Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
4
Maõ QTX-6404 QTX-6408
Coång vaøo 4CH Video, 2CH Audio 8CH Video, 2CH Audio
Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio 1 HD...
5
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
Maõ QTX-3200 QTX-3208 QTX-3210
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset
Ñoä phaân giaûi 600 TV...
6
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
Maõ QTX-3400 QTX-3408 QTX-3410
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset
Ñoä phaân giaûi 600 TV...
7
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
Maõ QTX-1210 QTX-1218 QTX-1220 QTX-1219
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset BY Chipsset
Ñ...
8
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
Maõ QTC-2110 QTC-2118
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset
Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL...
9
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
Maõ QTX-2000/2000B QTX-2008/2008B
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset
Ñoä phaân giaûi 600...
10
ANALOG
ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
QTXB-4100A Series
Maõ QTXB-4100A QTXB-4108A QTXB-4110A
Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chips...
11
Maõ QTC-219Fz QTC-219P
Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Exview HAD CCD II
Ñoä phaân giaûi 720 TVL 750 TVL
Ñoä nhaïy saùng...
12
ANALOG SONY
QTB-410 Series
Maõ QTB-410A QTB-410Z
Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II
Ñoä phaân giaûi 650 TV...
13
QTC-230/250C/252C
Maõ QTC-230C QTC-250C QTC-252C
Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II
Ñoä phaân giaûi 500 TV...
14
MADE IN TAIWAN
QV Series
Maõ QV-163 QV-149 QV-121
Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II
Ñoä phaân giaûi 540 T...
15
SPEED DOME
Speed Dome Toác Ñoä Cao
Maõ QTC-841H QTC-840H
Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Color CCD
Ñoä phaân giaûi 700TV...
16
Maõ QTC-805 QTC-806/806A QTC-807 QTC-808H
Caûm bieán hình aûnh 1/4” SONY Color CCD
Ñoä phaân giaûi 480 TVL 550 TVL 500 ...
17
HD CVI Series
Maõ QTX-2000CVI QTX-4160CVI
Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance IPS processor 1/3” High performanc...
18
HD CVI Series
Maõ QTX-3400CVI
Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance ISP processor
Ñoä phaân giaûi HD 1280x720P
OÁn...
19
AHD Series
Maõ QTX-2121AHD QTX-2122AHD
Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY
Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux
Ñ...
20
AHD Series
Maõ QTX-3401AHD QTX-3402AHD
Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY
Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux
Ñ...
21
AHD Series
Maõ QTX-6104AHD QTX-6108AHD QTX-6116AHD
Coång vaøo 4CH Video, 4CH Audio 8CH Video, 2CH Audio 16CH Video, 2CH...
22
PHUÏ KIEÄN
Chaân Ñeá Xoay
QTA-215 SP-301H SP-301D/PTS-301 SP-302/PTS-302 SP-306/PTS-306
Chieàu xoay Ngang Ngang/Doïc Ng...
23
Chaân Ñeá
Coá Ñònh
QTA-J201T QTA-J201L QTA-J204M QTA-J204MB QTA-J205
QTA-J101N
Chaân ñeá coá ñònh loaïi
trung.
Chaân ñe...
24
Nguoàn Toång
PB-03 PB-04 PB-05 PB-06
Nguoàn vaøo AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz
Ng...
25
Phuï Kieän Khaùc
Noái F5 Noái BNC QTA-103 Remote Chuoät
Noái F5 Noái BNC Boä kieåm tra hình aûnh
vaø aâm thanh
- Input:...
26
COÂNG NGHEÄ AHD
27
DANH MUÏC SAÛN PHAÅM
ANALOG DVR
ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO
ANALOG SONY
QV - MADE IN TAIWAN
SPEED DOME
QTX-6400 Series		...
CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT
CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT
CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT
CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT

652 visualizaciones

Publicado el

CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

CATALOGUE CAMERA GIÁM SÁT

 1. 1. 4 Maõ QTX-6404 QTX-6408 Coång vaøo 4CH Video, 2CH Audio 8CH Video, 2CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 4CH Full 960H Realtime Recording, 4CH Playback 8CH D1 Realtime Recording, 8CH Playback Xem treân ñieän thoaïi Super Live Pro, Super Live HD, SuperCam HDD & USB 1 Sata x 3T, 2 USB 1 Sata x 3T, 2 USB Hoã trôï khaùc LAN, WAN, RS485 LAN, WAN, RS485 Nguoàn 12V 12V Kích thöôùc 30 x 27 x 5.7 cm 30 x 27 x 5.7 cm Maõ QTX-6432HS Coång vaøo 32CH Video, 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 32CH Full 960H Realtime Recording, 16CH Playback Xem treân ñieän thoaïi SuperLive Pro, SuperLive HD, SuperCam HDD & USB 2 Sata x 3T, 2 USB Hoã trôï khaùc LAN, WAN, RS485, 16 Baùo ñoäng vaøo, 1 Baùo ñoäng ra Nguoàn 12V DC Kích thöôùc 43 x 30 x 5.5 cm 2.300.000ñ 14.380.000ñ 3.380.000ñ ANALOG DVR QTX-6400 Series ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO Maõ QTD-6124 QTD-6132 Coång vaøo 24CH Video & 4CH Audio 32CH Video & 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA,1 Video, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 24CH Full CIF Realtime Recording, 16CH Playback 32CH Full CIF Realtime Recording, 16CH Playback Xem treân ñieän thoaïi Ezeye HDD & USB 2 Sata x 2TB, 3 USB 2 Sata x 2TB, 4 USB Hoã trôï khaùc RS485, 8 Baùo ñoäng vaøo, 1 Baùo ñoäng ra RS485, 8 Baùo ñoäng vaøo, 1 Baùo ñoäng ra Nguoàn 12V DC 12V DC Kích thöôùc 35 x 27.5 x 7 cm 42.5 x 44 x 8.5 cm 10.670.000ñ 13.110.000ñ QTD-6100 Series EZeye Giao dieän phaàn meàm EZeye treân ñieän thoaïi iPhone
 2. 2. 5 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO Maõ QTX-3200 QTX-3208 QTX-3210 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 1 pcs Array Led @16mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 20 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 7.5 x 7 x 13.6 cm Maõ QTX-3100 QTX-3108 QTX-3110 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 1 pcs Array Led @16mm Taàm xa hoàng ngoaïi 10 ~ 15 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 5.5 x 5.5 x 8.5 cm 1.120.000ñ 1.320.000ñ 1.360.000ñ 1.540.000ñ 1.380.000ñ 1.600.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá QTX-3100 Series QTX-3200 Series Maõ QTX-3300 QTX-3308 QTX-3310 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 4 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 1 pcs Array Led @22mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 20 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 7.5 x 9 x 19.7 cm 1.540.000ñ 1.714.000ñ 1.770.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá QTX-3300 Series ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 3. 3. 6 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO Maõ QTX-3400 QTX-3408 QTX-3410 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 4 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 2 pcs Array Leds @22mm Taàm xa hoàng ngoaïi 25 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9 x 10 x 23 cm Maõ QTX-3500 QTX-3508 QTX-3510 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 6 mm (4/8 mm) Hoàng ngoaïi 4 pcs Array Leds @22mm Taàm xa hoàng ngoaïi 40 ~ 50 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 11.2 x 13 x 26.5 cm QTX-3400 Series QTX-3500 Series 1.830.000ñ 2.050.000ñ 2.050.000ñ 2.270.000ñ 2.180.000ñ 2.360.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO Maõ QTX-2710 QTX-2718 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 2.8 ~ 12mm Hoàng ngoaïi 6 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 50 ~ 60 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 12.5 x 8 cm QTX-2710 Series 2.090.000ñ 2.270.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá
 4. 4. 7 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO Maõ QTX-1210 QTX-1218 QTX-1220 QTX-1219 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset BY Chipsset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL 700 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 12 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8 x 6.5 cm QTX-1210 Series 1.180.000ñ 1.400.000ñ 1.600.000ñ 900.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Maõ QTX-1310/1310R QTX-1318/1318R QTX-1320 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 7.5 x 14.5 cm QTX-1310/1310R Series 1.360.000ñ 1.630.000ñ 1.830.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Maõ QTX-2610 QTX-2618 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 8 mm (12mm) Hoàng ngoaïi 4 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 40 ~ 50 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 19 x 9.5 cm QTX-2610 Series 1.980.000ñ 2.160.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 5. 5. 8 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO Maõ QTC-2110 QTC-2118 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 36 pcs Leds @8mm Taàm xa hoàng ngoaïi 40 ~ 50 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.5 x 14.5 cm QTC-2110 Series 1.470.000ñ 1.690.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO Maõ QTXB-2500 QTXB-2508 QTXB-2510 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 14.5 x 8 cm QTXB-2500 Series 1.300.000ñ 1.490.000ñ 1.820.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Maõ QTXB-2120 QTXB-2128 QTXB-2130 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Lazer IR Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm QTXB-2120 Series 1.160.000ñ 1.340.000ñ 1.640.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi
 6. 6. 9 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO Maõ QTX-2000/2000B QTX-2008/2008B Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 48 pcs Leds @5mm Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 8 cm QTX-2000/2000B Series QTX-4100 Series Maõ QTX-4100/4100B QTX-4108/4108B QTX-4109 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset BY Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 700 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 12 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8 x 6.5 cm 1.540.000ñ 1.710.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 980.000ñ 1.220.000ñ 870.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Maõ QTX-4120 QTX-4128 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.5 x 6 cm QTX-4120 Series 1.450.000ñ 1.620.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 7. 7. 10 ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO QTXB-4100A Series Maõ QTXB-4100A QTXB-4108A QTXB-4110A Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8 x 6.5 cm QTX-1610 Series Maõ QTX-1610 QTX-1618 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.1 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Nhieät ñoä hoaït ñoäng 0°C ~ 40°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 1.140.000ñ 1.380.000ñ 1.640.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø 980.000ñ 1.080.000ñ Gaén trong nhaø Keøm chaân ñeá Gaén trong nhaø Keøm chaân ñeá ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 8. 8. 11 Maõ QTC-219Fz QTC-219P Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Exview HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 720 TVL 750 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 6 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 50 ~ 60 m Chöùc naêng khaùc OSD Mune, WDR, BLC ... Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.5 x 12.5 cm ANALOG SONY QTC-219 Series Maõ QTC-219C QTC-219E QTC-219H Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 500 TVL 550 TVL 680 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 6 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 50 ~ 60 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.5 x 12.5 cm QTB-205 Series Maõ QTB-205A QTB-205Z QTB-205N Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Exview HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 650 TVL 720 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 24 pcs Leds @5mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25 m Chöùc naêng khaùc - OSD Menu, WDR, BLC ... Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 6.5 x 11.5 cm 1.080.000ñ 1.180.000ñ 1.340.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Effio TM ­ 1.540.000ñ 1.980.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Effio TM ­ Effio TM ­ 780.000ñ 1.080.000ñ 1.980.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá Gaén ngoaøi trôøi Keøm chaân ñeá ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 9. 9. 12 ANALOG SONY QTB-410 Series Maõ QTB-410A QTB-410Z Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 650 TVL 720 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 36 pcs Leds @5mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9.2 x 8 cm QTB-412 Series QTC-508C/510C/511C Maõ QTB-412A QTB-412Z QTB-412N Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 650 TVL 720 TVL 800 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 48 pcs Leds @5mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25 m Chöùc naêng khaùc - OSD Menu, WDR, BLC ... Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.5 x 6 cm Maõ QTC-508C QTC-510C QTC-511C Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 500 TVL 700 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.1 Lux OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm 3.6 mm Kích thöôùc 6 x 9 cm 3.5 x 3.5 cm 1.5 x 1.5 cm 640.000ñ 1.040.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø 740.000ñ 1.120.000ñ 1.940.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 560.000ñ 960.000ñ 1.360.000ñ Camera Ñaàu baùo khoùi Kích thöôùc nhoû Keøm chaân ñeá Kích thöôùc nhoû Micro ñoä nhaïy cao ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 10. 10. 13 QTC-230/250C/252C Maõ QTC-230C QTC-250C QTC-252C Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 500 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux OÁng kính 6 mm (4/8/12mm) 8 mm (12mm) 6 mm (8/12mm) Hoàng ngoaïi 30 pcs Leds @8mm 8 pcs Leds @22mm vaø 15 pcs Leds @8mm 30 pcs Leds @8mm Taàm xa hoàng ngoaïi 35 ~ 45m 70 ~ 80m 35 ~ 45m Nguoàn DC 12V AC 220V DC 12V Kích thöôùc 13 x 32 cm 17 x 32 cm 13 x 35 cm ANALOG SONY QTC-101C/101P/109P Maõ QTC-101C QTC-101P QTC-109P Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II 1/3” SONY Exview HAD CCD II 1/3” SONY Exview HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 500 TVL 750TVL 750 TVL OÁng kính Chöa bao goàm oáng kính Chöùc naêng khaùc - OSD Menu, WDR, BLC ... OSD Menu, WDR, BLC ... Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 5.5 x 12.5 cm 7.5 x 12.5 cm 1.600.000ñ 3.000.000ñ 3.580.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 580.000ñ 1.720.000ñ 2.400.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Effio TM ­ Effio TM ­ ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 11. 11. 14 MADE IN TAIWAN QV Series Maõ QV-163 QV-149 QV-121 Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 540 TVL 540 TVL 600 TVL OÁng kính 4 mm Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux Hoàng ngoaïi 32 leds @5 mm 21 leds @5 mm 48 leds @5 mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15~25 m 15~25 m 50~70 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9 x 7.5 cm 9 x 8 cm 9 x 13 cm Maõ QV-113 QV-155 Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II Ñoä phaân giaûi 540 TVL OÁng kính 4 mm Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux Hoàng ngoaïi 32 leds @5 mm 40 leds @5 mm Taàm xa hoàng ngoaïi 20~30 m 25~35 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 6.5 x 9 cm 9 x 13 cm Maõ QV-6704A QV-6708A QV-6716A Ñoä phaân giaûi Full D1 Realtime Recording 4CH D1 & 4CH CIF Realtime Recording 4CH D1 & 12CH CIF Realtime Recording AÂm thanh 4 coång vaøo, 1 coång ra 4 coång vaøo, 1 coång ra 4 coång vaøo, 1 coång ra Xuaát hình HDMI, BNC, VGA, SPOT HDMI, BNC, VGA, SPOT HDMI, BNC, VGA, SPOT Coång vaøo 2 SATA, RS485, USB, RJ45 2 SATA, RS485, USB, RJ45 2 SATA, RS485, USB, RJ45 Xem treân ñieän thoaïi SuperLive Pro, SuperLive HD, SuperCam Giaùm saùt IE, Firefox, Chrome, CMS, Android, iOS, Windows Phone... Baùo ñoäng 4 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra 8 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra 16 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra Kích thöôùc 43 x 30 x 5.5 cm 43 x 30 x 5.5 cm 43 x 30 x 5.5 cm 1.380.000ñ 1.300.000ñ 1.500.000ñ 1.640.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 1.520.000ñ 2.780.000ñ 6.000.000ñ 9.000.000ñ Gaén ngoaøi trôøi ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 12. 12. 15 SPEED DOME Speed Dome Toác Ñoä Cao Maõ QTC-841H QTC-840H Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 700TVL 600 TVL Toác ñoä toái ña 240°/s 100°/s OÁng kính 3.3 -85.8 mm 3.3 - 99.9 mm Goùc ngang/doïc 360°/90° Caøi ñaët ñieåm Coù Giao thöùc RS485: Pelco-D, Pelco-P... Taàm xa hoàng ngoaïi 150 ~ 170 m Ñieàu khieån menu Coù Camera Zoom Nguoàn 12V DC Maõ QTC-831S QTC-821H Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Color CCD 1/3” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 520 TVL 600 TVL Toác ñoä toái ña 300°/s 240°/s OÁng kính 3.3-85.8 mm 3.3-85.8 mm Goùc ngang/doïc 360°/90° 360°/90° Caøi ñaët ñieåm Coù Coù Giao thöùc RS485: Pelco-D, Pelco-P... RS485: Pelco-D, Pelco-P... Ñieàu khieån menu Camera Zoom --- Nguoàn 24V AC 24V AC Maõ QTC-802 QTC-820 QTC-830A Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 480 TVL Toác ñoä toái ña 6°/s 6°/s 25°/s OÁng kính 3.3-99.9 mm Goùc ngang/doïc 350°/90° 350°/90° 360°/90° Caøi ñaët ñieåm - Coù Giao thöùc RS485: Pelco-D, Pelco-P... Nguoàn 24V AC 14.460.000ñ 14.560.000ñ 14.940.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 22X 10X Gaén ngoaøi trôøi 30X 30X 17.570.000ñ Gaén trong nhaø22X Speed Dome Toác Ñoä Trung Bình 7.000.000ñ 10.230.000ñ6.490.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøiGaén trong nhaø 30X 30X 30X ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 13. 13. 16 Maõ QTC-805 QTC-806/806A QTC-807 QTC-808H Caûm bieán hình aûnh 1/4” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 480 TVL 550 TVL 500 TVL 720TVL Toác ñoä toái ña 55°/s 240°/s 240°/s 300°/s OÁng kính 4-9 mm 3.8-38 mm 3.8-38 mm 3.8-38 mm Goùc ngang/doïc 360°/90° Caøi ñaët ñieåm Coù Giao thöùc RS485: Pelco-D, Pelco-P... Ñieàu khieån menu Coù Nguoàn 12V DC SPEED DOME 7.560.000ñ 14.260.000ñ Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø 2.3X 10X 10X 10X Speed Dome Kích Thöôùc Nhoû Camera Zoom Baøn Ñieàu Khieån Speed Dome Maõ QTA-212 QTA-213 Giao thöùc Pelco-D, Pelco-P... Coång hoã trôï RS485 Keát noái toái ña 255 Ñieàu khieån PTZ Ngang/Doïc: Caàn ñieàu khieån Zoom/Tieâu cöï: Phím Ñieàu khieån PTZ: Caàn ñieàu khieån Maõ QTC-622 QTC-627 Caûm bieán hình aûnh 1/4” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 480 TVL Ñoä nhaïy saùng 0.1 lux 0.5 lux OÁng kính 3.3 - 99.9 mm 3.3 - 99.9 mm Hoàng ngoaïi 8 Leds @22 mm, 15 Leds @ 8 mm - Taàm xa hoàng ngoaïi 70~90 m - Giao thöùc Pelco-D Ñieàu khieån RS485 RS485, OSD Menu Kích thöôùc 15 x 30 cm 6 x 10 cm 9.230.000ñ Gaén trong nhaø 4.340.000ñ 5.780.000ñ 2D Keyboard Controller 3D Keyboard Controller 5.810.000ñ Gaén ngoaøi trôøi 2.940.000ñ Gaén trong nhaø30X 30X 13.120.000ñ Gaén trong nhaø ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 14. 14. 17 HD CVI Series Maõ QTX-2000CVI QTX-4160CVI Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance IPS processor 1/3” High performance ISP processor Ñoä phaân giaûi HD 1280x720P HD 1280x720P OÁng kính 3.6 mm (6|8mm) 3.6 mm (6|8mm) Ñoä nhaïy saùng 0 Lux 0 Lux Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds 12 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 8 cm 8 x 6.5 cm Maõ QTX-2120CVI QTX-2300CVI Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance ISP processor 1/3” High performance ISP processor Ñoä phaân giaûi HD 1280x720P HD 1280x720P OÁng kính 3.6 mm (6|8mm) 4 mm (6|8mm) Ñoä nhaïy saùng 0 Lux 0 Lux Hoàng ngoaïi 3 pcs Lazer IR Leds 42 pcs Leds @5 mm Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 20 m 20~30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 18.5 x 8.5 cm Maõ QTX-2500CVI QTX-2710CVI Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance ISP processor 1/3” High performance ISP processor Ñoä phaân giaûi HD 1280x720P HD 1280x720P OÁng kính 3.6 mm (6|8mm) 2.8 ~ 12mm Ñoä nhaïy saùng 0 Lux 0 Lux Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds 6 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40 m 50 ~ 60 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 14.5 x 8 cm 12.5 x 8 cm 1.980.000ñ 1.640.000ñ 1.720.000ñ 1.460.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi 2.700.000ñ Gaén ngoaøi trôøi Gaén trong nhaø 1.900.000ñ Gaén ngoaøi trôøi ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 15. 15. 18 HD CVI Series Maõ QTX-3400CVI Caûm bieán hình aûnh 1/3” High performance ISP processor Ñoä phaân giaûi HD 1280x720P OÁng kính 4 mm (6|8mm) Ñoä nhaïy saùng 0 Lux Hoàng ngoaïi 2 pcs Array Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 25~30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9 x 10 x 23 cm Maõ QTD-6104ACVI QTD-6108ACVI QTD-6116ACVI Coång vaøo 4CH Video, 1CH Audio 8CH Video, 1CH Audio 16CH Video, 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 4CH 720P Realtime Recording 8CH 720P Realtime Recording 16CH 720P Realtime Recording Xem treân ñieän thoaïi IMMS, QuestekMMS HDD & USB 2 Sata x 3T, 2 USB 2 Sata x 3T, 4 USB 2 Sata x 3T, 2 USB Hoã trôï khaùc LAN, WAN, RS485 RS485 RS485 Nguoàn 12V 12V 12V Kích thöôùc 33.5 x 26 x 5 cm 32.4 x 24.3 x 5.2 cm 25.5 x 33.5 x 5 cm 1.700.000ñ Gaén ngoaøi trôøi 3.500.000ñ 5.600.000ñ 13.800.000ñ Maõ QTX-8013CVI Caûm bieán hình aûnh 1/3 “ High performance ISP processor Ñoä phaân giaûi HD 1024x720P OÁng kính 3.3 ~ 99.9mm Taàm xa hoàng ngoaïi 120m Toác ñoä quay toái ña 40°/s Goùc ngang/doïc 360°/ 90° Seùt ñieåm 128 ñieåm Tuaàn tra 8 nhoùm ñieåm (16 ñieåm moãi nhoùm) Coång ñieàu khieån RS485 Nhieät ñoä/Ñoä aåm -35°C ~ 69°C / 90%RH Nguoàn DC 12V/4A 15.800.000ñ 30X Zoom quang ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 16. 16. 19 AHD Series Maõ QTX-2121AHD QTX-2122AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Lazer IR Leds 3 pcs Lazer IR Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25m 15 ~ 25m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 10 x 6.5 cm Maõ QTX-2111AHD QTX-2112AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x900) 1.3MP OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 6 pcs Leds Array 6 pcs Leds Array Taàm xa hoàng ngoaïi 40 ~ 50m 40 ~ 50m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 20 x 9.5 cm 20 x 9.5 cm Maõ QTX-2301AHD QTX-2302AHD QTX-2501AHD QTX-2502AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP OÁng kính 4 mm (6/8mm) 4 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 9 pcs Lazer IR Leds 9 pcs Lazer IR Leds 24 pcs High Power Leds 24 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30m 20 ~ 30m 15 ~ 25m 15 ~ 25m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V Kích thöôùc 18.5 x 8 cm 18.5 x 8 cm 14.5 x 8 cm 14.5 x 8 cm 1.100.000ñ 1.180.000ñ1.480.000ñ 1.660.000ñ 1.660.000ñ1.960.000ñ 1.800.000ñ 2.600.000ñ ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 17. 17. 20 AHD Series Maõ QTX-3401AHD QTX-3402AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP OÁng kính 4 mm (6/8mm) 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 2 pcs Leds Array 2 pcs Leds Array Taàm xa hoàng ngoaïi 25 ~ 30m 25 ~ 30m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 9 x 10 x 23 cm 9 x 10 x 23 cm Maõ QTX-4161AHD QTX-4162AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 12 pcs High Power Leds 12 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30m 20 ~ 30m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 8 x 6.5 cm 8 x 6.5 cm Maõ QTX-4121AHD QTX-4122AHD Caûm bieán hình aûnh HD 720P OV HD 960P SONY Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux 0.01 Lux Ñoä phaân giaûi HD (1280x720) 1.0MP HD (1280x960) 1.3MP OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 24 pcs High Power Leds 24 pcs High Power Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 30 ~ 40m 30 ~ 40m Chöùc naêng môû roäng BLC, D-WDR, HSBLC... BLC, D-WDR, HSBLC... Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 8 x 6.5 cm 8 x 6.5 cm 1.340.000ñ 1.800.000ñ 940.000ñ 1.140.000ñ 1.520.000ñ 1.720.000ñ ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 18. 18. 21 AHD Series Maõ QTX-6104AHD QTX-6108AHD QTX-6116AHD Coång vaøo 4CH Video, 4CH Audio 8CH Video, 2CH Audio 16CH Video, 2CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 4 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 4 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 2 Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - Camera ANALOG - Camera IP Ñoä phaân giaûi 4CH 720P, 4CH Playback 8CH 720P, 8CH Playback 16CH 720P, 8CH Playback Xem treân ñieän thoaïi vMeyeSuper HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, QUESTEK Cloud, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V Kích thöôùc 23 x 25.5 x 4 cm 22.5 x 30 x 4.5 cm 24 x 33.5 x 5 cm 2.460.000ñ 3.880.000ñ 5.800.000ñ QTX-6100AHD Series I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi Maõ QTX-6204AHD QTX-6208AHD QTX-6216AHD Coång vaøo 4CH Video, 4CH Audio 8CH Video, 4CH Audio 16CH Video, 2CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio, 1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio1 BNC 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - Camera ANALOG Ñoä phaân giaûi 4CH 720P, 4CH Playback 8CH 720P, 4CH Playback 16CH 720P, 4CH Playback Xem treân ñieän thoaïi N_eye HDD & USB 1 SATA x 3TB, 2 USB 1 SATA x 3TB, 2 USB 1 SATA x 3TB, 2 USB Hoã trôï khaùc RJ45, RS485 Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V Kích thöôùc 22.5 x 28 x 4.5 cm 22.5 x 28 x 4.5 cm 22.5 x 28 x 4.5 cm 2.100.000ñ 2.780.000ñ 5.800.000ñ QTX-6200AHD Series ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO Maõ QN-8404AHD QN-8408AHD QN-8416AHD Coång vaøo 4CH Video, 1CH Audio 8CH Video, 1CH Audio 16CH Video, 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - Camera ANALOG Ñoä phaân giaûi 4CH 720P, 4CH Playback 8CH 720P, 8CH Playback 16CH 720P, 8CH Playback Xem treân ñieän thoaïi Super Live Pro, Super Live HD, SuperCam HDD & USB 1 SATA x 3TB, 2 USB 1 SATA x 3TB, 2 USB 2 SATA x 3TB, 2 USB Baùo ñoäng Khoâng Khoâng 16 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V Kích thöôùc 26 x 30 x 6 cm 26 x 30 x 6 cm 43 x 30 x 5.5 cm 3.540.000ñ 5.090.000ñ 9.540.000ñ QUESTEK WIN - QN-8400AHD Series Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera Free DDNS www.questek.tv AHD Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera Free DDNS www.questek.tv AHD Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera Free DDNS www.questek.tv AHD Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera AHD Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera AHD Keát noái ñoàng thôøi Camera Analog Camera AHD
 19. 19. 22 PHUÏ KIEÄN Chaân Ñeá Xoay QTA-215 SP-301H SP-301D/PTS-301 SP-302/PTS-302 SP-306/PTS-306 Chieàu xoay Ngang Ngang/Doïc Ngang/Doïc Ngang/Doïc Ngang Toác ñoä 10°/s, 18°/s, 25°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s Nguoàn 12V DC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC DVR CARD QTK-708 QTK-9208 QTK-9216 Soá keânh 8 8 16 Chuaån neùn hình H264 H264 H264 Toác ñoä hình 200fps(25fps/ch) 200fps(25fps/ch) 400fps(25fps/ch) Maùy chuû (gaén card) Windows 2000, XP, 7 (32 bit) Windows 2000, XP, 7 (32 bit) Windows 2000, XP, 7 (32 bit) Maùy traïm Windows 2000 hoaëc môùi hôn Android, iOS Windows 2000 hoaëc môùi hôn Android, iOS Windows 2000 hoaëc môùi hôn Android, iOS 1.700.000ñ 1.840.000ñ 2.120.000ñ870.000ñ Gaén trong nhaø Gaén ngoaøi trôøi Gaén ngoaøi trôøi Gaén trong nhaø Gaén trong nhaø 2.790.000ñ 1.600.000ñ 760.000ñ1.840.000ñ 780.000ñ 420.000ñ 2.760.000ñ Baøn Ñieàu Khieån Chaân Ñeá Xoay PTS-301C PTS-302C PTS-305C PTS-306C PTS-307C PTS-308C Boä ñieàu khieån 1 keânh Pal/Tilt/Zoom Baøn ñieàu khieån 1 keânh, 4 chieàu: traùi - phaûi - leân - xuoáng Boä ñieàu khieån 5 keânh, 4 chieàu: traùi - phaûi - leân - xuoáng Baøn ñieàu khieån 1 keânh, 2 chieàu: traùi - phaûi Boä ñieàu khieån 5 keânh, 2 chieàu: traùi - phaûi Boä ñieàu khieån 5 keânh Pal/Tilt/Zoom Thieát Bò Quang QTF-RS1 QTF-RS4 QTF-RS8 QTF-RS16 QTF-100M QTF-1000M - Truyeàn 1 keânh Video + 1 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu camera keøm ñieàn khieån PTZ) - Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn 4 keânh Video + 1 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 4 camera keøm ñieàn khieån PTZ) - Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn 8 keânh Video + 1 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 8 camera keøm ñieàn khieån PTZ) - Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn 16 keânh Video + 16 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 8 camera keøm ñieàn khieån PTZ) - Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn tín hieäu Internet 10/100M treân caùp quang. - Truyeàn tín hieäu Intenet10/100/1000M treân caùp quang. 860.000ñ 180.000ñ 1.100.000ñ 160.000ñ 1.020.000ñ 1.590.000ñ RS485 2.800.000ñ 4.000.000ñ 4.400.000ñ 12.400.000ñ 1.700.000ñ 3.400.000ñ ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 20. 20. 23 Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J201T QTA-J201L QTA-J204M QTA-J204MB QTA-J205 QTA-J101N Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi lôùn. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng, maøu traéng, baèng nhöïa. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng, maøu ñen, baèng nhöïa. Chaân ñeà coá ñònh loaïi lôùn gaén ngoaøi trôøi, coù caân chænh, maøu traéng. Kích thöôùc 17.5 cm 23.5 cm 15 cm 15 cm 32 cm Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J112 QTA-J217 QTA-J219 QTA-J401B QTA-J401W QTA-J101N Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Kích thöôùc 11 cm 11.5 cm 19 cm 11.5 cm 11.5 cm Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J203B QTA-J302 QTA-J303 QTA-J304 QTA-J604 QTA-J101N Chaân ñeá coá ñònh. Nhöïa, maøu traéng. Chaân ñeá coá ñònh loaïi lôùn, gaén chaân ñeá xoay ngoaøi trôøi. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng. Chaân ñeá 2 chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 4Kg. Kích thöôùc 16 cm 35 cm 9 cm 14.5 cm 8 cm Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J606 QTA-J702 QTA-J703 QTA-J704 QA-J701 QTA-J101N Chaân ñeá 2 chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 5Kg. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Kích thöôùc 8 cm 17.5 cm 22.5 cm 18 cm 16 cm 52.000ñ 52.000ñ 54.000ñ 54.000ñ 94.000ñ 126.000ñ 176.000ñ 36.000ñ 56.000ñ 48.000ñ 324.000ñ 36.000ñ 78.000ñ 56.000ñ 36.000ñ 36.000ñ 62.000ñ 110.000ñ 36.000ñ 36.000ñ Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J101N QTA-J101L QTA-J103 QTA-J118 QTA-J118B QTA-J101N Chaân ñeá camera Dome, maøu traéng, nhöïa. Chaân ñeá camera Dome, maøu traéng, nhöïa. Chaân ñeá coá ñònh chöõ A, loaïi trung, gaén chaân ñeá xoay trong nhaø, moû vòt. Chaân ñeà chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 5Kg, maøu traéng. Chaân ñeà chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 5Kg, maøu traéng. Kích thöôùc 6.5 x 12.5 cm 8.5 x 17 cm 30 cm 8 cm 8 cm 54.000ñ 86.000ñ 42.000ñ 34.000ñ 34.000ñ PHUÏ KIEÄN ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 21. 21. 24 Nguoàn Toång PB-03 PB-04 PB-05 PB-06 Nguoàn vaøo AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz Nguoàn ra DC 12V~5A DC 12V-10A DC 12V-15A DC 12V-30A Nguoàn PA-006A PA-003A PA-004A PA-005A Nguoàn vaøo AC 100-220V/50Hz AC 100-220V/50Hz AC 100-220V/50Hz AC 100-220V/50Hz Nguoàn ra DC 12V~2000mA DC 12V~2000mA DC 12V~1000mA DC 12~1000mA 112.000ñ112.000ñ 406.000ñ 550.000ñ 660.000ñ 1.020.000ñ 72.000ñ88.000ñ (Nguoàn ñieän töû)(Nguoàn ñieän töû) (Nguoàn ñieän töû) (Nguoàn taêng phoâ) Boä Khueách Ñaïi Tín hieäu/ Balun C-101 (Caëp) C-101A (Caëp) C-102 (Caëp) QTA-105 (Caùi) CY-808 (Caëp) Video balun cho daây 2 ruoät. Video balun cho daây 2 ruoät. Video balun cho daây 2 ruoät. Boä khueách ñaïi tín hieäu cho caùp 5C. Boä khueách ñaïi tín hieäu cho caùp 5C. 668.000ñ66.000ñ 102.000ñ 756.000ñ 1.334.000ñ Boä Khueách Ñaïi SP-201 SP-244 SP-204 ST-400 ST-820 Khueách ñaïi tín hieäu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output Khueách ñaïi tín hieäu: 4BNC Video Input -> 4BNC Video Output Chia tín hieäu: 1BNC Video Input -> 4BNC Video Output Boä chia 4 keânh (Keát noái 4 camera vôùi 1 maøn hình) Boä chia 8 keânh (Keát noái 8 camera vôùi 1 maøn hình) 520.000ñ 520.000ñ 1.584.000ñ 1.690.000ñ OÁng kính AB-04/06/08 AC-3508 AI-0615 AC-0615 Caûm bieán töông thích 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” Tieâu cöï 4/6/8 mm 3.5-8 mm 6-15 mm 6-15 mm Tyû leä zoom - 2.3 2.5 2.5 OÁng kính AI-3508A AI-3508B AI-0660 Caûm bieán töông thích 1/3” 1/3” 1/3” Tieâu cöï 3.5-8 mm 3.5-8 mm 6-60 mm Tyû leä zoom 2.3 2.3 10 132.000ñ 356.000ñ 610.000ñ 420.000ñ 570.000ñ 420.000ñ 1.020.000ñ PHUÏ KIEÄN 1.060.000ñ ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 22. 22. 25 Phuï Kieän Khaùc Noái F5 Noái BNC QTA-103 Remote Chuoät Noái F5 Noái BNC Boä kieåm tra hình aûnh vaø aâm thanh - Input: 5V - Output:12V Remote ñaàu ghi hình Chuoät quang Phuï Kieän Khaùc SAN-14A DTH DTH(2 lôùp baïc) QTA-A3 QTA-LY901 Tivi kieåm tra camera - Voû kim loaïi - Maøn hình maøu 14”, ñoä phaân giaûi 480TVL - Nguoàn: 220V Caùp 5c, 128 sôïi choáng nhieãu, daøi 305m. 1 lôùp baïc Caùp 5c, 128 sôïi choáng nhieãu, daøi 305m. 2 lôùp baïc Micro thu aâm thanh, loaïi toát Micro thu aâm thanh 6.080.000ñ 850.000ñ 240.000ñ Phuï Kieän Khaùc Boä Jack BNC Boä Jack AV Jack BNC -> AV Ngaõ 3 BNC Ngaõ 3 F5 QTA-J101N Jack BNC (Ñaàu Jack) Jack F5 (Ñuoâi Jack) Jack AV (Ñaàu Jack) Jack F5 (Ñuoâi Jack) Chuyeån F5 -> BNC Chia 1 BNC -> 2 BNC Chia 1 F5 -> 2 F5 17.000ñ 17.000ñ 18.000ñ 15.000ñ 9.000ñ 9.000ñ 7.480.000ñ 180.000ñ 34.000ñ Voû Baûo Veä QTA-KK04 QTA-KK04A Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn. Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn, coù gaén quaït vaø caûm bieán nhieät. Kích thöôùc 12 x 10 x 33 cm 12 x 10 x 33 cm Voû Baûo Veä QTA-KK01 QTA-KK02 QTA-KK03 Voû nhoâm baûo veä trong nhaø, loaïi nhoû. Voû nhoâm baûo veä trong nhaø, loaïi lôùn. Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn. Kích thöôùc 9.5 x 6.5 x 23 cm 9 x 9 x 28cm 11.5 x 12 x 32 cm 80.000ñ 400.000ñ 700.000ñ 380.000ñ170.000ñ 1.462.000ñ 2.160.000ñ 14.000ñ PHUÏ KIEÄN ANALOGDVRANALOGSONYQVTAIWANSPEEDDOMEHDCVIAHDPHUÏKIEÄN ANALOG ÑOÄPHAÂNGIAÛICAO
 23. 23. 26 COÂNG NGHEÄ AHD
 24. 24. 27 DANH MUÏC SAÛN PHAÅM ANALOG DVR ANALOG ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO ANALOG SONY QV - MADE IN TAIWAN SPEED DOME QTX-6400 Series 04 QTD-6100 Series 04 QTX-3100 Series 05 QTX-3200 Series 05 QTX-3300 Series 05 QTX-3400 Series 06 QTX-3500 Series 06 QTX-2710 Series 06 QTX-1210 Series 07 QTX-1310/1310R Series 07 QTX-2610 Series 07 QTXB-2500Series 08 QTXB-2120 Series 08 QTX-2110 Series 08 QTX-2000/2000B Series 09 QTX-4100 Series 09 QTX-4120 Series 09 QTXB-4100A Series 10 QTX-1610 Series 10 QTC-219 Series 11 QTB-205 Series 11 QTB-410 Series 12 QTB-412 Series 12 QTC-508C/510C/511C 12 QTC-230/250C/252C 13 QTC-101C/101P/109P 13 QV Series 14 Speed Dome Toác Ñoä Cao 15 Speed Dome Toác Ñoä Trung Bình 15 Speed Dome Kích Thöôùc Nhoû 16 Baøn Ñieàu Khieån Speed Dome 16 Camera Zoom 16 AHD SERIES PHUÏ KIEÄN AHD Camera Series 19-20 AHD DVR Series 21 Thieát Bò Quang 22 DVR Card 22 Chaân Ñeá Xoay 22 Baøn Ñieàu Khieån Chaân Ñeá Xoay 22 Chaân Ñeá Coá Ñònh 23 Boä Khueách Ñaïi Tín Hieäu/ Balun 24 Boä Khueách Ñaïi 24 Nguoàn 24 Nguoàn Toång 24 OÁng Kính 24 Voû Baûo Veä 25 Phuï Kieän Khaùc 25 Giôùi Thieäu Coâng Ngheä AHD 26 HD CVI SERIES HD CVI Series 17-18

×