Excretory system ม.5

BY TASSANEEYA CHUENCHAROEN
จุดประสงค์การเรียนรู้
 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปความหมายของของ
เสีย และการขับถ่าย
 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการ
ขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด
 สืบค้นข้อมูล ทากิจกรรม และสรุปเกี่ยวกับ
โครงสร้างของไต และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
 สืบค้นข้อมูล ทากิจกรรม และสรุปการทางานของ
ไตกับการรักษาดุลยภาพของน้าและแร่ธาตุในร่างกาย
 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความผิดปกติที่
เกี่ยวเนื่องกับไตและโรคของไต พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลสุขภาพของระบบขับถ่ายของ
ตนเองให้ปกติ
 สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับการทางาน
ของผิวหนังกับการรักษาดุลยภาพ
...คาถามนี้มีคาตอบ...
Q1 : กระบวนการขับถ่ายมีความสาคัญต่อการรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตอย่างไรและโครงสร้างของอวัยวะในการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตมี
ความเหมาะสมต่อการทาหน้าที่อย่างไร
A1 : การที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
ที่อาศัยอยู่อย่างปกติได้นั้น สิ่งมีชีวิตต้องสามารถรักษาดุลยภาพของ
ร่างกายไว้ให้ได้ การขับถ่ายเป็นกระบวนการสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วย
รักษาดุลยภาพของร่างกายเพราะภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีปฏิกิริยา
ทางเคมีต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้งที่เป็น
ประโยชน์ต่อเซลล์ และบางชนิดไม่ต้องการ จาเป็นต้องกาจัด
ออก หรือมิฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นสารที่เป็นอันตรายน้อยลงแล้วกาจัดออก
จากร่างกายภายหลัง สารที่ร่างกายจาเป็นต้องกาจัดออกเหล่านี้
เรียกว่า ของเสีย
...คาถามนี้มีคาตอบ...
Q2 : ของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึมได้แก่
อะไรบ้าง
A2 :คาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบ
ไนโตรเจน
Q3 :การถ่ายอุจาระออกจากร่างกายถือว่าเป็นการ
ขับถ่ายหรือไม่ เพราะเหตุใด
A3 : ???
ระบบขับถ่าย
 การขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
 การขับถ่ายของสัตว์
การขับถ่ายของคน
 อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้าหรือมีน้าเป็น
ส่วนประกอบอยู่มาก
 เมแทบอลิซึม
 จะสามารถแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกสู่สิ่งแวดล้อม
 Anabolism เป็นกระบวนการสร้างสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่
จากสารโมเลกุลเล็กโดยใช้พลังงานจากเซลล์เช่นการสร้างโปรตีน
ไขมันคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ซึ่งมีผลทาให้เซลล์เกิดการ
เติบโต
 Catabolism เป็นกระบวนการสลายสารโมเลกุลใหญ่ให้เป็น
สารโมเลกุลเล็ก เช่นการย่อยอาหารการหายใจโดยเฉพาะการ
หายใจจะทาให้ได้พลังงานในรูป ATP ( adenosine triphosphate )
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสารพลังงานสูงนี้สามารถนาไปใช้ใน
กระบวนการแอนาบอลิซึมต่อไป
 สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งน้าจืดจะสภาพเป็น
ไฮโพทอนิก ( เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มของสาร
ภายในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว น้าจากสิ่งแวดล้อมจะแพร่
เข้าสู่เซลล์มากกว่าแพร่ออกจากเซลล์)
 เช่น พารามีเซียม และอะมีบา จะมีออร์แกเนลล์
เรียกว่า คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล ช่วยรักษาสมดุลของ
น้าและแร่ธาตุในเซลล์
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล
คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล
 Sponges, Hydra
 Planaria
 Earthworm
 Insect
 Bird and Reptile
 Vertebrates
 เซลล์ทุกเซลล์สามารถสัมผัสกับน้าได้โดยตรง
 ของเสียพวกแอมโมเนีย (NH3)จึงถูกขับออกโดย
แพร่เข้าสู่สิ่งแวดล้อม
Sponges, Hydra
 เฟลมเซลล์(flame cell) ทาหน้าที่กาจัดของเสีย
 ซึ่งกระจายอยู่ทั้งสองข้างตลอดความยาวของลาตัว
และการเชื่อมต่อกับช่องขับถ่ายที่ผนังลาตัวทาง
ผิวหนัง
Planaria
Planaria
 เป็นสัตว์ที่มีลาตัวเป็นปล้อง
มีอวัยวะขับถ่ายของเสียเรียกว่า เนฟริเดียม
(nephridiun) ปล้องละ 1 คู่
nephridiun เป็นท่อขดไปมา มีปลายเปิดสอง
ข้าง ปลายข้างหนึ่งอยู่ในช่องของลาตัวมีลักษณะ
เหมือนปากแตร เรียกว่า เนโฟรสโตน (nephrostome)
Earthworm
 nephrostome ทาหน้าที่รับของเหลวจากช่องของลาตัว
ส่วยปลายอีกด้านหนึ่งเป็นช่องเปิดออกสู่ภายนอกทาง
ผิวหนัง
 nephridiun จะทาหน้าที่ขัยถ่ายของเสียพวกแอมโมเนีย
และยูเรีย ส่วนน้าและแร่ธาตุบาชนิดมีประโยชน์จะถูก
ดูดกลับโดยผนังท่อของ nephridiun เข้าสู่กระแสเลือด
Earthworm
nephridiun จึงทาหน้าที่ทั้งกรองและดูดสาร
กลับ ซึ่งลักษณะการทางานของ nephridiun
คล้ายคลึงกับหน่วยไตของสัตว์ที่มีกระดูสันหลัง
บางประเภท
Earthworm
Earthworm
Earthworm
 อวัยวะขับถ่ายเรียกว่า ท่อมัลพิเกียน (Malpinghian
tubule)
 Malpinghian tubule ประกอบด้วยท่อเล็กๆ จานวนมาก
 ท่อเหล่านี้มีลักษณะคล้ายถุงยื่นออกมาจากทางเดินอาหาร
ตรงบริเวณรอยต่อของทางเดินอาหารส่วนกลางกับ
ส่วนท้าย
Insect
 ปลายของท่อมัลพิเกียนจะลอยเป็นอิสระอยู่ในของเหลว
ภายในช่องของลาตัว
ในของเหลวจะมีของเสียน้าและสารต่างๆ ซึ่งจะถูก
ลาเลียงเข้าสู่ท่อมัลพิเกียนไปยังทางเดินอาหารโดยจะมีการ
ดูดสารที่มีประโยชน์กลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด
ส่วนของเสียพวกสารประกอบไนโตรเจนจะเปลี่ยนเป็น
ผลึกกรดยูกริกขับออกมาพร้อมกากอาหาร
Insect
Insect
 ส่วนใหญ่มีการป้องกันการสูญเสียน้าออกจากร่างกาย
 มีโครงสร้างร่างกายที่ป้องกันการสูญเสียน้า
 เช่น มีผิวหนังหนา มีเกล็ดหรือมีขนปกคลุมร่างกาย
 มีการขับถ่ายของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบใน
รูปกรดยูริก (C5H4N4O3) ซึ่งใช้น้าในการกาจัดน้อยมาก
Bird and Reptile
 สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมี ไต (kidney)
 kidney เป็นอวัยวะขับถ่ายทาหน้าที่ทั้งจากัดของ
เสียและรักษาสมดุลของน้าและแร่ธาตุ โดยทางาน
รวมกับระบบหมุนเวียนเลือด
Vertebrates
Excretory system ม.5
 Sponges, Hydra
 Planaria
 Earthworm
 Insect
 Bird and Reptile
 Vertebrates
Excretory system ม.5
 kidney ของคนเรามี 1 คู่ อยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูกสัน
หลังบริเวณเอว
 ยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 3
เซนติเมตร
 ไตแต่ละข้างหนักประมาณ 150 กรัม ต่อจากไตทั้งสองข้างมี
ท่อไต (ureter) ทาหน้าที่ลาเลียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่
กระเพาะปัสสาวะ (urinry bladder) ก่อนที่จะ
ขับถ่ายออกนอกร่างกายทาง ท่อปัสสาวะ (urethra)
KIDNEY
KIDNEY
 หลอดเลือดเข้าสู่ไตคือ Renal artery
 หลอดเลือดที่รับเลือดที่กรองแล้วออกจากไตคือ
Renal vein
 Ureter:ท่อไต คือ ท่อที่ลาเลียงของเสียที่ผ่านการ
กรองจากไต 2 ข้าง โดยส่งต่อไปยัง
Urinary Bladder
KIDNEY
 Urinary Bladder คือ ที่สะสมปัสสาวะ มีเยื่อบุ
สามารถยืดหยุ่นได้บรรจุปัสสาวะได้ประมาณ 700-
800 ml.
 การควบคุมการปัสสาวะถูกควบคุมโดยก้านสมอง
 Urethra : ท่อปัสสาวะ คือ ที่ระบายปัสสาวะจาก
กระเพาะปัสสาวะสู่ภายนอก
KIDNEY
 Urethra ในผู้หญิงจะสั้นกว่าผู้ชาย (ผู้หญิง 5 cm.
ผู้ชาย 20 cm.) มีผลทาให้มีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่า
กิจกรรมที่ 6.4 โครงสร้างของไต
อุปกรณ์
1. ไตหมูหรือไตวัว
2. เครื่องมือผ่าตัด
3. ถาดผ่าตัด
4. แว่นขยาย
วิธีการทดลอง
1. ศึกษาโครงสร้างภายนอกของไตหมูหรือไตวัว
2. ใช้มีดผ่าครึ่งไตตามยาวดังภาพ แล้วใช้แว่นขยาย
ส่องดูลักษณะโครงสร้างภายในไต
3. วาดภาพโครงสร้างของไต พร้อมทั้งชี้
ส่วนประกอบที่สาคัญ โดยเปรียบเทียบของจริงกับภาพที่ 6-20
* โครงสร้างภายนอกและภายในของไตเท่าที่
สังเกตและศึกษาได้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างได้มีผู้ศึกษา
โครงสร้างภายในของไต และหน่วยของไต
Excretory system ม.5
Excretory system ม.5
Kidney แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ คือ
1. บริเวณส่วนนอกเรียกว่า คอร์เทกซ์ (cortex)
2. บริเวณส่วนในเรียกว่า เมดัลลา (medolla)
(ส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่นเข้าไป
จรดกับส่วนที่เป็นโพรงเรียกว่า
กรวยไต (pelvis))
Excretory system ม.5
โครงสร้างภายในของไตและส่วนประกอบของหน่วยไต
KIDNEY
1. Nephron
2. Bowman’s capsule
3. Glomerulus
4. proximal convoluted tubule
5. distal convoluted tubule
6. collecting duct
Excretory system ม.5
Excretory system ม.5
NEPHRON
หน้าที่ คือ
1. Filtration : การกรอง
2. Reabsoption : การดูดกลับ
3. Secretion : การคัดหลั่ง
FILTRATION : การกรอง
- เส้นเลือดมีการโป่งเป็นกระเปาะมีรูพรุน เรียกว่า
Glomorulus
Glomorulus
-ทาหน้าที่กรอง มีแรงดันสูงกว่าเส้นเลือดปกติ 2 เท่า
-สารส่วนใหญ่ที่ผ่านได้เป็นสารขนาดเล็ก(ของเหลว
ที่ผ่านได้Protien free filtrate) ส่วนสารที่ผ่านไม่ได้
คือ เม็ดเลือด และโปรตีนในเลือด
REABSOPTION : การดูดกลับ
- ยกเว้นน้า
-Active transport
-Mitochondria
-ท่อขดส่วนต้น (NaCl , K+, H2O, HCO3
- , Glucose, Amino,
Acid)
-ห่วงเฮนเลขาลง (H2O)
-ห่วงเฮนเลขาขึ้น (NaCl)
-ท่อขดส่วนท้าย (H2O, NaCl , HCO3
- )
-ท่อรวม (H2O, Urea , Salt)
SECRETION : การคัดหลั่ง
- ท่อขดส่วนต้น (H+, NH3, กรดบางชนิด)
-ห่วงเฮนเล (Na+ , Cl- , K+ , CA2+ , HCO3
- , Mg2+)
-ท่อขดส่วนท้าย (H2O , Na+ , Cl- , ยาและสารพิษ
หลายชนิด)
-ยาและสารพิษเช่น ยาบ้า มอร์ฟีน เฮโรอีน
Excretory system ม.5
Excretory system ม.5
Excretory system ม.5
- สารที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสโดยเฉลี่ยประมาณ
วันละ 180 ลิตร
- ร่างกายขับถ่ายปัสสาวะประมาณวันละ 1.5-2.5
ลิตร
- แสดงว่าไตมีการดูดน้าและสารต่างๆ กลับ
ประมาณวันละ 178.5 ลิตร
-การดูดกลับน้าถูกควบคุมโดย ฮอร์โมนแอนติได
ยูเรติก (antidiuretic hormone) เรียกย่อๆ ว่า ADH
- สร้างจาก Hypothalamus
- ต่อมใต้สมองส่วนหลังทาหน้าที่เก็บฮอร์โมนคัด
หลัง
Excretory system ม.5
- สารนี้มีสมบัติทาให้เซลล์ในไตสูญเสียน้าออกไป
มากกว่าการดูดซึมน้าเข้ามา
- สารคาแฟอีน (ซึ่งพบได้ในกาแฟ ชา ช็อกโกแลต
น้าอัดลมประเภทโคล่า) และแอลกอฮอล์
น่ารู้:diuretic
-ADH จะดูดกลับน้า ที่ distal convoluted tubule
และ collecting duct
- โรคเบาจืด (diabetes insipidus) การหลั่ง
ADH ต่า ทาให้ปัสสาวะมาก และเจือจาง
- ผลของยับยั้งการหลั่ง ADH คือ การกิน
Alcohol
น่ารู้
- โรคเบาหวาน (diabetes mellitus)
กลูโคสมากกว่า 126
น่ารู้
Excretory system ม.5
- ถูกควบคุมโดย
Aldosterone จาก Adrenal
gland
- จะควบคุมสมดุลของ Na, P, K
-โดยกระตุ้นให้มีการดูดสาร
กลับเข้าสู่กระแสเลือดช่วยรักษา
สมดุลของกรด-เบสในร่างกาย
ด้วยการขับ H+ และดูดซึม
HCO3
- กลับจากท่อไตที่
proximal convoluted tubule
และ distal convoluted tubule
ระดับ
Aldosterone
ระดับ Na+
ในเลือด
ระดับ Na+
ในปัสสาวะ
สูง สูง ต่า
ต่า ต่า สูง
Excretory system ม.5
-กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (cystitis) พบบ่อยในเพศหญิง
ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งปนเปื้อนจาก
อุจาระ
-หากไม่ได้รับการรักษา เชื้อแบคทีเรียจะสามารถเคลื่อน
ตัวผ่านไปทางท่อไต ทาให้ไตและกรวยไตเกิดการอักเสบ
(pyelonephritis) ได้
ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับไตและโรคของไต
1. นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับไตและโรคของ
ไต
2. ให้นักเรียนทาออกมาในรูปของชิ้นงาน 1 ชิ้น
(ครูและนักเรียนตกลงกันว่าจะเป็นชิ้นงานอะไร)
Excretory system ม.5
Excretory system ม.5
1 de 66

Recomendados

01เอกสารสอนเสริม01 16 por
01เอกสารสอนเสริม01 1601เอกสารสอนเสริม01 16
01เอกสารสอนเสริม01 16กระทรวงศึกษาธิการ
10K vistas16 diapositivas
Nervous system por
Nervous systemNervous system
Nervous systemNattha Phutthaarun
17.3K vistas61 diapositivas
ระบบหายใจ por
ระบบหายใจระบบหายใจ
ระบบหายใจWan Ngamwongwan
62K vistas33 diapositivas
การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของพืชดอก por
การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของพืชดอกการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของพืชดอก
การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของพืชดอกThanyamon Chat.
18.9K vistas41 diapositivas
วัฏจักรน้ำ por
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำsavokclash
20.3K vistas7 diapositivas
ระบบประสาท (Nervous System) por
ระบบประสาท (Nervous System)ระบบประสาท (Nervous System)
ระบบประสาท (Nervous System)ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
91.8K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

การเคลื่อนที่ของคน por
การเคลื่อนที่ของคนการเคลื่อนที่ของคน
การเคลื่อนที่ของคนสุรินทร์ ดีแก้วเกษ
24.8K vistas31 diapositivas
แบบทดสอบระบบประสาท por
แบบทดสอบระบบประสาทแบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาทWichai Likitponrak
4.7K vistas3 diapositivas
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก por
เล่มที่ 2 โครงสร้างของรากเล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของรากkanyamadcharoen
13.6K vistas26 diapositivas
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P... por
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...Prachoom Rangkasikorn
30.2K vistas24 diapositivas
ส่วนประกอบของดอก por
ส่วนประกอบของดอกส่วนประกอบของดอก
ส่วนประกอบของดอกจิณต์จุฑา ใจหาญ
88.9K vistas33 diapositivas
เนื้อเยื่อพืช por
เนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อพืช
เนื้อเยื่อพืชThanyamon Chat.
31.8K vistas52 diapositivas

La actualidad más candente(20)

แบบทดสอบระบบประสาท por Wichai Likitponrak
แบบทดสอบระบบประสาทแบบทดสอบระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาท
Wichai Likitponrak4.7K vistas
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก por kanyamadcharoen
เล่มที่ 2 โครงสร้างของรากเล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
เล่มที่ 2 โครงสร้างของราก
kanyamadcharoen13.6K vistas
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P... por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
Prachoom Rangkasikorn30.2K vistas
เนื้อเยื่อพืช por Thanyamon Chat.
เนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อพืช
เนื้อเยื่อพืช
Thanyamon Chat.31.8K vistas
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2 por dnavaroj
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
dnavaroj128.8K vistas
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(สอน) por Thanyamon Chat.
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(สอน)เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(สอน)
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต(สอน)
Thanyamon Chat.11.8K vistas
บรรยากาศ por Supaluk Juntap
บรรยากาศบรรยากาศ
บรรยากาศ
Supaluk Juntap36.6K vistas
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ por krupornpana55
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ
องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ
krupornpana5533.1K vistas
การรับรู้และตอบสนอง por Thitaree Samphao
การรับรู้และตอบสนอง การรับรู้และตอบสนอง
การรับรู้และตอบสนอง
Thitaree Samphao24.8K vistas
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม por Jariya Jaiyot
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Jariya Jaiyot27.1K vistas
เอกสารประกอบการสอน เรื่องวิวัฒนาการ por Biobiome
เอกสารประกอบการสอน เรื่องวิวัฒนาการเอกสารประกอบการสอน เรื่องวิวัฒนาการ
เอกสารประกอบการสอน เรื่องวิวัฒนาการ
Biobiome12.2K vistas
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หมุนเวียนเลือด por Pinutchaya Nakchumroon
บทที่  2  ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์   หมุนเวียนเลือดบทที่  2  ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์   หมุนเวียนเลือด
บทที่ 2 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ หมุนเวียนเลือด

Similar a Excretory system ม.5

ระบบขับถ่าย Excretory system por
ระบบขับถ่าย Excretory systemระบบขับถ่าย Excretory system
ระบบขับถ่าย Excretory systemพัน พัน
4.6K vistas66 diapositivas
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560 por
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560Aphisit Aunbusdumberdor
42.8K vistas71 diapositivas
Step3 Tutorial by SWU book1 por
Step3 Tutorial by SWU book1Step3 Tutorial by SWU book1
Step3 Tutorial by SWU book1vora kun
26.6K vistas59 diapositivas
Science2 110904044724-phpapp01 por
Science2 110904044724-phpapp01Science2 110904044724-phpapp01
Science2 110904044724-phpapp01korakate
282 vistas10 diapositivas
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2 por
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2korakate
4.7K vistas16 diapositivas
การซักประวัติการเจ็บป่วย por
การซักประวัติการเจ็บป่วยการซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วยOzone Thanasak
46.5K vistas91 diapositivas

Similar a Excretory system ม.5(20)

ระบบขับถ่าย Excretory system por พัน พัน
ระบบขับถ่าย Excretory systemระบบขับถ่าย Excretory system
ระบบขับถ่าย Excretory system
พัน พัน4.6K vistas
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560 por Aphisit Aunbusdumberdor
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560
โครงสร้างและหน้าที่ระบบปัสสาวะ 2560
Step3 Tutorial by SWU book1 por vora kun
Step3 Tutorial by SWU book1Step3 Tutorial by SWU book1
Step3 Tutorial by SWU book1
vora kun26.6K vistas
Science2 110904044724-phpapp01 por korakate
Science2 110904044724-phpapp01Science2 110904044724-phpapp01
Science2 110904044724-phpapp01
korakate282 vistas
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2 por korakate
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.2
korakate4.7K vistas
การซักประวัติการเจ็บป่วย por Ozone Thanasak
การซักประวัติการเจ็บป่วยการซักประวัติการเจ็บป่วย
การซักประวัติการเจ็บป่วย
Ozone Thanasak46.5K vistas
ชุดที่ 1 ระบบภายในร่างกาย por O-SOT Kanesuna POTATO
ชุดที่ 1  ระบบภายในร่างกายชุดที่ 1  ระบบภายในร่างกาย
ชุดที่ 1 ระบบภายในร่างกาย
O-SOT Kanesuna POTATO9.3K vistas
Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee) por Utai Sukviwatsirikul
Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)
Guideline for the Treatment of Osteoarthritis of Knee)
Utai Sukviwatsirikul1.4K vistas
Thai Emergency Medicine Journal 4 por taem
Thai Emergency Medicine Journal 4Thai Emergency Medicine Journal 4
Thai Emergency Medicine Journal 4
taem3K vistas
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2 por Kobchai Khamboonruang
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพฤติกรรม Present2
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3 por korakate
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม3
korakate1.9K vistas
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3 por korakate
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด Science ม.3
korakate2.2K vistas
แผนพอเพียงหรรษาวิทย์ม.1 por krujaew77
แผนพอเพียงหรรษาวิทย์ม.1แผนพอเพียงหรรษาวิทย์ม.1
แผนพอเพียงหรรษาวิทย์ม.1
krujaew777.8K vistas

Más de Kantida SilverSoul

แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต por
แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ตแผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต
แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ตKantida SilverSoul
11.4K vistas1 diapositiva
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต por
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตKantida SilverSoul
7.1K vistas19 diapositivas
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต por
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตบทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตKantida SilverSoul
1.4K vistas19 diapositivas
IT News : งานย่อยที่ 1 por
IT News : งานย่อยที่ 1IT News : งานย่อยที่ 1
IT News : งานย่อยที่ 1Kantida SilverSoul
258 vistas1 diapositiva
แผ่นพับสังคม por
แผ่นพับสังคมแผ่นพับสังคม
แผ่นพับสังคมKantida SilverSoul
2.4K vistas2 diapositivas
Nerve system 5.5 por
Nerve system 5.5Nerve system 5.5
Nerve system 5.5Kantida SilverSoul
738 vistas83 diapositivas

Más de Kantida SilverSoul(14)

แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต por Kantida SilverSoul
แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ตแผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต
แผนผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต
Kantida SilverSoul11.4K vistas
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต por Kantida SilverSoul
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
Kantida SilverSoul7.1K vistas
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต por Kantida SilverSoul
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตบทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
Kantida SilverSoul1.4K vistas
แผ่นพับกติกาคิดเลขเร็ว พร้อมปรินทร์ por Kantida SilverSoul
แผ่นพับกติกาคิดเลขเร็ว พร้อมปรินทร์แผ่นพับกติกาคิดเลขเร็ว พร้อมปรินทร์
แผ่นพับกติกาคิดเลขเร็ว พร้อมปรินทร์
Kantida SilverSoul390 vistas
ปกด้านนอกแผ่นพับสังคม por Kantida SilverSoul
ปกด้านนอกแผ่นพับสังคมปกด้านนอกแผ่นพับสังคม
ปกด้านนอกแผ่นพับสังคม
Kantida SilverSoul301 vistas
ปกด้านในแผ่นพับสังคม por Kantida SilverSoul
ปกด้านในแผ่นพับสังคมปกด้านในแผ่นพับสังคม
ปกด้านในแผ่นพับสังคม
Kantida SilverSoul584 vistas
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ por Kantida SilverSoul
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Kantida SilverSoul1.4K vistas
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเตอร์เน็ต por Kantida SilverSoul
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเตอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเตอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเตอร์เน็ต
Kantida SilverSoul271 vistas
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101) por Kantida SilverSoul
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)
บทเรียนออนไลน์เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 (ง32101)
Kantida SilverSoul853 vistas

Excretory system ม.5