Giao an 6

TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
TUAÀN 1. Ngaøy soaïn 15/08/2014
Tieát 1 Ngày dạy : 20/08/2014
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
BAØI 1 : SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÂN LÒCH SÖÛ.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu lòch söû loài người có sự hình thành và phát triển, mục đích của việc
học tập lịch sử
2. Tö töôûng : Böôùc ñaàu boài döôõng cho HS yù thöùc veà tính chính xaùc vaø söï ham thích
hoïc taäp moân lòch söû.
3. Kó naêng : Böôùc ñaàu hình thành phương pháp học tập lịch sử
II. Tư liệu dạy học
- GV : Phoùng to hình 1,2 SGKT 3 – 4.
- HS : Söu taàm tranh aûnh, saùch baùo coù lieân quan ñeán baøi hoïc.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp
2. Kieåm tra baøi cuõ.
GV giôùi thieäu chöông trình hoïc moân lòch söû lôùp 6.
3. Giới thiệu bài mới; Ở cấp một các em đã tim hiểu lịch sử qua các câu truyện. Lên cấp hai các em sẽ
được tìm hiểu kỹ hơn lich sử thế giới và của đất nước.Để tim hiểu lịch sử trước hết chúng ta cần biết lịch sử
là gì ? Học lịch sử để làm gì ?
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- HS quan saùt tranh baày ngöôøi nguyeân
thuûy-> em coù nhaän xeùt gì veà loaøi
ngöôøi töø thôøi nguyeân thuûy ñeán nay ?
+ Con ngöôøi vaø moïi vaät phaûi tuaân
theo qui luaät gì cuûa thôøi gian ? (sinh ra –
lôùn leân – giaø ñi..) cho VD?
+ Vaäy theo em lòch söû laø gì ?
* Vaäy lòch söû moät con ngöôøi coù khaùc
vôùi lòch söû loaøi ngöôøi khoâng ? Vì sao?
- GV phaân tích söï khaùc nhau giöõa lòch
söû con ngöôøi(thôøi gian ..phaïm vi heïp )
vaø lòch söû loaøi ngöôøi (thôøi gian
..roäng)
- GV laáy VD phaân tích söï khaùc nhau
giöõa 1HS vaø HS caû lôùp, caû tröôøng…
1.Lòch söû laø gì?.
- Lòch söû laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra trong
quaù khöù.
- Lòch söû laø moät moân khoa hoïc, có
nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của
con người và xã hội loài người.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
ñeå HS deã hieåu..
=> GV choát laïi : Lòch söû chuùng ta hoïc
laø lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi.
+ Vaäy lòch söû laø moân hoïc nhö theá
naøo?
- Gv treo tranh hình 1 - HS quan saùt.
+ Qua hình em thaáy lôùp hoïc ôû tröôøng
laøng thôøi xöa ntn?
- So vôùi tröôøng hoïc hieän nay em thaáy
coù gì khaùc? Vì sao coù söï khaùc nhau
ñoù?
* Vaäy chuùng ta hoïc lòch söû ñeå laøm
gì ? laáy VD ?
- GV laáy VD thôøi döïng nöôùc ….nhaán
maïnh vaø giaùo duïc HS bieát quyù troïng,
giöõ gìn nhöõng gì ñang coù vaø bieát ôn
nhöõng ngöôøi ñaõ laøm neân cuoäc soáng
ngaøy nay…
- GV treo tranh hình 2 “Bia tieán só” ñeå HS
quan saùt.
+ Bia tieán só laøm baèng gì? (ñaù –> hieän
vaät)
+ Treân bia ghi gì? (teân, tuoåi->chöõ vieát)
* 1HS keå toùm taét chuyeän Sôn Tinh-
Thuyû Tinh ?
=>Gv khaúng ñònh caâu chuyeän ñoù laø
truyeàn thuyeát vì truyeàn töø ñôøi naøy
qua ñôøi khaùc ->truyeàn mieäng.
* Vaäy caên cöù vaøo ñaâu maø ngöôøi ta
bieát ñöôïc lòch söû ?
2. Hoïc lòch söû ñeå laøm gì?.
- Hoïc lòch söû ñeå bieát veà coäi nguoàn
cuûa toå tieân, daân toäc, để hiểu cuộc sống
đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình
và của loài người trong quá khứ, xây dựng nên xã
hội văn minh như ngày nay.
- để hiểu những gì chúng ta đang thừa hưởng
của ông cha trong quá khư và biết phải làm gì
trong tương lai
3. Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø
döïng laïi lòch söû ?
Döïa vaøo 3 tö lieäu chính.
+ Tö lieäu hieän vaät.
+ Tö lieäu chöõ vieát.
+ Tö lieäu truyeàn mieäng
5. Củng cố, dặn dò
_ Cũng cố : Caâu noùi “Lòch söû laø thaày daïy cuûa cuoäc soáng”nhaèm noùi leân :
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
a Hoïc lòch söû giuùp ta bieát ñöôïc coäi nguoàn daân toäc.
b Hoïc lòch söû giuùp ta bieát quyù troïng, bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm neân cuoäc
soáng ngaøy nay.
c Hoïc lòch söû giuùp ta bieát laøm toát nhieäm vuï cuûa mình ñeå goùp phaàn ñöa ñaát
nöôùc, xaõ hoäi ngaøy caøng tieán leân.
d Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng .
=> Gv chuaån bò baûng phuï – goïi 1 HS leân laøm. Gv nhaän xeùt, ñaùp aùn ñuùng (d).
- Daën doø .
- Chuaån bò baøi 2: söu taàm caùch tính thôøi gian cuûa ngöôøi xöa.
- Quan saùt hình SGK vaø nhaän xeùt.
- Lôùp mang lòch treo töôøng.
………………………………………………………………….
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............................
Tuaàn 2. Ngaøy soaïn: 20/08/2014
Tieát 2 Ngày dạy : 28/08/2014
Baøi 2 : CAÙCH TÍNH THÔØI GIAN TRONG LÒCH SÖÛ.
I/ Muïc tieâu baøi hoïc:
1.Kieán thöùc: giuùp hoïc sinh hieåu:
-Taàm quan troïng cuûa vieäc tính thôøi gian trong lòch söû.
-Theá naøo laø aâm lòch, döông lòch vaø coâng lòch.
- Bieát caùch ñoïc vaø ghi, tính naêm, thaùng theo coâng lòch.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
2.Tö töôûng: giaùo duïc cho HS:
-Bieát quyù thôøi gian vaø boài döôõng yù thöùc veà tính chính xaùc, khoa hoïc.
3. Kó naêng: reøn cho HS kó naêng:
- Caùch ghi vaø tính naêm, tính khoaûng caùch giöõa caùc theá kæ vôùi hieän taïi.
II- Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Lòch treo töôøng,Quaû ñòa caàu
- HS :sgk, lịch………..
III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Ổn định lớp
2.Kieåm tra baøi cuõ:
?: Lòch söû laø gì? Taïi sao caàn phaûi hoïc lòch söû ?
?: khoanh troøn yù ñuùng nhaát:
Döïa vaøo ñaâu ñeå con ngöôøi bieát vaø döïng laïi lòch söû ?
a. Tö lieäu truyeàn mieäng. b. Tö lieäu hieän vaät.
c. Tö lieäu chöõ vieát. d. Caû ba yù treân ñaàu ñuùng.
3.. Giới thiệu bài mới :
Nhö chuùng ta ñaõ bieát: lòch söû laø nhöõng gì xaûy ra trong quaù khöù, theo trình töï
thôøi gian coù tröôùc coù sau. Vaäy ngöôøi xöa ñaõ döïa vaøo ñaâu ñeå tính thôøi gian? Taïi sao
phải xaùc ñònh thôøi gian? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV cho HS quan saùt H2 baøi 1.
?: Coù phaûi caùc bia tieán só ôû Vaên Mieáu-
Quoác- Töû Giaùm ñöôïc laäp cuøng moät
naêm khoâng? Vì sao? chuùng ta coù caàn
bieát thôøi gian döïng moät taám bia tieán só
naøo ñoù khoâng?
GV: nhaán maïnh: neáu caùc söï kieän lòch söû
ñeàu khoâng ghi laïi thôøi gian cuï theå thì
chuùng ta khoâng theå bieát vaø döïng laïi lòch
söû. Do ñoù , vieäc xaùc ñònh thôøi gian laø
thöïc söï caàn thieát cho vieäc hoïc taäp vaø tìm
hieåu lòch söû.
?: Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian xaûy ra
caùc söï kieän?
1. Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi
gian?
- Xaùc ñònh thôøi gian xaûy ra caùc söï
kieän laø nguyeân taéc cô baûn, quan
troïng trong lòch söû.
- Cô sôû xaùc ñònh thôøi gian laø döïa
vaøo hoaït ñoäng cuûa maët traêng vaø
maët trôøi.tạo nên ngày, đêm, tháng và mùa
trong năm.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
?: Döïa vaøo ñaâu, baèng caùch naøo, con
ngöôøi saùng taïo ra caùch tính thôøi gian?
- Ngöôøi xöa ñaõ quan saùt hieän töôïng laäp ñi
laäp laïi cuûa maët traêng – maët trôøi ñeå xaùc
ñònh thôøi gian…
GV giaûi thích: Hieän töôïng hoaït ñoäng cuûa
Maët traêng, maët trôøi vaø traùi ñaát (duøng
quaû ñaïi caàu minh hoaï)
GV treo baûng phuï
HS quan saùt, ñoïc “nhöõng ngaøy lòch söû vaø
kæ nieäm”
?: Em thaáy trong baûng coù nhöõng ñôn vò
thôøi gian naøo vaø nhöõng loaïi lòch naøo ?
-Ngaøy, thaùng, naêm,
Aâm lòch ,Döông lòch
?: Treân theá giôùi hieän nay coù nhöõng loaïi
lòch naøo?
- HS xaùc ñònh lòch aâm vaø lòch döông treân
tôø lòch
GV: nhaán maïnh: caùch ñaây 3000- 4000
naêm ngöôøi Phöông Ñoâng ñaõ saùng taïo ra
lòch.
?: Caùch tính Aâm lòch vaø Döông lòch?
GV môû roäng theâm :moãi quoác gia coù
caùch laøm lòch rieâng..
Gv cho HS xem quyeån lòch laø lòch chung
cuûa caû theá giôùi. Goïi laø coâng lòch.
?: Vì sao phaûi coù lòch chung?
GV laáy vd cuï theå vaø phaân tích HS hieåu.
?: Coâng lòch ñöôïc tính nhö theá naøo?
GV höôùng daãn HS caùch ghi thöù töï thôøi
gian theo SGKT7
2. Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian
nhö theá naøo?
- Aâm lòch : Döïa vaøo söï di chuyeån
cuûa Maët Traêng quay quanh Traùi
Ñaát.
- Döông lòch : Döïa vaøo söï di
chuyeån cuûa Traùi Ñaát quay quanh
Maët Trôøi.
3. Theá giôùi coù caàn moät thöù
lòch chung hay khoâng ?
- Xaõ hoäi loaøi ngöôøi ngaøy caøng
phaùt trieån, söï giao löu giöõa caùc
quoác gia ngaøy caøng taêng. Do vaäy
caàn coù lòch chung ñeå tính thôøi gian.
- Coâng lòch laáy naêm chuùa Gieâ-Su
ra ñôøi laøm naêm ñaàu cuûa Coâng
nguyeân. Tröôùc naêm ñoù laø tröôùc
coâng nguyeân( TCN)
- Theo công lịch cứ 10 năm là một thập
niên,100 năm là một thế kỷ, 1000 năm là một
thiên niên kỷ
5. Cuûng coá, dặn dò.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- Cũng cố: GV phaùt phieáu hoïc taäp, HS laøm vieäc caù nhaân (Khoanh troøn chöõ caùi ñaàu
caâu ñuùng nhaát)
?: Naêm 179 TCN Trieäu Ñaø xaâm löôïc Aâu Laïc caùch naêm 40 laø
a. 40 naêm b. 179 naêm c. 219 naêm d. 2002 naêm
?: Naêm 40 Hai Baø Tröng khôûi nghóa caùch naêm 938 laø
a. 898 naêm b. 938 naêm c. 978 naêm d. 2002 naêm
?: Naêm 179 TCN caùch naêm 2007 laø
a. 179 naêm b. 182 naêm c. 2179 naêm d. 2186 naêm
- Daën doø :
- Hoïc baøi: vôû ghi keát hoïp sgk, traû lôøi caâu hoûi sgk.
- Chuaån bò baøi môùi.
- Quan saùt hình 3, 4, 5 SGK so saùnh vaø nhaän xeùt.
- Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi 3.
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............................
Tuaàn 3 Ngaøy soaïn:
28/08/2014
Tieát 3 Ngày dạy : 04/09/2014
PHAÀN I : KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CỔ ĐẠI.
Baøi 3 : XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUÛY
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu:
- Sự xuất hiện của con người trên trái đất: thời điểm và động lực ...
- Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn.
- Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.sản xuất phát triển làm nảy sinh của cải dư thừa dẫn dến sự xuất hiện giai
cấp , nhà nước.
2. Tö töôûng : Giaùo duïc cho HS:
Hình thaønh yù thöùc ñuùng ñaén veà vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng saûn suaát trong söï phaùt
trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi.
3. Kó naêng : Reøn cho HS:
Kó naêng quan saùt tranh aûnh vaø ruùt ra nhöõng nhaän xeùt caàn thieát.
II. Phöông tieän, thieát bò daïy hoïc:
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- GV: Baûn ñoà theá giôùi, coâng cuï, hieän vaät phuïc cheá, Tranh aûnh veà noäi dung baøi
hoïc.
- HS: sgk, quan sát hình và hiện vật, nhận xét
III- Hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. Ổn định lớp
2. Kieåm tra baøi cuõ :
?: Vì sao coâng lòch hình thaønh ? Caùch tính coâng lòch ra sao ?
?: Ñoïc treân tôø lòch: ñaâu laø ngaøy aâm lòch,ñaâu laø ngaøy döông lòch
3.. Giới thiệu bài mới :
Nhö chuùng ta ñaõ bieát lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø toaøn boä hoaït ñoäng cuûa con
ngöôøi töø khi xuaát hieän ñeán nay. Vaäy con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo? Phaùt
trieån ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.
4. Tiến trinh dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
HS ñoïc ñoaïn 1 muïc
?: Con ngöôøi coù goác tích töø ñaâu?
?: Trong quaù trình tìm kieám thöùc aên, vöôïn
coå ñaõ tieán hoaù nhö theá naøo?
+ Bieát ñi baèng 2 chi sau
+ Duøng 2 chi tröôùc ñeå caàm naém
+ Bieát söû duïng nhöõng hoøn ñaù , caønh
caây …laøm coâng cuï ñeå kieám aên.
GV nhaán maïnh: ñaëc ñieåm treân cuûa loaøi
vöôïn coå, khaùc vôùi caùc loaøi vöôïn khaùc,
ngöôøi ta goïi: vöôïn ngöôøi hay vöôïn hình
nhaân
?: Vì sao vöôïn coå chuyeån hoaù thaønh
Ngöôøi toái coå?
GV nhaán maïnh: Vai troø, yù nghóa to
lôùn cuûa lao ñoäng ñoái vôùi söï phaùt trieån
cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø ñoái vôùi moät
con ngöôøi.
?: Nhöõng daáu tích cuûa hoï tìm thaáy ôû
ñaâu?
GV: cho HS xem tranh “Baày ngöôøi nguyeân
thuyû” quan saùt H: 3,4 sgk.
?: Haõy moâ taû cuoäc soáng cuûa Ngöôøi
1. Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö
theá naøo?
- Vượn cổ là loài vượn có hình dáng người ,
sống cách ngày nay khoảng 5- 6 triệu năm.
- Người tối cổ:
+ xuất hiện khoảng 3- 4 triệu năm
trước.thoát khỏi giới động vật , hoàn toàn đi
bằng hai chân, tay khéo léo có thể nắm và
biết sử dụng hòn đá, cành cây….làm công
cụ.
+ Biết chế tạo công cụ và phát minh ra lửa
+ Nơi tìm thấy Đông Phi, Đông Nam Á,
Trung Quốc…
- Nhôø lao ñoäng, vöôïn coå chuyeån
hoaù thaønh Ngöôøi toái coå
2. Ngöôøi tinh khoân soáng nhö
theá naøo ?
- Thời gian xuất hiện: 4 vạn năm trước.
- Đặc điểm :có cấu tạo cơ thể như người
ngày nay, thể tích sọ não lớn, tư duy phát
triển.
- Nơi tìm thấy ở khắp các châu lục
- Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh
khoân:
+ Soáng thaønh thò toäc
+Laøm chung, aên chung.
+Bieát troàng troït, chaên nuoâi, laøm
ñoà goám, ñoà trang söùc.
=> cuoäc soáng khaù oån ñònh,
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
toái coå?
?: Ñieåm khaùc nhau cô baûn ñeå phaân bieät
baày ngöôøi nguyeân thuyû vôùi baày ñoäng
vaät -Baày ngöôøi nguyeân thuyû bieát
duøng löûa ñeå söôûi aám, nöôùng thöùc aên
- Bieát laøm coâng cuï.
?: Vì sao cuoäc soáng cuûa baày ngöôøi
nguyeân thuyû baáp beânh, keùo daøi haøng
trieäu naêm?
-Cuoäc soáng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo
thieân nhieân.
GV: Traûi qua haøng chuïc trieäu naêm,
Ngöôøi toái coå daàn daàn phaùt trieån trôû
thaønh Ngöôøi tinh khoân.Cuoäc soáng cuûa
ngöôøi toái coå nhö theá naøo? Chuùng ta
cuøng tìm hieåu.
HS ñoïc ñoaïn 1 / SGK.
?: Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän vaøo thôøi
gian naøo ? Daáu tích coù ôû ñaâu?
- Caùch ñaây khoaûng 4 vaïn naêm.
- Soáng haàu khaép caùc chaâu luïc.
HS quan saùt H. 5
GV nhaán maïnh: Ngöôøi tinh khoân xuaát
hieän laø böôùc nhaûy voït thöù 2 cuûa con
ngöôøi. Khi lôùp loâng moûng ñi -> xuaát hieän
caùc maøu da khaùc nhau: traéng, vaøng, ñen,
ñoû => hình thaønh 3 chuûng toäc loaøi
ngöôøi.
?: Trình baøy hieåu bieát cuûa mình veà cuoäc
soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân?
?: Em coù nhaän xeùt gì veà cuoäc soáng
cuûa Ngöôøi tinh khoân so vôùi cuoäc soáng
cuûa ngöôøi toái coå?
GV nhaán maïnh: Cuoäc soáng cuûa
Ngöôøi tinh khoân ñaõ bôùt phu ïthuoäc vaøo
thieân nhieân vaø baét ñaàu coù söï chuù yù
toát hôn, vui hôn
- Sự khác nhau giữa người tối cổ và người
tinh khôn:
+ Ở người tối cổ : tràn thấp và bợt ra phía
sau, u mày nổi cao, cả cơ thể còn phủ một
lớp lông ngắn, dáng đi còn hơi cong,lao về
phía trước, thể tích sọ não nhỏ
+ Ở người tinh khôn: mặt phẳng, trán cao,
không còn lớp lông trên người, dáng đi
thẳng, tay nhỏ khéo léo, thể tích não lớn.
3. Vì sao xaõ hoäi nguyeân thuûy
tan raõ?
- Naêm 4000 TCN, con ngöôøi phaùt
hieän ra kim loaïi vaø duøng kim loaïi
laøm coâng cuï saûn xuaát
- Nhờ công cụ bằng kim loại con người có
thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng
trọt..sản phẩm làm ra nhiều , xuất hiện của
cải dư thừa.
- Một số người chiếm hữu của cải dư thừa
trở nên giàu có -> xaõ hoäi phaân hoùa
giaøu- ngheøo =>Xaõ hoäi nguyeân
thuûy tan
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
tôùi ñôøi soáng tinh thaàn.
5. Cuûng cố daën doø.,
- Cũng cố . Sự khác nhau giữa nhười tinh khôn và người tối cổ ?
Tại sao xã hội nguyên thủy lại tan rã ?
- Daën doø.
- Hoïc baøi: vôû ghi keát hôïp sgk, traû lôøi caùc caâu hoûi trong sgk.
- Chuaån bò tieát sau:
- Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng goàm nhöõng nöôùc naøo ?
- Xaõ hoäi goàm coù bao nhöõng taàng lôùp naøo?
- Ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK ôû baøi 4.
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…......
Tuaàn 4 Ngaøy soaïn:
05/09/2014
Tieát 4 Ngày
dạy : 11/09/2014
Baøi 4: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG
I. Muïc tieâu baøi hoïc:
1.Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu:
- Nêu được sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông.
- Trình bày được sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Đông.
2.Kó naêng: Böôùc ñaàu hieåu, phaân tích moái quan heä giöõa caùc söï kieän lòch söû.
3.Tö töôûng: Böôùc ñaàu yù thöùc veà söï baát bình ñaúng, söï phaân chia giai caáp trong xaõ
hoäi vaø veà Nhaø nöôùc chuyeân cheá.
II.Taøi lieäu, thieát bò, phöông tieän daïy hoïc:
- GV :Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng.hình 8 và 9 trong sgk phóng to
-HS :SGK lòch söû 6.
III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
1. Ổn định lớp
2.Kieåm tra baøi cuõ:
?: Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân coù ñieåm gì khaùc so vôùi Ngöôøi toái coå?
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
?: Vì sao Xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ?
3..Giôùi thieäu baøi: Tieát tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu nhöõng neùt chính veà Xaõ hoäi
nguyeân thuyû. Sau khi xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ, xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc
ñaõ xuaát hieän ñaàu tieân ôû phöông Ñoâng.Vaäy caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñaõ
ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø? Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng coù nhöõng ñaëc
ñieåm gì? Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta naém ñöïôc nhöõng vaán ñeà treân.
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
Gv treo baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi.
GV xaùc ñònh vò trí caùc quoác gia coå ñaïi phöông
Ñoâng
?: Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình
thaønh vaøo thôøi gian naøo?
HS xaùc ñònh treân baûn ñoà nhöõng con soâng
lôùn:
- Soâng Nin ( Ai CaäpXHCN
- Ô-phô-raùt vaø Ti-gô-rô ( Löôõng Haø)
- Soâng Aán vaø soâng Haèng (Aán Ñoä )
- Soâng Hoaøng Haø, Tröôøng Giang (Trung
Quoác)
GV nhaán maïnh: Cuoái thôøi nguyeân thuyû cö
daân soáng ôû löu vöïc nhöõng doøng soâng lôùn
treân ngaøy caøng ñoâng.
- Laøm thuyû lôïi phuïc vuï phaùt trieån saûn xuaát
noâng nghieäp.
?: Em haõy moâ taû caûnh lao ñoäng cuûa ngöôøi Ai
Caäp coå ñaïi?
- Hoaït ñoäng lao ñoäng dieãn ra soâi noåi, thuaän
lôïi, coù söï phaân coâng lao ñoäng.
GV phaân tích: Saûn xuaát phaùt trieån, luùa gaïo
nhieàu, cuûa caûi dö thöøa => Giai caáp hình thaønh
vaø xuaát hieän Nhaø nöôùc.
GV nhaán maïnh : Caùc quoác gia coå ñaïi
phöông Ñoâng laø nhöõng quoác gia coå ñaïi ra ñôøi
sôùm nhaát trong lòch söû loaøi ngöôøi.
HS ñoïc sgk, chuù thích
1. Caùc quoác gia coå ñaïi
phöông Ñoâng ñöôïc hình
thaønh ôû ñaâu vaø töø bao
giôø ?
- Thôøi gian ra ñôøi: cuoái
thieân nieân kæ IV ñaàu thieân
nieân kæ III TCN
- Ñòa ñieåm hình thaønh :
treân löu vöïc con soâng lôùn:
+ Ai cập :sông Nin
+ Lưỡng Hà :sông Ti gơ rơ và Ơ phơ
rát.
+ Ấn Độ :sông Ấn và sông Hằng
+ Trung Quốc : Hoàng Hà và Trương
Giang.
- kinh teá:
+ Noâng nghieäp là ngành kinh tế
chính
+ Biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ..
+ Thu hoạch ổn định hàng năm
2. Xaõ hoäi coå ñaïi phöông
Ñoâng bao goàm nhöõng
taàng lôùp naøo ?
- Cô caáu xaõ hoäi goàm 3
taàng lôùp:
+ Quyù toäc, quan laïi: laø
taàng lôùp thoáng trò xaõ hoäi,
coù nhieàu cuûa caûi, quyeàn
theá.bao gồm vua, quan lại và tăng
lữ.
+ Noâng daân coâng xaõ: laø
boä phaän ñoâng ñaûo nhaát, löïc
löôïng lao ñoäng chính, nuoâi
soáng xaõ hoäi.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
?: Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm
nhöõng taàng lôùp naøo? Vai troø, vò trí cuûa töøng
taàng lôùp trong xaõ hoäi?
GV giaûng theâm veà thaân phaän cuûa ngöôøi
noâ leä: khoâng coù moät chuùt quyeàn gì, bò xem
nhö nhöõng “coâng cuï bieát noùi”
GV nhaán maïnh: Nhaân daân vaø noâ leä
soáng khoán khoå nhö vaäy, hoï khoâng cam chòu
maùi ñöïôc=> noåi daäy ñaáu tranh. quy luaät cuûa
söï toàn taïi vaø phaùt trieån.
Tieâu bieåu cuoäc ñaáu tranh cuûa ngöôøi noâ leä
vaø daân ngheøo ôû La-gaùt (Löôõng Haø) 2300
TCN; naêm 1750 TCN, noâ leä vaø daân ngheøo
noåi daäy ôû Ai Caäp: cöôùp phaù, ñoát cung ñieän.
?: Noâ leä noåi daäy ñaáu tranh, giai caáp thoáng trò
ñaõ laøm gì ñeå oån ñònh xaõ hoäi ?
- Ban haønh luaät
GV höôùng daãn HS xem hình 9 vaø giaûi thích veà
caùc ñieàu luaät => theå hieän söï baát coâng,
khaéc nghieät cuûa taàng lôùp thoáng trò.
GV cho 1HS ñoïc muïc 3 SGK.
?: Ñeå cai trò ñaát nöôùc giai caáp thoáng trò ñaõ
laøm gì?
- Ñeå cai trò ñaát nöôùc taàng lôùp quyù toäc laäp ra
boä maùy nhaø nöôùc do vua ñöùng ñaàu, vua
naém moïi quyeàn haønh, giuùp vieäc cho vua laø
quan laïi.
?: ÔÛ caùc nöôùc phöông Ñoâng, nhaø vua coù
quyeàn haønh gì?
?: Em hieåu theá naøo laø Nhaø nöôùc quaân chuû
chuyeân cheá?
- Ngöôøi ñöùng ñaàu laø vua, coù quyeàn quyeát
ñònh moïi vieäc, ñöôïc cha truyeàn con noái.
+ Trung Quoác: Thieân töû ( con trôøi )
+ Löôõng Haø : En- si (ngöôøi ñöùng ñaàu)
+ Ai Caäp: Pha-ra-oân (ngoâi nhaø )
+ Noâ leä: Thaân phaän thaáp
keùm nhaát.
là những người hầu hạ, phục dịch cho
quý tộc
3. Nhaø nöôùc chuyeân cheá
coå ñaïi phöông Ñoâng.
- Sô ñoà nhaø nöôùc
coåñaiïphöôngÑoâng:
- Vua có quyền đặt ra pháp luật,chỉ
huy quân đội, xử những người có tội..
- Bộ máy hành chính từ trung ương
đến địa phương: giúp việc cho vua,
thu thuế xây dựng cung điện, đền tháp,
chỉ huy quân đội
4.Caùc daân toäc phöông
Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ
coù nhöõng thaønh töïu
vaên hoùa gì ?
- Saùng taïo ra lòch : Aâm lòch ;
một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29
hoặc 30 ngày.
- Saùng taïo chöõ töôïng hình ôû
Trung Quoác vaø Ai Caäp . viết
trên mai rùa, thẻ tre, đất sét…
- Toaùn hoïc : Phát minh ra phép
ñeám töø 0 -> 10, tìm ra pi=3.16…
- Kieán truùc : Kim töï thaùp Ai
Caäp, thaønh Ba-bi-lon.
Vua
Noâ leä
Noâng daân
Quyù Toäc (Quan
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
1 HS nhaéc laïi neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia
phöông Ñoâng ?
+ Ngöôøi phöông Ñoâng döïa vaøo ñaâu ñeå saùng
taïo ra lòch ?
* Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu khoa hoïc lôùn
cuûa caùc daân toäc phöông Ñoâng coå ñaïi ?
=>GV laáy daãn chöùng minh hoaï veà caùc thaønh
töïu khoa hoïc
- HS quan saùt hình 12,13 -> Em haõy moâ taû vaø
nhaän xeùt veà caùc coâng trình kieán truùc ?
=>GV nhaán maïnh veà caùc coâng trình kieán truùc
laø nhöõng kì quan cuûa theá` giôùi maø loaøi
ngöôøi raát thaùn phuïc.
5. Cuûng coá dặn dò:
- Cũng cố ?: Em haõy ñieàn caùc döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troâng sau.(GV chuaån bò baûng
phuï)
Teân soâng Teân quoác gia coå ñaïi
Soâng Nin. Ai Caäp
Soâng Ô-phô-rat vaø Ti-gô-rô Löôõng Haø
Soâng Aán vaø soâng Haèng Aán Ñoä
Hoaøng Haø, Soâng Tröôøng
Giang.
Trung Quoác
- Daën doø.
- Hoïc baøi: vôû ghi keát hôïp sgk
- Chuaån bò baøi:
- Naém vò trí caùc quoác gia phöông Taây treân baûn ñoà.
- Hieåu theá naøo laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä.
- Traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi 5.
.Ruùt kinh nghieäm giôø daïy
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
TUAÀN 5. Ngaøy soaïn: 12/09/2014
Tieát 5 Ngaøy dạy : 17/09/2014
BAØI 5 : CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây. Trình bày sơ lược về
tổ chức và đời sống xã hội của các quốc gia cổ đại phương Tây
2. Kó naêng : Böôùc ñaàu taäp lieân heä ñieàu kieän töï nhieân vôùi söï phaùt trieån kinh teá.
3. Tö töôûng : HS thaáy söï baát bình ñaúng trong xaõ hoäi coù giai caáp.
II. Phöông tieän daïy hoïc
- Gv : Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi, baûng phuï.
- HS : Quan saùt vaø nhaän xeùt.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra baøi cuõ : Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng hình thaønh ôû ñaâu? töø bao
giôø? Keå teân caùc quoác gia ñoù?
3..Giôùi thieäu baøi:Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu các quốc gia cổ đại phương Đông. Hôm nay
chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành và tình hình kinh tế và xã hội của các quốc gia cổ đại phương
Tây.
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV treo baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi
lieân heä kieåm tra kieán thöùc ñaõ hoïc.
+ Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây
hình thaønh ôû ñaâu ? töø bao giôø ?
- 1 HS leân xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc
quoác gia coå ñaïi phöông Taây.
- GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän
(5’)
+ N1+3: Ñòa hình cuûa caùc quoác gia coå
ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây coù
ñieåm gì khaùc nhau?
+ N2+4: Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Hilaïp
vaø Roâma coù ñaëc ñieåm gì? Kinh teá
ntn?
=> Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm
traû lôøi – lôùp nhaän xeùt, boå sung. GV
choát yù .
- GV goïi 1HS ñoïc muïc 2 SGK .
+ Kinh teá chính cuûa caùc quoác gia coå
ñaïi naøy laø gì?
1. Söï hình thaønh caùc quoác gia
coå ñaïi phöông Taây.
- Thời gian: Ñaàu thieân nieân kæ I TCN
- Địa điểm ; trên 2 baùn ñaûo Ban Caêng vaø
I-ta-li-a nơi mà có ít đồng bằng , chủ yếu là đất
đồi khô cứng nhưng lại có nhiều hải cảng đã
hình thaønh 2 quoác gia: HiLaïp vaø
Roâma.
- Kinh tế :
- Ngành kinh tế chính là thủ công nghiệp (luyện
kim,làm rượu nho, dầu oliu) và thương nghiệp
( bán các mặt hàng thủ công nghiệp,rượu nho ...
mua lúa mì và súc vật )
-Ngoài ra còn trồng cây lưu niên như nho, o liu ,
cam ....
2. Xaõ hoäi coå ñaïi Hilaïp, Roâma .
- Coù 2 giai caáp chính :
+ Chuû noâ : bao gồm chủ xưởng, chủ các
thuyền buôn...rất giàu có và có thế lự chính trị, sở
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- Vôùi neàn kinh teá ñoù xaõ hoäi hình
thaønh taàng lôùp naøo?
- Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây goàm
nhöõng giai caáp naøo? Vì sao?
* Vì sao noâ leä khoâng ngöøng noåi daäy
ñaáu tranh?
=>Gv phaân tích theâm:…”coâng cuï bieát
noùi”
- HS laøm vieäc vôùi SGK.
- Em haõy so saùnh veà soá löôïng, cuoäc
soáng giöõa chuû noâ vaø noâ leä?
+ Löïc löôïng naøo laø lao ñoäng chính
trong xaõ hoäi ?
* Vaäy taïi sao ngöôøi ta goïi : xaõ hoäi coå
ñaïi Hilaïp vaø Roâma laø xaõ hoäi chieám
höõu noâ leä ?
=> GV giaûi thích “chieám höõu noâ leä”
* Nhaø nöôùc Hilaïp vaø Roâma coå ñaïi
ñöôïc toå chöùc ntn ?
+ Theo em, lòch cuûa ngöôøi coå ñaïi
phöông Taây coù gì môùi ?
- Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu veà
chöõ vieát vaø khoa hoïc cuûa ngöôøi
phöông Taây coå ñaïi ?
* So vôùi ngöôøi phöông Ñoâng chöõ vieát
cuûa ngöôøi phöông Taây coù gì tieán boä ?
=> GV lieân heä chöõ caùi ngaøy nay.
+ Ngöôøi phöông Taây coå ñaïi coù nhöõng
coâng trình kieán truùc noåi tieáng naøo ? –
HS quan saùt H15, 16 traû lôøi.
+ HS quan saùt H14, 17 -> em coù nhaän
xeùt gì veà ñieâu khaéc cuûa ngöôøi
phöông Taây coå ñaïi ?
* Caùc thaønh töïu treân cho ta thaáy khaû
hữu nhiều nô lệ.
+ Noâ leä : số lượng đông,là lực lượng lao động
chính trong xã hội, bị củ nô bóc lột và đối xử tàn
bạo.
- Tổ chức xã hội
+ giai cấp thống trị ; chủ nô nắm mọi quyền
hành
+ Nhà nước do giai cấp chủ nô bầu ra, làm
việc theo thời hạn
+ Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có hai giai
cấp chính là chủ nô và nô lệ, trong đó chủ nô
thống trị và bóc lột nô lệ.
3. Ngöôøi Hilaïp vaø Roâma ñaõ coù
nhöõng ñoùng goùp gì veà vaên
hoùa.
- Saùng taïo ra lòch : döông lòch. một năm có
365 ngày và 6 giờ được chia làm 12 tháng.
- Chöõ vieát :sáng tạo ra heä chöõ caùi a,b,c
… có 26 chữ cái , đang được dùng phổ biến ngày
nay.
- khoa hoïc : toaùn hoïc, thieân vaên, vaät lí,
trieát hoïc, söû hoïc, ñòa lí..phát triển cao, đặt
nền móng cho các ngành khoa học sau này.
- Kieán truùc : Ñeàn Pac-teâ-noâng, ñaáu
tröôøng Coâ-li-deâ.
- Ñieâu khaéc : löïc só neùm ñaù.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
naêng vaø trí tueä cuûa con ngöôøi laø ntn?
5. Cuûng coádặn dò:
- Cũng cố :Baøi taäp taïi lôùp : Gv ghi ôû baûng phuï -> Vieát nhöõng töø thích hôïp, nhöõng döõ
lieäu vaøo baûng so saùnh döôùi ñaây :
Noäi dung Caùc quoác gia coå ñaïi
phöông Ñoâng.
Caùc quoác gia coå ñaïi phöông
Taây.
Thôøi gian hình
thaønh.
Teân quoác gia.
Hình thaùi kinh teá.
Hình thaùi nhaø
nöôùc.
Caùc taàng lôùp chính
trong xaõ hoäi.
- Daën doø.
- Chuaån bò tieát sau : Söu taàm tranh aûnh veà vaên hoùa coå ñaïi.
- Quan saùt hình 11,12,13,14,15,16,17 vaø nhaän xeùt.
- Traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi 6.
* Chuaån bò kieán thöùc tieát sau kieåm tra 15’
- Naém toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc töø baøi 1->5.
- Xaõ hoäi nguyeân thuyû (con ngöôøi xuaát hieän, thôøi gian, cuoäc soáng, nguyeân
nhaân tan raõ.)
- Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây. (thôøi gian hình thaønh, giai
caáp, nhaø nöôùc.)
RUÙT KINH NGHIEÄM
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………................................
……………………………………….
TUAÀN 6. Ngày soạn :20/09/2014
Tieát 6 Ngày soạn :24/09/2014
BAØI 7 : OÂN TAÄP.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
1. Kieán thöùc : Giuùp HS heä thoâng kieán thöùc cô baûn veà phaàn lòch söû theá
giôùi.
2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng khaùi quaùt, taäp so saùnh vaø xaùc ñònh caùc
ñieåm chính
3 .Tö töôûng : HS bieát traân troïng thaønh töïu vaên hoùa, lao ñoäng cuûa ngöôøi coå
ñaïi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
- GV : Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi, tranh aûnh, hieän vaät phuïc cheá thôøi
nguyeân thuûy. Baûng phuï.
- HS : Sö taàm, quan saùt tranh aûnh thôøi nguyeân thuûy, thôøi coå ñaïi.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : Caùc daân toäc phöông Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ coù nhöõng
thaønh töïu vaên hoùa gì ?
3. giới thiệu bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu xong lịch sử thế giới cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng
nhau ôn tập, khái quát hệ thống lại kiến thức phần này.
4. Nội dung và phương pháp
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV treo baûn ñoà theá giôùi ->
1 HS leân xaùc ñònh treân baûn
ñoà nhöõng daáu tích cuûa
ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy .
* Vì sao ngöôøi toái coå trôû
thaønh ngöôøi tinh khoân?
- GV daùn tranh ngöôøi toái coå
vaø ngöôøi tinh khoân -> em
haõy tìm nhöõng ñieåm khaùc
nhau giöõa ngöôøi tinh khoân
vaø ngöôøi toái coå ?
+ Veà hình daùng ?
+ Veà coâng cuï?
+ Veà Toå chöùc xaõ hoäi?
1. Nhöõng daáu lích cuûa ngöôøi toái
coå ñöôïc phaùt hieän ôû ñaâu?
- ÔÛ mieàn Ñoâng chaâu Phi, Baéc Kinh (Trung
Quoác), Ñaûo Gia-va (In-ñoâ-neâ-xi-a).
2. Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa
ngöôøi tinh khoân vaø ngöôøi toái coå
thôøi nguyeân thuûy ?
Ngöôøi toái coå
a. Con ngöôøi.
- Traùn thaáp, hoäp
soï vaø naõo nhoû..
- Coù lôùp loâng
moûng.
b. Coâng cuï saûn suaát.
- Gheø ñeõo ñaù thoâ
Ngöôøi tinh khoân
- Traùn cao, maët
phaúng, hoäp soï vaø
naõo lôùn hôn.
- Cô theå goïn, linh
hoaït
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
+ Em haõy keå teân caùc quoác
gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø
phöông Taây ?
- 1HS xaùc ñònh treân baûn ñoà
caùc quoác gia coå ñaïi.
+ Caùc quoác gia coå ñaïi
phöông Ñoâng, phöông Taây
goàm coù maáy taàng lôùp, giai
caáp naøo ?
- Theo em, thôøi coå ñaïi coù
nhöõng loaïi nhaø nöôùc naøo ?
- GV chia lôùp thaønh 2 daõy A
vaø B.
+ Daõy A : Em haõy neâu
nhöõng thaønh töïu vaên hoùa
cuûa ngöôøi phöông Ñoâng coå
ñaïi ?
+ Daõy B: Em haõy neâu
nhöõng thaønh töïu vaên hoùa
cuûa ngöôøi phöông Taây coå
ñaïi ?
=>Heát thôøi gian ñaïi dieän
caùc nhoùm traû lôøi – Gv nhaän
xeùt choát yù.
sô..
c. Toå chöùc xaõ hoäi.
- Soáng theo baøy.
- Coâng cuï tinh saûo.
- Soáng thaønh thò
toäc.
3. Thôøi coå ñaïi coù nhöõng quoác gia
lôùn naøo?
- Phöông Ñoâng : goàm 4 quoác gia : Ai Caäp,
Trung Quoác, Löôõng Haø, Aán Ñoä.
- Phöông Taây : Goàm 2 quoác gia : Hilaïp vaø
Roâma.
4. Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chính ôû
thôøi coå ñaïi.
- Phöông Ñoâng : Goàm 3 taàng lôùp :+ Quyù
toäc, quan laïi.
+ Noâng daân. + Noâ leä.
- Phöông Taây : Goàm 2 giai caáp : + Chuû
noâ.
+ Noâ leä.
5. Caùc loaïi nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi.
- Phöông Ñoâng : Nhaø nöôùc chuyeân cheá.
- Phöông Taây : Nhaø nöôùc chieám höõu noâ
leä.
6. Nhöõng thaønh töïu vaên hoùa thôøi
coå ñaïi.
- Phöông Ñoâng : Chöõ töôïng hình, thieân
vaên, hình hoïc, lòch, kieán truùc coù Kim Töï
Phaùp, thaønh Ba-bi-lon.
- Phöông Taây : Heä chöõ caùi a,b,c, lòch
döông, soá hoïc, hình hoïc…..kieán truùc coù
Ñeàn Paùc-teâ-noâng, ñaáu tröôøng Coâ-li-beâ.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
* Em haõy ñaùng giaù nhöõng
thaønh töïu vaên hoùa thôøi coå
ñaïi?
7. Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên
hoùa lôùn cuûa thôøi coå ñaïi?
- Thôøi coå ñaïi, loaøi ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu vaên hoùa phong phuù, ña
daïng treân nhieàu lónh vöïc…
- Theå hieän söùc saùng taïo khoâng giôùi haïn
cuûa con ngöôøi ngay töø buoåi bình minh cuûa
lòch söû.
5. Cuûng coá dặn dò.
- Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Em haõy khoanh troøn yù ñuùng: Ñaùnh giaù caùc thaønh
töïu vaên hoùa thôøi coå ñaïi .
a. Di saûn vaên hoùa coå ñaïi phong phuùi, ña daïng, saùng taïo vaø
coù giaù trò thöïc tieãn.
b. Ñeå laïi nhöõng kieät taùc khieán ngöôøi ñôøi sau voâ cuøng thaùn
phuïc.
c. Ñaët neàn moùng cho nhieàu ngaønh khoa hoïc sau naøy.
d. Taát caû ñeàu ñuùng.
- Daën doø.
- OÂn laïi caùc baøi ñaõ hoïc.
- Moãi toå veõ 1 baûn ñoà caâm : caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø
phöông Taây
5. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….................................
..............................................................................................................
TUAÀN 7 Ngày soạn :28/09/2014
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
Tieát 7 Ngày dạy : 01/10/2014
PHAÀN II : LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM
CHÖÔNG I : BUOÅI ÑAÀU LÒCH SÖÛ NÖÔÙC TA.
BAØI 8 : THÔØI NGUYEÂN THUÛY TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu,
- Dấu tích người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai.. với công cụ
ghè đẽo thô sơ.
- Dấu tích người tinh khôn được tìm thấy trên nước ta ở Thái Nguyên, Phú Thọ…
- Sự phát triển của người tinh khôn so với người tối cổ.
2. Kó naêng : Reøn kó naêng quan saùt tranh aûnh lòch söû vaø nhaän xeùt.
3. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS yù thöùc töï haøo lòch söû laâu ñôøi cuûa daân toäc
ta, bieát traân troïng quaù trình lao ñoäng cuûa cha oâng.
II. Phương tiện dạy học.
- GV : Baûn ñoà Vieät Nam, hieän vaät phuïc cheá, baûng phuï.
- HS : Quan saùt tranh aûnh, hieän vaät vaø nhaän xeùt.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp:
2.Kiểm tra baøi cuõ : Em haõy so saùnh thaønh töïu vaên hoaù coå ñaïi phöông
Ñoâng vaø phöông Taây?
3. Gới thiệu bài mới: Ở những bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu lịch sử thế giới cổ đại. Vậy vào
thời xa xưa ấy trên đất nước ta con người xuất hiện như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu.
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- Gv treo baûn ñoà vaø noùi vaøi neùt vò
trí nöôùc Vieät Nam treân theá giôùi.
- HS laøm vieäc vôùi SGK.
+ Nöôùc ta xöa kia laø moät vuøng ñaát
ntn?
* Vì sao caûnh quan xöa kia laïi raát
caàn thieát ñoái vôùi ngöôøi toái coå ?
- Nhöõng daáu tích cuûa ngöôøi toái coå
ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu treân ñaát
nöôùc ta ?
- GV treo löôïc ñoà – 1HS leân xaùc
1. Nhöõng daáu tích cuûa ngöôøi
toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû
ñaâu ?
- Dấu tích là cái còn lại của thời xa xưa, của
quá khứ tương đối xa
- Đặc điểm người tối cổ vẫn còn dấu tích
của loài vượn ( tràn thấp hơi bợt ra sau,
xương hàm nhô ra phía trước, có một lớp
lông bao phủ …) nhưng đã hoàn toàn đi bằng
hai chân, hộp sọ đã phát triển, biết sử dụng và
chế tạo công cụ
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
ñònh vò trí tìm thaáy daáu tích cuûa
ngöôøi toái coå .
- HS quan saùt hieän vaät (H18, 19)->
em coù nhaän xeùt gì veà coâng cuï
cuûa ngöôøi toái coå, nôi tìm thaáy?
+ 1 HS nhaéc laïi, vì sao ngöôøi toái coå
chuyeån daàn thaønh ngöôøi tinh khoân
vaø söï khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh
khoân – ngöôøi toái coå ?
+ Ngöôøi tinh khoân treân ñaát nöôùc ta
sinh soáng vaøo thôøi gian naøo vaø ôû
ñaâu ?
- Coâng cuï saûn suaát cuûa Ngöôøi tinh
khoân ôû giai ñoaïn naøy coù gì môùi so
vôùi Ngöôøi toái coå ?
- GV höôùng daãn HS quan saùt H19,20
–so saùnh vaø ruùt ra nhaän xeùt?
- HS laøm vieäc SGK.
+ Nhöõng ñòa ñieåm sinh soáng cuûa
Ngöôøi tinh khoân giai ñoaïn phaùt trieån
ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu ?
- Gv treo baûn ñoà -1HS leân xaùc ñònh
vò trí tìm thaáy daáu tích cuûa ngöôøi
tinh khoân ôû giai ñoaïn phaùt trieån .
+ Hs quan saùt hieän vaät phuïc cheá
(hình 21,22,23) -> em haõy nhaän xeùt
rìu maøi löôõi tieán boä hôn rìu gheø
ñeõo ntn ?
+ Ngoaøi coâng cuï baèng ñaù coøn coù
coâng cuï gì?
=> Gv giaûi thích caâu noùi cuûa Baùc
- Daáu tích cuûa ngöôøi toái coå : những
chiếc răng của người tối cổ và coâng cuï
ñaù gheø ñeõo thoâ sô tìm thaáy ôû :
Hang Thaåm Khuyeân, Thaåm Hai(Laïng
Sôn). Nuùi Ñoï, Quan Yeân (Thanh
Hoùa), Xuaân Loäc (Ñoàng Nai).
2. ÔÛ giai ñoaïn ñaàu, ngöôøi
tinh khoân soáng nhö theá naøo ?
- Khoaûng 3-2 vaïn naêm, ngöôøi toái
coå chuyeån daàn thaønh ngöôøi tinh
khoân. Daáu tích tìm thaáy ôû : maùi ñaù
Ngöôøm(Thaùi Nguyeân), Sôn Vi (Phuù
Thoï), Lai Chaâu, Sôn La, T.Hoùa,
Ngheä An.
- Coâng cuï chuû yeáu baèng ñaù được
ghè đẽo thô sơ coù hình thuø roõ raøng
hôn .
3. Giai ñoaïn phaùt trieån cuûa
ngöôøi tinh khoân coù gì môùi.
- Daáu veát sinh soáng cuûa ngöôøi
nguyeân thuûy tìm thaáy ôû : Hoøa Bình,
Baéc Sôn, Quyønh Vaên, Haï Long,
Baøu Troù.
- Coâng cuï ñaù tieán bộ được mài ở lưỡi ,
ngoaøi ra coâng cuï laøm baèng xöông,
söøng, goám.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
Hoà “Daân ta…..Vieät nam”
5. Cuûng coá dặn dò.
- Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Gv treo baûng phuï, 1 HS leân ñieàn caùc döõ lieäu coøn
thieáu vaøo oâ troáng.
Caùc giai
ñoaïn
Thôøi gian
xuaát hieän
Ñòa ñieåm tìm
thaáy
Coâng cuï chuû
yeáu
Ngöôøi toái
coå
Ngöôøi tinh
khoân
Ngöôøi tinh
khoân phaùt
trieån
- Daën doø.
- Học bài cũ trong vở kết hợp với sgk
- Chuaån bò tieát sau.
+ Tìm hieåu ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi nguyeân thuûy
treân ñaát nöôùc ta.
+ Toå chöùc xaõ hoäi thôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta.
…………………………………………………………
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
TUAÀN 8 Ngày soạn :05/10/2014
Tieát 8 Ngày dạy :08/10/2014
BAØI 9 : ÑÔØI SOÁNG CUÛA NGÖÔØI NGUYEÂN THUÛY TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu được sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ
trong đời sống vật chất, tổ chức xã hội và đời sống tinh thần.
2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh. Tính trung thöïc khi laøm baøi
3.Tö töôûng : Boài döôõng cho HS yù thöùc lao ñoäng, tinh thaàn coäng ñoàng. HS coù
thaùi ñoä nhaän thöùc lòch söû ñuùng ñaén.
II. Phương tiện dạy học
- GV : Tranh aûnh, hieän vaät phuïc cheá, baûng phuï.
- HS : Quan saùt hình 26.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõõ: Daáu tích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu? Giai
ñoaïn ñaàu cuûa ngöôøi tinh khoân soáng ntn?
3.Gới thiệu bài mới :Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về người tinh khôn và người tối cổ
trên đất nước ta. Vậy bước phát triển của người tinh khôn với người tối cổ trong đời sống vật chất,
tổ chức xã hội và đời sống tinh thần như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học này.
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- 1HS nhaéc laïi, ngöôøi nguyeân thuûy
thôøi Hoøa Bình, Baéc Sôn, Quyønh
Vaên ñaõ bieát laøm nhöõng coâng cuï
vaø ñoà duøng gì?
* Theo em, vieäc laøm ñoà goám coù gì
khaùc so vôùi laøm ñoà ñaù, ïñoà xöông
?
- GV noùi caùch laøm ñoà goám vaø cho
HS quan saùt ñoà goám.
+ Nhôø phaùt trieån coâng cuï ngöôøi
nguyeân thuûy ñaõ môû roäng saûn
suaát ra sao ?
* Vieäc phaùt minh ra troàng troït vaø
chaên nuoâi coù yù nghóa gì ?
=> Gv lieân heä thöïc teá hieän nay….
1. Ñôøi soáng vaät chaát.
- Người tinh khôn thường xuyên cải tiến và
có được những bước tiến trong chế tác công
cụ.
+ Coâng cuï nhieàu loaïi hình chuû yeáu
vaãn laø ñaù: rìu maøi löôõi, bôn, chày
….ngoài ra còn sử dụng xương, tre, sừng …
và biết làm đồ gốm
- Kinh teá.
+ Böôùc ñaàu bieát troàng troït, chaên
nuoâi -> thöùc aên taêng-> cuoäc soáng
oån ñònh.
+ ÔÛ : Hang ñoäng, maøi ñaù, tuùp leàu.
2. Toå chöùc xaõ hoäi.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- HS nhaéc laïi toå chöùc cuûa ngöôøi
toái coå? (baøi 3)
- 1HS ñoïc muïc 2 SGK.
+ Ngöôøi nguyeân thuûy soáng nhö theá
naøo ?
- Vì sao hoï laïi soáng ôû nhöõng vuøng
thuaän tieän?
+ Chi tieát naøo chöùng toû ngöôøi
nguyeân thuyû soáng ñònh cö laâu daøi
ôû 1 nôi ?
* Vì sao quan heä xaõ hoäi ñöôïc hình
thaønh?
=> Gv veõ sô ñoà vaø giaûi thích cheá
ñoä thò toäc maãu heä.
* Lieân heä vôùi gia ñình ngaøy nay.
- HS quan saùt ñoà phuïc cheá.
+ Ngoaøi lao ñoäng saûn xuaát ngöôøi
nguyeân thuyû coøn bieát laøm gì ?
+ Ñoà trang söùc ñöôïc laøm baèng gì?
- Söï xuaát hieän nhöõng ñoà trang söùc
coù yù nghóa gì?
- HS quan saùt hình 27 SGKT29.
+ Ñôøi soáng tinh thaàn cuûa ngöôøi
nguyeân thuyû coøn ñöôïc theå hieän ôû
maët naøo?
*Tuïc choân ngöôøi cheát theo coâng cuï
coù yù nghóa gì ?
=> GV giaûi thích tín ngöôõng, lieân heä
ngaøy nay.
- Soáng thành từng nhóm ở những vùng
thuận tiện thường ñònh cö laâu daøi ôû 1
soá nôi,
-Dân số ngày càng tăng dần hình thành mối
quan hệ xã hội. những người cùng huyết
thống sống chung với nhau tôn người mẹ lớn
tuổi có uy tín làm chủ gọi là thị tộc mẫu hệ
-> Ñaây laø xaõ hoäi coù toå chöùc
ñaàu tieân.
3. Ñôøi soáng tinh thaàn.
- Bieát laøm ñoà trang söùc, voøng tay,
chuoãi voøng ñaù…..
- Bieát veõ hình moâ taû cuoäc soáng
tinh thaàn cuûa mình.
- Tuïc choân ngöôøi cheát keøm theo
coâng cuï lao ñoäng.
- Trong thời nguyên thủy con người đã quan
tâm đến đời sống tinh thần qua việc làm đẹp
và bày tỏ tình cảm với người chết
5. Cuûng coádặn dò:.
- Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
Theo em, vieäc ngöôøi xöa choân coâng cuï theo ngöôøi cheát coù yù nghóa gì ?
a. Vì coâng cuï saûn xuaát ñaõ bò hö hoûng.
b. Ngöôøi soáng khoâng duøng coäng cuï cuûa ngöôøi cheát.
c. Ngöôøi xöa quan nieäm raèng ngöôøi cheát ôû theá giôùi beân kia vaãn tieáp
tuïc lao ñoäng.
d. Caâu a vaø b ñuùng.
- Daën doø.
- Chuaån bò baøi 10 . Söu taàm tranh aûnh veà coâng cuï saûn xuaát vaø ñoà duøng
thuoäc vaên hoùa Phuøng Nguyeân
- Tìm hieåu yù nghóa cuûa thuaät luyeän kim.
***************************
. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
TUAÀN 9. Ngày soạn :10/10/2014
Tieát 9 Ngày dạy :15/10/2014
KIEM TRA 1 TIET
A. phần trắc nghiệm ( 3 điểm)
khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Một thiên niên kỉ gồm bao nhiêu năm?
A. 10 năm. B. 100 năm. C. 1000 năm. D. 10000 năm.
Câu 2: Thời gian hình thành các nước cổ đại phương Đông?
A. Khoảng đầu thiên niên kỉ III TCN. B.Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN.
C.Cuối thiên niên kỉ III đầu thiên niên kỉ IV TCN. D.Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III
TCN.
Câu 3: Về hình học các các dân tộc phương Đông thời cổ đại phát minh ra được điều gì?
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
A. Sáng tạo ra số điếm từ 1 đến 10, riêng ở Ấn Độ có thêm số 0
B. Tính được số pi bằng 3,16.
C. Sử dụng chữ tượng hình để mô phỏng vật thật.
D. Sáng tạo ra mẫu chữ cái a, b, c (gồm 26 chữ).
Câu 4: Hình thái nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây?
A. Xã hội chưa hình thành giai cấp và nhà nước. B.Dân chủ, chủ nô.
C.Chiếm hữu nô lệ. D.Xã hội bắt đầu hình thành giai cấp và nhà
nước.
Câu 5: Người tối được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai thuộc tỉnh nào ngày nay?
A. Lạng Sơn. B. Thanh Hóa. C. Thái Nguyên. D. Yên Bái.
Câu 6: Nền văn hóa phát triển Óc Eo từ thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN, ở tỉnh nào?
A. Quãng Ngãi. B. An Giang. C. Long An. D. Cần Thơ.
Câu 7: Sự tiến bộ của rìu mài so với rìu ghè đẽo là:
A. Sắc hơn và cho nâng suất lao động cao hơn. B.Dể mang theo người để cắt gọt các vật khác.
C.Dể chế tạo hơn quí hơn. D.Đẹp hơn, gọn nhẹ hơn.
Câu 8: Cuộc sống của người tinh khôn có gì khác với Người tối cổ.
A. Sống theo từng nhóm nhỏ gọi chung là thị tộc. B.Sống theo bầy đàn.
C.Sống đơn lẻ. D.Sống trong hang động, mái đá.
Câu 9: Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?
A. Biết sử dụng các loại nguyên liệu để chế tác công cụ lao động.
B. Biết mài đá và cưa đá.
C. Phải trải qua quá trình ghè đẽo.
D. Phải trải qua quá trình nhào nặn rồi đem đun cho khô cứng.
Câu 10: Vua Hùng đứng đầu nhà nước:
A.Đại Việt. B. Đại Cồ Việt. C. Văn Lang. D. Âu lạc.
Câu 11: Trong các tư liêu sau đây, tư liệu nào thuộc tư liệu hiện vật.
A. Truyện Âu Cơ, Lạc Long Quân. B. Trống đồng, bia đá.
C. Truyện Thánh Giống. D. Chữ tượng hình ở ai cập.
Câu 12: Thời văn Lang vào ngày tết có tục gì?
A. Bánh trưng, bánh giầy. B. Nhuộm răng ăn trầu.
C. Xăm mình. D. Thờ các vị thần.
B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm )
Câu 1: Học lịch sử dể làm gì? (2đ)
Câu 2: Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại cón được sử dụng đến ngày nay? (3đ)
Câu3: Em hãy cho biết đời sống vật chất của người tinh khôn so với người tối cổ như thế nào?(2đ)
ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA
MÔN LỊCH SỬ 6:
A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm )
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐÁP ÁN C D B C A B A A D C B A
B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm )
Câu 1: Học lịch sử để:
- Hiểu được cội nguồn dân tộc.( 0,5đ)
- Biết được cội nguồn sống của dân tộc.( 0,5đ)
- Biết quí trọng những gì mà mình đang có, biết ơn tổ tiên, biết vận dụng vào hiện tại để làm giàu truyền
thống dân tộc.( 1 đ)
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
Câu 2: những thành tựu được sử dụng đến ngày nay:
- Thiên văn và lịch. (0, 75đ)
- Mẫu chữ cái a, b, c (26 chữ). (0, 5đ)
- Số học và hình học. (0, 5đ)
- Các ngành khoa học cơ bản. (0,5đ)
- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật. (0, 75đ)
Câu3 Đời sống vật chất của người tinh khôn:
- Thường xuyên cải tiến và đạt được những bước tiến về chế tác công cụ.(0, 5đ)
- Từ thời Sơn vi, con người đã biết ghè đẽo các hòn đá cuội thành rìu,...(0, 5đ)
- Họ biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và biết làm đồ gốm, biết trồng trọt, chăn nuôi,....(1 đ)
Lớp
Tổng
số
bài
KT
Giáo viên dạy
ĐIỂM KIỂM TRA
Điểm >= 5
Điểm từ 8 đến
10 Điểm dưới 5
Điểm từ 0 đến
3
Số
lượng Tỉ lệ
Số
lượng Tỉ lệ
Số
lượng Tỉ lệ
Số
lượng Tỉ lệ
6A1 37 LÊ XUÂN TRƯỜNG 29 78.4 6 16.2 8 21.6 1 2.7
6A2 38 LÊ XUÂNTRƯỜNG 27 71.1 3 7.9 11 28.9 0 0.0
CỘNG
: 75 56 74.7 9 12.0 19 25.3 1 1.3
Nhận xét đánh giá
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
***************************
. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
TUAÀN 10. Ngày soạn :
20/10/2014
Tieát 10 Ngày dạy :
22/10/2014
CHÖÔNG II. THÔØI ÑAÏI DÖÏNG NÖÔÙC : VAÊN LANG – AÂU LAÏC.
BAØI 10 : NHÖÕNG CHUYEÅN BIEÁN TRONG ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp Hs hieåu
- Nhận biết được trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ
- Người Việt cổ đã phát minh ra thuật luyện kim
- Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước.
2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh lieân heä thöïc teá.
3.Tö töôûng : Naâng cao tinh thaàn saùng taïo trong lao ñoäng.
II. Phương tiện daïy hoïc.
- GV : Löôïc ñoà moät soá di chæ khaûo coå (töï veõ), tranh aûnh coâng cuï ñaù vaø
ñoà ñaù phuïc cheá.
- HS : Quan saùt caùc hình 28,29,30 SGK .
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : GV trả bài và nhận xét kết quả bài kiểm tra một tiết của học sinh
3. Giới thiệu bài mới:Người nguyên thủy trên đất nước ta đã không ngừng cải biến minh thông
qua lao động. Kỹ thuật chế tác công cụ ngày càng tiến bộ làm nâng cao đời sống kinh tế.
4. Tiến trình dạy học:
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV goïi 1 HS ñoïc muïc 1 SGK
+ Ñòa baøn sinh soáng cuûa ngöôøi
Vieät coå tröôùc ñaây laø ôû ñaâu? Sau
môû roäng ra sao?
- GV höôùng daãn HS quan saùt hình
28,29,30 vaø ñoà phuïc cheá.
+ Coâng cuï saûn xuaát cuûa ngöôøi
nguyeân thuyû goàm coù nhöõng loaïi
naøo?
* Kó thuaät cöa xuaát hieän coù yù
nghóa gì ?
=> Gv phaân tích môû roäng :hoa vaên..
+ Nhöõng coâng cuï treân ñöôïc tìm
thaáy ôû ñaâu ? Vaøo thôøi gian naøo?
- Em coù nhaän xeùt gì veà trình ñoä
saûn xuaát coâng cuï thôøi ñoù?
1. Coâng cuï saûn xuaát ñaõ
ñöôïc caûi tieán nhö theá naøo ?
- Người nguyên thủy lúc đầu sinh sống ở
các hang động, tiếp tục mở rộng vùng cư trú
đến vùng chân núi, khe suối, đất bãi ven
sông.
- Các di chỉ tìm thấy : Phùng nguyên, Hoa
lộc, Lung leng, có niên đại cách ngày
nay 4000- 3500 năm.các nhà khảo cổ đã
phát hiện nhiều công cụ: rìu đá, bôn đá
được mài nhẵn toàn bộ, có hình dáng cân
xứng, những loại đồ gốm khác nhau như
bình, nồi… .. Gốm thương in hoa văn
như hình chữ s nối nhau, đới xứng…
- Chế tác công cụ đạt trình độ cao
2. Thuaät luyeän kim ñaõ ñöôïc
phaùt minh nhö theá naøo ?
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
=> Gv nhaán maïnh kó thuaät xöa..
- HS ñoïc ñoaïn ñaàu muïc 2.
+ Cuoäc soáng cuûa ngöôøi nguyeân
thuyû giai ñoaïn naøy ntn?
+ Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi söï ra
ñôøi cuûa thuaät luyeän kim ?
- Thuaät luyeân kim ra ñôøi treân cô sôû
naøo ?
* Taïi sao noùi : Ngheà laøm ñoà goám
phaùt trieån taïo ñieàu kieän phaùt minh
ra thuaät luyeän kim ?
- Vì sao kim loaïi ñoàng ñöôïc söû duïng
ñaàu tieân?
=>GV giôùi thieäu caùch luyeän kim loaïi
ñaàu tieân.
* Thuaät luyeän kim ra ñôøi coù yù
nghóa gì ?
=> GV phaân tích – lieân heä thöïc teá
ngaøy nay.
- GV höôùng daãn HS doïc ñoaïn ñaàu
muïc 3.
+ Nhöõng chi tieát naøo chöùng toû
nöôùc ta laø moät trong nhöõng queâ
höông cuûa caây luùa nöôùc ?
- Trong ñieàu kieän naøo ngöôøi
nguyeân thuyû phaùt minh ra ngheà
noâng troàng luùa nöôùc?
* Vì sao töø ñaây con ngöôøi coù theå
ñònh cö laâu daøi ôû ñoàng baèng ven
caùc soâng lôùn?
=> GV lieân heä troàng luùa ngaøy nay..
- Người Phùng nguyên, Hoa lộc phát minh ra
thuật luyện kim
- Kim loại được dùng đầu tiên là đồng
- Thuật luyện kim ra đời đánh dấu bước
tiến trong chế tác công cụ sản xuất, làm cho
sản xuất phát triển
3. Ngheà noâng troàng luùa
nöôùc ra ñôøi ôû ñaâu vaø trong
ñieàu kieän naøo ?
- Ở các di chỉ Phùng nguyên , Hoa lộc đã
tìm thấy lưỡi cuốc được mài toàn bộ và
những hạt gạo chaý chứng tỏ nghề nông
trồng lúa nước đã ra đời.
- Cây lúa được trồng ở đồng bằng ven sông
ven biển, thung lũng ven suối
- Ý nghĩa :con người sống định cư lâu dài
ven các con sông lớn. cuộc sống ổn đinh hơn
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
5.Cuûng coá Daën doø.
Cuûng coá Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò baûng phuï. Em haõy khoanh troøn yù
ñuùng trong caâu sau.
Vì sao con ngöôøi laïi ñònh cö laâu daøi ôû caùc ñoàng baèng ven soâng lôùn ?
a. Thuaän lôïi cho ngheà noâng troàng luùa nöôùc.
b. Con ngöôøi ñaõ ñuû söùc rôøi khoûi vuøng nuùi, trung du tieán xuoáng ñoàng
baèng.
c. Do daân soá ngaøy caøng taêng.
d. Caû 3 ñeàu ñuùng.
.Daën doø.
Các em về nhà học bài cũ
Đọc trước bài mới : Những chuyển biến vể xã hội
************************
Rút kinh nghiệm
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
TUAÀN 11 Ngày soạn: 20/10/2014
Tieát 11 Ngày dạy :29/10/2014
BAØI 11 : NHÖÕNG CHUYEÅN BIEÁN VEÀ XAÕ HOÄI.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu Những biểu hiện về sự chuyển biến xã hội: chế độ phụ hệ dần
thay thế cho chế độ mẫu hệ
2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng bieát nhaän xeùt, so saùnh söï vieäc, böôùc ñaàu
söû duïng baûn ñoà.
3. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc veà coäi nguoàn daân toäc.
II. Phương tiện dạy – học.
- GV : Löôïc ñoà moät soá di chæ khaûo coå Vieät Nam, tranh aûnh, hieän vaät ñoà
ñoàng, goám thuoäc vaên hoùa Ñoâng Sôn.
- HS : Quan saùt hình 31, 32, 33, 34 SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1 . Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : Em hãy cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng
lúa nước ?.
3. Giới thiệu bài mới : từ những chuyển biến về mặt kinh tế mà các em đã học từ tiết trước dẫn đến những
chuyển biến trong đời sống xã hội như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay
4.. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- HS quan saùt T34 SGK vaø phuïc cheá
.
+ Em coù nhaän xeùt gì vieäc ñuùc
ñoàng, laøm ñoà goám so vôùi vieäc
laøm moät coâng cuï ñaù?
+ Coù phaûi trong xaõ hoäi ai cuõng
bieát ñöùc ñoàng khoâng ?
- Gv chia lôùp 4 nhoùm thaûo luaän (5’):
Taïi sao noâng nghieäp troàng luùa
nöôùc phaùt trieån laïi naûy sinh phaân
coâng lao ñoäng?
=>Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm
traû lôøi – Gv nhaän xeùt, choát yù
ñuùng vaø lieân heä hieän nay laøm
noâng.
1. Söï phaân coâng lao ñoäng
ñaõ ñöôïc hình thaønh nhö theá
naøo ?
- Noâng nghieäp trồng lúa nước phaùt
trieån con người phải chuyên tâm làm một
công việc nhất định -> phaân coâng lao
ñoäng.
+ Nöõ : ôû nhaø chaêm soùc con vaø
laøm coâng vieäc nhaø, laøm ñoà goám,
deät vaûi..
+ Nam :Laøm noâng nghieäp, saên baét,
ñaùnh caù, cheá taùc coâng cuï…
 Söï phaân coâng lao ñoäng theo
giôùi tính vaø theo ngheà nghieäp.
2. Xaõ hoäi coù gì ñoåi môùi?
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- GV höôùng daãn HS ñoïc muïc 2 SGK.
+ Caùc laøng baûn ra ñôøi ntn?
+ Ñieàu kieän naøo xuaát hieän boä
laïc?
- Vì sao coù söï thay ñoåi töø thò toäc
maãu heä-> phuï heä?
- Ngöôøi quaûn lí boä laïc phaûi coù
yeâu caàu gì?
+ Ñieàu kieän naøo-> phaân hoaù giaøu
–ngheøo?
- Em nghó gì veà söï khaùc nhau giöõa
caùc ngoâ moä?
=> Gv nhaán maïnh söï ñoåi môùi trong
xaõ hoäi..
- GV höôùng daãn HS quan saùt hình
31, 32, 33, 34 SGK vaø ñoà phuïc cheá.
+ Em coù nhaän xeùt gì veà coâng cuï
thôøi kì naøy?
* Taïi sao nhöõng coâng cuï baèng
ñoàng ñaõ goùp phaàn taïo neân neàn
vaên hoaù phaùt trieån?
+ Coù nhöõng trung taâm vaên hoaù
lôùn naøo?
- Nhöõng coâng cuï naøo goùp phaàn
taïo neân böôùc chuyeån bieán trong
xaõ hoäi ?
=> GV :giaûi thích theâm vaên hoaù
Ñoâng Sôn..
- Từ khi có sự phân công lao động, sản xuất
phát triển, cuộc sống con người ngày càng ổn
định, ở các đồng bằng ven sông lớn hình
thành các chiềng, chạ. Dần hình thành các
cụm chiềng, chạ có quan hệ chặt chẽ với
nhau được gọi là bộ lạc .
- Cheá ñoä phuï heä daàn daàn thay
theá cheá ñoä maãu heä.
3. Böôùc phaùt trieån môùi veà
xaõ hoäi ñöôïc naûy sinh nhö
theá naøo ?
- Theá kæ VIII – I TCN nöôùc ta hình
thaønh nhieàu neàn vaên hoùa phaùt
trieån cao.
+ Vaên hoùa OÙc eo (An Giang)
+ Vaên hoùa Sa Quyønh (Quaûng
Ngaõi)
+ Vaên hoùa Ñoâng Sôn (B.Boä vaø
B.T.Boä)
- Coâng cuï ñoàng thay theá coâng cuï
ñaù.
- Cö daân laø ngöôøi Laïc Vieät.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
5.Cuûng coá dặn dò:
- Cuûng coá: Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò baûng phuï.
• Em haõy khoanh troøn yù ñuùng nhaát trong caâu sau : Khi noâng nghieäp
giöõ vai troø chuû ñaïo thì :
a. Cheá ñoä maãu heä chuyeån daàn sang cheá ñoä phuï heä.
b. Cheá ñoä maãu heä xuaát hieän.
c. Nam – nöõ bình ñaúng.
d. Caû 3 ñeàu ñuùng.
• Em haõy ñieàn döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troáng sau.
- Khi ñònh cö laâu daøi, con ngöôøi soáng thaønh caùc laøng baûn. Nhieàu laøng
baûn hoïp laïi thaønh …………… ……... Ñöùng ñaàu laøng baûn
laø………………………………. .
- Töø theá kæ VIII ñeán theá kæ I TCN, treân ñaát nöôùc ta ñaõ hình thaønh nhöõng
neàn vaên hoùa :
- - .Daën doø :
- Chuaån bò baøi 12. Tìm hieåu caùc caâu Truyeän Thaùnh Gioùng, Sôn Tinh, Thuûy
Tinh -> ruùt ra yù nghóa cuûa caùc caâu truyeän .
- Söu taàm tranh aûnh thôøi Huøng Vöông .
……………………………………………………………………
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TUAÀN 12 Ngày soạn: 02/11/2014
Tieát 12 Ngày dạy :05/11/2014
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
BAØI 12 : NÖÔÙC VAÊN LANG.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : HS sô boä naém ñöôïc
- Điều kiện ra đời của nước Văn Lang : làm thủy lợi và giải quyết những vấn đề xung đột
- Thời gian, địa điểm ra đời, tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang
2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS loøng töï haøo daân toäc vaø tình caûm coäng ñoàng.
3. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng veõ sô ñoà moät toå chöùc quaûn lí.
II. Phương tiện daïy hoïc.
- GV : Sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc Vaên Lang, tranh laêng vua Huøng, baûn ñoà
haønh chính Vieät Nam.
- HS : Söu taàm trang laêng vua Huøng, quan saùt H 35 SGK.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1 . Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : Neâu nhöõng daãn chöùng noùi leân söï phaùt trieån cuûa neàn
saûn xuaát thôøi vaên hoùa Ñoâng Sôn ?
3. Giới thiệu bài : Sự phát triển của sản xuất làm xã hội phân hóa giàu nghèo thúc đẩy sự tan rã của xã hội
nguyên thủy thay thế vào đó là xã hội có giai cấp và nhà nước. Ở nước ta nhà nước đầu tiên ra đời là nước
Văn Lang. Vậy nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ? tổ chức bộ máy nhà nước ra sao ? Chúng
ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- Gv goïi 1 HS ñoïc muïc 1 SGK sau chia
lôùp 4 nhoùm thaûo luaän (4’)
+ N1 : Vaøo cuoái theá kæ VIII – ñaàu
theá kæ VII TCN ôû ñoàng baèng Baéc
Boä vaø Baéc Trung Boä ñaõ coù
nhöõng thay ñoåi gì ?
+ N2 : Ngheà noâng troàng luùa môû
roäng gaëp khoù khaên gì?
+ N3 : Caâu truyeän Sôn Tinh – Thuûy
Tinh noùi leân hoaït ñoäng gì cuûa
nhaân daân ta hoài ñoù ?
+ N4 : Ñeå choáng laïi söï khaéc nghieät
cuûa thieân nhieân ngöôøi Vieät Coå
luùc ñoù ñaõ laøm gì ?
1. Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi
trong hoaøn caûnh naøo ?
- Khoaûng theá kæ VIII-ñaàu theá kæ VII
TCN ôû Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä
daàn daàn hình thaønh nhöõng boä laïc
lôùn. Saûn xuaát phaùt trieån, mâu thuẫn
giàu với nghèo ngày càng tăng
-Vieäc mở rộng nghề nông trồng lúa nước
gaëp khoù khaên : thieân tai, luõ luït.cần
có người chỉ huy tập hợp nhân dân làm thủy
lợi để bảo vệ mùa màng.
- Các làng bản khi giao lưu cũng có xung đột.
Để có cuộc sống yên ổn cần chấm rứt các
xung đột đó
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
=> Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc
nhoùm trình baøy – nhoùm khaùc boå
sung – Gv nhaän xeùt, choát yù.
- GV höôùng daãn HS quan saùt H31, 32
SGK .
+ Em coù suy nghó gì veà vuõ khí trong
hình veõ ?
- Thöû lieân heä vuõ khí aáy vôùi
truyeän Thaùnh Gioùng ?
+ Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong
hoaøn caûnh naøo?
- Gv xaùc ñònh treân baûn ñoà haønh
chính Vieät Nam veà ñòa baøn cö truù
cuûa cö daân Vaên Lang.
+ 1HS leân xaùc ñònh laïi?
+ Em coù nhaän xeùt gì veà ñòa baøn cö
truù cuûa cö daân Vaên Lang ?
- Ñaëc ñieåm cuûa boä laïc Vaên Lang
ntn ?
- 1 HS ñoïc ñoaïn 2 SGK “döïa vaøo theá
maïnh….Vaên Lang”
+ Vaäy nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc
thaønh laäp ntn ?
* Söï tích Aâu Cö – Laïc Long quaân
noùi leân ñieàu gì ?
=>GV môû roäng 18 vua huøng theo cha
truyeàn con noái..
- Gv höôùng daãn HS ñoïc muïc 3 SGK.
+ Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå
chöùc ntn ?
- HS traû lôøi GV keû ghi sô ñoà leân
baûng.
2. Nhaø nöôùc Vaên Lang thaønh
laäp.
- Boä laïc Vaên Lang cö truù ven soâng
Hoàng töø Haø taây -.Phuù Thoï.
- Laø boä laïc giaøu coù, huøng maïnh
coù thuû lónh taøi gioûi.
- Khoaûng theá kæ VII TCN , ở vùng Gia
Ninh ( Phú Thọ ), có vị thủ lĩnh dùng tài năng
khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là
hùng vương, đóng đô ở Bạch Hạc , đặt tên
nước là Văn Lang
3.Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc
toå chöùc nhö theá naøo ?
- Caû nöôùc chia laøm 15 boä, vua naém
giöõ moïi quyeàn haønh trong nöôùc.
- Chính quyeàn goàm : Trung öông vaø
ñòa phöông.
- Ñôn vò haønh chính : Nhaø nöôùc ->
boä -> laøng, chaï(coâng xaõ).
+ Vua ñöùng ñaàu nhaø nöôùc.
+ Giuùp vua : Laïc haàu, laïc
töôùng(ñöùng ñaàu caùc boä).
+ Ñöùng ñaàu chieàng chaï laø Boà
Chính .
 Nhà nước Văn Lang chưa có pháp
luật và quân đội. Toå chöùc nhaø
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
* 1 HS leân giaûi thích laïi sô ñoà nhaø
nöôùc Vaên Lang.
- Em coù nhaän xeùt gì veà toå chöùc
nhaø nöôùc ñaàu tieân naøy?
- GV höôùng daãn HS quan saùt H 35-
>moâ taû veà ñeàn Huøng?
nöôùc ñôn giaûn, sô khai.
5 Cuûng coá : Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò tröôùc baûng phuï.
Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau. Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong
hoaøn caûnh:
a. Maâu thuaãn giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo ñaõ naûy sinh.
b. Giaûi quyeát xung ñoät giöõa caùc boä laïc Laïc Vieät.
c. Nhu caàu trò thuûy, baûo veä muøa maøng.
d. Caû 3 ñeàu ñuùng.
* Em haõy ñieàn vaøo choã troáng trong sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vaên Lang.(Gv
chuaån bò sô ñoà oâ troâng baûng phuï)
.Daën doø .
- Chuaån bò baøi 13 : Quan saùt hình 36, 37, 38 SGKT 38, 39.
- Tìm nhöõng bieåu bieän phaùt trieån noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp, ñôøi soáng
vaät chaát, tinh thaàn.
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....................................
.............................................................................................................................................................................
..
TUAÀN 13. Ngày soạn :10/11/2014
Tieát 13 Ngày dạy :12/11/2014
BÀI 13: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG.
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
1. Kieán thöùc : Laøm cho HS hieåu,đời sống vật chất và tinh thần của người Văn Lang
2. Kó naêng : Reøn luyeän theâm nhöõng kó naêng lieân heä thöïc teá, quan saùt hình
aûnh vaø nhaän xeùt.
3.Tö töôûng : Böôùc ñaàu giaùi duïc loøng yeâu nöôùc vaø yù thöùc veà vaên hoùa daân
toäc.
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
- GV : Tranh troáng ñoàng, photo tranh coâng cuï ñoàng. Truyeän coå tích…, baûng
phuï.
- HS : Quan saùt caùc hình 36, 37, 38 SGKT 38, 39, caùc tranh trang 34.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1 . Ổn định lớp:
2 .Kiểm tra baøi cuõ : Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå chöùc ntn ?
3. Giới thiệu bài mới: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về sự ra đời và tổ chức bộp máy nhà nước của
nước Văn Lang. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn Lang
4. Tiến trình dạy học:
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV cho HS quan saùt H 33.
+ Em cho bieát ngöôøi daân sôùi ñaát
gieo caáy baèng coâng cuï gì ?
+ Coâng cuï ñoù coù taùc duïng ntn ñoái
vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ?
- Khi luùa vaø rau quaû trôû thaønh
nguoàn soáng chính thì cuoäc soáng
cuûa con ngöôøi ntn?
- HS quan saùt hình 36, 37, 38 SGK .
+ Qua hình em thaáy caùc ngheà naøo
phaùt trieån nhaát ?
- HS quan saùt troáng ñoàng Ngoïc Luõ
vaø moâ taû ?
* Vieäc tìm thaáy troáng ñoàng ôû
nhieàu nôi trong nöôùc vaø nöôùc
ngoaøi theå hieän ñieàu gì ?
=> GV lieân heä troáng ñoàng TQ,
1. Noâng nghieäp vaø caùc ngheà
thuû coâng.
a. Noâng nghieäp.
- Văn Lang là một nước nông nghiệp. lúa
gạo là lương thực chính, Ngoài ra cư dân còn
trồng khoai, đậu, bầu, bí…
- Ngheà chaên nuoâi, ñaùnh caù và các
nghề thủ công như làm gốm, dệt vải, đóng
thuyền phaùt trieån.
- Ngheà luyeän kim đạt trình độ cao, cư
dân bắt đầu biết rèn sắt
2. Ñôøi soáng vaät chaát cuûa cö
daân Vaên Lang.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
Inñoâneâxia,…
- Gv phaân tích ñeå HS thaáy ñöôïc ñôøi
soáng vaät chaát laø gì.
- 1HS ñoïc muïc 2 SGK.
+ Vì sao cö daân Vaên lang ôû nhaø
saøn?
+ Cö daân Vaên Lang ñi laïi baèng gì laø
chuû yeáu? Vì sao?
+ Thöùc aên chính cuûa ngöôøi Laïc
Vieät coå vaø chuùng ta hieän nay laø
gì?
- Coù ñieåm gì khaùc nhau veà cheá
bieán thöùc aên?
=> Gv môû roäng phong tuïc aên traàu,
nhuoäm raêng..
+ Trang phuïc cuûa cö daân Vaên Lang
coù gì khaùc so vôùi chuùng ta ?
=> GV môû roäng trang phuïc ngaøy
leã….höôùng daãn HS quan saùt hình
38 vaø nhaän xeùt?
* Qua caùch aên maëc, ôû, ñi laïi em coù
nhaän xeùt gì?
- GV phaân tích ñeå HS hieåu tinh thaàn
laø gì: yù nghó, tình caûm..
- GV cho HS quan saùt tranh hoa vaên
treân maët troáng Ñoàng -> HS moâ taû
vaø nhaän xeùt?
+ Xaõ hoäi Vaên Lang chia thaønh maáy
taàng lôùp ? ñôn vò moãi taàng lôùp xaõ
hoäi ra sao ?
=> GV giaûi thích ñôn vò caùc taàng
lôùp…
=> Gv giaûi thích ngoâi sao giöõa maët
- Aên : Côm, rau, thòt, caù…biết làm nắm
cá, dùng gừng làm gia vị
- Nhaø ôû : Nhaø saøn mái cong hình
thuyền, hay hình mui thuyền làm bằng gỗ, tre
nứa..
- Ñi laïi : Chuû yeáu baèng thuyeàn.
- Maëc : Ñaøn oâng ñoùng khoá, ñaøn
baø maëc vaùy,thích đeo đồ trang sức vào
ngày lễ như vòng tay, khuyên tai, đội mũ
lông chim..
3. Ñôøi soáng tinh thaàn cuûa cö
daân Vaên Lang coù gì môùi ?
- Xã hội chia làm nhiều tầng lớp khác nhau:
người quyền quý, dân tự do, nô tì, sự phân
biết giữa các tầng lớp chua sâu sắc
- Thường tổ chức leã hoäi vui chôi.
- Phong tuïc : aên traàu, nhuoäm raêng,
goùi baùnh tröng, baùnh giaày.
- Tín ngöôõng : thôø cuùng, tuïc choân
ngöôøi cheát
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
troáng töôïng tröng maët trôøi
5. Cuûng coádăn dò :
- Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp. GV chuaån bò baûng phuï tröôùc.
Em haõy ñieàn döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troáng .
- Ngöôøi Laïc Vieät gieo caáy treân ……………………………………..........
- Hoï xôùi ñaát ñeå gieo caáy chuû yeáu baèng coâng cuï…………………………………..
- Löông thöïc chính cuûa ngöôøi Laïc Vieät laø……………………………………….Ngoaøi
ra coøn coù………………………
- Laøng, chaï thöôøng quaây tuï ôû ………………………………………..
- Cö daân Vaên Lang ñi laïi chuû yeáu baèng phöông tieän
………………………………………………..
- Em haõy giaûi thích vì sao laïi ñi laïi baèng phöông tieän
ñoù………………………………………
-. Daën doø.
- Chuaån bò baøi 14 : Tìm hieåu hoaøn caûnh ra ñôøi nhaø nöôùc Aâu Laïc.
- Taäp veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc Aâu Laïc.
- Nhöõng neùt thay ñoåi cuûa nhaø nöôùc Aâu Laïc so vôùi nhaø nöôùc Vaên Lang.
*********************
RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
TUAÀN 14: Ngày soạn 24/11/2014
Tieát 14 : Ngày dạy :19/11/2014
BÀI 14: NƯỚC ÂU LẠC. (T1)
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém diễn biến chính trong cuộc kháng chiến chống quân Tần.
Hieåu ñöôïc hoàn cảnh ra đời nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất của cư dân Âu lạc.
2. . Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh, böôùc ñaàu tìm hieåu veà
baøi hoïc lòch söû 3.Tö töôûng : Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, yù thöùc caûnh giaùc ñoái
vôùi keû thuø .
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
- GV : Baûn ñoà khaùng chieán choáng Taàn, tranh aûnh photo troáng ñoàng Ñoâng
Sôn vaø thaønh Coå Loa.
- HS : Ñoïc vaø quan saùt hình 39, 40.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1 . Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : Haõy ñieåm laïi nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø
tinh thaàn cuûa cö daân Vaên Lang?
3. Giới thiệu bài mới: Năm 221 TCN, nhà Tần thống nhất Trung Quốc sâu đó cho quân tiết đánh xuống
phía Nam để mở rộng lãnh thổ. cư dân Âu việt và Lạc việt đã đoàn kết đánh bại quân Tần và xây dưng nhà
nước mới. Qúa trình đó diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- Qua phim, chuyeän keå..em bieát gì veà
nhaø Taàn ?
- GV giôùi thieäu sô qua veà nhaø Taàn.
+ Tình hình nöôùc ta cuoái theá kæ III TCN
ntn ?
+ Nöôùc Vaên Lang bò nhaø Taàn xaâm
löôïc trong hoaøn caûnh naøo?
- Khi quaân Taàn xaâm löôïc ngöôøi Taây
Aâu vaø Laïc Vieät ñaõ laøm gì?
+ Keát quaû cuoäc khaùng chieán ntn?
=> Gv nhaán maïnh tinh thaàn chieán
ñaáu cuûa ngöôøi Taây Aâu – Laïc Vieät..
- HS hoaït ñoäng ñoäc laäp (5’) tìm caùc
yù sau.
+ Hoaøn caûnh daãn ñeán söï ra ñôøi
1. Cuoäc khaùng chieán choáng
quaân Taàn xaâm löôïc ñaõ
dieãn ra ntn ?
- Naêm 218 TCN nhaø Taàn môû roäng
bôø coõi xuoáng phía Nam .
- Naêm 214 TCN ñaùnh phía Baéc Vaên
Lang.nơi người Lạc Việt và người Âu việt
cùng sồng với quan hệ gần gũi từ lâu đời
- Kháng chiến bùng nổ , thủ lĩnh người Âu
Việt bị giết, nhưng nhân dân Âu việt và Lạc
Việt không đầu hàng. Họ tôn Thục Phán làm
tướng , ngày ở trong rừng đêm ra đánh giặc
- kết quả đáng bại quân Tần, kháng chiến
thắng lợi vẻ vang
2. Nöôùc Aâu Laïc ra ñôøi.
- Naêm 207 TCN Thuïc Phaùn hôïp
nhaát Taây Aâu vaø Laïc Vieät laäp
nöôùc Aâu Laïc, hieäu An Döông Vöông,
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
nhaø nöôùc Aâu Laïc?
+ Nhöõng vieäc laøm cuûa Thuïc Phaùn
sau thaéng lôïi ?
+ Vì sao An Döông Vöông choïn kinh ñoâ
Phong Kheâ Coå Loa ?
- Heát thôøi gian HS traû lôøi – Gv nhaän
xeùt, keát luaän.
- GV treo khung sô ñoå toû chöùc boä
maùy nhaø nöôùc leân baûng – HS leân
ñieàn hoaøn thaønh sô ñoà.
- Em coù nhaän xeùt gì veà boä maùy
nhaø nöôùc Aâu Laïc ?
- GV höôùng daãn HS so saùnh toå chöùc
nhaø nöôùc Vaên Lang – Aâu Laïc ?
- 1HS ñoïc muïc 3 SGK.
+ Ñaát nöôùc ta cuoái thôøi Huøng Vöông
ñaàu thôøi ADV coù nhöõng bieán ñoåi gì?
+ Cho HS quan saùt hình photo: löôõi caøy
Ñoâng Sôn vaø Coå Loa -> Em so saùnh
löôõi caøy naøo cho naêng xuaát cao
hôn ?
+ Nhaän xeùt söï phaùt trieån noâng
nghieäp cuûa nhaø nöôùc Aâu Laïc ?
+ Keå teân caùc ngheà thuû coâng phaùt
rieån maïnh ôû thôøi Huøng Vöông?
- HS tieáp tuïc quan saùt hình löôõi caøy,
muõi teân -> nhaän xeùt caùc ngheà thuû
coâng thôøi Aâu Laïc ? Taïi sao coù söï
tieán boä naøy ?
* Töø söï tieán boä noâng nghieäp , thuû
coâng nghieäp -> xaõ hoäi Aâu Laïc ntn ?
ñoùng ñoâ ôû Phong Kheâ (Coå Loa-
Ñoâng Anh-Haø Noäi)
- Toå chöùc nhaø nöôùc gioáng nhö
nhaø nöôùc Vaên Lang nhöng chaët
cheõ hôn, quyeàn löïc vua cao hôn.
3. Ñaát nöôùc thôøi Aâu Laïc coù
gì thay ñoåi.
a. Noâng nghieäp.
- Löôõi caøy ñoàng caûi tieán vaø
dung phoå bieán.
- Luùa gaïo, rau cuû nhieàu hôn,
chaên nuoâi, ñaùnh caù, saên baét
phaùt trieån.
b. Thuû coâng nghieäp .
- Caùc ngheà thuû coâng như làm gốm
dệt... coù nhieàu tieán boä.
- Xaây döïng vaø luyeän kim phaùt
trieån nhaát.đạt trình độ kỹ thuật cao
c. Xaõ hoäi.
- Phaân chia taàng lôùp trong xaõ hoäi
saâu saéc hôn.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
5Cuûng coá : Baøi taäp taïi lôùp. Gv chuaån bò tröôùc baûng phuï.- Em haõy khoanh troøn
yù ñuùng trong caâu sau.
• Tröôùc hoïa ngoaïi xaâm, ngöôøi Taây AÂu vaø Laïc Vieät hoïp nhau laïi ñeå
töï veä baèng caùch.
a. Khaùng chieán laâu daøi, ñaùnh du kích (ngaøy choán vaøo röøng, ñeâm ra
ñaùnh giaëc).
b. Ñaùnh nhanh, thaéng nhanh.
c. Taïm hoøa hoaõn vôùi giaëc.
d. Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng.
- Vieát döõ lieäu coøn thieáu vaøo choã troáng.
• Ai laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Taàn thaéng lôïi ? ...........................
• Teân nöôùc AÂu Laïc coù yù nghóa laø
………………………………………………………………………
• Ñaát nöôùc AÂu Laïc coù thay ñoåi gì veà kinh teá – xaõ hoäi ?
…………………………………………………………………
Daën doø.
- Chuaån bò baøi 15: Nghieân cöùu sô ñoà khu thaønh Coå Loa.
- Tìm hieåu chuyeän Mî Chaâu – Troïng Thuûy.
*************************
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TUAÀN 15 Ngày soạn :22/11/2014
Tieát 15 Ngày dạy : 26/11/2014
BÀI 15 : NƯỚC ÂU LẠC .(T2)
I. Muïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS mô tả được thành cổ Loa và giá trị của nó,diễn biến chính của cuộc
kháng chiến, nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
2. Kó naêng : So saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaø nöôùc Vaên Lang vaø Aâu
Laïc.
3. Tö töôûng : Giaùo duïc HS yù thöùc caûnh giaùc, loøng yeâu nöôùc .
II. Ñoà duøng daïy hoïc.
- GV : Löôïc ñoà choáng xaâm löôïc Trieäu Ñaøvaø sô ñoà thaønh Coå Loa, aûnh
ñeàn thôø An Döông Vöông.
- HS : Nghieân cöùu sô ñoà thaønh Coå Loa, tìm hieåu truyeän Mî Chaâu – Troïng
Thuûy.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1 . Ổn định lớp:
2. Kiểm tra baøi cuõ : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc ñaõ dieãn ra ntn ?
3.. Giới thiệu bài mới: Sau khi thành lập nước Âu Lạc An Dương Vương đã có nhiều biện pháp xây dựng
đất nước hùng mạnh, nhưng tại sao nước Âu lạc vẫn sụp đổ khi Triệu Đà tấn công ? Chúng ta cùng tìm hiểu
4. Tiến trình dạy học
Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- Gv söû duïng sô ñoà thaønh Coå Loa
moâ taû.
- Taïi sao goïi laø thaønh Coå Loa ?
+ Thaønh ñöôïc xaây döïng baèng vaät
lieäu gì ? vaø caáu truùc ntn ?
=> GV lieân heä chuyeän chieác noû
thaàn.
+ Thaønh kieân coá vaø lôïi haïi ra sao?
- Cho 1 HS leân moâ taû laïi .
* Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc xaây
döïng coâng trình thaønh Coå Loa vaøo
theá kæ III – II TCN ôû nöôùc Aâu Laïc ?
- HS hoaït ñoäng ñoäc laäp (2’) tìm hieåu
4. Thaønh Coå Loa vaø löïc löôïng
quoác phoøng
- An Döông Vöông cho xaây thaønh Coå
Loa ôû Phong Kheâ .
+ Thaønh có 3 vòng khép kín chu vi
16.000 m như hình trôn ốc
+ Caùc voøng thaønh ñeàu coù haøo
bao quanh roäng töø 10 – 30 m.
- Bên trong thành nội là nơi ở và làm việc
của vua và các lạc hầu lạc tướng
 Laø moät coâng trình được xây
dựng khi trình độ kỹ thuật còn thấp
kém thì Cổ loa là một biểu tượng đáng
tự hào của văn minh Việt cổ.
5. Nhaø nöôùc Aâu Laïc suïp ñoå
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
caùc boä phaän quaân ñoäi vaø trang bò
vuõ khí ?
+ Löïc löôïng quoác phoøng ñöôïc toå
chöùc ntn ?
+ Döïa vaøo ñaâu ta bieát ñöôïc hoï
trang bò noû ?
* Ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa
nhaø nöôùc Vaên Lang vaø Aâu Laïc ?
- Gv söû duïng löôïc ñoà giôùi thieäu
höôùng tieán ñaùnh cuûa Trieäu Ñaø
vaøo Aâu Laïc (181 – 180 TCN).
* Vì sao quaân Trieäu Ñaø laïi thaát
baïi ?
+ Sau khi thaát baïi Trieäu Ñaø coù aâm
möu gì ?
- Truyeän Mî Chaâu – Troïng Thuûy ñaõ
noùi leân ñieàu gì ?
+ Vì sao An Döông Vöông thaát baïi ?
- Söï thaát baïi cuûa ADV ñeå laïi cho
ñôøi sau baøi hoïc gì?
=> giaùo duïc yù thöùc caûnh giaùc ñoái
vôùi keû thuø.
- HS quan saùt ñeàn thôø An Döông
Vöông -> laäp ñeàn thôø theå hieän
ñieàu gì ?
trong hoaøn caûnh naøo ?
- Năm 207 tcn, nhân lúc nhà Tần suy yếu,
Triệu Đà đã cắt đất 3 quận lập nên nước Nam
Việt, rồi đem quân xướng đánh Âu Lạc
- Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt đã daanhs
bại quân Nam Việt
- Sau ñoù Trieäu Ñaø xin giaûi hoøa vaø
tìm caùch chia reõ noäi boä nöôùc ta ->
179 TCN ñaùnh Aâu Laïc -> nöôùc ta rôi
vaøo aùch ñoâ hoä cuûa Trieäu Ñaø.
- Nguyeân nhaân : chuû quan khoâng
ñeà phoøng.nộ bộ mất đoàn kết.
5. Cuûng coádặn dò : Caâu hoûi cuûng coá.
- Cuûng coá:
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
- Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc xaây döïng thaønh Coå Loa cuûa An Döông
Vöông ?
- Quaân daân AÂu Laïc ñaõ nhieàu laàn ñaùnh baïi caùc cuoäc taán coâng cuûa
quaân Trieäu Ñaø laø do ?
- Vì sao An Döông Vöông bò thaát baïi trong cuoäc chieán ñaáu choáng quaân
xaâm löôïc Trieäu Ñaø?ø
.Daën doø.
- Hoïc kó ñeà cöông oân taäp, naém laïi kieán thöùc ñaõ hoïc töø ñaàu naêm.
- Xem laïi baøi taäp vaø caâu hoûi cuoái baøi – chuaån bò thi HKI.
**********************
Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........................................
Tuần 16 Ngày soạn:01/12/201
Tieát 16 Ngày dạy :03/12/2014
BAØI 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I VAØ II.
TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015
I. M uïc tieâu baøi hoïc.
1. Kieán thöùc : Giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc veà lòch söû daân toäc töø khi coù con
ngöôøi xuaát hieän treân ñaát nöôùc ta ñeán thôøi ñaïi Vaên Lang – Aâu Laïc. Naém nhöõng neùt
chính veà tình hình xaõ hoäi vaø nhaân daân thôøi Vaên Lang – Aâu Laïc, coäi nguoàn daân
toäc.
2. Kó naêng : Reøn kó naêng khaùi quaùt söï kieän, tìm ra nhöõng ñieåm chính, bieát thoáng keâ
caùc söï kieän coù heä thoáng .
3.Tö töôûng : Cuûng coá yù thöùc vaø tình caûm vôùi Toå quoác, vôùi neàn vaên hoùa daân toäc.
II. Chuaån bò.
- GV : Löôïc ñoà caùc di chæ khaûo coå Vieät Nam, moät soá tranh aûnh coâng cuï lieân
quan ñeán baøi hoïc.
- HS : Söu taàm ca dao, truyeän keå coù lieân quan ñeán nguoàn goác daân toäc – phong
tuïc taäp quaùn.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc.
1. Kiểm tra baøi cuõ : Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ?
2. Dạy – học baøi môùi.
a. Giới thiệu bài mới:Chúng ta đã tìm hiểu xong chương I và II của lịch sử bViệt Nam.Hôm nay
chúng ta cùng nhau hệ thống lại kiến thức đã học trong hai chương này
b. Nội dung và phương pháp
Hoaït ñoäng cuûa GV-
HS
Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït
- GV cho HS hoaït ñoäng
ñoäc laäp 5’ tìm hieåu .
+ ñòa ñieåm, thôøi gian,
hieän vaät cuûa söï xuaát
hieän con ngöôøi ñaàu
tieân ?
- GV keû saün sô ñoà
noäi dung caùc coät treân
baûng phuï-1 HS leân
laøm.
- Gv nhaän xeùt, söûa
sai.
- GV cho HS leân chæ
löôïc ñoà nhöõng daáu
tích con ngöôøi.
1. Daáu tích cuûa söï xuaát hieän nhöõng ngöôøi
ñaàu tieân treân ñaát nöôùc ta ?
Ñòa ñieåm Thôøi gian Hieän vaät
Hang Thaåm
Khuyeân Thaåm
Hai(L.Sôn)
Haøng chuïc
vaïn naêm
Chieác raêng ngöôøi
toái coå
Nuùi Ñoï (Thanh
Hoùa)
40 -30 vaïn
naêm
Coâng cuï ñaù gheø
ñeõo thoâ sô
Hang keùo leøng (L.
Sôn)
4 vaïn naêm Nhöõng maûnh
xöông traùn cuûa
ngöôøi tinh khoân
Phuøng Nguyeân
(P.Thoï), Hoa Loäc
(T.Hoùa), Ñ.Nai…
4000 – 3500
naêm
Nhieàu coâng cuï
ñoàng thau
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6
Giao an 6

Recomendados

Bài mở đầu và bài biểu mô por
Bài mở đầu và bài biểu môBài mở đầu và bài biểu mô
Bài mở đầu và bài biểu môLam Nguyen
903 vistas83 diapositivas
Giao an tin hoc lop 11 ca nam por
Giao an tin hoc lop 11 ca namGiao an tin hoc lop 11 ca nam
Giao an tin hoc lop 11 ca namLã Văn Hải
699 vistas115 diapositivas
Tieng viet por
Tieng vietTieng viet
Tieng vietHạnh Nguyễn
164 vistas197 diapositivas
Tlh Day Hoc por
Tlh Day HocTlh Day Hoc
Tlh Day HocAsukasama Sora
390 vistas96 diapositivas
Giao an am nhac 820142015 por
Giao an am nhac 820142015Giao an am nhac 820142015
Giao an am nhac 820142015Thiên Đường Tình Yêu
310 vistas77 diapositivas
Cap01 por
Cap01Cap01
Cap01rhimjar
153 vistas141 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

365 loi khuyen_ve_suc_khoe por
365 loi khuyen_ve_suc_khoe365 loi khuyen_ve_suc_khoe
365 loi khuyen_ve_suc_khoeguest33d2180
217 vistas275 diapositivas
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS por
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS nataliej4
11 vistas11 diapositivas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
652 vistas31 diapositivas
Tuyen tap truyen ngan ho dzenh por
Tuyen tap truyen ngan ho dzenhTuyen tap truyen ngan ho dzenh
Tuyen tap truyen ngan ho dzenhnhatthai1969
423 vistas102 diapositivas
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du por
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duThiên Đường Tình Yêu
631 vistas31 diapositivas
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự... por
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Man_Book
85 vistas202 diapositivas

La actualidad más candente(14)

365 loi khuyen_ve_suc_khoe por guest33d2180
365 loi khuyen_ve_suc_khoe365 loi khuyen_ve_suc_khoe
365 loi khuyen_ve_suc_khoe
guest33d2180217 vistas
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS por nataliej4
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS
SKKN Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động Thể Dục Thể Thao Trong Trường THCS
nataliej411 vistas
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t... por nataliej4
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
nataliej4652 vistas
Tuyen tap truyen ngan ho dzenh por nhatthai1969
Tuyen tap truyen ngan ho dzenhTuyen tap truyen ngan ho dzenh
Tuyen tap truyen ngan ho dzenh
nhatthai1969423 vistas
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự... por Man_Book
Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...Tư tưởng chính trị  xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Tư tưởng chính trị xã hội của mạnh tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dự...
Man_Book85 vistas
Tư tưởng triết học của trần nhân tông por Man_Book
Tư tưởng triết học của trần nhân tôngTư tưởng triết học của trần nhân tông
Tư tưởng triết học của trần nhân tông
Man_Book42 vistas
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường) por Man_Book
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Giáo trình thiết kế chiếu sáng (Vũ Hùng Cường)
Man_Book735 vistas
On thi dai_hoc_mon_van_2010 por Lam Hoang
On thi dai_hoc_mon_van_2010On thi dai_hoc_mon_van_2010
On thi dai_hoc_mon_van_2010
Lam Hoang434 vistas
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2 por Phong Nguyễn Duy
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
Phong Nguyễn Duy2.5K vistas
Truyen co tich_danh_cho_nguoi_lon_444 por Nguyen Minh
Truyen co tich_danh_cho_nguoi_lon_444Truyen co tich_danh_cho_nguoi_lon_444
Truyen co tich_danh_cho_nguoi_lon_444
Nguyen Minh283 vistas

Destacado

Bộ đề tiếng anh lớp 11 por
Bộ đề tiếng anh lớp 11Bộ đề tiếng anh lớp 11
Bộ đề tiếng anh lớp 11Hoa Phượng
9.7K vistas10 diapositivas
Cac th dong dang cua tam giac por
Cac th dong dang cua tam giacCac th dong dang cua tam giac
Cac th dong dang cua tam giacHoa Phượng
2.8K vistas18 diapositivas
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkii por
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkiiCác đề thi tiếng anh lớp 11 hkii
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkiiHoa Phượng
6.2K vistas18 diapositivas
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2) por
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)Hoa Phượng
850 vistas28 diapositivas
Tiết 2 3 por
Tiết 2  3Tiết 2  3
Tiết 2 3Hoa Phượng
598 vistas4 diapositivas
Phep tru phan so por
Phep tru phan soPhep tru phan so
Phep tru phan soHoa Phượng
340 vistas22 diapositivas

Destacado(20)

Bộ đề tiếng anh lớp 11 por Hoa Phượng
Bộ đề tiếng anh lớp 11Bộ đề tiếng anh lớp 11
Bộ đề tiếng anh lớp 11
Hoa Phượng9.7K vistas
Cac th dong dang cua tam giac por Hoa Phượng
Cac th dong dang cua tam giacCac th dong dang cua tam giac
Cac th dong dang cua tam giac
Hoa Phượng2.8K vistas
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkii por Hoa Phượng
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkiiCác đề thi tiếng anh lớp 11 hkii
Các đề thi tiếng anh lớp 11 hkii
Hoa Phượng6.2K vistas
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2) por Hoa Phượng
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)
Bai 23 vung bac trung bo tiet 1 (2)
Hoa Phượng850 vistas
Unit 8 speaking-english 12 por Hoa Phượng
Unit 8 speaking-english 12Unit 8 speaking-english 12
Unit 8 speaking-english 12
Hoa Phượng288 vistas
31 de tieng anh luyen thi dai hoc por Hoa Phượng
31 de tieng anh luyen thi dai hoc31 de tieng anh luyen thi dai hoc
31 de tieng anh luyen thi dai hoc
Hoa Phượng1.1K vistas
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong por Hoa Phượng
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thongBai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong
Hoa Phượng3.6K vistas
Reference Heidelberg por Axel Oehlers
Reference HeidelbergReference Heidelberg
Reference Heidelberg
Axel Oehlers416 vistas
Заключение № 28/15 ПС о результатах публичных слушаний по проекту межевания ... por RedactorMSZ
Заключение № 28/15 ПС о результатах публичных слушаний по проекту межевания ...Заключение № 28/15 ПС о результатах публичных слушаний по проекту межевания ...
Заключение № 28/15 ПС о результатах публичных слушаний по проекту межевания ...
RedactorMSZ134 vistas
Cover Letter_Yi Huizhong por Huizhong Yi
Cover Letter_Yi HuizhongCover Letter_Yi Huizhong
Cover Letter_Yi Huizhong
Huizhong Yi56 vistas

Similar a Giao an 6

Giao an 4 Tuan 1 por
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1thuyphan1975
563 vistas29 diapositivas
Tlh Day Hoc Copy por
Tlh Day Hoc  CopyTlh Day Hoc  Copy
Tlh Day Hoc CopyAsukasama Sora
303 vistas85 diapositivas
Chu De 3 Le Quy Don por
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Donnhxp2001
212 vistas59 diapositivas
Giao an chuan 20142015 por
Giao an chuan 20142015Giao an chuan 20142015
Giao an chuan 20142015Hoa Phượng
234 vistas196 diapositivas
Chu De 3 Le Quy Don por
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Donnhxp2001
342 vistas59 diapositivas
Nam hoc 2012 2013 por
Nam hoc 2012 2013Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013Hoa Phượng
158 vistas150 diapositivas

Similar a Giao an 6(20)

Chu De 3 Le Quy Don por nhxp2001
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Don
nhxp2001212 vistas
Chu De 3 Le Quy Don por nhxp2001
Chu De 3  Le Quy DonChu De 3  Le Quy Don
Chu De 3 Le Quy Don
nhxp2001342 vistas
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDKẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
Ngọc Hà311 vistas
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDKẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
Ngọc Hà351 vistas
B giang thcs por tvtham
B giang thcsB giang thcs
B giang thcs
tvtham222 vistas
đề 5 bookbooming por bookbooming
đề 5 bookboomingđề 5 bookbooming
đề 5 bookbooming
bookbooming284 vistas
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8 por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8
mcbooksjsc424 vistas
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản por LangPhong
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ BảnGiáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
Giáo Án Ngữ Văn 10 Cơ Bản
LangPhong1.6K vistas

Más de Hoa Phượng

Td 9 ky 1 por
Td 9 ky 1Td 9 ky 1
Td 9 ky 1Hoa Phượng
332 vistas60 diapositivas
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap por
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapBai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapHoa Phượng
308 vistas11 diapositivas
Giao an cong nghe 6 por
Giao an cong nghe 6Giao an cong nghe 6
Giao an cong nghe 6Hoa Phượng
1.2K vistas109 diapositivas
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o... por
Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Hoa Phượng
1.8K vistas2 diapositivas
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi por
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiHoa Phượng
424 vistas8 diapositivas
Vật lí 8 por
Vật lí 8Vật lí 8
Vật lí 8Hoa Phượng
3K vistas73 diapositivas

Más de Hoa Phượng(20)

Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap por Hoa Phượng
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapBai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Hoa Phượng308 vistas
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o... por Hoa Phượng
Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Hoa Phượng1.8K vistas
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi por Hoa Phượng
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Hoa Phượng424 vistas
Giao an vat li 7 ca nam por Hoa Phượng
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng1.7K vistas
Giao an vat li 7 ca nam por Hoa Phượng
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng262 vistas
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc por Hoa Phượng
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hocBai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc
Hoa Phượng666 vistas
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong por Hoa Phượng
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luongBai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong
Hoa Phượng1.1K vistas
Truong hop dong dang thu hai por Hoa Phượng
Truong hop dong dang thu haiTruong hop dong dang thu hai
Truong hop dong dang thu hai
Hoa Phượng593 vistas
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong por Hoa Phượng
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuongTiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong
Hoa Phượng410 vistas
Diện tích tam giác por Hoa Phượng
Diện tích tam giácDiện tích tam giác
Diện tích tam giác
Hoa Phượng1.5K vistas
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac por Hoa Phượng
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giacChuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac
Hoa Phượng215 vistas
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133 por Hoa Phượng
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133
Hoa Phượng384 vistas
Bai 6 dien tich da giac (1) por Hoa Phượng
Bai 6 dien tich da giac (1)Bai 6 dien tich da giac (1)
Bai 6 dien tich da giac (1)
Hoa Phượng493 vistas
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoi por Hoa Phượng
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoiTinh chat co ban cua phan thuc dai somoi
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoi
Hoa Phượng470 vistas
New microsoft office power point presentation por Hoa Phượng
New microsoft office power point presentationNew microsoft office power point presentation
New microsoft office power point presentation
Hoa Phượng362 vistas

Giao an 6

 • 1. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 TUAÀN 1. Ngaøy soaïn 15/08/2014 Tieát 1 Ngày dạy : 20/08/2014 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU BAØI 1 : SÔ LÖÔÏC VEÀ MOÂN LÒCH SÖÛ. I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu lòch söû loài người có sự hình thành và phát triển, mục đích của việc học tập lịch sử 2. Tö töôûng : Böôùc ñaàu boài döôõng cho HS yù thöùc veà tính chính xaùc vaø söï ham thích hoïc taäp moân lòch söû. 3. Kó naêng : Böôùc ñaàu hình thành phương pháp học tập lịch sử II. Tư liệu dạy học - GV : Phoùng to hình 1,2 SGKT 3 – 4. - HS : Söu taàm tranh aûnh, saùch baùo coù lieân quan ñeán baøi hoïc. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp 2. Kieåm tra baøi cuõ. GV giôùi thieäu chöông trình hoïc moân lòch söû lôùp 6. 3. Giới thiệu bài mới; Ở cấp một các em đã tim hiểu lịch sử qua các câu truyện. Lên cấp hai các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn lich sử thế giới và của đất nước.Để tim hiểu lịch sử trước hết chúng ta cần biết lịch sử là gì ? Học lịch sử để làm gì ? 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - HS quan saùt tranh baày ngöôøi nguyeân thuûy-> em coù nhaän xeùt gì veà loaøi ngöôøi töø thôøi nguyeân thuûy ñeán nay ? + Con ngöôøi vaø moïi vaät phaûi tuaân theo qui luaät gì cuûa thôøi gian ? (sinh ra – lôùn leân – giaø ñi..) cho VD? + Vaäy theo em lòch söû laø gì ? * Vaäy lòch söû moät con ngöôøi coù khaùc vôùi lòch söû loaøi ngöôøi khoâng ? Vì sao? - GV phaân tích söï khaùc nhau giöõa lòch söû con ngöôøi(thôøi gian ..phaïm vi heïp ) vaø lòch söû loaøi ngöôøi (thôøi gian ..roäng) - GV laáy VD phaân tích söï khaùc nhau giöõa 1HS vaø HS caû lôùp, caû tröôøng… 1.Lòch söû laø gì?. - Lòch söû laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra trong quaù khöù. - Lòch söû laø moät moân khoa hoïc, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.
 • 2. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 ñeå HS deã hieåu.. => GV choát laïi : Lòch söû chuùng ta hoïc laø lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi. + Vaäy lòch söû laø moân hoïc nhö theá naøo? - Gv treo tranh hình 1 - HS quan saùt. + Qua hình em thaáy lôùp hoïc ôû tröôøng laøng thôøi xöa ntn? - So vôùi tröôøng hoïc hieän nay em thaáy coù gì khaùc? Vì sao coù söï khaùc nhau ñoù? * Vaäy chuùng ta hoïc lòch söû ñeå laøm gì ? laáy VD ? - GV laáy VD thôøi döïng nöôùc ….nhaán maïnh vaø giaùo duïc HS bieát quyù troïng, giöõ gìn nhöõng gì ñang coù vaø bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm neân cuoäc soáng ngaøy nay… - GV treo tranh hình 2 “Bia tieán só” ñeå HS quan saùt. + Bia tieán só laøm baèng gì? (ñaù –> hieän vaät) + Treân bia ghi gì? (teân, tuoåi->chöõ vieát) * 1HS keå toùm taét chuyeän Sôn Tinh- Thuyû Tinh ? =>Gv khaúng ñònh caâu chuyeän ñoù laø truyeàn thuyeát vì truyeàn töø ñôøi naøy qua ñôøi khaùc ->truyeàn mieäng. * Vaäy caên cöù vaøo ñaâu maø ngöôøi ta bieát ñöôïc lòch söû ? 2. Hoïc lòch söû ñeå laøm gì?. - Hoïc lòch söû ñeå bieát veà coäi nguoàn cuûa toå tieân, daân toäc, để hiểu cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của loài người trong quá khứ, xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay. - để hiểu những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khư và biết phải làm gì trong tương lai 3. Döïa vaøo ñaâu ñeå bieát vaø döïng laïi lòch söû ? Döïa vaøo 3 tö lieäu chính. + Tö lieäu hieän vaät. + Tö lieäu chöõ vieát. + Tö lieäu truyeàn mieäng 5. Củng cố, dặn dò _ Cũng cố : Caâu noùi “Lòch söû laø thaày daïy cuûa cuoäc soáng”nhaèm noùi leân :
 • 3. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 a Hoïc lòch söû giuùp ta bieát ñöôïc coäi nguoàn daân toäc. b Hoïc lòch söû giuùp ta bieát quyù troïng, bieát ôn nhöõng ngöôøi ñaõ laøm neân cuoäc soáng ngaøy nay. c Hoïc lòch söû giuùp ta bieát laøm toát nhieäm vuï cuûa mình ñeå goùp phaàn ñöa ñaát nöôùc, xaõ hoäi ngaøy caøng tieán leân. d Caû ba caâu treân ñeàu ñuùng . => Gv chuaån bò baûng phuï – goïi 1 HS leân laøm. Gv nhaän xeùt, ñaùp aùn ñuùng (d). - Daën doø . - Chuaån bò baøi 2: söu taàm caùch tính thôøi gian cuûa ngöôøi xöa. - Quan saùt hình SGK vaø nhaän xeùt. - Lôùp mang lòch treo töôøng. …………………………………………………………………. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………............................ ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………............................ Tuaàn 2. Ngaøy soaïn: 20/08/2014 Tieát 2 Ngày dạy : 28/08/2014 Baøi 2 : CAÙCH TÍNH THÔØI GIAN TRONG LÒCH SÖÛ. I/ Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc: giuùp hoïc sinh hieåu: -Taàm quan troïng cuûa vieäc tính thôøi gian trong lòch söû. -Theá naøo laø aâm lòch, döông lòch vaø coâng lòch. - Bieát caùch ñoïc vaø ghi, tính naêm, thaùng theo coâng lòch.
 • 4. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 2.Tö töôûng: giaùo duïc cho HS: -Bieát quyù thôøi gian vaø boài döôõng yù thöùc veà tính chính xaùc, khoa hoïc. 3. Kó naêng: reøn cho HS kó naêng: - Caùch ghi vaø tính naêm, tính khoaûng caùch giöõa caùc theá kæ vôùi hieän taïi. II- Phöông tieän daïy hoïc: - GV: Lòch treo töôøng,Quaû ñòa caàu - HS :sgk, lịch……….. III- Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Ổn định lớp 2.Kieåm tra baøi cuõ: ?: Lòch söû laø gì? Taïi sao caàn phaûi hoïc lòch söû ? ?: khoanh troøn yù ñuùng nhaát: Döïa vaøo ñaâu ñeå con ngöôøi bieát vaø döïng laïi lòch söû ? a. Tö lieäu truyeàn mieäng. b. Tö lieäu hieän vaät. c. Tö lieäu chöõ vieát. d. Caû ba yù treân ñaàu ñuùng. 3.. Giới thiệu bài mới : Nhö chuùng ta ñaõ bieát: lòch söû laø nhöõng gì xaûy ra trong quaù khöù, theo trình töï thôøi gian coù tröôùc coù sau. Vaäy ngöôøi xöa ñaõ döïa vaøo ñaâu ñeå tính thôøi gian? Taïi sao phải xaùc ñònh thôøi gian? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV cho HS quan saùt H2 baøi 1. ?: Coù phaûi caùc bia tieán só ôû Vaên Mieáu- Quoác- Töû Giaùm ñöôïc laäp cuøng moät naêm khoâng? Vì sao? chuùng ta coù caàn bieát thôøi gian döïng moät taám bia tieán só naøo ñoù khoâng? GV: nhaán maïnh: neáu caùc söï kieän lòch söû ñeàu khoâng ghi laïi thôøi gian cuï theå thì chuùng ta khoâng theå bieát vaø döïng laïi lòch söû. Do ñoù , vieäc xaùc ñònh thôøi gian laø thöïc söï caàn thieát cho vieäc hoïc taäp vaø tìm hieåu lòch söû. ?: Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian xaûy ra caùc söï kieän? 1. Taïi sao phaûi xaùc ñònh thôøi gian? - Xaùc ñònh thôøi gian xaûy ra caùc söï kieän laø nguyeân taéc cô baûn, quan troïng trong lòch söû. - Cô sôû xaùc ñònh thôøi gian laø döïa vaøo hoaït ñoäng cuûa maët traêng vaø maët trôøi.tạo nên ngày, đêm, tháng và mùa trong năm.
 • 5. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 ?: Döïa vaøo ñaâu, baèng caùch naøo, con ngöôøi saùng taïo ra caùch tính thôøi gian? - Ngöôøi xöa ñaõ quan saùt hieän töôïng laäp ñi laäp laïi cuûa maët traêng – maët trôøi ñeå xaùc ñònh thôøi gian… GV giaûi thích: Hieän töôïng hoaït ñoäng cuûa Maët traêng, maët trôøi vaø traùi ñaát (duøng quaû ñaïi caàu minh hoaï) GV treo baûng phuï HS quan saùt, ñoïc “nhöõng ngaøy lòch söû vaø kæ nieäm” ?: Em thaáy trong baûng coù nhöõng ñôn vò thôøi gian naøo vaø nhöõng loaïi lòch naøo ? -Ngaøy, thaùng, naêm, Aâm lòch ,Döông lòch ?: Treân theá giôùi hieän nay coù nhöõng loaïi lòch naøo? - HS xaùc ñònh lòch aâm vaø lòch döông treân tôø lòch GV: nhaán maïnh: caùch ñaây 3000- 4000 naêm ngöôøi Phöông Ñoâng ñaõ saùng taïo ra lòch. ?: Caùch tính Aâm lòch vaø Döông lòch? GV môû roäng theâm :moãi quoác gia coù caùch laøm lòch rieâng.. Gv cho HS xem quyeån lòch laø lòch chung cuûa caû theá giôùi. Goïi laø coâng lòch. ?: Vì sao phaûi coù lòch chung? GV laáy vd cuï theå vaø phaân tích HS hieåu. ?: Coâng lòch ñöôïc tính nhö theá naøo? GV höôùng daãn HS caùch ghi thöù töï thôøi gian theo SGKT7 2. Ngöôøi xöa ñaõ tính thôøi gian nhö theá naøo? - Aâm lòch : Döïa vaøo söï di chuyeån cuûa Maët Traêng quay quanh Traùi Ñaát. - Döông lòch : Döïa vaøo söï di chuyeån cuûa Traùi Ñaát quay quanh Maët Trôøi. 3. Theá giôùi coù caàn moät thöù lòch chung hay khoâng ? - Xaõ hoäi loaøi ngöôøi ngaøy caøng phaùt trieån, söï giao löu giöõa caùc quoác gia ngaøy caøng taêng. Do vaäy caàn coù lòch chung ñeå tính thôøi gian. - Coâng lòch laáy naêm chuùa Gieâ-Su ra ñôøi laøm naêm ñaàu cuûa Coâng nguyeân. Tröôùc naêm ñoù laø tröôùc coâng nguyeân( TCN) - Theo công lịch cứ 10 năm là một thập niên,100 năm là một thế kỷ, 1000 năm là một thiên niên kỷ 5. Cuûng coá, dặn dò.
 • 6. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - Cũng cố: GV phaùt phieáu hoïc taäp, HS laøm vieäc caù nhaân (Khoanh troøn chöõ caùi ñaàu caâu ñuùng nhaát) ?: Naêm 179 TCN Trieäu Ñaø xaâm löôïc Aâu Laïc caùch naêm 40 laø a. 40 naêm b. 179 naêm c. 219 naêm d. 2002 naêm ?: Naêm 40 Hai Baø Tröng khôûi nghóa caùch naêm 938 laø a. 898 naêm b. 938 naêm c. 978 naêm d. 2002 naêm ?: Naêm 179 TCN caùch naêm 2007 laø a. 179 naêm b. 182 naêm c. 2179 naêm d. 2186 naêm - Daën doø : - Hoïc baøi: vôû ghi keát hoïp sgk, traû lôøi caâu hoûi sgk. - Chuaån bò baøi môùi. - Quan saùt hình 3, 4, 5 SGK so saùnh vaø nhaän xeùt. - Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa baøi 3. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………............................ Tuaàn 3 Ngaøy soaïn: 28/08/2014 Tieát 3 Ngày dạy : 04/09/2014 PHAÀN I : KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI CỔ ĐẠI. Baøi 3 : XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUÛY I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu: - Sự xuất hiện của con người trên trái đất: thời điểm và động lực ... - Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn. - Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.sản xuất phát triển làm nảy sinh của cải dư thừa dẫn dến sự xuất hiện giai cấp , nhà nước. 2. Tö töôûng : Giaùo duïc cho HS: Hình thaønh yù thöùc ñuùng ñaén veà vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng saûn suaát trong söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. 3. Kó naêng : Reøn cho HS: Kó naêng quan saùt tranh aûnh vaø ruùt ra nhöõng nhaän xeùt caàn thieát. II. Phöông tieän, thieát bò daïy hoïc:
 • 7. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - GV: Baûn ñoà theá giôùi, coâng cuï, hieän vaät phuïc cheá, Tranh aûnh veà noäi dung baøi hoïc. - HS: sgk, quan sát hình và hiện vật, nhận xét III- Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. Ổn định lớp 2. Kieåm tra baøi cuõ : ?: Vì sao coâng lòch hình thaønh ? Caùch tính coâng lòch ra sao ? ?: Ñoïc treân tôø lòch: ñaâu laø ngaøy aâm lòch,ñaâu laø ngaøy döông lòch 3.. Giới thiệu bài mới : Nhö chuùng ta ñaõ bieát lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi laø toaøn boä hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi töø khi xuaát hieän ñeán nay. Vaäy con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo? Phaùt trieån ra sao? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. 4. Tiến trinh dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït HS ñoïc ñoaïn 1 muïc ?: Con ngöôøi coù goác tích töø ñaâu? ?: Trong quaù trình tìm kieám thöùc aên, vöôïn coå ñaõ tieán hoaù nhö theá naøo? + Bieát ñi baèng 2 chi sau + Duøng 2 chi tröôùc ñeå caàm naém + Bieát söû duïng nhöõng hoøn ñaù , caønh caây …laøm coâng cuï ñeå kieám aên. GV nhaán maïnh: ñaëc ñieåm treân cuûa loaøi vöôïn coå, khaùc vôùi caùc loaøi vöôïn khaùc, ngöôøi ta goïi: vöôïn ngöôøi hay vöôïn hình nhaân ?: Vì sao vöôïn coå chuyeån hoaù thaønh Ngöôøi toái coå? GV nhaán maïnh: Vai troø, yù nghóa to lôùn cuûa lao ñoäng ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø ñoái vôùi moät con ngöôøi. ?: Nhöõng daáu tích cuûa hoï tìm thaáy ôû ñaâu? GV: cho HS xem tranh “Baày ngöôøi nguyeân thuyû” quan saùt H: 3,4 sgk. ?: Haõy moâ taû cuoäc soáng cuûa Ngöôøi 1. Con ngöôøi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo? - Vượn cổ là loài vượn có hình dáng người , sống cách ngày nay khoảng 5- 6 triệu năm. - Người tối cổ: + xuất hiện khoảng 3- 4 triệu năm trước.thoát khỏi giới động vật , hoàn toàn đi bằng hai chân, tay khéo léo có thể nắm và biết sử dụng hòn đá, cành cây….làm công cụ. + Biết chế tạo công cụ và phát minh ra lửa + Nơi tìm thấy Đông Phi, Đông Nam Á, Trung Quốc… - Nhôø lao ñoäng, vöôïn coå chuyeån hoaù thaønh Ngöôøi toái coå 2. Ngöôøi tinh khoân soáng nhö theá naøo ? - Thời gian xuất hiện: 4 vạn năm trước. - Đặc điểm :có cấu tạo cơ thể như người ngày nay, thể tích sọ não lớn, tư duy phát triển. - Nơi tìm thấy ở khắp các châu lục - Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân: + Soáng thaønh thò toäc +Laøm chung, aên chung. +Bieát troàng troït, chaên nuoâi, laøm ñoà goám, ñoà trang söùc. => cuoäc soáng khaù oån ñònh,
 • 8. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 toái coå? ?: Ñieåm khaùc nhau cô baûn ñeå phaân bieät baày ngöôøi nguyeân thuyû vôùi baày ñoäng vaät -Baày ngöôøi nguyeân thuyû bieát duøng löûa ñeå söôûi aám, nöôùng thöùc aên - Bieát laøm coâng cuï. ?: Vì sao cuoäc soáng cuûa baày ngöôøi nguyeân thuyû baáp beânh, keùo daøi haøng trieäu naêm? -Cuoäc soáng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo thieân nhieân. GV: Traûi qua haøng chuïc trieäu naêm, Ngöôøi toái coå daàn daàn phaùt trieån trôû thaønh Ngöôøi tinh khoân.Cuoäc soáng cuûa ngöôøi toái coå nhö theá naøo? Chuùng ta cuøng tìm hieåu. HS ñoïc ñoaïn 1 / SGK. ?: Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän vaøo thôøi gian naøo ? Daáu tích coù ôû ñaâu? - Caùch ñaây khoaûng 4 vaïn naêm. - Soáng haàu khaép caùc chaâu luïc. HS quan saùt H. 5 GV nhaán maïnh: Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän laø böôùc nhaûy voït thöù 2 cuûa con ngöôøi. Khi lôùp loâng moûng ñi -> xuaát hieän caùc maøu da khaùc nhau: traéng, vaøng, ñen, ñoû => hình thaønh 3 chuûng toäc loaøi ngöôøi. ?: Trình baøy hieåu bieát cuûa mình veà cuoäc soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân? ?: Em coù nhaän xeùt gì veà cuoäc soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân so vôùi cuoäc soáng cuûa ngöôøi toái coå? GV nhaán maïnh: Cuoäc soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân ñaõ bôùt phu ïthuoäc vaøo thieân nhieân vaø baét ñaàu coù söï chuù yù toát hôn, vui hôn - Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn: + Ở người tối cổ : tràn thấp và bợt ra phía sau, u mày nổi cao, cả cơ thể còn phủ một lớp lông ngắn, dáng đi còn hơi cong,lao về phía trước, thể tích sọ não nhỏ + Ở người tinh khôn: mặt phẳng, trán cao, không còn lớp lông trên người, dáng đi thẳng, tay nhỏ khéo léo, thể tích não lớn. 3. Vì sao xaõ hoäi nguyeân thuûy tan raõ? - Naêm 4000 TCN, con ngöôøi phaùt hieän ra kim loaïi vaø duøng kim loaïi laøm coâng cuï saûn xuaát - Nhờ công cụ bằng kim loại con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt..sản phẩm làm ra nhiều , xuất hiện của cải dư thừa. - Một số người chiếm hữu của cải dư thừa trở nên giàu có -> xaõ hoäi phaân hoùa giaøu- ngheøo =>Xaõ hoäi nguyeân thuûy tan
 • 9. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 tôùi ñôøi soáng tinh thaàn. 5. Cuûng cố daën doø., - Cũng cố . Sự khác nhau giữa nhười tinh khôn và người tối cổ ? Tại sao xã hội nguyên thủy lại tan rã ? - Daën doø. - Hoïc baøi: vôû ghi keát hôïp sgk, traû lôøi caùc caâu hoûi trong sgk. - Chuaån bò tieát sau: - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng goàm nhöõng nöôùc naøo ? - Xaõ hoäi goàm coù bao nhöõng taàng lôùp naøo? - Ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK ôû baøi 4. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …...... Tuaàn 4 Ngaøy soaïn: 05/09/2014 Tieát 4 Ngày dạy : 11/09/2014 Baøi 4: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh hieåu: - Nêu được sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông. - Trình bày được sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội ở các quốc gia cổ đại phương Đông. 2.Kó naêng: Böôùc ñaàu hieåu, phaân tích moái quan heä giöõa caùc söï kieän lòch söû. 3.Tö töôûng: Böôùc ñaàu yù thöùc veà söï baát bình ñaúng, söï phaân chia giai caáp trong xaõ hoäi vaø veà Nhaø nöôùc chuyeân cheá. II.Taøi lieäu, thieát bò, phöông tieän daïy hoïc: - GV :Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng.hình 8 và 9 trong sgk phóng to -HS :SGK lòch söû 6. III. Hoaït ñoäng daïy- hoïc: 1. Ổn định lớp 2.Kieåm tra baøi cuõ: ?: Ñôøi soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân coù ñieåm gì khaùc so vôùi Ngöôøi toái coå?
 • 10. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 ?: Vì sao Xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ? 3..Giôùi thieäu baøi: Tieát tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu nhöõng neùt chính veà Xaõ hoäi nguyeân thuyû. Sau khi xaõ hoäi nguyeân thuyû tan raõ, xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc ñaõ xuaát hieän ñaàu tieân ôû phöông Ñoâng.Vaäy caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñaõ ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø? Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? Baøi hoïc hoâm nay chuùng ta naém ñöïôc nhöõng vaán ñeà treân. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït Gv treo baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi. GV xaùc ñònh vò trí caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ?: Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình thaønh vaøo thôøi gian naøo? HS xaùc ñònh treân baûn ñoà nhöõng con soâng lôùn: - Soâng Nin ( Ai CaäpXHCN - Ô-phô-raùt vaø Ti-gô-rô ( Löôõng Haø) - Soâng Aán vaø soâng Haèng (Aán Ñoä ) - Soâng Hoaøng Haø, Tröôøng Giang (Trung Quoác) GV nhaán maïnh: Cuoái thôøi nguyeân thuyû cö daân soáng ôû löu vöïc nhöõng doøng soâng lôùn treân ngaøy caøng ñoâng. - Laøm thuyû lôïi phuïc vuï phaùt trieån saûn xuaát noâng nghieäp. ?: Em haõy moâ taû caûnh lao ñoäng cuûa ngöôøi Ai Caäp coå ñaïi? - Hoaït ñoäng lao ñoäng dieãn ra soâi noåi, thuaän lôïi, coù söï phaân coâng lao ñoäng. GV phaân tích: Saûn xuaát phaùt trieån, luùa gaïo nhieàu, cuûa caûi dö thöøa => Giai caáp hình thaønh vaø xuaát hieän Nhaø nöôùc. GV nhaán maïnh : Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø nhöõng quoác gia coå ñaïi ra ñôøi sôùm nhaát trong lòch söû loaøi ngöôøi. HS ñoïc sgk, chuù thích 1. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñöôïc hình thaønh ôû ñaâu vaø töø bao giôø ? - Thôøi gian ra ñôøi: cuoái thieân nieân kæ IV ñaàu thieân nieân kæ III TCN - Ñòa ñieåm hình thaønh : treân löu vöïc con soâng lôùn: + Ai cập :sông Nin + Lưỡng Hà :sông Ti gơ rơ và Ơ phơ rát. + Ấn Độ :sông Ấn và sông Hằng + Trung Quốc : Hoàng Hà và Trương Giang. - kinh teá: + Noâng nghieäp là ngành kinh tế chính + Biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ.. + Thu hoạch ổn định hàng năm 2. Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo ? - Cô caáu xaõ hoäi goàm 3 taàng lôùp: + Quyù toäc, quan laïi: laø taàng lôùp thoáng trò xaõ hoäi, coù nhieàu cuûa caûi, quyeàn theá.bao gồm vua, quan lại và tăng lữ. + Noâng daân coâng xaõ: laø boä phaän ñoâng ñaûo nhaát, löïc löôïng lao ñoäng chính, nuoâi soáng xaõ hoäi.
 • 11. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 ?: Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng bao goàm nhöõng taàng lôùp naøo? Vai troø, vò trí cuûa töøng taàng lôùp trong xaõ hoäi? GV giaûng theâm veà thaân phaän cuûa ngöôøi noâ leä: khoâng coù moät chuùt quyeàn gì, bò xem nhö nhöõng “coâng cuï bieát noùi” GV nhaán maïnh: Nhaân daân vaø noâ leä soáng khoán khoå nhö vaäy, hoï khoâng cam chòu maùi ñöïôc=> noåi daäy ñaáu tranh. quy luaät cuûa söï toàn taïi vaø phaùt trieån. Tieâu bieåu cuoäc ñaáu tranh cuûa ngöôøi noâ leä vaø daân ngheøo ôû La-gaùt (Löôõng Haø) 2300 TCN; naêm 1750 TCN, noâ leä vaø daân ngheøo noåi daäy ôû Ai Caäp: cöôùp phaù, ñoát cung ñieän. ?: Noâ leä noåi daäy ñaáu tranh, giai caáp thoáng trò ñaõ laøm gì ñeå oån ñònh xaõ hoäi ? - Ban haønh luaät GV höôùng daãn HS xem hình 9 vaø giaûi thích veà caùc ñieàu luaät => theå hieän söï baát coâng, khaéc nghieät cuûa taàng lôùp thoáng trò. GV cho 1HS ñoïc muïc 3 SGK. ?: Ñeå cai trò ñaát nöôùc giai caáp thoáng trò ñaõ laøm gì? - Ñeå cai trò ñaát nöôùc taàng lôùp quyù toäc laäp ra boä maùy nhaø nöôùc do vua ñöùng ñaàu, vua naém moïi quyeàn haønh, giuùp vieäc cho vua laø quan laïi. ?: ÔÛ caùc nöôùc phöông Ñoâng, nhaø vua coù quyeàn haønh gì? ?: Em hieåu theá naøo laø Nhaø nöôùc quaân chuû chuyeân cheá? - Ngöôøi ñöùng ñaàu laø vua, coù quyeàn quyeát ñònh moïi vieäc, ñöôïc cha truyeàn con noái. + Trung Quoác: Thieân töû ( con trôøi ) + Löôõng Haø : En- si (ngöôøi ñöùng ñaàu) + Ai Caäp: Pha-ra-oân (ngoâi nhaø ) + Noâ leä: Thaân phaän thaáp keùm nhaát. là những người hầu hạ, phục dịch cho quý tộc 3. Nhaø nöôùc chuyeân cheá coå ñaïi phöông Ñoâng. - Sô ñoà nhaø nöôùc coåñaiïphöôngÑoâng: - Vua có quyền đặt ra pháp luật,chỉ huy quân đội, xử những người có tội.. - Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương: giúp việc cho vua, thu thuế xây dựng cung điện, đền tháp, chỉ huy quân đội 4.Caùc daân toäc phöông Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoùa gì ? - Saùng taïo ra lòch : Aâm lòch ; một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. - Saùng taïo chöõ töôïng hình ôû Trung Quoác vaø Ai Caäp . viết trên mai rùa, thẻ tre, đất sét… - Toaùn hoïc : Phát minh ra phép ñeám töø 0 -> 10, tìm ra pi=3.16… - Kieán truùc : Kim töï thaùp Ai Caäp, thaønh Ba-bi-lon. Vua Noâ leä Noâng daân Quyù Toäc (Quan
 • 12. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 1 HS nhaéc laïi neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia phöông Ñoâng ? + Ngöôøi phöông Ñoâng döïa vaøo ñaâu ñeå saùng taïo ra lòch ? * Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu khoa hoïc lôùn cuûa caùc daân toäc phöông Ñoâng coå ñaïi ? =>GV laáy daãn chöùng minh hoaï veà caùc thaønh töïu khoa hoïc - HS quan saùt hình 12,13 -> Em haõy moâ taû vaø nhaän xeùt veà caùc coâng trình kieán truùc ? =>GV nhaán maïnh veà caùc coâng trình kieán truùc laø nhöõng kì quan cuûa theá` giôùi maø loaøi ngöôøi raát thaùn phuïc. 5. Cuûng coá dặn dò: - Cũng cố ?: Em haõy ñieàn caùc döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troâng sau.(GV chuaån bò baûng phuï) Teân soâng Teân quoác gia coå ñaïi Soâng Nin. Ai Caäp Soâng Ô-phô-rat vaø Ti-gô-rô Löôõng Haø Soâng Aán vaø soâng Haèng Aán Ñoä Hoaøng Haø, Soâng Tröôøng Giang. Trung Quoác - Daën doø. - Hoïc baøi: vôû ghi keát hôïp sgk - Chuaån bò baøi: - Naém vò trí caùc quoác gia phöông Taây treân baûn ñoà. - Hieåu theá naøo laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä. - Traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi 5. .Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
 • 13. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 TUAÀN 5. Ngaøy soaïn: 12/09/2014 Tieát 5 Ngaøy dạy : 17/09/2014 BAØI 5 : CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY.
 • 14. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS nêu được sự xuất hiện các quốc gia cổ đại phương Tây. Trình bày sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội của các quốc gia cổ đại phương Tây 2. Kó naêng : Böôùc ñaàu taäp lieân heä ñieàu kieän töï nhieân vôùi söï phaùt trieån kinh teá. 3. Tö töôûng : HS thaáy söï baát bình ñaúng trong xaõ hoäi coù giai caáp. II. Phöông tieän daïy hoïc - Gv : Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi, baûng phuï. - HS : Quan saùt vaø nhaän xeùt. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra baøi cuõ : Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng hình thaønh ôû ñaâu? töø bao giôø? Keå teân caùc quoác gia ñoù? 3..Giôùi thieäu baøi:Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu các quốc gia cổ đại phương Đông. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự hình thành và tình hình kinh tế và xã hội của các quốc gia cổ đại phương Tây. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV treo baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi lieân heä kieåm tra kieán thöùc ñaõ hoïc. + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây hình thaønh ôû ñaâu ? töø bao giôø ? - 1 HS leân xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. - GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän (5’) + N1+3: Ñòa hình cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây coù ñieåm gì khaùc nhau? + N2+4: Ñieàu kieän töï nhieân cuûa Hilaïp vaø Roâma coù ñaëc ñieåm gì? Kinh teá ntn? => Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi – lôùp nhaän xeùt, boå sung. GV choát yù . - GV goïi 1HS ñoïc muïc 2 SGK . + Kinh teá chính cuûa caùc quoác gia coå ñaïi naøy laø gì? 1. Söï hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. - Thời gian: Ñaàu thieân nieân kæ I TCN - Địa điểm ; trên 2 baùn ñaûo Ban Caêng vaø I-ta-li-a nơi mà có ít đồng bằng , chủ yếu là đất đồi khô cứng nhưng lại có nhiều hải cảng đã hình thaønh 2 quoác gia: HiLaïp vaø Roâma. - Kinh tế : - Ngành kinh tế chính là thủ công nghiệp (luyện kim,làm rượu nho, dầu oliu) và thương nghiệp ( bán các mặt hàng thủ công nghiệp,rượu nho ... mua lúa mì và súc vật ) -Ngoài ra còn trồng cây lưu niên như nho, o liu , cam .... 2. Xaõ hoäi coå ñaïi Hilaïp, Roâma . - Coù 2 giai caáp chính : + Chuû noâ : bao gồm chủ xưởng, chủ các thuyền buôn...rất giàu có và có thế lự chính trị, sở
 • 15. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - Vôùi neàn kinh teá ñoù xaõ hoäi hình thaønh taàng lôùp naøo? - Xaõ hoäi coå ñaïi phöông Taây goàm nhöõng giai caáp naøo? Vì sao? * Vì sao noâ leä khoâng ngöøng noåi daäy ñaáu tranh? =>Gv phaân tích theâm:…”coâng cuï bieát noùi” - HS laøm vieäc vôùi SGK. - Em haõy so saùnh veà soá löôïng, cuoäc soáng giöõa chuû noâ vaø noâ leä? + Löïc löôïng naøo laø lao ñoäng chính trong xaõ hoäi ? * Vaäy taïi sao ngöôøi ta goïi : xaõ hoäi coå ñaïi Hilaïp vaø Roâma laø xaõ hoäi chieám höõu noâ leä ? => GV giaûi thích “chieám höõu noâ leä” * Nhaø nöôùc Hilaïp vaø Roâma coå ñaïi ñöôïc toå chöùc ntn ? + Theo em, lòch cuûa ngöôøi coå ñaïi phöông Taây coù gì môùi ? - Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu veà chöõ vieát vaø khoa hoïc cuûa ngöôøi phöông Taây coå ñaïi ? * So vôùi ngöôøi phöông Ñoâng chöõ vieát cuûa ngöôøi phöông Taây coù gì tieán boä ? => GV lieân heä chöõ caùi ngaøy nay. + Ngöôøi phöông Taây coå ñaïi coù nhöõng coâng trình kieán truùc noåi tieáng naøo ? – HS quan saùt H15, 16 traû lôøi. + HS quan saùt H14, 17 -> em coù nhaän xeùt gì veà ñieâu khaéc cuûa ngöôøi phöông Taây coå ñaïi ? * Caùc thaønh töïu treân cho ta thaáy khaû hữu nhiều nô lệ. + Noâ leä : số lượng đông,là lực lượng lao động chính trong xã hội, bị củ nô bóc lột và đối xử tàn bạo. - Tổ chức xã hội + giai cấp thống trị ; chủ nô nắm mọi quyền hành + Nhà nước do giai cấp chủ nô bầu ra, làm việc theo thời hạn + Xã hội chiếm hữu nô lệ là xã hội có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ, trong đó chủ nô thống trị và bóc lột nô lệ. 3. Ngöôøi Hilaïp vaø Roâma ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp gì veà vaên hoùa. - Saùng taïo ra lòch : döông lòch. một năm có 365 ngày và 6 giờ được chia làm 12 tháng. - Chöõ vieát :sáng tạo ra heä chöõ caùi a,b,c … có 26 chữ cái , đang được dùng phổ biến ngày nay. - khoa hoïc : toaùn hoïc, thieân vaên, vaät lí, trieát hoïc, söû hoïc, ñòa lí..phát triển cao, đặt nền móng cho các ngành khoa học sau này. - Kieán truùc : Ñeàn Pac-teâ-noâng, ñaáu tröôøng Coâ-li-deâ. - Ñieâu khaéc : löïc só neùm ñaù.
 • 16. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 naêng vaø trí tueä cuûa con ngöôøi laø ntn? 5. Cuûng coádặn dò: - Cũng cố :Baøi taäp taïi lôùp : Gv ghi ôû baûng phuï -> Vieát nhöõng töø thích hôïp, nhöõng döõ lieäu vaøo baûng so saùnh döôùi ñaây : Noäi dung Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây. Thôøi gian hình thaønh. Teân quoác gia. Hình thaùi kinh teá. Hình thaùi nhaø nöôùc. Caùc taàng lôùp chính trong xaõ hoäi. - Daën doø. - Chuaån bò tieát sau : Söu taàm tranh aûnh veà vaên hoùa coå ñaïi. - Quan saùt hình 11,12,13,14,15,16,17 vaø nhaän xeùt. - Traû lôøi caùc caâu hoûi trong baøi 6. * Chuaån bò kieán thöùc tieát sau kieåm tra 15’ - Naém toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc töø baøi 1->5. - Xaõ hoäi nguyeân thuyû (con ngöôøi xuaát hieän, thôøi gian, cuoäc soáng, nguyeân nhaân tan raõ.) - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây. (thôøi gian hình thaønh, giai caáp, nhaø nöôùc.) RUÙT KINH NGHIEÄM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..……………................................ ………………………………………. TUAÀN 6. Ngày soạn :20/09/2014 Tieát 6 Ngày soạn :24/09/2014 BAØI 7 : OÂN TAÄP. I. Muïc tieâu baøi hoïc.
 • 17. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 1. Kieán thöùc : Giuùp HS heä thoâng kieán thöùc cô baûn veà phaàn lòch söû theá giôùi. 2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng khaùi quaùt, taäp so saùnh vaø xaùc ñònh caùc ñieåm chính 3 .Tö töôûng : HS bieát traân troïng thaønh töïu vaên hoùa, lao ñoäng cuûa ngöôøi coå ñaïi. II. Ñoà duøng daïy hoïc. - GV : Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi, tranh aûnh, hieän vaät phuïc cheá thôøi nguyeân thuûy. Baûng phuï. - HS : Sö taàm, quan saùt tranh aûnh thôøi nguyeân thuûy, thôøi coå ñaïi. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : Caùc daân toäc phöông Ñoâng thôøi coå ñaïi ñaõ coù nhöõng thaønh töïu vaên hoùa gì ? 3. giới thiệu bài mới: Chúng ta đã tìm hiểu xong lịch sử thế giới cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập, khái quát hệ thống lại kiến thức phần này. 4. Nội dung và phương pháp Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV treo baûn ñoà theá giôùi -> 1 HS leân xaùc ñònh treân baûn ñoà nhöõng daáu tích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy . * Vì sao ngöôøi toái coå trôû thaønh ngöôøi tinh khoân? - GV daùn tranh ngöôøi toái coå vaø ngöôøi tinh khoân -> em haõy tìm nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh khoân vaø ngöôøi toái coå ? + Veà hình daùng ? + Veà coâng cuï? + Veà Toå chöùc xaõ hoäi? 1. Nhöõng daáu lích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc phaùt hieän ôû ñaâu? - ÔÛ mieàn Ñoâng chaâu Phi, Baéc Kinh (Trung Quoác), Ñaûo Gia-va (In-ñoâ-neâ-xi-a). 2. Nhöõng ñieåm khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh khoân vaø ngöôøi toái coå thôøi nguyeân thuûy ? Ngöôøi toái coå a. Con ngöôøi. - Traùn thaáp, hoäp soï vaø naõo nhoû.. - Coù lôùp loâng moûng. b. Coâng cuï saûn suaát. - Gheø ñeõo ñaù thoâ Ngöôøi tinh khoân - Traùn cao, maët phaúng, hoäp soï vaø naõo lôùn hôn. - Cô theå goïn, linh hoaït
 • 18. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 + Em haõy keå teân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây ? - 1HS xaùc ñònh treân baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi. + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng, phöông Taây goàm coù maáy taàng lôùp, giai caáp naøo ? - Theo em, thôøi coå ñaïi coù nhöõng loaïi nhaø nöôùc naøo ? - GV chia lôùp thaønh 2 daõy A vaø B. + Daõy A : Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu vaên hoùa cuûa ngöôøi phöông Ñoâng coå ñaïi ? + Daõy B: Em haõy neâu nhöõng thaønh töïu vaên hoùa cuûa ngöôøi phöông Taây coå ñaïi ? =>Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi – Gv nhaän xeùt choát yù. sô.. c. Toå chöùc xaõ hoäi. - Soáng theo baøy. - Coâng cuï tinh saûo. - Soáng thaønh thò toäc. 3. Thôøi coå ñaïi coù nhöõng quoác gia lôùn naøo? - Phöông Ñoâng : goàm 4 quoác gia : Ai Caäp, Trung Quoác, Löôõng Haø, Aán Ñoä. - Phöông Taây : Goàm 2 quoác gia : Hilaïp vaø Roâma. 4. Caùc taàng lôùp xaõ hoäi chính ôû thôøi coå ñaïi. - Phöông Ñoâng : Goàm 3 taàng lôùp :+ Quyù toäc, quan laïi. + Noâng daân. + Noâ leä. - Phöông Taây : Goàm 2 giai caáp : + Chuû noâ. + Noâ leä. 5. Caùc loaïi nhaø nöôùc thôøi coå ñaïi. - Phöông Ñoâng : Nhaø nöôùc chuyeân cheá. - Phöông Taây : Nhaø nöôùc chieám höõu noâ leä. 6. Nhöõng thaønh töïu vaên hoùa thôøi coå ñaïi. - Phöông Ñoâng : Chöõ töôïng hình, thieân vaên, hình hoïc, lòch, kieán truùc coù Kim Töï Phaùp, thaønh Ba-bi-lon. - Phöông Taây : Heä chöõ caùi a,b,c, lòch döông, soá hoïc, hình hoïc…..kieán truùc coù Ñeàn Paùc-teâ-noâng, ñaáu tröôøng Coâ-li-beâ.
 • 19. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 * Em haõy ñaùng giaù nhöõng thaønh töïu vaên hoùa thôøi coå ñaïi? 7. Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên hoùa lôùn cuûa thôøi coå ñaïi? - Thôøi coå ñaïi, loaøi ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu vaên hoùa phong phuù, ña daïng treân nhieàu lónh vöïc… - Theå hieän söùc saùng taïo khoâng giôùi haïn cuûa con ngöôøi ngay töø buoåi bình minh cuûa lòch söû. 5. Cuûng coá dặn dò. - Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Em haõy khoanh troøn yù ñuùng: Ñaùnh giaù caùc thaønh töïu vaên hoùa thôøi coå ñaïi . a. Di saûn vaên hoùa coå ñaïi phong phuùi, ña daïng, saùng taïo vaø coù giaù trò thöïc tieãn. b. Ñeå laïi nhöõng kieät taùc khieán ngöôøi ñôøi sau voâ cuøng thaùn phuïc. c. Ñaët neàn moùng cho nhieàu ngaønh khoa hoïc sau naøy. d. Taát caû ñeàu ñuùng. - Daën doø. - OÂn laïi caùc baøi ñaõ hoïc. - Moãi toå veõ 1 baûn ñoà caâm : caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây 5. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………................................. .............................................................................................................. TUAÀN 7 Ngày soạn :28/09/2014
 • 20. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 Tieát 7 Ngày dạy : 01/10/2014 PHAÀN II : LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM CHÖÔNG I : BUOÅI ÑAÀU LÒCH SÖÛ NÖÔÙC TA. BAØI 8 : THÔØI NGUYEÂN THUÛY TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA. I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu, - Dấu tích người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta ở Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai.. với công cụ ghè đẽo thô sơ. - Dấu tích người tinh khôn được tìm thấy trên nước ta ở Thái Nguyên, Phú Thọ… - Sự phát triển của người tinh khôn so với người tối cổ. 2. Kó naêng : Reøn kó naêng quan saùt tranh aûnh lòch söû vaø nhaän xeùt. 3. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS yù thöùc töï haøo lòch söû laâu ñôøi cuûa daân toäc ta, bieát traân troïng quaù trình lao ñoäng cuûa cha oâng. II. Phương tiện dạy học. - GV : Baûn ñoà Vieät Nam, hieän vaät phuïc cheá, baûng phuï. - HS : Quan saùt tranh aûnh, hieän vaät vaø nhaän xeùt. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp: 2.Kiểm tra baøi cuõ : Em haõy so saùnh thaønh töïu vaên hoaù coå ñaïi phöông Ñoâng vaø phöông Taây? 3. Gới thiệu bài mới: Ở những bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu lịch sử thế giới cổ đại. Vậy vào thời xa xưa ấy trên đất nước ta con người xuất hiện như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - Gv treo baûn ñoà vaø noùi vaøi neùt vò trí nöôùc Vieät Nam treân theá giôùi. - HS laøm vieäc vôùi SGK. + Nöôùc ta xöa kia laø moät vuøng ñaát ntn? * Vì sao caûnh quan xöa kia laïi raát caàn thieát ñoái vôùi ngöôøi toái coå ? - Nhöõng daáu tích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu treân ñaát nöôùc ta ? - GV treo löôïc ñoà – 1HS leân xaùc 1. Nhöõng daáu tích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu ? - Dấu tích là cái còn lại của thời xa xưa, của quá khứ tương đối xa - Đặc điểm người tối cổ vẫn còn dấu tích của loài vượn ( tràn thấp hơi bợt ra sau, xương hàm nhô ra phía trước, có một lớp lông bao phủ …) nhưng đã hoàn toàn đi bằng hai chân, hộp sọ đã phát triển, biết sử dụng và chế tạo công cụ
 • 21. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 ñònh vò trí tìm thaáy daáu tích cuûa ngöôøi toái coå . - HS quan saùt hieän vaät (H18, 19)-> em coù nhaän xeùt gì veà coâng cuï cuûa ngöôøi toái coå, nôi tìm thaáy? + 1 HS nhaéc laïi, vì sao ngöôøi toái coå chuyeån daàn thaønh ngöôøi tinh khoân vaø söï khaùc nhau giöõa ngöôøi tinh khoân – ngöôøi toái coå ? + Ngöôøi tinh khoân treân ñaát nöôùc ta sinh soáng vaøo thôøi gian naøo vaø ôû ñaâu ? - Coâng cuï saûn suaát cuûa Ngöôøi tinh khoân ôû giai ñoaïn naøy coù gì môùi so vôùi Ngöôøi toái coå ? - GV höôùng daãn HS quan saùt H19,20 –so saùnh vaø ruùt ra nhaän xeùt? - HS laøm vieäc SGK. + Nhöõng ñòa ñieåm sinh soáng cuûa Ngöôøi tinh khoân giai ñoaïn phaùt trieån ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu ? - Gv treo baûn ñoà -1HS leân xaùc ñònh vò trí tìm thaáy daáu tích cuûa ngöôøi tinh khoân ôû giai ñoaïn phaùt trieån . + Hs quan saùt hieän vaät phuïc cheá (hình 21,22,23) -> em haõy nhaän xeùt rìu maøi löôõi tieán boä hôn rìu gheø ñeõo ntn ? + Ngoaøi coâng cuï baèng ñaù coøn coù coâng cuï gì? => Gv giaûi thích caâu noùi cuûa Baùc - Daáu tích cuûa ngöôøi toái coå : những chiếc răng của người tối cổ và coâng cuï ñaù gheø ñeõo thoâ sô tìm thaáy ôû : Hang Thaåm Khuyeân, Thaåm Hai(Laïng Sôn). Nuùi Ñoï, Quan Yeân (Thanh Hoùa), Xuaân Loäc (Ñoàng Nai). 2. ÔÛ giai ñoaïn ñaàu, ngöôøi tinh khoân soáng nhö theá naøo ? - Khoaûng 3-2 vaïn naêm, ngöôøi toái coå chuyeån daàn thaønh ngöôøi tinh khoân. Daáu tích tìm thaáy ôû : maùi ñaù Ngöôøm(Thaùi Nguyeân), Sôn Vi (Phuù Thoï), Lai Chaâu, Sôn La, T.Hoùa, Ngheä An. - Coâng cuï chuû yeáu baèng ñaù được ghè đẽo thô sơ coù hình thuø roõ raøng hôn . 3. Giai ñoaïn phaùt trieån cuûa ngöôøi tinh khoân coù gì môùi. - Daáu veát sinh soáng cuûa ngöôøi nguyeân thuûy tìm thaáy ôû : Hoøa Bình, Baéc Sôn, Quyønh Vaên, Haï Long, Baøu Troù. - Coâng cuï ñaù tieán bộ được mài ở lưỡi , ngoaøi ra coâng cuï laøm baèng xöông, söøng, goám.
 • 22. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 Hoà “Daân ta…..Vieät nam” 5. Cuûng coá dặn dò. - Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Gv treo baûng phuï, 1 HS leân ñieàn caùc döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troáng. Caùc giai ñoaïn Thôøi gian xuaát hieän Ñòa ñieåm tìm thaáy Coâng cuï chuû yeáu Ngöôøi toái coå Ngöôøi tinh khoân Ngöôøi tinh khoân phaùt trieån - Daën doø. - Học bài cũ trong vở kết hợp với sgk - Chuaån bò tieát sau. + Tìm hieåu ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta. + Toå chöùc xaõ hoäi thôøi nguyeân thuûy treân ñaát nöôùc ta. ………………………………………………………… Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… TUAÀN 8 Ngày soạn :05/10/2014 Tieát 8 Ngày dạy :08/10/2014 BAØI 9 : ÑÔØI SOÁNG CUÛA NGÖÔØI NGUYEÂN THUÛY TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA
 • 23. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu được sự phát triển của Người tinh khôn so với Người tối cổ trong đời sống vật chất, tổ chức xã hội và đời sống tinh thần. 2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh. Tính trung thöïc khi laøm baøi 3.Tö töôûng : Boài döôõng cho HS yù thöùc lao ñoäng, tinh thaàn coäng ñoàng. HS coù thaùi ñoä nhaän thöùc lòch söû ñuùng ñaén. II. Phương tiện dạy học - GV : Tranh aûnh, hieän vaät phuïc cheá, baûng phuï. - HS : Quan saùt hình 26. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõõ: Daáu tích cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu? Giai ñoaïn ñaàu cuûa ngöôøi tinh khoân soáng ntn? 3.Gới thiệu bài mới :Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về người tinh khôn và người tối cổ trên đất nước ta. Vậy bước phát triển của người tinh khôn với người tối cổ trong đời sống vật chất, tổ chức xã hội và đời sống tinh thần như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học này. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - 1HS nhaéc laïi, ngöôøi nguyeân thuûy thôøi Hoøa Bình, Baéc Sôn, Quyønh Vaên ñaõ bieát laøm nhöõng coâng cuï vaø ñoà duøng gì? * Theo em, vieäc laøm ñoà goám coù gì khaùc so vôùi laøm ñoà ñaù, ïñoà xöông ? - GV noùi caùch laøm ñoà goám vaø cho HS quan saùt ñoà goám. + Nhôø phaùt trieån coâng cuï ngöôøi nguyeân thuûy ñaõ môû roäng saûn suaát ra sao ? * Vieäc phaùt minh ra troàng troït vaø chaên nuoâi coù yù nghóa gì ? => Gv lieân heä thöïc teá hieän nay…. 1. Ñôøi soáng vaät chaát. - Người tinh khôn thường xuyên cải tiến và có được những bước tiến trong chế tác công cụ. + Coâng cuï nhieàu loaïi hình chuû yeáu vaãn laø ñaù: rìu maøi löôõi, bôn, chày ….ngoài ra còn sử dụng xương, tre, sừng … và biết làm đồ gốm - Kinh teá. + Böôùc ñaàu bieát troàng troït, chaên nuoâi -> thöùc aên taêng-> cuoäc soáng oån ñònh. + ÔÛ : Hang ñoäng, maøi ñaù, tuùp leàu. 2. Toå chöùc xaõ hoäi.
 • 24. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - HS nhaéc laïi toå chöùc cuûa ngöôøi toái coå? (baøi 3) - 1HS ñoïc muïc 2 SGK. + Ngöôøi nguyeân thuûy soáng nhö theá naøo ? - Vì sao hoï laïi soáng ôû nhöõng vuøng thuaän tieän? + Chi tieát naøo chöùng toû ngöôøi nguyeân thuyû soáng ñònh cö laâu daøi ôû 1 nôi ? * Vì sao quan heä xaõ hoäi ñöôïc hình thaønh? => Gv veõ sô ñoà vaø giaûi thích cheá ñoä thò toäc maãu heä. * Lieân heä vôùi gia ñình ngaøy nay. - HS quan saùt ñoà phuïc cheá. + Ngoaøi lao ñoäng saûn xuaát ngöôøi nguyeân thuyû coøn bieát laøm gì ? + Ñoà trang söùc ñöôïc laøm baèng gì? - Söï xuaát hieän nhöõng ñoà trang söùc coù yù nghóa gì? - HS quan saùt hình 27 SGKT29. + Ñôøi soáng tinh thaàn cuûa ngöôøi nguyeân thuyû coøn ñöôïc theå hieän ôû maët naøo? *Tuïc choân ngöôøi cheát theo coâng cuï coù yù nghóa gì ? => GV giaûi thích tín ngöôõng, lieân heä ngaøy nay. - Soáng thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện thường ñònh cö laâu daøi ôû 1 soá nôi, -Dân số ngày càng tăng dần hình thành mối quan hệ xã hội. những người cùng huyết thống sống chung với nhau tôn người mẹ lớn tuổi có uy tín làm chủ gọi là thị tộc mẫu hệ -> Ñaây laø xaõ hoäi coù toå chöùc ñaàu tieân. 3. Ñôøi soáng tinh thaàn. - Bieát laøm ñoà trang söùc, voøng tay, chuoãi voøng ñaù….. - Bieát veõ hình moâ taû cuoäc soáng tinh thaàn cuûa mình. - Tuïc choân ngöôøi cheát keøm theo coâng cuï lao ñoäng. - Trong thời nguyên thủy con người đã quan tâm đến đời sống tinh thần qua việc làm đẹp và bày tỏ tình cảm với người chết 5. Cuûng coádặn dò:. - Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp : Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau.
 • 25. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 Theo em, vieäc ngöôøi xöa choân coâng cuï theo ngöôøi cheát coù yù nghóa gì ? a. Vì coâng cuï saûn xuaát ñaõ bò hö hoûng. b. Ngöôøi soáng khoâng duøng coäng cuï cuûa ngöôøi cheát. c. Ngöôøi xöa quan nieäm raèng ngöôøi cheát ôû theá giôùi beân kia vaãn tieáp tuïc lao ñoäng. d. Caâu a vaø b ñuùng. - Daën doø. - Chuaån bò baøi 10 . Söu taàm tranh aûnh veà coâng cuï saûn xuaát vaø ñoà duøng thuoäc vaên hoùa Phuøng Nguyeân - Tìm hieåu yù nghóa cuûa thuaät luyeän kim. *************************** . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 9. Ngày soạn :10/10/2014 Tieát 9 Ngày dạy :15/10/2014 KIEM TRA 1 TIET A. phần trắc nghiệm ( 3 điểm) khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất: Câu 1: Một thiên niên kỉ gồm bao nhiêu năm? A. 10 năm. B. 100 năm. C. 1000 năm. D. 10000 năm. Câu 2: Thời gian hình thành các nước cổ đại phương Đông? A. Khoảng đầu thiên niên kỉ III TCN. B.Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN. C.Cuối thiên niên kỉ III đầu thiên niên kỉ IV TCN. D.Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN. Câu 3: Về hình học các các dân tộc phương Đông thời cổ đại phát minh ra được điều gì?
 • 26. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 A. Sáng tạo ra số điếm từ 1 đến 10, riêng ở Ấn Độ có thêm số 0 B. Tính được số pi bằng 3,16. C. Sử dụng chữ tượng hình để mô phỏng vật thật. D. Sáng tạo ra mẫu chữ cái a, b, c (gồm 26 chữ). Câu 4: Hình thái nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây? A. Xã hội chưa hình thành giai cấp và nhà nước. B.Dân chủ, chủ nô. C.Chiếm hữu nô lệ. D.Xã hội bắt đầu hình thành giai cấp và nhà nước. Câu 5: Người tối được tìm thấy ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai thuộc tỉnh nào ngày nay? A. Lạng Sơn. B. Thanh Hóa. C. Thái Nguyên. D. Yên Bái. Câu 6: Nền văn hóa phát triển Óc Eo từ thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN, ở tỉnh nào? A. Quãng Ngãi. B. An Giang. C. Long An. D. Cần Thơ. Câu 7: Sự tiến bộ của rìu mài so với rìu ghè đẽo là: A. Sắc hơn và cho nâng suất lao động cao hơn. B.Dể mang theo người để cắt gọt các vật khác. C.Dể chế tạo hơn quí hơn. D.Đẹp hơn, gọn nhẹ hơn. Câu 8: Cuộc sống của người tinh khôn có gì khác với Người tối cổ. A. Sống theo từng nhóm nhỏ gọi chung là thị tộc. B.Sống theo bầy đàn. C.Sống đơn lẻ. D.Sống trong hang động, mái đá. Câu 9: Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? A. Biết sử dụng các loại nguyên liệu để chế tác công cụ lao động. B. Biết mài đá và cưa đá. C. Phải trải qua quá trình ghè đẽo. D. Phải trải qua quá trình nhào nặn rồi đem đun cho khô cứng. Câu 10: Vua Hùng đứng đầu nhà nước: A.Đại Việt. B. Đại Cồ Việt. C. Văn Lang. D. Âu lạc. Câu 11: Trong các tư liêu sau đây, tư liệu nào thuộc tư liệu hiện vật. A. Truyện Âu Cơ, Lạc Long Quân. B. Trống đồng, bia đá. C. Truyện Thánh Giống. D. Chữ tượng hình ở ai cập. Câu 12: Thời văn Lang vào ngày tết có tục gì? A. Bánh trưng, bánh giầy. B. Nhuộm răng ăn trầu. C. Xăm mình. D. Thờ các vị thần. B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm ) Câu 1: Học lịch sử dể làm gì? (2đ) Câu 2: Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại cón được sử dụng đến ngày nay? (3đ) Câu3: Em hãy cho biết đời sống vật chất của người tinh khôn so với người tối cổ như thế nào?(2đ) ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 6: A. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ĐÁP ÁN C D B C A B A A D C B A B . Phần Tự Luận: ( 7 điểm ) Câu 1: Học lịch sử để: - Hiểu được cội nguồn dân tộc.( 0,5đ) - Biết được cội nguồn sống của dân tộc.( 0,5đ) - Biết quí trọng những gì mà mình đang có, biết ơn tổ tiên, biết vận dụng vào hiện tại để làm giàu truyền thống dân tộc.( 1 đ)
 • 27. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 Câu 2: những thành tựu được sử dụng đến ngày nay: - Thiên văn và lịch. (0, 75đ) - Mẫu chữ cái a, b, c (26 chữ). (0, 5đ) - Số học và hình học. (0, 5đ) - Các ngành khoa học cơ bản. (0,5đ) - Các tác phẩm văn học, nghệ thuật. (0, 75đ) Câu3 Đời sống vật chất của người tinh khôn: - Thường xuyên cải tiến và đạt được những bước tiến về chế tác công cụ.(0, 5đ) - Từ thời Sơn vi, con người đã biết ghè đẽo các hòn đá cuội thành rìu,...(0, 5đ) - Họ biết dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và biết làm đồ gốm, biết trồng trọt, chăn nuôi,....(1 đ) Lớp Tổng số bài KT Giáo viên dạy ĐIỂM KIỂM TRA Điểm >= 5 Điểm từ 8 đến 10 Điểm dưới 5 Điểm từ 0 đến 3 Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 6A1 37 LÊ XUÂN TRƯỜNG 29 78.4 6 16.2 8 21.6 1 2.7 6A2 38 LÊ XUÂNTRƯỜNG 27 71.1 3 7.9 11 28.9 0 0.0 CỘNG : 75 56 74.7 9 12.0 19 25.3 1 1.3 Nhận xét đánh giá ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… *************************** . Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. TUAÀN 10. Ngày soạn : 20/10/2014 Tieát 10 Ngày dạy : 22/10/2014 CHÖÔNG II. THÔØI ÑAÏI DÖÏNG NÖÔÙC : VAÊN LANG – AÂU LAÏC. BAØI 10 : NHÖÕNG CHUYEÅN BIEÁN TRONG ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ.
 • 28. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp Hs hieåu - Nhận biết được trình độ sản xuất, công cụ của người Việt cổ - Người Việt cổ đã phát minh ra thuật luyện kim - Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước. 2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh lieân heä thöïc teá. 3.Tö töôûng : Naâng cao tinh thaàn saùng taïo trong lao ñoäng. II. Phương tiện daïy hoïc. - GV : Löôïc ñoà moät soá di chæ khaûo coå (töï veõ), tranh aûnh coâng cuï ñaù vaø ñoà ñaù phuïc cheá. - HS : Quan saùt caùc hình 28,29,30 SGK . III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : GV trả bài và nhận xét kết quả bài kiểm tra một tiết của học sinh 3. Giới thiệu bài mới:Người nguyên thủy trên đất nước ta đã không ngừng cải biến minh thông qua lao động. Kỹ thuật chế tác công cụ ngày càng tiến bộ làm nâng cao đời sống kinh tế. 4. Tiến trình dạy học: Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV goïi 1 HS ñoïc muïc 1 SGK + Ñòa baøn sinh soáng cuûa ngöôøi Vieät coå tröôùc ñaây laø ôû ñaâu? Sau môû roäng ra sao? - GV höôùng daãn HS quan saùt hình 28,29,30 vaø ñoà phuïc cheá. + Coâng cuï saûn xuaát cuûa ngöôøi nguyeân thuyû goàm coù nhöõng loaïi naøo? * Kó thuaät cöa xuaát hieän coù yù nghóa gì ? => Gv phaân tích môû roäng :hoa vaên.. + Nhöõng coâng cuï treân ñöôïc tìm thaáy ôû ñaâu ? Vaøo thôøi gian naøo? - Em coù nhaän xeùt gì veà trình ñoä saûn xuaát coâng cuï thôøi ñoù? 1. Coâng cuï saûn xuaát ñaõ ñöôïc caûi tieán nhö theá naøo ? - Người nguyên thủy lúc đầu sinh sống ở các hang động, tiếp tục mở rộng vùng cư trú đến vùng chân núi, khe suối, đất bãi ven sông. - Các di chỉ tìm thấy : Phùng nguyên, Hoa lộc, Lung leng, có niên đại cách ngày nay 4000- 3500 năm.các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều công cụ: rìu đá, bôn đá được mài nhẵn toàn bộ, có hình dáng cân xứng, những loại đồ gốm khác nhau như bình, nồi… .. Gốm thương in hoa văn như hình chữ s nối nhau, đới xứng… - Chế tác công cụ đạt trình độ cao 2. Thuaät luyeän kim ñaõ ñöôïc phaùt minh nhö theá naøo ?
 • 29. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 => Gv nhaán maïnh kó thuaät xöa.. - HS ñoïc ñoaïn ñaàu muïc 2. + Cuoäc soáng cuûa ngöôøi nguyeân thuyû giai ñoaïn naøy ntn? + Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi söï ra ñôøi cuûa thuaät luyeän kim ? - Thuaät luyeân kim ra ñôøi treân cô sôû naøo ? * Taïi sao noùi : Ngheà laøm ñoà goám phaùt trieån taïo ñieàu kieän phaùt minh ra thuaät luyeän kim ? - Vì sao kim loaïi ñoàng ñöôïc söû duïng ñaàu tieân? =>GV giôùi thieäu caùch luyeän kim loaïi ñaàu tieân. * Thuaät luyeän kim ra ñôøi coù yù nghóa gì ? => GV phaân tích – lieân heä thöïc teá ngaøy nay. - GV höôùng daãn HS doïc ñoaïn ñaàu muïc 3. + Nhöõng chi tieát naøo chöùng toû nöôùc ta laø moät trong nhöõng queâ höông cuûa caây luùa nöôùc ? - Trong ñieàu kieän naøo ngöôøi nguyeân thuyû phaùt minh ra ngheà noâng troàng luùa nöôùc? * Vì sao töø ñaây con ngöôøi coù theå ñònh cö laâu daøi ôû ñoàng baèng ven caùc soâng lôùn? => GV lieân heä troàng luùa ngaøy nay.. - Người Phùng nguyên, Hoa lộc phát minh ra thuật luyện kim - Kim loại được dùng đầu tiên là đồng - Thuật luyện kim ra đời đánh dấu bước tiến trong chế tác công cụ sản xuất, làm cho sản xuất phát triển 3. Ngheà noâng troàng luùa nöôùc ra ñôøi ôû ñaâu vaø trong ñieàu kieän naøo ? - Ở các di chỉ Phùng nguyên , Hoa lộc đã tìm thấy lưỡi cuốc được mài toàn bộ và những hạt gạo chaý chứng tỏ nghề nông trồng lúa nước đã ra đời. - Cây lúa được trồng ở đồng bằng ven sông ven biển, thung lũng ven suối - Ý nghĩa :con người sống định cư lâu dài ven các con sông lớn. cuộc sống ổn đinh hơn
 • 30. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 5.Cuûng coá Daën doø. Cuûng coá Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò baûng phuï. Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau. Vì sao con ngöôøi laïi ñònh cö laâu daøi ôû caùc ñoàng baèng ven soâng lôùn ? a. Thuaän lôïi cho ngheà noâng troàng luùa nöôùc. b. Con ngöôøi ñaõ ñuû söùc rôøi khoûi vuøng nuùi, trung du tieán xuoáng ñoàng baèng. c. Do daân soá ngaøy caøng taêng. d. Caû 3 ñeàu ñuùng. .Daën doø. Các em về nhà học bài cũ Đọc trước bài mới : Những chuyển biến vể xã hội ************************ Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... TUAÀN 11 Ngày soạn: 20/10/2014 Tieát 11 Ngày dạy :29/10/2014 BAØI 11 : NHÖÕNG CHUYEÅN BIEÁN VEÀ XAÕ HOÄI. I. Muïc tieâu baøi hoïc.
 • 31. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 1. Kieán thöùc : Giuùp HS hieåu Những biểu hiện về sự chuyển biến xã hội: chế độ phụ hệ dần thay thế cho chế độ mẫu hệ 2. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng bieát nhaän xeùt, so saùnh söï vieäc, böôùc ñaàu söû duïng baûn ñoà. 3. Tö töôûng : Boài döôõng yù thöùc veà coäi nguoàn daân toäc. II. Phương tiện dạy – học. - GV : Löôïc ñoà moät soá di chæ khaûo coå Vieät Nam, tranh aûnh, hieän vaät ñoà ñoàng, goám thuoäc vaên hoùa Ñoâng Sôn. - HS : Quan saùt hình 31, 32, 33, 34 SGK. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 . Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : Em hãy cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước ?. 3. Giới thiệu bài mới : từ những chuyển biến về mặt kinh tế mà các em đã học từ tiết trước dẫn đến những chuyển biến trong đời sống xã hội như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay 4.. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - HS quan saùt T34 SGK vaø phuïc cheá . + Em coù nhaän xeùt gì vieäc ñuùc ñoàng, laøm ñoà goám so vôùi vieäc laøm moät coâng cuï ñaù? + Coù phaûi trong xaõ hoäi ai cuõng bieát ñöùc ñoàng khoâng ? - Gv chia lôùp 4 nhoùm thaûo luaän (5’): Taïi sao noâng nghieäp troàng luùa nöôùc phaùt trieån laïi naûy sinh phaân coâng lao ñoäng? =>Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm traû lôøi – Gv nhaän xeùt, choát yù ñuùng vaø lieân heä hieän nay laøm noâng. 1. Söï phaân coâng lao ñoäng ñaõ ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ? - Noâng nghieäp trồng lúa nước phaùt trieån con người phải chuyên tâm làm một công việc nhất định -> phaân coâng lao ñoäng. + Nöõ : ôû nhaø chaêm soùc con vaø laøm coâng vieäc nhaø, laøm ñoà goám, deät vaûi.. + Nam :Laøm noâng nghieäp, saên baét, ñaùnh caù, cheá taùc coâng cuï…  Söï phaân coâng lao ñoäng theo giôùi tính vaø theo ngheà nghieäp. 2. Xaõ hoäi coù gì ñoåi môùi?
 • 32. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - GV höôùng daãn HS ñoïc muïc 2 SGK. + Caùc laøng baûn ra ñôøi ntn? + Ñieàu kieän naøo xuaát hieän boä laïc? - Vì sao coù söï thay ñoåi töø thò toäc maãu heä-> phuï heä? - Ngöôøi quaûn lí boä laïc phaûi coù yeâu caàu gì? + Ñieàu kieän naøo-> phaân hoaù giaøu –ngheøo? - Em nghó gì veà söï khaùc nhau giöõa caùc ngoâ moä? => Gv nhaán maïnh söï ñoåi môùi trong xaõ hoäi.. - GV höôùng daãn HS quan saùt hình 31, 32, 33, 34 SGK vaø ñoà phuïc cheá. + Em coù nhaän xeùt gì veà coâng cuï thôøi kì naøy? * Taïi sao nhöõng coâng cuï baèng ñoàng ñaõ goùp phaàn taïo neân neàn vaên hoaù phaùt trieån? + Coù nhöõng trung taâm vaên hoaù lôùn naøo? - Nhöõng coâng cuï naøo goùp phaàn taïo neân böôùc chuyeån bieán trong xaõ hoäi ? => GV :giaûi thích theâm vaên hoaù Ñoâng Sôn.. - Từ khi có sự phân công lao động, sản xuất phát triển, cuộc sống con người ngày càng ổn định, ở các đồng bằng ven sông lớn hình thành các chiềng, chạ. Dần hình thành các cụm chiềng, chạ có quan hệ chặt chẽ với nhau được gọi là bộ lạc . - Cheá ñoä phuï heä daàn daàn thay theá cheá ñoä maãu heä. 3. Böôùc phaùt trieån môùi veà xaõ hoäi ñöôïc naûy sinh nhö theá naøo ? - Theá kæ VIII – I TCN nöôùc ta hình thaønh nhieàu neàn vaên hoùa phaùt trieån cao. + Vaên hoùa OÙc eo (An Giang) + Vaên hoùa Sa Quyønh (Quaûng Ngaõi) + Vaên hoùa Ñoâng Sôn (B.Boä vaø B.T.Boä) - Coâng cuï ñoàng thay theá coâng cuï ñaù. - Cö daân laø ngöôøi Laïc Vieät.
 • 33. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 5.Cuûng coá dặn dò: - Cuûng coá: Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò baûng phuï. • Em haõy khoanh troøn yù ñuùng nhaát trong caâu sau : Khi noâng nghieäp giöõ vai troø chuû ñaïo thì : a. Cheá ñoä maãu heä chuyeån daàn sang cheá ñoä phuï heä. b. Cheá ñoä maãu heä xuaát hieän. c. Nam – nöõ bình ñaúng. d. Caû 3 ñeàu ñuùng. • Em haõy ñieàn döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troáng sau. - Khi ñònh cö laâu daøi, con ngöôøi soáng thaønh caùc laøng baûn. Nhieàu laøng baûn hoïp laïi thaønh …………… ……... Ñöùng ñaàu laøng baûn laø………………………………. . - Töø theá kæ VIII ñeán theá kæ I TCN, treân ñaát nöôùc ta ñaõ hình thaønh nhöõng neàn vaên hoùa : - - .Daën doø : - Chuaån bò baøi 12. Tìm hieåu caùc caâu Truyeän Thaùnh Gioùng, Sôn Tinh, Thuûy Tinh -> ruùt ra yù nghóa cuûa caùc caâu truyeän . - Söu taàm tranh aûnh thôøi Huøng Vöông . …………………………………………………………………… Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TUAÀN 12 Ngày soạn: 02/11/2014 Tieát 12 Ngày dạy :05/11/2014
 • 34. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 BAØI 12 : NÖÔÙC VAÊN LANG. I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : HS sô boä naém ñöôïc - Điều kiện ra đời của nước Văn Lang : làm thủy lợi và giải quyết những vấn đề xung đột - Thời gian, địa điểm ra đời, tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang 2. Tö töôûng : Boài döôõng cho HS loøng töï haøo daân toäc vaø tình caûm coäng ñoàng. 3. Kó naêng : Boài döôõng kó naêng veõ sô ñoà moät toå chöùc quaûn lí. II. Phương tiện daïy hoïc. - GV : Sô ñoà boä maùy nhaø nöôùc Vaên Lang, tranh laêng vua Huøng, baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. - HS : Söu taàm trang laêng vua Huøng, quan saùt H 35 SGK. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 . Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : Neâu nhöõng daãn chöùng noùi leân söï phaùt trieån cuûa neàn saûn xuaát thôøi vaên hoùa Ñoâng Sôn ? 3. Giới thiệu bài : Sự phát triển của sản xuất làm xã hội phân hóa giàu nghèo thúc đẩy sự tan rã của xã hội nguyên thủy thay thế vào đó là xã hội có giai cấp và nhà nước. Ở nước ta nhà nước đầu tiên ra đời là nước Văn Lang. Vậy nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ? tổ chức bộ máy nhà nước ra sao ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - Gv goïi 1 HS ñoïc muïc 1 SGK sau chia lôùp 4 nhoùm thaûo luaän (4’) + N1 : Vaøo cuoái theá kæ VIII – ñaàu theá kæ VII TCN ôû ñoàng baèng Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä ñaõ coù nhöõng thay ñoåi gì ? + N2 : Ngheà noâng troàng luùa môû roäng gaëp khoù khaên gì? + N3 : Caâu truyeän Sôn Tinh – Thuûy Tinh noùi leân hoaït ñoäng gì cuûa nhaân daân ta hoài ñoù ? + N4 : Ñeå choáng laïi söï khaéc nghieät cuûa thieân nhieân ngöôøi Vieät Coå luùc ñoù ñaõ laøm gì ? 1. Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo ? - Khoaûng theá kæ VIII-ñaàu theá kæ VII TCN ôû Baéc Boä vaø Baéc Trung Boä daàn daàn hình thaønh nhöõng boä laïc lôùn. Saûn xuaát phaùt trieån, mâu thuẫn giàu với nghèo ngày càng tăng -Vieäc mở rộng nghề nông trồng lúa nước gaëp khoù khaên : thieân tai, luõ luït.cần có người chỉ huy tập hợp nhân dân làm thủy lợi để bảo vệ mùa màng. - Các làng bản khi giao lưu cũng có xung đột. Để có cuộc sống yên ổn cần chấm rứt các xung đột đó
 • 35. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 => Heát thôøi gian ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy – nhoùm khaùc boå sung – Gv nhaän xeùt, choát yù. - GV höôùng daãn HS quan saùt H31, 32 SGK . + Em coù suy nghó gì veà vuõ khí trong hình veõ ? - Thöû lieân heä vuõ khí aáy vôùi truyeän Thaùnh Gioùng ? + Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøo? - Gv xaùc ñònh treân baûn ñoà haønh chính Vieät Nam veà ñòa baøn cö truù cuûa cö daân Vaên Lang. + 1HS leân xaùc ñònh laïi? + Em coù nhaän xeùt gì veà ñòa baøn cö truù cuûa cö daân Vaên Lang ? - Ñaëc ñieåm cuûa boä laïc Vaên Lang ntn ? - 1 HS ñoïc ñoaïn 2 SGK “döïa vaøo theá maïnh….Vaên Lang” + Vaäy nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc thaønh laäp ntn ? * Söï tích Aâu Cö – Laïc Long quaân noùi leân ñieàu gì ? =>GV môû roäng 18 vua huøng theo cha truyeàn con noái.. - Gv höôùng daãn HS ñoïc muïc 3 SGK. + Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå chöùc ntn ? - HS traû lôøi GV keû ghi sô ñoà leân baûng. 2. Nhaø nöôùc Vaên Lang thaønh laäp. - Boä laïc Vaên Lang cö truù ven soâng Hoàng töø Haø taây -.Phuù Thoï. - Laø boä laïc giaøu coù, huøng maïnh coù thuû lónh taøi gioûi. - Khoaûng theá kæ VII TCN , ở vùng Gia Ninh ( Phú Thọ ), có vị thủ lĩnh dùng tài năng khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là hùng vương, đóng đô ở Bạch Hạc , đặt tên nước là Văn Lang 3.Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo ? - Caû nöôùc chia laøm 15 boä, vua naém giöõ moïi quyeàn haønh trong nöôùc. - Chính quyeàn goàm : Trung öông vaø ñòa phöông. - Ñôn vò haønh chính : Nhaø nöôùc -> boä -> laøng, chaï(coâng xaõ). + Vua ñöùng ñaàu nhaø nöôùc. + Giuùp vua : Laïc haàu, laïc töôùng(ñöùng ñaàu caùc boä). + Ñöùng ñaàu chieàng chaï laø Boà Chính .  Nhà nước Văn Lang chưa có pháp luật và quân đội. Toå chöùc nhaø
 • 36. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 * 1 HS leân giaûi thích laïi sô ñoà nhaø nöôùc Vaên Lang. - Em coù nhaän xeùt gì veà toå chöùc nhaø nöôùc ñaàu tieân naøy? - GV höôùng daãn HS quan saùt H 35- >moâ taû veà ñeàn Huøng? nöôùc ñôn giaûn, sô khai. 5 Cuûng coá : Baøi taäp taïi lôùp : Gv chuaån bò tröôùc baûng phuï. Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau. Nhaø nöôùc Vaên Lang ra ñôøi trong hoaøn caûnh: a. Maâu thuaãn giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo ñaõ naûy sinh. b. Giaûi quyeát xung ñoät giöõa caùc boä laïc Laïc Vieät. c. Nhu caàu trò thuûy, baûo veä muøa maøng. d. Caû 3 ñeàu ñuùng. * Em haõy ñieàn vaøo choã troáng trong sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vaên Lang.(Gv chuaån bò sô ñoà oâ troâng baûng phuï) .Daën doø . - Chuaån bò baøi 13 : Quan saùt hình 36, 37, 38 SGKT 38, 39. - Tìm nhöõng bieåu bieän phaùt trieån noâng nghieäp, thuû coâng nghieäp, ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..................................... ............................................................................................................................................................................. .. TUAÀN 13. Ngày soạn :10/11/2014 Tieát 13 Ngày dạy :12/11/2014 BÀI 13: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG. I. Muïc tieâu baøi hoïc.
 • 37. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 1. Kieán thöùc : Laøm cho HS hieåu,đời sống vật chất và tinh thần của người Văn Lang 2. Kó naêng : Reøn luyeän theâm nhöõng kó naêng lieân heä thöïc teá, quan saùt hình aûnh vaø nhaän xeùt. 3.Tö töôûng : Böôùc ñaàu giaùi duïc loøng yeâu nöôùc vaø yù thöùc veà vaên hoùa daân toäc. II. Ñoà duøng daïy hoïc. - GV : Tranh troáng ñoàng, photo tranh coâng cuï ñoàng. Truyeän coå tích…, baûng phuï. - HS : Quan saùt caùc hình 36, 37, 38 SGKT 38, 39, caùc tranh trang 34. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 . Ổn định lớp: 2 .Kiểm tra baøi cuõ : Nhaø nöôùc Vaên Lang ñöôïc toå chöùc ntn ? 3. Giới thiệu bài mới: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về sự ra đời và tổ chức bộp máy nhà nước của nước Văn Lang. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn Lang 4. Tiến trình dạy học: Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV cho HS quan saùt H 33. + Em cho bieát ngöôøi daân sôùi ñaát gieo caáy baèng coâng cuï gì ? + Coâng cuï ñoù coù taùc duïng ntn ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ? - Khi luùa vaø rau quaû trôû thaønh nguoàn soáng chính thì cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ntn? - HS quan saùt hình 36, 37, 38 SGK . + Qua hình em thaáy caùc ngheà naøo phaùt trieån nhaát ? - HS quan saùt troáng ñoàng Ngoïc Luõ vaø moâ taû ? * Vieäc tìm thaáy troáng ñoàng ôû nhieàu nôi trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi theå hieän ñieàu gì ? => GV lieân heä troáng ñoàng TQ, 1. Noâng nghieäp vaø caùc ngheà thuû coâng. a. Noâng nghieäp. - Văn Lang là một nước nông nghiệp. lúa gạo là lương thực chính, Ngoài ra cư dân còn trồng khoai, đậu, bầu, bí… - Ngheà chaên nuoâi, ñaùnh caù và các nghề thủ công như làm gốm, dệt vải, đóng thuyền phaùt trieån. - Ngheà luyeän kim đạt trình độ cao, cư dân bắt đầu biết rèn sắt 2. Ñôøi soáng vaät chaát cuûa cö daân Vaên Lang.
 • 38. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 Inñoâneâxia,… - Gv phaân tích ñeå HS thaáy ñöôïc ñôøi soáng vaät chaát laø gì. - 1HS ñoïc muïc 2 SGK. + Vì sao cö daân Vaên lang ôû nhaø saøn? + Cö daân Vaên Lang ñi laïi baèng gì laø chuû yeáu? Vì sao? + Thöùc aên chính cuûa ngöôøi Laïc Vieät coå vaø chuùng ta hieän nay laø gì? - Coù ñieåm gì khaùc nhau veà cheá bieán thöùc aên? => Gv môû roäng phong tuïc aên traàu, nhuoäm raêng.. + Trang phuïc cuûa cö daân Vaên Lang coù gì khaùc so vôùi chuùng ta ? => GV môû roäng trang phuïc ngaøy leã….höôùng daãn HS quan saùt hình 38 vaø nhaän xeùt? * Qua caùch aên maëc, ôû, ñi laïi em coù nhaän xeùt gì? - GV phaân tích ñeå HS hieåu tinh thaàn laø gì: yù nghó, tình caûm.. - GV cho HS quan saùt tranh hoa vaên treân maët troáng Ñoàng -> HS moâ taû vaø nhaän xeùt? + Xaõ hoäi Vaên Lang chia thaønh maáy taàng lôùp ? ñôn vò moãi taàng lôùp xaõ hoäi ra sao ? => GV giaûi thích ñôn vò caùc taàng lôùp… => Gv giaûi thích ngoâi sao giöõa maët - Aên : Côm, rau, thòt, caù…biết làm nắm cá, dùng gừng làm gia vị - Nhaø ôû : Nhaø saøn mái cong hình thuyền, hay hình mui thuyền làm bằng gỗ, tre nứa.. - Ñi laïi : Chuû yeáu baèng thuyeàn. - Maëc : Ñaøn oâng ñoùng khoá, ñaøn baø maëc vaùy,thích đeo đồ trang sức vào ngày lễ như vòng tay, khuyên tai, đội mũ lông chim.. 3. Ñôøi soáng tinh thaàn cuûa cö daân Vaên Lang coù gì môùi ? - Xã hội chia làm nhiều tầng lớp khác nhau: người quyền quý, dân tự do, nô tì, sự phân biết giữa các tầng lớp chua sâu sắc - Thường tổ chức leã hoäi vui chôi. - Phong tuïc : aên traàu, nhuoäm raêng, goùi baùnh tröng, baùnh giaày. - Tín ngöôõng : thôø cuùng, tuïc choân ngöôøi cheát
 • 39. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 troáng töôïng tröng maët trôøi 5. Cuûng coádăn dò : - Cũng cố: Baøi taäp taïi lôùp. GV chuaån bò baûng phuï tröôùc. Em haõy ñieàn döõ lieäu coøn thieáu vaøo oâ troáng . - Ngöôøi Laïc Vieät gieo caáy treân …………………………………….......... - Hoï xôùi ñaát ñeå gieo caáy chuû yeáu baèng coâng cuï………………………………….. - Löông thöïc chính cuûa ngöôøi Laïc Vieät laø……………………………………….Ngoaøi ra coøn coù……………………… - Laøng, chaï thöôøng quaây tuï ôû ……………………………………….. - Cö daân Vaên Lang ñi laïi chuû yeáu baèng phöông tieän ……………………………………………….. - Em haõy giaûi thích vì sao laïi ñi laïi baèng phöông tieän ñoù……………………………………… -. Daën doø. - Chuaån bò baøi 14 : Tìm hieåu hoaøn caûnh ra ñôøi nhaø nöôùc Aâu Laïc. - Taäp veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc Aâu Laïc. - Nhöõng neùt thay ñoåi cuûa nhaø nöôùc Aâu Laïc so vôùi nhaø nöôùc Vaên Lang. ********************* RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TUAÀN 14: Ngày soạn 24/11/2014 Tieát 14 : Ngày dạy :19/11/2014 BÀI 14: NƯỚC ÂU LẠC. (T1) I. Muïc tieâu baøi hoïc.
 • 40. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 1. Kieán thöùc : Giuùp HS naém diễn biến chính trong cuộc kháng chiến chống quân Tần. Hieåu ñöôïc hoàn cảnh ra đời nước Âu Lạc, sự tiến bộ trong sản xuất của cư dân Âu lạc. 2. . Kó naêng : Boài döôõng kó naêng nhaän xeùt, so saùnh, böôùc ñaàu tìm hieåu veà baøi hoïc lòch söû 3.Tö töôûng : Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, yù thöùc caûnh giaùc ñoái vôùi keû thuø . II. Ñoà duøng daïy hoïc. - GV : Baûn ñoà khaùng chieán choáng Taàn, tranh aûnh photo troáng ñoàng Ñoâng Sôn vaø thaønh Coå Loa. - HS : Ñoïc vaø quan saùt hình 39, 40. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 . Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : Haõy ñieåm laïi nhöõng neùt chính veà ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa cö daân Vaên Lang? 3. Giới thiệu bài mới: Năm 221 TCN, nhà Tần thống nhất Trung Quốc sâu đó cho quân tiết đánh xuống phía Nam để mở rộng lãnh thổ. cư dân Âu việt và Lạc việt đã đoàn kết đánh bại quân Tần và xây dưng nhà nước mới. Qúa trình đó diễn ra như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - Qua phim, chuyeän keå..em bieát gì veà nhaø Taàn ? - GV giôùi thieäu sô qua veà nhaø Taàn. + Tình hình nöôùc ta cuoái theá kæ III TCN ntn ? + Nöôùc Vaên Lang bò nhaø Taàn xaâm löôïc trong hoaøn caûnh naøo? - Khi quaân Taàn xaâm löôïc ngöôøi Taây Aâu vaø Laïc Vieät ñaõ laøm gì? + Keát quaû cuoäc khaùng chieán ntn? => Gv nhaán maïnh tinh thaàn chieán ñaáu cuûa ngöôøi Taây Aâu – Laïc Vieät.. - HS hoaït ñoäng ñoäc laäp (5’) tìm caùc yù sau. + Hoaøn caûnh daãn ñeán söï ra ñôøi 1. Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Taàn xaâm löôïc ñaõ dieãn ra ntn ? - Naêm 218 TCN nhaø Taàn môû roäng bôø coõi xuoáng phía Nam . - Naêm 214 TCN ñaùnh phía Baéc Vaên Lang.nơi người Lạc Việt và người Âu việt cùng sồng với quan hệ gần gũi từ lâu đời - Kháng chiến bùng nổ , thủ lĩnh người Âu Việt bị giết, nhưng nhân dân Âu việt và Lạc Việt không đầu hàng. Họ tôn Thục Phán làm tướng , ngày ở trong rừng đêm ra đánh giặc - kết quả đáng bại quân Tần, kháng chiến thắng lợi vẻ vang 2. Nöôùc Aâu Laïc ra ñôøi. - Naêm 207 TCN Thuïc Phaùn hôïp nhaát Taây Aâu vaø Laïc Vieät laäp nöôùc Aâu Laïc, hieäu An Döông Vöông,
 • 41. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 nhaø nöôùc Aâu Laïc? + Nhöõng vieäc laøm cuûa Thuïc Phaùn sau thaéng lôïi ? + Vì sao An Döông Vöông choïn kinh ñoâ Phong Kheâ Coå Loa ? - Heát thôøi gian HS traû lôøi – Gv nhaän xeùt, keát luaän. - GV treo khung sô ñoå toû chöùc boä maùy nhaø nöôùc leân baûng – HS leân ñieàn hoaøn thaønh sô ñoà. - Em coù nhaän xeùt gì veà boä maùy nhaø nöôùc Aâu Laïc ? - GV höôùng daãn HS so saùnh toå chöùc nhaø nöôùc Vaên Lang – Aâu Laïc ? - 1HS ñoïc muïc 3 SGK. + Ñaát nöôùc ta cuoái thôøi Huøng Vöông ñaàu thôøi ADV coù nhöõng bieán ñoåi gì? + Cho HS quan saùt hình photo: löôõi caøy Ñoâng Sôn vaø Coå Loa -> Em so saùnh löôõi caøy naøo cho naêng xuaát cao hôn ? + Nhaän xeùt söï phaùt trieån noâng nghieäp cuûa nhaø nöôùc Aâu Laïc ? + Keå teân caùc ngheà thuû coâng phaùt rieån maïnh ôû thôøi Huøng Vöông? - HS tieáp tuïc quan saùt hình löôõi caøy, muõi teân -> nhaän xeùt caùc ngheà thuû coâng thôøi Aâu Laïc ? Taïi sao coù söï tieán boä naøy ? * Töø söï tieán boä noâng nghieäp , thuû coâng nghieäp -> xaõ hoäi Aâu Laïc ntn ? ñoùng ñoâ ôû Phong Kheâ (Coå Loa- Ñoâng Anh-Haø Noäi) - Toå chöùc nhaø nöôùc gioáng nhö nhaø nöôùc Vaên Lang nhöng chaët cheõ hôn, quyeàn löïc vua cao hôn. 3. Ñaát nöôùc thôøi Aâu Laïc coù gì thay ñoåi. a. Noâng nghieäp. - Löôõi caøy ñoàng caûi tieán vaø dung phoå bieán. - Luùa gaïo, rau cuû nhieàu hôn, chaên nuoâi, ñaùnh caù, saên baét phaùt trieån. b. Thuû coâng nghieäp . - Caùc ngheà thuû coâng như làm gốm dệt... coù nhieàu tieán boä. - Xaây döïng vaø luyeän kim phaùt trieån nhaát.đạt trình độ kỹ thuật cao c. Xaõ hoäi. - Phaân chia taàng lôùp trong xaõ hoäi saâu saéc hôn.
 • 42. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 5Cuûng coá : Baøi taäp taïi lôùp. Gv chuaån bò tröôùc baûng phuï.- Em haõy khoanh troøn yù ñuùng trong caâu sau. • Tröôùc hoïa ngoaïi xaâm, ngöôøi Taây AÂu vaø Laïc Vieät hoïp nhau laïi ñeå töï veä baèng caùch. a. Khaùng chieán laâu daøi, ñaùnh du kích (ngaøy choán vaøo röøng, ñeâm ra ñaùnh giaëc). b. Ñaùnh nhanh, thaéng nhanh. c. Taïm hoøa hoaõn vôùi giaëc. d. Caû 3 yù treân ñeàu ñuùng. - Vieát döõ lieäu coøn thieáu vaøo choã troáng. • Ai laõnh ñaïo cuoäc khaùng chieán choáng Taàn thaéng lôïi ? ........................... • Teân nöôùc AÂu Laïc coù yù nghóa laø ……………………………………………………………………… • Ñaát nöôùc AÂu Laïc coù thay ñoåi gì veà kinh teá – xaõ hoäi ? ………………………………………………………………… Daën doø. - Chuaån bò baøi 15: Nghieân cöùu sô ñoà khu thaønh Coå Loa. - Tìm hieåu chuyeän Mî Chaâu – Troïng Thuûy. ************************* Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TUAÀN 15 Ngày soạn :22/11/2014 Tieát 15 Ngày dạy : 26/11/2014 BÀI 15 : NƯỚC ÂU LẠC .(T2) I. Muïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS mô tả được thành cổ Loa và giá trị của nó,diễn biến chính của cuộc kháng chiến, nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc
 • 43. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 2. Kó naêng : So saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa nhaø nöôùc Vaên Lang vaø Aâu Laïc. 3. Tö töôûng : Giaùo duïc HS yù thöùc caûnh giaùc, loøng yeâu nöôùc . II. Ñoà duøng daïy hoïc. - GV : Löôïc ñoà choáng xaâm löôïc Trieäu Ñaøvaø sô ñoà thaønh Coå Loa, aûnh ñeàn thôø An Döông Vöông. - HS : Nghieân cöùu sô ñoà thaønh Coå Loa, tìm hieåu truyeän Mî Chaâu – Troïng Thuûy. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1 . Ổn định lớp: 2. Kiểm tra baøi cuõ : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân xaâm löôïc ñaõ dieãn ra ntn ? 3.. Giới thiệu bài mới: Sau khi thành lập nước Âu Lạc An Dương Vương đã có nhiều biện pháp xây dựng đất nước hùng mạnh, nhưng tại sao nước Âu lạc vẫn sụp đổ khi Triệu Đà tấn công ? Chúng ta cùng tìm hiểu 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - Gv söû duïng sô ñoà thaønh Coå Loa moâ taû. - Taïi sao goïi laø thaønh Coå Loa ? + Thaønh ñöôïc xaây döïng baèng vaät lieäu gì ? vaø caáu truùc ntn ? => GV lieân heä chuyeän chieác noû thaàn. + Thaønh kieân coá vaø lôïi haïi ra sao? - Cho 1 HS leân moâ taû laïi . * Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc xaây döïng coâng trình thaønh Coå Loa vaøo theá kæ III – II TCN ôû nöôùc Aâu Laïc ? - HS hoaït ñoäng ñoäc laäp (2’) tìm hieåu 4. Thaønh Coå Loa vaø löïc löôïng quoác phoøng - An Döông Vöông cho xaây thaønh Coå Loa ôû Phong Kheâ . + Thaønh có 3 vòng khép kín chu vi 16.000 m như hình trôn ốc + Caùc voøng thaønh ñeàu coù haøo bao quanh roäng töø 10 – 30 m. - Bên trong thành nội là nơi ở và làm việc của vua và các lạc hầu lạc tướng  Laø moät coâng trình được xây dựng khi trình độ kỹ thuật còn thấp kém thì Cổ loa là một biểu tượng đáng tự hào của văn minh Việt cổ. 5. Nhaø nöôùc Aâu Laïc suïp ñoå
 • 44. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 caùc boä phaän quaân ñoäi vaø trang bò vuõ khí ? + Löïc löôïng quoác phoøng ñöôïc toå chöùc ntn ? + Döïa vaøo ñaâu ta bieát ñöôïc hoï trang bò noû ? * Ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa nhaø nöôùc Vaên Lang vaø Aâu Laïc ? - Gv söû duïng löôïc ñoà giôùi thieäu höôùng tieán ñaùnh cuûa Trieäu Ñaø vaøo Aâu Laïc (181 – 180 TCN). * Vì sao quaân Trieäu Ñaø laïi thaát baïi ? + Sau khi thaát baïi Trieäu Ñaø coù aâm möu gì ? - Truyeän Mî Chaâu – Troïng Thuûy ñaõ noùi leân ñieàu gì ? + Vì sao An Döông Vöông thaát baïi ? - Söï thaát baïi cuûa ADV ñeå laïi cho ñôøi sau baøi hoïc gì? => giaùo duïc yù thöùc caûnh giaùc ñoái vôùi keû thuø. - HS quan saùt ñeàn thôø An Döông Vöông -> laäp ñeàn thôø theå hieän ñieàu gì ? trong hoaøn caûnh naøo ? - Năm 207 tcn, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã cắt đất 3 quận lập nên nước Nam Việt, rồi đem quân xướng đánh Âu Lạc - Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt đã daanhs bại quân Nam Việt - Sau ñoù Trieäu Ñaø xin giaûi hoøa vaø tìm caùch chia reõ noäi boä nöôùc ta -> 179 TCN ñaùnh Aâu Laïc -> nöôùc ta rôi vaøo aùch ñoâ hoä cuûa Trieäu Ñaø. - Nguyeân nhaân : chuû quan khoâng ñeà phoøng.nộ bộ mất đoàn kết. 5. Cuûng coádặn dò : Caâu hoûi cuûng coá. - Cuûng coá:
 • 45. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 - Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc xaây döïng thaønh Coå Loa cuûa An Döông Vöông ? - Quaân daân AÂu Laïc ñaõ nhieàu laàn ñaùnh baïi caùc cuoäc taán coâng cuûa quaân Trieäu Ñaø laø do ? - Vì sao An Döông Vöông bò thaát baïi trong cuoäc chieán ñaáu choáng quaân xaâm löôïc Trieäu Ñaø?ø .Daën doø. - Hoïc kó ñeà cöông oân taäp, naém laïi kieán thöùc ñaõ hoïc töø ñaàu naêm. - Xem laïi baøi taäp vaø caâu hoûi cuoái baøi – chuaån bò thi HKI. ********************** Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………........................................ Tuần 16 Ngày soạn:01/12/201 Tieát 16 Ngày dạy :03/12/2014 BAØI 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I VAØ II.
 • 46. TRƯỜNG THCS- THPT TÀ NUNG Giáo án lịch sử lớp 6 năm học 2014-2015 I. M uïc tieâu baøi hoïc. 1. Kieán thöùc : Giuùp HS cuûng coá nhöõng kieán thöùc veà lòch söû daân toäc töø khi coù con ngöôøi xuaát hieän treân ñaát nöôùc ta ñeán thôøi ñaïi Vaên Lang – Aâu Laïc. Naém nhöõng neùt chính veà tình hình xaõ hoäi vaø nhaân daân thôøi Vaên Lang – Aâu Laïc, coäi nguoàn daân toäc. 2. Kó naêng : Reøn kó naêng khaùi quaùt söï kieän, tìm ra nhöõng ñieåm chính, bieát thoáng keâ caùc söï kieän coù heä thoáng . 3.Tö töôûng : Cuûng coá yù thöùc vaø tình caûm vôùi Toå quoác, vôùi neàn vaên hoùa daân toäc. II. Chuaån bò. - GV : Löôïc ñoà caùc di chæ khaûo coå Vieät Nam, moät soá tranh aûnh coâng cuï lieân quan ñeán baøi hoïc. - HS : Söu taàm ca dao, truyeän keå coù lieân quan ñeán nguoàn goác daân toäc – phong tuïc taäp quaùn. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1. Kiểm tra baøi cuõ : Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ? 2. Dạy – học baøi môùi. a. Giới thiệu bài mới:Chúng ta đã tìm hiểu xong chương I và II của lịch sử bViệt Nam.Hôm nay chúng ta cùng nhau hệ thống lại kiến thức đã học trong hai chương này b. Nội dung và phương pháp Hoaït ñoäng cuûa GV- HS Noäi dung kieán thöùc caàn ñaït - GV cho HS hoaït ñoäng ñoäc laäp 5’ tìm hieåu . + ñòa ñieåm, thôøi gian, hieän vaät cuûa söï xuaát hieän con ngöôøi ñaàu tieân ? - GV keû saün sô ñoà noäi dung caùc coät treân baûng phuï-1 HS leân laøm. - Gv nhaän xeùt, söûa sai. - GV cho HS leân chæ löôïc ñoà nhöõng daáu tích con ngöôøi. 1. Daáu tích cuûa söï xuaát hieän nhöõng ngöôøi ñaàu tieân treân ñaát nöôùc ta ? Ñòa ñieåm Thôøi gian Hieän vaät Hang Thaåm Khuyeân Thaåm Hai(L.Sôn) Haøng chuïc vaïn naêm Chieác raêng ngöôøi toái coå Nuùi Ñoï (Thanh Hoùa) 40 -30 vaïn naêm Coâng cuï ñaù gheø ñeõo thoâ sô Hang keùo leøng (L. Sôn) 4 vaïn naêm Nhöõng maûnh xöông traùn cuûa ngöôøi tinh khoân Phuøng Nguyeân (P.Thoï), Hoa Loäc (T.Hoùa), Ñ.Nai… 4000 – 3500 naêm Nhieàu coâng cuï ñoàng thau