Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

CATALOGUE QUESTEK (Tiếng Việt)

381 visualizaciones

Publicado el

CTY TNHH TM DV NAMTECH
Kinh doanh: 0945 58 78 60 - 0934 63 05 08 - 0946 28 28 81
Bán hàng: (08) 6681 2638 - (08) 6680 3826
Hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật: (08) 6680 3831 - 0934 63 05 08
Địa chỉ giao dịch: 49/2/18A Phùng Tá Chu, Khu Phố 7, P. An Lạc A, Q.Bình Tân
Email: namtech1188@gmail.com hoặc itbuonme@gmail.com
Website: www.namtech.info hoặc www.hoangnamcomputer.com

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

CATALOGUE QUESTEK (Tiếng Việt)

 1. 1. 1 Sản phẩm cao cấp - chất lượng ổn định Sản phẩm giá cả cạnh tranh CAMERA / DVR / NVR Total Security Solutions AHD - CVI - TVI - IP - Analog 2016/V3CATALOGUE
 2. 2. 1 Giôùi Thieäu Nhöõng coâng ngheä öu vieät maø QUESTEK ñang söû duïng Hoaït ñoäng treân toaøn theá giôùi QUESTEK laø thöông hieäu camera haøng ñaàu Ñaøi Loan vôùi hôn 30 naêm kinh nghieäm. Coâng ty coù hôn 500 nhaân vieân bao goàm ñoäi nguõ R&D hôn 100 ngöôøi. Moãi naêm coâng ty xuaát khaåu Camera vaø ñaàu ghi hình kó thuaät soá thöông hieäu QUESTEK ñeán hôn 40 quoác gia ôû Chaâu Myõ, Chaâu AÂu vaø Trung Ñoâng. QUESTEK ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1983, coù truï sôû chính taïi Ñaøi Loan, sau hôn 30 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån, QUESTEK vöôn leân thaønh moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu veà thieát bò an ninh. Vôùi truï sôû chính ñaët taïi Ñaøi Loan, QUESTEK ñaõ xaây döïng moät neàn taûng R&D coâng ngheä cao vaø heä thoáng quaûn lyù RUP môùi nhaát. QUESTEK aùp duïng ERP vaø CRM vaøo heä thoáng quaûn lyù doanh nghieäp vaø vaän haønh caùc phöông thöùc saûn xuaát tieân tieán nhaát: TPS, TQC vaø TPM ... QUESTEK ñaït tieâu chuaån ISO 9001 vaø ISO 14001, saûn phaåm ñeàu ñaït caùc chöùng nhaän: CE, FCC, RoSH vaø CMA. Saûn phaåm QUESTEK ñaõ ñöôïc söû duïng roäng raõi taïi caùc coâng trình chính phuû, coâng an, vieãn thoâng, coâng trình giao thoâng, saân bay, beán caûng ... Öu theá cuûa QUESTEK laø söùc maïnh veà danh tieáng, thöông hieäu vaø chaát löôïng. Vôùi ñoäi nguõ R&D hôn 100 nhaân vieân luoân caûi tieán vaø hoaøn thieän ñeå taïo ra saûn phaåm môùi chaát löôïng hôn, tieân tieán hôn. Saûn phaåm QUESTEK ñöôïc ñaùnh giaù laø uy tín taïi Ñaøi Loan vaø xuaát hieän treân 68 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå nhö: Myõ, Canada, Anh, Ñöùc, Phaùp, YÙ, UÙc, Nga, Argentina, Chile, Brazil, Iran, Saudi Arabia, UAE, Thoå Nhó Kì, AÁn Ñoä, Malaysia, Israel, Nam Phi vaø Ai Caäp ... Taát caû linh kieän caáu thaønh neân saûn phaåm QUESTEK ñeàu laø nhöõng linh kieän cao caáp, ñöôïc saûn xuaát bôûi nhöõng coâng ty haøng ñaàu. Trong ñoù 100% chipset ñöôïc cung caáp bôûi SONY (Japan) taïo neân chaát löôïng hình aûnh tuyeät vôøi vaø ñoä beàn cao cho camera QUESTEK. AHD HD CVI HD TVI
 3. 3. 2 Vôùi vai troø laø coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc phaân phoái, tö vaán caùc heä thoáng an ninh taïi Vieät Nam, QUESTEK giôùi thieäu ñeán khaùch haøng 2 thöông hieäu saûn phaåm rieâng bieät: Win vaø Eco Chaát löôïng Caïnh tranh Tröôøng hoïc Sieâu thò Coâng ty Nhaø xöôûng lôùn Vaên phoøngCöûa haøng Nhaø xöôûng Nhaø ôû QUESTEK Win Laø doøng saûn phaåm chaát löôïng cao, söû duïng linh kieän cao caáp. Baûo haønh nhanh choùng, baûo haønh caû khi chaùy noå, seùt ñaùnh. QUESTEK Win goàm 3 doøng laø QN, QNV vaø Win-Series. Trong ñoù QN-Series daønh cho thò tröôøng phoå thoâng. QNV laø doøng saûn phaåm nhaäp khaåu 100% nguyeân chieác töø QUESTEK (TAIWAN). Win-Series laø doøng söû duïng coâng ngheä Ryder: Chaát löôïng oån ñònh, nhìn ban ñeâm toát, hình aûnh saéc neùt, thích hôïp cho caùc coâng trình döï aùn. Laø doøng saûn phaåm giaù caû caïnh tranh, tieát kieäm chi phí, tính naêng ña daïng phuø hôïp cho nhaø rieâng, vaên phoøng, cöûa haøng, nhaø xöôûng coù quy moâ trung bình. Ñaây laø doøng saûn phaåm hieän ñang raát ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng nhö Series ñaàu ghi Eco-61xxAHD, 91xxIP, camera QTX AHD, QTX IP QUESTEK Eco
 4. 4. 3
 5. 5. 4 - AHD / TVI / IP Series HD 1.0Mp / 1.3Mp / 2.0Mp / 4.0MpHình aûnh HD 720P/ 960P/ 1080P Chaát löôïng oån ñònh, baûo haønh nhanh choùng Söû duïng linh kieän cao caáp Chaát löôïng toát Saûn phaåm ñöôïc kieåm tra kyõ caøng Baûo haønh caû tröôøng hôïp chaùy noå, seùt ñaùnh, thieân tai Doøng saûn phaåm chaát löôïng cao AHD / TVI / IP
 6. 6. 5 GIAÛI PHAÙP TOÁI ÖU
 7. 7. 6 Maõ QN-4181AHD QN-4182AHD QN-4183AHD/H QN-4191AHD QN-4192AHD QN-4193AHD/H Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 4 pcs Led Array 4 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 9 x 6.5 cm Maõ QN-2121AHD QN-2122AHD QN-2123AHD/H QN-3701AHD QN-3702AHD QN-3703AHD/H Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 6 pcs Led Array 2 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 30 - 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 17 x 9 cm Maõ QN-3601AHD QN-3602AHD QN-3603AHD/H QN-3801AHD QN-3802AHD QN-3803AHD/H Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính Zoom 2.8 ~ 12 mm 4 mm(6/8mm) Hoàng ngoaïi 2 pcs Led Array 4 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 35 ~ 45 m 35 ~ 45m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 22 x 12 cm 19 x 8.5 x 8 cm 1.360.000 1.420.000 1.640.000 1.800.000 1.700.000 1.900.000 2.020.000 2.080.000 2.160.000 1.100.000 1.180.000 1.980.000 1.540.000 1.700.000 2.380.000 1.740.000 2.060.000 2.880.000 CAMERA DOME CAMERA THAÂN CAMERA AHD QN-Series
 8. 8. 7 Maõ QN-3501AHD QN-3502AHD QN-3503AHD/H QN-4172AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 6 mm (4/8mm) 1.7 mm Hoàng ngoaïi 4 pcs Leds Array 6 Leds Array Taàm xa hoàng ngoaïi 50 ~ 70 m 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V CAMERA AHD QN-Series Maõ QN-8013AHD QN-622AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel 1.3 Megapixel OÁng kính 3.3 ~ 99.9mm Zoom 30x Hoàng ngoaïi - 8 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 120m 70 ~ 90m Toác ñoä quay toái ña 40°/s - Goùc ngang/doïc 360°/ 90° - Seùt ñieåm 128 ñieåm - Tuaàn tra 8 nhoùm ñieåm (16 ñieåm moãi nhoùm) - Coång ñieàu khieån RS485 RS485 Nhieät ñoä/Ñoä aåm -35°C ~ 69°C / 90%RH -10°C ~ 50°C / 20% ~ 80%RH Nguoàn DC 12V/4A DC 12V/4A Kích thöôùc - 24.6 x 12cm 13.000.000 30X zoom quang Speed Dome AHD CAMERA ZOOM 5.900.000 30X zoom quang Maõ QNV-1212AHD QNV-1632AHD QNV-1042AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 4 mm 3.6 mm Hoàng ngoaïi 4 pcs Led Array 6 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 40 ~ 50 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 18 x 13 cm 9 x 6 cm 33 x 12 cm 1.760.000 1.520.000 2.100.000 QNV Series Camera nhaäp khaåu nguyeân chieác - 100% Made in Taiwan 2.580.000 3.500.000 1.980.0002.180.000 CAMERA FISHEYE CAMERA QUAN SAÙT GOÙC ROÄNG 175° - SÖÛ DUÏNG DAØNH CHO CÖÛA HAØNG TIEÄN ÍCH, NHU CAÀU CAÀN GOÙC NHÌN
 9. 9. 8 Maõ Win-8404AHD 2.0 Win-8408AHD 2.0 Win-8416AHD 2.0 Win-8416HAHD 2.0 Coång vaøo 4CH Video, 1HC IP,4CH Audio BNC x 8, IPC x 4(toái ña 3Mp), Audio x 4 BNC x 16, IPC x 8(toái ña 3Mp), Audio x 4 Coång ra HDMI, VGA, CVBS, Audio HDMI, VGA, CVBS, Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - ANALOG & 1 IP Camera AHD - ANALOG & 4 IPs Camera AHD - ANALOG & 8 IPs Ñoä phaân giaûi 4CH 1080P, 4CH Playback 8CH 1080P, 8CH Playback 16CH 1080P, 8CH Playback Xem treân phone Super Live Pro, Super Live HD, SuperCam HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 2 SATA x 4TB, 2 USB 8 SATA x 4TB, 2 USB Baùo ñoäng 4 vaøo, 1 ra 4 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V 220V Kích thöôùc 25.5 x 21 x 4.2cm 25.5 x 21 x 4.2cm 43 x 30 x 5.5 cm 44.5 x 42.8 x 9cm ÑAÀU GHI Win-8400AHD SERIES / Teân mieàn mieãn phí: questek.tv Maõ Win-8404HAHD 2.0 Win-8408HAHD 2.0 Win-8416AHD Win-8416iAHD Coång vaøo BNC x 4 AHD / 4CH Analog, Audio x 1 8CH Video, 1CH Audio 16CH Video, 4CH Audio 16CH Video, 1CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio HDMI,VGA, Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - ANALOG & 1IP Camera AHD - ANALOG & 2 IPs Ñoä phaân giaûi 4CH 1080P, 4CH Playback 1080P lite, 8CH Playback 16CH 720P, 8CH Playback Xem treân phone Super Live Pro, Super Live HD, SuperCam HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 2 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB Baùo ñoäng 4 vaøo, 1 ra Khoâng 16 vaøo, 1 ra Khoâng Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 25.5 x 20.5 x 4cm 26 x 30 x 6 cm 43 x 30 x 5.5 cm 26 x 30 x 6 cm Maõ Win-6022AHD Win-6002AHD Win-6032AHD Win-6013AHD Win - 6003AHD Win-6023AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6mm 3.6mm(6/8mm) 2.8 ~ 12 mm 3.6mm(6/8mm) 3.6mm(6/8mm) 2.8 ~ 12 mm Hoàng ngoaïi 1 Led Array 42 Leds 36 Leds 24 Leds 42 Leds 48 Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 10 - 20 m 25 - 35 m 25 - 35 m 10 - 20 m 20 - 30 m 30 - 50 m Chöùc naêng khaùc BLC, D-WDR, HSBLC, ICR, IP66 & IK10,... Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 8.7 x 10.8 cm 21.9 x 8.7 cm 21.9 x 8.7 cm 11.6 x 9.1 cm 21.9 x 8.7 cm 28.4 x 10.9cm 7.780.0001.360.000 1.360.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 3.780.000 WIN SERIES - Söû duïng coâng ngheä Ryder - Cho hình aûnh saéc neùt, ñoä oån ñònh cao, maãu maõ ñeïp - Thích hôïp cho nhöõng coâng trình lôùn, döï aùn lôùn caàn ñi xa - Haøng nhaäp khaåu CAMERA AHD Series 9.540.000 Free DDNS www.questek.tv 3.560.000 Free DDNS www.questek.tv 5.590.000 29.800.0009.980.000 Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv 3.120.000 Free DDNS www.questek.tv 7.800.000 Free DDNS www.questek.tv 4.800.000 Free DDNS www.questek.tv
 10. 10. 9 Maõ Win-8404SNVR Win-8404NVR Win-8408NVR Win-8416iNVR Win-8416NVR Win-8432NVR Coång ra HDMI, VGA HDMI: 1080p(1920 x 1080), VGA HDMI: 1080p(1920 x 1080), VGA 1080P (1920 x 1080), VGA, HDMI 1080P (1920 x 1080), VGA, HDMI 1080P (1920 x 1080), VGA, HDMI Ñoä phaân giaûi 4CH 1080p/960p/ 720p@30fp, 4 Audio 4CH 1080p@15fps or 960p@30fps or 720p@30fps IP input 8CH 4MP@30fps or 1080p@30fps or960p@30fps or 720p@30fps IP input 16CH 1080p@15fps or 960p@30fps or 720p@30fps IP input 16CH 4Mp / 1080p / 960p / 720p@30fps 32CH 4Mp / 1080p / 960p / 720p@30fps HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2USB 2 SATA x 3TB, 2 USB 8 SATA, 2 USB Xem laïi 4CH Playback 4CH Playback 4CH Playback 16CH Playback 4CH Playback 4CH Playback Audio - - - AÂm thanh 2 chieàu Keát noái tröïc tuyeán Toái ña 20 keát noái cuøng luùc 5 keát noái cuøng luùc Toái ña 20 keát noái cuøng luùc Hoã trôï khaùc RJ45 RJ45, RS485, 1 Alarm out, 4 Alarm in RJ45, RS485, 1 Alarm out, 4 Alarm in RJ45, RS485, 16 Alarm in, 1 Alarm out RJ45, RS485, 16 Alarm in, 4 Alarm out RJ45, RS485, 16 Alarm in, 4 Alarm out Nguoàn DC 12V 220V Kích thöôùc 30 x 25.8 x 5.8cm 42.5 x 29 x 5.5 cm 43 x 30 x 5.5 cm 42.5 x 29 x 5.5 cm 43 x 45 x 8.9 cm 43 x 45 x 8.9 cm Maõ Win - 6014IP Win - 6034IP Win-6013IP Win-6023IP Win-6033IP Ñoä phaân giaûi 2.0 Megapixel 4.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 3.6mm 2.8 - 12mm 3.6mm(6/8mm) 2.8-12mm Hoàng ngoaïi 1 Led Array 48 Leds@5 24 Leds 36 Leds 48 Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 10 - 20 m 30 - 50 m 10 - 20 m 25 - 35 m 30 - 50 m Baùo ñoäng Caûm bieán, chuyeån ñoäng Keát noái tröïc tuyeán Toái ña 4 keát noái, ña luoàng Toái ña 10 keát noái, ña luoàng Nhieät ñoä hoaït ñoäng -20°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V/PoE Kích thöôùc 8.7 x 10.8 cm 28.4 x10.9 cm 11.6 x 9.1 cm 21.9 x 8.7 cm 28.4 x 10.9 cm Maõ Win-6001IP Win-6021IP Win - 6022IP Win-6032iP Win-6024iP Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6mm 3.6mm 3.6mm(6/8mm) 2.8 -12 mm 3.6 mm Hoàng ngoaïi 12 Leds@5 48 Leds 36 Leds 48 Leds 42 Leds@5 Taàm xa hoàng ngoaïi 10 -20 m 20 - 30 m 25 - 35 m 30 - 50 m 20 - 30 m Baùo ñoäng Chuyeån ñoäng, caûm bieán Keát noái tröïc tuyeán Toái ña 4 keát noái, ña luoàng Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -20°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V/PoE DC 12V DC 12V/PoE Kích thöôùc 6.4 x 18.3 cm 8.7 x 21.9 cm 21.9 x 8.7 cm 28.4 x 10.9 cm 21.9 x 8.7 cm 4.980.000 3.580.000 5.780.000 7.780.0004.980.000 Ñaàu ghi IP Series CAMERA IP Series WIN SERIES - Söû duïng coâng ngheä Ryder - Cho hình aûnh saéc neùt, ñoä oån ñònh cao, maãu maõ ñeïp - Thích hôïp cho nhöõng coâng trình lôùn, döï aùn lôùn caàn ñi xa - Haøng nhaäp khaåu 3.500.000 Free DDNS www.questek.tv 3.980.000Free DDNS www.questek.tv 7.580.000Free DDNS www.questek.tv 8.780.000Free DDNS www.questek.tv 15.380.000Free DDNS www.questek.tv 19.980.000Free DDNS www.questek.tv 2.980.000 5.300.000 2.780.000 3.980.000 3.980.000
 11. 11. 10 Maõ QN-4182TVI QN-4183TVI QN-4192TVI QN-4193TVI Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 4 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 9 x 6.5 cm 1.580.000 1.780.000 1.780.000 1.980.000 - HD TVI Chaát löôïng hình aûnh saéc neùt vôùi ñoä phaân giaûi leân ñeán HD 1920 x 1080P Keát noái ñoàng thôøi TVI Camera, Analog Camera, IP Camera Khaû naêng truyeàn taûi tín hieäu HD xa ñeán 500m treân caùp ñoàng truïc Maõ QN-2122TVI QN-2123TVI QN-3702TVI QN-3703TVI QN-3602TVI QN-3603TVI Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 4 mm (6/8mm) Zoom 2.8 ~ 12 mm Hoàng ngoaïi 6 pcs Led Array 2 pcs Led Array 2 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 30 ~ 40 m 35 - 45 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 17 x 9 cm 22 x 12 cm Maõ Win-8404TVI Win-8408TVI Win-8416TVI Win-8432TVI Coång vaøo 4CH Video &1 IP, 1CH Audio 8CH Video & 4 IP, 1CH Audio 16CH Video, 7 IP, 1CH Audio 32CH Video, 1CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Keát noái ñoàng thôøi Camera TVI - Camera ANALOG & 1 IP Camera TVI - Camera ANALOG & 4 IPs Camera TVI - Camera ANALOG & 8 IPs Camera TVI - Camera ANALOG - Camera AHD Ñoä phaân giaûi 4CH 720P, 4CH Playback 8CH 720P, 8CH Playback 16CH 720P, 8CH Playback 32CH 720P, 8CH Playback Xem treân ñieän thoaïi Super Live Pro, Super Live HD, SuperCam HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 2 SATA x 3TB, 2 USB 8 SATA x 3TB, 2 USB Baùo ñoäng Khoâng Khoâng 16 baùo ñoäng vaøo, 1 baùo ñoäng ra 16 baùo ñoäng vaøo, 4 baùo ñoäng ra Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V DC 12V DC 12V 220V Kích thöôùc 26 x 30 x 6 cm 26 x 30 x 6 cm 43 x 30 x 5.5 cm 42.5 x 44.5 x 9 cm 37.800.000 2.040.000 2.420.000 2.980.0001.740.000 3.540.000 5.580.000 13.800.000 1.940.000 1.840.000 HD TVI Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv
 12. 12. 11 CAMERA ÑAÀU GHI HÌNH TVI QUESTEK Eco • Laø doøng saûn phaåm giaù caïnh tranh, tieát kieäm chi phí, tính naêng ña daïng phuø hôïp cho nhaø rieâng, vaên phoøng, cöûa haøng, nhaø xöôûng coù quy moâ trung bình. • Ñaây laø doøng saûn phaåm hieän ñang raát ñöôïc khaùch haøng öa chuoäng nhö Series Eco-61xxAHD, camera QTX AHD / CVI / IP,... - AHD / CVI / IP / Analog Series
 13. 13. 12 Maõ Eco-1201AHD Eco-1202AHD Eco-1203AHD Eco-2111AHD Eco-2112AHD Eco-2113AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 3 Led Array 84 Leds Taàm xa hoàng ngoaïi 20 - 30 m - Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10.6 x 5.7 cm 20 x 9.5 cm CAMERA AHD 1.580.0001.080.000 1.500.000980.000 1.280.000840.000 Maõ QTX-2121AHD QTX-2122AHD QTX-2123AHD QTX-3701AHD QTX-3702AHD QTX-3703AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 6 Led Array 2 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 - 30 m 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 17 x 9 cm 1.320.000 1.620.000 1.980.0001.100.000 1.660.000 1.920.000 Maõ QTX-4161AHD QTX-4162AHD QTX-4163AHD QTX-4191AHD QTX-4192AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Led Array 4 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 25 ~ 35 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 9 x 6.5 cm 940.000 1.520.000 1.700.000 1.260.000 1.720.000
 14. 14. 13 Maõ QTX-3601AHD QTX-3602AHD QTX-2611AHD QTX-2612AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính Zoom 2.8 ~ 12 mm 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 2 pcs Led Array 4 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 35 ~ 45 m 40 ~ 55 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 22 x 12 cm 19 x 9.5 cm 1.980.000 2.580.0001.880.000 2.280.000 Maõ QTX-5081AHD QTX-5082AHD QTX-1911AHD QTX-1912AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi - Taàm xa hoàng ngoaïi - Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 6 x 9 cm 6 x 9 cm 9 x 7 cm Maõ QTX-510AHD QTX-1611AHD QTX-1612AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi - - Taàm xa hoàng ngoaïi - - Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 10 x 6.5 cm 10 x 6.5 cm 900.000 1.340.000 1.440.000 1.180.000 1.440.000 CAMERA NGUÏY TRANG 780.000 1.180.000
 15. 15. 14 Maõ Eco-808AHD Eco-627AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng - 0 Lux IR on Toác ñoä toái ña 40°/s - OÁng kính 3.8 - 38 mm 3.3 -118mm Goùc ngang/doïc 360°/90° - Set ñieåm 128 ñieåm - Hoàng ngoaïi - - Taàm xa hoàng ngoaïi 15 ~ 25 m - Nhieät ñoä hoaït ñoäng -35oC ~ 69oC -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc - 13.5 x 6.5 x 6.5 cm Maõ QTX-8080AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 30 pcs Led @8mm Taàm xa hoàng ngoaïi 40 ~ 50 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng - Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 18.6 x 54.6 cm CAMERA AHD 2.180.000 5.000.000 8.800.000 CAMERA THAÂN LÔÙN NGOAØI TRÔØI CAMERA TRONG NHAØ CAMERA THAÂN LÔÙN NGOAØI TRÔØI Maõ QTX-242AHD Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel - Camera chuyeân duïng trong moâi tröôøng laïnh nhö: kho laïnh, container laïnh, phaân xöôûng nöôùc ñaù, coâng ty thuûy saûn... - Camera ñöôïc thieát keá ñaëc bieät chòu ñöôïc ñoä laïnh, ñoä aåm cao, khoâng bò môø söông. - Coù caàn gaït thoâng minh ñeå veä sinh maët kính. Nhieät ñoä hoaït ñoäng -20°C ~ 60°C Nguoàn DC 12V cho Camera / AC 24V cho caàn gaït 4.980.000 CAMERA CHUYEÂN DUØNG TRONG KHO LAÏNH ÑOÄ PHAÂN GIAÛI CAO CAMERA CHOÁNG CHAÙY NOÅ CAMERA ZOOM Maõ QTX-1011AHD QTX-1012AHD QTX-230AHD Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.0 Megapixel 1.3 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính Ña tieâu cöï 4 mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi - 30 pcs Led Taàm xa hoàng ngoaïi - 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 5.5 x 12.5 cm 13 x 32 cm 1.580.0001.040.000 CAMERA MAØU THAÂN LÔÙN CHÖA BAO GOÀM OÁNG KÍNH CAMERA MAØU THAÂN LÔÙN CHÖA BAO GOÀM OÁNG KÍNH 9.200.000 10X CAMERA ZOOM
 16. 16. 15 Maõ Eco-6104AHD Eco-6108AHD Eco-6124AHD Eco-6132AHD Coång vaøo 4CH Video, 4CH Audio 8CH Video, 4CH Audio 24 CH Video,1CH Audio 32CH Video, 1 Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Ghi hình 4CH 720P, 4CH Playback 8CH 720P, 4CH Playback 24CH 720P,8CH Playback 32CH 720P,8CH Playback Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - Camera Analog - Camera IP Xem treân ñieän thoaïi vMeyeSuper HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 2 SATA x 4TB, 2 USB Keát noái tröïc tuyeán - Toái ña 5 keát noái cuøng luùc - - Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, Cloud, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv RJ45, RS485, Cloud, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv RJ45, RS485, RS232, 3G, 8 Alarm In, 1 Alarm Out Nguoàn DC 12V 12V DC/5A Kích thöôùc 23 x 25.5 x 4 cm 22.5 x 30 x 4.5 cm 4.4 x 3.4 x 8cm Maõ Eco-6104HAHD Eco-6108HAHD Coång ra 4 AHD Video, 1 AHD Audio 8CH Video, 1CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio Ghi hình 4CH 720P, 2CH Playback 8CH 720P, 4CH Playback Keát noái ñoàng thôøi Camera AHD - Camera ANALOG - Camera IP Camera AHD - Camera ANALOG - Camera IP Xem treân ñieän thoaïi vMeyeSuper vMeyeSuper HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2 USB 1 SATA x 4TB, 2 USB Hoã trôï khaùc RJ45, RS485, Cloud, teân mieàn mieãn phí DDNS: questek.tv Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 25.6 x 25.2 x 4.2cm 29.8 x 22.3 x 4.6cm CAMERA AHD ÑAÀU GHI Eco-6100AHD SERIES: KEÁT NOÁI ÑOÀNG THÔØI CAMERA ANALOG - IP - AHD / QUESTEK Cloud, TEÂN MIEÀN MIEÃN PHÍ: questek.tv I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi Free DDNS www.questek.tv Free DDNS www.questek.tv 1.980.000 3.300.000 Cloud Cloud Maõ Eco-6108HAHD 2.0 Eco-6108AHD 2.0 Eco-6116AHD 2.0 Coång vaøo 8CH AHD, 4 CH Audio 16CH AHD or 20CH IP 960H or 16CH Analog Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio HDMI, VGA Ghi hình 8CH 1080P, 2CH Playback 8CH 1080P, 4CH Playback 16CH 1080P, 4CH Playback Keát noái ñoàng thôøi AHD - Analog - IP Camera HDD & USB 1 SATA x 4TB, 2USB - Giaùm saùt IE, Firefox, Chrome, Safari, CMS,... Hoã trôï khaùc RJ45, RS485 RJ45 - Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 22.5 x 30 x 4.5 cm 24 x 33.5 x 5 cm 5.800.000 I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi Free DDNS www.questek.tv Cloud I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi 3.580.000 Free DDNS www.questek.tv Cloud I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi 4.180.000 Free DDNS www.questek.tv Cloud 2.300.000 Cloud Free DDNS www.questek.tv I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi 3.880.000 Free DDNS www.questek.tv Cloud 17.000.000 I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi Free DDNS www.questek.tv Cloud 19.000.000 I PCamera AnalogCa m era AHD Camera Keát noái ñoàng thôøi Free DDNS www.questek.tv Cloud
 17. 17. 16 Maõ QTX-4160CVI QTX-4190CVI QTX-2120CVI QTX-3700CVI QTX-3600CVI Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) 3.6 mm (6/8mm) 2.8 ~ 12 mm Hoàng ngoaïi 3 pcs Led Array 4 pcs Led Array 6 pcs Led Array 2 pcs Led Array 2 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 25 ~ 35 m 15 ~ 25 m 20 ~ 30 m 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 9 x 6.5 cm 10 x 6.5 cm 17 x 9 cm 22 x 12 cm 1.260.000 1.440.000 1.440.000 1.680.000 2.060.000 Maõ QTX-8013CVI Ñoä phaân giaûi 1.3 Megapixel OÁng kính 3.3 ~ 99.9mm Taàm xa hoàng ngoaïi ~ 120m Toác ñoä quay toái ña 40°/s Goùc ngang/doïc 360°/ 90° Seùt ñieåm 128 ñieåm Tuaàn tra 8 nhoùm ñieåm (16 ñieåm moãi nhoùm) Coång ñieàu khieån RS485 Nhieät ñoä/Ñoä aåm -35°C ~ 69°C / 90%RH Nguoàn DC 12V/4A 14.600.000 30X zoom quang CAMERA SPEED DOME Maõ Eco-6104CVI Eco-6108CVI Eco-6116ACVI Coång vaøo 4CH Video, 1CH Audio 8CH Video, 1CH Audio 16CH Video, 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 Video, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 4CH 720P Realtime Recording 8CH 720P Realtime Recording 16CH 720P Realtime Recording Xem laïi 4CH Playback 8CH Playback 8CH Playback Keât noái ñoàng thôøi 2 (Keânh CVI + Keânh Analog) + 2 Keânh IP 4(Keânh CVI + Keânh Analog) + 4 Keânh IP - Xem treân ñieän thoaïi IMMS, QuestekMMS HDD & USB 2 Sata x 3TB, 2 USB Hoã trôï khaùc LAN, WAN, RJ45, RS485, RJ45, RS485 RJ45, RS485 Nguoàn 12V DC Kích thöôùc 33.5 x 26 x 5 cm 3.180.000 4.760.000 13.800.000 ÑAÀU GHI HÌNH HD CVI HD CVI
 18. 18. 17 Maõ QTX-3700 QTX-3708 QTX-3710 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V Kích thöôùc 17 x 9 cm Maõ QTX-4100 QTX-4108 QTX-4110 QTXB-2120 QTXB-2128 QTXB-2130 Caûm bieán hình aûnh 1/3” Korea Chipset 1/3” Korea Chipset Ñoä phaân giaûi 600 TVL 800 TVL 1000 TVL 600 TVL 800 TVL 1000 TVL Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) 3.6 mm (6/8 mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Led Array 6 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 15 ~ 25m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 10 x 6.5cm Maõ QTC-511C QTC-841H Caûm bieán hình aûnh 1/3” SONY Super HAD CCD II 1/3” SONY Color CCD Ñoä phaân giaûi 700 TVL 700 TVL OÁng kính 3.6 mm 3.3 - 99 mm Goùc ngang/doïc Khoâng 360°/90° Toác ñoä toái ña Khoâng 240°/s Hoàng ngoaïi Khoâng - Giao thöùc Khoâng RS485: Pelco-D, Pelco-P... Ñoä nhaïy saùng 0.01 Lux - Taàm xa hoàng ngoaïi - 80 ~ 100 m Nguoàn DC 12V DC 12V Kích thöôùc 1.5 x 1.5 cm - CAMERA NGUÏY TRANG SIEÂU NHOÛ CAMERA SPEED DOME 1.060.000 1.180.000 1.240.000760.000 1.160.000 13.000.000 4.340.000 5.780.000 790.000 1.040.000 CAMERA ANALOG 30X Maõ QTA-212 QTA-213 Ñieàu khieån 256 Camera 256 Camera Giao thöùc PELCO-D, PELCO-P,... PELCO-D, PELCO-P,... Coång RS-485 RS-485 Caàn ñieàu khieån Leân, xuoáng, traùi, phaûi (2D) Leân, xuoáng, traùi, phaûi, Zoom +- (3D) Nguoàn 12V DC 12V DC BAØN ÑIEÀU KHIEÅN 2D BAØN ÑIEÀU KHIEÅN 3D 1.300.000 1.360.000 1.460.000 Maõ Eco-6132 Eco-6432HS Coång vaøo 32CH Video & 4CH Audio Coång ra 1 HDMI, 1 VGA,1 Video, 1 Audio 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 Audio Ñoä phaân giaûi 32CH Full CIF RealtimeRe- cording, 16CH Playback 32CH Full 960H Realtime Recording, 16CH Playback Xem treân ñieän thoaïi Ezeye SuperLive Pro, SuperLive HD, SuperCam HDD & USB 2 Sata x 2TB, 4 USB 2 Sata x 3TB, 2 USB Hoã trôï khaùc RS-485, 8 Baùo ñoäng vaøo, 1 Baùo ñoäng ra LRS-485, 16 Baùo ñoäng vaøo, 1 Baùo ñoäng ra Nguoàn 12V DC Kích thöôùc 42.5 x 44 x 8.5 cm 43 x 30 x 5.5 cm 11.800.000 19.800.000
 19. 19. 18 Maõ QO-3717 Camera Speedome IP 1.3MP Caûm bieán hình aûnh 1.3 Megapixel Ñoä phaân giaûi 1280 x 960P OÁng kính 4.7-94mm,20X Zoom quang, Zoom16X Kyõ thuaät soá Goùc ngang/doïc 360°/90° Toác ñoä toái ña 240°/s Hoàng ngoaïi - Ñoä nhaïy saùng 0 Lux with IR Taàm xa hoàng ngoaïi 100m Nguoàn 24V AC Kích thöôùc 220 x 353.4mm Maõ QTX-9411AIP QTX-9413AIP Eco-9211AIP Eco-9213AIP QTX-9371AIP QTX-9373AIP Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 2.0 Megapixel 1.0 Megapixel 2.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux IR on 0 Lux IR on 0 Lux IR on OÁng kính 3.6 mm (6/8 mm) 3.6 mm (6/8 mm) 3.6mm (6/8mm) Hoàng ngoaïi 3 pcs Led Array 6 pcs Led Array 2 pcs Led Array Taàm xa hoàng ngoaïi 20 ~ 30 m 25 - 35 m 30 ~ 40 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn DC 12V DC 12V 12V DC Kích thöôùc 9.5 x 7 cm 10 x 6.5cm 17 x 9 cm CAMERA IP 2.380.000 1.780.000 2.440.0001.300.000 2.100.000 1.640.000 CAMERA IP HD DOØNG AIP ÑAÀU GHI HÌNH Eco-9100NVR SERIES Maõ Eco-9104NVR Eco-9108NVR Eco-9116NVR Chuaån neùn Standar H.264 Xuaát hình VGA x 1, HDMI x 1 : 1080P (1920 x 1080) Ñoä phaân giaûi 1080/720P/D1: 4CH@30FPS; 1CH Playback 1080/720P/D1: 8CH@30FPS; 1CH Playback 1080/720P/D1: 8CH@30FPS; 2CH Playback Ghi hình 1080P/720P/D1: 1 ~ 25fps/CH(PAL) Xem treân ñieän thoaïi vMeyeSuper, vMeyeCloud, vMeyeSuper HD HDD & USB 2 SATA x 4 TB, USB 2.0 x 2 Hoã trôï khaùc RJ45, RS-485, hoã trôï PTZ Nguoàn 12V DC Kích thöôùc 23.3 x 30 x 45 cm 23.3 x 30 x 45 cm 35 x 35 x 29.7 x 4.5cm 2.200.000 2.780.000 4.780.000 31.400.000 Maõ QTX-905HW QTX-904IP QTX-908IP Ñoä phaân giaûi 1.0 Megapixel 1.0 Megapixel Ñoä nhaïy saùng 0 Lux with IR on 0 Lux with IR on 0 Lux with IR on OÁng kính 3.6 mm 3.6 mm 3.6 mm / 6 mm Hoàng ngoaïi 11pcs Led 8pcs Led 12 Leds @5 mm Taàm xa hoàng ngoaïi ~ 10m ~ 10m 10 ~ 15 m Nhieät ñoä hoaït ñoäng -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C -10°C ~ 50°C Nguoàn 5V DC 5V DC 5V DC Kích thöôùc 10.6 x 11.7 x 12.6cm 10.2 x 10.7 x 14.8cm 10.6 x 11.7 x 12.6 cm 3.100.000 DOØNG CAMERA IP WIFI - HOÃ TRÔÏ THEÛ NHÔÙ 32GB 2.120.000Hoã trôï theû nhôù 32GB Cloud Cloud Cloud 1.980.000
 20. 20. 19 OÅ Cöùng Chuyeân duïng Seagate HDD-3000GB HDD-4000GB - Chuaån HDD 3.5”” | SATA3 6Gb/s - Dung löôïng löu tröõ 3000GB - Toác ñoä voøng quay 5.900 - Cache 64MB - Hoaït ñoäng lieân tuïc 24x7 treân caùc thieát bò DVR - Chuaån HDD 3.5”” | SATA3 6Gb/s - Dung löôïng löu tröõ 4000GB - Toác ñoä voøng quay 5.900 - Cache 64MB - Hoaït ñoäng lieân tuïc 24x7 treân caùc thieát bò DVR OÅ Cöùng Chuyeân duïng Seagate HDD-1000GB HDD-2000GB - Chuaån HDD 3.5”” | SATA3 6Gb/s - Dung löôïng löu tröõ 1000GB - Toác ñoä voøng quay 5.900 - Cache 64MB - Hoaït ñoäng lieân tuïc 24x7 treân caùc thieát bò DVR - Chuaån HDD 3.5”” | SATA3 6Gb/s - Dung löôïng löu tröõ 2000GB - Toác ñoä voøng quay 5.900 - Cache 64MB - Hoaït ñoäng lieân tuïc 24x7 treân caùc thieát bò DVR OÅ CÖÙNG SEAGATE Chuyeân duïng • Cheá ñoä baûo haønh oå cöùng Chính saùch baûo haønh ñaëc bieät Ñoåi saûn phaåm môùi 100% SEAGATE® PIPELINE HD® HDD & SEAGATE® SURVEILLANCE HDD coù nhöõng tính naêng noåi troäi nhö sau: - Hoã trôï ghi hình leân ñeán 32 keânh HD ñoàng thôøi - Hoaït ñoäng lieân tuïc 24x7 treân caùc thieát bò DVR - Ñaûm baûo moâi tröôøng yeân tónh, tieát kieäm ñieän naêng - Giaûi phaùp löu tröõ Video cho heä thoáng giaùm saùt chuyeân nghieäp • Löu yù: Chæ coù saûn phaåm oå cöùng chuyeân duïng môùi chaïy ñöôïc thôøi gian 24/7, coøn oå cöùng PC truyeàn thoáng khoâng ñöôïc thieát keá ñeå ñaùp öùng tieâu chuaån naøy (neáu söû duïng 24/7 seõ cho tyû leä hoûng raát cao). Vì theá chuùng toâi khuyeán caùo quyù khaùch neân söû duïng oå chuyeân duïng cho caùc thieát bò ñaàu ghi hình camera giaùm saùt. Haøng chính haõng - Baûo haønh chính haõng
 21. 21. 20 Thieát Bò Quang QTF-RS4 QTF-RS8 QTF-RS16 QTF-100M QTF-1000M - Truyeàn 4 keânh Video + 1 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 4 camera keøm ñieàn khieån PTZ). Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn 8 keânh Video + 1 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 8 camera keøm ñieàn khieån PTZ). Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn 16 keânh Video + 16 keânh Data treân ñöôøng truyeàn caùp quang. (Truyeàn daãn tín hieäu 8 camera keøm ñieàn khieån PTZ). Khoaûng caùch toái ña leân ñeán 20Km - Truyeàn tín hieäu Internet 10/100M treân caùp quang. - Truyeàn tín hieäu Internet10/100/1000M treân caùp quang. Thieát Bò Quang AHD/CVI QTF-RS01AC QTF-RS02AC QTF-RS04AC QTF-RS08AC QTF-RS16A -Boä chuyeån ñoåi quang 1 keânh AHD/ CVI vaø 1 coång RS485 ñeå ñieàu khieån speedome. Khoaûng caùch toái ña 20km. Bao goàm Transmitter va Receiver -Boä chuyeån ñoåi quang 2 keânh AHD/ CVI vaø 1 coång RS485 ñeå ñieàu khieån speedome. Khoaûng caùch toái ña 20km. Bao goàm Transmitter va Receiver -Boä chuyeån ñoåi quang 4 keânh AHD/ CVI vaø 1 coång RS485 ñeå ñieàu khieån speedome. Khoaûng caùch toái ña 20km. Bao goàm Transmitter va Receiver -Boä chuyeån ñoåi quang 8 keânh AHD/ CVI vaø 1 coång RS485 ñeå ñieàu khieån speedome. Khoaûng caùch toái ña 20km. Bao goàm Transmitter va Receiver -Boä chuyeån ñoåi quang 16 keânh AHD/ CVI vaø 1 coång RS485 ñeå ñieàu khieån speed- ome. Khoaûng caùch toái ña 20km. Bao goàm Transmitter va Receiver Chaân Ñeá Xoay QTA-215 SP-301H SP-301D/PTS-301 SP-302/PTS-302 SP-306/PTS-306 Chieàu xoay Ngang Ngang Ngang/Doïc Ngang/Doïc Ngang Toác ñoä 10°/s, 18°/s, 25°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s 350°, toác ñoä 6°/s Nguoàn 12V DC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC PHUÏ KIEÄN GAÉN TRONG NHAØ GAÉN NGOAØI TRÔØI GAÉN NGOAØI TRÔØI GAÉN TRONG NHAØ GAÉN TRONG NHAØ 870.000 2.120.000 2.790.000/1.840.000 1.600.000/780.000 760.000/420.000 4.000.000 3.860.000 4.400.000 4.260.000 12.400.000 5.840.000 1.700.000 9.780.000 3.400.000 23.800.000 RS485 Voû Baûo Veä QTA-KK01 QTA-KK02 QTA-KK03 QTA-KK03IR QTA-KK04 QTA-KK04A Voû nhoâm baûo veä trong nhaø, loaïi nhoû. Voû nhoâm baûo veä trong nhaø, loaïi lôùn. Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn. Voû che coù hoàng ngoaïi, 36 Leds@8, taàm xa 30-45m (IR On) Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn. Voû nhoâm baûo veä ngoaøi trôøi, loaïi lôùn, coù gaén quaït vaø caûm bieán nhieät. Kích thöôùc 9.5 x 6.5 x 23 cm 9 x 9 x 28cm 11.5 x 12 x 32 cm - 12 x 10 x 33 cm 12 x 10 x 33 cm OÁng kính AB-04/06/08 AI-0615 AI-3508A AI-3508B AI-0660 Caûm bieán töông thích 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” 1/3” Tieâu cöï 4/6/8 mm 6-15 mm 3.5-8 mm 3.5-8 mm 6-60 mm Tyû leä zoom - 2.5 2.3 2.3 10 132.000 610.000 570.000 420.000 1.020.000 80.000 170.000 380.000 400.000 700.0001.080.000 Balun/ Boä Khueách Ñaïi Tín hieäu C-101 (Caëp) C-101A (Caëp) C-101HD C-102 (Caëp) QTA-105 (Caùi) QTA-106 (Caùi) CY-808 (Caëp) Video balun cho daây 2 ruoät. Video balun cho daây 2 ruoät. -Thieát bò chuyeån ñoåi caùp maïng thaønh BNC Video balun cho daây 2 ruoät. Boä khueách ñaïi tín hieäu cho caùp 5C. Boä chuyeån VGA sang AV. Boä khueách ñaïi tín hieäu cho caùp 5C. 160.00066.000 102.000 756.000 668.000 580.000 1.334.000
 22. 22. 21 Nguoàn/ Nguoàn Toång PA-003A PA-005A PB-04 PB-05 PB-07 PB-06 Nguoàn vaøo AC 100-220V/50Hz AC 100-220V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz AC 220~240V/50Hz Nguoàn ra DC 12V~2000mA DC 12~1000mA DC 12V-10A DC 12V-15A DC 20A DC 12V-30A Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J201T QTA-J201L QTA-J204MB/J204M QTA-J203B QTA-J205 QTA-J302 QTA-J401W/J401B QTA-J606 QTA-J118B QTA- J101N Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung Chaân ñeá coá ñònh loaïi lôùn Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng, maøu ñen, baèng nhöïa Chaân ñeá coá ñònh. Nhöïa, maøu traéng Chaân ñeà coá ñònh loaïi lôùn gaén ngoaøi trôøi, coù caân chænh, maøu traéng Chaân ñeá coá ñònh loaïi lôùn, gaén chaân ñeá xoay ngoaøi trôøi. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera Chaân ñeá hai chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 5 Kg, maøu traéng Chaân ñeá hai chieàu loaïi nhoû, chòu löïc toái ña 5 Kg, maøu ñen Kích thöôùc 17.5 cm 23.5 cm 15 cm 16 cm 32 cm 35 cm 11.5 cm 8 cm 8 cm Chaân Ñeá Coá Ñònh QTA-J702 QTA-J703 QTA-J704 QA-J701 QTA-J103 QTA-J112 QTA-J303 QTA-J101N QTA-J101L QTA-J217 QTA-J219 Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung. Chaân ñeá coá ñònh chöõ A, loaïi trung, gaén chaân ñeá xoay trong nhaø, moû vòt. Chaân ñeá coá ñònh keøm camera. Chaân ñeá coá ñònh loaïi trung, thaúng. Chaân ñeá camera Dome, maøu traéng, nhöïa. Chaân ñeá camera Dome, maøu traéng, nhöïa. Chaân ñeá camera Chaân ñeá camera Kích thöôùc 17.5 cm 22.5 cm 18 cm 16 cm 30 cm 11 cm 9 cm 6.5x12.5 cm 8.5 x 17 cm Nguoàn taêng phoâ Nguoàn ñieän töû Boä Khueách Ñaïi/ Boä chia hình SP-201 SP-244 ST-400 ST-820 PTS-301C PTS-307C Khueách ñaïi tín hieäu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output Khueách ñaïi tín hieäu: 4BNC Video Input -> 4BNC Video Output Boä chia 4 keânh (Keát noái 4 camera vôùi 1 maøn hình) Boä chia 8 keânh (Keát noái 8 camera vôùi 1 maøn hình) Boä ñieàu khieån 1 keânh Pal/Tilt/Zoom Boä ñieàu khieån 5 keânh , 2 chieàu traùi -ø phaûi 52.000 520.000 56.000 324.000 94.000 1.060.000 56.000 54.000 86.000 48.000 78.000126.000 36.000 176.000 1.584.000 110.00054.000 36.000 1.690.000 PHUÏ KIEÄN Phuï Kieän Khaùc SAN-14A DTH DTH(2 lôùp baïc) QTA-A3 QTA-A4 QTA-LY901 Remote Maøn hình chuyeân duïng - Voû kim loaïi - Maøn hình maøu 14”, ñoä phaân giaûi 480TVL - Nguoàn: 220V Caùp 5c, 128 sôïi maùt , 1 lôùp baïc choáng nhieãu, daøi 305m. Caùp 5c, 128 sôïi maùt , 2 lôùp baïc choáng nhieãu, daøi 305m. Micro thu aâm thanh, loaïi toát Micro thu aâm thanh, loaïi toát Micro thu aâm thanh Remote ñaàu ghi hình Phuï Kieän Khaùc Boä Jack BNC Boä Jack AV Jack BNC - AV Ngaõ 3 BNC Ngaõ 3 F5 Noái F5 Noái BNC QTA-103 QTA-J101N Jack BNC (Ñaàu Jack) Jack F5 (Ñuoâi Jack) Jack AV (Ñaàu Jack) Jack F5 (Ñuoâi Jack) Chuyeån F5 -> BNC Chia 1 BNC -> 2 BNC Chia 1 F5 -> 2 F5 Noái F5 Noái BNC Boä kieåm tra hình aûnh vaø aâm thanh - Input: 5V/ Output:12V 406.00072.000112.000 660.000 1.020.000780.000 12.000 9.000 6.080.000 1.490.000 2.160.000 850.000 500.000 240.000 7.480.000 180.000 12.000 9.00018.000 15.000 14.000 860.000 1.020.000 52.00042.000 36.000 54.000 34.000
 23. 23. 22 DANH MUÏC SAÛN PHAÅM QUESTEK Win QUESTEK Eco AHD SERIES AHD SERIES TVI SERIES HD CVI SERIES ANALOG SERIES IP SERIES Camera Dome 6 Camera Thaân 6/7 Camera QNV- Series 7 (Made in Taiwan) Win - Series 8/9 (Nhaäp khaåu nguyeân chieác) Camera Dome 10 Camera Thaân 10 Ñaàu Ghi Hình 10 Camera Dome 12 Camera Thaân 12/13/14 Ñaàu Ghi Hình 15 Camera Dome 16 Camera Thaân 16 Ñaàu Ghi Hình 16 Camera 17 Ñaàu Ghi Hình 17 Camera Speed Dome - Baøn Ñieàu Khieån 17 Camera 18 Ñaàu Ghi Hình 18 PHUÏ KIEÄN OÅ Cöùng 19 Thieát Bò Quang 20 Chaân Ñeá Xoay 20 OÁng Kính 20 Voû Baûo Veä 20 Boä Khueách Ñaïi Tín Hieäu / Balun 20 Boä Khueách Ñaïi / Boä Chia Hình 21 Nguoàn/ Nguoàn toång 21 Chaân Ñeá Coá Ñònh 21 Phuï Kieän Khaùc 21
 24. 24. Moät soá coâng trình söû duïng camera QUESTEK treân theá giôùi Tower 42 Building (London, Anh) Vilnius Airport (Lithuania) John F.Kenedy Airport (USA) Tour Avena (Paris, Phaùp) Barcelona Port (Taây Ban Nha) Changi Airport (Singapore) Parkson (Vieät Nam)Vincom (Vieät Nam) Rex Hotel (Vieät Nam) QUESTEK laø thöông hieäu ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. QUESTEK Security laø moät thaønh vieân cuûa QUESTEK Group (Taiwan) Headquarters Address: 7F., No.33, Sec.1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100 Tel: +886 2 8758 2385 Fax: + 886 2 8758 2333 Email: wong@questek.com.tw Web: questek.com.tw Ñaïi lyù uûy quyeàn

×