Daarom Balance

H
Henk HeinerConsultant en Balance
Daarom
Balance
Missie: In projecten blijvende
waarde creëren voor onze
opdrachtgevers en professionals.

Visie: Slagkracht ontwikkel
je door de beste mensen en de
nieuwste inzichten steeds weer
bijeen te brengen.
Vertel me,   “Wij managen en realiseren projecten, zowel bij
         grote ondernemingen als bij publieke organisaties.


voor ik
         Balance kun je daarmee het best omschrijven als
         een bureau voor project- en interim-management.
         Concreet zijn we actief op vier gebieden: financieel,
         juridisch, technisch en zorgmanagement.


de volgende   Ons team telt inmiddels zo’n 350 professionals.
        We werken met veel enthousiasme voor uiteenlopende
        opdrachtgevers voor wie we onze kennis en ervaring


meeting
        mogen inzetten. Daarbij hebben we, wat de concrete
        opdracht ook inhoudt, steeds dezelfde doelstelling voor
        ogen: op tijdelijke basis blijvende resultaten creëren.
        Dat is uiteindelijk het bestaansrecht van Balance en


inga, wat
        daar willen we ook op afgerekend worden!

         De projecten en veranderingstrajecten waarvoor
         we worden ingeschakeld zijn vaak ingewikkeld en


Balance doet.
         omvangrijk, en liggen soms ook gevoelig.
         Dat betekent dat we niet alleen vakinhoudelijk een
         bijdrage leveren. Vakmanschap is uiteraard vereist,
         maar nog niet voldoende. We beschikken ook over
         het benodigde inlevingsvermogen, hebben respect
         voor organisaties die hun ambities willen realiseren.
         Daarnaast hebben we niet alleen de persoonlijke
        ‘drive’ om elk project succesvol af te ronden. Bij ons
         leeft ook heel sterk het besef dat we elke keer mogen
         bijdragen aan het succes van álle betrokkenen, dus
         ook van onze klanten.”
Wat      “We streven altijd naar langetermijnsucces.
        Daarom steken we veel tijd en energie in de opbouw


onderscheidt
        van een actief netwerk van opdrachtgevers en profes-
        sionals. Dat netwerk inspireert alle betrokkenen en
        stuurt aan op groei en ontwikkeling, van zowel
        individuele mensen als organisaties.


Balance nu   Groeien en je blijven ontwikkelen vinden wij net
        zo vanzelfsprekend (en noodzakelijk) als ademhalen.
        Zowel voor professionals als voor onze opdrachtgevers.


eigenlijk
        Voor professionals geldt: ‘grow or go’. Dat klinkt
        misschien hard, maar bij Balance werken uitsluitend
        mensen die zelf niets anders willen dan groeien.
        Voor onze klanten betekent deze visie dat wij altijd


van andere
        aansturen op het realiseren van doelstellingen.

        We zijn dan ook een zeer ambitieuze club. We willen
        het beste netwerk van projectprofessionals zijn.


bureaus?
        We nodigen iedereen uit om zelf te ervaren hoe we
        deze ambitie waarmaken.

        Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons steeds
        opnieuw verplaatsen in de specifieke doelstellingen
        en het speelveld van de desbetreffende organisatie.
        Nog belangrijker is dat we daadwerkelijk onze betrok-
        kenheid tonen en investeren in de relatie met de mensen
        die aan de zijde van de opdrachtgever werken.”
Doen jullie   “Integendeel. Wij krijgen niet eens de gelegenheid om
         ons steeds te herhalen. Dit vloeit voort uit onze visie.


niet elke
         Slagkracht ontwikkel je alleen door steeds de beste
         mensen en nieuwste inzichten bij elkaar te brengen.

         Bij die nieuwste inzichten moet je denken aan kennis


keer hetzelfde
         die continu geactualiseerd wordt en aan het anticiperen
         op nieuwe ontwikkelingen binnen het werkterrein.

         We willen met Balance in de voorhoede opereren.


kunstje?
         Dan is het niet voldoende dat je hoogopgeleide,
         ervaren mensen in dienst hebt. Je moet ook met z’n
         allen steeds beter willen worden. Wij groeien door
         een levendige uitwisseling van ideeën en ervaringen.

         Iets anders is dat de opdrachten, mede dankzij de
         omvang van het klantenpakket, uiteraard variëren.
         Balance wordt ingeschakeld door uiteenlopende
         opdrachtgevers, van overheden tot industriële
         bedrijven en van banken tot zorginstellingen.

         Daarbinnen is bij elk project de vraagstelling uniek,
         evenals de gewenste inzet. De ene keer gaat het om
         het bieden van continuïteit door een tijdelijke manager,
         een volgende keer om het implementeren van nieuwe
         regelgeving en een derde keer om het inzetten van
         een projectteam.

         Zo komt het dat wij zowel de gewenste knowhow
         en routine kunnen bieden als een frisse blik en een
         onbevangen geest.”
Waarom      “Professionals, dat is wat we zijn. Wij vormen een
         pluriforme groep mensen. Vanuit de gezamenlijke


hebben jullie
         ambitie en kernwaarden stellen wij ons ten doel om
         projecten tot een goed einde te brengen. Onder alle
         omstandigheden. Daar begint onze professionaliteit.
het toch
         Een belangrijk kenmerk is verder dat we ons snel
         integreren met onze tijdelijke collega’s, het personeel
         van de opdrachtgever. We komen altijd met een duide-
         lijke doelstelling: we streven ernaar onszelf overbodig


steeds over
         te maken. Dit door actief onze kennis over te dragen
         op de medewerkers van de opdrachtgever. We zijn
         geen solisten die voor de eigen ‘eer en glorie’ werken,
         maar teamplayers die in staat zijn anderen te


professionals?
         inspireren, te begeleiden en te helpen.

         Om mogelijke ‘conflicts of interest’ te voorkomen
         geeft elke professional openheid over eventuele neven-
         functies en andere zaken die mogelijk het belang van
         de opdrachtgever kunnen schaden. Om de integriteit
         van onze organisatie en de professionals verder te
         bewaken zijn er strikte richtlijnen. Zo verstrekken
         wij bijvoorbeeld nooit gegevens van opdrachtgevers
         aan derden.”
Wat moet      “Balance is een bedrijf waar alle activiteiten zijn
          gebaseerd op een aantal kernwaarden. Die gelden


ik weten
          voor de hele organisatie en voor elke individuele
          professional. De kernwaarden zijn onze ‘ankers’.

          Het zijn er vier: Friendship, Wisdom, A Sense of


over jullie
          Accomplishment en Excitement. Wat bedoelen we
          hier precies mee?

          Friendship is voor ons ‘verbinden’. Het uitwisselen


bedrijfscultuur?
          van kennis. Het matchen van mensen. Maar ook:
          het creëren van een teamspirit en het onderhouden
          en uitbreiden van sociale netwerken. Verbindingen
          maken komt heel dicht bij wat Balance in essentie
          doet. Tussen bedrijven zitten geen verbindingen;
          die zitten altijd tussen mensen. Aan ons de taak
          om deze verbindingen te maken en te behouden.

          Zo zorgen we ervoor dat we optimale teams samen-
          stellen, die evenwichtig zijn qua ervaring, competen-
          ties en type mensen. Verder geven we met Friendship
          inhoud aan ontmoetingen, zoals trainingen en master-
          classes. Opnieuw: niet alleen onderling, maar ook
          samen met onze relaties. Deze bijeenkomsten kunnen
          workshops zijn of virtueel plaatsvinden.

          Dan de kernwaarde Wisdom. Balance streeft naar
          toegevoegde waarde door de professionals een steeds
          groeiend netwerk aan kennis en ervaring aan te
          bieden. Het gaat daarbij steeds om het tonen van
          effectieve methodes en inzichten. Door deze continue
          dialoog binnen Balance delen we kennis en inzichten.
          En dat is iets waar iedereen beter van wordt.”
En wat zijn  “Onze derde kernwaarde is: A Sense of Accomplishment.
        Dat betekent bij ons: niet snel een project ‘doorvliegen’,


dan jullie
        maar een structurele bijdrage leveren. Door het creëren
        van toegevoegde waarde bij elk project kunnen onze
        professionals tegelijk een groeispurt maken. Wat uit-
        eindelijk telt in je carrière, dat zijn niet de kleine dage-


andere
        lijkse zaken. Voor ons geldt dat we trots en geïnspireerd
        zijn omdat we bijdragen aan maatschappelijk relevante
        projecten en andere zaken die er echt toe doen.
kernwaarden?
        Tot slot: Excitement. Hoe belangrijk is dat bij het
        realiseren van projecten? Voor ons is het misschien
        wel de belangrijkste kernwaarde. Onze andere kern-
        waarden zijn onmisbaar voor het bieden van zekerheid
        en het bundelen van vertrouwen, en ze garanderen
        een degelijke aanpak. Maar er moet ook een vonk
        overgebracht worden. Spanning, dynamiek, inspiratie
        – als die ontbreken kom je nooit verder dan een
        krachteloos ‘opdracht volbracht’. En dat is voor ons en
        onze opdrachtgevers niet goed genoeg.

        Excitement staat bij Balance ook voor een cultuur van
        met plezier excelleren en het streven in de voorhoede
        te opereren.

        Wij creëren rond onze projecten verschillende neven-
        activiteiten, variërend van intensieve workshops tot
        gezellige bijeenkomsten. Het zijn voor iedereen de
        momenten om je batterij weer op te laden, om nieuwe
        dingen te ontdekken en om elkaar te inspireren.

        Samengevat vormen onze kernwaarden de basis
        van waaruit wij onze visie ontwikkelen en onze
        missie realiseren.”
Dat jullie zo  “Onze kernwaarden leiden meteen naar het belang
         van kennis binnen onze organisatie. In onze visie


veel kennis
         is het ontwikkelen en uitwisselen van kennis een
         natuurlijk bestanddeel van het verbinding maken
         met onze opdrachtgevers.
en ervaring
        Doordat opdrachtgevers zich steeds meer terug-
        trekken op kernactiviteiten, moeten zij op andere
        gebieden kennis en ervaring prijsgeven. Balance biedt
        een antwoord op deze ontwikkeling. Wij doen dit


hebben,
        door de inzet van capaciteit, maar tevens met eigen
        methodes en processen. Maar ook worden wij ingezet
        bij kernactiviteiten, waarbij we aansluiten bij het vak-
        inhoudelijke niveau van de vaste medewerkers en ons


wat heb ik
        snel inwerken in de materie en vraagstukken.

        Balance positioneert zich dus steeds als probleem-
        oplosser. Wij beschouwen kennis (in de brede zin van


daaraan?
        het woord) als een cruciale factor bij het leveren van
        oplossingen voor onze opdrachtgevers.

        Kennismanagement speelt dan ook een belangrijke
        rol. Niet als vrijblijvende activiteit, maar om in de
        praktijk kennis over te brengen op professionals,
        klanten en projecten.”
Hoe brengen    “Eenmaal opgedane ervaring gaat bij ons niet verloren.
          Wij zetten die om in praktijkgerichte advisering en


jullie dat delen
          kennisoverdracht. Daarvoor hebben we het Balance
          Knowledge Center (BKC) ontwikkeld. Een unieke
          online tool voor het beheren en verspreiden van kennis
          door de hele organisatie. Het Balance Knowledge


van kennis in
          Center is georganiseerd rond strategische kennis-
          velden, de zogenaamde kennisdomeinen.

          Wij kunnen, waar we ons ook bevinden, inloggen op


de praktijk?
          het BKC. We vinden er een uitgebreide kennisbank,
          een toolbox met handige hulpmiddelen, om projecten
          nog beter uit te voeren. En er is een virtuele ontmoe-
          tingsplaats om ook onderling kennis en ervaring
          te delen.

          Zo is het Balance Knowledge Center een echte ‘asset’
          die zeer wordt gewaardeerd. Het BKC verbindt ons
          met de knowhow van andere experts, zodat we nog
          beter in staat zijn voor elke vakinhoudelijke uitdaging
          van klantzijde snel de juiste oplossing te vinden.”
Hoe kunnen   “Balance wil het beste netwerk van projectprofessionals
        zijn. Die ambitie vertaalt zich uiteraard naar ons


mensen bij
        humanresourcesbeleid. Dit kunnen we samenvatten
        met de slogan: Asset for our people, people are our
        asset. Er is dus sprake van wederkerigheid. Dit bete-
        kent dat beide partijen ‘commitment’ moeten tonen.


Balance    Balance is een aantrekkelijke werkgever voor
        ambitieuze talenten die zich willen ontwikkelen.
        Balance beloont medewerkers op marktconforme wijze,


doorgroeien?
        maar biedt bovengemiddelde instrumenten en kansen
        voor ontplooiing.

        Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de
        medewerkers zelf in staat zijn hun ontwikkeling te
        realiseren. Zelfsturing staat voorop. De medewerker
        stelt zelf zijn eigen ontwikkelingsplan op, met
        daarbij een concreet voorstel hoe de ontwikkeling
        gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld door het volgen van
        een cursus, coaching of intercollegiale training.

        Als iedereen elk jaar nog beter wordt en groeit,
        wordt Balance óók elk jaar beter en groter.”
Wat kunnen   “Naast het Balance Knowledge Center hebben we
         ook het Balance Human Resource Center ontwikkeld.


jullie mensen
         Dit is eveneens een online tool, maar dan specifiek
         gericht op ontwikkeling.

        Het Balance Development Center ondersteunt de


zélf aan hun
        ontwikkeling van professionals met vakinhoudelijke
        intercollegiale bijeenkomsten, masterclasses en
        competentiegerichte trainingen. Bovendien werken
        we nauw samen met gerenommeerde kennisinstituten,


ontwikkeling
        waaronder universitaire instellingen.

        Daarnaast is het Balance Human Resource Center
        bedoeld voor de evaluatie van opdrachten, persoon-


doen?
        lijke ontwikkelingsplannen en het in kaart brengen
        van competenties.

        Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat Balance
        faciliteert, maar dat het initiatief altijd bij de werk-
        nemer ligt. Die is zelfsturend, ook als het om de eigen
        ontwikkeling gaat. Zo onderzoekt een medewerker
        bijvoorbeeld eerst of hij/zij voldoende scoort op een
        bepaalde competentie. Mocht dit niet het geval zijn,
        dan kan hij/zij zelf een aanvullende opleiding of
        cursus volgen. Iedereen beschikt daarvoor over een
        eigen opleidingsbudget.

        Met het Balance Human Resource Center beschikken
        alle medewerkers over het instrumentarium om hun
        professionele ambities vorm te geven.”
Als ik één    “Tijdelijke
ding over     projecten,
Balance moet    blijvende
onthouden,     resultaten.”
wat is dat dan?
Contact
Amsterdam
Emmaplein 10
1075 AW Amsterdam
Tel. 020-676 39 93
Fax 020-673 80 01

Rotterdam
Westerkade 2
3016 CL Rotterdam
Tel. 010-511 99 44
Fax 010-511 99 49

Web
www.balance.nl
balance@balance.nl
Colofon
Ontwerp
Dietwee, Utrecht

Tekst
Het Souterrain, Utrecht

Druk
Drukkerij Rosbeek, Nuth
Daarom Balance

Recomendados

Brochure Start Connecting por
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingErik Janssen
614 vistas13 diapositivas
AOG School of Management por
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management Tom Rustebiel
640 vistas24 diapositivas
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton por
Jouw ruimte om te groeien bij Grant ThorntonJouw ruimte om te groeien bij Grant Thornton
Jouw ruimte om te groeien bij Grant Thorntonepernoud
322 vistas12 diapositivas
Global Brochure Hudson NL por
Global Brochure Hudson NLGlobal Brochure Hudson NL
Global Brochure Hudson NLPockett7
276 vistas16 diapositivas
141023 bd nv plaquette monde RH nl por
141023 bd nv plaquette monde RH nl141023 bd nv plaquette monde RH nl
141023 bd nv plaquette monde RH nlfelixpval
468 vistas16 diapositivas
Algemene brochure 2 m por
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m2Matter
243 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerreneseeder
365 vistas29 diapositivas
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen por
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenMeer Winst door Wendbaarheid in 5 stapen
Meer Winst door Wendbaarheid in 5 stapenYacht Interim Professionals
906 vistas10 diapositivas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 vistas32 diapositivas
Yacht de wendbare organisatie por
Yacht de wendbare organisatieYacht de wendbare organisatie
Yacht de wendbare organisatieYacht Interim Professionals
1.2K vistas65 diapositivas
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul... por
Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Flevum
183 vistas30 diapositivas
Flexibility Ontwikkelt por
Flexibility OntwikkeltFlexibility Ontwikkelt
Flexibility OntwikkeltPatrickSchouten
215 vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(14)

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 vistas
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul... por Flevum
Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...Fex  is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Fex is er leven na hofstede en demming - in 5 stappen naar winnende org cul...
Flevum183 vistas
Website tekst rond visie missie-sterktes etc por Dirk Ameel
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Dirk Ameel288 vistas
Triam Float Minimagazine 1 por slangerak
Triam Float Minimagazine 1Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1
slangerak188 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 por guest53d213
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
guest53d213301 vistas
Artikel TF Peopleshere december2014 (1) por Marjan Schollaert
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Artikel TF Peopleshere december2014 (1)
Marjan Schollaert304 vistas
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013 por vanede
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013
Van ede partners nieuwsbrief 2e kwartaal 2013
vanede144 vistas
Interview voorhoede versie DEF por Eipie Bonnema
Interview voorhoede versie DEFInterview voorhoede versie DEF
Interview voorhoede versie DEF
Eipie Bonnema253 vistas

Destacado

Recept burnout por
Recept burnoutRecept burnout
Recept burnoutChristine Wittoeck
894 vistas11 diapositivas
Maissan 2010 Stress Burnout por
Maissan 2010 Stress BurnoutMaissan 2010 Stress Burnout
Maissan 2010 Stress BurnoutFranz Maissan
1.8K vistas61 diapositivas
Hitte stress por
Hitte stressHitte stress
Hitte stressYvette van Veldhuijsen
1.3K vistas12 diapositivas
No stress por
No stressNo stress
No stressMarcus Bastiaanse
1.1K vistas17 diapositivas
Premenstrueel syndroom (pms) por
Premenstrueel syndroom (pms)Premenstrueel syndroom (pms)
Premenstrueel syndroom (pms)Maasstad Ziekenhuis
435 vistas16 diapositivas
Burn out door pasas bij atlas copco por
Burn out door pasas bij atlas copcoBurn out door pasas bij atlas copco
Burn out door pasas bij atlas copcoPasas Learning Change Mediation
702 vistas62 diapositivas

Destacado(20)

Maissan 2010 Stress Burnout por Franz Maissan
Maissan 2010 Stress BurnoutMaissan 2010 Stress Burnout
Maissan 2010 Stress Burnout
Franz Maissan1.8K vistas
Van stress naar shinen por Ralph Oei
Van stress naar shinenVan stress naar shinen
Van stress naar shinen
Ralph Oei1.3K vistas
Psychotherapie met Ouderen por Kees Spapens
Psychotherapie met OuderenPsychotherapie met Ouderen
Psychotherapie met Ouderen
Kees Spapens1.3K vistas
Mastercourse Waarsenburg cip2012 por gorismerijn
Mastercourse Waarsenburg cip2012Mastercourse Waarsenburg cip2012
Mastercourse Waarsenburg cip2012
gorismerijn351 vistas
Anti stress ppt 18 maart 2014 por YourCoach BVBA
Anti stress ppt 18 maart 2014Anti stress ppt 18 maart 2014
Anti stress ppt 18 maart 2014
YourCoach BVBA938 vistas
Stress in Relatie tot 7 Alledaagse Dingen op het Werk por mulderpc
Stress in Relatie tot 7 Alledaagse Dingen op het WerkStress in Relatie tot 7 Alledaagse Dingen op het Werk
Stress in Relatie tot 7 Alledaagse Dingen op het Werk
mulderpc648 vistas
Linked in omgaan met stress por Jolanda Meijer
Linked in omgaan met stressLinked in omgaan met stress
Linked in omgaan met stress
Jolanda Meijer190 vistas
First steps to mindfulness_ofo por OFO - IFA
First steps to mindfulness_ofoFirst steps to mindfulness_ofo
First steps to mindfulness_ofo
OFO - IFA652 vistas
Motmans & Partners: Burn-out: trend of voorbode van een psychosociale crisis? por Motmans_and_partners
Motmans & Partners: Burn-out: trend of voorbode van een psychosociale crisis?Motmans & Partners: Burn-out: trend of voorbode van een psychosociale crisis?
Motmans & Partners: Burn-out: trend of voorbode van een psychosociale crisis?
Motmans_and_partners1.6K vistas
Plato stress management & work home balance por michielcrommelinck
Plato stress management & work home balancePlato stress management & work home balance
Plato stress management & work home balance
michielcrommelinck1.2K vistas
Presentatie over stress por Marja Wien
Presentatie over stressPresentatie over stress
Presentatie over stress
Marja Wien2.3K vistas

Similar a Daarom Balance

&Samhoud Company Presentation por
&Samhoud Company Presentation&Samhoud Company Presentation
&Samhoud Company Presentationfveldhuis
920 vistas22 diapositivas
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten por
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benuttenZo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benuttenLaurens Waling
60 vistas11 diapositivas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boergkilsdonk
394 vistas32 diapositivas
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV por
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BVDit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BVTess ter Avest
1.3K vistas28 diapositivas
Referenties 2016 por
Referenties 2016Referenties 2016
Referenties 2016Angelique Van Marrewijk
120 vistas7 diapositivas
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
293 vistas32 diapositivas

Similar a Daarom Balance(20)

&Samhoud Company Presentation por fveldhuis
&Samhoud Company Presentation&Samhoud Company Presentation
&Samhoud Company Presentation
fveldhuis920 vistas
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten por Laurens Waling
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benuttenZo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten
Zo helpt Part-up al het talent in je organisatie te benutten
Laurens Waling60 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 vistas
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV por Tess ter Avest
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BVDit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Tess ter Avest1.3K vistas
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 vistas
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo por Tess ter Avest
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo
Tess ter Avest1.4K vistas
Voorstelling Creazy por Karl Boumans
Voorstelling CreazyVoorstelling Creazy
Voorstelling Creazy
Karl Boumans384 vistas
DNA Zwolle, dialoognotitie por biancameekers
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitie
biancameekers495 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 por ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu334 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0 por JeroenBuma
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3 0
JeroenBuma187 vistas
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por jmcloo
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
jmcloo283 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0 por ianlegorburu
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
ianlegorburu358 vistas
Innovatief organiseren bij ingenium por Ingenium
Innovatief organiseren bij ingeniumInnovatief organiseren bij ingenium
Innovatief organiseren bij ingenium
Ingenium38 vistas
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1] por Nanda Bartelse
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
ysc_10112_coachingbrochure-v5sp[1]
Nanda Bartelse243 vistas
Flexibility ontwikkelt por corinecrone
Flexibility ontwikkeltFlexibility ontwikkelt
Flexibility ontwikkelt
corinecrone121 vistas
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! por Mspierenburg
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Mspierenburg675 vistas

Daarom Balance

 • 2. Missie: In projecten blijvende waarde creëren voor onze opdrachtgevers en professionals. Visie: Slagkracht ontwikkel je door de beste mensen en de nieuwste inzichten steeds weer bijeen te brengen.
 • 3. Vertel me, “Wij managen en realiseren projecten, zowel bij grote ondernemingen als bij publieke organisaties. voor ik Balance kun je daarmee het best omschrijven als een bureau voor project- en interim-management. Concreet zijn we actief op vier gebieden: financieel, juridisch, technisch en zorgmanagement. de volgende Ons team telt inmiddels zo’n 350 professionals. We werken met veel enthousiasme voor uiteenlopende opdrachtgevers voor wie we onze kennis en ervaring meeting mogen inzetten. Daarbij hebben we, wat de concrete opdracht ook inhoudt, steeds dezelfde doelstelling voor ogen: op tijdelijke basis blijvende resultaten creëren. Dat is uiteindelijk het bestaansrecht van Balance en inga, wat daar willen we ook op afgerekend worden! De projecten en veranderingstrajecten waarvoor we worden ingeschakeld zijn vaak ingewikkeld en Balance doet. omvangrijk, en liggen soms ook gevoelig. Dat betekent dat we niet alleen vakinhoudelijk een bijdrage leveren. Vakmanschap is uiteraard vereist, maar nog niet voldoende. We beschikken ook over het benodigde inlevingsvermogen, hebben respect voor organisaties die hun ambities willen realiseren. Daarnaast hebben we niet alleen de persoonlijke ‘drive’ om elk project succesvol af te ronden. Bij ons leeft ook heel sterk het besef dat we elke keer mogen bijdragen aan het succes van álle betrokkenen, dus ook van onze klanten.”
 • 4. Wat “We streven altijd naar langetermijnsucces. Daarom steken we veel tijd en energie in de opbouw onderscheidt van een actief netwerk van opdrachtgevers en profes- sionals. Dat netwerk inspireert alle betrokkenen en stuurt aan op groei en ontwikkeling, van zowel individuele mensen als organisaties. Balance nu Groeien en je blijven ontwikkelen vinden wij net zo vanzelfsprekend (en noodzakelijk) als ademhalen. Zowel voor professionals als voor onze opdrachtgevers. eigenlijk Voor professionals geldt: ‘grow or go’. Dat klinkt misschien hard, maar bij Balance werken uitsluitend mensen die zelf niets anders willen dan groeien. Voor onze klanten betekent deze visie dat wij altijd van andere aansturen op het realiseren van doelstellingen. We zijn dan ook een zeer ambitieuze club. We willen het beste netwerk van projectprofessionals zijn. bureaus? We nodigen iedereen uit om zelf te ervaren hoe we deze ambitie waarmaken. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons steeds opnieuw verplaatsen in de specifieke doelstellingen en het speelveld van de desbetreffende organisatie. Nog belangrijker is dat we daadwerkelijk onze betrok- kenheid tonen en investeren in de relatie met de mensen die aan de zijde van de opdrachtgever werken.”
 • 5. Doen jullie “Integendeel. Wij krijgen niet eens de gelegenheid om ons steeds te herhalen. Dit vloeit voort uit onze visie. niet elke Slagkracht ontwikkel je alleen door steeds de beste mensen en nieuwste inzichten bij elkaar te brengen. Bij die nieuwste inzichten moet je denken aan kennis keer hetzelfde die continu geactualiseerd wordt en aan het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen het werkterrein. We willen met Balance in de voorhoede opereren. kunstje? Dan is het niet voldoende dat je hoogopgeleide, ervaren mensen in dienst hebt. Je moet ook met z’n allen steeds beter willen worden. Wij groeien door een levendige uitwisseling van ideeën en ervaringen. Iets anders is dat de opdrachten, mede dankzij de omvang van het klantenpakket, uiteraard variëren. Balance wordt ingeschakeld door uiteenlopende opdrachtgevers, van overheden tot industriële bedrijven en van banken tot zorginstellingen. Daarbinnen is bij elk project de vraagstelling uniek, evenals de gewenste inzet. De ene keer gaat het om het bieden van continuïteit door een tijdelijke manager, een volgende keer om het implementeren van nieuwe regelgeving en een derde keer om het inzetten van een projectteam. Zo komt het dat wij zowel de gewenste knowhow en routine kunnen bieden als een frisse blik en een onbevangen geest.”
 • 6. Waarom “Professionals, dat is wat we zijn. Wij vormen een pluriforme groep mensen. Vanuit de gezamenlijke hebben jullie ambitie en kernwaarden stellen wij ons ten doel om projecten tot een goed einde te brengen. Onder alle omstandigheden. Daar begint onze professionaliteit. het toch Een belangrijk kenmerk is verder dat we ons snel integreren met onze tijdelijke collega’s, het personeel van de opdrachtgever. We komen altijd met een duide- lijke doelstelling: we streven ernaar onszelf overbodig steeds over te maken. Dit door actief onze kennis over te dragen op de medewerkers van de opdrachtgever. We zijn geen solisten die voor de eigen ‘eer en glorie’ werken, maar teamplayers die in staat zijn anderen te professionals? inspireren, te begeleiden en te helpen. Om mogelijke ‘conflicts of interest’ te voorkomen geeft elke professional openheid over eventuele neven- functies en andere zaken die mogelijk het belang van de opdrachtgever kunnen schaden. Om de integriteit van onze organisatie en de professionals verder te bewaken zijn er strikte richtlijnen. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld nooit gegevens van opdrachtgevers aan derden.”
 • 7. Wat moet “Balance is een bedrijf waar alle activiteiten zijn gebaseerd op een aantal kernwaarden. Die gelden ik weten voor de hele organisatie en voor elke individuele professional. De kernwaarden zijn onze ‘ankers’. Het zijn er vier: Friendship, Wisdom, A Sense of over jullie Accomplishment en Excitement. Wat bedoelen we hier precies mee? Friendship is voor ons ‘verbinden’. Het uitwisselen bedrijfscultuur? van kennis. Het matchen van mensen. Maar ook: het creëren van een teamspirit en het onderhouden en uitbreiden van sociale netwerken. Verbindingen maken komt heel dicht bij wat Balance in essentie doet. Tussen bedrijven zitten geen verbindingen; die zitten altijd tussen mensen. Aan ons de taak om deze verbindingen te maken en te behouden. Zo zorgen we ervoor dat we optimale teams samen- stellen, die evenwichtig zijn qua ervaring, competen- ties en type mensen. Verder geven we met Friendship inhoud aan ontmoetingen, zoals trainingen en master- classes. Opnieuw: niet alleen onderling, maar ook samen met onze relaties. Deze bijeenkomsten kunnen workshops zijn of virtueel plaatsvinden. Dan de kernwaarde Wisdom. Balance streeft naar toegevoegde waarde door de professionals een steeds groeiend netwerk aan kennis en ervaring aan te bieden. Het gaat daarbij steeds om het tonen van effectieve methodes en inzichten. Door deze continue dialoog binnen Balance delen we kennis en inzichten. En dat is iets waar iedereen beter van wordt.”
 • 8. En wat zijn “Onze derde kernwaarde is: A Sense of Accomplishment. Dat betekent bij ons: niet snel een project ‘doorvliegen’, dan jullie maar een structurele bijdrage leveren. Door het creëren van toegevoegde waarde bij elk project kunnen onze professionals tegelijk een groeispurt maken. Wat uit- eindelijk telt in je carrière, dat zijn niet de kleine dage- andere lijkse zaken. Voor ons geldt dat we trots en geïnspireerd zijn omdat we bijdragen aan maatschappelijk relevante projecten en andere zaken die er echt toe doen. kernwaarden? Tot slot: Excitement. Hoe belangrijk is dat bij het realiseren van projecten? Voor ons is het misschien wel de belangrijkste kernwaarde. Onze andere kern- waarden zijn onmisbaar voor het bieden van zekerheid en het bundelen van vertrouwen, en ze garanderen een degelijke aanpak. Maar er moet ook een vonk overgebracht worden. Spanning, dynamiek, inspiratie – als die ontbreken kom je nooit verder dan een krachteloos ‘opdracht volbracht’. En dat is voor ons en onze opdrachtgevers niet goed genoeg. Excitement staat bij Balance ook voor een cultuur van met plezier excelleren en het streven in de voorhoede te opereren. Wij creëren rond onze projecten verschillende neven- activiteiten, variërend van intensieve workshops tot gezellige bijeenkomsten. Het zijn voor iedereen de momenten om je batterij weer op te laden, om nieuwe dingen te ontdekken en om elkaar te inspireren. Samengevat vormen onze kernwaarden de basis van waaruit wij onze visie ontwikkelen en onze missie realiseren.”
 • 9. Dat jullie zo “Onze kernwaarden leiden meteen naar het belang van kennis binnen onze organisatie. In onze visie veel kennis is het ontwikkelen en uitwisselen van kennis een natuurlijk bestanddeel van het verbinding maken met onze opdrachtgevers. en ervaring Doordat opdrachtgevers zich steeds meer terug- trekken op kernactiviteiten, moeten zij op andere gebieden kennis en ervaring prijsgeven. Balance biedt een antwoord op deze ontwikkeling. Wij doen dit hebben, door de inzet van capaciteit, maar tevens met eigen methodes en processen. Maar ook worden wij ingezet bij kernactiviteiten, waarbij we aansluiten bij het vak- inhoudelijke niveau van de vaste medewerkers en ons wat heb ik snel inwerken in de materie en vraagstukken. Balance positioneert zich dus steeds als probleem- oplosser. Wij beschouwen kennis (in de brede zin van daaraan? het woord) als een cruciale factor bij het leveren van oplossingen voor onze opdrachtgevers. Kennismanagement speelt dan ook een belangrijke rol. Niet als vrijblijvende activiteit, maar om in de praktijk kennis over te brengen op professionals, klanten en projecten.”
 • 10. Hoe brengen “Eenmaal opgedane ervaring gaat bij ons niet verloren. Wij zetten die om in praktijkgerichte advisering en jullie dat delen kennisoverdracht. Daarvoor hebben we het Balance Knowledge Center (BKC) ontwikkeld. Een unieke online tool voor het beheren en verspreiden van kennis door de hele organisatie. Het Balance Knowledge van kennis in Center is georganiseerd rond strategische kennis- velden, de zogenaamde kennisdomeinen. Wij kunnen, waar we ons ook bevinden, inloggen op de praktijk? het BKC. We vinden er een uitgebreide kennisbank, een toolbox met handige hulpmiddelen, om projecten nog beter uit te voeren. En er is een virtuele ontmoe- tingsplaats om ook onderling kennis en ervaring te delen. Zo is het Balance Knowledge Center een echte ‘asset’ die zeer wordt gewaardeerd. Het BKC verbindt ons met de knowhow van andere experts, zodat we nog beter in staat zijn voor elke vakinhoudelijke uitdaging van klantzijde snel de juiste oplossing te vinden.”
 • 11. Hoe kunnen “Balance wil het beste netwerk van projectprofessionals zijn. Die ambitie vertaalt zich uiteraard naar ons mensen bij humanresourcesbeleid. Dit kunnen we samenvatten met de slogan: Asset for our people, people are our asset. Er is dus sprake van wederkerigheid. Dit bete- kent dat beide partijen ‘commitment’ moeten tonen. Balance Balance is een aantrekkelijke werkgever voor ambitieuze talenten die zich willen ontwikkelen. Balance beloont medewerkers op marktconforme wijze, doorgroeien? maar biedt bovengemiddelde instrumenten en kansen voor ontplooiing. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de medewerkers zelf in staat zijn hun ontwikkeling te realiseren. Zelfsturing staat voorop. De medewerker stelt zelf zijn eigen ontwikkelingsplan op, met daarbij een concreet voorstel hoe de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld door het volgen van een cursus, coaching of intercollegiale training. Als iedereen elk jaar nog beter wordt en groeit, wordt Balance óók elk jaar beter en groter.”
 • 12. Wat kunnen “Naast het Balance Knowledge Center hebben we ook het Balance Human Resource Center ontwikkeld. jullie mensen Dit is eveneens een online tool, maar dan specifiek gericht op ontwikkeling. Het Balance Development Center ondersteunt de zélf aan hun ontwikkeling van professionals met vakinhoudelijke intercollegiale bijeenkomsten, masterclasses en competentiegerichte trainingen. Bovendien werken we nauw samen met gerenommeerde kennisinstituten, ontwikkeling waaronder universitaire instellingen. Daarnaast is het Balance Human Resource Center bedoeld voor de evaluatie van opdrachten, persoon- doen? lijke ontwikkelingsplannen en het in kaart brengen van competenties. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat Balance faciliteert, maar dat het initiatief altijd bij de werk- nemer ligt. Die is zelfsturend, ook als het om de eigen ontwikkeling gaat. Zo onderzoekt een medewerker bijvoorbeeld eerst of hij/zij voldoende scoort op een bepaalde competentie. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan hij/zij zelf een aanvullende opleiding of cursus volgen. Iedereen beschikt daarvoor over een eigen opleidingsbudget. Met het Balance Human Resource Center beschikken alle medewerkers over het instrumentarium om hun professionele ambities vorm te geven.”
 • 13. Als ik één “Tijdelijke ding over projecten, Balance moet blijvende onthouden, resultaten.” wat is dat dan?
 • 14. Contact Amsterdam Emmaplein 10 1075 AW Amsterdam Tel. 020-676 39 93 Fax 020-673 80 01 Rotterdam Westerkade 2 3016 CL Rotterdam Tel. 010-511 99 44 Fax 010-511 99 49 Web www.balance.nl balance@balance.nl Colofon Ontwerp Dietwee, Utrecht Tekst Het Souterrain, Utrecht Druk Drukkerij Rosbeek, Nuth