Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Tema 15 la forma de vida dels romans

 1. Tema 15 La forma de vida dels romans
 2. 1. Una societat desigual • La població de l’imperi romà es dividia en: – Els ciutadans (homes) podien participar en política, ser sacerdots, iniciar causes penals, ser propietaris i casar-se. Es diferenciaven per es riqueses. – Els no-ciutadans no tenien cap d’aquests drets. Podien ser lliures o esclaus. Els esclaus pertanyien a una altra persona que els podia donar la llibertat, passaven a ser lliberts. Les dones també pertanyien a aquest grup.
 3. • El dret de ciutadania es va anar estenent i en el segle III l’emperador Caracalla el va concedir a tots els homes lliures de l’imperi.
 4. • Les dones – Les dones mai no varen ser considerades ciutadanes i, per tant, mancaven de la major part dels drets. – Eren tutelades per un home (pare, germà, marit, o altre parent). – No obstant això, podien tindre propietats, regentar negocis i participar en festes i espectacles. – El paper fonamental atribuït a les dones era la criança dels fills. Tanmateix moltes treballaven al camp, a les botigues, com a comares...
 5. 2. Una economia pròspera SECTOR PRIMARI • L’agricultura era una activitat bàsica i el blat, la vinya i l’olivera els conreus principals (trilogia mediterrània). • Hi havia xicotets i grans propietaris, les terres dels quals eren treballades per camperols i esclaus.
 6. SECTOR SECUNDARI • L’artesania es desenvolupava en tallers ubicats a les ciutats. • La mineria se centrava en l’explotació d’or, plata, ferro, coure, estany, plom i mercuri; i a la costa sal.
 7. SECTOR TERCIARI • El comerç va ser intens tant dins com fora de l’imperi i era possible gràcies a una mateixa moneda en tot l’imperi i a la xarxa de calçades i ports: – Oli i blat de pa península Ibèrica – Ambre i pells del Bàltic – Espècies, seda i cotó de la Xina – Esclaus d’Àfrica
 8. Rutes comercials i mercaderies més importants
 9. Tipus de vivendes: domus, ínsula, vil·la La domus • Casa unifamiliar habitualment d’una sola planta i ubicada a les ciutats on vivien les famílies riques. • Les habitacions s’organitzaven a partir d’un pati central anomenat atrium. A l centre hi havia un estany o impluvium que servia per arreplegar l’aigua de pluja i refrescar la casa a l’estiu. • A continuació hi havia un pati amb columnes i jardí.
 10. Reconstrucció d’una domus
 11. L’ínsula • Edificis d’uns quants pisos formats per habitatges menuts on vivia la majoria de la població de les ciutats. • Normalment pertanyien a un sol propietari que les llogava a persones més humils. • Estaven fetes de fusta i rajola i no tenien aigua corrent.
 12. La vil·la • Era una gran explotació agrícola que pertanyia a un sol propietari, es trobaven al camp i en ella hi havia una gran mansió (1) on vivia la família de l’amo, i cabanyes menudes per als camperols i esclaus que feien les faenes. • També magatzems (2), cellers, corrals (3), cavallerisses (4), ... • A algunes vil·les hi havia màquines senzilles com: – molins (5) per moldre els cereals – Premses (6) per transformar el raïm i les olives en vi i oli respectivament.
 13. Reconstrucció d’una vil·la
 14. 3. L’arquitectura: grans constructors i enginyers • Els romans eren uns constructors excel·lents. Ho prova el fet que: – moltes de les seues obres han arribat fins l’actualitat – van crear tècniques que es continuen utilitzant hui amb lleugeres modificacions (formigó).
 15. Característiques de l’arquitectura romana: Els edificis romans eren molt sòlids gràcies als materials utilitzats i als sistemes constructius emprats.
 16. • Materials – Els més utilitzats eren la pedra, la rajola i la fusta, – A més de dues grans aportacions: • Formigó era una mescla de pedres, arena, aigua i calç. • Morter era una mescla d’arena, aigua i calç que servia com argamassa entre els carreus de pedra o les rajoles
 17. • Sistemes constructius – Els edificis podien cobrir-se amb sostres plans (sistema constructiu arquitravat com a Grècia). – Però també s’empraren altres elements de construcció com l’arc, la volta i la cúpula que formaren sostres voltats o corbats (sistema constructiu voltat): • L’arc: Element de construcció de forma corba que cobreix un buit entre dos pilars, columnes o dos punts. • La volta: Sostre corbat format per la successió d’arcs. • La cúpula: Construcció de forma semiesfèrica que cobreix un edifici.
 18. Arc de Cabanes (Castelló) Basílica de Constantí (Roma) Cúpula del Panteó (Roma) Volta de canó
 19. • Decoració – Els romans decoraven • Els murs amb pintures. • Els terres amb mosaics. • Els murs exteriors amb relleus.
 20. • Construccions més importants: – Les grans obres arquitectòniques romanes tenien sempre un sentit pràctic, és a dir, eren destinades a satisfer les necessitats de la població. – Solien ser monumentals, perquè els qui les contemplaren sentiren que els romans eren molt poderosos.
 21. – Podem classificar els edificis romans per funcions: • Obres públiques: calçades (carreteres), ponts i aqüeductes per abastar d’aigua la població. • Religiosos: temples on es realitzaven el culte religiós. • Polítics i econòmics: cúria, on es reunia el senat, i basílica, on es realitzaven els intercanvis comercials i s’administrava justícia. • Per a l’oci: amfiteatres (lluites de gladiadors), teatres (representació de comèdies i tragèdies) i circs (curses de quadrigues de cavalls). • Per cuidar el cos: gimnasos i termes o banys públics. • Monuments commemoratius: arcs de triomf i columnes que servien per recordar fets importants o grans victòries.
 22. Maison Carrée, temple romà a Nimes (França) Basílica de Constantí (Roma)
 23. Colosseu, amfiteatre (Roma)
 24. 4. L’urbanisme romà: les ciutats • Les ciutats eren centres principals de la vida política, econòmica, social i cultural de l’imperi romà. • Els romans van fundar gran quantitat de ciutats per tot l’imperi. • La capital era Roma, urbs més gran i important (un milió d’habitants en l’època de major esplendor), la que totes les altres tractaven d’imitar.
 25. • Estructura d’una ciutat romana: – Planta rectangular amb plànol en quadrícula organitzat a partir de dos eixos, el cardo, carrer principal que travessava la ciutat de N a S, i el decumanus, que anava d’O a E. – En l’encreuament entre aquests dos carrers hi havia el fòrum, una plaça on es desenvolupava la vida política, cultural i social. Estava porticat i al seu voltant es trobaven els edificis més importants (cúria, basílica, temples, arcs de triomf, amfiteatre...). – Estaven equipades amb tot tipus de serveis: teatres, font, clavegueram...
 26. 5. Escultura, pintura i mosaic • L’ESCULTURA: ESTÀTUES I RELLEUS – Adornaven places, edificis públics, palaus. – Estaven fetes en marbre o bronze. – Els romans copien els models grecs: • Representen figures humanes • Copien escultures gregues (moltes les coneixem per còpies romanes) – Introduïren una novetat: el retrat realista • Elaboren retrats que destacaven pel seu marcat realisme (representaven els defectes físics de les persones) • Hi havia diversos tipus: cos sencer, bustos, eqüestres. – Els relleus es feien servir per decorar edificis.
 27. Columna Trajana (Roma)
 28. • LA PINTURA – Els murs interiors dels edificis es decoraven amb pintures. – Representen diversos motius: imitacions de marbre, elements arquitectònics, escenes de la vida quotidiana, retrats...
 29. • EL MOSAIC – La tècnica del mosaic la van prendre els romans dels grecs, però la perfeccionaren. – S’elaboraven amb peces de colors xicotetes, les tessel·les, que s’incrustaven sobre morter. – Els temes representats eren variats: dibuixos geomètrics, escenes de la vida quotidiana, lluites de gladiadors...
 30. 6. La religió romana • La religió era molt important per als romans. • Eren politeistes. Els déus principals eren Júpiter, Juno i Minerva, coneguts com la tríada capitolina. • Els ritus religiosos es practicaven en els temples. Eren semblants als grecs, les deferències més importants eren que: – Els romans s’alçaven sobre un pòdium. – Tenien una façana principal destacada per una escalinata d’accés.
 31. • A les cases els romans disposaven d’un altar menut on retien culte a tres grups de divinitats: – Els lars, genis protectors de la llar. – Els penats, déus que asseguraven el proveïment de la casa. – Els manes, esperits dels avantpassats. • Els emperadors eren considerats déus i se’ls retia culte. • Eren molt tolerants i permetien als poble conquerits mantenir la seua religió. També van adoptar déus d’altres pobles: als grecs els varen canviar el nom i van incorporar déus orientals com Isis o Mitra. • Els sacerdots s’encarregaven de practicar el culte, que generalment consistia en sacrificis d’animals.
 32. 7. El cristianisme • En el segle I dC va nàixer una nova religió, el cristianisme. • Segons la Bíblia, Jesús va nàixer a Palestina, una regió conquerida pels romans. Als 30 anys va reunir un grup de deixebles, els apòstols i va difondre un nou missatge religiós. Tres idees constitueixen la base del cristianisme: – Hi ha un sol Déu i totes les persones són iguals davant els seus ulls. – Els éssers humans s’han d’estimar i perdonar. – Aquells que es comporten segons eixe ideal gaudiran del paradís en la vida eterna (després de la mort). • Aquest missatge va preocupar els dirigents jueus, que veien perillar el seu poder. Per això, van acusar Jesús i el van condemnar a morir en la creu. Segons la Bíblia, va ressuscitar tres dies després.
 33. • La persecució – Després de la mort de Jesús, els apòstol continuaren estenent el seu missatge. – Les primeres comunitats cristianes es van agrupar en esglésies dirigides per un bisbe i enterraven els seus morts a les catacumbes (galeries subterrànies) – Els cristians varen ser perseguits pels romans perquè rebutjaven el culte a l’emperador i a les esglésies barrejaven els rics i els pobre, els romans i els bàrbars. Malgrat les persecucions els nombres de cristians va anar augmentant.
 34. • El cristianisme religió oficial – L’any 313, l’emperador Constantí va concedir els cristians la llibertat religiosa (Edicte de Tolerància) i els permeté celebrar els ritus en públic. – Es van construir les primeres basíliques (temples). – L’any 380, l’emperador Teodosi declarà el cristianisme com a única religió oficial de l’imperi romà. Per tant, • Es varen perseguir totes les altres. • Es va crear una organització oficial, l’Església. El papa, bisbe de Roma va adquirir el paper de guia per tots els cristians, d’ell depenien la resta de bisbes. • Els bisbes es reuniren en concilis per definir i precisar els aspectes fonamentals de la doctrina cristiana.
Publicidad