Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه

Hosein Khoshraftar
Hosein KhoshraftarDirector of Research and Development Team at Mosalas LTD
YOUR LOGO
1Memory Forensics Basics
‫حافظه‬ ‫قانونی‬ ‫پزشکی‬ ‫مبانی‬
‫منفرد‬ ‫رفتار‬ ‫خوش‬ ‫حسین‬
‫بهار‬1394
YOUR LOGO
2
‫مقدمه‬
•‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫کشف‬ ‫معنای‬ ‫به‬.
•‫حافظه‬ ،‫است‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫وقتی‬RAM‫باشد‬ ‫می‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬.
•‫سی‬ ‫وضعیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫آنالیز‬ ‫سپس‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫کنونی‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫با‬‫سازی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫ستم‬
‫نمود‬.
•‫باشد‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬:
‫است‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬.
‫کاربر‬ ‫کنونی‬ ‫شبکه‬ ‫اتصاالت‬.
‫و‬. ...
•‫گ‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سالهاست‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جدید‬ ‫تکنیک‬ ‫حافظه‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫اطالعات‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫حفظ‬ ‫مفهوم‬‫یرد‬.
•‫بدافزارها‬ ‫کشف‬ ‫جهت‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬(‫ها‬ ‫بسته‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫معکوس‬ ‫مهندسی‬)‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬.
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
YOUR LOGO
3
‫مهم؟‬‫اینقدر‬‫چرا‬!‫؟‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫متخصصی‬‫امنیتی‬‫که‬‫دا‬‫رای‬
‫این‬‫مهارت‬‫هستند‬‫بسیار‬
‫سریعتر‬‫و‬‫بهتر‬‫می‬‫توانن‬‫د‬
‫نسبت‬‫به‬‫کشف‬‫بدافزار‬‫ها‬
‫اقدام‬‫کنند‬
YOUR LOGO
4
‫مهم؟‬‫اینقدر‬‫چرا‬!‫؟‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫مهاجمین‬‫بدافزارها‬‫را‬‫طوری‬‫طراحی‬‫می‬
‫کنند‬‫تا‬‫کامال‬‫در‬‫رم‬‫اجرا‬‫شوند‬‫تا‬‫کسی‬
‫نتواند‬‫به‬‫آن‬‫دسترسی‬‫داشته‬‫باشد‬.‫ا‬‫گر‬
‫متخصصی‬‫امنیت‬‫حافظه‬‫را‬‫بررسی‬‫نک‬‫نند‬
‫تقریبا‬‫شانس‬‫شناسایی‬‫بدافزار‬‫را‬‫از‬‫د‬‫ست‬
‫می‬‫دهند‬.
‫بدافزارها‬‫کد‬‫ها‬‫و‬‫منابع‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫دید‬
‫پنهان‬‫می‬‫کنند‬.‫اینگونه‬‫بدافزارها‬‫تنها‬‫با‬‫د‬‫یگر‬
‫پروسس‬‫های‬‫دیگر‬‫کامپیوتر‬‫آلوده‬‫اجرا‬‫می‬‫ش‬‫وند‬.
‫پنهان‬‫سازی‬‫جهت‬‫کشف‬‫نشدن‬‫حتی‬‫در‬‫پزش‬‫کی‬
‫قانونی‬‫نیازمند‬‫فرآیند‬‫های‬‫پیچیده‬‫تری‬‫اس‬‫ت‬‫که‬
‫معموال‬‫پیاده‬‫سازی‬‫نمی‬‫شوند‬.
‫همانند‬‫نظریه‬‫انیشتین‬‫در‬‫دنیای‬‫واق‬،‫عی‬‫در‬
‫کامپیوتر‬‫نیز‬‫هر‬‫عملی‬‫عکس‬‫العملی‬‫دارد‬.
‫گرچه‬‫مهاجمین‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫دانش‬‫کاف‬‫ی‬
‫از‬‫سیستم‬‫عامل‬‫نسبت‬‫به‬‫پنهان‬‫ساز‬‫ی‬
‫اطالعات‬‫اقدام‬،‫کنند‬‫اما‬‫نمی‬‫توانند‬
‫تاثیرات‬‫جانبی‬‫فراخوانی‬‫های‬API‫را‬
‫معدوم‬‫کنند‬.‫اگر‬‫متخصص‬‫امنیت‬‫با‬‫ای‬‫ن‬
‫عکس‬‫العمل‬‫ها‬‫آشنا‬‫باشد‬‫می‬‫تواند‬‫نح‬‫وه‬
‫کار‬‫بدافزار‬‫را‬‫شناسایی‬‫کند‬.
YOUR LOGO
5
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫بدس‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫حافظه‬ ‫بررسی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تحلیلگرها‬‫بیاورند‬ ‫ت‬.
‫پرد‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫ازه‬
‫است‬ ‫برقرار‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬.
‫شامل‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬
Proccess ID،Thread
ID‫آن‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫و‬
‫است‬
• Proccess Explorer
• Task Manager
YOUR LOGO
6
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫شمارش‬DLL‫بازگذاری‬ ‫های‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پردازه‬ ‫در‬ ‫شده‬
،‫حافظه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آدرس‬
‫دیس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫اندازه‬‫ک‬
‫سخت‬
• Process Explorer
• Listdlls.exe
YOUR LOGO
7
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫پورتها‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫و‬
‫پروتکل‬‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬
،‫هستند‬IP،‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬
Process ID‫پردازه‬‫که‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬ ‫سوکت‬ ‫یا‬ ‫اتصال‬‫ک‬‫ند‬.
• Fport
• ActivePorts
• TcpView
• NetStat
YOUR LOGO
8
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫ک‬ ‫ماژول‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫رنل‬
‫همراه‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬
‫آنها‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ، ‫پایه‬ ‫آدرس‬
• GMER
• IceSword
• WinDBG
YOUR LOGO
9
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫متفرق‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬،‫ه‬
DLL‫و‬ ‫کرنل‬ ‫درایورهای‬ ،‫ها‬..‫در‬
‫برر‬ ‫برای‬ ‫کرنل‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫حالت‬‫سی‬
• LordPE
• Procdump
• Debugger Plugins
YOUR LOGO
10
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫حافظه‬ ‫تمام‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ ‫چاپ‬
‫پردازه‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬
• Vmmap
• OllyDbg
YOUR LOGO
11
‫ها‬‫قابلیت‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
‫کلیدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫شناسایی‬
‫کپی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رجیستری‬
‫باز‬ ‫پردازه‬ ‫توسط‬ ‫حافظه‬ ‫کردن‬
‫اند‬ ‫شده‬.
• Process Explorer
• Handles.exe
YOUR LOGO
‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬
‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬
‫هزینه‬
‫زبان‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫توسعه‬‫افزونه‬‫ها‬
‫سیستم‬‫عامل‬‫میزبان‬
‫قابل‬‫اطمینان‬‫بودن‬
YOUR LOGO
‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬
HBGary
Responder
YOUR LOGO
‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬
Mandiant
Memoryze
YOUR LOGO
‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬
Volatility
•‫امنیتی‬ ‫مهندسین‬ ‫محبوب‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬
•‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫اولویت‬ ‫ابزار‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫امروزآشنایی‬
•‫باشد‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫یادگیری‬ ،‫است‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
•‫شوند‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫این‬ ‫کد‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬
YOUR LOGO
‫حافظه‬‫استخراج‬
Khoshraftar.info
Phone: +98 (912) 9329989
info@khoshraftar.info
16
•‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬win32dd
•‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بازه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬
•‫محاسبه‬ ‫قابلیت‬checksum
•‫شبکه‬ ‫انتقاالت‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫کالینت‬ ‫وضعیت‬ ‫درک‬
• F:>win32dd.exe /f mem.dmp /s 1
1 de 16

Más contenido relacionado

Similar a Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه(20)

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
عباس بني اسدي مقدم383 vistas
security of IOTsecurity of IOT
security of IOT
Yashar Esmaildokht231 vistas
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crm
majid asgharizadeh373 vistas
سیستم های عامل  فصل ۲سیستم های عامل  فصل ۲
سیستم های عامل فصل ۲
Shayan Khaksar90 vistas
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
Hosseinieh Ershad Public Library116 vistas
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian36 vistas
FreePBX IntroductionFreePBX Introduction
FreePBX Introduction
Hossein Yavari683 vistas
What is a cpmputer.pptWhat is a cpmputer.ppt
What is a cpmputer.ppt
MurtazaAlizada21 vista
آزادی و محرمانگی در رایانش همراهآزادی و محرمانگی در رایانش همراه
آزادی و محرمانگی در رایانش همراه
جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران 481 vistas

Memory forensics - مبانی پزشکی قانونی حافظه

 • 1. YOUR LOGO 1Memory Forensics Basics ‫حافظه‬ ‫قانونی‬ ‫پزشکی‬ ‫مبانی‬ ‫منفرد‬ ‫رفتار‬ ‫خوش‬ ‫حسین‬ ‫بهار‬1394
 • 2. YOUR LOGO 2 ‫مقدمه‬ •‫است‬ ‫کامپیوتر‬ ‫حافظه‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫کشف‬ ‫معنای‬ ‫به‬. •‫حافظه‬ ،‫است‬ ‫کار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کامپیوتر‬ ‫وقتی‬RAM‫باشد‬ ‫می‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫اطالعات‬ ‫حاوی‬. •‫سی‬ ‫وضعیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫آنالیز‬ ‫سپس‬ ‫دیگر‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫کنونی‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫کپی‬ ‫با‬‫سازی‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫ستم‬ ‫نمود‬. •‫باشد‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬: ‫است‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬. ‫کاربر‬ ‫کنونی‬ ‫شبکه‬ ‫اتصاالت‬. ‫و‬. ... •‫گ‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سالهاست‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫جدید‬ ‫تکنیک‬ ‫حافظه‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫اطالعات‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫حافظه‬ ‫حفظ‬ ‫مفهوم‬‫یرد‬. •‫بدافزارها‬ ‫کشف‬ ‫جهت‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬(‫ها‬ ‫بسته‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫معکوس‬ ‫مهندسی‬)‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬. Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info
 • 3. YOUR LOGO 3 ‫مهم؟‬‫اینقدر‬‫چرا‬!‫؟‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫متخصصی‬‫امنیتی‬‫که‬‫دا‬‫رای‬ ‫این‬‫مهارت‬‫هستند‬‫بسیار‬ ‫سریعتر‬‫و‬‫بهتر‬‫می‬‫توانن‬‫د‬ ‫نسبت‬‫به‬‫کشف‬‫بدافزار‬‫ها‬ ‫اقدام‬‫کنند‬
 • 4. YOUR LOGO 4 ‫مهم؟‬‫اینقدر‬‫چرا‬!‫؟‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫مهاجمین‬‫بدافزارها‬‫را‬‫طوری‬‫طراحی‬‫می‬ ‫کنند‬‫تا‬‫کامال‬‫در‬‫رم‬‫اجرا‬‫شوند‬‫تا‬‫کسی‬ ‫نتواند‬‫به‬‫آن‬‫دسترسی‬‫داشته‬‫باشد‬.‫ا‬‫گر‬ ‫متخصصی‬‫امنیت‬‫حافظه‬‫را‬‫بررسی‬‫نک‬‫نند‬ ‫تقریبا‬‫شانس‬‫شناسایی‬‫بدافزار‬‫را‬‫از‬‫د‬‫ست‬ ‫می‬‫دهند‬. ‫بدافزارها‬‫کد‬‫ها‬‫و‬‫منابع‬‫مورد‬‫نیاز‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫دید‬ ‫پنهان‬‫می‬‫کنند‬.‫اینگونه‬‫بدافزارها‬‫تنها‬‫با‬‫د‬‫یگر‬ ‫پروسس‬‫های‬‫دیگر‬‫کامپیوتر‬‫آلوده‬‫اجرا‬‫می‬‫ش‬‫وند‬. ‫پنهان‬‫سازی‬‫جهت‬‫کشف‬‫نشدن‬‫حتی‬‫در‬‫پزش‬‫کی‬ ‫قانونی‬‫نیازمند‬‫فرآیند‬‫های‬‫پیچیده‬‫تری‬‫اس‬‫ت‬‫که‬ ‫معموال‬‫پیاده‬‫سازی‬‫نمی‬‫شوند‬. ‫همانند‬‫نظریه‬‫انیشتین‬‫در‬‫دنیای‬‫واق‬،‫عی‬‫در‬ ‫کامپیوتر‬‫نیز‬‫هر‬‫عملی‬‫عکس‬‫العملی‬‫دارد‬. ‫گرچه‬‫مهاجمین‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫دانش‬‫کاف‬‫ی‬ ‫از‬‫سیستم‬‫عامل‬‫نسبت‬‫به‬‫پنهان‬‫ساز‬‫ی‬ ‫اطالعات‬‫اقدام‬،‫کنند‬‫اما‬‫نمی‬‫توانند‬ ‫تاثیرات‬‫جانبی‬‫فراخوانی‬‫های‬API‫را‬ ‫معدوم‬‫کنند‬.‫اگر‬‫متخصص‬‫امنیت‬‫با‬‫ای‬‫ن‬ ‫عکس‬‫العمل‬‫ها‬‫آشنا‬‫باشد‬‫می‬‫تواند‬‫نح‬‫وه‬ ‫کار‬‫بدافزار‬‫را‬‫شناسایی‬‫کند‬.
 • 5. YOUR LOGO 5 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫بدس‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫حافظه‬ ‫بررسی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تحلیلگرها‬‫بیاورند‬ ‫ت‬. ‫پرد‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫ازه‬ ‫است‬ ‫برقرار‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬. ‫شامل‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ Proccess ID،Thread ID‫آن‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫است‬ • Proccess Explorer • Task Manager
 • 6. YOUR LOGO 6 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫شمارش‬DLL‫بازگذاری‬ ‫های‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پردازه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ،‫حافظه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آدرس‬ ‫دیس‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫اندازه‬‫ک‬ ‫سخت‬ • Process Explorer • Listdlls.exe
 • 7. YOUR LOGO 7 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫پورتها‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫و‬ ‫پروتکل‬‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ،‫هستند‬IP،‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ Process ID‫پردازه‬‫که‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫را‬ ‫سوکت‬ ‫یا‬ ‫اتصال‬‫ک‬‫ند‬. • Fport • ActivePorts • TcpView • NetStat
 • 8. YOUR LOGO 8 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫ک‬ ‫ماژول‬ ‫کدام‬ ‫اینکه‬ ‫شناسایی‬‫رنل‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫آنها‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ، ‫پایه‬ ‫آدرس‬ • GMER • IceSword • WinDBG
 • 9. YOUR LOGO 9 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫متفرق‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫کپی‬،‫ه‬ DLL‫و‬ ‫کرنل‬ ‫درایورهای‬ ،‫ها‬..‫در‬ ‫برر‬ ‫برای‬ ‫کرنل‬ ‫یا‬ ‫کاربر‬ ‫حالت‬‫سی‬ • LordPE • Procdump • Debugger Plugins
 • 10. YOUR LOGO 10 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫حافظه‬ ‫تمام‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ ‫چاپ‬ ‫پردازه‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫اختصاص‬ • Vmmap • OllyDbg
 • 11. YOUR LOGO 11 ‫ها‬‫قابلیت‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info ‫کلیدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫شناسایی‬ ‫کپی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫رجیستری‬ ‫باز‬ ‫پردازه‬ ‫توسط‬ ‫حافظه‬ ‫کردن‬ ‫اند‬ ‫شده‬. • Process Explorer • Handles.exe
 • 12. YOUR LOGO ‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فاکتورهای‬ ‫هزینه‬ ‫زبان‬‫برنامه‬‫نویسی‬‫توسعه‬‫افزونه‬‫ها‬ ‫سیستم‬‫عامل‬‫میزبان‬ ‫قابل‬‫اطمینان‬‫بودن‬
 • 13. YOUR LOGO ‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ HBGary Responder
 • 14. YOUR LOGO ‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ Mandiant Memoryze
 • 15. YOUR LOGO ‫حافظه‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ Volatility •‫امنیتی‬ ‫مهندسین‬ ‫محبوب‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ •‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫اولویت‬ ‫ابزار‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫با‬ ‫امروزآشنایی‬ •‫باشد‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫یادگیری‬ ،‫است‬ ‫باز‬ ‫منبع‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ •‫شوند‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫آنالیز‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ورک‬ ‫فریم‬ ‫این‬ ‫کد‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫مهندسین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫امروزه‬
 • 16. YOUR LOGO ‫حافظه‬‫استخراج‬ Khoshraftar.info Phone: +98 (912) 9329989 info@khoshraftar.info 16 •‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬win32dd •‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫بازه‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ •‫محاسبه‬ ‫قابلیت‬checksum •‫شبکه‬ ‫انتقاالت‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫بررسی‬ ‫جهت‬ ‫سرور‬ ‫و‬ ‫کالینت‬ ‫وضعیت‬ ‫درک‬ • F:>win32dd.exe /f mem.dmp /s 1