Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso (19)

Más de histgeo345 (20)

Anuncio

L’ACTIVITAT INDUSTRIAL. 3r eso

 1. 1. L’ACTIVITAT INDUSTRIAL: DESLOCALITZACIÓ I GLOBALITZACIÓ
 2. 2. D’UNA SOCIETAT AGRÀRIA A UNA D’INDUSTRIAL <ul><li>Fins s. XVIII  producció artesanal </li></ul><ul><li>primers tallers: pocs treballadors </li></ul><ul><ul><li>mateix habitatges </li></ul></ul><ul><ul><li>eines molt simples  procés lent i costós </li></ul></ul><ul><ul><li>sovint es compaginava la feina al taller amb el treball de camp. </li></ul></ul><ul><li>Finals s. XVIII. Anglaterra </li></ul><ul><ul><li>primeres fàbriques </li></ul></ul><ul><ul><li>característiques de la producció a les fàbriques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>màquines </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>noves fonts d’energia (1r carbó, més tard electricitat i petroli) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cadena de producció  divisió del treball </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>mecanització: </li></ul><ul><ul><li>reduir temps de fabricació </li></ul></ul><ul><ul><li>productes tots iguals: + qualitat i + barat </li></ul></ul><ul><ul><li>propietaris fàbrica  inversió de diners per pagar la maquinària. </li></ul></ul><ul><ul><li>feines especialitzades  més rendiments i feina més dura i monòtona </li></ul></ul>Youtube. Tiempos modernos. Seqüència 1 <ul><li>Localització de les primeres fàbriques  ciutats </li></ul><ul><ul><ul><li> fort creixement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- èxode rural (pagesos a ciutat ) </li></ul></ul></ul>REVOLUCIÓ INDUSTRIAL  - Conjunt de canvis en l’economia i la societat
 4. 5. <ul><li>Localització de la Rev. Industrial  pocs països </li></ul><ul><ul><li>Europa Occidental </li></ul></ul><ul><ul><li>Estats Units </li></ul></ul><ul><ul><li>Japó </li></ul></ul><ul><li>Activitat industrial </li></ul><ul><ul><li> principal element diferenciador entre les zones desenvolupades i les subdesenvolupades. </li></ul></ul>Rev. Industrial. 3 etapes: - 1ª revolució: cap el 1750 - 2ª : cap el 1870 - 3ª : comença cap el 1970 i encara continua .
 5. 6. L’ACTUAL REVOLUCIÓ INDUSTRIAL <ul><li>Nova revolució en indústries que fan servir alta tecnologia </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>microelectrònica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>informàtica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>telecomunciacions </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>biotecnologia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>nous materials </li></ul></ul></ul></ul></ul>- Pocs treballadors i molt qualificats <ul><li>Indústries tradicionals (siderúrgia, tèxtil, naval…)  crisi </li></ul><ul><li> reconversió industrial (glossari) </li></ul><ul><li>Nova organització del treball  globalització econòmica: </li></ul><ul><ul><li>producció destinat al mercat mundial </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>concentració empresarial per ser més competitius </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>multinacionals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>presents a diferents països. Són molt competitives pq fabriquen a preu més barat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Processos de producció globals  deslocalització </li></ul></ul>
 6. 7. Indústria orientada al consumidor  màrqueting - productes que la societat demani i que destaquin per sobre de la competència - important saber adaptar-se als canvis de gustos del consumidor <ul><li>Empreses destinen part del pressupost a: </li></ul><ul><ul><li>màrqueting i publicitat </li></ul></ul><ul><ul><li>recerca i desenvolupament (R + D) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>productes nous, més sofisticats i personalitzats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>organització eficient de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>millora de les vies de comercialització </li></ul></ul>Terciarització de la indústria
 7. 8. ON ES LOCALITZEN LES INDÚSTRIES? <ul><li>Facilitat per al transport. </li></ul><ul><ul><ul><li>llocs ben comunicats. Ex: AP- 7 // N- II </li></ul></ul></ul><ul><li>Disponibilitat, qualificació i cost de la mà d’obra. </li></ul><ul><li>- segons l’empresa es buscarà mà d’obra més o menys qualificada. </li></ul><ul><li>Proximitat dels consumidors. </li></ul><ul><li>- important per les indústries que fabriquen productes peribles. </li></ul><ul><li>Factors polítics. </li></ul><ul><li>- No conflictes, corrupció dèbil i es garanteixi la propietat privada. </li></ul><ul><li>Proximitat d’altres indústries </li></ul><ul><li>- polígons industrials o parcs tecnològics </li></ul><ul><li>- compartir serveis i es reparteixen el cost </li></ul><ul><li>- indústries complementàries (automòbils – seients per a cotxes – pneumàtics) </li></ul><ul><li>Preu del sòl. </li></ul><ul><li>Abundància de recursos naturals </li></ul><ul><li>- no és factor condicionant pq els materials es poden transportar </li></ul>
 8. 9. ELS PRINCIPALS TIPUS D’INDÚSTRIES INDÚSTRIA PESANT <ul><li>productes necessaris per al desenvolupament d’altres activitats industrials. </li></ul><ul><li>principals indústries: </li></ul><ul><ul><li>siderúrgia </li></ul></ul><ul><ul><li>metal·lúrgia </li></ul></ul><ul><ul><li>petroquímica </li></ul></ul><ul><ul><li>indústria del ciment </li></ul></ul><ul><ul><li>indústries de béns d’equipament </li></ul></ul><ul><li>Gran quantitat de primeres mat i energia. </li></ul><ul><li>Complexes instal·lacions </li></ul><ul><li>Situats a prop dels llocs d’extracció de primeres matèries o dels ports </li></ul>INDÚSTRIA LLEUGERA <ul><li>Produeix béns de consum, productes elaborats destinats als consumidors </li></ul><ul><li>principals indústries: </li></ul><ul><ul><li>alimentació </li></ul></ul><ul><ul><li>electrònica </li></ul></ul><ul><ul><li>automòbil </li></ul></ul><ul><ul><li>tèxtil </li></ul></ul><ul><li>Consumeixen menys primeres mat i menys energia. </li></ul><ul><li>situades prop dels nuclis de població a prop de les principals vies de comunicació </li></ul>
 9. 10. Parc tecnològic a Badalona
 10. 11. LES GRANS REGIONS INDUSTRIALS <ul><li>Països desenvolupats tenen una indústria potent. </li></ul><ul><ul><li>estabilitat política </li></ul></ul><ul><ul><li>capital per invertir (fàbriques i tecnologia) </li></ul></ul><ul><ul><li>infraestructures de transport </li></ul></ul><ul><ul><li>mà d’obra qualificada </li></ul></ul><ul><ul><li>habitants consumidors </li></ul></ul><ul><li>Alguns països en vies de desenvolupament s’estan industrialitzant ràpidament. </li></ul><ul><ul><li>Xina i Índia </li></ul></ul><ul><ul><li>Brasil </li></ul></ul><ul><li>Països sense industrialització </li></ul><ul><ul><li>no estabilitat política </li></ul></ul><ul><li>3 grans regions industrials: </li></ul><ul><ul><li>Europa Occidental </li></ul></ul><ul><ul><li>EUA </li></ul></ul><ul><ul><li>Japó </li></ul></ul>
 11. 12. INDÚSTRIA ALS PAÏSOS DESENVOLUPATS <ul><li>Grans empreses són occidentals. Per què? </li></ul><ul><ul><li>disposen de capital per crear i mantenir una indústria. </li></ul></ul><ul><ul><li>moltes són multinacionals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>des dels anys 90 (s.XX) traslladen la producció en països menys desenvolupats. Causes: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>incentius fiscals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>legislació menys estricta (condicions laborals i mediambient ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>NO totes les indústries es deslocalitzen. </li></ul><ul><ul><li>armament </li></ul></ul><ul><ul><li>productes peribles </li></ul></ul><ul><ul><li>alta tecnologia </li></ul></ul><ul><li>Es traslladen els processos que necessiten mà d’obra poc qualificada. </li></ul><ul><li>Es reserven les tasques de direcció . </li></ul><ul><li>Des de 1970  de la població activa en el sector industrial. </li></ul><ul><li>producció  : </li></ul><ul><ul><li>noves tecnologies  necessiten mà d’obra + qualificada . </li></ul></ul><ul><li>Localització: perifèria urbana o espais rurals ben comunicats  polígons industrials </li></ul>
 12. 13. Nacionalitat de les deu multinacionals industrials més importants del món.
 13. 14. Evolució de l’ocupació industrial als països desenvolupats. Comportament de l’ocupació i de la productivitat industrials als països desenvolupats.
 14. 15. INDÚSTRIA ALS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS <ul><li>Majoria d’aquests països tenen POCA indústria. </li></ul><ul><li>Deslocalització  industrialització ràpida d’alguns països (Xina, Índia) </li></ul><ul><li>   població activa sector secundari </li></ul><ul><li>condicions avantatjoses per instal·lar-se i mantenir inversions </li></ul><ul><li>beneficis revertits als països desenvolupats. </li></ul><ul><li>afavoreixen la industrialització (llocs de treball, tècniques de producció…) </li></ul><ul><li>Localització: grans ciutats </li></ul><ul><ul><li>abundant mà d’obra (èxode rural) </li></ul></ul><ul><ul><li>millor infraestructures del transport </li></ul></ul><ul><ul><li>a prop dels ports (si en tenen)  exportació </li></ul></ul>- No lleis ni drets laborals  explotació laboral + economia submergida
 15. 16. INDÚSTRIA A LA UE <ul><li>UE: 1ª regió industrial del món. </li></ul><ul><ul><li>Espai Schengen: llibertat de moviment de mercaderies, persones i capital.  important mercat europeu </li></ul></ul><ul><ul><li>fusió empresarial  grans empreses  més competitives </li></ul></ul><ul><li>Indústries pesants: </li></ul><ul><ul><li>metal·lúrgia </li></ul></ul><ul><ul><li>maquinària </li></ul></ul><ul><ul><li>béns d’equipament </li></ul></ul><ul><li>Indústries lleugeres: </li></ul><ul><ul><li>química </li></ul></ul><ul><ul><li>automobilística </li></ul></ul><ul><ul><li>alimentària </li></ul></ul><ul><ul><li>fabricació equips òptics </li></ul></ul><ul><li>Diferències regionals : </li></ul><ul><ul><li>Europa occidental. Alemanya + industrialitzat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ocupació industrial baixa  reconversió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>deslocalització de la producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Europa oriental. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>països amb pes important de la indústria (Polònia, Rep.Txeca, Eslovàquia i Eslovènia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>beneficis entrar a la UE: ajuts públics i deslocalització  feina </li></ul></ul></ul>* Malta: beneficis deslocalització alta tecnologia (= que Irlanda i Hongria)
 16. 17. Població ocupada en la indústria
 17. 18. <ul><li>Reptes de la UE </li></ul><ul><li>Punts febles: </li></ul><ul><ul><li>poca inversió destinada a la recerca i innovació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>indústria endarrerida en alguns sectors com biotecnologia i informàtica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>investigadors i científics es traslladen a EUA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xina i Índia  inversions per a la recerca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fomentar la cooperació entre empreses  compartir despeses per 1 projecte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Airbus </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>fer front a la creixent competència d’Àsia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>productes barats, salaris baixos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>competir amb articles innovadors, de qualitat, avançats tecnològicament i amb un bon disseny. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>establir plans per reduir la contaminació i el consum energètic </li></ul></ul>
 18. 19. INDÚSTRIA A ESPANYA <ul><li>Sector industrial a Espanya: 10% de la població activa </li></ul><ul><li>actualment: molta gent NO té feina: ATUR </li></ul><ul><li>majoria empreses: PIMES (petita i mitjana empresa)  menys de 250 treballadors </li></ul><ul><li>empreses estrangeres  multinacionals </li></ul><ul><li>procés industrialització: + tard que altres països europeus (mitjants s. XIX) </li></ul><ul><li>primeres àrees industrialitzades: CAT, Euskadi i Astúries </li></ul><ul><li>a partir de 1960 (desarrollismo)  creixement industrial </li></ul><ul><ul><li>més punts industrials </li></ul></ul><ul><ul><li>més població activa </li></ul></ul><ul><li>a partir de 1980 </li></ul><ul><ul><li>reconversió industrial (1986 entrada a la CEE)  renovació tecnològica </li></ul></ul><ul><li>Actualment  indústria alimentària i begudes pes important </li></ul><ul><ul><li>automòbil, metal·lúrgia i química, construcció (CRISI) </li></ul></ul><ul><ul><li>producció es ven a Espanya i s’exporta a la UE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Espanya importa molts productes, més que n’exporta. </li></ul></ul>
 19. 20. La indústria a Espanya. Producció i principals indústries per comunitats autònomes
 20. 21. SECTOR SECUNDARI A CATALUNYA <ul><li>Segle XIX: Catalunya era “la fàbrica d’Espanya”, una de les primeres zones que es van industrialitzar. </li></ul><ul><ul><li>actualment. Zona amb més producció industrial i més inversió en R + D </li></ul></ul><ul><li>A partir de 1960: canvis importants: </li></ul><ul><ul><li>pèrdua importància de sectors tradicionals (tèxtil) + desenvolupament de nous sectors (químic, electromecànic, arts gràfiques i informàtica i electrònica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment sector alimentari i begudes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creixent internacionalització de la indústria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deslocalització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>exportació a UE </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> població activa en aquest sector i  del sector terciari </li></ul></ul><ul><li>Localització: àrea metropolitana de BCN + zones del Baix Ll., Vallès i Tarragona (petroquímica). </li></ul><ul><ul><li>bones comunicacions </li></ul></ul>

×