nøkkeltallsutvikling Konsern I prosent av snitt forvaltning: 31.12.09 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 31.12.10 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 1,55 1,48 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 0,30 0,30 Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 0,02 -0,03 Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 1,08 1,04 Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03 0,03 Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19 Nedskrivning på utlån 0,19 0,11 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13 0,12 Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 0,66 0,60 Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,2 58,4 52,9 51,4 54,0 54,1 55,8 58,2 60,0 Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 31,7 46,0 45,6 Årsverk 187 184 182 180 177 177 177 177 177 En drivkraft for vekst på Helgeland 6 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 7. Balanseutvikling Konsern (MNOK) 31.12.09 31.12.10 Q3/2010 Q3/2011 Forvaltningskapital 18.376 20.160 19.532 22.074 Brutto utlån 15.505 16.630 16.309 17.839 Innskudd fra kunder 9.100 9.883 9.732 10.379 Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 7,4 % 9,4 % Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,8 % 8,2 % Næringsliv 9,2 % 8,8 % 8,3 % 11,4 % Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 7,6 % 6,6 % Personmarked 5,3 % 8,8 % 7,4 % 8,9 % Næringsliv 7,3 % 8,3 % 7,8 % 2,7 % Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % 58,2 % PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 63,7 % 63,0 % En drivkraft for vekst på Helgeland 7 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 8. KREDITTOMRÅDET En drivkraft for vekst på Helgeland 8 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 9. Brutto utlån per 30.09.11 MNOK 17.839 (MNOK 16.309) Utlån fordelt på PM og BM Utlån Personmarked Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Bedrifter 37,0 % Personer 63,0 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Brutto utlån: • 11,2 MRD NOK. (10,4 MRD NOK per Q3/2010) av totale utlån er til personkunder, hovedsaklig godt sikrede boliglån • 1,2 MRD NOK (1,1 MRD NOK per Q3/2010) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment) • Svært lojal kundemasse, av brutto utlån er 83,3 % lånt ut til kunder på Helgeland • Markedsandel PM ca. 50 %, SMB godt over 50 % • Måltall PM 60 % andel, BM 40 % En drivkraft for vekst på Helgeland 9 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 10. Kredittvekst Husholdninger og foretak Kredittveksten i husholdningene Kredittveksten i foretakene 12 m nds vekst 12 m nds vekst 20,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,0 % 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 mar.08 mar.09 mar.10 mar.11 mar.08 sep.08 mar.09 sep.09 mar.10 sep.10 mar.11 sep.11 -5,0 % Norge, husholdninger HSB, personkunder Norge, foretak HSB, næringskunder PM BM • Veksten i HSB på linje med snitt for husholdningene • Stabil vekst over tid • 12 måneders vekst 8,2 % • Noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene • 12 måneders vekst 11,4 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2 En drivkraft for vekst på Helgeland 10 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 11. Eksponering per risikoklasse Person- og bedriftsmarked Risikoklassifisering PM Risikoklassifisering BM 100 % 100 % 87 % 87 % 86 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 54 % 55 % 52 % 50 % 50 % 40 % 40 % 31 % 29 % 30 % 30 % 26 % 20 % 20 % 20 % 17 % 16 % 11 % 11 % 12 % 10 % 10 % 3% 2% 2% 0% 0% 31.12.09 31.12.10 Q3/2011 31.12.09 31.12.10 Q3/2011 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Stabil og god PM portefølje, positiv utvikling i BM Porteføljescore lagt til grunn: • Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas hensyn til • Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene En drivkraft for vekst på Helgeland 11 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 12. Nedskrivning på engasjement Mislighold og tapsutsatte engasjement Resultatført nedskrivning på engasjement - Netto- misligh. (>90dager) og tapsutsatte engasjment i kr. og % av brutto utlån 90 0,80 % 250 1,6 % 80 0,70 % 1,4 % 70 200 0,60 % 1,2 % 60 1,0 % 0,50 % 150 mill. kr. 50 0,8 % 0,40 % 40 100 0,6 % 0,30 % 30 0,4 % 0,20 % 50 20 0,2 % 10 0,10 % 0 0,0 % 0 0,00 % 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.09.11 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.09.11 Netto tapsuts. engasjement Netto misligh. engasjement Nedskrivning Nedskrivning i % av brutto utlån Netto- misligh. og tapsut. engasjement i % av utlån • Konsernet har hatt en god balansevekst de siste årene, volum på netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån ha vært fallende En drivkraft for vekst på Helgeland 12 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 13. FINANSIERING En drivkraft for vekst på Helgeland 13 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 14. Finansiering per 30.09.11 God finansiell situasjon Forfallstruktur innlån Innlånskilder 3.000 Langsiktige lån 2.500 2.000 OMF - HEBO 1.500 OMF - bytteordning 1.000 500 F-lån 0 4Q/2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sertifikater Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF - bytteordning OMF - HEBO 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 • Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 81,7 % (80,6 %) • Innskuddsdekning på 58,2 % (59,7 %) i konsernet og 74,1 % (71,3 %) i morbanken • Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK 3.022 (MNOK 2.027) • MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900) En drivkraft for vekst på Helgeland 14 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 15. Helgeland Boligkreditt AS Bankens heleide boligkredittselskap Utlån fordelt på HSB og HEBO Utlån overført til boligkredittselskapet (HEBO) 79,7 % 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 20,3 % 2.000 0 31.12.09 31.12.10 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Utlån morbank Utlån boligkredittselskap Utlån morbank Utlån boligkredittselskap • Utlånsvolum 3.622 MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet • Potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 2011/2012 minimum 1,0 MRDNOK • Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per 30.09.11 = 124 % (sikkerhetsmasse i % av OMF) • LTV (loan to value) 42,5 % (Lån i % av forsvarlig markedsverdi) En drivkraft for vekst på Helgeland 15 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 16. Innskudd fra kunder per 30.09.11 MNOK 10.379 (MNOK 9.732) Innskudd fordelt på PM og BM Kundeinnskudd Personkunder Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Bedrifter 34,9 % Personer 65,1 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Utvikling kundeinnskudd og innskuddsdekning  92,4 % er innskudd fra kunder på Helgeland 12.000 70 10.000 60  Lojal kundemasse 8.000 mill. kr. 50 % 6.000 40 4.000 2.000 30 0 20 2007 2008 2009 2010 30.09.2011 Kundeinnskudd Inskuddsdekning En drivkraft for vekst på Helgeland 16 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 17. Innskuddsvekst Husholdninger og foretak Innskuddsvekst i husholdningene 12 mnds vekst Innskuddsvekst i foretakene 12 m nds vekst 15,0 % 25,0 % 10,0 % 20,0 % 15,0 % 5,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % mar.08 mar.09 mar.10 mar.11 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 mar.08 mar.09 mar.10 mar.11 sep.08 sep.09 sep.10 sep.11 -5,0 % -10,0 % Norge, husholdninger HSB, personkunder Norge, foretak HSB, næringskunder PM BM: • Sparing i husholdningene noe høyere enn landsgjennomsnittet • 12 mnd. vekst 2,7 % • 12 mnd. vekst 8,9 % Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2 En drivkraft for vekst på Helgeland 17 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 18. VERDIPAPIRER En drivkraft for vekst på Helgeland 18 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 19. Rentebærende verdipapirportefølje per 30.09.11 Meget god porteføljekvalitet Helgeland Sparebank Q3/2011 Helgeland Sparebank Q3/2011 Verdipapirportefølje - fordelt etter rating Verdipapirportefølje - sektorfordelt AAA OMF Norge AA+ Finansforetak, Norge AA AA- Statsgar./Komm. A+ Industri, Norge A A- OMF Utland BBB+ Finansforetak, Utland BBB Kraft, Norge BBB- 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % • Likviditetsportefølje renter (inkl. deponi i NB) MNOK 1.936 • Kortsiktig likviditet MNOK 1.416 • Gradvis tilpasning til nye krav (LCR) • Bedre porteføljekvalitet • Samlet durasjon renteportefølje 2,05 år (inkl. kortsiktig renteportefølje) • Sum likviditet (MNOK 3.352) 15,2 % av konsernets forvaltingskapital En drivkraft for vekst på Helgeland 19 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 20. EGENKAPITAL En drivkraft for vekst på Helgeland 20 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 21. Soliditet Kapitaldekning og egenkapitalprosent Kapitaldekning Beregningsgrunnlag og kapitaldekning 16 % 14,1 % 14.000 16 13,8 % 14 % 12.000 14 13,1 % 13,0 % 12,8 % 12,6 % 10.000 12 mill. kr. 12,1 % 10 11,8 % 11,6 % 8.000 12 % % 11,3 % 8 6.000 6 4.000 4 10 % 2.000 2 0 0 8% 2007 2008 2009 2010 30.09.11 2007 2008 2009 2010 30.09.2011 Kapitaldekning % Kjernekapital% Beregningsgrunnlag Totalkapitaldekning • Helgeland Sparebank har et mål for • Kapitaldekning på 12,5 % • Kjernekapitaldekning på 11,0 % • Banken har en høy andel av ren kjernekapital (Tier 1)og målsetting forkjernekapitaldekning er på plass En drivkraft for vekst på Helgeland 21 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 22. Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning 250 16 % Egenkapitalavkastning og måltall 14 % 16 % 200 12 % 14 % 150 10 % mill. kr. 12 % 8% 100 10 % 6% 4% 8% 50 2% 6% 0 0% 4% 2007 2008 2009 2010 30.09.11 2007 2008 2009 2010 30.09.11 Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 % • Egenkapitalavkastningen skal være konkurransedyktig sett i forhold til bankens risikoprofil • Egenkapitalavkastningen skal tilsvare risikofri rente (5-års statsobligasjon) + 5 % poeng (6,8 %) En drivkraft for vekst på Helgeland 22 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 23. Utviklingen i egenkapitalbeviset HELG Daily 04/01/2010 - 17/10/2011 (GMT) Daily 07/01/2010 - 20/10/2011 (GMT) Price Value TypPri, QHELG.OL, 17/10/2011, 37 NOK IPP, QHELG.OL, 17/10/2011, 93.67 NOK IPP, Q.OSEEX, 20/10/2011, 93.51 115 45 110 42 105 100 39 95 .12 .12 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 • Svak kursutvikling som resultat av generelt urolig aksjemarked • Banken har ikke mottatt nye signaler fra Sparebankstiftelsen Helgeland vedrørende nedsalg En drivkraft for vekst på Helgeland 23 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 24. Fremtidsutsikter og prioriteringer En drivkraft for vekst på Helgeland 24 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 25. Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland Sparebank • Balansere målsettingen om å opprettholde markedsposisjonen i forhold til en tilfredsstillende inntjening • Tiltak for å unngå ytterligere fall i nettorenten • Sterkere prisdifferensiering BM og boliglån utenfor kredittforetaket • Besluttet renteendring med differensiert påslag 0,25 % - 0,60% • God og langsiktig finansiering • Utnytte godt potensiale for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt • Fortsatt satsing på breddesalg med fokus på forsikring En drivkraft for vekst på Helgeland 25 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 26. Fremtidsutsikter og prioriteringer Helgeland Sparebank • Optimisme og god aktivitet i næringslivet på Helgeland • Forventninger til effekter av oljeaktiviteten • Usikkerhet knyttet til hvilken betydning den urolige økonomiske situasjonen i Europa og USA vil få for Helgeland • Banken forventer fremover: • Økt avkastning på utlån • Moderat vekst i netto provisjonsinntekter • Stabil kostnadsutvikling • Fortsatt relativt lave tap En drivkraft for vekst på Helgeland 26 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 27. Kontaktinformasjon For ytterligere informasjon: Administrerende banksjef, Jan Erik Furunes Tlf 75 12 83 21, mobil 915 70573, e-post jan.erik.furunes@hsb.no Viseadministrerende banksjef, Lisbeth Flågeng Tlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.no Banksjef Stab, Inger Lise Strøm Tlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.no Internett: Forretningsadresse: Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no Helgeland Sparebank Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Postboks 68 8601 Mo i Rana En drivkraft for vekst på Helgeland 27 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 28. Appendix En drivkraft for vekst på Helgeland 28 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 29. Egenkapitalbeviseiere per 30.09.11 20 største Antall % andel Antall % andel Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 192.306 1,0 Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5 MP Pensjon 658.147 3,5 Hartviksen, Harald 94.498 0,5 Skagen Vekst 407.400 2,2 Tromstrygd 75.000 0,4 Sparebanken Øst 386.994 2,1 Brage Invest AS 68.433 0,4 Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Coop Norge SA 63.047 0,3 Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Institutt for sammenligning 62.300 0,3 Nordisk Finans Invest 262.453 1,4 Arnesen Dag Fredrik Jebsen 60.000 0,3 Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3 Sparebanken Vest 200.000 1,1 Andersson Lars Aage 33.550 0,2 Sum 10 største eiere 15.565.907 83,3 Sum 20 største eiere 16.369.582 87,6 • Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis En drivkraft for vekst på Helgeland 29 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
 30. Kostnader Utviklingstrekk 1.kv 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 2010 2010 2010 2010 2011 2011 Ordinære kostnader og årsverk 250 200 Lønn og sosiale utgifter 30 27 26 30 31 27 210 180 Generelle administrasjonskostnader 13 16 17 15 15 18 170 160 Av- og nedskrivninger på driftsmidler 4 4 2 7 5 5 å rs v e rk m ill. k r. 130 140 Andre driftskostnader 6 8 10 3 7 7 Sum ordinære driftskostnader 53 55 55 55 58 57 90 120 Jubileumskostnader 6 -1 50 100 2007 2008 2009 2010 30.09.11 Inntektsføring ved endring av AFP 27 8 Sum driftskostnader 32 55 55 46 58 57 Ordinære kostnader Årsverk • Målsetting om kostnader på linje eller bedre enn et utvalg sammenlignbare banker • Stabile kostnader i kroner og god kostnadskontroll • Årsverk redusert med 9 % i perioden 2008 – 2010 • Kostnader i % av inntekter er noe høyere enn måltall • Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er ihht måltall En drivkraft for vekst på Helgeland 30 EN KOMPLETT LOKALBANK JEF 15.10.11
Publicidad