Giao an vat li 7 ca nam

NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
Ph©n phèi ch¬ng tr×nh VËt Lý 7
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt)
TuÇn PPCT Tªn bµi (Néi dung)
1 1 Nhaän bieát aùnh saùng – Nguoàn saùng vaø vaät saùng
2 2 Söï truyeàn aùnh saùng
3 3 Öùng duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng
4 4 Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng
5 5 Aênh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng
6 6
Thöïc haønh: Quan saùt vaø veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông
phaúng
7 7 Göông caàu loài
8 8 Göông caàu loõm
9 9 Oân taäp toång keát chöông I: Quang hoïc
10 10 Kieåm tra
11 11 Nguoàn aâm
12 12 Ñoä cao cuûa nguoàn aâm
13 13 Ñoä to cuûa nguoàn aâm
14 14 Moâi tröôøng truyeàn aâm
15 15 Phaûn xaï aâm – Tieáng vang
16 16 Choáng oâ nhieãm tieáng oàn
17 17 Oân taäp toång keát chöông II: Aâm hoïc
18 18 Kieåm tra hoïc kì I
Häc kú II - 18 tuÇn ( 17 tiÕt)
20 19 Nhieãm ñieän do coï xaùt
21 20 Hai loaïi ñieän tích
22 21 Doøng ñieän – nguoàn ñieän
23 22 Chaát daãn ñieän vaø chaát caùch ñieän – Doøng ñieän trong kim loaïi
24 23 Sô ñoà maïch ñieän – Chieàu doøng ñieän
25 24 Taùc duïng nhieät vaø taùc duïng phaùt saùng cuûa nguoàn ñieän
26 25
Taùc duïng töø, taùc duïng hoaù hoïc vaø taùc duïng sinh lí cuûa doøng
ñieän
27 26 Oân taäp
1
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
28 27 Kieåm tra 1 tieát
29 28 Cöôøng ñoä doøng ñieän
30 29 Hieäu ñieän theá
31 30 Hieäu ñieän theù giöõa hai ñaàu duïng cuï doøng ñieän
32 31
Thöïc haønh: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi
ñoaïn maïch noái tieáp.
33 32
TH: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn
caïch song song
34 33 An toaøn khi söû duïng ñieän
35 34 Oân taäp toång keát chöông III: Ñieän hoïc
36 35 Kieåm tra hoïc kì II
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
ch¬ng I : quang häc
TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng Nguån s¸ng vËt
s¸ng
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
- B»ng thÝ nghiÖm, häc sinh nhËn thÊy : Muèn nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng th×
¸nh s¸ng ®ã ph¶i truyÒn vµo m¾t ta ; ta nh×n thÊy c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ
c¸c vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta.
- Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. Nªu ®îc thÝ dô vÒ nguån s¸ng vµ
vËt s¸ng.
2- Kü n¨ng
- Lµm vµ quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ
vËt s¸ng.
3- Th¸i ®é
- Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm quan s¸t hiÖn tîng khi chØ nh×n thÊy vËt
mµ kh«ng cÇm ®îc, vµ trong ho¹t ®éng nhãm.
II. chuÈn bÞ
• hép kÝn bªn trong cã bãng ®Ìn vµ pin
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv.. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§ 1 :T×m hiÓu khi nµo ta nhËn
biÕt
®îc ¸nh s¸ng
- Yªu cÇu HS ®äc SGK ®Ó tr¶ lêi
c©u hái trong c¸c trõ¬ng hîp ®· cho
trêng hîp nµo m¾t ta nhËn biÕt ®-
îc ¸nh s¸ng ?
- Tõ ®ã tr¶ lêi c©u hái C1 SGK
- Qua c©u hái d· t×m hiÓu h·y
chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç
trèng trong kÕt luËn ?
* H§ 2 : Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn nµo
ta nh×n thÊy vËt
- Ta ®· biÕt nh×n thÊy ¸nh s¸ng khi
nµo vËy muèn nh×n thÊy mét vËt
th× ph¶i cã ®iÒu kiÖn g× ? ta
sang phÇn II
- Cho HS ®äc SGK vµ quan s¸t
h×nh 1.2a , 1.2b
- GV híng dÉn vµ ph¸t dông cô cho
c¸c nhãm quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C2 ?
- HD ®Æt m¾t gÇn èng
- Nguyªn nh©n nh×n thÊy tê giÊy
tr¾ng ?
- ¸nh s¸ng kh«ng ®Õn m¾t cã
nh×n thÊy tê giÊy kh«ng ?
- Qua C2 h·y tr¶ lêi c©u hái ®iÒn tõ
®Ó cã kÕt luËn ?
* H§ 3 : Ph©n biÖt nguån s¸ng vµ
vËt s¸ng
- Yªu cÇu ®äc c©u hái SGK ®Ó
tr¶ lêi c©u hỏi C3
- Tõ ®ã ®iÒn vµo kÕt luËn SGK
- VËy vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng lµ g× ?
Nguån s¸ng lµ g× ? lÊy vÝ dô minh
ho¹ ?
* H§ 4 : VËn dông
I / NhËn biÕt ¸nh s¸ng
* Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm
- HS ®äc vµ tr¶ lêi
- Trêng hîp 2 vµ 3 m¾t ta nhËn biÕt ®îc
¸nh s¸ng
C1 .M¾t ta nhËn biÕt ®îc cã ¸nh s¸ng cã
®iÒu kiÖn gièng nhau lµ : Cã ¸nh s¸ng
vµ më m¾t nªn ¸nh s¸ng lät vµo m¾t.
- KÕt luËn : M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh
s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta
II / Nh×n thÊy mét vËt
* ThÝ nghiÖm
- HS ®äc, quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm ®Ó
tr¶ lêi c©u hái.
C2 . Ta nh×n thÊy m¶nh giÊy tr¾ng trong
trêng hîp h×nh 1.2a ®Ìn s¸ng
V× cã ®Ìn t¹o ra ¸nh s¸ng, ¸ng s¸ng chiÕu
®Õn trang giÊy tr¾ng, ¸ng s¸ng tõ trang
giÊy tr¾ng ®Õn m¾t ta th× nh×n thÊy
trang giÊy tr¾ng.
- KÕt luËn : Ta nh×n thÊy mét vËt
khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo
m¾t ta.
III / Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng
C3.-VËt tù ph¸t ra ¸nh s¸ng : D©y tãc
bãng ®Ìn.
-VËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng do vËt kh¸c
chiÕu tíi : Tê giÊy tr¾ng
- KÕt luËn :
D©y tãc bãng ®Ìn tù nã ph¸t ra ¸nh
s¸ng gäi lµ nguån s¸ng.
D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t s¸ng vµ m¶nh
giÊy tr¾ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng tõ vËt kh¸c
chiÕu vµo nã gäi chung lµ vËt s¸ng
IV/ VËn dông
C4. – B¹n Thanh ®óng v× ¸nh s¸ng ®Ìn
3
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí, vËn dông
kiÕn thøc ®· häc tr¶ lêi c©u hái
vËn dông SGK
pin kh«ng chiÕu vµo m¾t nªn m¾t
kh«ng nh×n thÊy ®îc.
C5. – Khãi gåm c¸c h¹t nhá li ti, c¸c h¹t
nµy ®îc chiÕu s¸ng vµ trë thµnh vËt
s¸ng. ¸nh s¸ng tõ c¸c h¹t nµy truyÒn tíi
m¾t.
- C¸c h¹t xÕp gÇn liÒn nhau n»m trªn
®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng t¹o thµnh vÖt
s¸ng m¾t nh×n thÊy.
4- Cñng cè (3’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Häc bµi, ®äc “Cã thÓ em cha biÕt”.
5. D¨n dß (1’)- Lµm bµi tËp 1.1 ®Õn 1.5 SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............................
---------------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 2: Sù truyÒn ¸nh s¸ng
I/ môc tiªu
1- KiÕn thøc
- BiÕt lµm thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®îc ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng.
- Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng.
- BiÕt vËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµo x¸c ®Þnh ®êng th¼ng
trong thùc tÕ.
- NhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña ba lo¹i chïm s¸ng.
2- Kü n¨ng
• Bíc ®Çu biÕt t×m ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng b»ng thùc
nghiÖm.
• BiÕt dïng thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm chøng l¹i mét hiÖn tîng vÒ ¸nh s¸ng.
3- Th¸i ®é
• Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm
• BiÕt vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng.
II/ chuÈn bÞ
èng nhùa cong, èng nhùa th¼ng
• nguån s¸ng dïng pin
• mµn ch¾n cã ®ôc lç nh nhau
4
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
• ®inh ghim m¹ mò nhùa to
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv.tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
• HS1 : -Khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng ? Khi nµo ta nh×n thÊy vËt ?
-Gi¶i thÝch hiÖn tîng nh×n thÊy vÖt s¸ng trong khãi h¬ng ?
• HS2 : Ch÷a bµi tËp 1.2 vµ 1.1 SBT ?
7A:..................................................................7B................................................
..............
7C:...................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1 : Nghiªn cøu t×m hiÓu quy
luËt cña ®êng truyÒn ¸nh s¸ng
- ¸nh s¸ng ®i theo ®êng cong hay
gÊp khóc ? Nªu ph¬ng ¸n thÝ
nghiÖm ?
- Chóng ta cïng lµm TN
- GV ph¸t dông cô thÝ nghiÖm cho
c¸c nhãm yªu cÇu tõng HS quan s¸t
d©y tãc bãng ®Ìn qua èng th¼ng
vµ qua èng cong ®Ó tr¶ líi C1 SGK
- Kh«ng cã èng th¼ng th× ¸nh s¸ng
cã truyÒn theo ®êng th¼ng
kh«ng ? Nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra?
- GV kÕt luËn suy ra C2 yªu cÇu
®äc vµ híng dÉn lµm TN ®Ó tr¶ lêi
- Víi c¸c m«i trêng trong suèt kh¸c
nh thuû tinh, níc … ta còng cã kÕt
luËn nh trªn
- Mäi vÞ trÝ trong m«i trêng cã tÝnh
chÊt nh nhau gäi lµ m«i trêng ®ång
tÝnh c¸c nhµ b¸c häc ®· rót ra ®Þnh
luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng nh sau :
- yªu cÇu mét vµi HS ®äc sau ®ã
nh¾c l¹i
* H§2 : Nghiªn cøu thÕ nµo lµ tia
s¸ng, chïm s¸ng
I / §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng
- HS nªu ph¬ng ¸n TN
* ThÝ nghiÖm :
- HS ®äc SGK
-HS lµm thÝ nghiÖm
C1. ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng ®Ìn truyÒn
trùc tiÕp ®Õn m¾t ta theo èng th¼ng
-HS nªu ph¬ng ¸n,
-C2 Lµm TN theo híng dÉn cña GV
Ba lç A, B, C th¼ng hµng vËy ¸nh
s¸ng thuyÒn theo ®êng th¼ng
-KÕt luËn : §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng
trong kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng
* §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng :
Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång
tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng
th¼ng
II/ Tia s¸ng vµ chïm s¸ng
- HS ®äc SGK
5
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Cho HS ®äc SGK
- GV th«ng b¸o vµ cho ghi, vÏ h×nh,
biÓu diÔn trªn tÊm b×a
- Thùc tÕ thêng gÆp chïm s¸ng
gåm nhiÒu tia s¸ng. vËy gåm nh÷ng
lo¹i chïm s¸ng nµo ?
- Cho HS ®äc SGK
- GV lµm thÝ nghiÖm t¹o ra ba lo¹i
chïm s¸ng, yªu cÇu quan s¸t vµ tr¶
lêi c©u hái C3 SGK
- GV vÏ h×nh vµ híng dÉn häc sinh
vÏ h×nh vµo vë, ®iÒn tõ thÝch hîp
vµo chç trèng
-GV quan s¸t vµ söa ch÷a cho HS
- VËy chïm s¸ng nh thÕ nµo gäi lµ
chïm s¸ng ph©n k×, héi tô, song
song, h·y biÓu diÔn ?
* H§ 3 : VËn dông
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí
- VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶
lêi C4, C5 SGK
- GV híng dÉn vµ cho häc sinh ghi
bµi ®¸p ¸n ®óng
- Khi ng¾m ph©n ®éi em th¼ng
hµng em ph¶i lµm thÕ nµo ? Gi¶i
thÝch ?
*BiÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia s¸ng
- Quy íc biÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia
s¸ng b»ng mét ®êng th¼ng cã mòi tªn
chØ híng lµ mét tia s¸ng
*Ba lo¹i chïm s¸ng
C3. a) Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia
s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng truyÒn
cña chóng.
b) Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng
giao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng.
c) Chïm s¸ng ph©n k× gåm c¸c tia s¸ng
loe réng ra trªn ®êng truyÒn cña chóng.
III/ VËn dông
C4. ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ph¸t ra ®· truyÒn
®Õn m¾t ta theo ®êng th¼ng.
C5 . - §Æt m¾t sao cho chØ nh×n thÊy
kim gÇn m¾t nhÊt kh«ng nh×n thÊy hai
kim cßn l¹i.
- Gi¶i thÝch : Kim 1 lµ vËt ch¾n s¸ng
cña kim 2, kim 2 lµ vËt ch¾n s¸ng cña
kim 3.
Do ¸/s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng nªn
¸/sáng tõ kim 2, kim 3 bÞ ch¾n kh«ng tíi
m¾t.
4- Cñng cè (3’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Häc bµi, ®äc “ Cã thÓ em cha biÕt ”.
5. D¨n dß (1’)
- Lµm bµi tËp SBT 2.1 ®Õn 2.4
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
Ngµy gi¶ng: ...............................
6
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
Líp:...............................................
TiÕt 3: øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng
¸nh s¸ng
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
- NhËn biÕt ®îc bãng tèi. Gi¶i thÝch ®îc v× sao cã hiÖn tîng nhËt thùc vµ
nguyÖt thùc.
2- Kü n¨ng
- VËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiÖn t-
îng trong thùc tÕ vµ hiÓu ®îc mét sè øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng
¸nh s¸ng.
3- Th¸i ®é
- Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm
II. chuÈn bÞ
• §Ìn pin, pin tiÓu, tÊm b×a, mµn ch¾n
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng ? §êng truyÒn cña ¸nh
s¸ng ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo ? H·y biÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia
s¸ng , BT 2.2 SBT
HS2 : Nªu ba lo¹i chïm s¸ng, BiÓu diÔn trªn h×nh vÏ ?
7A:..................................................................7B................................................
..............
7C:...................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1 : Quan s¸t h×nh thµnh kh¸i
niÖm bãng tèi, bãng nöa tèi
- Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô
TN
- HD : §Ó ®Ìn ra xa ®Ó quan s¸t
bãng ®Ìn râ h¬n, chó ý quan s¸t
vïng s¸ng, tèi ®Ó tr¶ lêi c©u hái
C1
I/ Bãng tèi- bãng nöa tèi
* ThÝ nghiÖm 1 :
- HS ®äc TN, nghiªn cøu vµ lµm thÝ
nghiÖm theo nhãm díi sù HD cña GV®Ó tr¶
lêi c©u hái
C1 . Trªn mµn ch¾n vïng tèi ë gi÷a, vïng
s¸ng ë xung quanh.
- Vïng tèi : Do vËt c¶n nªn kh«ng nhËn ®îc
¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi.
7
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Yªu cÇn tr¶ lêi c©u hái SGK.
- Tõ ®ã ®iÒn côm tõ thÝch hîp
vµo nhËn xÐt
- Yªu cÇu ®äc TN SGK
- HD : Thay 1 bãng ®Ìn b»ng 2
bãng ®Ìn ®Ó t¹o nguån s¸ng
réng, quan s¸t t¬ng tù TN 1 ®Ó
tr¶ lêi C2
- V× sao cã vïng s¸ng hoµn toµn
vµ vïng tèi hoµn toµn, vïng s¸ng
mê ?
- H·y ®iÒn côm tõ thÝch hîp vµo
nhËn xÐt?
*H§2 : H×nh thµnh kh¸i niÖm
nhËt thùc vµ nguyÖt thùc.
- Yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK
- GV kÓ c©u truyÖn gÊu ¨n
mÆt tr¨ng vµ ®éi qu©n La M·.
- NhËt thùc lµ g× ?
- Ban ngµy lóc MÆt Tr¨ng ë
kho¶ng gi÷a Tr¸i §Êt vµ MÆt
Trêi. Bãng tèi cña MÆt Tr¨ng n
trªn Tr¸i §Êt. Lóc nµy ®øng ë
chç bãng tèi ta cã quan s¸t ®îc
MÆt Trêi kh«ng ?
- Yªu cÇu tr¶ lêi C3 ?
- MÆt Tr¨ng ph¶n chiÕu ¸nh
s¸ng MÆt Trêi nªn ban ®ªm ta
- Vïng s¸ng : NhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån
s¸ng chiÕu tíi.
* NhËn xÐt :
Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n cã
mét vïng kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån
s¸ng tíi gäi lµ bãng tèi.
* ThÝ nghiÖm 2 :
- HS lµm TN theo HD
C2 . Vïng tèi : Vïng 1
Vïng ®îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ : Vïng 3
Vïng cßn l¹i : Vïng 2 ( S¸ng h¬n vïng 1, tèi
h¬n vïng 3) – s¸ng mê
- Gi¶i thÝch :
+ Vïng tèi : Hoµn toµn kh«ng nhËn ®îc ¸nh
s¸ng tõ nguån tíi.
+ Vïng s¸ng : NhËn ®îc tÊt c¶ ¸nh s¸ng tõ
c¸c phÇn cña nguån s¸ng chiÕu tíi.
+ Vïng s¸ng mê : NhËn ®îc mét Ýt ¸nh s¸ng
(tõ mét phÇn cña nguån s¸ng chiÕu tíi).
* NhËn xÐt : Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau
vËt c¶n cã vïng chØ nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ
mét phÇn cña nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng nöa
tèi.
II/ NhËt thùc – NguyÖt thùc
1. NhËt thùc: Khi MÆt Tr¨ng n»m trong
kho¶ng tõ MÆt Trêi ®Õn Tr¸i §Êt th× trªn
Tr¸i §Êt xuÊt hiÖn bãng tèi vµ bãng nöa
tèi , ®øng ë chç bãng tèi kh«ng nh×n thÊy
MÆt Trêi gäi lµ nhËt thùc toµn phÇn,
®øng ë chç bãng nöa tèi chØ nh×n thÊy
mét phÇn cña MÆt Trêi gäi lµ nhËt thùc
mét phÇn.
C3. §øng ë n¬i nhËt thùc toµn phÇn ta
kh«ng nh×n thÊy MÆt Trêi. Trêi tèi l¹i v×
lóc ®ã MÆt Tr¨ng che hÕt MÆt Trêi ( vËt
ch¾n ) kh«ng cho ¸nh s¸ng tõ MÆt Trêi
®Õn Tr¸i §Êt.
2. NguyÖt thùc
- PhÝa sau Tr¸i ®Êt kh«ng nhËn ®îc ¸nh
s¸ng MÆt Trêi ( ®iÓm A)
- VÞ trÝ 1 lµ bãng tèi cña Tr¸i §Êt
8
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
nh×n thÊy MÆt Tr¨ng.
- Quan s¸t H3.4 cho biÕt chç
nµo trªn Tr¸i §Êt lµ ban ®ªm ?
- ChØ ra MÆt Tr¨ng ë vÞ trÝ
nµo th× kh«ng nhËn ®îc ¸nh
s¸ng tõ MÆt Trêi, kh«ng nh×n
thÊy MÆt Tr¨ng gäi lµ nguyÖt
thùc ?
- Yªu cÇu tr¶ lêi C4.
* H§ 3 : VËn dông
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí
- Tr¶ lêi vËn dông
- Híng dÉn HS lµm TN ®Ó tr¶
lêi
* Khi MÆt Tr¨ng bÞ Tr¸i §Êt che kh«ng ®îc
MÆt Trêi chiÕu s¸ng n÷a, lóc ®ã ta kh«ng
nh×n thÊy MÆt Tr¨ng gäi lµ hiÖn tîng
nguyÖt thùc.
C4. MÆt Tr¨ng ®øng ë vÞ trÝ 1 th× cã
nguyÖt thùc, vÞ trÝ 2 th× Tr¨ng s¸ng.
II/ VËn dông
C5.MiÕng b×a c¸ng gÇn mµn ch¾n th× vïng
bãng nöa tèi cµng thu hÑp, khi miÕng b×a
s¸t mµn ch¾n th× vïng bãng nöa tèi hµu nh
mÊt h¼n chØ cßn bãng tèi.
C6. – Bãng ®Ìn sîi ®èt ( d©y tãc ) : Nguån
s¸ng hÑp nªn phÝa sau quyÓn s¸ch lµ vïng
tèi.
- Bãng ®Ìn èng : Nguån s¸ng réng nªn
phÝa sau quyÓn s¸ch cã mét vïng tèi vµ
vïng nöa tèi
4- Cñng cè (3’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Lµm bµi tËp SBT
5. D¨n dß (1’)
- Lµm l¹i TN víi miÕng b×a, quyÓn s¸ch
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
- TiÕn hµnh ®îc TN ®Ó nghiªn cøu ®êng ®i cña tia s¸ng ph¶n x¹ trªn g¬ng.
BiÕt x¸c ®Þnh
tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi, gãc ph¶n x¹. Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng.
- BiÕt øng dông ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ó ®æi híng ®êng truyÒn ¸nh
s¸ng theo mong muèn.
2- Kü n¨ng
9
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- BiÕt lµm TN, ®o gãc, quan s¸t ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ®Ó t×m ra quy
luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
3- Th¸i ®é
- Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm
II. chuÈn bÞ
• G¬ng ph¼ng. Nguån s¸ng t¹o tia s¸ng Thíc ®o ®é,Tê giÊy, hép vu«ng
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
• HS1: H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng nhËt thùc vµ nguyÖt thùc?
• HS2: KiÓm tra vë bµi tËp
7A:................................................................
7B..............................................................
7C:...................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
* H§1: Nghiªn cøu s¬ bé t¸c dông
cña ¸nh s¸ng
- Cho HS soi g¬ng
- ThÊy hiÖn tîng g× trong g¬ng ?
- GV th«ng b¸o KN ¶nh cña vËt
trong g¬ng.
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1
- VËy ¸nh s¸ng tíi g¬ng th× ®i tiÕp
nh thÕ nµo ?
*H§3 : h×nh thµnh kh¸i niÖm ph¶n
x¹ ¸nh s¸ng vµ ®Þnh luËt
- Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô, GV
giíi thiÖu dông cô vµ HD HS lµm
TN.
- GV chØ ra tia tíi, tia ph¶n x¹
- ¸nh s¸ng ®Õn g¬ng ph¼ng sau ®ã
cßn cã híng cò n÷a hay kh«ng ?
- GV giíi thiÖu ®êng ph¸p tuyÕn vµ
mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®êng
ph¸p tuyÕn
- Yªu cÇu HS lµm TN, quan s¸t xem
I/ G¬ng ph¼ng
* Quan s¸t
- HS lµm theo HD cña GV
- H×nh ¶nh cña mét vËt quan s¸t ®îc
trong g¬ng gäi lµ ¶nh cña vËt t¹o bëi g-
¬ng.
C1. VËt nh½n bãng, ph¼ng ®Òu cã thÓ
lµ g¬ng ph¼ng vÝ dô : TÊm kÝnh, tÊm
kim lo¹i, mÆt níc ph¼ng….
II/ §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
* ThÝ nghiªm :
- HS lµm TN theo HD
- SI : Tia tíi ; IR : Tia ph¶n x¹
- VÏ h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái
S N R
I
HiÖn tîng ¸nh s¸ng ®Õn g¬ng ph¼ng bÞ
®æi híng gäi lµ hiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng.
1. Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng
10
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng
nµo
- HD : §Æt tê giÊy trïng víi mÆt
ph¼ng chøa tia tíi vµ ®êng ph¸p
tuyÕn sau ®ã thay ®æi mÆt
ph¼ng tê giÊy quan s¸t xem cã h-
øng ®îc tia ph¶n x¹ kh«ng
- Tõ TN h·y ®iÒn kÕt luËn SGK ?
- Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vÒ gãc
tíi vµ gãc ph¶n x¹ SGK
- H·y dù ®o¸n vÒ sè ®o cña gãc
ph¶n x¹ so víi gãc tíi ?
- HD HS lµm TN vµ ®o gãc tíi, gãc
ph¶n x¹ so s¸nh ®iÒn vµo b¶ng kÕt
qu¶.
- Tõ TN h·y ®iÒn tõ vµo kÕt luËn.
- KÕt luËn trªn còng ®óng víi c¸c
m«i trêng trong suèt kh¸c.
- Yªu cÇi ®äc 2 kÕt luËn SGK, ®ã
lµ néi dung ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng
- Yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK .
GV vÏ vµ HD HS vÏ theo.
- Yªu cÇu HS vÏ tia ph¶n x¹ ë C3
- HD : Muèn vÏ tia ph¶n x¹ ta ph¶i
biÕt ®iÒu g× ?
- H·y ®o gãc tíi ®Ó vÏ tia ph¶n x¹
sao cho gãc tíi b»ng gãc ph¶n x¹ ?
- Cho HS lµm C4
- HD : b) VÏ tia ph¶n x¹ th¼ng ®øng
tõ díi lªn
nµo ?
C2 .IN : §êng ph¸p tuyÕn
- HS lµm theo HD
* KÕt luËn :
Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng
víi tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn
2. Ph¬ng cña tia ph¶n x¹ quan hÖ thÕ
nµo víi ph¬ng cña tia tíi ?
Gãc SIN = i gäi lµ gãc tíi
Gãc NIR = r gäi lµ gãc ph¶n x¹
a) HS dù ®o¸n
b) TN kiÓm tra
Gãc tíi Gãc ph¶n x¹
600
600
450
450
300
300
* KÕt luËn :
Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi.
3. §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
SGK
4. BiÓu diÔn g¬ng ph¼ng vµ c¸c tia s¸ng
trªn giÊy.
S N R
G I
G : G¬ng ph¼ng
SI : Tia tíi
IR : Tia ph¶n x¹
Gãc SIN = i gäi lµ gãc tíi
Gãc NIR = r gäi lµ gãc ph¶n x¹
IN : Ph¸p tuyÕn
C3 . – HS lªn b¶ng vÏ
- HS ®äc ghi nhí
C4. a). HS tù vÏ
b) N R
S
G
I
11
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
VÏ ph¸p tuyÕn lµ ph©n gi¸c cña gãc
hîp bëi tia tíi vµ tia ph¶n x¹
VÏ g¬ng vu«ng gãc víi ph¸p tuyÕn
4- Cñng cè (3’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
5. D¨n dß (1’)
- Häc bµi Lµm bµi tËp SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 5: ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
• Nªu ®îc tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng.
• VÏ ®îc ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc g¬ng ph¼ng.
2- Kü n¨ng
• Lµm ®îc thÝ nghiÖm t¹o ¶nh cña vËt qua g¬ng ph¼ng vµ x¸c ®Þnh ®îc
vÞ trÝ cña ¶nh ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶nh qua g¬ng ph¼ng.
3- Th¸i ®é
• Nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiÖn tîng trõu tîng.
II. chuÈn bÞ
G¬ng ph¼ng. TÊm kÝnh trong. 2 qu¶ pin.
• Tê giÊy.
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra (5’)
HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ? X¸c ®Þnh tia tíi trong h×nh vÏ
?
R
I
12
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
• HS2 : BT 4.1 SBT
7A:..................................................................7B................................................
..............
7C:...................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
* H§1: Nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶ng
t¹o bëi g¬ng ph¼ng
- Yªu cÇu HS ®ọc TN, quan s¸t, lµm
TN theo HD
- Yªu cÇu lµm TN ®Ó nªu nhËn xÐt
+ ¶nh gièng vËt kh«ng ?
+Dù ®o¸n : KÝch thíc ¶nh so víi vËt.
Kho¶ng c¸nh tõ ¶nh ®Õn g¬ng vµ
kho¶ng c¸nh tõ vËt ®Õn g¬ng
- Lµm thÕ nµo ®Ó kتm tra dù ®o¸n
®ã ?
- Yªu cÇu HS lµm C1 SGK ®Ó ®iÒn
kÕt luËn
- VËy ¶nh ¶o lµ g× ?
- V× sao kh«ng høng ®îc ¶nh trªn
mµn ch¾n ? ( HD : ¸nh s¸ng cã
truyÒn qua ®îc g¬ng ph¼ng kh«ng ?
NÕu thay g¬ng ph¼ng b»ng tÊm
kÝnh trong lµm thÝ nghiÖm th× KL
cã ®óng kh«ng ? )
- GV HD rót ra KL ®óng
- VËy ®é lín cña ¶nh so víi vËt th×
sao ?
- GV yªu cÇu ®äc TN
- HD HS lµm TN lu ý ®¸nh dÊu vÞ trÝ
cña qu¶ pin sau tÊm kÝnh ( g¬ng ),
®Æt giÊy ë díi kÝnh, kÎ ®êng th¼ng,
®Æt qu¶ pin ë tríc g¬ng ( vËt ) vµ
qu¶ pin ë sau g¬ng trïng ¶nh trªn ®-
êng th¼ng ®ã.
- Yªu cÇu ®iÒn KL
- Tõ ®ã ®iÒn KL 3 sau khi ®o vµ so
I TÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng
ph¼ng
*ThÝ nghiÖm :
- HS lµm theo HD
NhËn xÐt :
+ So s¸nh ¶nh víi vËt, dù ®o¸n
+ KÝch thíc ¶nh so víi vËt ( b»ng nhau
)
+ Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng vµ
kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng(b»ng
nhau)
- HS nªu ph¬ng ¸n TN
1. ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã
høng ®îc trªn mµn ch¾n kh«ng ?
C1. – HS lµm TN
* KÕt luËn :
¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng
kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n, gäi lµ
¶nh ¶o.
2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña vËt
kh«ng
- HS ®äc TN
C 2:- Lµm TN theo HD
* KÕt luËn : §é lín cña ¶nh cña mét vËt
t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cña
vËt.
3. So s¸nh kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm
cña vËt ®Õn g¬ng vµ kho¶ng c¸ch tõ
annhr cña ®iÓm ®ã ®Õn g¬ng.Dïng TN
13
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
s¸nh
( do HD lµm gép )
* H§2 : Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh
bëi
g¬ng ph¼ng.
- Yªu cÇu ®äc C4 vµ lµm theo
- GV gäi HS lªn b¶ng lµm tõng bíc
nh HD SGK
+ a) LÊy ®èi xøng
+ b) Theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng. kÐo dµi hai tia ph¶n x¹ gÆp
nhau t¹i S’
- Yªu cÇu ®iÒn KL
- HD : §iÓm giao nhau cña hai tia
ph¶n x¹ xuÊt hiÖn ë ®©u ?
-¶nh cña mét vËt qua g¬ng ph¼ng lµ
g×
H§ 3 : VËn dông
- Lµm C5, C6 SGK
ë H 5.3 ®Ó dù ®o¸n.
* KÕt luËn : §iÓm s¸ng vµ ¶nh cña nã
t¹o bëi g¬ng ph¼ng c¸ch g¬ng ph¼ng
mét kho¶ng b»ng nhau.
II/ Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g-
¬ng ph¼ng.
- HS ®äc
- Lªn b¶ng lµm theo HD
C4 :
* KÕt luËn : Ta nh×n thÊy ¶nh ¶o S’
v×
c¸c tia ph¶n x¹ lät vµo m¾t cã ®êng
kÐo dµi ®i qua ¶nh S’
.
* ¶nh cña mét vËt lµ tËp hîp ¶nh cña
tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn vËt.
III/ VËn dông
C5 :
C6:Bãng c¸i th¸p ë díi níc chÝnh lµ ¶nh
Cña th¸p qua g¬ng ph¼ng lµ m¾t níc
4- Cñng cè (3’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí
5. D¨n dß (1’)
- Häc bµi Lµm bµi tËp SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 6: Thùc hµnh: ( LÊy ®iÓm 15 phót )
Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g-
¬ng ph¼ng
I. môc tiªu
14
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
1- KiÕn thøc - X¸c ®Þnh ®îc ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng
2- KÜ n¨ng - Lµm thùc hµnh vµ b¸o c¸o thùc hµnh
3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm
II. ChuÈn bÞ
+ G¬ng ph¼ng + MÉu b¸o c¸o thùc hµnh + Bót ch× + Thíc ®o ®é
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
Iv. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- æn ®Þnh
2- KiÓm tra
• HS1 : Nªu c¸ch vÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng ?
7A:................................................................
7B..............................................................
7C:...................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1 : thùc hµnh
- Cho HS ®äc C1
- HD HS lµm TN nh SGK
- PhÇn vÏ ¶nh ®Ó sau vÏ vµo b¸o
c¸o
- Cho HS ®äc C2
- HD : §Æt g¬ng lªn cao trªn ®Çu
®Õm c¸c b¹n nh×n thÊy trong g-
¬ng, sau ®ã ®a g¬ng ra xa ®Õm
c¸c b¹n nh×n thÊy trong g¬ng råi
rót ra KL
- Yªu cÇu lµm C4 trªn b¸o c¸o
* H§2 : B¸o c¸o thùc hµnh
- GV ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh,
yªu cÇu HS lµm b¸o c¸o theo c¸
nh©n
- Thang ®iÓm
( 1 ®iÓm )
( 1 ®iÓm )
( 3 ®iÓm )
I/ Néi dung thùc hµnh
1.X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng
ph¼ng
C1: HS lµm theo nhãm díi sù HD cña GV
2. X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng
ph¼ng
C2 : Lµm thÝ nghiÖm lÇn lît ®Ó rót ra
kÕt luËn vÒ bÒ réng vïng nh×n thÊy cña
g¬ng ph¼ng
C3 : HS lµm TN theo HD
C4: ( MÉu b¸o c¸o )
II/ MÉu b¸o c¸o thùc hµnh
1. X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng
ph¼ng
a) §Æt bót ch× song song víi g¬ng
§Æt bót ch× vu«ng gãc víi g¬ng
b) VÏ h×nh
(a) (b)
15
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Thu bµi, nhËn xÐt
4. §¸nh gi¸ thùc hµnh:
+ ý thøc thùc hµnh cña häc sinh:
+ An toµn khi thùc hµnh:
+ VÖ sinh sau thùc hµnh:
5. D¨n dß (1’)
- Häc bµi Lµm bµi tËp SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............................
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 7: G¬ng cÇu låi
I/ môc tiªu
1- KiÕn thøc
• Nªu ®îc tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi.
• NhËn biÕt ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n
thÊy cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc
• Gi¶i thÝch ®îc c¸c øng dông cña g¬ng cÇu låi
2 - KÜ n¨ng
• Lµm thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tÝnh chÊt ¶nh cña g¬ng cÇu låi.
3- Th¸i ®é
• BiÕt vËn dông c¸c ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra ph¬ng ¸n kiÓm tra
tÝnh chÊt ¶nh cña vËt qua g¬ng cÇu låi.
II/ chuÈn bÞ
• G¬ng cÇu låi
• G¬ng ph¼ng cïng kÝch thíc
• Hai qu¶ pin gièng nhau
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
16
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
*H§1 : ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng
cÇu låi
- Yªu cÇu HS ®äc C1, nªu dông cô
TN
- GV ph¸t dông cô TN, HD HS lµm
TN ®Ó tr¶ lßi C1
- VËy chóng ta lµm TN nh thÕ nµo
®Ó kiÓm tra ¶nh nhá h¬n vËt, ¶nh
¶o?
-GV HD HS lµm TN dïng mµn
ch¾n høng ¶nh ®Ó kÕt luËn ¶nh
¶o. So s¸nh ¶nh qua g¬ng ph¼ng
®Ó kÕt luËn ¶nh nhá h¬n vËt
*H§2 : X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña
g¬ng cÇu låi.
- Muèn so s¸nh ®é réng vïng nh×n
thÊy cña g¬ng ph¼ng vµ g¬ng
cÇu låi cã cïng kÝch thíc ta lµm
nh thÕ nµo ?
- Cho HS lµm TN tr¶ lêi C2
* H§ 3 : VËn dông
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí SGK
- Cho tr¶ lêi vËn dông C3
- GV cã thÓ cho HS quan s¸t vïng
nh×n thÊy ë chç khuÊt víi g¬ng
ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi.
- Yªu cÇu HS vÏ tia ph¶n x¹ trong
trêng hîp ë g¬ng cÇu låi theo ®Þnh
luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
Coi g¬ng cÇu låi lµ mét tËp hîp c¸c
g¬ng ph¼ng nhá ghÐp l¹i víi nhau.
VÏ g¬ng ph¼ng nhá tiÕp xóc víi g-
¬ng cÇu låi
- V× sao g¬ng cÇu låi cã vïng nh×n
thÊy réng h¬n g¬ng ph¼ng cã cïng
kÝch thø¬c, Quan s¸t ®îc chç ®-
êng gÊp khóc
I/ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi
* Quan s¸t:
C1 : HS lµm TN theo nhãm ®Ó tr¶ lêi
1. ¶nh ¶o v× kh«ng høng ®îc trªn mµn
ch¾n
2. ¶nh nhá h¬n vËt
* ThÝ nghiÖm kiÓm tra :
- HS nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra
- Lµm TN nh SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái
* KÕt luËn :
1. Lµ ¶nh ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn
ch¾n.
2. ¶nh nhá h¬n vËt
II/ Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi
*ThÝ nghiÖm :
- HS nªu ph¬ng ¸n tN
- Lµm TN theo nhãm
* KÕt luËn :
Nh×n vµo g¬ng cÇu låi, ta quan s¸t ®îc
mét vïng réng h¬n so víi khi nh×n vµo g-
¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc.
III/ vËn dông
C3: G¬ng cÇu l«id ¬e xe « t«, xe m¸y
gióp ngêi l¸i xe quan s¸t ®îc vïng réng
h¬n ë phÝa sau.
C4: Chç ®êng gÊp khóc g¬ng cÇu låi
gióp ngêi l¸i xe nh×n thÊy ngêi, xe cé vµ
c¸c vËt c¶n bªn ®êng che khuÊt tr¸nh tai
n¹n.
- Do g¬ng cÇu låi lµ tËp hîp c¸c g¬ng
ph¼ng nhá ghÐp l¹i víi nhau, mçi g¬ng
ph¼ng quay ®i mét híng nªn vïng nh×n
thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n g¬ng
ph¼ng cïng kÝch thíc vµ quan s¸t ®îc
chç gÊp khóc.
4- Cñng cè
GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc
17
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Häc bµi lµm bµi tËp SGK
5- D¨n dß - VÏ vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 8: G¬ng cÇu lâm
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
• NhËn biÕt ®îc ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm
• Nªu ®îc tÝnh chÊt cña ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÊu lâm.
• Nªu ®îc t¸c dông cña g¬ng cÇu lâm trong cuéc sèng, trong kü thuËt
2- Kü n¨ng
• Bè trÝ ®îc thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng
cÇu lâm
• Bè trÝ ®îc nguån s¸ng ®Ó t¹o ra chïm tia ph¶n x¹ trªn g¬ng cÇu lâm lµ
chïm song song vµ chïm héi tô
3- Th¸i ®é
• Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm
II. chuÈn bÞ
G¬ng cÇu lâm cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng.
• g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc víi g¬ng cÇu lâm.
• qu¶ pin tiÓu
• bé nguån dïng pin t¹o chïm s¸ng.
• mµn ch¾n cã gi¸ di chuyÓn ®îc.
• ®Ìn pin cã pin
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng
IV. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
• HS1: H·y nªu ®Æc ®iÓm cña ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi?
• HS2: VÏ vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi (Tr×nh bµy c¸ch vÏ)
7A:...............................................................7B...................................................
..............
18
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
7C:.........................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1- Nghiªn cøu ¶nh cña mét vËt
t¹o bëi g¬ng cÇu lâm
nghiÖm
- Gi¸o viªn yªu cÇu ®äc thÝ
nghiÖm, nªu dông cô, c¸ch tiÕn
hµnh.
- GV híng dÉn:
+ b1- Thay c©y nÕn b»ng qu¶
pin, ®Æt qu¶ pin s¸t tríc g¬ng råi
quan s¸t ¶nh
+ b2- Di chuyÓn c©y nÕn tõ
tõ ra xa g¬ng ®Õn khi kh«ng nh×n
thÊy ¶nh n÷a
- Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái c1.
- §Êy lµ ta quan s¸t b»ng m¾t, vËy
lµm thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ®Ó
kiÓm tra?
-Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm,
quan s¸t vµ ®iÒn kÕt luËn.
*H§2- Nghiªn cøu sù ph¶n x¹ ¸nh
s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm
- Nªu c¸c lo¹i chïm s¸ng ®· häc ?
- C¸c chïm s¸ng nµy qua g¬ng cÇu
lâm cho tia ph¶n x¹ nh thÕ nµo ?
- GV híng dÉn: thay ®Ìn pin b»ng
bé nguån, híng dÉn c¸ch ®Æt thÝ
nhgiÖm, lµm thÝ nhgiÖm, quan s¸t
chïm tia ph¶n x¹ vµ nªu ®Æc ®iÓm
cña nã.
- H·y ®iÒn vµo kÕt luËn.
- Yªu cÇu tr¶ lêi c4 SGK.
- Híng dÉn : Do mÆt ë rÊt xa nªn
coi chïm s¸ng tõ mÆt trêi ®Õn g-
¬ng lµ chïm s¸ng song song.
- Lµm thÝ nghiÖm t¬ng tù trªn nh-
I/ ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm
*ThÝ nghiÖm :
- HS ®äc, nªu dông cô, c¸ch tiÕn hµnh,
tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.
C1. ¶nh lín h¬n vËt, ¶nh ¶o.
C2. HS nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm dïng
g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc nh bµi tr-
íc.
- HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm
*KÕt luËn :
§Æt mét vËt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm,
nh×n vµo g¬ng thÊy mét ¶nh ¶o kh«ng
høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt
- Chïm s¸ng song song, chïm s¸ng héi tô,
chïm s¸ng ph©n k×
II/ Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm
1- §èi víi chïm tia tíi song song
*ThÝ nghiÖm
- HS ®äc thÝ nghiªm, nªu dông cô
-HS lµm thÝ nhgiÖm theo nhãm
- C3. Chïm tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm
*KÕt luËn :
ChiÕu mét chïm tia tíi song song lªn
mét g¬ng cÇu lâm, ta thu ®îc mét chïm
tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm ë tríc g-
¬ng.
C4. MÆt trêi ë rÊt xa nªn ¸nh s¸ng tõ
mÆt trêi ®Õn g¬ng lµ chïm s¸ng song
song cho chïm ph¶n x¹ lµ chïm héi tô t¹i
mét ®iÓm tríc g¬ng: V× ¸nh s¸ng mÆt
trêi cã nhiÖt n¨ng nªn vËt ®Ó chç ¸nh
s¸ng héi tô sÏ nãng lªn.
2-§èi víi chïm tia tíi ph©n kú
* ThÝ nghiÖm :
C5. HS lµm thÝ nghiÖm
19
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
ng ta ®iÒu chØnh ®Ìn sao cho cã
chïm tia tíi lµ chïm ph©n kú. Di
chuyÓn bé nguån sao cho thu ®îc
chïn ph¶n x¹ lµ chïm song song.
Tõ thÝ nghiÖm trªn h·y ®iÒn kÕt
luËn ?
* H§ 3 : VËn dông
-Ta vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ
sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu
lâm ®Ó t×m hiÓu ®Ìn pin
- GV híng dÉn c¸c nhãm më pha
®Ìn pin ®Ó HS quan s¸t.
- Pha ®Ìn vµ bãng ®Ìn cã ®Æc
®iÓm g×?
- GV híng dÉn xoay pha ®Ìn ®Ó
®îc chïm ph¶n x¹ song song, yªu
cÇu HS tr¶ lêi C6 SGK
- Yªu cÇu tr¶ lêi C7SGK
* KÕt luËn :
Mét nguån s¸ng nhá S ®Æt tríc g¬ng
cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp, cã thÓ
cho mét chïm tia ph¶n x¹ song song.
III/ VËn dông
* T×m hiÓu cÊu t¹o ®Ìn pin
- Pha ®Ìn gièng nh mét g¬ng cÇu lâm,
bãng ®Ìn ®Æt tríc g¬ng cã thÓ di
chuyÓn ®îc.
C6. Nhê cã g¬ng cÇu lâm trong pha ®Ìn
pin khi bãng ®Ìn pin ë vÞ trÝ t¹o chïm tia
tíi ph©n kú cho chïm tia ph¶n x¹ song
song tËp trung ¸nh s¸ng ®i xa.
C7. Bãng ®Ìn ra xa t¹o chïm tia tíi song
songchïm tia ph¶n x¹ tËp trung t¹i mét
®iÓm.
4- Cñng cè
+ ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm khi ®Æt vËt gÇn s¸t mÆt g¬ng cã nh÷ng tÝnh
chÊt g×?
+ ¸nh s¸ng chiÕu tíi g¬ng cÇu lâm cã nh÷ng tÝnh chÊt g×?
+ H·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña g¬ng ph¶n x¹ trong ®Ìn pin ?
5- D¨n dß - Häc bµi Lµm bµi tËp SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 9: ¤n tËp tæng kÕt ch¬ng 1: Quang
häc
I. môc tiªu
KiÕn thøc - Häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng I : Quang häc
KÜ n¨ng
- BiÕt vËn dông kiÐn thøc ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng liªn quan vµ lµm bµi
tËp
Th¸i ®é - Cã ý thøc häc tËp bé m«n
20
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
II. ChuÈn bÞ
• Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
* H§1 : Tr¶ lêi c©u hái tù kiÓm tra
- GV cho HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u
hái tù kiÓm tra sau ®è nhËn xÐt
vµ söa l¹i.
1. Chän c©u ®óng : Khi nµo ta
nh×n thÊy mét vËt ?
2. TÝnh chÊt ¶nh cña mét vËt t¹o
bëi g¬ng ph¼ng ?
3. §iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo
chç trèng ®Ó ®îc néi dung ®Þnh
luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng.
4. T¬ng tù c©u 3 ®Ó ®îc néi dung
®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.
5. Nªu tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o
bëi g¬ng ph¼ng ?
6. So s¸nh tÝnh chÊt ¶nh cña vËt
t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu
låi suy ra ®iÓm gièng vµ kh¸c
nhau ?
7. VËt ë kho¶ng nµo cña g¬ng
cÇu lâm th× cho ¶nh ¶o, so s¸nh
®é lín c¶u ¶nh vµ vËt ?
8. §Æt ba c©u cã nghÜa trong ®ã
mçi c©u cã 4 côm tõ trong 4 cét
SGK (25)
9. So s¸nh vïng nh×n thÊy cña g-
I/ tù kiÓm tra
1. C
2. B
3. …trong suèt……..®ång tÝnh…… ®êng
th¼ng
4. a) …tia tíi….ph¸p tuyÕn
b)………gãc tíi
5. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng :
- ¶nh ¶o
- §é lín b»ng vËt
- Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng b»ng
kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng
6. ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu
låi cã nh÷ng tÝnh chÊt gièng vµ kh¸c
nhau:
+ Gièng : §Òu lµ ¶nh ¶o
+ Kh¸c : ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng vËt
¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt.
7. Khi vËt ë gÇn g¬ng cÇu lâm cho ¶nh
¶o lín h¬n vËt.
8. ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm kh«ng
høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt.
- ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi kh«ng høng
®îc trªn mµn ch¾n vµ nhá h¬n vËt.
- ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu ph¼ng kh«ng
høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín b»ng vËt.
9. Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng
h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng cã
21
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi cã
cïng kÝch thíc
*H§2 : VËn dông
- Yªu cÇu HS ®äc, cho vÏ
a) VÏ ¶nh ¶o cña mçi ®iÓm s¸ng
t¹o bëi g¬ng ph¼ng.
b) VÏ chïm tia tíi l¬n sau ®ã vÏ
chïm ph¶n x¹ t¬ng øng
c) ®Ó m¾t trong vïng nµo th×
®ång thêi nh×n thÊy c¶ hai ¶nh ?
- C2. GV yªu cÇu ®äc c©u hái,
HD lµm
C3. GV HD HS vÏ tia s¸ng lµ ®êng
truyÒn tõ mçi HS ®Õn nhau, nÕu
kh«ng cã vËt c¶n th× nh×n thÊy
nhau, cã vËt c¶n th× kh«ng nh×n
thÊy nhau.
* H§3 : Trß ch¬i « ch÷
- GV cho hS ch¬i trß ch¬i « ch÷
- Chia thµnh hai ®éi
- §äc c©u hái cho tr¶ lêi
- GV lµm träng tµi
cïng kÝch thíc.
II/ VËn dông
§Ó m¾t trong vïng giíi h¹n bëi hai tia IK
vµ HM th× nh×n thÊy ®ång thêi c¶ ¶nh S’
1
vµ S’
2
C2: ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu
låi, g¬ng cÇu lâm cã nh÷ng tÝnh chÊt:
+ Gièng nhau : §Òu lµ ¶nh ¶o, gièng vËt
+ Kh¸c nhau : ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng ph¼ng
b»ng vËt
¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt
¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm lín h¬n vËt
C3 :
An Thanh H¶i Hµ
An * *
Thanh * *
H¶i * * *
Hµ *
III/ Trß ch¬I « ch÷
v Ë t s ¸ n g
n g u å n g s ¸ n G
¶ n h ¶ o
n g « i s a o
p h ¸ p t u y Õ n
b ã n g t è i
g ¬ n g p H ¼ n g
4- Cñng cè
GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc
5. D¨n dß - VÒ nhµ «n tËp
- Giê sau kiÓm tra 1 tiÕt
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 10: KiÓm tra
I. môc tiªu
22
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
• HS n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng ®Ó vËn dông lµm bµi kiÓm
tra
• Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm tóc trong thi cö.
II. chuÈn bÞ
• §Ò bµi, ®¸p ¸n
iii. ph¬ng ph¸p:
KiÓm tra viÕt
IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- §Ò Bµi
I- Chän ph¬ng ¸n ®óng:
1. Nguån s¸ng cã ®Æc ®iÓm g× ?
A. TruyÒn ¸nh s¸ng ®Õn m¾t ta B. ChiÕu ¸nh s¸ng vËt
xung quanh
C. Ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng D. Tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng
2. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã tÝnh chÊt g× ?
A. Lµ ¶nh ¶o, bÐ h¬n vËt B. Lµ ¶nh thËt, b»ng vËt
C. Lµ ¶nh ¶o, b»ng vËt D. Lµ ¶nh ¶o, lín h¬n vËt
3. Cïng mét vËt ®Æt tríc ba g¬ng( G¬ng ph¼ng, G¬ng cÇu låi, G¬ng cÇu
lâm) c¸ch c¸c g¬ng cïng mét kho¶ng vµ ®Òu cho ¶nh ¶o. G¬ng nµo cho ¶nh
nhá nhÊt?
A. G¬ng ph¼ng C. G¬ng cÇu låi
B. G¬ng cÇu lâm D. Kh«ng g¬ng nµo
4. Ba g¬ng( G¬ng ph¼ng, G¬ng cÇu låi, G¬ng cÇu lâm) cã cïng mét kÝch th-
íc. G¬ng nµo cã vïng nh×n thÊy nhá nhÊt?
A. G¬ng ph¼ng C. G¬ng cÇu låi
B. G¬ng cÇu lâm D. Kh«ng g¬ng nµo
5.Mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ khi tia s¸ng gÆp g¬ng ph¼ng nh
thÕ nµo?
A. Gãc tíi gÊp ®«i gãc ph¶n x¹ B. Gãc tíi lín h¬n gãc
ph¶n x¹
C. Gãc tíi b»ng gãc ph¶n x¹ D. Gãc ph¶n x¹ lín h¬n gãc tíi
6. ChiÕu mét tia s¸ng hîp víi g¬ng ph¼ng mét gãc 350
th× gãc ph¶n x¹ cã gi¸
trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau ?
A. 550
B. 350
C. 450
D. 650
23
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
II- §iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng:
1. Trong níc nguyªn chÊt, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo (1)………......................
2. Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã(2)
…………................................................................
3. ¶nh(3)…….............. .t¹o bëi g¬ng cÇu lâm kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n
4. G¬ng cÇu lâm ®îc g¾n vµo pha ®Ìn xe m¸y ®Ó khi bËt ®Ìn
th×(4)........................................
III/ Tr¶ lêi c©u hái sau :
1. Cho mòi tªn AB ®Æt vu«ng gãc víi g¬ng ph¼ng
a) VÏ ¶nh cña mòi tªn t¹o bëi g¬ng ph¼ng ?
b) VÏ mét tia tíi AI trªn g¬ng vµ mét tia ph¶n x¹ t¬ng øng ? A B
c) §Æt AB nh thÕ nµo th× ¶nh A’
B’
cïng chiÒu víi vËt ?
G
---------------------HÕt----------------------
§¸p ¸n- Thang ®iÓm
I/ Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm
1 - D , 2 – C , 3 – C , 4 – B 5 – C 6 – A
II/ Mçi c©u ®iÒn ®óng 0,5 ®iÓm
1. Th¼ng
2. ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta
3. ¶o
4. ¸nh s¸ng chiÕu réng h¬n vµ xa h¬n.
III/ 6 ®iÓm
1. a) VÏ ®îc ¶nh ( 2®iÓm )
b) VÏ ®îc tia tíi vµ tia ph¶n x¹ t¬ng øng ( 2 ®iÓm )
c)(1 ®iÓm) – vËt AB ®Æt song song víi g¬ng ph¼ng
4. KÕt qu¶ kiÓm tra :
§iÓm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Sè lîng
ChÊt lîng Giái kh¸ TB×nh YÕu KÐm
SL %
5. §¸nh gi¸
ý thøc chuÈn bÞ kiÓm tra :.............................. ý thøc kiÓm
tra :....................................
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
24
A
B
B
A
A
B
B
A
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
Ch¬ng 2 : ©m häc
TiÕt 11: Nguån ©m
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc - Nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña c¸c nguån ©m.
- NhËn biÕt ®îc mét sè nguån ©m thêng gÆp trong cuéc sèng.
2- KÜ n¨ng - Quan s¸t TN kiÓm chøng ®Ó rót ra ®Æc ®iÓm chung cña
nguån ©m lµ dao ®éng.
3- Th¸i ®é Yªu thÝch m«n häc
II. ChuÈn bÞ
Sîi d©y cao su m¶nh, MÈu l¸ chuèi, Trèng, dïi, ¢m thoa, bóa cao su
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
* H§1 : NhËn biÕt nguån ©m
- Yªu cÇu ®äc C1 vµ t¶ lêi
- GV th«ng b¸o vËt ph¸t ra ©m gäi
lµ nguån ©m
- H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån ©m ?
*H§2 : T×m hiÓu ®Æc ®iÓm chung
vÒ nguån ©m
- Cho HS ®äc TN1
- VÞ trÝ c©n b»ng cña gi©y lµ g× ?
- Cho c¸c nhãm lµm TN
- Yªu cÇu tr¶ lêi C3
- GV lµm TN2
- Yªu cÇu quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C4
- HD : VËt nµo ph¸t ra ©m ?
VËt ®ã cã rung ®éng
kh«ng ?
NhËn biÕt b»ng c¸ch nµo ?
I/ NHËn biÕt nguån ©m
C1: HS tù nªu
- VËt ph¸t ra ©m gäi lµ nguån ©m
C2: Trèng, ®µi, ….
II/ C¸c nguån ©m cã chung ®Æc ®iÓm
g× ?
* ThÝ ngiÖm :
1- VÞ trÝ c©n b»ng cña sîi d©y cao su
lµ vÞ trÝ ®øng yªn, n»m trªn ®êng
th¼ng.
-HS lµm TN
C3: D©y cao su rung ®éng vµ nghª ®îc
©m ph¸t ra
2-Gâ vµo thµnh cèc thuû tinh máng
C4: VËt ph¸t ra ©m lµ thµnh cèc thuû tinh
25
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
( ë TN nµy GV cã thÓ thay cèc TT
b»ng trèng vµ dïi )
-Yªu cÇu tr¶ lêi t¬ng tù
- GV th«ng b¸o KN dao ®éng
- Yªu cÇu HS lµm TN3 quan s¸t vµ
tr¶ lêi C5
- Cho ®iÒn KL
H§3- VËn dông
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí
- Cho lµm C6
- T×m hiÓu xem bé phËn nµo dao
®éng ph¸t ra ©m ë mét sè nh¹c
cô ?
Yªu cÇu tr¶ lêi C8
- Cã thÓ cho HS thæi n¾p bót, yªu
cÇu nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra cét
kh«ng khÝ trong èng dao ®éng.
- GV lµm TN ®µn èng nghiÖm, cho
HS quan s¸t vµ tr¶ lêi
VËt ®ã cã dao ®éng
NhËn biÕt : Sõ tay hoÆc ®æ níc vµo
trong cèc thÊy níc dao ®éng.
( VËt ph¸t ra ©m lµ mÆt trèng, mÆt
trèng cã dao ®éng, nhËn biÕt b»ng c¸ch
: §Æt mÈu giÊy lªn mÆt trèng thÊy giÊy
nÈy lªn hoÆc dïng qu¶ cÇu bÊc treo
vµo gi¸ ®Æt s¸t mÆt trèng th× khi ®ã
qu¶ cÇu n¶y lªn )
* Sù rung ®éng ( chuyÓn ®éng) qua l¹i
vÞ trÝ c©n b»ng gäi lµ dao ®éng.
3- HS lµm TN theo nhãm
C5: ¢m thoa cã dao ®éng
KiÓm tra : Dïng qu¶ cÇu treo trªn gi¸
®Æt s¸t vµo mét nh¸nh ©m thoa th× qu¶
cÇu n¶y lªn khi ©m thoa dao ®éng.
KL: Khi ph¸t ra ©m c¸c vËt ®Òu dao ®éng
III/ VËn dông
C6: Tê giÊy : Bóng vµo tê giÊy nã dao
®éng vµ ph¸t ra ©m
L¸ chuèi lµm t¬ng tù hoÆc cuén vµo lµm
kÌn thæi
C7: S¸o : Cét kh«ng kÝ trong èng s¸o
dao ®éng ph¸t ra ©m.
§µn ghi ta: D©y ®µn dao ®éng ph¸t ra
©m.
§µn bÇu: D©y ®µn vµ cét kh«ng khÝ
trong ®µn dao ®éng ph¸t ra ©m.
C8: - HS lµm theo HD cña GV
KiÓm tra : Gi¸n m¶nh giÊy nhá ë trªn
miÖng èng khi thæi th× giÊy dao ®éng.
C9: HS th¶o lu©n tr¶ lêi c©u hái
4- Cñng cè
GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc
- Häc bµi
- §äc cã thÓ em cha biÕt
5- D¨n dß - Lµm bµi tËp SBT vµ ®äc tríc bµi sau
26
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 12: §é cao cña ©m
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc
HS hiÓu ®îc mèi quan hÖ gi÷a dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè, ©m cao,
©m thÊp phô thuéc vµo tÇn sè nh thÕ nµo ?
2- KÜ n¨ng Lµm thÝ nghiÖm rót ra lÕt luËn
3- Th¸i ®é Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm
II. ChuÈn bÞ
• Gi¸ treo TN Hai con l¾c cã l = 20cm vµ l = 40cm §ång hå ®Õm thêi
gian
• Thíc thÐp, Hép gç, §Üa nhùc ®ôc lç, Nguån ®iÖn, MiÕng phim nhùa
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra (3’)
C¸c nguån ©m cã chung nhau ®Æc ®iÓm g× ? H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån
©m ?
7A:................................................................7B..................................................
..............
7C:.................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
* H§1 : T×m hiÓu mèi quan hÖ
gi÷a dao ®éng nhanh, chËm vµ
kh¸i niÖm tÇn sè
- Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô
TN
- GV HD HS t×m hiÓu nh thÕ
nµo lµ mét dao ®éng
- H·y quan s¸t vµ ®Õm sè dao
I/ dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè
* ThÝ nghiÖm 1:
C1:
Con
l¾c
Dao ®éng
nhanh, ch©m
Sè dao
®éng/1s
Sè dao
®éng/1s
27
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
®éng cña tõng con l¾c trong
10s vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng
- GV thuyÕt tr×nh kh¸i niÖm tÇn
sè vµ yªu cÇu HS ghi vë
- Yªu cÇu tr¶ lêi C2 ®Ó ®iÒn tõ
thÝch hîp vµo nhËn xÐt
* H§2 : T×m hiÓu ©m cao
(bæng), ©m thÊp ( trÇm)
- Cho HS ®äc TN2, nªu dông cô
-Yªu cÇu c¸c nhãm lµm TN ®Ó
tr¶ lêi C3
- T¬ng tù TN3 tr¶ lêi C4
- Tõ TN 1,2,3 h·y ®iÒn vµo kÕt
luËn
H§3 VËn dông
- Yªu cÇu ®äc ghi nhí
- Cho lµm C5
- Khi vÆn ®ay ®µn c¨ng nhiÒu,
c¨ng Ýt, th× ©m ph¸t ra cao thÊp
nh thÕ nµo ? TÇn sè lín nhá ra
sao ?
- Trong TN H11.3 th× ch¹m
miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn
vµnh ®Üa vµ hµng lç ë gÇn t©m
®Üa trêng hîp nµo ©m ph¸t ra
cao h¬n ?
a d ® chËm 20 2
b d ® nhanh 30 3
Sè dao ®éng trong 1s gäi lµ tÇn sè
§¬n vÞ cña tÇn ssã lµ hÐc kÝ hiÖu lµ HZ
C2 :* NhËn xÐt : Dao ®éng cµng nhanh
( chËm ) tÇn sè dao ®éng cµng lín (nhá )
II/ ¢m cao (©m bæng), ©m thÊp (©m
trÇm)
* ThÝ nghiÖm 2 :- HS lµm TN
- C3: PhÇn tù do cña thíc dµi dao ®éng
chËm ©m ph¸t ra thÊp
PhÇn tù do cña thíc ng¾n dao ®éng
nhanh ©m ph¸t ra cao
*ThÝ nghiÖm 3 :
C4: Khi ®Üa quay chËm, gãc miÕng b×a
dao ®éng chËm, ©m ph¸t ra thÊp
Khi ®Üa quay nhanh, gãc miÕng b×a
dao ®éng nhanh, ©m ph¸t ra cao
* KÕt luËn : Dao ®éng cµng nhanh
( chËm ), tÇn sè dao ®éng cµng lín ( nhá )
©m ph¸t ra cµng cao (thÊp)
III/ vËn dông
C5: VËt cã tÇn sè 70HZ dao ®éng nhanh
h¬n
VËt cã tÇn sè 50HZ ph¸t ra ©m thÊp h¬n
C6: Khi vÆn d©y ®µn c¨ng nhiÒu th× tÇn
sè dao ®éng lín ©m ph¸t ra cao.
Khi vÆn d©y ®µn c¨ng Ýt th× tÇn sè dao
®éng nhá ©m ph¸t ra thÊp.
C7: Ch¹m miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn
t©m ®Üa ©m ph¸t ra cao h¬n
28
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
4- Cñng cè
- Häc bµi, ®äc cã thÓ em cha biÕt
5- D¨n dß - Lµm bµi tËp SBT
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 13: §é to cña ©m
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc: HiÓu mèi quan hÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng vµ ®é to cña ©m,
biªn ®é cµng lín ©m cµng to
BiÕt ®îc ®¬n vÞ ®é to cña ©m lµ §ªxiben. VËn dông ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái
thùc tÕ
2- KÜ n¨ng: Lµm TN ®Ó rót ra kÕt lu¹n vÒ ®é to cña ©m phô thuéc vµo biªn
®é dao ®éng nh thÕ nµo ?
3- Th¸i ®é : Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm
II. chuÈn bÞ
• Hép gç, ThÐp ®µn håi, Trèng, dïi, Qu¶ cÇu bÊc
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra(5’)
• HS1 : Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®é cao cña ©m vµ tÇn sè ? §¬n vÞ cña
tÇn sè lµ g× ?
• HS2 : BT 12.1, 12.2 SBT
7A:................................................................7B:.................................................
..............
7C:......................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1 : T×m hiÓu mèi quan hÖ
gi÷a ®é to, ®é nhá cña ©m vµ
biªn ®é dao ®éng
I/ ©m to,©m nhá – biªn ®é dao ®éng
* ThÝ nghiÖm 1 :
- HS lµm TN theo nhãm
29
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Yªu cÇu HS ®äc TN, nªu
dông cô TN
- HD : N©ng ®Çu thíc lÖch
khái vÞ trÝ c©n b»ng trong hai
trêng hîp :
+ §Çu thíc lÖch nhiÒu
+ §Çu thíc lÖch Ýt
- Quan s¸t tr¶ lêi C1
GV yªu cÇu ®äc th«ng tin
SGK, gi¶i thÝch kh¸i niÖm biªn
®é dao ®éng
- Tõ ®ã ®iÒn tõ tr¶ lêi C2
- Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô
- HD HS lµm TN theo nhãm
- L¾ng nghe, quan s¸t ®Ó tr¶
lêi C3
Tõ TN 1,2 vµ C1,C2,C3 h·y nªu
mèi quan hÖ gi÷a biªn ®é dao
®éng vµ ®é to cña ©m b»ng
c¸ch ®iÒn vµo kÕt luËn ?
*H§2: T×m hiÓu ®é to cña mét
sè ©m
- Yªu cÇu ®äc SGK
- §é to cña ©m ®îc ®o b»ng
®¬n vÞ g× ?
- Ngìng ®au ( lµm ®au nhøc tai
) lµ bao nhiªu ?
H§3: VËn dông
- Cho tr¶ lêi C4
- So s¸nh biªn ®é dao ®éng
cña ®iÓm M trong 2 trêng hîp
ë h 12.3 SGK ?
- Cho ®äc C6 vµ tr¶ lêi
- H·y íc lîng ®é to cña tiÕng ån
trªn s©n trêng giê ra ch¬i n»m
trong kho¶ng nµo ?
C1:
C¸ch lµm thíc dao
®éng
Dao ®éng
m¹nh, yÕu
¢m to, ©m
nhá
a) N©ng ®Çu thíc
lÖch nhiÒu M¹nh To
b) N©ng ®Çu thíc
lÖch Ýt YÕu Nhá
* §é lÖch lín nhÊt so víi vÞ trÝ c©n b»ng
Cña nã ®îc gäi lµ biªn ®é dao ®éng.
C2: §Çu thíc lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng cµng
nhiÒu (Ýt), biªn ®é dao ®éng cµng lín
(nhá), ©m ph¸t ra cµng to (nhá).
* ThÝ nghiÖm 2 :
C3: Qu¶ cÇu bÊc lÖch cµng nhiÒu (Ýt)
chøng tá biªn ®é dao ®éng cña mÆt trèng
cµng lín (nhá) tiÕng trèng cµng to (nhá).
* KÕt luËn :¢m ph¸t ra cµng to khi biªn ®é
dao ®éng cña nguån ©m cµng lín.
II/ ®é to cña mét sè ©m
- §é to cña ©m ®îc ®o b»ng ®¬n vÞ §ªxiben
( kÝ hiÖu lµ : dB ).
- Ngìng ®au : 130dB
III/ VËn dông
C4: G¶y m¹nh d©y ®µn th× tiÕng ®µn to vµ
biªn ®é lín.
C5: TH ë trªn : Biªn ®é lín
TH ë díi : Biªn ®é nhá
C6: M¸y thu thanh ph¸t ra ©m to th× biªn ®é
dao ®éng cña mµng loa lín, khi ph¸t ra ©m
nhá th× biªn ®é dao ®éng cña mµng loa nhá
C7: Giê ra ch¬i trªn s©n trêng cã tiÕng ån
kho¶ng 70-80dB
30
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
4- Cñng cè
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
5- D¨n dß - Häc bµi, lµm bµi tËp SBT
- §äc cã thÓ em cha biÕt vµ ®äc tríc bµi sau.
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..............................
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 14: M«i trêng truyÒn ©m
I. môc tiªu
1- KiÕn thøc: HS biÕt ®îc ©m truyÒn ®îc trong m«i trêng nµo vµ kh«ng
truyÒn ®îc trong m«i trêng nµo ?
HS so s¸nh ®îc vËn tèc truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng r¾n, láng, khÝ .
2- Kü n¨ng: Lµm TN suy ra sù truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng : R¾n, láng,
khÝ.
3- Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm, trong häc tËp.
II. ChuÈn bÞ
• 2 trång, dïi, 2 qu¶ cÇu bÊc, B×nh níc, ®ång hå
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®é to cña ©m vµ biªn ®é dao ®éng cña ©m ? Khi g¶y
m¹nh d©y ®µn tiÕng ®µn ta hay nhá ? v× sao ?
7A:..............................................................
7B:...............................................................
7C:.................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
*H§1 : T×m hiÓu sù truyÒn ©m
trong c¸c m«i trêng
- Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô,
c¸ch lµm.
I/ m«I trêng truyÒn ©m
* ThÝ nghiªm :
1. Sù truyÒn ©m trong chÊt khÝ
C 1: Qu¶ cÇu bÊc treo gÇn treo gÇn
31
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- HD : §Æt sao cho 2 qu¶ cÇu bÊc
s¸t vµo mÆt trèng trïng t©m cña
trèng.
- VËy trong chÊt khÝ ©m cã truyÒn
®îc kh«ng ? Cßn m«i trêng r¾n th×
sao ?
-Yªu cÇu HS ®äc TN vµ lµm TN H
13.2 SGK
- VËy ©m truyÒn ®Õn tai b¹n C
qua m«i trêng nµo ?
- Trong chÊt láng ©m cã truyÒn ®-
îc qua kh«ng ?
-Yªu cÇu quan s¸t TN cña GV
- Cã nghe ®îc ©m tõ ®ång hå ph¸t
ra kh«ng ? VËy trong chÊt láng ©m
cã truyÒn ®îc qua kh«ng ?
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi C4
- ¢m cã truyÒn ®îc trong ch©n
kh«ng kh«ng ?
- GV th«ng b¸o m«i trêng ch©n
kh«ng lµ m«i trêng kh«ng cã kh«ng
khÝ
- Yªu cÇu ®äc TN SGK
- Tr¶ lêi C5
- H·y ®iÒn vµo KÕt luËn
* H§2 : T×m hiÓu vËn tèc truyÒn
©m trong c¸c m«i trêng
- Yªu cÇu ®äc 5 SGK vµ tr¶ lêi C6
H§3: VËn dông
- Cho tr¶ lêi C7
- LÊy vÝ dô chøng tá ©m truyÒn
qua ®îc m«i trêng chÊt láng
- C9 ?
trèng 2 n¶y ra chøng tá r»ng ©m truyÒn
qua m«i trêng kh«ng khÝ
C2: Biªn ®é dao ®éng cña qu¶ cÇu bÊc
thø 1 lín h¬n biªn ®é dao ®éng cña qu¶
cÇu bÊc thø 2 chøng tá cµng gÇn
nguån ©m th× ©m cµng to, cµng xa
nguån ©m th× ©m cµng nhá.
2. Sù truyÒn ©m trong chÊt r¾n
C3: ¢m truyÒn ®Õn tai b¹n C qua m«i tr-
êng chÊt r¾n
3. Sù truyÒn ©m trong chÊt láng
C4: ¢m truyÒn ®Õn tai qua c¸c m«i trêng
: R¾n, láng, khÝ
4. ¢m cã thÓ truyÒn ®îc trong ch©n
kh«ng hay kh«ng ?
- Ch©n kh«ng l;µ m«i trêng kh«ng cã
kh«ng khÝ
C5: ¢m kh«ng truyÒn qua ®îc ch©n
kh«ng
* KÕt luËn : ¢m cã thÓ truyÒn qua
nh÷ng m«i trêng nh : R¾n, láng, khÝ vµ
kh«ng thÓ truyÒn qua ch©n kh«ng
- ë c¸c vÞ trÝ cµng gÇn (xa) nguån ©m
th× ©m nghe cµng to (nhá)
5. VËn tèc truyÒn ©m
C6: VËn tèc truyÒn ©m trong thÐp lín
h¬n vËn tèc truyÒn ©m trong níc, vËn
tèc truyÒn ©m trong níc lín h¬n vËn tèc
truyÒn ©m trong kh«ng khÝ
II/ VËn dông
C7: ¢m thanh xung quanh truyÒn ®Õn
tai ta nhê m«i trêng kh«ng khÝ
C8: Hai ngêi bëi cã thÓ nãi chuyÖn ®îc
víi nhau
C9: V× ®Êt lµ m«i trêng chÊt r¾n nªn
truyÒn ©m nhanh h¬n m«i trêng kh«ng
khÝ
C10: Kh«ng, v× trong ch©n kh«ng kh«ng
32
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Cho tr¶ lêi C10 truyÒn ®îc ©m
4- Cñng cè (5’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
5- D¨n dß - Häc bµi, lµm bµi tËp SBT
- §äc cã thÓ em cha biÕt vµ ®äc tríc bµi sau
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 15: Ph¶n x¹ ©m – TiÕng vang
i. Môc tiªu
- M« t¶ vµ gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng liªn quan ®Õn tiÕng vang (tiÕng
väng). NhËn biÕt ®îc mét sè vËt ph¶n x¹ ©m tèt (hay hÊp thô ©m kÐm) vµ
vËt ph¶n x¹ ©m kÐm. KÓ tªn mét sè øng dông cña ph¶n x¹ ©m.
- RÌn kh¶ n¨ng t duy tõ c¸c hiÖn tîng thùc tÕ vµ tõ c¸c thÝ nghiÖm.
- Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc vµ vËn dông vµo thùc tÕ.
ii. ChuÈn bÞ
- Tranh vÏ H14.1 (SGK).
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra (5’)
- M«i trêng nµo truyÒn ®îc ©m? M«i trêng nµo truyÒn ©m tèt? LÊy vÝ dô.
- HS2: Ch÷a bµi tËp 13.2 vµ 13.3 (SBT).
7A:................................................................7B:.................................................
..............
7C:.....................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: T×m hiÓu ©m ph¶n x¹ -
TiÕng vang (15ph)
- Yªu cÇu tÊt c¶ HS ®äc kü môc I
(SGK) vµ n¾m ®îc thÕ nµo lµ
tiÕng vang, thÕ nµo lµ ©m ph¶n
x¹.
I. ¢m ph¶n x¹ - TiÕng vang
- C¸ nh©n HS nghiªn cøu SGK ®Ó n¾m
®îc:
+ ¢m déi l¹i khi gÆp mét mÆt ch¾n lµ ©m
ph¶n x¹.
33
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- Th¶o luËn theo nhãm ®Ó tr¶ lêi
C1, C2, C3 vµ phÇn kÕt luËn.
- Híng dÉn HS toµn líp th¶o luËn
c¸c c©u tr¶ lêi cña môc I ®Ó
thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
Chó ý: Víi C1, HS ph¶i nªu ®îc
©m ph¶n x¹ tõ mÆt ch¾n nµo vµ
®Õn tai sau ©m trùc tiÕp 1/15s.
Víi C2: GV chèt l¹i vai trß
khuyÕch ®¹i cña ©m ph¶n x¹ nªn
nghe ®îc ©m to h¬n.
Víi C3: GV chØ ra trêng hîp trong
phßng rÊt lín, tai ngêi ph©n biÖt
®îc ©m ph¶n x¹ víi ©m trùc tiÕp
nªn nghe ®îc tiÕng vang.
H§2: T×m hiÓu vËt ph¶n x¹ ©m
tèt vµ vËt ph¶n x¹ ©m kÐm (5ph)
- Yªu cÇu HS ®äc môc II (SGK)
vµ tr¶ lêi c©u hái:
+ VËt nh thÕ nµo th× ph¶n x¹ ©m
tèt? (VËt nh thÕ nµo th× hÊp thô
©m kÐm?)
+ VËt nh thÕ nµo th× ph¶n x¹ ©m
kÐm?
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4.
H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn
vËn dông (10ph)
- Yªu cÇu HS lµm c¸c c©u C5,
C6, C7, C8.
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn ®Ó
thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
Víi C7: Yªu cÇu HS nãi râ “t” lµ
thêi gian ©m ®i nh thÕ nµo?
Víi C8: Yªu cÇu HS chän vµ gi¶i
thÝch t¹i sao chän hiÖn tîng ®ã.
+ Ta nghe ®îc tiÕng vang khi ©m ph¶n x¹
®Õn tai ta chËm h¬n ©m truyÒn trùc tiÕp
®Õn tai mét kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt
1/15s.
- Th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái
vµ phÇn kÕt luËn.
C1: Nghe thÊy tiÕng vang ë vïng nói, ë
giÕng, ë ngâ hÑp dµi,... V× ta ph©n biÖt
®îc ©m ph¸t ra vµ ©m ph¶n x¹.
C2: Nghe thÊy ©m thanh trong phßng
kÝn to h¬n chÝnh ©m thanh ®ã ë ngoµi
trêi. V× ë ngoµi trêi ta chØ nghe thÊy ©m
ph¸t ra cßn ë trong phßng kÝn ta nghe ®îc
©m ph¸t ra vµ ©m ph¶n x¹ tõ têng cïng
mét lóc ®Õn tai nªn nghe to h¬n.
C3: a) C¶ hai phßng ®Òu cã ©m ph¶n x¹
b) Kho¶ng c¸ch gi÷a ngêi nãi vµ bøc t-
êng ®Ó nghe ®îc râ tiÕng vang lµ: S =
340.1/15.2 = 11,3 (m)
II. VËt ph¶n x¹ ©m tèt vµ vËt ph¶n x¹
©m kÐm
- HS ®äc néi dung môc II (SGK) vµ tr¶ lêi
c¸c c©u hái cña GV
+ VËt ph¶n x¹ ©m tèt ( hÊp thô ©m kÐm)
lµ nh÷ng vËt cøng cã bÒ mÆt nh½n
+ VËt ph¶n x¹ ©m kÐm lµ nh÷ng vËt mÒm,
xèp cã bÒ mÆt gå ghÒ.
+ VËt ph¶n x¹ ©m tèt: MÆt g¬ng, mÆt ®¸
hoa, tÊm kim lo¹i, têng g¹ch.
+ VËt ph¶n x¹ ©m kÐm: MiÕng xèp, ¸o
len, ghÕ ®Öm mót, cao su xèp.
III. VËn dông
- HS lµm c¸c c©u C5, C6, C7, C8
- Th¶o mluËn c¶ líp ®Ó thèng nhÊt c©u
tr¶ lêi
C5: Lµm têng sÇn sïi, treo rÌm nhung ®Ó
hÊp thô ©m tèt h¬n nªn gi¶m tiÕng vang.
¢m nghe ®îc râ h¬n.
C6: Híng ©m ph¶n x¹ ®Õn tai ngêi nghe
nªn nghe râ h¬n.
C7: ¢m truyÒn tõ tµu ®Õn ®¸y biÓn trong
34
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
1/2s. §é s©u cña biÓn lµ:
S = v.t = 1500.1/2 = 750 (m)
C8: a, b, d
4- Cñng cè (5’)
- Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C8 (SGK).
5. D¨n dß - Lµm bµi tËp 14.1 ®Õn 14.6 (SBT).
- T×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 16: Chèng « nhiÔm tiÕng ån
i. Môc tiªu
- Ph©n biÖt ®îc tiÕng ån vµ « nhiÔm tiÕng ån. §Ò ra ®îc mét sè biÖn ph¸p
chèng « nhiÔm tiÕng ån trong nh÷ng trêng hîp cô thÓ. KÓ tªn ®îc mét sè vËt
liÖu c¸ch ©m.
- Kü n¨ng ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån.
- Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc vµ vËn dông vµo thùc tÕ
ii. ChuÈn bÞ
- Tranh vÏ H15.1, H15.2, H15.3 (SGK).
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
HS1: ¢m ph¶n x¹ lµ g×? Nghe ®îc tiÕng vang khi nµo? VËt nµo ph¶n x¹
©m tèt, vËt nµo ph¶n x¹ ©m kÐm?
HS2: Ch÷a bµi tËp 14.4 (SBT).
7A:..............................................................7B:...................................................
..............
7C:....................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: NhËn biÕt « nhiÔm tiÕng ån
(10ph)
- GV treo tranh vÏ H15.1, H15.2,
I- NhËn biÕt « nhiÔm tiÕng ån
- HS quan s¸t tranh, th¶o luËn tr¶ lêi C1
35
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
H15.3 vµ yªu cÇu HS quan s¸t kü
c¸c tranh, th¶o luËn theo nhãm
®Ó tr¶ lêi c©u C1. Gäi ®¹i diÖn
nhãm tr¶ lêi.
- Yªu cÇu HS tù lµm c©u kÕt
lô©n. Gäi mét vµi HS ®äc, HS
kh¸c nhËn xÐt, bæ xung.
- Híng dÉn HS toµn líp th¶o luËn
c¸ch tr¶ lêi C2 ®Ó thèng nhÊt vµ
yªu cÇu ghi vë.
H§2: T×m hiÓu c¸ch chèng «
nhiÔm tiÕng ån (15ph)
- Yªu cÇu HS tù ®äc th«ng tin
môc II (SGK)
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn
nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u C3.
- Gäi ®¹i diÖn tõng nhãm ®äc kÕt
qu¶, ®iÒn vµo chç trèng trong
b¶ng lÇn lît víi tõng trêng hîp.
C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ
xung.
- Nªu lý do vÒ viÖc ®a ra biÖn
ph¸p cña em?
GV ph©n tÝch, bæ xung c¸c biÖn
ph¸p kh¸c.
- Yªu cÇu HS lµm c©u C4 vµ th¶o
luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn
vËn dông (5ph)
- Yªu cÇu HS ®Ò ra c¸c biÖn
ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån cã
thÓ thùc hiÖn víi c¸c trêng hîp
trong H15.2 vµ H15.3.
- Yªu cÇu HS chØ ra trêng hîp
g©y « nhiÔm tiÕng ån gÇn n¬i
m×nh sèng vµ ®Ò ra mét sè biÖn
H15.2: V× tiÕng ån m¸y khoan to, ¶nh h-
ëng ®Õn viÖc gäi ®iÖn tho¹i vµ g©y ®iÕc
tai ngêi thî khoan.
H15.3: V× tiÕng ån to, kÐo dµi g©y ¶nh
hëng ®Õn viÖc häc tËp cña HS
- HS lµm viÖc c¸ nh©n víi phÇn kÕt luËn
KÕt luËn: TiÕng ån g©y « nhiÔm lµ tiÕng
ån to vµ kÐo dµi lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn
søc khoÎ vµ sinh ho¹t cña con ngêi.
- Th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi C2.
C2: Trêng hîp cã « nhiÔm tiÕng ån lµ:
b) Lµm viÖc c¹nh m¸y xay s¸t thãc, g¹o..
d) BÖnh viÖn, tr¹m x¸ ë c¹nh chî.
II- T×m hiÓu biÖn ph¸p chèng « nhiÔm
tiÕng ån
- HS ®äc néi dung môc II (SGK).
- Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi C3
C3: 1) CÊm bãp cßi, gi¶m biªn ®é dao
®éng cña nguån ©m (vÆn nhá tiÕng ®µi,
T.V, l¾p èng x¶ cho xe m¸y,...)
2) Trång c©y xanh.
3) X©y têng ch¾n, bÞt tai, lµm trÇn nhµ t-
êng nhµ b»ng xèp, têng phñ d¹, phñ
nhung, ®ãng cöa,...
- HS tr¶ lêi c©u C4, th¶o luËn ®Ó thèng
nhÊt c©u tr¶ lêi.
C4: a) VËt liÖu dïng ®Ó ng¨n chÆn ©m,
lµm ©m Ýt truyÒn qua: G¹ch, bªt«ng,
gç,...
b) VËt liÖu ph¶n x¹ ©m tèt dïng ®Ó c¸ch
©m: KÝnh, g¬ng, l¸ c©y,...
III- VËn dông
- HS tr¶ lêi C5: t×m ra c¸c biÖn ph¸p
chèng « nhiÔm tiÕng ån.
C5: H15.2: §ãng cöa, gi¶m tiÕng ån cña
m¸y khoan, ngêi thù khoan cÇn ®éi mò
b¶o hé, nót kÝn tai,...
H15.3: X©y têng ch¾n, trång c©y xanh,
®ãng cöa, chuyÓn líp häc hoÆc chuyÓn
chî ®i n¬i kh¸c,...
- Th¶o luËn c©u C6 ®Ó chØ ra mét sè tr-
36
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån. êng hîp g©y « nhiÔm tiÕng ån vµ mét sè
biÖn ph¸p kh¾c phôc.
4- Cñng cè
- Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C6 (SGK).
5- D¨n dß - Lµm bµi tËp 15.2 ®Õn 15.6 (SBT).
- ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc: Quang häc vµ ©m häc chuÈn bÞ thi häc
kú.
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 17: Tæng kÕt ch¬ng 2: ¢m häc
i Môc tiªu
- ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ©m thanh: §Æc ®iÓm nguån ©m, ®é cao cña
©m, ®é to cña ©m, m«i trêng truyÒn ©m, ph¶n x¹ ©m, tiÕng vang, chèng «
nhiÔm tiÕng ån.
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng trong thùc
tÕ vµ biÕt vËn dông kiÕn thøc vÒ ©m thanh vµo cuéc sèng.
ii. ChuÈn bÞ
- HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra vµ chuÈn bÞ phÇn vËn dông.
- GV: KÎ s½n H16.1 vµo b¶ng phô (trß ch¬i « ch÷).
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n
(15ph)
- Yªu cÇu HS ph¸t biÓu lÇn lît c¸c
c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra.
- Híng dÉn HS c¶ líp th¶o luËn vµ
thèng nhÊt c©u tr¶ lêi.
§èi víi c©u 2 vµ c©u 3, cã thÓ yªu
cÇu HS m« t¶ l¹i c¸ch lµm (bè trÝ)
I- Tù kiÓm tra
- HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u hái trong phÇn
tù kiÓm tra. Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt
c©u tr¶ lêi.
1) a- dao ®éng b- tÇn sè...Hz
c- ®ªxiben d- 340m/s
e- 70dB
3) a, b, c
37
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
thÝ nghiÖm hay c¸ch lËp luËn víi
c©u 5.
H§2: Lµm bµi tËp vËn dông (15ph)
- Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n,
tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp trong
phÇn vËn dông.
- Víi c©u 1, 2, 3, yªu cÇu thêi gian
chuÈn bÞ 1 phót.
- Víi c©u 4, yªu cÇu HS th¶o luËn
theo gîi ý:
+ CÊu t¹o c¬ b¶n cña mò nhµ du
hµnh vò trô. T¹i sao hai nhµ du
hµnh vò tô kh«ng thÓ nãi chuyÖn
víi nhau mét c¸ch trùc tiÕp ®îc?
+ Khi ch¹m mò th× nãi chuyÖn ®-
îc. VËy ©m truyÒn ®i qua nh÷ng
m«i trêng nµo?
- Víi c©u 7, yªu cÇu HS x©y dùng
®îc c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm
tiÕng ån. Gi¶i thÝch ®îc t¹i sao l¹i
sö dông biÖn ph¸p ®ã, biÖn ph¸p
®ã cã thùc hiÖn ®îc kh«ng?
H§3: Tæ chøc trß ch¬i « ch÷ (7ph)
- GV gi¶i thÝch trß ch¬i vµ híng
dÉn HS ch¬i.
- Yªu cÇu mét HS lªn dÉn ch¬ng
tr×nh (Cã thÓ chuÈn bÞ mét «
ch÷ kh¸c víi SGK).
5) D
6) a- ... cøng......nh½n. b- ... mÒm......gå
ghÒ
7) b, d
8) B«ng, v¶i, xèp, g¹ch, gç, bªt«ng,...
II- VËn dông
- HS tr¶ lêi phÇn chuÈn bÞ cña m×nh.
Th¶o luËn vµ ghi vë c©u tr¶ lêi ®· thèng
nhÊt.
1. VËt dao ®éng ph¸t ra trong®µn ghi ta lµ
d©y ®µn, trong kÌn l¸ lµ phÇn l¸ bÞ thæi,
trong s¸o lµ cét kh«ng khÝ trong s¸o, trèng
lµ mÆt trèng.
2. C.¢m kh«ng thÓ truyÒn trong ch©n
kh«ng.
3. a) Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn m¹nh,
d©y lÖch nhiÒu khi ph¸t ra tiÕng to. Dao
®éng cña c¸c sîi d©y ®µn yÕu, d©y lÖch
Ýt khi ph¸t ra tiÕng nhá.
b) Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn nhanh
khi ph¸t ra ©m cao. Dao ®éng cña c¸c sîi
d©y ®µn chËm khi ph¸t ra ©m thÊp.
4. TiÕng nãi ®· truyÒn tõ miÖng ngêi nµy
qua kh«ng khÝ ®Õn hai c¸i mò vµ l¹i qua
kh«ng khÝ dÕn tai ngêi kia.
5. Ban ®ªm yªn tÜnh, nghe râ tiÕng vang
cña ch©n m×nh ph¸t ra khi ph¶n x¹ l¹i tõ
hai bªn têng ngâ.
6. A.¢m ph¸t ra ®Õn tai cïng mét lóc víi
©m ph¶n x¹
7. C¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån:
Treo biÓn b¸o cÊm bãp cßi, x©y têng
xung quanh, ®ãng cöa, trßng nhiÒu c©y
xanh, treo rÌm,...
III- Trß ch¬i « ch÷
- HS tham gia trß ch¬i « ch÷. Mçi nhãm
HS cö mét b¹n tham gia, tr¶ lêi ®óng ®îc 2
®iÓm. T×m ®îc tõ hµng däc ®îc 5 ®iÓm
1. Ch©n kh«ng 2. Siªu ©m
3. TÇn sè 4. ¢m ph¶n x¹
5. Dao ®éng 6. TiÕng vang
38
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
7. H¹ ©m
Tõ hµng däc: ¢m thanh
4- Cñng cè – D¨n dß
HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ch¬ng I vµ ch¬ng II
1. §Æc ®iÓm chung cña nguån ©m.
2. §é cao cña ©m (©m bæng, ©m trÇm) phô thuéc vµo yÕu tè nµo?
3. §é to cña ©m phô thuéc vµo yÕu tè nµo? §¬n vÞ ®é to cña ©m?
4. ¢m truyÒn qua nh÷ng m«i trêng nµo? M«i trêng nµo truyÒn ©m tèt?
5. ThÕ nµo lµ ©m ph¶n x¹? Khi nµo ta nghe ®îc tiÕng vang cña ©m?
VËt
nµo ph¶n x¹ ©m tèt? VËt nµo ph¶n x¹ ©m kÐm?
6. Nªu c¸c ph¬ng ¸n chèng « nhiÔm tiÕng ån?
7. §iÒu kiÖn ®Ó nh×n thÊy ¸nh s¸ng, ®iÒu kiÖn ®Ó nh×n thÊy mét
vËt?
8. §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng, ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng?
9. §Æc ®iÓm cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu låi, g¬ng cÇu
lâm?
10. C¸ch vÏ ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng?
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 18 : KiÓm tra häc kú 1
I. Môc tiªu
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS vÒ kiÕn thøc kÜ n¨ng vµ vËn dông.
- RÌn kÜ n¨ng t duy l« gÝc, th¸i ®é nghiÖm tóc trong häc tËp vµ kiÓm tra .
- Qua kÕt qu¶ kiÓm tra, GV vµ HS tù rót ra kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p d¹y
vµ häc.
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng vµ vËn dông vÒ ®iÒu kiÖn nh×n thÊy
mét vËt, ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng, tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi
g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu låi, g¬ng cÇu lâm vµ kÜ n¨ng vÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g-
¬ng ph¼ng, so s¸nh vïng nh×n thÊy cña c¸c g¬ng, ®Æc ®iÓm cña nguån
©m, ®é to cña ©m, ®é cao cña ©m, m«i trêng truyÒn ©m.
ii. ChuÈn bÞ
I- H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ
®óng
1. H·y chØ ra vËt nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng?
39
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
A. MÆt trêi B. Ngän ®uèc ®ang ch¸y
C. MÆt tr¨ng D. Con ®om ®ãm ®ang bay lËp loÌ
trong ®ªm
2. ChiÕu mét tia s¸ng tíi g¬ng ph¼ng, ta cã tia ph¶n x¹ t¹o víi tia tíi mét gãc:
A. B»ng gãc ph¶n x¹ B. B»ng gãc tíi
C. B»ng nöa gãc tíi D. B»ng hai lÇn gãc ph¶n x¹
3. V× sao nhê cã g¬ng ph¶n x¹, ®Ìn pin l¹i cã thÓ chiÕu ¸nh s¸ng ®îc ®i xa?
A. V× g¬ng h¾t ¸nh s¸ng trë l¹i
B. V× ®ã lµ g¬ng cÇu lâm cho chïm ph¶n x¹ song song.
C. V× g¬ng cho ¶nh ¶o râ h¬n
D. V× nhê cã g¬ng ta nh×n thÊy vËt ë xa
4. ¢m ph¸t ra cµng thÊp khi:
A. TÇn sè dao ®éng cµng nhá B. VËn tèc truyÒn ©m cµng nhá
C. Biªn ®é dao ®éng cµng nhá D. Thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét dao
®éng cµng nhá
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
Ch¬ng III: ®iÖn häc
TiÕt 19: Sù nhiÔm ®iÖn do cä x¸t
i Môc tiªu
- M« t¶ mét hiÖn tîng hoÆc mét thÝ nghiÖm chøng tá vËt bÞ nhiÔm ®iÖn do
cä x¸t. Gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn do cä x¸t trong thùc tÕ
(ChØ ra c¸c vËt nµo cä x¸t víi nhau vµ biÓu hiÖn cña sù nhiÔm ®iÖn).
- RÌn kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn cho vËt b»ng c¸ch cä s¸t, ph¸t
hiÖn c¸c hiÖn tîng.
- Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc, ham hiÓu biÕt, kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh
ii ChuÈn bÞ
- Mçi nhãm: 1 thíc nhùa, 1 thanh thuû tinh h÷u c¬, 1 m¶nh ni l«ng, 1 qu¶ cÇu
nhùa, 1 gi¸ treo, 1 m¶nh len, 1 m¶nh d¹, 1 m¶nh lôa, 1 sè mÈu giÊy vôn, bót
thö ®iÖn, 1 m¶nh t«n, 1 m¶nh phim nhùa.
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng
40
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: Lµm thÝ nghiÖm 1, ph¸t hiÖn
nhiÒu vËt bÞ cä x¸t cã tÝnh chÊt
míi(15ph)
- Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm thÝ
nghiÖm theo tõng bíc trong thÝ
nghiÖm 1(SGK)
- GV cho c¸c nhãm th¶o luËn, lùa chä
côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trãng
trong kÕt luËn 1 (SGK)
H§2: ThÝ nghiÖm 2: Ph¸t hiÖn vËt
bÞ cä x¸t bÞ nhiÔm ®iÖn hay vËt
mang ®iÖn tÝch (15ph)
- NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã ®Æc
®iÓm g× mµ cã kh¶ n¨ng hót c¸c vËt
kh¸c?
- TÊt c¶ c¸c vËt nãng lªn cã thÓ hót
c¸c vËt kh¸c?
- ¸p c¸c vËt ®ã vµo ®Ìn cån,... th× cã
hót ®îc c¸c mÈu giÊy vôn kh«ng?
- GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm
kiÓm tra (SGK): M¶nh t«n ¸p s¸t vµo
m¶nh phim nhùa ®· ®îc cä x¸t.
- Yªu cÇu HS hoµn thµnh kÕt luËn 2
(SGK) vµ lu ý víi HS : “vËt nhiÔm
®iÖn” lµ “vËt mang ®iÖn tÝch”.
H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn vËn
dông (10ph)
- Tæ chøc cho c¸c nhãm HS th¶o
luËn tõng c©u hái C1, C2, C3.
- ChØ ®Þnh ®¹i diÖn nhãm tr×nh
bµy. GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸.
I- VËt nhiÔm ®iÖn
1- ThÝ nghiÖm 1
- HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm,
quan s¸t vµ ghi kÕt qu¶ quan s¸t vµo
b¶ng phô
-Th¶o luËn c¶ líp ®Ó thãng nhÊt kÕt
luËn 1:
NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã kh¶
n¨ng hót c¸c vËt kh¸c.
2- ThÝ nghiÖm 2
- HS tr¶ lêi c¸c c©u hái GV yªu cÇu.
- HS lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t hiÖn t-
îng hiÖn tîng khi ch¹m bót thö ®iÖn
th«ng m¹ch vµo m¶nh t«n.
- HS hoµn thµnh kÕt luËn 2:
NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã kh¶
n¨ng lµm s¸ng bãng ®Ìn bót thö ®iÖn.
II- VËn dông
- HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u C1,
C2, C3 vµ th¶o luËn c¶ líp ®Ó thèng
nhÊt c©u tr¶ lêi.
C1: Khi ch¶i tãc b»ng lîc nhùa, lîc
nhùa vµ tãc cä x¸t vµo nhau. C¶ lîc
nhùa vµ tãc bÞ nhiÔm ®iÖn. Do ®ã
tãc bÞ lîc nhùa hót kÐo th¼ng ra.
C2: C¸nh qu¹t ®iÖn khi quay cä x¸t víi
m¹nh víi kh«ng khÝ vµ bÞ nhiÔm
®iÖn. MÐp c¸nh qu¹t cä x¸t nhiÒu
nhÊt nªn nhiÔm ®iÖn nhiÒu nhÊt. Do
®ã mÐp c¸nh qu¹t hót bôi nhiÒu nhÊt.
41
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
C3: Khi lau g¬ng b»ng kh¨n b«ng kh«,
chóng bÞ cä x¸t vµ bÞ nhiÔm ®iÖn,
v× thÕ hót c¸c bôi v¶i.
4- Cñng cè (5’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt.
- Vµ yªu cÇu HS t¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë phÇn më bµi.
5- D¨n dß
- Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C3(SGK)- Lµm bµi tËp 17.1 ®Õn 17.4
(SBT)
- §äc tríc bµi 18: Hai lo¹i ®iÖn tÝch
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 20: Hai lo¹i ®iÖn tÝch
i. Môc tiªu
- Gióp HS biÕt ®îc chØ cã hai lo¹i ®iÖn tÝch lµ ®iÖn tÝch d¬ng vµ ®iÖn
tÝch ©m. Hai loai ®iÖn tÝch cïng dÊu th× ®Èy nhau, tr¸i dÊu th× hót nhau.
Nªu ®îc cÊu t¹o nguyªn tö: h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch d¬ng vµ c¸c ªlectr«n
mang ®iÖn tÝch ©m quay xung quanh h¹t nh©n, nguyªn tö trung hoµ vÒ
®iÖn. BiÕt vËt mang ®iÖn tÝch ©m khi nhËn thªm ªlectron, vËt mang ®iÖn
tÝch d¬ng khi mÊt bít ªlectron.
- RÌn kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn cho vËt b»ng c¸ch cä s¸t, ph¸t
hiÖn c¸c hiÖn tîng.
- Cã th¸i ®é trung thùc, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm.
ii. ChuÈn bÞ
- Mçi nhãm: 2 m¶nh ni l«ng, 1 bót ch×, 1 kÑp giÊy, 2 thanh nhùa sÉm mµu +
trôc quay, 1 thanh thuû tinh, 1 m¶nh lôa, 1 m¶nh len.
- C¶ líp: H18.4 (SGK).
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
42
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
2- KiÓm tra (5’) Cã thÓ lµm cho vËt bÞ nhiÔm ®iÖn b»ng c¸ch nµo? VËt
nhiÔm ®iÖn cã tÝnh chÊt g×? NÕu hai vËt ®Òu bÞ nhiÔm ®iÖn th× chóng
hót nhau hay ®Èy nhau?
7A:...............................................................7B:..................................................
.............
7C:.......................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: Lµm thÝ nghiÖm 1: t¹o ra
hai vËt nhiÔm ®iÖn cïng lo¹i,
t×m hiÓu lùc t¸c dông gi÷a chóng
(10ph)
- Híng dÉn vµ yªu cÇu HS tiÕn
hµnh thÝ nghiÖm 1 (SGK) theo
nhãm:
B1: Yªu cÇu HS quan s¸t vµ kiÓm
tra ®Ó ®¶m b¶o hai m¶nh ni
l«ng cha nhiÔm ®iÖn. Sau ®ã h-
íng dÉn HS lµm.
B2: Lu ý khi cä s¸t theo mét chiÒu
víi sè lÇn nh nhau.
- Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm víi
hai thanh nhùa.
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn
nhãm vµ th¶o luËn c¶ líp ®Ó
thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt.
H§2: ThÝ nghiÖm 2: Ph¸t hiÖn
hai vËt nhiÔm ®iÖn hót nhau vµ
mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i (10ph)
- GV yªu cÇu vµ híng dÉn HS
lµm thÝ nghiÖm 2 (SGK).
- Tæ chøc cho HS th¶o luËn
thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt.
- V× sao cho r»ng thanh nhùa
thÉm mµu vµ thanh thuû tinh
nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i?
H§3: KÕt luËn vµ vËn dông hiÓu
biÕt vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch vµ lùc
t¸c dông gi÷a chóng (5ph)
- Yªu cÇu HS hoµn thiÖn kÕ
luËn.
I- VËt nhiÔm ®iÖn
1- ThÝ nghiÖm 1
- HS nhËn dông cô theo sù híng dÉn cña
GV.
- C¸c nhãm tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo yªu
cÇu cña tõng bíc. Quan s¸t kü hiÖn tîng
x¶y ra.
- HS lµm thÝ nghiÖm víi hai thanh nhùa,
qaun s¸t hiÖn tîng x¶y ra.
- HS hoµn thiÖn, th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt
phÇn nhËn xÐt: Hai vËt gièng nhau, ®îc
cä s¸t nh nhau th× mang ®iÖn tÝch cïng
lo¹i vµ ®îc ®Æt gÇn nhau th× chóng ®Èy
nhau.
2- ThÝ nghiÖm 2
- HS nhËn dông vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm
2, quan s¸t hiÖn tîng hiÖn tîng theo híng
dÉn cña GV.
- HS th¶o lu¹n thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt:
Thanh nhùa sÉm mµu vµ thanh thuû tinh
khi ®îc cä x¸t th× chóng hót nhau do chóng
nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i.
- HS tr¶ lêi: nÕu chóng nhiÔm ®iÖn cïng
lo¹i th× chóng ®Èy nhau, do chóng hót
nhau nªn nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i.
3- KÕt luËn
- Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch: ®iÖn tÝch d¬ng (+)
vµ ®iÖn tÝch ©m (-). C¸c vËt mang ®iÖn
tÝch cïng lo¹i th× ®Èy nhau, mang ®iÖn tÝch
kh¸c lo¹i th× hót nhau.
43
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- GV th«ng b¸o tªn hai lo¹i ®iÖn
tÝch vµ quy íc vÒ ®iÖn tÝch ©m
(-), ®iÖn tÝch d¬ng (+)
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1
H§4: T×m hiÓu s¬ lîc vÒ cÊu t¹o
nguyªn tö (10ph)
- §V§:Nh÷ng ®iÖn tÝch nµy do
®©u mµ cã?
- GV sö dông H18.4 vµ th«ng b¸o
s¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö.
- Híng dÉn HS tr¶ lêi lÇn lît C2,
C3, C4.
- GV chèt l¹i: Mét vËt nhiÔm
®iÖn ©m nÕu nhËn thªm
ªlectr«n, nhiÔm ®iÖn d¬ng nÕu
mÊt bít ªlectr«n.
- Quy íc: §iÖn tÝch cña thanh thuû tinh sau
khi cä x¸t vµo lôa lµ ®iÖn tÝch d¬ng. §iÖn
tÝch cña thanh nhùa sÉm mµu sau khi cä
x¸t vµo v¶i kh« lµ ®iÖn tÝch ©m.
- HS tr¶ lêi C1: V× hai vËt bÞ nhiÔm ®iÖn
hót nhau th× mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i.
Thanh nhùa khi ®îc cä x¸t mang ®iÖn tÝch
(-) nªn m¶nh v¶i mang ®iÖn tÝch (+).
II- S¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö
- HS quan s¸t H18.4 vµ n¾m ®îc s¬ lîc vÒ
cÊu t¹o nguyªn tö.
- HS tr¶ lêi vµ th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt
c©u tr¶ lêi C2, C3, C4.
C2: Tríc khi cä x¸t, trong mçi vËt ®Òu cã
®iÖn tÝch ©m ë c¸c ªlectroon chuyÓn
®éng xung quanh h¹t nh©n vµ ®iÖn tÝch
d¬ng ë h¹t nh©n cña nguyªn tö.
C3: Tríc khi cä x¸t, c¸c vËt kh«ng hót c¸c
vôn giÊy nhá v× c¸c vËt ®ã cha bÞ nhiÔm
®iÖn, c¸c ®iÖn tÝch d¬ng vµ ©m trung
hoµ lÉn nhau.
C4: M¶nh v¶i nhiÔm ®iÖn d¬ng do mÊt bít
ªlectr«n. Thíc nhùa nhiÔm ®iÖn ©m do
nhËn thªm ªlectr«n.
4- Cñng cè (5’)
- Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×?
- Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt.
5- D¨n dß - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C4(SGK)
- Lµm bµi tËp 18.1 ®Õn 18.4 (SBT)
- §äc tríc bµi: Dßng ®iÖn - Nguån ®iÖn.
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 21: Dßng ®iÖn – Nguån ®iÖn
i. Môc tiªu
44
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- M« t¶ thÝ nghiÖm t¹o ra dßng ®iÖn, nhËn biÕt dßng ®iÖn vµ nªu ®îc dßng
®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng. Nªu ®îc t¸c dông
chungcña nguån ®iÖn lµ t¹o ra dßng ®iÖn vµ nhËn biÕt c¸c nguån ®iÖn th-
êng dïng víi hai cùc cña chóng. M¾c vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o mét m¹ch
®iÖn kÝn gåm pin, bãng ®Ìn, c«ng t¾c, d©y nèi ho¹t ®éng vµ ®Ìn s¸ng.
- Kü n¨ng thao t¸c m¾c m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n, sö dông bót thö ®iÖn
- Cã th¸i ®é trung thùc, kiªn tr×, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm.
ii. ChuÈn bÞ
- Mçi nhãm: 1 bãng ®Ìn pin, 1 c«ng t¾c, 5 d©y nèi cã vá bäc c¸ch ®iÖn
- C¶ líp: H20.1, H20.3 (SGK), c¸c lo¹i pin, ¸cquy, ®inam«.
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra (5’)
- Cã mÊy lo¹i ®iÖn tÝch? Nªu sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt mang ®iÖn tÝch? -
ThÕ nµo lµ vËt mang ®iÖn tÝch d¬ng, ®iÖn tÝch ©m? Ch÷a bµi tËp
18.3(SBT).
7A:...............................................................7B:..................................................
..............
7C:.......................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: T×m hiÓu dßng ®iÖn lµ g×?
(10ph)
- Cho HS quan s¸t H19.1 (SGK)
vµ yªu cÇu HS nªu sù t¬ng tù gi÷a
dßng ®iÖn vµ dßng níc
+ M¶nh phim nhùa t¬ng tù nh
b×nh ®ùng níc.
+ M¶nh t«n, bãng ®Ìn bót thö
®iÖn t¬ng tù nh èng tho¸t níc.
+ §iÖn tÝch trªn m¶nh phim nhùa
gi¶m bít ®i nh níc trong b×nh v¬i
®i.
+ Cä s¸t t¨ng thªm sù nhiÔm ®iÖn
cña m¶nh phim nhùa nh ®æ thªm
níc vµo trong b×nh.
- GV yªu cÇu HS th¶o luËn, viÕt
®Çy ®ñ phÇn nhËn xÐt.
I- VËt nhiÔm ®iÖn
- HS quan s¸t H19.1 vµ nªu sù t¬ng tù
gi÷a c¸c hiÖn tîng.
C1: a) §iÖn tÝch cña m¶nh phim nhùa t-
¬ng tù nh níc trong b×nh.
b) §iÖn tÝch dÞch chuyÓn tõ m¶nh phim
nhùa qua bãng ®Ìn ®Õn tay ta t¬ng tù nh
níc ch¶y tõ b×nh A sang b×nh B.
C2: Muèn ®Ìn l¹i s¸ng th× cÇn cä s¸t ®Ó
lµm nhiÔm ®iÖn m¶nh phim nhùa råi
ch¹m bót thö ®iÖn vµo m¶nh t«n ¸p s¸t
trªn m¶nh phim nhùa.
- HS th¶o luËn rót ra nhËn xÐt
NhËn xÐt: Bãng ®Ìn bót thö ®iÖn s¸ng khi
c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn qua nã.
- KÕt luËn: + Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn
tÝch dÞch chuyÓn cã híng.
45
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
- GV th«ng b¸o dßng ®iÖn lµ g×
vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt dßng
®iÖn ch¹y qua c¸c thiÕt bÞ ®iÖn.
H§2: T×m hiÓu c¸c nguån ®iÖn
thêng dïng (5ph)
- GV th«ng b¸o t¸c dông cña
nguån ®iÖn vµ hai cùc cña pin, ¸c
quy.
- Yªu cÇu HS kÓ tªn c¸c nguån
®iÖn vµ m« t¶ cùc (+), cùc (-) cña
mçi nguån ®iÖn ®ã vµ tr¶ lêi C5.
H§3: M¾c m¹ch ®iÖn víi pin,
bãng ®Ìn, c«ng t¾c, d©y nèi
(15ph)
- GV híng dÉn HS m¾c m¹ch
®iÖn nh H19.3 (SGK).
- GV theo dâi, gióp ®ì c¸c nhãm
kiÓm tra, ph¸t hiÖn chç hë m¹ch.
H§4: Lµm bµi tËp vËn dông (5ph)
- GV yªu cÇu vµ híng dÉn HS lµm
c¸c bµi tËp vËn dông.
Víi C4: yªu cÇu HS lªn b¶ng viÕt.
+ C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ho¹t ®éng khi cã dßng
®iÖn ch¹y qua.
II- Nguån ®iÖn
1- C¸c nguån ®iÖn thêng dïng
- Nguån ®iÖn cung cÊp dßng ®iÖn ®Ó c¸c
dông cô dïng ®iÖn ho¹t ®éng.
- Nguån ®iÖn cã hai cùc: cùc d¬ng (+) vµ
cùc ©m (-).
- HS tr¶ lêi C3: pin tiÓu, pin trßn, pin
vu«ng, pin cóc ¸o, ¸c quy, ®inam« xe ®¹p,
pin mÆt trêi, m¸y ph¸t ®iÖn,...
C5: §ång hå, ®iÒu khiÓn T.V, ®å ch¬i,
m¸y tinh bá tói, ®Ìn pin,...
2- M¹ch ®iÖn cã nguån ®iÖn
- HS m¾c m¹ch ®iÖn theo híng dÉn cña
GV vµ H19.3 (SGK)
- HS ph¸t hiÖn nh÷ng chç m¹c hë, t×m
nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc.
III- VËn dông
C4: Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch
dÞch chuyÓn cã híng.
§Ìn ®iÖn s¸ng, qu¹t ®iÖn ho¹t ®éng khi cã
dßng ®iÖn ch¹y qua...
C6: CÇn Ên vµo lÉy ®Ó nóm xoay t× s¸t
vµo vµnh xe ®¹p, khi b¸nh xe quay th×
dßng ®iÖn qua d©y nèi tõ ®inam« lªn ®Ìn
vµ lµm ®Ìn s¸ng.
4- Cñng cè (5’)
- Dßng ®iÖn lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó cã dßng ®iÖn ch¹y qua bãng
®Ìn?
- Nguån ®iÖn cã t¸c dông g×? KÓ tªn c¸c loai nguån ®iÖn mµ em
biÕt?
5- D¨n dß
- Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C6(SGK) Lµm bµi tËp 19.1 ®Õn 19.3
(SBT)
- §äc tríc bµi 20: ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn trong kim
lo¹i.
V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................
46
NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc
2013-2014
----------------------------------------------------------------
Ngµy gi¶ng: ...............................
Líp:...............................................
TiÕt 22: ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn
Dßng ®iÖn trong kim lo¹i
i. Môc tiªu
- NhËn biÕt trªn thùc tÕ chÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ®i qua, chÊt
c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua. KÓ tªn mét sè vËt dÉn ®iÖn
vµ vËt c¸ch ®iÖn thêng dïng.
- Nªu ®îc dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ªlectr«n tù do dÞch chuyÓn cã
híng.
- Kü n¨ng m¾c m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n, lµm TN x¸c ®Þnh vËt dÉn ®iÖn, vËt
c¸ch ®iÖn.
- Cã th¸i ®é trung thùc vµ cã thãi quen sö dông ®iÖn an toµn.
ii. ChuÈn bÞ
- Mçi nhãm: 1 bãng ®Ìn pin, 1 c«ng t¾c, 5 d©y nèi cã vá bäc c¸ch ®iÖn, 2 má
kÑp, d©y ®ång, d©y nh«m, thuû tinh, 1 chØnh lu, 1 bãng ®Ìn trßn, 1 phÝch
c¾m.
- C¶ líp: 1 bãng ®Ìn, c«ng t¾c, æ lÊy ®iÖn, H20.1, H20.3 (SGK).
iii. ph¬ng ph¸p:
-Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng
IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc
1- Tæ chøc
2- KiÓm tra (5’)
- Dßng ®iÖn lµ g×? Khi nµo cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch?
7A:................................................................7B:.................................................
..............
7C:.......................................................................
3- Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
H§1: T×m hiÓu chÊt dÉn ®iÖn,
chÊt c¸ch ®iÖn (10ph)
- GV th«ng b¸o chÊt dÉn ®iÖn lµ
g×, chÊt c¸ch ®iÖn lµ g×?
- GV cho HS quan s¸t bãng ®Ìn,
phÝch c¾m vµ H20.1 ®Ó nhËn
biÕt c¸c bé phËn dÉn ®iÖn vµ
c¸c bé phËn c¸ch ®iÖn.
- Yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ nhËn
I- ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn
+ ChÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ®i
qua.
+ ChÊt c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng
®iÖn ®i qua.
1- Quan s¸t vµ nhËn biÕt
- HS quan s¸t vËt thËt vµ H20.1 ®Ó nhËn
biÕt c¸c bé phËn dÉn ®iÖn vµ bé phËn
47
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam

Recomendados

Ga lop 1 tuan 14 por
Ga lop 1  tuan 14Ga lop 1  tuan 14
Ga lop 1 tuan 14Nguyễn Tiến Thắng
288 vistas32 diapositivas
Vật lí 8 por
Vật lí 8Vật lí 8
Vật lí 8Hoa Phượng
448 vistas133 diapositivas
Giao an am nhac 7 por
Giao an am nhac 7Giao an am nhac 7
Giao an am nhac 7Thiên Đường Tình Yêu
596 vistas117 diapositivas
Tieng viet por
Tieng vietTieng viet
Tieng vietHạnh Nguyễn
164 vistas197 diapositivas
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang por
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
192 vistas29 diapositivas
Giao an 4 Tuan 1 por
Giao an 4 Tuan 1Giao an 4 Tuan 1
Giao an 4 Tuan 1thuyphan1975
563 vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5 por
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5
Giao an-day-he-lop-4-len-lop-5nhok Vy
484 vistas31 diapositivas
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015 por
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015
Giao an am nhac 7 ca nam moi 20142015Thiên Đường Tình Yêu
1.2K vistas29 diapositivas
Giao an am nhac lop 9 chuan ktkn por
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknGiao an am nhac lop 9 chuan ktkn
Giao an am nhac lop 9 chuan ktknThiên Đường Tình Yêu
206 vistas60 diapositivas
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day du por
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duGiao an am nhac 7 chuan kien thuc day du
Giao an am nhac 7 chuan kien thuc day duThiên Đường Tình Yêu
631 vistas31 diapositivas
Hình học 8 kỳ 1 por
Hình học 8 kỳ 1Hình học 8 kỳ 1
Hình học 8 kỳ 1Tình Cát
215 vistas86 diapositivas
Td 9 ky 1 por
Td 9 ky 1Td 9 ky 1
Td 9 ky 1Hoa Phượng
332 vistas60 diapositivas

Destacado

CV-Europass-20160927-PT por
CV-Europass-20160927-PTCV-Europass-20160927-PT
CV-Europass-20160927-PTZelia Sousa
416 vistas2 diapositivas
Romana Management - koska olemme keskeneräisiä por
Romana Management - koska olemme keskeneräisiäRomana Management - koska olemme keskeneräisiä
Romana Management - koska olemme keskeneräisiäVMP_Group
492 vistas12 diapositivas
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &... por
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...K2HEL
414 vistas37 diapositivas
ورشة عمل تصميم طرق البحث por
ورشة عمل تصميم طرق البحثورشة عمل تصميم طرق البحث
ورشة عمل تصميم طرق البحثresearchcenterm
528 vistas24 diapositivas
Tiết 22 23 por
Tiết 22  23Tiết 22  23
Tiết 22 23Hoa Phượng
237 vistas4 diapositivas
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADA por
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADAFrench TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADA
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADAisteroidscom
859 vistas3 diapositivas

Destacado(13)

CV-Europass-20160927-PT por Zelia Sousa
CV-Europass-20160927-PTCV-Europass-20160927-PT
CV-Europass-20160927-PT
Zelia Sousa416 vistas
Romana Management - koska olemme keskeneräisiä por VMP_Group
Romana Management - koska olemme keskeneräisiäRomana Management - koska olemme keskeneräisiä
Romana Management - koska olemme keskeneräisiä
VMP_Group492 vistas
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &... por K2HEL
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa &...
K2HEL414 vistas
ورشة عمل تصميم طرق البحث por researchcenterm
ورشة عمل تصميم طرق البحثورشة عمل تصميم طرق البحث
ورشة عمل تصميم طرق البحث
researchcenterm528 vistas
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADA por isteroidscom
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADAFrench TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADA
French TV Micro-Dosing Doping Experiment Slammed By WADA
isteroidscom859 vistas
Cosimi_Tecnologie musicali_Ipotesi per l'esame di stato por Enrico Cosimi
Cosimi_Tecnologie musicali_Ipotesi per l'esame di statoCosimi_Tecnologie musicali_Ipotesi per l'esame di stato
Cosimi_Tecnologie musicali_Ipotesi per l'esame di stato
Enrico Cosimi715 vistas
Ledere sammen - og hver for sig por Katrine Kent
Ledere sammen - og hver for sigLedere sammen - og hver for sig
Ledere sammen - og hver for sig
Katrine Kent369 vistas
An Endorsement Based Mobile Payment System for A Disaster Area por Naoki Shibata
An Endorsement Based Mobile Payment System for A Disaster AreaAn Endorsement Based Mobile Payment System for A Disaster Area
An Endorsement Based Mobile Payment System for A Disaster Area
Naoki Shibata821 vistas
தமிழ் குறுஞ்செய்திகளின் தொகுப்பு 23ம் பாகம் tamil sms collection 23rd part por Narayanasamy Prasannam
தமிழ் குறுஞ்செய்திகளின் தொகுப்பு 23ம் பாகம் tamil sms collection 23rd partதமிழ் குறுஞ்செய்திகளின் தொகுப்பு 23ம் பாகம் tamil sms collection 23rd part
தமிழ் குறுஞ்செய்திகளின் தொகுப்பு 23ம் பாகம் tamil sms collection 23rd part
Express: the web server for node.js por Eugene Lazutkin
Express: the web server for node.jsExpress: the web server for node.js
Express: the web server for node.js
Eugene Lazutkin572 vistas

Similar a Giao an vat li 7 ca nam

Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ por
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộmcbooksjsc
663 vistas30 diapositivas
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15 por
Giao an am nhac 9  2014 tiet 15Giao an am nhac 9  2014 tiet 15
Giao an am nhac 9 2014 tiet 15Thiên Đường Tình Yêu
359 vistas61 diapositivas
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết) por
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)
Giáo án toán lớp 5 cả năm (Đầy đủ và chi tiết)Bồi dưỡng Toán tiểu học
8.3K vistas374 diapositivas
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang por
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangGiao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nang
Giao an am nhac 9 chuan tich hop day du cac ky nangThiên Đường Tình Yêu
1.3K vistas29 diapositivas
Giao an am nhac 9 moi day du luon por
Giao an am nhac 9 moi day du luonGiao an am nhac 9 moi day du luon
Giao an am nhac 9 moi day du luonThiên Đường Tình Yêu
932 vistas29 diapositivas
Tiết 15 por
Tiết 15Tiết 15
Tiết 15Hoa Phượng
278 vistas3 diapositivas

Similar a Giao an vat li 7 ca nam(20)

Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 trọn bộ
mcbooksjsc663 vistas
Chu De 5 Ng Minh Hoang por nhxp2001
Chu De 5 Ng Minh HoangChu De 5 Ng Minh Hoang
Chu De 5 Ng Minh Hoang
nhxp2001280 vistas
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat por trungtinh
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va HatBai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat
trungtinh1.5K vistas
Giao an buoi chieu lop 1 por Trần Việt
Giao an buoi chieu lop 1Giao an buoi chieu lop 1
Giao an buoi chieu lop 1
Trần Việt165 vistas
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQDKẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
KẾ HOẠCH THỰC TẬP K42 ĐHKTQD
Ngọc Hà311 vistas
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD por Ngọc Hà
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQDKẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
KẾ HOẠCH BÁO CÁO THỰC TẬP K42 KTQD
Ngọc Hà351 vistas
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam por trungtinh
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay MamBai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
trungtinh1.1K vistas
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2 por Phong Nguyễn Duy
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
De cuong-khoa-su-dia-on-tap-cuoi-hoc-ki-2
Phong Nguyễn Duy2.5K vistas
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ por mcbooksjsc
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộGiáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
Giáo án dạy thêm ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 trọn bộ
mcbooksjsc124 vistas

Más de Hoa Phượng

Td 9 ky 2 por
Td 9 ky 2Td 9 ky 2
Td 9 ky 2Hoa Phượng
1.2K vistas31 diapositivas
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap por
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapBai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapHoa Phượng
308 vistas11 diapositivas
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong por
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thongBai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thongHoa Phượng
3.6K vistas7 diapositivas
Giao an cong nghe 6 por
Giao an cong nghe 6Giao an cong nghe 6
Giao an cong nghe 6Hoa Phượng
1.2K vistas109 diapositivas
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o... por
Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Hoa Phượng
1.8K vistas2 diapositivas
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi por
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiHoa Phượng
424 vistas8 diapositivas

Más de Hoa Phượng(20)

Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap por Hoa Phượng
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tapBai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Bai 15 quyen va nghia vu hoc tap
Hoa Phượng308 vistas
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong por Hoa Phượng
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thongBai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong
Bai 14 thuc hien trat tu an toan giao thong
Hoa Phượng3.6K vistas
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o... por Hoa Phượng
Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...Tiet 2  bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Tiet 2 bai 1- hoc hat- bai tieng chuong va ngon co. bai doc them- am nhac o...
Hoa Phượng1.8K vistas
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi por Hoa Phượng
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhiToan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Toan c2chuvanan -do-ha-yen-nhi
Hoa Phượng424 vistas
Giao an vat li 7 ca nam por Hoa Phượng
Giao an vat li 7 ca namGiao an vat li 7 ca nam
Giao an vat li 7 ca nam
Hoa Phượng1.7K vistas
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc por Hoa Phượng
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hocBai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc
Bai 30 tong ket chuong ii nhiet hoc
Hoa Phượng666 vistas
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong por Hoa Phượng
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luongBai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong
Bai 10 luc ke phep do luc trong luong va khoi luong
Hoa Phượng1.1K vistas
Truong hop dong dang thu hai por Hoa Phượng
Truong hop dong dang thu haiTruong hop dong dang thu hai
Truong hop dong dang thu hai
Hoa Phượng593 vistas
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong por Hoa Phượng
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuongTiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong
Tiet48 cac truong hop dong dang cua tam giac vuong
Hoa Phượng410 vistas
Diện tích tam giác por Hoa Phượng
Diện tích tam giácDiện tích tam giác
Diện tích tam giác
Hoa Phượng1.5K vistas
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac por Hoa Phượng
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giacChuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac
Chuong ii tiet 36 bai 6 dien tich da giac
Hoa Phượng215 vistas
Cac th dong dang cua tam giac por Hoa Phượng
Cac th dong dang cua tam giacCac th dong dang cua tam giac
Cac th dong dang cua tam giac
Hoa Phượng2.8K vistas
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133 por Hoa Phượng
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133
Bai 34 dien tich hinh thoi 0987244133
Hoa Phượng384 vistas
Bai 6 dien tich da giac (1) por Hoa Phượng
Bai 6 dien tich da giac (1)Bai 6 dien tich da giac (1)
Bai 6 dien tich da giac (1)
Hoa Phượng493 vistas
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoi por Hoa Phượng
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoiTinh chat co ban cua phan thuc dai somoi
Tinh chat co ban cua phan thuc dai somoi
Hoa Phượng470 vistas

Giao an vat li 7 ca nam

 • 1. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Ph©n phèi ch¬ng tr×nh VËt Lý 7 Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt) TuÇn PPCT Tªn bµi (Néi dung) 1 1 Nhaän bieát aùnh saùng – Nguoàn saùng vaø vaät saùng 2 2 Söï truyeàn aùnh saùng 3 3 Öùng duïng ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng 4 4 Ñònh luaät phaûn xaï aùnh saùng 5 5 Aênh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng 6 6 Thöïc haønh: Quan saùt vaø veõ aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng 7 7 Göông caàu loài 8 8 Göông caàu loõm 9 9 Oân taäp toång keát chöông I: Quang hoïc 10 10 Kieåm tra 11 11 Nguoàn aâm 12 12 Ñoä cao cuûa nguoàn aâm 13 13 Ñoä to cuûa nguoàn aâm 14 14 Moâi tröôøng truyeàn aâm 15 15 Phaûn xaï aâm – Tieáng vang 16 16 Choáng oâ nhieãm tieáng oàn 17 17 Oân taäp toång keát chöông II: Aâm hoïc 18 18 Kieåm tra hoïc kì I Häc kú II - 18 tuÇn ( 17 tiÕt) 20 19 Nhieãm ñieän do coï xaùt 21 20 Hai loaïi ñieän tích 22 21 Doøng ñieän – nguoàn ñieän 23 22 Chaát daãn ñieän vaø chaát caùch ñieän – Doøng ñieän trong kim loaïi 24 23 Sô ñoà maïch ñieän – Chieàu doøng ñieän 25 24 Taùc duïng nhieät vaø taùc duïng phaùt saùng cuûa nguoàn ñieän 26 25 Taùc duïng töø, taùc duïng hoaù hoïc vaø taùc duïng sinh lí cuûa doøng ñieän 27 26 Oân taäp 1
 • 2. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 28 27 Kieåm tra 1 tieát 29 28 Cöôøng ñoä doøng ñieän 30 29 Hieäu ñieän theá 31 30 Hieäu ñieän theù giöõa hai ñaàu duïng cuï doøng ñieän 32 31 Thöïc haønh: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn maïch noái tieáp. 33 32 TH: Ño cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá ñoái vôùi ñoaïn caïch song song 34 33 An toaøn khi söû duïng ñieän 35 34 Oân taäp toång keát chöông III: Ñieän hoïc 36 35 Kieåm tra hoïc kì II Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... ch¬ng I : quang häc TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng Nguån s¸ng vËt s¸ng I. môc tiªu 1- KiÕn thøc - B»ng thÝ nghiÖm, häc sinh nhËn thÊy : Muèn nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng th× ¸nh s¸ng ®ã ph¶i truyÒn vµo m¾t ta ; ta nh×n thÊy c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta. - Ph©n biÖt ®îc nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. Nªu ®îc thÝ dô vÒ nguån s¸ng vµ vËt s¸ng. 2- Kü n¨ng - Lµm vµ quan s¸t c¸c thÝ nghiÖm ®Ó rót ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ vËt s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm quan s¸t hiÖn tîng khi chØ nh×n thÊy vËt mµ kh«ng cÇm ®îc, vµ trong ho¹t ®éng nhãm. II. chuÈn bÞ • hép kÝn bªn trong cã bãng ®Ìn vµ pin iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv.. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2
 • 3. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§ 1 :T×m hiÓu khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng - Yªu cÇu HS ®äc SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái trong c¸c trõ¬ng hîp ®· cho trêng hîp nµo m¾t ta nhËn biÕt ®- îc ¸nh s¸ng ? - Tõ ®ã tr¶ lêi c©u hái C1 SGK - Qua c©u hái d· t×m hiÓu h·y chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong kÕt luËn ? * H§ 2 : Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn nµo ta nh×n thÊy vËt - Ta ®· biÕt nh×n thÊy ¸nh s¸ng khi nµo vËy muèn nh×n thÊy mét vËt th× ph¶i cã ®iÒu kiÖn g× ? ta sang phÇn II - Cho HS ®äc SGK vµ quan s¸t h×nh 1.2a , 1.2b - GV híng dÉn vµ ph¸t dông cô cho c¸c nhãm quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C2 ? - HD ®Æt m¾t gÇn èng - Nguyªn nh©n nh×n thÊy tê giÊy tr¾ng ? - ¸nh s¸ng kh«ng ®Õn m¾t cã nh×n thÊy tê giÊy kh«ng ? - Qua C2 h·y tr¶ lêi c©u hái ®iÒn tõ ®Ó cã kÕt luËn ? * H§ 3 : Ph©n biÖt nguån s¸ng vµ vËt s¸ng - Yªu cÇu ®äc c©u hái SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hỏi C3 - Tõ ®ã ®iÒn vµo kÕt luËn SGK - VËy vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng lµ g× ? Nguån s¸ng lµ g× ? lÊy vÝ dô minh ho¹ ? * H§ 4 : VËn dông I / NhËn biÕt ¸nh s¸ng * Quan s¸t vµ thÝ nghiÖm - HS ®äc vµ tr¶ lêi - Trêng hîp 2 vµ 3 m¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng C1 .M¾t ta nhËn biÕt ®îc cã ¸nh s¸ng cã ®iÒu kiÖn gièng nhau lµ : Cã ¸nh s¸ng vµ më m¾t nªn ¸nh s¸ng lät vµo m¾t. - KÕt luËn : M¾t ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta II / Nh×n thÊy mét vËt * ThÝ nghiÖm - HS ®äc, quan s¸t, lµm thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi c©u hái. C2 . Ta nh×n thÊy m¶nh giÊy tr¾ng trong trêng hîp h×nh 1.2a ®Ìn s¸ng V× cã ®Ìn t¹o ra ¸nh s¸ng, ¸ng s¸ng chiÕu ®Õn trang giÊy tr¾ng, ¸ng s¸ng tõ trang giÊy tr¾ng ®Õn m¾t ta th× nh×n thÊy trang giÊy tr¾ng. - KÕt luËn : Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn vµo m¾t ta. III / Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng C3.-VËt tù ph¸t ra ¸nh s¸ng : D©y tãc bãng ®Ìn. -VËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng do vËt kh¸c chiÕu tíi : Tê giÊy tr¾ng - KÕt luËn : D©y tãc bãng ®Ìn tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng gäi lµ nguån s¸ng. D©y tãc bãng ®Ìn ph¸t s¸ng vµ m¶nh giÊy tr¾ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng tõ vËt kh¸c chiÕu vµo nã gäi chung lµ vËt s¸ng IV/ VËn dông C4. – B¹n Thanh ®óng v× ¸nh s¸ng ®Ìn 3
 • 4. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Yªu cÇu ®äc ghi nhí, vËn dông kiÕn thøc ®· häc tr¶ lêi c©u hái vËn dông SGK pin kh«ng chiÕu vµo m¾t nªn m¾t kh«ng nh×n thÊy ®îc. C5. – Khãi gåm c¸c h¹t nhá li ti, c¸c h¹t nµy ®îc chiÕu s¸ng vµ trë thµnh vËt s¸ng. ¸nh s¸ng tõ c¸c h¹t nµy truyÒn tíi m¾t. - C¸c h¹t xÕp gÇn liÒn nhau n»m trªn ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng t¹o thµnh vÖt s¸ng m¾t nh×n thÊy. 4- Cñng cè (3’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Häc bµi, ®äc “Cã thÓ em cha biÕt”. 5. D¨n dß (1’)- Lµm bµi tËp 1.1 ®Õn 1.5 SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............................. --------------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 2: Sù truyÒn ¸nh s¸ng I/ môc tiªu 1- KiÕn thøc - BiÕt lµm thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®îc ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng. - Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. - BiÕt vËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng vµo x¸c ®Þnh ®êng th¼ng trong thùc tÕ. - NhËn biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña ba lo¹i chïm s¸ng. 2- Kü n¨ng • Bíc ®Çu biÕt t×m ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng b»ng thùc nghiÖm. • BiÕt dïng thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm chøng l¹i mét hiÖn tîng vÒ ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é • Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm • BiÕt vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng. II/ chuÈn bÞ èng nhùa cong, èng nhùa th¼ng • nguån s¸ng dïng pin • mµn ch¾n cã ®ôc lç nh nhau 4
 • 5. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 • ®inh ghim m¹ mò nhùa to iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv.tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra • HS1 : -Khi nµo ta nhËn biÕt ®îc ¸nh s¸ng ? Khi nµo ta nh×n thÊy vËt ? -Gi¶i thÝch hiÖn tîng nh×n thÊy vÖt s¸ng trong khãi h¬ng ? • HS2 : Ch÷a bµi tËp 1.2 vµ 1.1 SBT ? 7A:..................................................................7B................................................ .............. 7C:................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1 : Nghiªn cøu t×m hiÓu quy luËt cña ®êng truyÒn ¸nh s¸ng - ¸nh s¸ng ®i theo ®êng cong hay gÊp khóc ? Nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm ? - Chóng ta cïng lµm TN - GV ph¸t dông cô thÝ nghiÖm cho c¸c nhãm yªu cÇu tõng HS quan s¸t d©y tãc bãng ®Ìn qua èng th¼ng vµ qua èng cong ®Ó tr¶ líi C1 SGK - Kh«ng cã èng th¼ng th× ¸nh s¸ng cã truyÒn theo ®êng th¼ng kh«ng ? Nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra? - GV kÕt luËn suy ra C2 yªu cÇu ®äc vµ híng dÉn lµm TN ®Ó tr¶ lêi - Víi c¸c m«i trêng trong suèt kh¸c nh thuû tinh, níc … ta còng cã kÕt luËn nh trªn - Mäi vÞ trÝ trong m«i trêng cã tÝnh chÊt nh nhau gäi lµ m«i trêng ®ång tÝnh c¸c nhµ b¸c häc ®· rót ra ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng nh sau : - yªu cÇu mét vµi HS ®äc sau ®ã nh¾c l¹i * H§2 : Nghiªn cøu thÕ nµo lµ tia s¸ng, chïm s¸ng I / §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng - HS nªu ph¬ng ¸n TN * ThÝ nghiÖm : - HS ®äc SGK -HS lµm thÝ nghiÖm C1. ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng ®Ìn truyÒn trùc tiÕp ®Õn m¾t ta theo èng th¼ng -HS nªu ph¬ng ¸n, -C2 Lµm TN theo híng dÉn cña GV Ba lç A, B, C th¼ng hµng vËy ¸nh s¸ng thuyÒn theo ®êng th¼ng -KÕt luËn : §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ lµ ®êng th¼ng * §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng : Trong m«i trêng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo ®êng th¼ng II/ Tia s¸ng vµ chïm s¸ng - HS ®äc SGK 5
 • 6. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Cho HS ®äc SGK - GV th«ng b¸o vµ cho ghi, vÏ h×nh, biÓu diÔn trªn tÊm b×a - Thùc tÕ thêng gÆp chïm s¸ng gåm nhiÒu tia s¸ng. vËy gåm nh÷ng lo¹i chïm s¸ng nµo ? - Cho HS ®äc SGK - GV lµm thÝ nghiÖm t¹o ra ba lo¹i chïm s¸ng, yªu cÇu quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái C3 SGK - GV vÏ h×nh vµ híng dÉn häc sinh vÏ h×nh vµo vë, ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng -GV quan s¸t vµ söa ch÷a cho HS - VËy chïm s¸ng nh thÕ nµo gäi lµ chïm s¸ng ph©n k×, héi tô, song song, h·y biÓu diÔn ? * H§ 3 : VËn dông - Yªu cÇu ®äc ghi nhí - VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó tr¶ lêi C4, C5 SGK - GV híng dÉn vµ cho häc sinh ghi bµi ®¸p ¸n ®óng - Khi ng¾m ph©n ®éi em th¼ng hµng em ph¶i lµm thÕ nµo ? Gi¶i thÝch ? *BiÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia s¸ng - Quy íc biÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia s¸ng b»ng mét ®êng th¼ng cã mòi tªn chØ híng lµ mét tia s¸ng *Ba lo¹i chïm s¸ng C3. a) Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng. b) Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao nhau trªn ®êng truyÒn cña chóng. c) Chïm s¸ng ph©n k× gåm c¸c tia s¸ng loe réng ra trªn ®êng truyÒn cña chóng. III/ VËn dông C4. ¸nh s¸ng tõ ®Ìn ph¸t ra ®· truyÒn ®Õn m¾t ta theo ®êng th¼ng. C5 . - §Æt m¾t sao cho chØ nh×n thÊy kim gÇn m¾t nhÊt kh«ng nh×n thÊy hai kim cßn l¹i. - Gi¶i thÝch : Kim 1 lµ vËt ch¾n s¸ng cña kim 2, kim 2 lµ vËt ch¾n s¸ng cña kim 3. Do ¸/s¸ng truyÒn theo ®êng th¼ng nªn ¸/sáng tõ kim 2, kim 3 bÞ ch¾n kh«ng tíi m¾t. 4- Cñng cè (3’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Häc bµi, ®äc “ Cã thÓ em cha biÕt ”. 5. D¨n dß (1’) - Lµm bµi tËp SBT 2.1 ®Õn 2.4 V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ Ngµy gi¶ng: ............................... 6
 • 7. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Líp:............................................... TiÕt 3: øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng I. môc tiªu 1- KiÕn thøc - NhËn biÕt ®îc bãng tèi. Gi¶i thÝch ®îc v× sao cã hiÖn tîng nhËt thùc vµ nguyÖt thùc. 2- Kü n¨ng - VËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiÖn t- îng trong thùc tÕ vµ hiÓu ®îc mét sè øng dông cña ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm II. chuÈn bÞ • §Ìn pin, pin tiÓu, tÊm b×a, mµn ch¾n iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng ? §êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ®îc biÓu diÔn nh thÕ nµo ? H·y biÓu diÔn ®êng truyÒn cña tia s¸ng , BT 2.2 SBT HS2 : Nªu ba lo¹i chïm s¸ng, BiÓu diÔn trªn h×nh vÏ ? 7A:..................................................................7B................................................ .............. 7C:................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1 : Quan s¸t h×nh thµnh kh¸i niÖm bãng tèi, bãng nöa tèi - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô TN - HD : §Ó ®Ìn ra xa ®Ó quan s¸t bãng ®Ìn râ h¬n, chó ý quan s¸t vïng s¸ng, tèi ®Ó tr¶ lêi c©u hái C1 I/ Bãng tèi- bãng nöa tèi * ThÝ nghiÖm 1 : - HS ®äc TN, nghiªn cøu vµ lµm thÝ nghiÖm theo nhãm díi sù HD cña GV®Ó tr¶ lêi c©u hái C1 . Trªn mµn ch¾n vïng tèi ë gi÷a, vïng s¸ng ë xung quanh. - Vïng tèi : Do vËt c¶n nªn kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi. 7
 • 8. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Yªu cÇn tr¶ lêi c©u hái SGK. - Tõ ®ã ®iÒn côm tõ thÝch hîp vµo nhËn xÐt - Yªu cÇu ®äc TN SGK - HD : Thay 1 bãng ®Ìn b»ng 2 bãng ®Ìn ®Ó t¹o nguån s¸ng réng, quan s¸t t¬ng tù TN 1 ®Ó tr¶ lêi C2 - V× sao cã vïng s¸ng hoµn toµn vµ vïng tèi hoµn toµn, vïng s¸ng mê ? - H·y ®iÒn côm tõ thÝch hîp vµo nhËn xÐt? *H§2 : H×nh thµnh kh¸i niÖm nhËt thùc vµ nguyÖt thùc. - Yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK - GV kÓ c©u truyÖn gÊu ¨n mÆt tr¨ng vµ ®éi qu©n La M·. - NhËt thùc lµ g× ? - Ban ngµy lóc MÆt Tr¨ng ë kho¶ng gi÷a Tr¸i §Êt vµ MÆt Trêi. Bãng tèi cña MÆt Tr¨ng n trªn Tr¸i §Êt. Lóc nµy ®øng ë chç bãng tèi ta cã quan s¸t ®îc MÆt Trêi kh«ng ? - Yªu cÇu tr¶ lêi C3 ? - MÆt Tr¨ng ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng MÆt Trêi nªn ban ®ªm ta - Vïng s¸ng : NhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi. * NhËn xÐt : Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n cã mét vïng kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng tèi. * ThÝ nghiÖm 2 : - HS lµm TN theo HD C2 . Vïng tèi : Vïng 1 Vïng ®îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ : Vïng 3 Vïng cßn l¹i : Vïng 2 ( S¸ng h¬n vïng 1, tèi h¬n vïng 3) – s¸ng mê - Gi¶i thÝch : + Vïng tèi : Hoµn toµn kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ nguån tíi. + Vïng s¸ng : NhËn ®îc tÊt c¶ ¸nh s¸ng tõ c¸c phÇn cña nguån s¸ng chiÕu tíi. + Vïng s¸ng mê : NhËn ®îc mét Ýt ¸nh s¸ng (tõ mét phÇn cña nguån s¸ng chiÕu tíi). * NhËn xÐt : Trªn mµn ch¾n ®Æt phÝa sau vËt c¶n cã vïng chØ nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng tíi gäi lµ bãng nöa tèi. II/ NhËt thùc – NguyÖt thùc 1. NhËt thùc: Khi MÆt Tr¨ng n»m trong kho¶ng tõ MÆt Trêi ®Õn Tr¸i §Êt th× trªn Tr¸i §Êt xuÊt hiÖn bãng tèi vµ bãng nöa tèi , ®øng ë chç bãng tèi kh«ng nh×n thÊy MÆt Trêi gäi lµ nhËt thùc toµn phÇn, ®øng ë chç bãng nöa tèi chØ nh×n thÊy mét phÇn cña MÆt Trêi gäi lµ nhËt thùc mét phÇn. C3. §øng ë n¬i nhËt thùc toµn phÇn ta kh«ng nh×n thÊy MÆt Trêi. Trêi tèi l¹i v× lóc ®ã MÆt Tr¨ng che hÕt MÆt Trêi ( vËt ch¾n ) kh«ng cho ¸nh s¸ng tõ MÆt Trêi ®Õn Tr¸i §Êt. 2. NguyÖt thùc - PhÝa sau Tr¸i ®Êt kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng MÆt Trêi ( ®iÓm A) - VÞ trÝ 1 lµ bãng tèi cña Tr¸i §Êt 8
 • 9. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 nh×n thÊy MÆt Tr¨ng. - Quan s¸t H3.4 cho biÕt chç nµo trªn Tr¸i §Êt lµ ban ®ªm ? - ChØ ra MÆt Tr¨ng ë vÞ trÝ nµo th× kh«ng nhËn ®îc ¸nh s¸ng tõ MÆt Trêi, kh«ng nh×n thÊy MÆt Tr¨ng gäi lµ nguyÖt thùc ? - Yªu cÇu tr¶ lêi C4. * H§ 3 : VËn dông - Yªu cÇu ®äc ghi nhí - Tr¶ lêi vËn dông - Híng dÉn HS lµm TN ®Ó tr¶ lêi * Khi MÆt Tr¨ng bÞ Tr¸i §Êt che kh«ng ®îc MÆt Trêi chiÕu s¸ng n÷a, lóc ®ã ta kh«ng nh×n thÊy MÆt Tr¨ng gäi lµ hiÖn tîng nguyÖt thùc. C4. MÆt Tr¨ng ®øng ë vÞ trÝ 1 th× cã nguyÖt thùc, vÞ trÝ 2 th× Tr¨ng s¸ng. II/ VËn dông C5.MiÕng b×a c¸ng gÇn mµn ch¾n th× vïng bãng nöa tèi cµng thu hÑp, khi miÕng b×a s¸t mµn ch¾n th× vïng bãng nöa tèi hµu nh mÊt h¼n chØ cßn bãng tèi. C6. – Bãng ®Ìn sîi ®èt ( d©y tãc ) : Nguån s¸ng hÑp nªn phÝa sau quyÓn s¸ch lµ vïng tèi. - Bãng ®Ìn èng : Nguån s¸ng réng nªn phÝa sau quyÓn s¸ch cã mét vïng tèi vµ vïng nöa tèi 4- Cñng cè (3’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Lµm bµi tËp SBT 5. D¨n dß (1’) - Lµm l¹i TN víi miÕng b×a, quyÓn s¸ch V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 4: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng I. môc tiªu 1- KiÕn thøc - TiÕn hµnh ®îc TN ®Ó nghiªn cøu ®êng ®i cña tia s¸ng ph¶n x¹ trªn g¬ng. BiÕt x¸c ®Þnh tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi, gãc ph¶n x¹. Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - BiÕt øng dông ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ó ®æi híng ®êng truyÒn ¸nh s¸ng theo mong muèn. 2- Kü n¨ng 9
 • 10. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - BiÕt lµm TN, ®o gãc, quan s¸t ®êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ®Ó t×m ra quy luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm II. chuÈn bÞ • G¬ng ph¼ng. Nguån s¸ng t¹o tia s¸ng Thíc ®o ®é,Tê giÊy, hép vu«ng iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra • HS1: H·y gi¶i thÝch hiÖn tîng nhËt thùc vµ nguyÖt thùc? • HS2: KiÓm tra vë bµi tËp 7A:................................................................ 7B.............................................................. 7C:................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * H§1: Nghiªn cøu s¬ bé t¸c dông cña ¸nh s¸ng - Cho HS soi g¬ng - ThÊy hiÖn tîng g× trong g¬ng ? - GV th«ng b¸o KN ¶nh cña vËt trong g¬ng. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1 - VËy ¸nh s¸ng tíi g¬ng th× ®i tiÕp nh thÕ nµo ? *H§3 : h×nh thµnh kh¸i niÖm ph¶n x¹ ¸nh s¸ng vµ ®Þnh luËt - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô, GV giíi thiÖu dông cô vµ HD HS lµm TN. - GV chØ ra tia tíi, tia ph¶n x¹ - ¸nh s¸ng ®Õn g¬ng ph¼ng sau ®ã cßn cã híng cò n÷a hay kh«ng ? - GV giíi thiÖu ®êng ph¸p tuyÕn vµ mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn - Yªu cÇu HS lµm TN, quan s¸t xem I/ G¬ng ph¼ng * Quan s¸t - HS lµm theo HD cña GV - H×nh ¶nh cña mét vËt quan s¸t ®îc trong g¬ng gäi lµ ¶nh cña vËt t¹o bëi g- ¬ng. C1. VËt nh½n bãng, ph¼ng ®Òu cã thÓ lµ g¬ng ph¼ng vÝ dô : TÊm kÝnh, tÊm kim lo¹i, mÆt níc ph¼ng…. II/ §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng * ThÝ nghiªm : - HS lµm TN theo HD - SI : Tia tíi ; IR : Tia ph¶n x¹ - VÏ h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái S N R I HiÖn tîng ¸nh s¸ng ®Õn g¬ng ph¼ng bÞ ®æi híng gäi lµ hiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 1. Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng 10
 • 11. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng nµo - HD : §Æt tê giÊy trïng víi mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn sau ®ã thay ®æi mÆt ph¼ng tê giÊy quan s¸t xem cã h- øng ®îc tia ph¶n x¹ kh«ng - Tõ TN h·y ®iÒn kÕt luËn SGK ? - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin vÒ gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ SGK - H·y dù ®o¸n vÒ sè ®o cña gãc ph¶n x¹ so víi gãc tíi ? - HD HS lµm TN vµ ®o gãc tíi, gãc ph¶n x¹ so s¸nh ®iÒn vµo b¶ng kÕt qu¶. - Tõ TN h·y ®iÒn tõ vµo kÕt luËn. - KÕt luËn trªn còng ®óng víi c¸c m«i trêng trong suèt kh¸c. - Yªu cÇi ®äc 2 kÕt luËn SGK, ®ã lµ néi dung ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng - Yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK . GV vÏ vµ HD HS vÏ theo. - Yªu cÇu HS vÏ tia ph¶n x¹ ë C3 - HD : Muèn vÏ tia ph¶n x¹ ta ph¶i biÕt ®iÒu g× ? - H·y ®o gãc tíi ®Ó vÏ tia ph¶n x¹ sao cho gãc tíi b»ng gãc ph¶n x¹ ? - Cho HS lµm C4 - HD : b) VÏ tia ph¶n x¹ th¼ng ®øng tõ díi lªn nµo ? C2 .IN : §êng ph¸p tuyÕn - HS lµm theo HD * KÕt luËn : Tia ph¶n x¹ n»m trong cïng mÆt ph¼ng víi tia tíi vµ ®êng ph¸p tuyÕn 2. Ph¬ng cña tia ph¶n x¹ quan hÖ thÕ nµo víi ph¬ng cña tia tíi ? Gãc SIN = i gäi lµ gãc tíi Gãc NIR = r gäi lµ gãc ph¶n x¹ a) HS dù ®o¸n b) TN kiÓm tra Gãc tíi Gãc ph¶n x¹ 600 600 450 450 300 300 * KÕt luËn : Gãc ph¶n x¹ lu«n lu«n b»ng gãc tíi. 3. §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng SGK 4. BiÓu diÔn g¬ng ph¼ng vµ c¸c tia s¸ng trªn giÊy. S N R G I G : G¬ng ph¼ng SI : Tia tíi IR : Tia ph¶n x¹ Gãc SIN = i gäi lµ gãc tíi Gãc NIR = r gäi lµ gãc ph¶n x¹ IN : Ph¸p tuyÕn C3 . – HS lªn b¶ng vÏ - HS ®äc ghi nhí C4. a). HS tù vÏ b) N R S G I 11
 • 12. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 VÏ ph¸p tuyÕn lµ ph©n gi¸c cña gãc hîp bëi tia tíi vµ tia ph¶n x¹ VÏ g¬ng vu«ng gãc víi ph¸p tuyÕn 4- Cñng cè (3’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? 5. D¨n dß (1’) - Häc bµi Lµm bµi tËp SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 5: ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng I. môc tiªu 1- KiÕn thøc • Nªu ®îc tÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng. • VÏ ®îc ¶nh cña mét vËt ®Æt tríc g¬ng ph¼ng. 2- Kü n¨ng • Lµm ®îc thÝ nghiÖm t¹o ¶nh cña vËt qua g¬ng ph¼ng vµ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña ¶nh ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶nh qua g¬ng ph¼ng. 3- Th¸i ®é • Nghiªm tóc khi nghiªn cøu hiÖn tîng trõu tîng. II. chuÈn bÞ G¬ng ph¼ng. TÊm kÝnh trong. 2 qu¶ pin. • Tê giÊy. iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra (5’) HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ? X¸c ®Þnh tia tíi trong h×nh vÏ ? R I 12
 • 13. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 • HS2 : BT 4.1 SBT 7A:..................................................................7B................................................ .............. 7C:................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * H§1: Nghiªn cøu tÝnh chÊt cña ¶ng t¹o bëi g¬ng ph¼ng - Yªu cÇu HS ®ọc TN, quan s¸t, lµm TN theo HD - Yªu cÇu lµm TN ®Ó nªu nhËn xÐt + ¶nh gièng vËt kh«ng ? +Dù ®o¸n : KÝch thíc ¶nh so víi vËt. Kho¶ng c¸nh tõ ¶nh ®Õn g¬ng vµ kho¶ng c¸nh tõ vËt ®Õn g¬ng - Lµm thÕ nµo ®Ó kتm tra dù ®o¸n ®ã ? - Yªu cÇu HS lµm C1 SGK ®Ó ®iÒn kÕt luËn - VËy ¶nh ¶o lµ g× ? - V× sao kh«ng høng ®îc ¶nh trªn mµn ch¾n ? ( HD : ¸nh s¸ng cã truyÒn qua ®îc g¬ng ph¼ng kh«ng ? NÕu thay g¬ng ph¼ng b»ng tÊm kÝnh trong lµm thÝ nghiÖm th× KL cã ®óng kh«ng ? ) - GV HD rót ra KL ®óng - VËy ®é lín cña ¶nh so víi vËt th× sao ? - GV yªu cÇu ®äc TN - HD HS lµm TN lu ý ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña qu¶ pin sau tÊm kÝnh ( g¬ng ), ®Æt giÊy ë díi kÝnh, kÎ ®êng th¼ng, ®Æt qu¶ pin ë tríc g¬ng ( vËt ) vµ qu¶ pin ë sau g¬ng trïng ¶nh trªn ®- êng th¼ng ®ã. - Yªu cÇu ®iÒn KL - Tõ ®ã ®iÒn KL 3 sau khi ®o vµ so I TÝnh chÊt cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng *ThÝ nghiÖm : - HS lµm theo HD NhËn xÐt : + So s¸nh ¶nh víi vËt, dù ®o¸n + KÝch thíc ¶nh so víi vËt ( b»ng nhau ) + Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng vµ kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng(b»ng nhau) - HS nªu ph¬ng ¸n TN 1. ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã høng ®îc trªn mµn ch¾n kh«ng ? C1. – HS lµm TN * KÕt luËn : ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n, gäi lµ ¶nh ¶o. 2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña vËt kh«ng - HS ®äc TN C 2:- Lµm TN theo HD * KÕt luËn : §é lín cña ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cña vËt. 3. So s¸nh kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm cña vËt ®Õn g¬ng vµ kho¶ng c¸ch tõ annhr cña ®iÓm ®ã ®Õn g¬ng.Dïng TN 13
 • 14. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 s¸nh ( do HD lµm gép ) * H§2 : Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g¬ng ph¼ng. - Yªu cÇu ®äc C4 vµ lµm theo - GV gäi HS lªn b¶ng lµm tõng bíc nh HD SGK + a) LÊy ®èi xøng + b) Theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. kÐo dµi hai tia ph¶n x¹ gÆp nhau t¹i S’ - Yªu cÇu ®iÒn KL - HD : §iÓm giao nhau cña hai tia ph¶n x¹ xuÊt hiÖn ë ®©u ? -¶nh cña mét vËt qua g¬ng ph¼ng lµ g× H§ 3 : VËn dông - Lµm C5, C6 SGK ë H 5.3 ®Ó dù ®o¸n. * KÕt luËn : §iÓm s¸ng vµ ¶nh cña nã t¹o bëi g¬ng ph¼ng c¸ch g¬ng ph¼ng mét kho¶ng b»ng nhau. II/ Gi¶i thÝch sù t¹o thµnh ¶nh bëi g- ¬ng ph¼ng. - HS ®äc - Lªn b¶ng lµm theo HD C4 : * KÕt luËn : Ta nh×n thÊy ¶nh ¶o S’ v× c¸c tia ph¶n x¹ lät vµo m¾t cã ®êng kÐo dµi ®i qua ¶nh S’ . * ¶nh cña mét vËt lµ tËp hîp ¶nh cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn vËt. III/ VËn dông C5 : C6:Bãng c¸i th¸p ë díi níc chÝnh lµ ¶nh Cña th¸p qua g¬ng ph¼ng lµ m¾t níc 4- Cñng cè (3’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Yªu cÇu ®äc ghi nhí 5. D¨n dß (1’) - Häc bµi Lµm bµi tËp SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 6: Thùc hµnh: ( LÊy ®iÓm 15 phót ) Quan s¸t vµ vÏ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g- ¬ng ph¼ng I. môc tiªu 14
 • 15. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 1- KiÕn thøc - X¸c ®Þnh ®îc ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng 2- KÜ n¨ng - Lµm thùc hµnh vµ b¸o c¸o thùc hµnh 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm II. ChuÈn bÞ + G¬ng ph¼ng + MÉu b¸o c¸o thùc hµnh + Bót ch× + Thíc ®o ®é iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng Iv. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- æn ®Þnh 2- KiÓm tra • HS1 : Nªu c¸ch vÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng ? 7A:................................................................ 7B.............................................................. 7C:................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1 : thùc hµnh - Cho HS ®äc C1 - HD HS lµm TN nh SGK - PhÇn vÏ ¶nh ®Ó sau vÏ vµo b¸o c¸o - Cho HS ®äc C2 - HD : §Æt g¬ng lªn cao trªn ®Çu ®Õm c¸c b¹n nh×n thÊy trong g- ¬ng, sau ®ã ®a g¬ng ra xa ®Õm c¸c b¹n nh×n thÊy trong g¬ng råi rót ra KL - Yªu cÇu lµm C4 trªn b¸o c¸o * H§2 : B¸o c¸o thùc hµnh - GV ph¸t mÉu b¸o c¸o thùc hµnh, yªu cÇu HS lµm b¸o c¸o theo c¸ nh©n - Thang ®iÓm ( 1 ®iÓm ) ( 1 ®iÓm ) ( 3 ®iÓm ) I/ Néi dung thùc hµnh 1.X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng C1: HS lµm theo nhãm díi sù HD cña GV 2. X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng C2 : Lµm thÝ nghiÖm lÇn lît ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ bÒ réng vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng C3 : HS lµm TN theo HD C4: ( MÉu b¸o c¸o ) II/ MÉu b¸o c¸o thùc hµnh 1. X¸c ®Þnh ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng a) §Æt bót ch× song song víi g¬ng §Æt bót ch× vu«ng gãc víi g¬ng b) VÏ h×nh (a) (b) 15
 • 16. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Thu bµi, nhËn xÐt 4. §¸nh gi¸ thùc hµnh: + ý thøc thùc hµnh cña häc sinh: + An toµn khi thùc hµnh: + VÖ sinh sau thùc hµnh: 5. D¨n dß (1’) - Häc bµi Lµm bµi tËp SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............................. Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 7: G¬ng cÇu låi I/ môc tiªu 1- KiÕn thøc • Nªu ®îc tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi. • NhËn biÕt ®îc vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc • Gi¶i thÝch ®îc c¸c øng dông cña g¬ng cÇu låi 2 - KÜ n¨ng • Lµm thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®îc tÝnh chÊt ¶nh cña g¬ng cÇu låi. 3- Th¸i ®é • BiÕt vËn dông c¸c ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra ph¬ng ¸n kiÓm tra tÝnh chÊt ¶nh cña vËt qua g¬ng cÇu låi. II/ chuÈn bÞ • G¬ng cÇu låi • G¬ng ph¼ng cïng kÝch thíc • Hai qu¶ pin gièng nhau iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 16
 • 17. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 *H§1 : ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi - Yªu cÇu HS ®äc C1, nªu dông cô TN - GV ph¸t dông cô TN, HD HS lµm TN ®Ó tr¶ lßi C1 - VËy chóng ta lµm TN nh thÕ nµo ®Ó kiÓm tra ¶nh nhá h¬n vËt, ¶nh ¶o? -GV HD HS lµm TN dïng mµn ch¾n høng ¶nh ®Ó kÕt luËn ¶nh ¶o. So s¸nh ¶nh qua g¬ng ph¼ng ®Ó kÕt luËn ¶nh nhá h¬n vËt *H§2 : X¸c ®Þnh vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi. - Muèn so s¸nh ®é réng vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi cã cïng kÝch thíc ta lµm nh thÕ nµo ? - Cho HS lµm TN tr¶ lêi C2 * H§ 3 : VËn dông - Yªu cÇu ®äc ghi nhí SGK - Cho tr¶ lêi vËn dông C3 - GV cã thÓ cho HS quan s¸t vïng nh×n thÊy ë chç khuÊt víi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi. - Yªu cÇu HS vÏ tia ph¶n x¹ trong trêng hîp ë g¬ng cÇu låi theo ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. Coi g¬ng cÇu låi lµ mét tËp hîp c¸c g¬ng ph¼ng nhá ghÐp l¹i víi nhau. VÏ g¬ng ph¼ng nhá tiÕp xóc víi g- ¬ng cÇu låi - V× sao g¬ng cÇu låi cã vïng nh×n thÊy réng h¬n g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thø¬c, Quan s¸t ®îc chç ®- êng gÊp khóc I/ ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu låi * Quan s¸t: C1 : HS lµm TN theo nhãm ®Ó tr¶ lêi 1. ¶nh ¶o v× kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n 2. ¶nh nhá h¬n vËt * ThÝ nghiÖm kiÓm tra : - HS nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra - Lµm TN nh SGK ®Ó tr¶ lêi c©u hái * KÕt luËn : 1. Lµ ¶nh ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n. 2. ¶nh nhá h¬n vËt II/ Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi *ThÝ nghiÖm : - HS nªu ph¬ng ¸n tN - Lµm TN theo nhãm * KÕt luËn : Nh×n vµo g¬ng cÇu låi, ta quan s¸t ®îc mét vïng réng h¬n so víi khi nh×n vµo g- ¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc. III/ vËn dông C3: G¬ng cÇu l«id ¬e xe « t«, xe m¸y gióp ngêi l¸i xe quan s¸t ®îc vïng réng h¬n ë phÝa sau. C4: Chç ®êng gÊp khóc g¬ng cÇu låi gióp ngêi l¸i xe nh×n thÊy ngêi, xe cé vµ c¸c vËt c¶n bªn ®êng che khuÊt tr¸nh tai n¹n. - Do g¬ng cÇu låi lµ tËp hîp c¸c g¬ng ph¼ng nhá ghÐp l¹i víi nhau, mçi g¬ng ph¼ng quay ®i mét híng nªn vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n g¬ng ph¼ng cïng kÝch thíc vµ quan s¸t ®îc chç gÊp khóc. 4- Cñng cè GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc 17
 • 18. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Häc bµi lµm bµi tËp SGK 5- D¨n dß - VÏ vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 8: G¬ng cÇu lâm I. môc tiªu 1- KiÕn thøc • NhËn biÕt ®îc ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm • Nªu ®îc tÝnh chÊt cña ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÊu lâm. • Nªu ®îc t¸c dông cña g¬ng cÇu lâm trong cuéc sèng, trong kü thuËt 2- Kü n¨ng • Bè trÝ ®îc thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm • Bè trÝ ®îc nguån s¸ng ®Ó t¹o ra chïm tia ph¶n x¹ trªn g¬ng cÇu lâm lµ chïm song song vµ chïm héi tô 3- Th¸i ®é • Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm II. chuÈn bÞ G¬ng cÇu lâm cã gi¸ ®ì th¼ng ®øng. • g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc víi g¬ng cÇu lâm. • qu¶ pin tiÓu • bé nguån dïng pin t¹o chïm s¸ng. • mµn ch¾n cã gi¸ di chuyÓn ®îc. • ®Ìn pin cã pin iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Thí nghieäm + Dieãn giaûng IV. tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra • HS1: H·y nªu ®Æc ®iÓm cña ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi? • HS2: VÏ vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi (Tr×nh bµy c¸ch vÏ) 7A:...............................................................7B................................................... .............. 18
 • 19. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 7C:......................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1- Nghiªn cøu ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng cÇu lâm nghiÖm - Gi¸o viªn yªu cÇu ®äc thÝ nghiÖm, nªu dông cô, c¸ch tiÕn hµnh. - GV híng dÉn: + b1- Thay c©y nÕn b»ng qu¶ pin, ®Æt qu¶ pin s¸t tríc g¬ng råi quan s¸t ¶nh + b2- Di chuyÓn c©y nÕn tõ tõ ra xa g¬ng ®Õn khi kh«ng nh×n thÊy ¶nh n÷a - Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái c1. - §Êy lµ ta quan s¸t b»ng m¾t, vËy lµm thÝ nghiÖm nh thÕ nµo ®Ó kiÓm tra? -Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t vµ ®iÒn kÕt luËn. *H§2- Nghiªn cøu sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm - Nªu c¸c lo¹i chïm s¸ng ®· häc ? - C¸c chïm s¸ng nµy qua g¬ng cÇu lâm cho tia ph¶n x¹ nh thÕ nµo ? - GV híng dÉn: thay ®Ìn pin b»ng bé nguån, híng dÉn c¸ch ®Æt thÝ nhgiÖm, lµm thÝ nhgiÖm, quan s¸t chïm tia ph¶n x¹ vµ nªu ®Æc ®iÓm cña nã. - H·y ®iÒn vµo kÕt luËn. - Yªu cÇu tr¶ lêi c4 SGK. - Híng dÉn : Do mÆt ë rÊt xa nªn coi chïm s¸ng tõ mÆt trêi ®Õn g- ¬ng lµ chïm s¸ng song song. - Lµm thÝ nghiÖm t¬ng tù trªn nh- I/ ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm *ThÝ nghiÖm : - HS ®äc, nªu dông cô, c¸ch tiÕn hµnh, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. C1. ¶nh lín h¬n vËt, ¶nh ¶o. C2. HS nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiÖm dïng g¬ng ph¼ng cã cïng kÝch thíc nh bµi tr- íc. - HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm *KÕt luËn : §Æt mét vËt gÇn s¸t g¬ng cÇu lâm, nh×n vµo g¬ng thÊy mét ¶nh ¶o kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt - Chïm s¸ng song song, chïm s¸ng héi tô, chïm s¸ng ph©n k× II/ Sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm 1- §èi víi chïm tia tíi song song *ThÝ nghiÖm - HS ®äc thÝ nghiªm, nªu dông cô -HS lµm thÝ nhgiÖm theo nhãm - C3. Chïm tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm *KÕt luËn : ChiÕu mét chïm tia tíi song song lªn mét g¬ng cÇu lâm, ta thu ®îc mét chïm tia ph¶n x¹ héi tô t¹i mét ®iÓm ë tríc g- ¬ng. C4. MÆt trêi ë rÊt xa nªn ¸nh s¸ng tõ mÆt trêi ®Õn g¬ng lµ chïm s¸ng song song cho chïm ph¶n x¹ lµ chïm héi tô t¹i mét ®iÓm tríc g¬ng: V× ¸nh s¸ng mÆt trêi cã nhiÖt n¨ng nªn vËt ®Ó chç ¸nh s¸ng héi tô sÏ nãng lªn. 2-§èi víi chïm tia tíi ph©n kú * ThÝ nghiÖm : C5. HS lµm thÝ nghiÖm 19
 • 20. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ng ta ®iÒu chØnh ®Ìn sao cho cã chïm tia tíi lµ chïm ph©n kú. Di chuyÓn bé nguån sao cho thu ®îc chïn ph¶n x¹ lµ chïm song song. Tõ thÝ nghiÖm trªn h·y ®iÒn kÕt luËn ? * H§ 3 : VËn dông -Ta vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vÒ sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng trªn g¬ng cÇu lâm ®Ó t×m hiÓu ®Ìn pin - GV híng dÉn c¸c nhãm më pha ®Ìn pin ®Ó HS quan s¸t. - Pha ®Ìn vµ bãng ®Ìn cã ®Æc ®iÓm g×? - GV híng dÉn xoay pha ®Ìn ®Ó ®îc chïm ph¶n x¹ song song, yªu cÇu HS tr¶ lêi C6 SGK - Yªu cÇu tr¶ lêi C7SGK * KÕt luËn : Mét nguån s¸ng nhá S ®Æt tríc g¬ng cÇu lâm ë mét vÞ trÝ thÝch hîp, cã thÓ cho mét chïm tia ph¶n x¹ song song. III/ VËn dông * T×m hiÓu cÊu t¹o ®Ìn pin - Pha ®Ìn gièng nh mét g¬ng cÇu lâm, bãng ®Ìn ®Æt tríc g¬ng cã thÓ di chuyÓn ®îc. C6. Nhê cã g¬ng cÇu lâm trong pha ®Ìn pin khi bãng ®Ìn pin ë vÞ trÝ t¹o chïm tia tíi ph©n kú cho chïm tia ph¶n x¹ song song tËp trung ¸nh s¸ng ®i xa. C7. Bãng ®Ìn ra xa t¹o chïm tia tíi song songchïm tia ph¶n x¹ tËp trung t¹i mét ®iÓm. 4- Cñng cè + ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu lâm khi ®Æt vËt gÇn s¸t mÆt g¬ng cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? + ¸nh s¸ng chiÕu tíi g¬ng cÇu lâm cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? + H·y cho biÕt ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña g¬ng ph¶n x¹ trong ®Ìn pin ? 5- D¨n dß - Häc bµi Lµm bµi tËp SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 9: ¤n tËp tæng kÕt ch¬ng 1: Quang häc I. môc tiªu KiÕn thøc - Häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng I : Quang häc KÜ n¨ng - BiÕt vËn dông kiÐn thøc ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng liªn quan vµ lµm bµi tËp Th¸i ®é - Cã ý thøc häc tËp bé m«n 20
 • 21. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 II. ChuÈn bÞ • Nghiªn cøu SGK, tµi liÖu iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * H§1 : Tr¶ lêi c©u hái tù kiÓm tra - GV cho HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u hái tù kiÓm tra sau ®è nhËn xÐt vµ söa l¹i. 1. Chän c©u ®óng : Khi nµo ta nh×n thÊy mét vËt ? 2. TÝnh chÊt ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng ? 3. §iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó ®îc néi dung ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng. 4. T¬ng tù c©u 3 ®Ó ®îc néi dung ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 5. Nªu tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng ? 6. So s¸nh tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi suy ra ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau ? 7. VËt ë kho¶ng nµo cña g¬ng cÇu lâm th× cho ¶nh ¶o, so s¸nh ®é lín c¶u ¶nh vµ vËt ? 8. §Æt ba c©u cã nghÜa trong ®ã mçi c©u cã 4 côm tõ trong 4 cét SGK (25) 9. So s¸nh vïng nh×n thÊy cña g- I/ tù kiÓm tra 1. C 2. B 3. …trong suèt……..®ång tÝnh…… ®êng th¼ng 4. a) …tia tíi….ph¸p tuyÕn b)………gãc tíi 5. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng : - ¶nh ¶o - §é lín b»ng vËt - Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng 6. ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi cã nh÷ng tÝnh chÊt gièng vµ kh¸c nhau: + Gièng : §Òu lµ ¶nh ¶o + Kh¸c : ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng vËt ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt. 7. Khi vËt ë gÇn g¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt. 8. ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt. - ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ nhá h¬n vËt. - ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu ph¼ng kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n vµ lín b»ng vËt. 9. Vïng nh×n thÊy cña g¬ng cÇu låi réng h¬n vïng nh×n thÊy cña g¬ng ph¼ng cã 21
 • 22. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi cã cïng kÝch thíc *H§2 : VËn dông - Yªu cÇu HS ®äc, cho vÏ a) VÏ ¶nh ¶o cña mçi ®iÓm s¸ng t¹o bëi g¬ng ph¼ng. b) VÏ chïm tia tíi l¬n sau ®ã vÏ chïm ph¶n x¹ t¬ng øng c) ®Ó m¾t trong vïng nµo th× ®ång thêi nh×n thÊy c¶ hai ¶nh ? - C2. GV yªu cÇu ®äc c©u hái, HD lµm C3. GV HD HS vÏ tia s¸ng lµ ®êng truyÒn tõ mçi HS ®Õn nhau, nÕu kh«ng cã vËt c¶n th× nh×n thÊy nhau, cã vËt c¶n th× kh«ng nh×n thÊy nhau. * H§3 : Trß ch¬i « ch÷ - GV cho hS ch¬i trß ch¬i « ch÷ - Chia thµnh hai ®éi - §äc c©u hái cho tr¶ lêi - GV lµm träng tµi cïng kÝch thíc. II/ VËn dông §Ó m¾t trong vïng giíi h¹n bëi hai tia IK vµ HM th× nh×n thÊy ®ång thêi c¶ ¶nh S’ 1 vµ S’ 2 C2: ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu låi, g¬ng cÇu lâm cã nh÷ng tÝnh chÊt: + Gièng nhau : §Òu lµ ¶nh ¶o, gièng vËt + Kh¸c nhau : ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng vËt ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm lín h¬n vËt C3 : An Thanh H¶i Hµ An * * Thanh * * H¶i * * * Hµ * III/ Trß ch¬I « ch÷ v Ë t s ¸ n g n g u å n g s ¸ n G ¶ n h ¶ o n g « i s a o p h ¸ p t u y Õ n b ã n g t è i g ¬ n g p H ¼ n g 4- Cñng cè GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc 5. D¨n dß - VÒ nhµ «n tËp - Giê sau kiÓm tra 1 tiÕt V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 10: KiÓm tra I. môc tiªu 22
 • 23. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 • HS n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch¬ng ®Ó vËn dông lµm bµi kiÓm tra • Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm tóc trong thi cö. II. chuÈn bÞ • §Ò bµi, ®¸p ¸n iii. ph¬ng ph¸p: KiÓm tra viÕt IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- §Ò Bµi I- Chän ph¬ng ¸n ®óng: 1. Nguån s¸ng cã ®Æc ®iÓm g× ? A. TruyÒn ¸nh s¸ng ®Õn m¾t ta B. ChiÕu ¸nh s¸ng vËt xung quanh C. Ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng D. Tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng 2. ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng cã tÝnh chÊt g× ? A. Lµ ¶nh ¶o, bÐ h¬n vËt B. Lµ ¶nh thËt, b»ng vËt C. Lµ ¶nh ¶o, b»ng vËt D. Lµ ¶nh ¶o, lín h¬n vËt 3. Cïng mét vËt ®Æt tríc ba g¬ng( G¬ng ph¼ng, G¬ng cÇu låi, G¬ng cÇu lâm) c¸ch c¸c g¬ng cïng mét kho¶ng vµ ®Òu cho ¶nh ¶o. G¬ng nµo cho ¶nh nhá nhÊt? A. G¬ng ph¼ng C. G¬ng cÇu låi B. G¬ng cÇu lâm D. Kh«ng g¬ng nµo 4. Ba g¬ng( G¬ng ph¼ng, G¬ng cÇu låi, G¬ng cÇu lâm) cã cïng mét kÝch th- íc. G¬ng nµo cã vïng nh×n thÊy nhá nhÊt? A. G¬ng ph¼ng C. G¬ng cÇu låi B. G¬ng cÇu lâm D. Kh«ng g¬ng nµo 5.Mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ khi tia s¸ng gÆp g¬ng ph¼ng nh thÕ nµo? A. Gãc tíi gÊp ®«i gãc ph¶n x¹ B. Gãc tíi lín h¬n gãc ph¶n x¹ C. Gãc tíi b»ng gãc ph¶n x¹ D. Gãc ph¶n x¹ lín h¬n gãc tíi 6. ChiÕu mét tia s¸ng hîp víi g¬ng ph¼ng mét gãc 350 th× gãc ph¶n x¹ cã gi¸ trÞ nµo trong c¸c gi¸ trÞ sau ? A. 550 B. 350 C. 450 D. 650 23
 • 24. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 II- §iÒn tõ, côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng: 1. Trong níc nguyªn chÊt, ¸nh s¸ng truyÒn ®i theo (1)………...................... 2. Ta nh×n thÊy mét vËt khi cã(2) …………................................................................ 3. ¶nh(3)…….............. .t¹o bëi g¬ng cÇu lâm kh«ng høng ®îc trªn mµn ch¾n 4. G¬ng cÇu lâm ®îc g¾n vµo pha ®Ìn xe m¸y ®Ó khi bËt ®Ìn th×(4)........................................ III/ Tr¶ lêi c©u hái sau : 1. Cho mòi tªn AB ®Æt vu«ng gãc víi g¬ng ph¼ng a) VÏ ¶nh cña mòi tªn t¹o bëi g¬ng ph¼ng ? b) VÏ mét tia tíi AI trªn g¬ng vµ mét tia ph¶n x¹ t¬ng øng ? A B c) §Æt AB nh thÕ nµo th× ¶nh A’ B’ cïng chiÒu víi vËt ? G ---------------------HÕt---------------------- §¸p ¸n- Thang ®iÓm I/ Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm 1 - D , 2 – C , 3 – C , 4 – B 5 – C 6 – A II/ Mçi c©u ®iÒn ®óng 0,5 ®iÓm 1. Th¼ng 2. ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t ta 3. ¶o 4. ¸nh s¸ng chiÕu réng h¬n vµ xa h¬n. III/ 6 ®iÓm 1. a) VÏ ®îc ¶nh ( 2®iÓm ) b) VÏ ®îc tia tíi vµ tia ph¶n x¹ t¬ng øng ( 2 ®iÓm ) c)(1 ®iÓm) – vËt AB ®Æt song song víi g¬ng ph¼ng 4. KÕt qu¶ kiÓm tra : §iÓm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sè lîng ChÊt lîng Giái kh¸ TB×nh YÕu KÐm SL % 5. §¸nh gi¸ ý thøc chuÈn bÞ kiÓm tra :.............................. ý thøc kiÓm tra :.................................... V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ 24 A B B A A B B A
 • 25. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... Ch¬ng 2 : ©m häc TiÕt 11: Nguån ©m I. môc tiªu 1- KiÕn thøc - Nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña c¸c nguån ©m. - NhËn biÕt ®îc mét sè nguån ©m thêng gÆp trong cuéc sèng. 2- KÜ n¨ng - Quan s¸t TN kiÓm chøng ®Ó rót ra ®Æc ®iÓm chung cña nguån ©m lµ dao ®éng. 3- Th¸i ®é Yªu thÝch m«n häc II. ChuÈn bÞ Sîi d©y cao su m¶nh, MÈu l¸ chuèi, Trèng, dïi, ¢m thoa, bóa cao su iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * H§1 : NhËn biÕt nguån ©m - Yªu cÇu ®äc C1 vµ t¶ lêi - GV th«ng b¸o vËt ph¸t ra ©m gäi lµ nguån ©m - H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån ©m ? *H§2 : T×m hiÓu ®Æc ®iÓm chung vÒ nguån ©m - Cho HS ®äc TN1 - VÞ trÝ c©n b»ng cña gi©y lµ g× ? - Cho c¸c nhãm lµm TN - Yªu cÇu tr¶ lêi C3 - GV lµm TN2 - Yªu cÇu quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C4 - HD : VËt nµo ph¸t ra ©m ? VËt ®ã cã rung ®éng kh«ng ? NhËn biÕt b»ng c¸ch nµo ? I/ NHËn biÕt nguån ©m C1: HS tù nªu - VËt ph¸t ra ©m gäi lµ nguån ©m C2: Trèng, ®µi, …. II/ C¸c nguån ©m cã chung ®Æc ®iÓm g× ? * ThÝ ngiÖm : 1- VÞ trÝ c©n b»ng cña sîi d©y cao su lµ vÞ trÝ ®øng yªn, n»m trªn ®êng th¼ng. -HS lµm TN C3: D©y cao su rung ®éng vµ nghª ®îc ©m ph¸t ra 2-Gâ vµo thµnh cèc thuû tinh máng C4: VËt ph¸t ra ©m lµ thµnh cèc thuû tinh 25
 • 26. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ( ë TN nµy GV cã thÓ thay cèc TT b»ng trèng vµ dïi ) -Yªu cÇu tr¶ lêi t¬ng tù - GV th«ng b¸o KN dao ®éng - Yªu cÇu HS lµm TN3 quan s¸t vµ tr¶ lêi C5 - Cho ®iÒn KL H§3- VËn dông - Yªu cÇu ®äc ghi nhí - Cho lµm C6 - T×m hiÓu xem bé phËn nµo dao ®éng ph¸t ra ©m ë mét sè nh¹c cô ? Yªu cÇu tr¶ lêi C8 - Cã thÓ cho HS thæi n¾p bót, yªu cÇu nªu ph¬ng ¸n kiÓm tra cét kh«ng khÝ trong èng dao ®éng. - GV lµm TN ®µn èng nghiÖm, cho HS quan s¸t vµ tr¶ lêi VËt ®ã cã dao ®éng NhËn biÕt : Sõ tay hoÆc ®æ níc vµo trong cèc thÊy níc dao ®éng. ( VËt ph¸t ra ©m lµ mÆt trèng, mÆt trèng cã dao ®éng, nhËn biÕt b»ng c¸ch : §Æt mÈu giÊy lªn mÆt trèng thÊy giÊy nÈy lªn hoÆc dïng qu¶ cÇu bÊc treo vµo gi¸ ®Æt s¸t mÆt trèng th× khi ®ã qu¶ cÇu n¶y lªn ) * Sù rung ®éng ( chuyÓn ®éng) qua l¹i vÞ trÝ c©n b»ng gäi lµ dao ®éng. 3- HS lµm TN theo nhãm C5: ¢m thoa cã dao ®éng KiÓm tra : Dïng qu¶ cÇu treo trªn gi¸ ®Æt s¸t vµo mét nh¸nh ©m thoa th× qu¶ cÇu n¶y lªn khi ©m thoa dao ®éng. KL: Khi ph¸t ra ©m c¸c vËt ®Òu dao ®éng III/ VËn dông C6: Tê giÊy : Bóng vµo tê giÊy nã dao ®éng vµ ph¸t ra ©m L¸ chuèi lµm t¬ng tù hoÆc cuén vµo lµm kÌn thæi C7: S¸o : Cét kh«ng kÝ trong èng s¸o dao ®éng ph¸t ra ©m. §µn ghi ta: D©y ®µn dao ®éng ph¸t ra ©m. §µn bÇu: D©y ®µn vµ cét kh«ng khÝ trong ®µn dao ®éng ph¸t ra ©m. C8: - HS lµm theo HD cña GV KiÓm tra : Gi¸n m¶nh giÊy nhá ë trªn miÖng èng khi thæi th× giÊy dao ®éng. C9: HS th¶o lu©n tr¶ lêi c©u hái 4- Cñng cè GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i néi dung võa häc - Häc bµi - §äc cã thÓ em cha biÕt 5- D¨n dß - Lµm bµi tËp SBT vµ ®äc tríc bµi sau 26
 • 27. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 12: §é cao cña ©m I. môc tiªu 1- KiÕn thøc HS hiÓu ®îc mèi quan hÖ gi÷a dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè, ©m cao, ©m thÊp phô thuéc vµo tÇn sè nh thÕ nµo ? 2- KÜ n¨ng Lµm thÝ nghiÖm rót ra lÕt luËn 3- Th¸i ®é Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiÖm vµ ho¹t ®éng nhãm II. ChuÈn bÞ • Gi¸ treo TN Hai con l¾c cã l = 20cm vµ l = 40cm §ång hå ®Õm thêi gian • Thíc thÐp, Hép gç, §Üa nhùc ®ôc lç, Nguån ®iÖn, MiÕng phim nhùa iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra (3’) C¸c nguån ©m cã chung nhau ®Æc ®iÓm g× ? H·y lÊy vÝ dô vÒ nguån ©m ? 7A:................................................................7B.................................................. .............. 7C:................................................................. 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * H§1 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a dao ®éng nhanh, chËm vµ kh¸i niÖm tÇn sè - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô TN - GV HD HS t×m hiÓu nh thÕ nµo lµ mét dao ®éng - H·y quan s¸t vµ ®Õm sè dao I/ dao ®éng nhanh, chËm – TÇn sè * ThÝ nghiÖm 1: C1: Con l¾c Dao ®éng nhanh, ch©m Sè dao ®éng/1s Sè dao ®éng/1s 27
 • 28. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ®éng cña tõng con l¾c trong 10s vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng - GV thuyÕt tr×nh kh¸i niÖm tÇn sè vµ yªu cÇu HS ghi vë - Yªu cÇu tr¶ lêi C2 ®Ó ®iÒn tõ thÝch hîp vµo nhËn xÐt * H§2 : T×m hiÓu ©m cao (bæng), ©m thÊp ( trÇm) - Cho HS ®äc TN2, nªu dông cô -Yªu cÇu c¸c nhãm lµm TN ®Ó tr¶ lêi C3 - T¬ng tù TN3 tr¶ lêi C4 - Tõ TN 1,2,3 h·y ®iÒn vµo kÕt luËn H§3 VËn dông - Yªu cÇu ®äc ghi nhí - Cho lµm C5 - Khi vÆn ®ay ®µn c¨ng nhiÒu, c¨ng Ýt, th× ©m ph¸t ra cao thÊp nh thÕ nµo ? TÇn sè lín nhá ra sao ? - Trong TN H11.3 th× ch¹m miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn vµnh ®Üa vµ hµng lç ë gÇn t©m ®Üa trêng hîp nµo ©m ph¸t ra cao h¬n ? a d ® chËm 20 2 b d ® nhanh 30 3 Sè dao ®éng trong 1s gäi lµ tÇn sè §¬n vÞ cña tÇn ssã lµ hÐc kÝ hiÖu lµ HZ C2 :* NhËn xÐt : Dao ®éng cµng nhanh ( chËm ) tÇn sè dao ®éng cµng lín (nhá ) II/ ¢m cao (©m bæng), ©m thÊp (©m trÇm) * ThÝ nghiÖm 2 :- HS lµm TN - C3: PhÇn tù do cña thíc dµi dao ®éng chËm ©m ph¸t ra thÊp PhÇn tù do cña thíc ng¾n dao ®éng nhanh ©m ph¸t ra cao *ThÝ nghiÖm 3 : C4: Khi ®Üa quay chËm, gãc miÕng b×a dao ®éng chËm, ©m ph¸t ra thÊp Khi ®Üa quay nhanh, gãc miÕng b×a dao ®éng nhanh, ©m ph¸t ra cao * KÕt luËn : Dao ®éng cµng nhanh ( chËm ), tÇn sè dao ®éng cµng lín ( nhá ) ©m ph¸t ra cµng cao (thÊp) III/ vËn dông C5: VËt cã tÇn sè 70HZ dao ®éng nhanh h¬n VËt cã tÇn sè 50HZ ph¸t ra ©m thÊp h¬n C6: Khi vÆn d©y ®µn c¨ng nhiÒu th× tÇn sè dao ®éng lín ©m ph¸t ra cao. Khi vÆn d©y ®µn c¨ng Ýt th× tÇn sè dao ®éng nhá ©m ph¸t ra thÊp. C7: Ch¹m miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn t©m ®Üa ©m ph¸t ra cao h¬n 28
 • 29. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 4- Cñng cè - Häc bµi, ®äc cã thÓ em cha biÕt 5- D¨n dß - Lµm bµi tËp SBT V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 13: §é to cña ©m I. môc tiªu 1- KiÕn thøc: HiÓu mèi quan hÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng vµ ®é to cña ©m, biªn ®é cµng lín ©m cµng to BiÕt ®îc ®¬n vÞ ®é to cña ©m lµ §ªxiben. VËn dông ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái thùc tÕ 2- KÜ n¨ng: Lµm TN ®Ó rót ra kÕt lu¹n vÒ ®é to cña ©m phô thuéc vµo biªn ®é dao ®éng nh thÕ nµo ? 3- Th¸i ®é : Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm II. chuÈn bÞ • Hép gç, ThÐp ®µn håi, Trèng, dïi, Qu¶ cÇu bÊc iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra(5’) • HS1 : Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®é cao cña ©m vµ tÇn sè ? §¬n vÞ cña tÇn sè lµ g× ? • HS2 : BT 12.1, 12.2 SBT 7A:................................................................7B:................................................. .............. 7C:...................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a ®é to, ®é nhá cña ©m vµ biªn ®é dao ®éng I/ ©m to,©m nhá – biªn ®é dao ®éng * ThÝ nghiÖm 1 : - HS lµm TN theo nhãm 29
 • 30. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Yªu cÇu HS ®äc TN, nªu dông cô TN - HD : N©ng ®Çu thíc lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng trong hai trêng hîp : + §Çu thíc lÖch nhiÒu + §Çu thíc lÖch Ýt - Quan s¸t tr¶ lêi C1 GV yªu cÇu ®äc th«ng tin SGK, gi¶i thÝch kh¸i niÖm biªn ®é dao ®éng - Tõ ®ã ®iÒn tõ tr¶ lêi C2 - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô - HD HS lµm TN theo nhãm - L¾ng nghe, quan s¸t ®Ó tr¶ lêi C3 Tõ TN 1,2 vµ C1,C2,C3 h·y nªu mèi quan hÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng vµ ®é to cña ©m b»ng c¸ch ®iÒn vµo kÕt luËn ? *H§2: T×m hiÓu ®é to cña mét sè ©m - Yªu cÇu ®äc SGK - §é to cña ©m ®îc ®o b»ng ®¬n vÞ g× ? - Ngìng ®au ( lµm ®au nhøc tai ) lµ bao nhiªu ? H§3: VËn dông - Cho tr¶ lêi C4 - So s¸nh biªn ®é dao ®éng cña ®iÓm M trong 2 trêng hîp ë h 12.3 SGK ? - Cho ®äc C6 vµ tr¶ lêi - H·y íc lîng ®é to cña tiÕng ån trªn s©n trêng giê ra ch¬i n»m trong kho¶ng nµo ? C1: C¸ch lµm thíc dao ®éng Dao ®éng m¹nh, yÕu ¢m to, ©m nhá a) N©ng ®Çu thíc lÖch nhiÒu M¹nh To b) N©ng ®Çu thíc lÖch Ýt YÕu Nhá * §é lÖch lín nhÊt so víi vÞ trÝ c©n b»ng Cña nã ®îc gäi lµ biªn ®é dao ®éng. C2: §Çu thíc lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng cµng nhiÒu (Ýt), biªn ®é dao ®éng cµng lín (nhá), ©m ph¸t ra cµng to (nhá). * ThÝ nghiÖm 2 : C3: Qu¶ cÇu bÊc lÖch cµng nhiÒu (Ýt) chøng tá biªn ®é dao ®éng cña mÆt trèng cµng lín (nhá) tiÕng trèng cµng to (nhá). * KÕt luËn :¢m ph¸t ra cµng to khi biªn ®é dao ®éng cña nguån ©m cµng lín. II/ ®é to cña mét sè ©m - §é to cña ©m ®îc ®o b»ng ®¬n vÞ §ªxiben ( kÝ hiÖu lµ : dB ). - Ngìng ®au : 130dB III/ VËn dông C4: G¶y m¹nh d©y ®µn th× tiÕng ®µn to vµ biªn ®é lín. C5: TH ë trªn : Biªn ®é lín TH ë díi : Biªn ®é nhá C6: M¸y thu thanh ph¸t ra ©m to th× biªn ®é dao ®éng cña mµng loa lín, khi ph¸t ra ©m nhá th× biªn ®é dao ®éng cña mµng loa nhá C7: Giê ra ch¬i trªn s©n trêng cã tiÕng ån kho¶ng 70-80dB 30
 • 31. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 4- Cñng cè - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? 5- D¨n dß - Häc bµi, lµm bµi tËp SBT - §äc cã thÓ em cha biÕt vµ ®äc tríc bµi sau. V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............................. Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 14: M«i trêng truyÒn ©m I. môc tiªu 1- KiÕn thøc: HS biÕt ®îc ©m truyÒn ®îc trong m«i trêng nµo vµ kh«ng truyÒn ®îc trong m«i trêng nµo ? HS so s¸nh ®îc vËn tèc truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng r¾n, láng, khÝ . 2- Kü n¨ng: Lµm TN suy ra sù truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng : R¾n, láng, khÝ. 3- Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm, trong häc tËp. II. ChuÈn bÞ • 2 trång, dïi, 2 qu¶ cÇu bÊc, B×nh níc, ®ång hå iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra Nªu mèi quan hÖ gi÷a ®é to cña ©m vµ biªn ®é dao ®éng cña ©m ? Khi g¶y m¹nh d©y ®µn tiÕng ®µn ta hay nhá ? v× sao ? 7A:.............................................................. 7B:............................................................... 7C:................................................................. 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß *H§1 : T×m hiÓu sù truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dông cô, c¸ch lµm. I/ m«I trêng truyÒn ©m * ThÝ nghiªm : 1. Sù truyÒn ©m trong chÊt khÝ C 1: Qu¶ cÇu bÊc treo gÇn treo gÇn 31
 • 32. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - HD : §Æt sao cho 2 qu¶ cÇu bÊc s¸t vµo mÆt trèng trïng t©m cña trèng. - VËy trong chÊt khÝ ©m cã truyÒn ®îc kh«ng ? Cßn m«i trêng r¾n th× sao ? -Yªu cÇu HS ®äc TN vµ lµm TN H 13.2 SGK - VËy ©m truyÒn ®Õn tai b¹n C qua m«i trêng nµo ? - Trong chÊt láng ©m cã truyÒn ®- îc qua kh«ng ? -Yªu cÇu quan s¸t TN cña GV - Cã nghe ®îc ©m tõ ®ång hå ph¸t ra kh«ng ? VËy trong chÊt láng ©m cã truyÒn ®îc qua kh«ng ? - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C4 - ¢m cã truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng kh«ng ? - GV th«ng b¸o m«i trêng ch©n kh«ng lµ m«i trêng kh«ng cã kh«ng khÝ - Yªu cÇu ®äc TN SGK - Tr¶ lêi C5 - H·y ®iÒn vµo KÕt luËn * H§2 : T×m hiÓu vËn tèc truyÒn ©m trong c¸c m«i trêng - Yªu cÇu ®äc 5 SGK vµ tr¶ lêi C6 H§3: VËn dông - Cho tr¶ lêi C7 - LÊy vÝ dô chøng tá ©m truyÒn qua ®îc m«i trêng chÊt láng - C9 ? trèng 2 n¶y ra chøng tá r»ng ©m truyÒn qua m«i trêng kh«ng khÝ C2: Biªn ®é dao ®éng cña qu¶ cÇu bÊc thø 1 lín h¬n biªn ®é dao ®éng cña qu¶ cÇu bÊc thø 2 chøng tá cµng gÇn nguån ©m th× ©m cµng to, cµng xa nguån ©m th× ©m cµng nhá. 2. Sù truyÒn ©m trong chÊt r¾n C3: ¢m truyÒn ®Õn tai b¹n C qua m«i tr- êng chÊt r¾n 3. Sù truyÒn ©m trong chÊt láng C4: ¢m truyÒn ®Õn tai qua c¸c m«i trêng : R¾n, láng, khÝ 4. ¢m cã thÓ truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng hay kh«ng ? - Ch©n kh«ng l;µ m«i trêng kh«ng cã kh«ng khÝ C5: ¢m kh«ng truyÒn qua ®îc ch©n kh«ng * KÕt luËn : ¢m cã thÓ truyÒn qua nh÷ng m«i trêng nh : R¾n, láng, khÝ vµ kh«ng thÓ truyÒn qua ch©n kh«ng - ë c¸c vÞ trÝ cµng gÇn (xa) nguån ©m th× ©m nghe cµng to (nhá) 5. VËn tèc truyÒn ©m C6: VËn tèc truyÒn ©m trong thÐp lín h¬n vËn tèc truyÒn ©m trong níc, vËn tèc truyÒn ©m trong níc lín h¬n vËn tèc truyÒn ©m trong kh«ng khÝ II/ VËn dông C7: ¢m thanh xung quanh truyÒn ®Õn tai ta nhê m«i trêng kh«ng khÝ C8: Hai ngêi bëi cã thÓ nãi chuyÖn ®îc víi nhau C9: V× ®Êt lµ m«i trêng chÊt r¾n nªn truyÒn ©m nhanh h¬n m«i trêng kh«ng khÝ C10: Kh«ng, v× trong ch©n kh«ng kh«ng 32
 • 33. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Cho tr¶ lêi C10 truyÒn ®îc ©m 4- Cñng cè (5’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? 5- D¨n dß - Häc bµi, lµm bµi tËp SBT - §äc cã thÓ em cha biÕt vµ ®äc tríc bµi sau V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 15: Ph¶n x¹ ©m – TiÕng vang i. Môc tiªu - M« t¶ vµ gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng liªn quan ®Õn tiÕng vang (tiÕng väng). NhËn biÕt ®îc mét sè vËt ph¶n x¹ ©m tèt (hay hÊp thô ©m kÐm) vµ vËt ph¶n x¹ ©m kÐm. KÓ tªn mét sè øng dông cña ph¶n x¹ ©m. - RÌn kh¶ n¨ng t duy tõ c¸c hiÖn tîng thùc tÕ vµ tõ c¸c thÝ nghiÖm. - Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc vµ vËn dông vµo thùc tÕ. ii. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ H14.1 (SGK). iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra (5’) - M«i trêng nµo truyÒn ®îc ©m? M«i trêng nµo truyÒn ©m tèt? LÊy vÝ dô. - HS2: Ch÷a bµi tËp 13.2 vµ 13.3 (SBT). 7A:................................................................7B:................................................. .............. 7C:..................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu ©m ph¶n x¹ - TiÕng vang (15ph) - Yªu cÇu tÊt c¶ HS ®äc kü môc I (SGK) vµ n¾m ®îc thÕ nµo lµ tiÕng vang, thÕ nµo lµ ©m ph¶n x¹. I. ¢m ph¶n x¹ - TiÕng vang - C¸ nh©n HS nghiªn cøu SGK ®Ó n¾m ®îc: + ¢m déi l¹i khi gÆp mét mÆt ch¾n lµ ©m ph¶n x¹. 33
 • 34. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Th¶o luËn theo nhãm ®Ó tr¶ lêi C1, C2, C3 vµ phÇn kÕt luËn. - Híng dÉn HS toµn líp th¶o luËn c¸c c©u tr¶ lêi cña môc I ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. Chó ý: Víi C1, HS ph¶i nªu ®îc ©m ph¶n x¹ tõ mÆt ch¾n nµo vµ ®Õn tai sau ©m trùc tiÕp 1/15s. Víi C2: GV chèt l¹i vai trß khuyÕch ®¹i cña ©m ph¶n x¹ nªn nghe ®îc ©m to h¬n. Víi C3: GV chØ ra trêng hîp trong phßng rÊt lín, tai ngêi ph©n biÖt ®îc ©m ph¶n x¹ víi ©m trùc tiÕp nªn nghe ®îc tiÕng vang. H§2: T×m hiÓu vËt ph¶n x¹ ©m tèt vµ vËt ph¶n x¹ ©m kÐm (5ph) - Yªu cÇu HS ®äc môc II (SGK) vµ tr¶ lêi c©u hái: + VËt nh thÕ nµo th× ph¶n x¹ ©m tèt? (VËt nh thÕ nµo th× hÊp thô ©m kÐm?) + VËt nh thÕ nµo th× ph¶n x¹ ©m kÐm? - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C4. H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông (10ph) - Yªu cÇu HS lµm c¸c c©u C5, C6, C7, C8. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. Víi C7: Yªu cÇu HS nãi râ “t” lµ thêi gian ©m ®i nh thÕ nµo? Víi C8: Yªu cÇu HS chän vµ gi¶i thÝch t¹i sao chän hiÖn tîng ®ã. + Ta nghe ®îc tiÕng vang khi ©m ph¶n x¹ ®Õn tai ta chËm h¬n ©m truyÒn trùc tiÕp ®Õn tai mét kho¶ng thêi gian Ýt nhÊt 1/15s. - Th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ phÇn kÕt luËn. C1: Nghe thÊy tiÕng vang ë vïng nói, ë giÕng, ë ngâ hÑp dµi,... V× ta ph©n biÖt ®îc ©m ph¸t ra vµ ©m ph¶n x¹. C2: Nghe thÊy ©m thanh trong phßng kÝn to h¬n chÝnh ©m thanh ®ã ë ngoµi trêi. V× ë ngoµi trêi ta chØ nghe thÊy ©m ph¸t ra cßn ë trong phßng kÝn ta nghe ®îc ©m ph¸t ra vµ ©m ph¶n x¹ tõ têng cïng mét lóc ®Õn tai nªn nghe to h¬n. C3: a) C¶ hai phßng ®Òu cã ©m ph¶n x¹ b) Kho¶ng c¸ch gi÷a ngêi nãi vµ bøc t- êng ®Ó nghe ®îc râ tiÕng vang lµ: S = 340.1/15.2 = 11,3 (m) II. VËt ph¶n x¹ ©m tèt vµ vËt ph¶n x¹ ©m kÐm - HS ®äc néi dung môc II (SGK) vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV + VËt ph¶n x¹ ©m tèt ( hÊp thô ©m kÐm) lµ nh÷ng vËt cøng cã bÒ mÆt nh½n + VËt ph¶n x¹ ©m kÐm lµ nh÷ng vËt mÒm, xèp cã bÒ mÆt gå ghÒ. + VËt ph¶n x¹ ©m tèt: MÆt g¬ng, mÆt ®¸ hoa, tÊm kim lo¹i, têng g¹ch. + VËt ph¶n x¹ ©m kÐm: MiÕng xèp, ¸o len, ghÕ ®Öm mót, cao su xèp. III. VËn dông - HS lµm c¸c c©u C5, C6, C7, C8 - Th¶o mluËn c¶ líp ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C5: Lµm têng sÇn sïi, treo rÌm nhung ®Ó hÊp thô ©m tèt h¬n nªn gi¶m tiÕng vang. ¢m nghe ®îc râ h¬n. C6: Híng ©m ph¶n x¹ ®Õn tai ngêi nghe nªn nghe râ h¬n. C7: ¢m truyÒn tõ tµu ®Õn ®¸y biÓn trong 34
 • 35. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 1/2s. §é s©u cña biÓn lµ: S = v.t = 1500.1/2 = 750 (m) C8: a, b, d 4- Cñng cè (5’) - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C8 (SGK). 5. D¨n dß - Lµm bµi tËp 14.1 ®Õn 14.6 (SBT). - T×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 16: Chèng « nhiÔm tiÕng ån i. Môc tiªu - Ph©n biÖt ®îc tiÕng ån vµ « nhiÔm tiÕng ån. §Ò ra ®îc mét sè biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån trong nh÷ng trêng hîp cô thÓ. KÓ tªn ®îc mét sè vËt liÖu c¸ch ©m. - Kü n¨ng ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån. - Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc vµ vËn dông vµo thùc tÕ ii. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ H15.1, H15.2, H15.3 (SGK). iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra HS1: ¢m ph¶n x¹ lµ g×? Nghe ®îc tiÕng vang khi nµo? VËt nµo ph¶n x¹ ©m tèt, vËt nµo ph¶n x¹ ©m kÐm? HS2: Ch÷a bµi tËp 14.4 (SBT). 7A:..............................................................7B:................................................... .............. 7C:.................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: NhËn biÕt « nhiÔm tiÕng ån (10ph) - GV treo tranh vÏ H15.1, H15.2, I- NhËn biÕt « nhiÔm tiÕng ån - HS quan s¸t tranh, th¶o luËn tr¶ lêi C1 35
 • 36. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 H15.3 vµ yªu cÇu HS quan s¸t kü c¸c tranh, th¶o luËn theo nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u C1. Gäi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - Yªu cÇu HS tù lµm c©u kÕt lô©n. Gäi mét vµi HS ®äc, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ xung. - Híng dÉn HS toµn líp th¶o luËn c¸ch tr¶ lêi C2 ®Ó thèng nhÊt vµ yªu cÇu ghi vë. H§2: T×m hiÓu c¸ch chèng « nhiÔm tiÕng ån (15ph) - Yªu cÇu HS tù ®äc th«ng tin môc II (SGK) - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u C3. - Gäi ®¹i diÖn tõng nhãm ®äc kÕt qu¶, ®iÒn vµo chç trèng trong b¶ng lÇn lît víi tõng trêng hîp. C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. - Nªu lý do vÒ viÖc ®a ra biÖn ph¸p cña em? GV ph©n tÝch, bæ xung c¸c biÖn ph¸p kh¸c. - Yªu cÇu HS lµm c©u C4 vµ th¶o luËn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông (5ph) - Yªu cÇu HS ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån cã thÓ thùc hiÖn víi c¸c trêng hîp trong H15.2 vµ H15.3. - Yªu cÇu HS chØ ra trêng hîp g©y « nhiÔm tiÕng ån gÇn n¬i m×nh sèng vµ ®Ò ra mét sè biÖn H15.2: V× tiÕng ån m¸y khoan to, ¶nh h- ëng ®Õn viÖc gäi ®iÖn tho¹i vµ g©y ®iÕc tai ngêi thî khoan. H15.3: V× tiÕng ån to, kÐo dµi g©y ¶nh hëng ®Õn viÖc häc tËp cña HS - HS lµm viÖc c¸ nh©n víi phÇn kÕt luËn KÕt luËn: TiÕng ån g©y « nhiÔm lµ tiÕng ån to vµ kÐo dµi lµm ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ vµ sinh ho¹t cña con ngêi. - Th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi C2. C2: Trêng hîp cã « nhiÔm tiÕng ån lµ: b) Lµm viÖc c¹nh m¸y xay s¸t thãc, g¹o.. d) BÖnh viÖn, tr¹m x¸ ë c¹nh chî. II- T×m hiÓu biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån - HS ®äc néi dung môc II (SGK). - Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi C3 C3: 1) CÊm bãp cßi, gi¶m biªn ®é dao ®éng cña nguån ©m (vÆn nhá tiÕng ®µi, T.V, l¾p èng x¶ cho xe m¸y,...) 2) Trång c©y xanh. 3) X©y têng ch¾n, bÞt tai, lµm trÇn nhµ t- êng nhµ b»ng xèp, têng phñ d¹, phñ nhung, ®ãng cöa,... - HS tr¶ lêi c©u C4, th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. C4: a) VËt liÖu dïng ®Ó ng¨n chÆn ©m, lµm ©m Ýt truyÒn qua: G¹ch, bªt«ng, gç,... b) VËt liÖu ph¶n x¹ ©m tèt dïng ®Ó c¸ch ©m: KÝnh, g¬ng, l¸ c©y,... III- VËn dông - HS tr¶ lêi C5: t×m ra c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån. C5: H15.2: §ãng cöa, gi¶m tiÕng ån cña m¸y khoan, ngêi thù khoan cÇn ®éi mò b¶o hé, nót kÝn tai,... H15.3: X©y têng ch¾n, trång c©y xanh, ®ãng cöa, chuyÓn líp häc hoÆc chuyÓn chî ®i n¬i kh¸c,... - Th¶o luËn c©u C6 ®Ó chØ ra mét sè tr- 36
 • 37. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån. êng hîp g©y « nhiÔm tiÕng ån vµ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc. 4- Cñng cè - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C6 (SGK). 5- D¨n dß - Lµm bµi tËp 15.2 ®Õn 15.6 (SBT). - ¤n tËp c¸c kiÕn thøc ®· häc: Quang häc vµ ©m häc chuÈn bÞ thi häc kú. V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 17: Tæng kÕt ch¬ng 2: ¢m häc i Môc tiªu - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ ©m thanh: §Æc ®iÓm nguån ©m, ®é cao cña ©m, ®é to cña ©m, m«i trêng truyÒn ©m, ph¶n x¹ ©m, tiÕng vang, chèng « nhiÔm tiÕng ån. - VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng trong thùc tÕ vµ biÕt vËn dông kiÕn thøc vÒ ©m thanh vµo cuéc sèng. ii. ChuÈn bÞ - HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra vµ chuÈn bÞ phÇn vËn dông. - GV: KÎ s½n H16.1 vµo b¶ng phô (trß ch¬i « ch÷). iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n (15ph) - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu lÇn lît c¸c c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra. - Híng dÉn HS c¶ líp th¶o luËn vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. §èi víi c©u 2 vµ c©u 3, cã thÓ yªu cÇu HS m« t¶ l¹i c¸ch lµm (bè trÝ) I- Tù kiÓm tra - HS tr¶ lêi lÇn lît c¸c c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra. Th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. 1) a- dao ®éng b- tÇn sè...Hz c- ®ªxiben d- 340m/s e- 70dB 3) a, b, c 37
 • 38. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 thÝ nghiÖm hay c¸ch lËp luËn víi c©u 5. H§2: Lµm bµi tËp vËn dông (15ph) - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n, tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp trong phÇn vËn dông. - Víi c©u 1, 2, 3, yªu cÇu thêi gian chuÈn bÞ 1 phót. - Víi c©u 4, yªu cÇu HS th¶o luËn theo gîi ý: + CÊu t¹o c¬ b¶n cña mò nhµ du hµnh vò trô. T¹i sao hai nhµ du hµnh vò tô kh«ng thÓ nãi chuyÖn víi nhau mét c¸ch trùc tiÕp ®îc? + Khi ch¹m mò th× nãi chuyÖn ®- îc. VËy ©m truyÒn ®i qua nh÷ng m«i trêng nµo? - Víi c©u 7, yªu cÇu HS x©y dùng ®îc c¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån. Gi¶i thÝch ®îc t¹i sao l¹i sö dông biÖn ph¸p ®ã, biÖn ph¸p ®ã cã thùc hiÖn ®îc kh«ng? H§3: Tæ chøc trß ch¬i « ch÷ (7ph) - GV gi¶i thÝch trß ch¬i vµ híng dÉn HS ch¬i. - Yªu cÇu mét HS lªn dÉn ch¬ng tr×nh (Cã thÓ chuÈn bÞ mét « ch÷ kh¸c víi SGK). 5) D 6) a- ... cøng......nh½n. b- ... mÒm......gå ghÒ 7) b, d 8) B«ng, v¶i, xèp, g¹ch, gç, bªt«ng,... II- VËn dông - HS tr¶ lêi phÇn chuÈn bÞ cña m×nh. Th¶o luËn vµ ghi vë c©u tr¶ lêi ®· thèng nhÊt. 1. VËt dao ®éng ph¸t ra trong®µn ghi ta lµ d©y ®µn, trong kÌn l¸ lµ phÇn l¸ bÞ thæi, trong s¸o lµ cét kh«ng khÝ trong s¸o, trèng lµ mÆt trèng. 2. C.¢m kh«ng thÓ truyÒn trong ch©n kh«ng. 3. a) Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn m¹nh, d©y lÖch nhiÒu khi ph¸t ra tiÕng to. Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn yÕu, d©y lÖch Ýt khi ph¸t ra tiÕng nhá. b) Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn nhanh khi ph¸t ra ©m cao. Dao ®éng cña c¸c sîi d©y ®µn chËm khi ph¸t ra ©m thÊp. 4. TiÕng nãi ®· truyÒn tõ miÖng ngêi nµy qua kh«ng khÝ ®Õn hai c¸i mò vµ l¹i qua kh«ng khÝ dÕn tai ngêi kia. 5. Ban ®ªm yªn tÜnh, nghe râ tiÕng vang cña ch©n m×nh ph¸t ra khi ph¶n x¹ l¹i tõ hai bªn têng ngâ. 6. A.¢m ph¸t ra ®Õn tai cïng mét lóc víi ©m ph¶n x¹ 7. C¸c biÖn ph¸p chèng « nhiÔm tiÕng ån: Treo biÓn b¸o cÊm bãp cßi, x©y têng xung quanh, ®ãng cöa, trßng nhiÒu c©y xanh, treo rÌm,... III- Trß ch¬i « ch÷ - HS tham gia trß ch¬i « ch÷. Mçi nhãm HS cö mét b¹n tham gia, tr¶ lêi ®óng ®îc 2 ®iÓm. T×m ®îc tõ hµng däc ®îc 5 ®iÓm 1. Ch©n kh«ng 2. Siªu ©m 3. TÇn sè 4. ¢m ph¶n x¹ 5. Dao ®éng 6. TiÕng vang 38
 • 39. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 7. H¹ ©m Tõ hµng däc: ¢m thanh 4- Cñng cè – D¨n dß HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ch¬ng I vµ ch¬ng II 1. §Æc ®iÓm chung cña nguån ©m. 2. §é cao cña ©m (©m bæng, ©m trÇm) phô thuéc vµo yÕu tè nµo? 3. §é to cña ©m phô thuéc vµo yÕu tè nµo? §¬n vÞ ®é to cña ©m? 4. ¢m truyÒn qua nh÷ng m«i trêng nµo? M«i trêng nµo truyÒn ©m tèt? 5. ThÕ nµo lµ ©m ph¶n x¹? Khi nµo ta nghe ®îc tiÕng vang cña ©m? VËt nµo ph¶n x¹ ©m tèt? VËt nµo ph¶n x¹ ©m kÐm? 6. Nªu c¸c ph¬ng ¸n chèng « nhiÔm tiÕng ån? 7. §iÒu kiÖn ®Ó nh×n thÊy ¸nh s¸ng, ®iÒu kiÖn ®Ó nh×n thÊy mét vËt? 8. §Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng, ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng? 9. §Æc ®iÓm cña ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu låi, g¬ng cÇu lâm? 10. C¸ch vÏ ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng? V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 18 : KiÓm tra häc kú 1 I. Môc tiªu - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS vÒ kiÕn thøc kÜ n¨ng vµ vËn dông. - RÌn kÜ n¨ng t duy l« gÝc, th¸i ®é nghiÖm tóc trong häc tËp vµ kiÓm tra . - Qua kÕt qu¶ kiÓm tra, GV vµ HS tù rót ra kinh nghiÖm vÒ ph¬ng ph¸p d¹y vµ häc. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng vµ vËn dông vÒ ®iÒu kiÖn nh×n thÊy mét vËt, ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng, tÝnh chÊt ¶nh cña vËt t¹o bëi g¬ng ph¼ng, g¬ng cÇu låi, g¬ng cÇu lâm vµ kÜ n¨ng vÏ ¶nh cña vËt t¹o bëi g- ¬ng ph¼ng, so s¸nh vïng nh×n thÊy cña c¸c g¬ng, ®Æc ®iÓm cña nguån ©m, ®é to cña ©m, ®é cao cña ©m, m«i trêng truyÒn ©m. ii. ChuÈn bÞ I- H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng 1. H·y chØ ra vËt nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng? 39
 • 40. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 A. MÆt trêi B. Ngän ®uèc ®ang ch¸y C. MÆt tr¨ng D. Con ®om ®ãm ®ang bay lËp loÌ trong ®ªm 2. ChiÕu mét tia s¸ng tíi g¬ng ph¼ng, ta cã tia ph¶n x¹ t¹o víi tia tíi mét gãc: A. B»ng gãc ph¶n x¹ B. B»ng gãc tíi C. B»ng nöa gãc tíi D. B»ng hai lÇn gãc ph¶n x¹ 3. V× sao nhê cã g¬ng ph¶n x¹, ®Ìn pin l¹i cã thÓ chiÕu ¸nh s¸ng ®îc ®i xa? A. V× g¬ng h¾t ¸nh s¸ng trë l¹i B. V× ®ã lµ g¬ng cÇu lâm cho chïm ph¶n x¹ song song. C. V× g¬ng cho ¶nh ¶o râ h¬n D. V× nhê cã g¬ng ta nh×n thÊy vËt ë xa 4. ¢m ph¸t ra cµng thÊp khi: A. TÇn sè dao ®éng cµng nhá B. VËn tèc truyÒn ©m cµng nhá C. Biªn ®é dao ®éng cµng nhá D. Thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét dao ®éng cµng nhá Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... Ch¬ng III: ®iÖn häc TiÕt 19: Sù nhiÔm ®iÖn do cä x¸t i Môc tiªu - M« t¶ mét hiÖn tîng hoÆc mét thÝ nghiÖm chøng tá vËt bÞ nhiÔm ®iÖn do cä x¸t. Gi¶i thÝch ®îc mét sè hiÖn tîng nhiÔm ®iÖn do cä x¸t trong thùc tÕ (ChØ ra c¸c vËt nµo cä x¸t víi nhau vµ biÓu hiÖn cña sù nhiÔm ®iÖn). - RÌn kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn cho vËt b»ng c¸ch cä s¸t, ph¸t hiÖn c¸c hiÖn tîng. - Cã th¸i ®é yªu thÝch m«n häc, ham hiÓu biÕt, kh¸m ph¸ thÕ giíi xung quanh ii ChuÈn bÞ - Mçi nhãm: 1 thíc nhùa, 1 thanh thuû tinh h÷u c¬, 1 m¶nh ni l«ng, 1 qu¶ cÇu nhùa, 1 gi¸ treo, 1 m¶nh len, 1 m¶nh d¹, 1 m¶nh lôa, 1 sè mÈu giÊy vôn, bót thö ®iÖn, 1 m¶nh t«n, 1 m¶nh phim nhùa. iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng 40
 • 41. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: Lµm thÝ nghiÖm 1, ph¸t hiÖn nhiÒu vËt bÞ cä x¸t cã tÝnh chÊt míi(15ph) - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm theo tõng bíc trong thÝ nghiÖm 1(SGK) - GV cho c¸c nhãm th¶o luËn, lùa chä côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trãng trong kÕt luËn 1 (SGK) H§2: ThÝ nghiÖm 2: Ph¸t hiÖn vËt bÞ cä x¸t bÞ nhiÔm ®iÖn hay vËt mang ®iÖn tÝch (15ph) - NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã ®Æc ®iÓm g× mµ cã kh¶ n¨ng hót c¸c vËt kh¸c? - TÊt c¶ c¸c vËt nãng lªn cã thÓ hót c¸c vËt kh¸c? - ¸p c¸c vËt ®ã vµo ®Ìn cån,... th× cã hót ®îc c¸c mÈu giÊy vôn kh«ng? - GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra (SGK): M¶nh t«n ¸p s¸t vµo m¶nh phim nhùa ®· ®îc cä x¸t. - Yªu cÇu HS hoµn thµnh kÕt luËn 2 (SGK) vµ lu ý víi HS : “vËt nhiÔm ®iÖn” lµ “vËt mang ®iÖn tÝch”. H§3: Lµm c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông (10ph) - Tæ chøc cho c¸c nhãm HS th¶o luËn tõng c©u hái C1, C2, C3. - ChØ ®Þnh ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. GV nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. I- VËt nhiÔm ®iÖn 1- ThÝ nghiÖm 1 - HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm, quan s¸t vµ ghi kÕt qu¶ quan s¸t vµo b¶ng phô -Th¶o luËn c¶ líp ®Ó thãng nhÊt kÕt luËn 1: NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã kh¶ n¨ng hót c¸c vËt kh¸c. 2- ThÝ nghiÖm 2 - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái GV yªu cÇu. - HS lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t hiÖn t- îng hiÖn tîng khi ch¹m bót thö ®iÖn th«ng m¹ch vµo m¶nh t«n. - HS hoµn thµnh kÕt luËn 2: NhiÒu vËt sau khi bÞ cä x¸t cã kh¶ n¨ng lµm s¸ng bãng ®Ìn bót thö ®iÖn. II- VËn dông - HS th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u C1, C2, C3 vµ th¶o luËn c¶ líp ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. C1: Khi ch¶i tãc b»ng lîc nhùa, lîc nhùa vµ tãc cä x¸t vµo nhau. C¶ lîc nhùa vµ tãc bÞ nhiÔm ®iÖn. Do ®ã tãc bÞ lîc nhùa hót kÐo th¼ng ra. C2: C¸nh qu¹t ®iÖn khi quay cä x¸t víi m¹nh víi kh«ng khÝ vµ bÞ nhiÔm ®iÖn. MÐp c¸nh qu¹t cä x¸t nhiÒu nhÊt nªn nhiÔm ®iÖn nhiÒu nhÊt. Do ®ã mÐp c¸nh qu¹t hót bôi nhiÒu nhÊt. 41
 • 42. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 C3: Khi lau g¬ng b»ng kh¨n b«ng kh«, chóng bÞ cä x¸t vµ bÞ nhiÔm ®iÖn, v× thÕ hót c¸c bôi v¶i. 4- Cñng cè (5’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt. - Vµ yªu cÇu HS t¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë phÇn më bµi. 5- D¨n dß - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C3(SGK)- Lµm bµi tËp 17.1 ®Õn 17.4 (SBT) - §äc tríc bµi 18: Hai lo¹i ®iÖn tÝch V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 20: Hai lo¹i ®iÖn tÝch i. Môc tiªu - Gióp HS biÕt ®îc chØ cã hai lo¹i ®iÖn tÝch lµ ®iÖn tÝch d¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m. Hai loai ®iÖn tÝch cïng dÊu th× ®Èy nhau, tr¸i dÊu th× hót nhau. Nªu ®îc cÊu t¹o nguyªn tö: h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch d¬ng vµ c¸c ªlectr«n mang ®iÖn tÝch ©m quay xung quanh h¹t nh©n, nguyªn tö trung hoµ vÒ ®iÖn. BiÕt vËt mang ®iÖn tÝch ©m khi nhËn thªm ªlectron, vËt mang ®iÖn tÝch d¬ng khi mÊt bít ªlectron. - RÌn kü n¨ng thao t¸c thÝ nghiÖm nhiÔm ®iÖn cho vËt b»ng c¸ch cä s¸t, ph¸t hiÖn c¸c hiÖn tîng. - Cã th¸i ®é trung thùc, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. ii. ChuÈn bÞ - Mçi nhãm: 2 m¶nh ni l«ng, 1 bót ch×, 1 kÑp giÊy, 2 thanh nhùa sÉm mµu + trôc quay, 1 thanh thuû tinh, 1 m¶nh lôa, 1 m¶nh len. - C¶ líp: H18.4 (SGK). iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 42
 • 43. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 2- KiÓm tra (5’) Cã thÓ lµm cho vËt bÞ nhiÔm ®iÖn b»ng c¸ch nµo? VËt nhiÔm ®iÖn cã tÝnh chÊt g×? NÕu hai vËt ®Òu bÞ nhiÔm ®iÖn th× chóng hót nhau hay ®Èy nhau? 7A:...............................................................7B:.................................................. ............. 7C:....................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: Lµm thÝ nghiÖm 1: t¹o ra hai vËt nhiÔm ®iÖn cïng lo¹i, t×m hiÓu lùc t¸c dông gi÷a chóng (10ph) - Híng dÉn vµ yªu cÇu HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1 (SGK) theo nhãm: B1: Yªu cÇu HS quan s¸t vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o hai m¶nh ni l«ng cha nhiÔm ®iÖn. Sau ®ã h- íng dÉn HS lµm. B2: Lu ý khi cä s¸t theo mét chiÒu víi sè lÇn nh nhau. - Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm víi hai thanh nhùa. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm vµ th¶o luËn c¶ líp ®Ó thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt. H§2: ThÝ nghiÖm 2: Ph¸t hiÖn hai vËt nhiÔm ®iÖn hót nhau vµ mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i (10ph) - GV yªu cÇu vµ híng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2 (SGK). - Tæ chøc cho HS th¶o luËn thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt. - V× sao cho r»ng thanh nhùa thÉm mµu vµ thanh thuû tinh nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i? H§3: KÕt luËn vµ vËn dông hiÓu biÕt vÒ hai lo¹i ®iÖn tÝch vµ lùc t¸c dông gi÷a chóng (5ph) - Yªu cÇu HS hoµn thiÖn kÕ luËn. I- VËt nhiÔm ®iÖn 1- ThÝ nghiÖm 1 - HS nhËn dông cô theo sù híng dÉn cña GV. - C¸c nhãm tiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo yªu cÇu cña tõng bíc. Quan s¸t kü hiÖn tîng x¶y ra. - HS lµm thÝ nghiÖm víi hai thanh nhùa, qaun s¸t hiÖn tîng x¶y ra. - HS hoµn thiÖn, th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt: Hai vËt gièng nhau, ®îc cä s¸t nh nhau th× mang ®iÖn tÝch cïng lo¹i vµ ®îc ®Æt gÇn nhau th× chóng ®Èy nhau. 2- ThÝ nghiÖm 2 - HS nhËn dông vµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm 2, quan s¸t hiÖn tîng hiÖn tîng theo híng dÉn cña GV. - HS th¶o lu¹n thèng nhÊt phÇn nhËn xÐt: Thanh nhùa sÉm mµu vµ thanh thuû tinh khi ®îc cä x¸t th× chóng hót nhau do chóng nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i. - HS tr¶ lêi: nÕu chóng nhiÔm ®iÖn cïng lo¹i th× chóng ®Èy nhau, do chóng hót nhau nªn nhiÔm ®iÖn kh¸c lo¹i. 3- KÕt luËn - Cã hai lo¹i ®iÖn tÝch: ®iÖn tÝch d¬ng (+) vµ ®iÖn tÝch ©m (-). C¸c vËt mang ®iÖn tÝch cïng lo¹i th× ®Èy nhau, mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i th× hót nhau. 43
 • 44. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - GV th«ng b¸o tªn hai lo¹i ®iÖn tÝch vµ quy íc vÒ ®iÖn tÝch ©m (-), ®iÖn tÝch d¬ng (+) - Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1 H§4: T×m hiÓu s¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö (10ph) - §V§:Nh÷ng ®iÖn tÝch nµy do ®©u mµ cã? - GV sö dông H18.4 vµ th«ng b¸o s¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö. - Híng dÉn HS tr¶ lêi lÇn lît C2, C3, C4. - GV chèt l¹i: Mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m nÕu nhËn thªm ªlectr«n, nhiÔm ®iÖn d¬ng nÕu mÊt bít ªlectr«n. - Quy íc: §iÖn tÝch cña thanh thuû tinh sau khi cä x¸t vµo lôa lµ ®iÖn tÝch d¬ng. §iÖn tÝch cña thanh nhùa sÉm mµu sau khi cä x¸t vµo v¶i kh« lµ ®iÖn tÝch ©m. - HS tr¶ lêi C1: V× hai vËt bÞ nhiÔm ®iÖn hót nhau th× mang ®iÖn tÝch kh¸c lo¹i. Thanh nhùa khi ®îc cä x¸t mang ®iÖn tÝch (-) nªn m¶nh v¶i mang ®iÖn tÝch (+). II- S¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö - HS quan s¸t H18.4 vµ n¾m ®îc s¬ lîc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö. - HS tr¶ lêi vµ th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C2, C3, C4. C2: Tríc khi cä x¸t, trong mçi vËt ®Òu cã ®iÖn tÝch ©m ë c¸c ªlectroon chuyÓn ®éng xung quanh h¹t nh©n vµ ®iÖn tÝch d¬ng ë h¹t nh©n cña nguyªn tö. C3: Tríc khi cä x¸t, c¸c vËt kh«ng hót c¸c vôn giÊy nhá v× c¸c vËt ®ã cha bÞ nhiÔm ®iÖn, c¸c ®iÖn tÝch d¬ng vµ ©m trung hoµ lÉn nhau. C4: M¶nh v¶i nhiÔm ®iÖn d¬ng do mÊt bít ªlectr«n. Thíc nhùa nhiÔm ®iÖn ©m do nhËn thªm ªlectr«n. 4- Cñng cè (5’) - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iÒu g×? - Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung phÇn: Cã thÓ em cha biÕt. 5- D¨n dß - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C4(SGK) - Lµm bµi tËp 18.1 ®Õn 18.4 (SBT) - §äc tríc bµi: Dßng ®iÖn - Nguån ®iÖn. V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 21: Dßng ®iÖn – Nguån ®iÖn i. Môc tiªu 44
 • 45. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - M« t¶ thÝ nghiÖm t¹o ra dßng ®iÖn, nhËn biÕt dßng ®iÖn vµ nªu ®îc dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng. Nªu ®îc t¸c dông chungcña nguån ®iÖn lµ t¹o ra dßng ®iÖn vµ nhËn biÕt c¸c nguån ®iÖn th- êng dïng víi hai cùc cña chóng. M¾c vµ kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o mét m¹ch ®iÖn kÝn gåm pin, bãng ®Ìn, c«ng t¾c, d©y nèi ho¹t ®éng vµ ®Ìn s¸ng. - Kü n¨ng thao t¸c m¾c m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n, sö dông bót thö ®iÖn - Cã th¸i ®é trung thùc, kiªn tr×, hîp t¸c trong ho¹t ®éng nhãm. ii. ChuÈn bÞ - Mçi nhãm: 1 bãng ®Ìn pin, 1 c«ng t¾c, 5 d©y nèi cã vá bäc c¸ch ®iÖn - C¶ líp: H20.1, H20.3 (SGK), c¸c lo¹i pin, ¸cquy, ®inam«. iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra (5’) - Cã mÊy lo¹i ®iÖn tÝch? Nªu sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt mang ®iÖn tÝch? - ThÕ nµo lµ vËt mang ®iÖn tÝch d¬ng, ®iÖn tÝch ©m? Ch÷a bµi tËp 18.3(SBT). 7A:...............................................................7B:.................................................. .............. 7C:....................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu dßng ®iÖn lµ g×? (10ph) - Cho HS quan s¸t H19.1 (SGK) vµ yªu cÇu HS nªu sù t¬ng tù gi÷a dßng ®iÖn vµ dßng níc + M¶nh phim nhùa t¬ng tù nh b×nh ®ùng níc. + M¶nh t«n, bãng ®Ìn bót thö ®iÖn t¬ng tù nh èng tho¸t níc. + §iÖn tÝch trªn m¶nh phim nhùa gi¶m bít ®i nh níc trong b×nh v¬i ®i. + Cä s¸t t¨ng thªm sù nhiÔm ®iÖn cña m¶nh phim nhùa nh ®æ thªm níc vµo trong b×nh. - GV yªu cÇu HS th¶o luËn, viÕt ®Çy ®ñ phÇn nhËn xÐt. I- VËt nhiÔm ®iÖn - HS quan s¸t H19.1 vµ nªu sù t¬ng tù gi÷a c¸c hiÖn tîng. C1: a) §iÖn tÝch cña m¶nh phim nhùa t- ¬ng tù nh níc trong b×nh. b) §iÖn tÝch dÞch chuyÓn tõ m¶nh phim nhùa qua bãng ®Ìn ®Õn tay ta t¬ng tù nh níc ch¶y tõ b×nh A sang b×nh B. C2: Muèn ®Ìn l¹i s¸ng th× cÇn cä s¸t ®Ó lµm nhiÔm ®iÖn m¶nh phim nhùa råi ch¹m bót thö ®iÖn vµo m¶nh t«n ¸p s¸t trªn m¶nh phim nhùa. - HS th¶o luËn rót ra nhËn xÐt NhËn xÐt: Bãng ®Ìn bót thö ®iÖn s¸ng khi c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn qua nã. - KÕt luËn: + Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng. 45
 • 46. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - GV th«ng b¸o dßng ®iÖn lµ g× vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. H§2: T×m hiÓu c¸c nguån ®iÖn thêng dïng (5ph) - GV th«ng b¸o t¸c dông cña nguån ®iÖn vµ hai cùc cña pin, ¸c quy. - Yªu cÇu HS kÓ tªn c¸c nguån ®iÖn vµ m« t¶ cùc (+), cùc (-) cña mçi nguån ®iÖn ®ã vµ tr¶ lêi C5. H§3: M¾c m¹ch ®iÖn víi pin, bãng ®Ìn, c«ng t¾c, d©y nèi (15ph) - GV híng dÉn HS m¾c m¹ch ®iÖn nh H19.3 (SGK). - GV theo dâi, gióp ®ì c¸c nhãm kiÓm tra, ph¸t hiÖn chç hë m¹ch. H§4: Lµm bµi tËp vËn dông (5ph) - GV yªu cÇu vµ híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp vËn dông. Víi C4: yªu cÇu HS lªn b¶ng viÕt. + C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ho¹t ®éng khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua. II- Nguån ®iÖn 1- C¸c nguån ®iÖn thêng dïng - Nguån ®iÖn cung cÊp dßng ®iÖn ®Ó c¸c dông cô dïng ®iÖn ho¹t ®éng. - Nguån ®iÖn cã hai cùc: cùc d¬ng (+) vµ cùc ©m (-). - HS tr¶ lêi C3: pin tiÓu, pin trßn, pin vu«ng, pin cóc ¸o, ¸c quy, ®inam« xe ®¹p, pin mÆt trêi, m¸y ph¸t ®iÖn,... C5: §ång hå, ®iÒu khiÓn T.V, ®å ch¬i, m¸y tinh bá tói, ®Ìn pin,... 2- M¹ch ®iÖn cã nguån ®iÖn - HS m¾c m¹ch ®iÖn theo híng dÉn cña GV vµ H19.3 (SGK) - HS ph¸t hiÖn nh÷ng chç m¹c hë, t×m nguyªn nh©n vµ c¸ch kh¾c phôc. III- VËn dông C4: Dßng ®iÖn lµ dßng c¸c ®iÖn tÝch dÞch chuyÓn cã híng. §Ìn ®iÖn s¸ng, qu¹t ®iÖn ho¹t ®éng khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua... C6: CÇn Ên vµo lÉy ®Ó nóm xoay t× s¸t vµo vµnh xe ®¹p, khi b¸nh xe quay th× dßng ®iÖn qua d©y nèi tõ ®inam« lªn ®Ìn vµ lµm ®Ìn s¸ng. 4- Cñng cè (5’) - Dßng ®iÖn lµ g×? Lµm thÕ nµo ®Ó cã dßng ®iÖn ch¹y qua bãng ®Ìn? - Nguån ®iÖn cã t¸c dông g×? KÓ tªn c¸c loai nguån ®iÖn mµ em biÕt? 5- D¨n dß - Häc bµi vµ tr¶ lêi l¹i c¸c c©u C1 ®Õn C6(SGK) Lµm bµi tËp 19.1 ®Õn 19.3 (SBT) - §äc tríc bµi 20: ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn trong kim lo¹i. V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... ............................ 46
 • 47. NguyÔn ThÕ Vinh - Trêng THCS NguyÔn Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 ---------------------------------------------------------------- Ngµy gi¶ng: ............................... Líp:............................................... TiÕt 22: ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn Dßng ®iÖn trong kim lo¹i i. Môc tiªu - NhËn biÕt trªn thùc tÕ chÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ®i qua, chÊt c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua. KÓ tªn mét sè vËt dÉn ®iÖn vµ vËt c¸ch ®iÖn thêng dïng. - Nªu ®îc dßng ®iÖn trong kim lo¹i lµ dßng c¸c ªlectr«n tù do dÞch chuyÓn cã híng. - Kü n¨ng m¾c m¹ch ®iÖn ®¬n gi¶n, lµm TN x¸c ®Þnh vËt dÉn ®iÖn, vËt c¸ch ®iÖn. - Cã th¸i ®é trung thùc vµ cã thãi quen sö dông ®iÖn an toµn. ii. ChuÈn bÞ - Mçi nhãm: 1 bãng ®Ìn pin, 1 c«ng t¾c, 5 d©y nèi cã vá bäc c¸ch ®iÖn, 2 má kÑp, d©y ®ång, d©y nh«m, thuû tinh, 1 chØnh lu, 1 bãng ®Ìn trßn, 1 phÝch c¾m. - C¶ líp: 1 bãng ®Ìn, c«ng t¾c, æ lÊy ®iÖn, H20.1, H20.3 (SGK). iii. ph¬ng ph¸p: -Vaán ñaùp, gôïi môû + ThÝ nghiÖm + Dieãn giaûng IV. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tæ chøc 2- KiÓm tra (5’) - Dßng ®iÖn lµ g×? Khi nµo cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch? 7A:................................................................7B:................................................. .............. 7C:....................................................................... 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS H§1: T×m hiÓu chÊt dÉn ®iÖn, chÊt c¸ch ®iÖn (10ph) - GV th«ng b¸o chÊt dÉn ®iÖn lµ g×, chÊt c¸ch ®iÖn lµ g×? - GV cho HS quan s¸t bãng ®Ìn, phÝch c¾m vµ H20.1 ®Ó nhËn biÕt c¸c bé phËn dÉn ®iÖn vµ c¸c bé phËn c¸ch ®iÖn. - Yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ nhËn I- ChÊt dÉn ®iÖn vµ chÊt c¸ch ®iÖn + ChÊt dÉn ®iÖn lµ chÊt cho dßng ®iÖn ®i qua. + ChÊt c¸ch ®iÖn lµ chÊt kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua. 1- Quan s¸t vµ nhËn biÕt - HS quan s¸t vËt thËt vµ H20.1 ®Ó nhËn biÕt c¸c bé phËn dÉn ®iÖn vµ bé phËn 47