Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cau vom ong thep nhoi be tong

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Bai giang CTB cố định 1
Bai giang CTB cố định 1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 59 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Cau vom ong thep nhoi be tong (20)

Anuncio

Más de Đức Hoàng (17)

Más reciente (20)

Anuncio

Cau vom ong thep nhoi be tong

 1. 1. ÑÑAAÏÏI HOI HOÏÏC QUOC QUOÁÁC GIA THAC GIA THAØØNH PHONH PHOÁÁ HOHOÀÀ CHCHÍÍ MINHMINH TRTRÖÖÔÔØØNGNG ÑÑAAÏÏI HOI HOÏÏC BAC BAÙÙCH KHOACH KHOA --------------oOooOo-------------- CƠ CHCƠ CHẾẾ CHCHỊỊU LU LỰỰCC CCỦỦA CA CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG THTHỰỰC HIC HIỆỆNN :: NGUYNGUYỄỄN THN THẾẾ LÂMLÂM ĐĐỀỀ TTÀÀII CCẦẦU, TUYNEN VU, TUYNEN VÀÀ CCÁÁC CÔNG TRÌNH KHC CÔNG TRÌNH KHÁÁCC TRÊN ĐƯTRÊN ĐƯỜỜNG ÔTÔ VNG ÔTÔ VÀÀ ĐƯĐƯỜỜNG SNG SẮẮTT CHUYÊN NGCHUYÊN NGÀÀNHNH
 2. 2. LuLuậận văn gn văn gồồmm 55 chươngchương ChươngChương II TTổổng quan vng quan vềề kkếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtông vi bêtông vàà ccầầu vòmu vòm ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông ChươngChương IIII ĐĐặặc đic điểểm km kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtông vi bêtông vàà ccầầu vòmu vòm ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông ChươngChương IIIIII Cơ chCơ chếế chchịịu lu lựực cc củủa ka kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông Chương IVChương IV ỨỨng dng dụụng thing thiếết kt kếế ccầầu vòmu vòm ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông Chương VChương V KKếết lut luậậnn
 3. 3. TTỔỔNG QUAN VNG QUAN VỀỀ KKẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNGNG THTHÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG VI BÊTÔNG VÀÀ CCẦẦUU VÒMVÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG CHƯƠNGCHƯƠNG 11
 4. 4. 1.11.1 CCẤẤU TU TẠẠO KO KẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG (CFT)I BÊTÔNG (CFT) uu LLàà kkếết ct cấấu mu màà ngưngườời ta nhi ta nhồồi bêtông vi bêtông vààoo ốống thng théép mp mỏỏngng (h(hìình)nh) 1.21.2 ỨỨNG DNG DỤỤNG KNG KẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG VI BÊTÔNG VÀÀO XÂYO XÂY DDỰỰNG CÔNG TRÌNHNG CÔNG TRÌNH 1.2.11.2.1 ỞỞ ccáác nưc nướớc trên thc trên thếế gigiớớii uu VVàào nămo năm 1931, công ngh1931, công nghệệ ốống nhng nhồồi bê tông đã đưi bê tông đã đượợc xây dc xây dựựngng PhPhááp,p, Liên Xô.Liên Xô. uu TTừừ nămnăm 19901990 đđếến nămn năm 1992, tiêu chu1992, tiêu chuẩẩn kn kỹỹ thuthuậật (CECS28t (CECS28--90,90, DLGJ99DLGJ99--91 v91 vàà DLGJDLGJ--SIISII--92)92) đưđượợc ban hc ban hàànhnh ởở Trung QuTrung Quốốcc.. uu MMộột st sốố ccầầu đưu đượợc xây dc xây dựựng tng tạại Trung Qui Trung Quốốc: cc: cầầu Beichuang, cu Beichuang, cầầuu Yajisha, cYajisha, cầầu Beipanjiang, cu Beipanjiang, cầầu Lupu, cu Lupu, cầầu Wanxian,u Wanxian,…… (h(hìình)nh) uu KKếết ct cấấu nu nàày còn đưy còn đượợc sc sửử ddụụng trong cng trong cáác toc toàà nhnhàà, cao, cao ốốcc (h(hìình)nh) 1.2.21.2.2 TTạại Vii Việệt Namt Nam uu ỨỨng dng dụụng kng kếết ct cấấu nu nàày my mộột vt vàài năm gi năm gầần đây tn đây tạại TPHCMi TPHCM (h(hìình)nh) uu HiHiệện tn tạại quy tri quy trìình thinh thiếết kt kếế vvàà thi công chưa cthi công chưa cóó..
 5. 5. Lõi bêtông Vỏ thép Mặt cắt ngang tiết diện ống thép nhồi bêtông
 6. 6. Cầu Beipanjiang, Trung QuốcCầu Yajisha, Quảng Đông, Trung Quốc Cầu Wuhan thứ 3, bắc qua sông Hanjiang, Trung Quốc
 7. 7. Cầu Lupu, Thượng Hải, Trung Quốc Cầu Lupu, Thượng Hải, Trung Quốc Cầu Wanxian, Trung Quốc Cầu Beichuan, Trung Quốc
 8. 8. Toà nhà Sannomiya Intes, Nhật Bản Toà nhà Sannomiya Grand Building, Nhật Bản Ống thép nhồi bêtông trong tiết diện tròn Ống thép nhồi bêtông trong tiết diện chữ nhật
 9. 9. Cầu Ông Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cầu Ông Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 10. 10. ĐĐẶẶC ĐIC ĐIỂỂM KM KẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNG THNG THÉÉPP NHNHỒỒI BÊTÔNG VI BÊTÔNG VÀÀ CCẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNGNG THTHÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG CHƯƠNGCHƯƠNG 22
 11. 11. 2.12.1 ĐĐẶẶC ĐIC ĐIỂỂM KM KẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG -- TTrong qurong quáá trtrìình ninh knh ninh kếếtt,, bêtông trongbêtông trong ốống trương nng trương nởở ththểể ttíích.ch. -- ĐĐộộ bbềền cn củủa lõi bê tông tăng khoa lõi bê tông tăng khoảảng 2 lng 2 lầầnn.. -- Sau 2Sau 2--3 ng3 ngàày tuy tuổổi thi thìì không xukhông xuấất hit hiệện thêm vn thêm vếết nt nứứtt.. -- Không cKhông cầần copfa trong thi côngn copfa trong thi công.. -- KKếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bê tông ci bê tông cóó ttíính chnh chịịu mu mỏỏi, chi, chịịu va đu va đậập tp tốốtt.. -- KKhông chông cóó ccốốt tht théép dp dọọc vc vàà ccốốt tht théép đaip đai.. -- Tăng khTăng khảả năng chnăng chốống bing biếến dn dạạng cng củủaa ốống thng théép do cp do cóó ssựự liên kliên kếết vt vớới lõii lõi bêtông.bêtông. -- ĐĐộộ bbềền ăn mòn vn ăn mòn vàà chchốống gng gỉỉ ccủủa ma mặặt trongt trong ốống thng théép cao hơnp cao hơn.. -- KhKhảả năng chnăng chịịu nhiu nhiệệt đt độộ ttốốt hơnt hơn.. -- Tăng đTăng độộ ccứứng chng chốống xong xoắắn.n.
 12. 12. 2.2 C2.2 CẤẤU TU TẠẠO CHI TIO CHI TIẾẾT CT CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG 2.2.1 Kh2.2.1 Kháái qui quáát vt vềề ccầầu vòmu vòm uu LLàà kkếết ct cấấu cu cầầu cu cóó nhnhịịp dp dạạng vòmng vòm,, cucuốối đưi đườờng vòm lng vòm làà mmốố (tr(trụụ).). uu LLààm vim việệc theo nguyên tc theo nguyên tắắc truyc truyềền tn tảải tri trọọng cng củủa ba bảản thân vn thân vàà hohoạạt tt tảảii ththàành lnh lựực ngang vc ngang vàà llựực thc thẳẳng đng đứứng xung xuốống mng mốố (tr(trụụ) c) cầầu.u. uu Phân loPhân loạạii (h(hìình)nh) •• CCầầu vòm thưu vòm thườờngng •• CCầầu vòm 2 khu vòm 2 khớớpp •• CCầầu vòm 3 khu vòm 3 khớớpp •• CCầầu vòm du vòm dạạng vng vìì kkèèoo
 13. 13. 2.2 C2.2 CẤẤU TU TẠẠO CHI TIO CHI TIẾẾT CT CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG 2.2.2 C2.2.2 Cầầu vòmu vòm ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông uu KKếết ct cấấu chu chịịu lu lựực chc chíính lnh làà sưsườờn vòm sn vòm sửử ddụụng kng kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồii bêtôngbêtông uu SSưườờn vòmn vòm:C:Cóó ccấấu tu tạạo to từừ mmộộtt ốống thng théép hay nhip hay nhiềềuu ốống thng théép tip tiếết dit diệệnn tròn hotròn hoặặc chc chữữ nhnhậật liên kt liên kếết nhaut nhau (h(hìình)nh) uu HHệệ gigiằằng nng nốối ci cáác sưc sườờn vòm gin vòm giúúpp ổổn đn địịnh theo phương ngangnh theo phương ngang (h(hìình)nh) uu HHệệ thanh buthanh buộộcc : L: Làà ccáác bc bóó ccááp np nốối lii liềền 2n 2 chân vòm cchân vòm c ểể chchịịu lu lựực đc đẩẩyy ngang cngang củủa vòm.a vòm. uu Thanh treoThanh treo : L: Làà nhnhữững bng bóó ccááp dp dựự ứứng lng lựực,c, ,, ầầu trên đưu trên đượợc neo vc neo vààoo sưsườờn vòm vn vòm vàà ầầu dưu dướới neo vi neo vàào do dầầm ngangm ngang uu DDầầm ngangm ngang :L:Lààm bm bằằng bêtông cng bêtông cốốt tht théép dp dựự ứứng lng lựựcc ccóó cchihiềều du dàài nhi nhịịpp phphụụ thuthuộộc bc bềề rrộộng mng mặặt ct cầầu. Du. Dầầm ngang đưm ngang đượợc bc bốố trtríí ttạại vi vịị trtríí ccáác cc cáápp treo.treo. uu DDầầm dm dọọcc ccóó cchihiềều du dàài phi phụụ thuthuộộc vc vàào khoo khoảảng cng cáách gich giữữa ca cáác dc dầầmm ngang. Dngang. Dầầm dm dọọc đưc đượợc kê 2c kê 2 ầầu lên du lên dầầm ngang.m ngang. (h(hìình)nh)
 14. 14. 2.3 CÔNG NGH2.3 CÔNG NGHỆỆ THI CÔNGTHI CÔNG 2.3.1. Công t2.3.1. Công táác chuc chuẩẩn bn bịị 2.3.2. Công ngh2.3.2. Công nghệệ nhnhồồi bêtông vi bêtông vààoo ốống thng théépp uu Không tKhông tạạo mo mạạch dch dừừng thi côngng thi công ởở lõi bêtông.lõi bêtông. uu TTạạo cân bo cân bằằngng ááp lp lựực bên trongc bên trong ốống thng théép vp vàà ááp sup suấất không kht không khíí bênbên ngongoàài.i. uu Duy trDuy trìì viviệệc gia tc gia tảải đi đốối xi xứứng trong qung trong quáá trtrìình bơmnh bơm.. uu Đo đĐo đạạt bit biếến dn dạạng cng củủa ca cáánh vòm trong sunh vòm trong suốốt qut quáá trtrìình bơm đnh bơm đểể qua rqua r óó hihiệệu chu chỉỉnhnh ááp lp lựực bơm vc bơm vàà phòng ngphòng ngừừa sa sựự ccốố.. uu CCáác phương phc phương phááp :p : •• Phương phPhương phááp rung sâu.p rung sâu. •• Rung bên ngoRung bên ngoàài.i. •• SSửử ddụụng bêtông tng bêtông tựự .. ầầmm
 15. 15. 2.32.3 CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ THI CÔNGTHI CÔNG 2.3.3 Bêtông t2.3.3 Bêtông tựự .. ầầmm uu KhKháái nii niệệmm •• LLàà bêtông cbêtông cóó khkhảả năng chnăng chảảy vy vàà hhầầm lm lèèn chn chỉỉ bbằằng trng trọọng lưng lượợng bng bảảnn thân, không cthân, không cầần ngon ngoạại li lựực tc táác đc độộng.ng. uu ĐĐặặc đic điểểmm •• KKhhảả năng tnăng tựự ầầm cao cm cao cóó ththểể ttựự chchảảy vy vàào co cáác khe nhc khe nhỏỏ.. •• HHààm lưm lượợng nưng nướớc vc vàà ximăng thximăng thấấp do sp do sửử ddụụng phng phụụ gia ggia gốốc polymerc polymer.. •• ChChấất lưt lượợng không phng không phụụ thuthuộộc vc vàào công to công táác đc đầầm nm néén.n. •• ĐĐộộ rrỗỗng cng củủa bêtông ra bêtông rấất nht nhỏỏ, t, tíính chnh chốống thng thấấm cao.m cao. •• ThThờời gian thi công bêtông di gian thi công bêtông dàài,thi,thờời gian hi gian hìình thnh thàành cưnh cườờng đng độộ ngngắắn.n. •• KKhhảả năng chnăng chốống phân tng phân tầầng caong cao,, ccho phho phéép thp thááo vo váán khuôn sn khuôn sớớm.m. uu TTíính lưu binh lưu biếếnn •• ĐĐộộ ssụụt không mang ý nght không mang ý nghĩĩa do bê tông na do bê tông nàày cy cóó .. ộộ chchảảy ry rấất caot cao •• CCóó nhinhiềều phương phu phương phááp xp xáác đc địịnh tnh tíính lưu binh lưu biếếnn ((đđộộ chchảảy)y) (h(hìình)nh)
 16. 16. 2.32.3 CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ THI CÔNGTHI CÔNG 2.3.5.2.3.5. Phương phPhương phááp xây lp xây lắắp sưp sườờn vòm:n vòm: uu DDùùng xe lao đng xe lao đểể lao llao lắắp vòmp vòm •• ÁÁp dp dụụng đng đốối vi vớới nhi nhữững vòm cng vòm cóó khkhẩẩu đu độộ vưvượợt nht nhịịp nhp nhỏỏ hơnhơn 40m.40m. •• Xe lao lXe lao lầần lưn lượợt đưat đưa sưsườờn vòmn vòm vvàào vo vịị trtríí rr ểể llắắp vòm.p vòm. •• HHệệ gigiằằng ging gióó đưđượợc lc lắắp bp bằằng cng cẩẩu.u. uu DDùùngng ccẩẩuu lao llao lắắp vòmp vòm (h(hìình)nh) •• ÁÁp dp dụụng đng đốối vi vớới nhi nhữững vòm cng vòm cóó khkhẩẩu đu độộ vưvượợt nht nhịịp lp lớớn,n, •• LLắắp nguyên cp nguyên cảả sưsườờn vòm hon vòm hoặặc chia vòm thc chia vòm thàành nhinh nhiềều cung nhu cung nhỏỏ.. •• LLắắp đp đặặt git giààn trn trụụ hhỡỡ hhểể hhỡỡ mmộột đt đầầu cu củủa cung vòm khi lao la cung vòm khi lao lắắp.p. uu SSửử ddụụng xe trưng xe trượợtt (h(hìình)nh) •• ÁÁp dp dụụng vng vớới nhi nhữững vòm cng vòm cóó khkhẩẩu đu độộ rrấất lt lớớn,n, đưđườờng tên vòm rng tên vòm rấấtt cao vcao vàà trtrọọng lưng lượợng vòm nng vòm nặặng.ng. •• BBảản thân vòm thn thân vòm théép trong qup trong quáá trtrìình thi công không thnh thi công không thểể chchịịu đưu đượợcc ttảải tri trọọng do đng do đóó ngưngườời ta si ta sẽẽ ddựựng cng cáác cc cộột, neo git, neo giữữ ccáác đc đốốt tht théépp
 17. 17. 2.32.3 CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ THI CÔNGTHI CÔNG 2.3.6 Tr2.3.6 Trìình tnh tựự ccáác bưc bướớc thi công cơ bc thi công cơ bảảnn uu LLắắp dp dựựng lng lầần lưn lượợt tt từừng cng cáánh vòm.nh vòm. uu LLắắp dp dựựng hng hệệ gigiằằng ngang.ng ngang. uu ĐĐúúc dc dầầm ngang đm ngang đầầu vòm.u vòm. uu LuLuồồn cn cááp dp dọọc qua sông.c qua sông. uu Bơm nhBơm nhồồi bê tông vi bê tông vààoo ốống thng théép.p. uu Treo dTreo dầầm ngang gim ngang giữữa.a. uu RRảải di dầầm dm dọọc.c. uu ĐĐổổ bêtông mbêtông mặặt ct cầầu, lan can, thu, lan can, thảảm bêtông nhưm bêtông nhưạạ mmặặt ct cầầu.u. uu Sơn vòmSơn vòm.. uu ThThửử ttảải ci cầầu.u. uu Sau mSau mỗỗi công ti công táác gây ra thay đc gây ra thay đổổi li lớớn nn nộội li lựực trong vòm đc trong vòm đềều tiu tiếến hn hàànhnh công tcông táác căng chc căng chỉỉnh thanh ginh thanh giằằng.ng.
 18. 18. Cầu vòm thường Cầu vòm 2 khớp Cầu vòm 3 khớp Cầu vòm dạng vì kèo
 19. 19. Sườn vòm Tổ hợp 2 ống đơn Tổ hợp 3 ống đơn Tổ hợp 4 ống đơn Tổ hợp 2 ống đơn tiết diện chữ nhật
 20. 20. Hệ thanh giằng cầu Ông Lớn
 21. 21. Trụ đỡ sườn vòm Cẩu lắp sườn vòm Cẩu lắp sườn vòm
 22. 22. Thi công cầu vòm ống thép nhồi bêtông bằng xe trượt Thi công cầu vòm ống thép nhồi bêtông bằng xe trượt Hợp long vòm thi công phần mặt cầu
 23. 23. Côn Abrams Thiết bị chữ U Thiết bị chữ L Phễu V
 24. 24. thanh caêng lan can thanh treo lan can daàm doïc daàm ngang daàm baûn maët caàu BTN maët caàu Lôùp BTCT taêng cöôøng Cấu tạo chi tiết các bộ phận cầu vòm
 25. 25. CƠ CHCƠ CHẾẾ CHCHỊỊU LU LỰỰC CC CỦỦA KA KẾẾT CT CẤẤUU ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG CHƯƠNGCHƯƠNG 33
 26. 26. 3.1 KH3.1 KHẢẢ NĂNG CHNĂNG CHỊỊU NU NÉÉN CN CỦỦA BÊTÔNG TRONGA BÊTÔNG TRONG ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒII BÊTÔNGBÊTÔNG 3.1.3.1.1.1. Cơ cCơ cấấu phu pháá hhủủy trong bêtôngy trong bêtông uu BBêtông gêtông gồồmm ccốốt lit liệệu vu vàà ximăngximăng, khi ch, khi chịịu tu tảải tri trọọngng , bêtông th, bêtông thểể hihiệệnn mmốối quan hi quan hệệ ứứng sung suấấtt –– bibiếến dn dạạng phi tuyng phi tuyếến.n. uu BanBan đđầầu ku khihi ttảải tri trọọngng đđạạt tt tớới mi mộột git giáá trtrịị gigiớới hi hạạn ln lààm xum xuấất hit hiệện cn cáácc vvếết nt nứứt tt tạại ci cáác vc vịị trtríí ddíính bnh báám quanh cm quanh cốốt lit liệệu.u. KhiKhi ứứng sung suấất đt đạạt mt mứứcc ttừừ 8080 –– 90% gi90% giớới hi hạạn ln lớớn nhn nhấất, ct, cáác vc vếết nt nứứt bt bắắt đt đầầu xuu xuấất hit hiệện trongn trong vvữữa ximănga ximăng,, nnốối li lạại vi vớới nhau ti nhau tạạo tho thàànhnh vvếếtt nnứứt dt dàài.i. uu Bêtông trong kBêtông trong kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông ởở trtrạạng thng tháái ni néén 3 trn 3 trụục.c. DoDo đđóó, c, cáácc vvếết nt nứứt đã bt đã bịị ccảản trn trởở dưdướớii ttáác dc dụụngng ứứng sung suấất kit kiềềm chm chếế, ch, chíínhnh điđiềều nu nàày ly làà tăng khtăng khảả năng chnăng chịịu tu tảải ci củủa bêtông.a bêtông. uu TTrưrườờng hng hợợp np néén mn mộột trt trụục, hic, hiệện tưn tượợng phng pháá hohoạạii llàà ttổổ hhợợp cp củủa ca cắắt vt vàà kkééo đo đứứt. Trong ct. Trong cáác thc thíí nghinghiệệm nm néén 3 trn 3 trụục thc thìì ddạạng phng pháá hohoạại li làà mmộộtt kikiểểu phu pháá hohoạại ci cụục bc bộộ do cdo cắắt.t.
 27. 27. 3.23.2 KHKHẢẢ NĂNG CHNĂNG CHỊỊU LU LỰỰC CC CỦỦAA ỐỐNG THNG THÉÉPP 3.3.22..11 ĐĐặặc tc tíính cơ hnh cơ họọc cc củủa tha théépp 3.2.2 Tr3.2.2 Trạạng thng thááii ứứng sung suấất ct củủa tha théépp uu ThThéép lp làà vvậật lit liệệu đu đồồng nhng nhấất vt vàà hhẳẳng hưng hướớng nên cng nên cóó ththểể coi lcoi làà trong mtrong mọọii hưhướớng thng thìì ứứng sung suấất cht chíính cnh cóó ththểể đưđượợc tc tíính tonh toáán trong phn trong phạạm vi đm vi đàànn hhồồi.i. uu Khi cKhi cấấu kiu kiệệnn ốống thng théép nhp nhồồi bêtông chi bêtông chịịu tu tảải tri trọọng, lõi bêtông bng, lõi bêtông bịị nnởở bênbên hông gâyhông gây ra trongra trong ốống thng théép mp mộộtt ứứng sung suấấtt vòng.vòng. uu Như vNhư vậậy khi ky khi kếết ct cấấu chu chịịu tu tảải tri trọọng thng thìì ngongoààii ứứng sung suấất do ngot do ngoạại li lựực gâyc gây ra trongra trong ốống thng théép cònp còn ứứng sung suấất pht phụụ do sdo sựự tương ttương táác gic giữữa lõi bêtông va lõi bêtông vàà vvỏỏ ththéép.p.
 28. 28. 3.33.3 CƠ CHCƠ CHẾẾ TRUYTRUYỀỀN LN LỰỰC GIC GIỮỮA BÊTÔNG VA BÊTÔNG VÀÀ VVỎỎ THTHÉÉPP 33.3.1. S.3.1. Sựự ddíính bnh báámm uu DDíính bnh báám đưm đượợc tc tạạo ra bo ra bởởi li lựực dc díínhnh hhóóa ha họọcc gigiữữa tha théép vp vàà bêtông.bêtông. uu Kenedy (1984) cho rKenedy (1984) cho rằằngng ảảnh hưnh hưởởng cng củủa na nóó ttớới si sựự truytruyềềnn ứứng sung suấất ct cắắtt trongtrong ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông ccóó ththểể đưđượợc bc bỏỏ vvìì ứứng sung suấất dt díính bnh báámm ssẽẽ mmấất đi khi xt đi khi xảảy ra trưy ra trượợt git giữữa ma mặặt tit tiếếp xp xúúc hai vc hai vậật lit liệệu chưa đu chưa đếếnn 0,01mm.0,01mm. uu Khi chKhi chịịu tu tảải tri trọọng, dng, dùù ccóó ứứng sung suấất tt tạại mi mặặt tit tiếếp xp xúúc, sc, sựự ddíính bnh báám cm cũũngng không đưkhông đượợc xc xéét đt đếến do khi đã mn do khi đã mấất đi st đi sựự ddíính bnh báám hom hoáá hhọọc ban đc ban đầầuu ththìì không thkhông thểể phphụục hc hồồi đưi đượợc bc bằằng tng táác dc dụụng cơ hng cơ họọc.c. 3.3.2. Liên k3.3.2. Liên kếết ct càài li lẫẫn vn vàào nhau trên mo nhau trên mặặt phân ct phân cááchch uu SSựự ccàài xen li xen lẫẫn nhaun nhau ởở mmặặt phân ct phân cáách liên quan tch liên quan tớới đi độộ xxùù xxìì bbềề mmặặtt ccủủaa ốống thng théép.p. uu CCơ cơ cấấuu xen cxen cààii ssẽẽ chchỉỉ ccóó ý nghý nghĩĩa khi hai ba khi hai bềề mmặặt đưt đượợcc éép chp chặặt vt vààoo nhau.nhau. XXéétt ởở phphạạm vi vm vi vĩĩ mô, smô, sựự xen cxen càài đưi đượợc tc tạạo ra cho ra chíính lnh làà do cdo cáác neoc neo đđặặt trong lòngt trong lòng ốống thng théép tp tạạo ra.o ra.
 29. 29. 3.33.3 CƠ CHCƠ CHẾẾ TRUYTRUYỀỀN LN LỰỰC GIC GIỮỮA BÊTÔNG VA BÊTÔNG VÀÀ VVỎỎ THTHÉÉPP 3.3.3. Ma s3.3.3. Ma sáátt uu SSứức khc khááng cng cắắt do ma st do ma sáát pht phụụ thuthuộộc vc vàào lo lựực phc phááp tuyp tuyếến tn táác đc độộng trênng trên mmặặt phân ct phân cáách vch vàà hhệệ ssốố ma sma sáátt.. HHệệ ssốố ma sma sáát git giữữa tha théép vp vàà bêtông lbêtông lấấyy trong khotrong khoảảng tng từừ 00 đđếến 0,6n 0,6 uu Baltay vBaltay vàà Gjelsvik (1990)Gjelsvik (1990) đưa ra hđưa ra hệệ ssốố ma sma sáát trung bt trung bìình 0,47nh 0,47.. uu Olosson vOlosson vàà Holmgren(1992) tHolmgren(1992) tạại vii việện nghiên cn nghiên cứứu quu quốốc gia Thc gia Thụụy Điy Điểểnn đưa rađưa ra gigiáá trtrịị trung btrung bìình cnh củủa ha hệệ ssốố ma sma sáát lt làà 0,6.0,6. uu CCáácc ứứng sung suấất pht pháápp đưđượợcc gây nên bgây nên bởởi ci cáác lc lựực phc phááp tuyp tuyếến tn táác đc độộng tng từừ bên ngobên ngoàài hoi hoặặc do sc do sựự kikiềềm chm chếế bbịị ii ộộngng ccủủa lõi bêtông.a lõi bêtông. 3.3.4.3.3.4. Neo lNeo liên kiên kếết git giữữaa ốống thng théép vp vàà bêtôngbêtông uu VVớới nhi nhữững cng cộột ct cóó titiếết dit diệện ln lớớn hon hoặặc nhc nhữững vng vịị trtríí ccóó llựực cc cắắt lt lớớn,n, đđểể ,, ảảmm bbảảoo ssựự llààm vim việệc đc đồồng thng thờời ci củủa la lõõi bêtông vi bêtông vàà ốống thng théép, cp, cầần kin kiểểm tra sm tra sựự liên kliên kếết git giữữa lõi bêtông va lõi bêtông vàà ốống thng théép.p.(công th(công thứức)c) uu TrưTrườờng hng hợợp thp thỏỏa ca cóó ththểể tăng khtăng khảả năng liên knăng liên kếết git giữữaa ốống thng théép vp vàà bêtông bbêtông bằằng cng cáách tăng cưch tăng cườờng neo bên trongng neo bên trong ốống thng théép.p. (h(hìình)nh)
 30. 30. a1 3s = fco cofs =3 1a =45 - /2j1 o o 2 j45 - /2a =2 3s = fco cofs =3 2a lats =1 ss1s = lat 1a < < a3 lats =1 s s1s = lat a3 3s = fco cofs =3 3a =45 - /2j3 o =45 -0=45 o o s t >= 3ss21s ftan-c= st j cc f f j 2 1j =03 t s=f( ) phaù hoaïi vô?
 31. 31. sf.l.N y£D ND y l sf :: llựực cc cắắtt :: chu vi lõi bêtôngchu vi lõi bêtông :: chichiềều du dààii ốống thng théépp :: hhệệ ssốố ma sma sáát git giữữaa ốống thng théép vp vàà bêtôngbêtông
 32. 32. Một số kiểu neo trong ống thép
 33. 33. 3.3.44 SSỰỰ KIKIỀỀM CHM CHẾẾ BBỊỊ ĐĐỘỘNG TRONG LÕI BÊTÔNGNG TRONG LÕI BÊTÔNG uu TTrong crong cộột bêtông ct bêtông cốốt tht théép thông thưp thông thườờngng,, ccốốt đai st đai sẽẽ hhạạn chn chếế ssựự giãn ngiãn nởở ngang cngang củủa bêtông khi bêtông cha bêtông khi bêtông chịịu nu néén, nghn, nghĩĩa la làà gây ragây ra ááp lp lựực kic kiềềmm chchếế bbịị hhộộng đng đốối vi vớới lõi bêtông. Ti lõi bêtông. Táác đc độộng king kiềềm chm chếế bbịị hhộộng cng củủa ca cốốtt ththéép đai thp đai thàành bên đã lnh bên đã lààm chm chậậm đưm đượợc cc cáác phc pháá hohoạại vi ci vi cấấu tru trúúc trongc trong bêtông, lbêtông, lààm tăng khm tăng khảả năng chnăng chịịu tu tảải.i. uu ĐĐểể trtráánh hinh hiệện tưn tượợng phng pháá hohoạại giòn ci giòn cóó ththểể ssửử ddụụng bêtông cưng bêtông cườờng đng độộ cao vcao vàà hhểể hhạạt đưt đượợcc cưcườờng đng độộ cao hơn thcao hơn thìì ccóó ththểể gigiảảm khom khoảảng cng cááchch gigiữữa ca cáác cc cốốt đait đai,, đđiiềều nu nàày ly lààm tăng thm tăng thểể ttíích lõi bêtông bch lõi bêtông bịị kikiềềm chm chếế ccóó hihiệệu quu quảả.. uu ĐĐốối vi vớới loi loạại ci cộột tht théépp nhnhồồii bêtông,bêtông, ốống thng théép bao ngop bao ngoàài lõi bêtông kiêmi lõi bêtông kiêm ccảả hai nhihai nhiệệm vm vụụ như cnhư cáác cc cốốt tht théép dp dọọc vc vàà ccốốt tht théép đaip đai. V. Vìì vvậậy,y, lõilõi bêtông đã chbêtông đã chịịuu ảảnh hưnh hưởởng cng củủa sa sựự kikiềềm chm chếế bbịị ii ộộng dong do ốống thng théép gâyp gây ra.ra. uu Schneider (1998) tSchneider (1998) tììm ra rm ra rằằng cng cộột mt mặặt ct cắắt tròn cht tròn chịịu mu mứức đc độộ kikiềềm chm chếế llớớn hơn so vn hơn so vớới ci cộột mt mặặt ct cắắt cht chữữ nhnhậậtt do bdo bềề mmặặt pht phẳẳng bên cng bên củủa ca cộột cht chữữ nhnhậật không đt không đủủ ccứứng chng chốống lng lạạii ááp lp lựực thc thẳẳng gng góócc.. mmặặt ct cắắt tròn ct tròn cóó ủủ ộộ ccứứng chng chốống lng lạạii ááp lp lựực thc thẳẳng gng góóc vc vớới thi thàànhnh ốống, vng, vìì vvậậyy ứứng sung suấất kt kééo co cóó hihiệệu quu quảả theo chu vi tròntheo chu vi tròn..
 34. 34. tt 2r D sc sal cs sal slat slat ahssah Ứng suất trong ống thép và lõi bêtông lat ah t r s = s r : là bán kính của lõi bêtông t : là chiều dày của ống thép cc co ah t f f k r = + s ah cc co co t 1 5k r f é ù ê ú ê úë û s e = e + cof coe : cường độ nén không bị kiềm chế : biến dạng ứng với cường độ nén k : là hệ số 3 trục uu ỨỨng sung suấất kt kééo theo chu vi trongo theo chu vi trong ốống thng théép tăng đã khip tăng đã khiếến cho cưn cho cườờng đng độộ nnéén cao hơn vn cao hơn vàà khkhảả năng binăng biếến dn dạạng cng củủa bêtông tănga bêtông tăng.. uu DoDo ốống thng théép cp cũũng chng chịịu tu tảải tri trọọng dng dọọc trc trụục, sc, sựự kikiềềm chm chếế bbịị ii ộộng phng phụụ thuthuộộc không chc không chỉỉ vvàào bio biếến dn dạạng bên cng bên củủa lõi bêtông ma lõi bêtông màà còn phcòn phụụ thuthuộộcc vvàào so sựự giãn ngiãn nởở bên cbên củủaa ốống thng théép. Do tp. Do tổổ hhợợp cp củủaa ứứng sung suấất nt néén dn dọọc trc trụụcc vvàà ứứng sung suấất vòng,t vòng, ốống thng théép sp sẽẽ ởở trtrạạng thng thááii ứứng sung suấất hai trt hai trụục.c.
 35. 35. 3.5 C3.5 CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG CHI BÊTÔNG CHỊỊU TU TẢẢI DI DỌỌC TRC TRỤỤCC uu CCộột vt vớới ti tỷỷ llệệ L/D nhL/D nhỏỏ (L chi(L chiềều du dàài ci cộột,t, D đưD đườờng kng kíính ngonh ngoààii ốống thng théép)p) llàà ccộột ngt ngắắn, lon, loạại ci cộột nt nàày cy cóó khkhảả năng chnăng chịịu tu tảải cho đi cho đếến khi cn khi cảả vvỏỏ ththéépp vvàà lõi bê tông mlõi bê tông mạạt đt đếến cưn cườờng đng độộ gigiớới hi hạạn. Tn. Tảải tri trọọng lng lệệch tâmch tâm íítt ảảnhnh hưhưởởng đng đếến cn cộột ngt ngắắn.n. uu CCộột vt vớới ti tỷỷ llệệ L/D lL/D lớớnn –– ccộột dt dàài,i, ,, ộộ ổổn đn địịnh lonh loạại ci cộột nt nàày phy phụụ thuthuộộc vc vààoo đđộộ võngvõng ààn hn hồồi hay không đi hay không đààn hn hồồi ci củủa ca cộột. Tt. Tảải tri trọọng lng lệệch tâm sch tâm sẽẽ llààmm cho ccho cộột võng st võng sớớm hơn so vm hơn so vớới ti tảải tri trọọng đng đúúng tâm tương đươngng tâm tương đương.. uu ChChíính lnh lựực nc néén ln lệệch tâm gây ra ra mômen uch tâm gây ra ra mômen uốốn. Mômen un. Mômen uốốn do đn do độộ llệệchch tâm ban đtâm ban đầầu su sẽẽ gây ra bigây ra biếến dn dạạng ung uốốn ngang đưn ngang đượợc gc gọọi li làà mômen sơmômen sơ ccấấp, mômen np, mômen nàày ly làà nguyên nhân gây ra €nguyên nhân gây ra €ộộ cong ccong củủa ca cộột, mômen bt, mômen bổổ sung do đsung do độộ cong ngangcong ngang ởở gigiữữa chia chiềều cao cu cao cộột gt gọọi li làà mômen thmômen thứứ ccấấp.p.
 36. 36. 3.5 C3.5 CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG CHI BÊTÔNG CHỊỊU TU TẢẢI DI DỌỌC TRC TRỤỤCC 3.5.1. C3.5.1. Cộột tht théép ngp ngắắn nhn nhồồi bêtôngi bêtông uu Khi tKhi tảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên cng lên cộột tht théép ngp ngắắn nhn nhồồi bêtông, vi bêtông, vìì ộộ ccứứngng chchốống ung uốốn cn củủa ca cộột lt lớớn nên bin nên biếến dn dạạng ngang vng ngang vàà mômen thmômen thứứ ccấấp cp cóó ththểể đưđượợc bc bỏỏ qua vqua vìì không hkhông hááng kng kểể.. uu Trong thTrong thíí nghinghiệệm cm cộột tht théép ngp ngắắn nhn nhồồi bê tông chia li bê tông chia lààm 2 lom 2 loạại di dựựa va vààoo ttỷỷ llệệ D/t gD/t gồồmm ốống thng théép nhp nhồồi bêtông vi bêtông vỏỏ ốống mng mỏỏng vng vàà vvỏỏ ốống dng dàày.y. uu ĐĐốối vi vớớii ốống thng théép nhp nhồồi bê tông vi bê tông vỏỏ ốống mng mỏỏng, lõi bê tông trng, lõi bê tông trởở nên bnên bịị gògò chchặặt vt vàà hhộộ bbềền nn néén dn dọọc trc trụục cc củủa lõi bêtông đa lõi bêtông đạạt hot hoààn ton toààn. Sn. Sựự gò chgò chặặtt llààm cho lõi bê tông tim cho lõi bê tông tiếếp tp tụục chc chịịu đưu đượợc tc tảải tri trọọng cho đng cho đếến khin khi ốống thng théépp bbịị phpháá hhủủy.y. uu ĐĐốối vi vớớii ốống thng théép nhp nhồồi bê tông vi bê tông vỏỏ ddààyy,, ccáác thc thíí nghinghiệệm cho thm cho thấấy khi by khi bịị phpháá hhủủyy ccộột tht théép bp bịị ooằằn cn cụục bc bộộ. Bi. Biếến dn dạạng dng dọọc trong lõi bêtông vc trong lõi bêtông vàà vvỏỏ ththéép không đp không đủủ llớớn đn đểể xuxuấất hit hiệện sn sựự gògò éép lõi bêtông. Vp lõi bêtông. Vìì vvậậy khy khảả năngnăng tăng stăng sứức chc chịịu tu tảải trong lõi bêtông không đưi trong lõi bêtông không đượợc phc pháát huy.t huy.
 37. 37. 3.5 C3.5 CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNG CHI BÊTÔNG CHỊỊU TU TẢẢI DI DỌỌC TRC TRỤỤCC 3.5.1. C3.5.1. Cộộtt ththéép dp dààii nhnhồồi bêtôngi bêtông uu CCộột tht théép nhp nhồồi bê tông ci bê tông cóó hhộộ mmảảnh lnh lớớn thn thìì ssựự ổổn đn địịnh lnh làà yyếếu tu tốố quyquyếếtt đđịịnh khnh khảả năng chnăng chịịu tu tảải ci củủa ca cộột.t. Khi cKhi cộột tht théép dp dàài chi chịịu lu lựực nc néén ln lệệch tâm,ch tâm, trong trưtrong trườờng hng hợợp np nàày mômen thy mômen thứứ ccấấp lp làà .. ááng kng kểể do tăng bido tăng biếến dn dạạngng ngang.ngang. SSựự ooằằn cong cn cong cộột tht théép sp sẽẽ xuxuấất hit hiệện trưn trướớc khi bic khi biếến dn dạạng dng dọọc cc cộộtt ththéép đp đủủ llớớn đn đểể kkééo theo so theo sựự dãn ndãn nởở ththểể ttíích lõi bêtông. Cch lõi bêtông. Cộột tht théép op oằằnn cong scong sẽẽ bbịị phpháá hhủủy vy vớới si sựự gò chgò chặặt lõi bêtông rt lõi bêtông rấất nht nhỏỏ.. uu CCóó rrấất nhit nhiềều tu táác gic giảả đưa ra tđưa ra tỷỷ llệệ L/D lL/D lààm ranh gim ranh giớới gii giữữa ca cộột dt dàài vi vàà ccộộtt ngngắắn:n: •• Chen and Chen (1973), Bridge (1976), and Prion and BoehmeChen and Chen (1973), Bridge (1976), and Prion and Boehme (1989)(1989) đưa ra tđưa ra tỉỉ llệệ L/D =15L/D =15 •• Knowles and Park (1969)Knowles and Park (1969) đưa ra tđưa ra tỉỉ llệệ L/D =12L/D =12 •• Zhong vZhong vàà ccáác đc đồồng nghing nghiệệp (1991) chp (1991) chỉỉ ra L/D= 5ra L/D= 5 •• Theo ViTheo Việện kin kiếến trn trúúc Nhc Nhậật Bt Bảản AIJ(1990) thn AIJ(1990) thìì L/D =12L/D =12
 38. 38. 3.63.6 ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG CNG CỦỦA CA CÁÁCH ĐCH ĐẶẶT TT TẢẢI ĐI ĐẾẾN TRN TRẠẠNG THNG THÁÁI CƠI CƠ HHỌỌC CC CỦỦA CA CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒII BÊTÔNGBÊTÔNG 3.6.1.3.6.1. TrưTrườờng hng hợợp đp đặặt tt tảải tri trọọng lên tong lên toààn bn bộộ mmặặt ct cắắtt uu TrưTrườờng hng hợợp đp đặặt tt tảải ni nààyy không ckhông cóó chuychuyểển vn vịị tương đtương đốối gii giữữaa ốống thng théépp vvàà lõi bêtônglõi bêtông, d, do đo đóó ssẽẽ không truykhông truyềềnn llựựcc ccắắt git giữữa cha chúúng. Vng. Vìì vvậậy,y, cưcườờng đng độộ ddíính bnh báám cm cóó ảảnh hưnh hưởởng không đng không đááng kng kểể.. uu Trong giai đoTrong giai đoạạn đn đặặt tt tảải ban đi ban đầầuu,, mmứức đc độộ giãn ngiãn nởở ccủủa bêtông nha bêtông nhỏỏ hơnhơn ccủủa va vỏỏ ốống thng théépp,, ốống thng théép giãn np giãn nởở nhanh hơn theo hưnhanh hơn theo hướớng bng báán kn kíính, vnh, vìì ththếế vvỏỏ ththéép không lp không lààm cm cảản trn trởở lõi bêtông.lõi bêtông. uu Khi tăng tKhi tăng tảải lên,i lên, ốống thng théép cp cảản trn trởở lõi bêtông vlõi bêtông vàà hhìình thnh thàànhnh ứứng sung suấấtt vòng theo chu vi trongvòng theo chu vi trong ốống thng théép. Tp. Tạại tri trạạng thng tháái ni nàày vy vàà sau nsau nóó, lõi, lõi bêtông bbêtông bịị nnéén theo 3 trn theo 3 trụục vc vàà ốống thng théép bp bịị nnéén theo 2 trn theo 2 trụục.c. uu TTảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên cng lên cộộtt ốống thng théép nhp nhồồi bêtông ci bêtông cóó ththểể đưđượợc tăngc tăng ngay cngay cảả khi vkhi vếết nt nứứt xut xuấất hit hiệện trong lõi bêtôngn trong lõi bêtông. D. Do trong quo trong quáá trtrììnhnh nnứứt, bit, biếến dn dạạng bên tăng dng bên tăng dẫẫn đn đếến sn sựự kikiềềm chm chếế bbịị ii ộộngng ccủủaa ốống thng théépp ccũũng tăngng tăng, c, cáácc vvếết nt nứứt pht pháát trit triểển chn chậậm lm lạại vi vàà ổổn đn địịnhnh. V. Vớới vii việệc tăng sc tăng sựự kikiềềm chm chếế ii ốối vi vớới lõi bêtông thi lõi bêtông thìì ứứng sung suấấtt vòng trongvòng trong ốống cng cũũng tăngng tăng. V. Vìì vvậậy, khy, khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủaa ốống thng théép bp bịị gigiảảm.m.
 39. 39. 3.63.6 ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG CNG CỦỦA CA CÁÁCH ĐCH ĐẶẶT TT TẢẢI ĐI ĐẾẾN TRN TRẠẠNG THNG THÁÁI CƠI CƠ HHỌỌC CC CỦỦA CA CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒII BÊTÔNGBÊTÔNG 3.6.3.6.22. T. Trưrườờng hng hợợp tp tảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắt bêtôngt bêtông uu Trong trTrong trạạng thng tháái ban đi ban đầầu cu củủa qua quáá trtrìình đnh đặặt tt tảải, lõi bêtông chi, lõi bêtông chịịu tou toàànn bbộộ ttảải tri trọọng. Khi tng. Khi tảải tri trọọng tăng dng tăng dầần lên, lõi bêtông giãn nn lên, lõi bêtông giãn nởở ngang,ngang, áápp llựực vc vàà ứứng sung suấất ct cắắt tt tạại mi mặặt tit tiếếp xp xúúc gic giữữaa ốống thng théép vp vàà bêtông tăngbêtông tăng, t, tảảii trtrọọng đưng đượợc phân bc phân bốố llạại choi cho ốống thng théép.p. uu CCưườờng đng độộ ddíính bnh báámm ttạạii mmặặt tit tiếếp xp xúúc gic giữữa tha théépp vvàà bêtôngbêtông ảảnh hưnh hưởởngng llớớn đn đếến trn trạạng thng tháái cơ hi cơ họọc cc củủa ca cộột. Vt. Vớới gii giáá trtrịị ccủủa ha hệệ ssốố ma sma sáát caot cao hơnhơn, t, tảải tri trọọng đưng đượợc truyc truyềền nhn nhờờ ứứng sung suấất ct cắắt vt vàà ssựự rr óóng gng góóp cp củủaa ốốngng ththéép vp vàào kho khảả năng chnăng chịịu lu lựực dc dọọc tc tổổng cng cộộng đưng đượợc tăng lênc tăng lên.. uu Tuy nhiên tTuy nhiên tạại ci cùùng mng mộột tht thờời đii điểểm,m, ốống thng théép vp vừừa tham gia tra tham gia trựực tic tiếếpp vvàào so sứức khc khááng tng tảải tri trọọng dng dọọc đc đồồng thng thờời tham gia vi tham gia vàào vio việệc kic kiềềm chm chếế lõilõi bêtông, dobêtông, do óó khikhi ứứng sung suấất nt néén dn dọọc trc trụục tăng lên sc tăng lên sẽẽ ddẫẫn đn đếếnn ứứng sung suấấtt vòng bvòng bịị gigiảảm đim đi,, điđiềều nu nàày ly lààm gim giảảm him hiệệu quu quảả kikiềềm chm chếế ccủủa lõi bêtông.a lõi bêtông. uu Như vNhư vậậy, hy, hệệ ssốố ma sma sáát lt làà yyếếu tu tốố ảảnh hưnh hưởởng đng đếến cưn cườờng đng độộ ccủủa lõia lõi bêtông. Vbêtông. Vớới tri trạạng thng tháái đi đặặt tt tảải ni nàày, sy, sứức khc khááng tng tảải tri trọọng vng vàà khkhảả năngnăng chchốống bing biếến dn dạạng cao nhng cao nhấất đt đạạt đưt đượợc khi hc khi hệệ ssốố ma sma sáát bt bằằng 0, sng 0, sứứcc khkhááng tng tảải tri trọọng cng củủa lõi bêtông gia lõi bêtông giảảm khi hm khi hệệ ssốố ma sma sáát tăng lênt tăng lên..
 40. 40. 3.63.6 ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG CNG CỦỦA CA CÁÁCH ĐCH ĐẶẶT TT TẢẢI ĐI ĐẾẾN TRN TRẠẠNG THNG THÁÁI CƠI CƠ HHỌỌC CC CỦỦA CA CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒII BÊTÔNGBÊTÔNG 3.6.3.6.33. T. Trưrườờng hng hợợp tp tảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắtt ốống thng théépp uu ỐỐng thng théép giãn np giãn nởở ra phra phííaa ngongoàài theo hưi theo hướớng xuyên tâm vng xuyên tâm vàà ttáách rch rờờii khkhỏỏi lõi bêtông khi mi lõi bêtông khi màà ddíính bnh báám chm chắắc chc chắắn gin giữữa tha théép vp vàà bêtông bbêtông bịị tritriệệt tiêu, hit tiêu, hiệện tưn tượợng nng nàày xuy xuấất hit hiệện ngay tn ngay từừ khi mkhi mứức đc độộ hhặặt tt tảải còn ri còn rấấtt nhnhỏỏ.. uu Do đDo đóó không xkhông xảảy ra sy ra sựự phân bphân bốố llạại li lựực dc dọọc trc trụục tc từừ ốống thng théép đp đếến lõin lõi bêtông vbêtông vàà khikhi óó trtrạạng thng tháái ci cũũng ging giốống như trưng như trườờng hng hợợp cp củủa ca cộột tht théépp rrỗỗng. Vng. Vìì vvậậy vy vớới đii điềều kiu kiệện đn đặặt tt tảải tri trọọng nng nàày, cy, cộột không tht không thểể đưđượợc xc xéétt như cnhư cộột liên ht liên hợợp.p. uu ThThíí nghinghiệệm so sm so sáánh quan hnh quan hệệ ttảải tri trọọngng –– bibiếến dn dạạng cng củủa ca cộột tht théép rp rỗỗngng vvàà ccộột tht théép nhp nhồồi bêtông chi bêtông chỉỉ ii ặặt tt tảải lên phi lên phầần mn mặặt ct cắắt tht théép cho thp cho thấấy sy sựự khkháác nhau chc nhau chủủ yyếếu lu làà lõi bêtông ngăn clõi bêtông ngăn cảảnn ốống thng théép bp bịị ooằằn (mn (mấấtt ổổnn đđịịnh) vnh) vàào pho phíía trong, nha trong, nhờờ vvậậy cy cóó ththểể llààm chm chậậm sm sựự phpháát trit triểển mn mấấtt ổổnn đđịịnh cnh cụục bc bộộ ccủủaa ốống.ng.
 41. 41. SFC SFS SFE P P P P SES P SFE P SESSFS P SFC P taûi troïng bieán daïng Tải trọng tác dụng lên lõi bêtông Tải trọng tác dụng lên vỏ thép Tải trọng tác dụng lên toàn bộ mặt cắt Tải trọng tác dụng lên ống thép rỗng
 42. 42. 3.63.6 ẢẢNH HƯNH HƯỞỞNG CNG CỦỦA CA CÁÁCH ĐCH ĐẶẶT TT TẢẢI ĐI ĐẾẾN TRN TRẠẠNG THNG THÁÁI CƠI CƠ HHỌỌC CC CỦỦA CA CỘỘTT ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒII BÊTÔNGBÊTÔNG uu ThThíí nghinghiệệm cm củủa Mathias Johansson and Kent Gylltoft (ca Mathias Johansson and Kent Gylltoft (cộột dt dàài 2i 2.5m,.5m, đưđườờng kng kíính ngonh ngoàài ci củủaa ốống thng théép 15.9cm, chip 15.9cm, chiềều du dàày cy củủaa ốống thng théép lp làà 4.8mm)4.8mm) ứứng vng vớới 3i 3 trưtrườờng hng hợợp:p: •• TTảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắt liên ht liên hợợpp •• TTảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắt bêtôngt bêtông •• TTảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắtt ốống thng théépp
 43. 43. 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0 10 20 30 40 N/Pmax bieán daïng (mm) bieán daïng (mm) 403020100 N/P 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 max bieán daïng (mm) 403020100 N/P 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 max löïc taùc duïng treân oáng theùp löïc taùc duïng treân beâtoâng löïc toång hôïp Tải trọng tác dụng lên mặt cắt liên hợp Tải trọng chỉ tác dụng lên mặt cắt bêtông Tải trọng tác dụng lên mặt cắt ống thép uu ĐưĐườờng bing biểểu diu diễễn sn sựự phân bphân bốố ttảải tri trọọng lên lõi bêtông vng lên lõi bêtông vàà ốống thng théépp ứứngng vvớới hai trưi hai trườờng hng hợợp đp đầầu tiên lu tiên làà tương đtương đốối gii giốống nhau,ng nhau, trong đtrong đóó phphầầnn lõi bêtông chlõi bêtông chịịu tu tảải tri trọọng lng lớớn hơn phn hơn phầầnn ốống thng théép,p, aiaiềều nu nàày phy pháát huyt huy đđúúng khng khảả năng lnăng lààm vim việệc cc củủa ca cấấu kiu kiệện.n. uu TrưTrườờngng hhợợp tp tảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng lên ting lên tiếết dit diệệnn ốống thng théép thp thìì ngưngượợc lc lạại,i, khkhảả năng mang tnăng mang tảải ci củủa ka kếết ct cấấu chu chủủ yyếếu do phu do phầầnn ốống thng théép, sp, sựự phân bphân bốố llạạii ứứng sung suấất trong ct trong cộột ht hầầu như không cu như không cóó hohoặặc rc rấất nht nhỏỏ..
 44. 44. 2.500 1.875 1.250 0.625 0.000 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 tieát dieän theùp tieát dieän beâtoâng h(m) löïc taùc duïng leân tieát dieän lieân hôïp löïc taùc duïng leân tieát dieän beâtoâng löïc taùc duïng leân tieát dieän oáng theùp 2D 1.00.750.50.250.0 0.000 0.625 1.250 1.875 2.500 h(m) tieát dieän beâtoângtieát dieän theùp heä soá ma saùt baèng 0.2 heä soá ma saùt baèng 0.6 heä soá ma saùt baèng 0 2D VVớới hi hệệ ssốố ma sma sáát lt làà 0.6 th0.6 thìì ttảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên mng lên mặặt ct cắắtt ốống thng théép cp cóó ssựự phân bphân bốố llạạii ứứngng susuấất theo chit theo chiềều du dàài ci củủa ca cộột tuyt tuy nhiên vinhiên việệc truyc truyềềnn ứứng sung suấất tt từừ ốống thng théép vp vàào bêtông lo bêtông làà rrấấtt nhnhỏỏ. T. Tảải tri trọọng tng táác dc dụụng lênng lên mmặặt ct cắắt liên ht liên hợợp thp thìì không ckhông cóó ssựự phân bphân bốố llạạii ứứng sung suấất theot theo chichiềều du dàài ci củủa ca cộột.t. TrưTrườờng hng hợợpp ttảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng vng vààoo phphầần lõi bêtông thn lõi bêtông thìì ccóó ssựự phânphân bbốố llạạii ứứng sung suấất rt rấất lt lớớn theon theo chichiềều du dàài ci cộột.t. VVớới ti tảải tri trọọng tng táác dc dụụng lênng lên lõi bêtông, thi khi hlõi bêtông, thi khi hệệ ssốố ma sma sáátt gigiữữaa ốống thng théép vp vàà lõi bêtônglõi bêtông tăng lên thtăng lên thìì ssựự phân bphân bốố llạạii ứứngng susuấất trong ct trong cộột st sẽẽ xuxuấất hit hiệệnn nhanh hơnnhanh hơn..
 45. 45. ( )q+q+= 1cAcfoNoNe1uN jj= cAcf aAaf =q :: KhKhảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủa đa đúúng tâmng tâm :: ChChỉỉ tiêu gò chtiêu gò chặặt ct củủa tia tiếết dit diệệnn : Di: Diệện tn tíích mch mặặt ct cắắt ngang ct ngang củủa bêtônga bêtông : Di: Diệện tn tíích mch mặặt ct cắắt ngang ct ngang củủaa ốống thng théépp : H: Hệệ ssốố gigiảảm khm khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc cóó xxéét đt đếến đn độộ mmảảnhnh :: CưCườờng đng độộ chchịịu nu néén tn tíính tonh toáán cn củủa bêtônga bêtông :: CưCườờng đng độộ chchịịu ku kééo to tíính tonh toáán cn củủaa ốống thng théépp : H: Hệệ ssốố gigiảảm khm khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc cóó xxéét đt đếến đn độộ llệệch tâm cch tâm củủa ta tảải tri trọọngng oN q cA aA cf af 1j ej 3.9 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP NHỒ BÊTÔNG 3.9.1 Tiêu chuẩn của Trung Quốc 3.9.2 Theo Viện Kiến Trúc Nhật Bản (Architectural Institute of Japan AIJ)
 46. 46. ỨỨNG DNG DỤỤNG THING THIẾẾT KT KẾẾ CCẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG CHƯƠNGCHƯƠNG 44
 47. 47. 4.14.1 NHNHẬẬN XN XÉÉT PHƯƠNG PHT PHƯƠNG PHÁÁP XP XÁÁC ĐC ĐỊỊNH NNH NỘỘI LI LỰỰCC uu TiTiếến hn hàành khnh khảảo so sáát mô ht mô hìình knh kếết ct cấấu cu cộột cht chịịu nu néén đn đúúng tâm, king tâm, kiểểm tram tra mmộột st sốố titiếết dit diệện cn cóó đưđườờng kng kíính (D), chinh (D), chiềều du dàài ci cộột (L), bt (L), bềề ddààyy ốống thng théépp (ts), c(ts), cốố ịịnh 2 ynh 2 yếếu tu tốố, cho m, cho mộột yt yếếu tu tốố kia thay ikia thay i ổổi,i, sau đsau đóó kikiểểm tra khm tra khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủa ca cáác tic tiếết dit diệện theo hai phương phn theo hai phương phááp lp làà ttíính tonh toáánn theo tiêu chutheo tiêu chuẩẩn cn củủa Trung Qua Trung Quốốc vc vàà ttíính tonh toáán theo Vin theo Việện Kin Kiếến trn trúúcc NhNhậật Bt Bảản. Dn. Dựựa va vàào co cáác sc sốố liliệệu tu tíính tonh toáán, ta ln, ta lậập thp thàành cnh cáác bic biểểu đu đồồ vvàà đđáánh ginh giáá ssựự ảảnh hưnh hưởởng cng củủa ca cáác yc yếếu tu tốố ii óó ii ếến khn khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủaa kkếết ct cấấuu
 48. 48. Bieåu ñoà quan heä N - L (D=1,2m; ts=20mm) - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Chieàu daøi L(m) Khaûnaêngchòulöïcñuùng taâmN(kN) Bieåu ñoà quan heä N - D (L=20m; ts=20mm) - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 Ñöôøng kính ngoaøi oáng theùp (m) Khaûnaêngchòulöïcñuùng taâmN(kN) Bieåu ñoà quan heä N - ts (D=1,2m; L=20m) - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Chieàu daøy oáng theùp ts(mm) Khaûnaêngchòulöïcñuùngtaâm N(kN) Theo AIJ theo TC TQ
 49. 49. Bieåu ñoà quan heä M - L (D=1,2m; ts=20mm; N=10.000kN) - 5.000 10.000 15.000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Chieàu daøi L(m) Khaûnaêngchòumoâmen M(kNm) Bieåu doà quan heä M - L (L=20m; ts=20mm; N=10.000kN) - 5.000 10.000 15.000 20.000 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 Ñöôøng kính oáng theùp D(m) Khaûnaêngchòumoâment M(kNm) Bieåu ñoà quan heä M - ts (D=1,2m; L=20m; N=10.000kN) - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Chieàu daøy oáng theùp ts(mm) Khaûnaêngchòumoâmen M(kNm) theo AIJ theo TC TQ
 50. 50. 4.14.1 NHNHẬẬN XN XÉÉT PHƯƠNG PHT PHƯƠNG PHÁÁP XP XÁÁC ĐC ĐỊỊNH NNH NỘỘI LI LỰỰCC uu DDựựa va vàào co cáác bic biểểu đu đồồ ta nhta nhậận thn thấấy ry rằằng khng khảả năng chnăng chịịu lu lựực cho phc cho phéépp ccủủa ka kếết ct củủa ka kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtông ti bêtông tíính tonh toáán theo quy trn theo quy trìình cnh củủaa Trung QuTrung Quốốc lc lớớn hơn so vn hơn so vớới phương phi phương phááp tp tíính tonh toáán theo AIJ.n theo AIJ. uu KKhi đưhi đườờng kng kíính ngonh ngoàài ci củủaa ốống thng théép gip giảảm thm thìì khkhảả năng chnăng chịịu tu tảải đi đúúngng tâmtâm vvàà khkhảả năng chnăng chịịu mômenu mômen ccủủaa ốống thng théép nhp nhồồi bêtông gii bêtông giảảm rm rấấtt nhanh,nhanh, aiaiềều nu nàày cho thy cho thấấy ry rằằng ding diệện tn tíích mch mặặt ct cắắtt ảảnh hưnh hưởởng rng rấất lt lớớnn đđếến khn khảả năng chnăng chịịu tu tảải ci củủa ka kếết ct cấấuu.. uu HHai đưai đườờng bing biểểu diu diễễn cn cóó hai eohai eoạạn song song vn song song vớới tri trụục hoc hoàành, nnh, nhưnghưng đođoạạn thn thẳẳng bing biểểu diu diễễn phương phn phương phááp tp tíính theo AIJ dnh theo AIJ dàài hơni hơn,, điđiềều nu nàày ly làà do quan đido quan điểểm vm vềề khkháái nii niệệm cm cộột dt dàài, vi, vớới tiêu chui tiêu chuẩẩn cn củủa Trung Qua Trung Quốốc,c, ccộột dt dàài ci cóó gigiáá trtrịị LoLo/D>/D> 4 t4 trong khi đrong khi đóó theo khtheo kháái nii niệệm cm củủa Via Việện Kin Kiếếnn TrTrúúc Nhc Nhậật Bt Bảản thn thìì khkháái nii niệệm cm cộột dt dàài Lo/D>12i Lo/D>12..
 51. 51. 4.2. T4.2. TÍÍNH TONH TOÁÁN CN CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG 4.2.1 C4.2.1 Cấấu tu tạạo co cầầu vòmu vòm uu CCầầu gu gồồm 2m 2 sưsườờn vòm vn vòm vớới tii tiếết dit diệện hn hìình tròn vnh tròn vàà thanh kthanh kééo.o. uu KKếết ct cấấu hu hạạ ttầầng gng gồồm: dm: dầầm ngangm ngang, d, dầầm dm dọọcc, d, dầầm bm bảảnn,, thanh githanh giằằngng…… uu KKíích thưch thướớc tic tiếết dit diệện ngang cn ngang cầầu như hu như hìình vnh vẽẽ.. 6000 lan can daàm doïc daàm ngang daàm baûn maët caàu BTN maët caàu Lôùp BTCT taêng cöôøng 7650 1100 550 2500 3500 12.2m 5.2m5.2m 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m 5.2m5.2m5.2m5.2m 5.2m 5.2m 72.8m 72.8m 14.2m 10.4m 10.4m 10.4m
 52. 52. 4.2. T4.2. TÍÍNH TONH TOÁÁN CN CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG 4.2.4.2.22 Liên kLiên kếết ct cáác bc bộộ phphậận kn kếết ct cấấu cu củủa ca cầầuu uu HHai sưai sườờn vòm ln vòm làà cung tròn, song song vcung tròn, song song vàà liên kliên kếết vt vớới nhau thông quai nhau thông qua ccáác thanh gic thanh giằằng ngang tng ngang tạại đi đỉỉnh vòm vnh vòm vàà 2 d2 dầầm ngang đm ngang đầầu vòm.u vòm. uu Thanh kThanh kééo trong mo trong mỗỗi sưi sườờn vòm gin vòm giữữ vai trò cân bvai trò cân bằằng lng lựực xô ngangc xô ngang trong sưtrong sườờn vòm,n vòm, đưđượợc neo gic neo giữữ ttạại chân vòmi chân vòm.. uu DDầầm ngang gim ngang giữữa liên ka liên kếết vt vàào sưo sườờn vòm thông qua thanh cn vòm thông qua thanh cááp treo tp treo tạạii mmỗỗi đi đầầu du dầầm ngang.m ngang. DDầầm ngang đm ngang đầầu vòm đưu vòm đượợc liên kc liên kếết ngt ngààm cm cứứngng vvàào chân vòmo chân vòm.. uu DDầầm dm dọọcc llàà đođoạạn dn dầầm vm vớới chii chiềều du dààii bbằằng nhng nhịịp tp tíính tonh toáán cn cóó titiếết dit diệệnn hhìình chnh chữữ nhnhậật đưt đượợc đc đặặt dt dọọc theo cc theo cầầu tu tạại vi vịị trtríí chân vòm, dchân vòm, dầầm dm dọọcc liên kliên kếết ct cứứng vng vàào đo đầầu du dầầm ngang cm ngang cóó ttáác dc dụụng cng cốố ịịnh cnh cáác dc dầầm ngang.m ngang. uu BBảản mn mặặt ct cầầu gu gồồm cm cáác dc dầầm bm bảản gn gốối lên phi lên phầần dn dầầm ngang. Phm ngang. Phủủ trên btrên bảảnn mmặặt ct cầầu lu làà llớớp bê tông cp bê tông cốốt tht théép tăng cưp tăng cườờng.ng. uu HHệệ ththốống lan can tay vng lan can tay vịị vvàà ccáác lc lớớp mp mặặt đưt đườờng đưng đượợc xây dc xây dựựng trng trựực tic tiếếpp trên ltrên lớớp bê tông cp bê tông cốốt tht théép tăng cưp tăng cườờngng..
 53. 53. 4.2. T4.2. TÍÍNH TONH TOÁÁN CN CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG 4.2.4.2.22 TTảải tri trọọng tng táác dc dụụngng uu TTĩĩnh tnh tảải li làà trtrọọng lưng lượợng bng bảản thân sưn thân sườờn vòm vn vòm vàà trtrọọng lưng lượợng cng cáác bc bộộ phphậận tham gia kn tham gia kếết ct cấấu cu cầầu vòm nhưu vòm như: gi: giằằng ngang, cng ngang, cááp thanh treo, cp thanh treo, cáápp thanh kthanh kééo, do, dầầm dm dọọc, dc, dầầm ngang, hm ngang, hệệ lan can, blan can, bảản mn mặặt ct cầầu, lu, lớớp bê tôngp bê tông ccốốt tht théép tăng cưp tăng cườờng mng mặặt ct cầầu, cu, cáác lc lớớp mp mặặt đưt đườờng, hng, hộộp bê tông đp bê tông đậậy cy cáápp thanh kthanh kééo.o. uu HoHoạạt tt tảải ti tảải tri trọọng HL93 (gng HL93 (gồồm xe tm xe tảải thii thiếết kt kếế, xe hai tr, xe hai trụục thic thiếết kt kếế vvàà ttảảii trtrọọng lng lààn).n). 4.2.4.2.22 Phân bPhân bốố hohoạạt tt tảải trong ki trong kếết ct cấấu cu cầầu vòmu vòm uu HoHoạạt tt tảải ti táác dc dụụng lên lng lên lớớp mp mặặt đưt đườờng đưng đượợc phân bc phân bốố xuxuốống dng dầầm ngangm ngang qua dqua dầầmm bbảảnn vvàà bbảản mn mặặt ct cầầu. Du. Dầầm ngang truym ngang truyềền tn tảải tri trọọng lên sưng lên sườờnn vòm thông qua thanh treo.vòm thông qua thanh treo. uu ToToààn bn bộộ ttảải tri trọọng cng cầầu tu táác dc dụụng lên mng lên mốố theo theotheo theo 2 p2 phươnghương, t, trong đrong đóó mmộột tht thàành phnh phầần tn tảải tri trọọng theo phương thng theo phương thẳẳng đng đứứng đưng đượợc truyc truyềền lênn lên mmốố trtrụụ vvàà mmộột tht thàành phnh phầần theo phương ngang truyn theo phương ngang truyềền vn vàào thanh ko thanh kééo.o.
 54. 54. 12,212,2mmĐưĐườờng tênng tên 1515mmmmChiChiềều du dààyy ốống thng théépp 1,21,2mmĐưĐườờng kng kíínhnh ốống thng théép sưp sườờn vòmn vòm 1010cmcmChiChiềều du dàày ly lớớp Bêtông tăng cưp Bêtông tăng cườờngng 77cmcmChiChiềều du dàày ly lớớp php phủủ mmặặt ct cầầuu 1212mmBBềề rrộộng mng mặặt ct cầầuu 72.872.8mmChiChiềều du dàài nhi nhịịp tp tíính tonh toáánn Đơn vĐơn vịịHHạạng mng mụục dc dữữ liliệệuu KKếết qut quảả ttíính tonh toáánn 6.613 kNm6.613 kNm16.754 kN16.754 kNTTổổ hhợợp Mmaxp Mmax --17.731 kN17.731 kNTTổổ hhợợp Nmaxp Nmax Mômen MMômen MLLựực dc dọọc Nc N 4.2. T4.2. TÍÍNH TONH TOÁÁN CN CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG
 55. 55. 4.2. T4.2. TÍÍNH TONH TOÁÁN CN CẦẦU VÒMU VÒM ỐỐNG THNG THÉÉP NHP NHỒỒI BÊTÔNGI BÊTÔNG uu KiKiểểm tom toáán theo tiêu chun theo tiêu chuẩẩn cn củủa Trung Qua Trung Quốốc thc thìì kkếết ct cấấu thu thỏỏa đia điềều kiu kiệệnn chchịịu lu lựực, tuy nhiên khi kic, tuy nhiên khi kiểểm tra theo AIJ thm tra theo AIJ thìì không thkhông thỏỏa đia điềều kiu kiệệnn cho tcho tổổ hhợợp Mmax.p Mmax. uu Ta cTa cóó ththểể khkhắắc phc phụục bc bằằng cng cáách :ch : •• GiGiảảm bm báán kn kíính cnh củủa vòm đa vòm đểể gigiảảm mômen.m mômen. •• Tăng đưTăng đườờng kng kíínhnh ốống thng théép.p. •• Tăng bTăng bềề ddàày cy củủaa ốống thng théép.p. •• GiGiảảm chim chiềều du dàài ci củủaa ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông…… uu Trong vTrong víí ddụụ ttíính tonh toáánn ởở trêntrên, k, khi ta tăng chihi ta tăng chiềều du dàày cy củủaa ốống thng théép tp từừ tsts = 15mm lên ts = 21mm ho= 15mm lên ts = 21mm hoặặc tăng đưc tăng đườờng kng kíínhnh ốống thng théép lên D=1,35mp lên D=1,35m vvàà vvẫẫn gin giữữ chichiềều du dàày vy vỏỏ ththéép lp làà tsts=15mm=15mm khi đkhi đóó khkhảả năng chnăng chịịuu mômen cmômen củủaa ốống thng théép đp đảảm bm bảảo.o. uu Tuy nhiên, khi xTuy nhiên, khi xéét vt vềề hihiệệu quu quảả kinh tkinh tếế, vi, việệc tăng đưc tăng đườờng kng kíínhnh ốống thng théépp ssẽẽ mang lmang lạại hii hiệệu quu quảả kinh tkinh tếế cao hơn vicao hơn việệc tăng chic tăng chiềều du dààyy ốống thng théép.p.
 56. 56. KKẾẾT LUT LUẬẬNN CHƯƠNGCHƯƠNG 55
 57. 57. uu KKếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtôngi bêtông ứứng dng dụụng cng cóó hihiệệu quu quảả trong ctrong cáácc công trcông trìình cnh cầầu vưu vượợt nht nhịịp lp lớớn (tn (từừ 6060m đm đếến 150m). Hin 150m). Hiệện nay tn nay tạạii ViViệệt Nam, ct Nam, cầầnn ứứng dng dụụng kng kếết ct cấấu nu nàày đy đốối vi vớới ci cầầu vòm cu vòm cóó llààn xen xe chchạạy dưy dướới, chi, chạạy giy giữữa va vàà vvàào co cáác công trc công trìình nhnh nhàà dân ddân dụụng, nhng, nhàà công nghicông nghiệệp vp vàà ccáác tòa caoc tòa cao ốốc.c. uu Khi cKhi cộộtt ốống thng théép nhp nhồồi bêtông chi bêtông chịịu tu tảải tri trọọng dng dọọc trc trụục thc thìì trongtrong lõi bêtông slõi bêtông sẽẽ xuxuấất hit hiệệnn ááp lp lựực kic kiềềm chm chếế bbịị ộộng dong do ốống thng théép gâyp gây ra trong đra trong đóó ccộột ct cóó titiếết dit diệện tròn chn tròn chịịu mu mứức đc độộ kikiềềm chm chếế llớớn hơnn hơn so vso vớới ci cộột ct cóó titiếết dit diệện chn chữữ nhnhậật.t. uu Phương phPhương phááp nhp nhồồi bêtông ti bêtông tốốt nht nhấất vt vààoo ốống thng théép lp làà ssửử ddụụng vng vậậtt liliệệu bêtông tu bêtông tựự ii ầầmm llàà loloạại bê tông ci bê tông cóó ooộộ chchảảy cao, không phâny cao, không phân ttầầngng. Ngo. Ngoàài ra ci ra cóó ththểể tăng cưtăng cườờng khng khảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủa ka kếết ct cấấuu bbằằng bêtông cưng bêtông cườờng đng độộ cao.cao.
 58. 58. uu HHệệ ssốố ma sma sáát git giữữaa ốống thng théép vp vàà lõi bêtông trong nilõi bêtông trong niềều kiu kiệện tin tiếếpp xxúúc bc bìình thưnh thườờng lng làà 0,6. Khi t0,6. Khi tảải tri trọọng tng táác dc dụụng lên cng lên cộộtt ốống thng théépp nhnhồồi bêtông thi bêtông thìì ccóó ssựự phân bphân bốố llạạii ứứng sung suấất theo chit theo chiềều du dàài ci củủaa ccộột. Ht. Hệệ ssốố ma sma sáát ct cààng lng lớớn thn thìì ssựự phân bphân bốố llạạii ứứng sung suấất xut xuấất hit hiệệnn ccààng nhanh. Khi tng nhanh. Khi tảải tri trọọng chng chỉỉ ttáác dc dụụng lên ting lên tiếết dit diệện bêtông thn bêtông thìì khkhảả năng chnăng chịịu tu tảải ci củủa ka kếết ct cấấu xu xấấp xp xỉỉ bbằằng tng tảải tri trọọng tng táác dc dụụng lênng lên totoààn bn bộộ titiếết dit diệện vn vàà llớớn hơn nhin hơn nhiềều so vu so vớới khi ti khi tảải tri trọọng chng chỉỉ ttáácc ddụụng lên ting lên tiếết dit diệệnn ốống thng théép.p. uu KhKhảả năng chnăng chịịu lu lựực cc củủa ka kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtông ti bêtông tíính tonh toáánn theo Vitheo Việện Kin Kiếến Trn Trúúc Nhc Nhậật Bt Bảản (AIJ) cho mn (AIJ) cho mứức đc độộ an toan toààn caon cao hơn thơn tíính tonh toáán theo tiêu chun theo tiêu chuẩẩn cn củủa Trung Qua Trung Quốốc.c. ĐĐểể ttíính tonh toáánn khkhảả năng chnăng chịịu tu tảải ci củủa ka kếết ct cấấuu ốống thng théép nhp nhồồi bêtông trong đii bêtông trong điềềuu kikiệện đn độộng đng đấất, ta st, ta sửử ddụụng phương phng phương phááp tp tíính cnh củủa AIJ va AIJ vàà ttíínhnh totoáán sn sứức chc chịịu tu tảải ci cựực hc hạạn cn củủa ka kếết ct cấấu.u.
 59. 59. XIN CXIN CÁÁM ƠN QUÝ THM ƠN QUÝ THẦẦY CÔY CÔ VVÀÀ CCÁÁC BC BẠẠN ĐÃ THEO DÕIN ĐÃ THEO DÕI !!

×