Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ដចញផាយ ដលខរី២                                           ដខ មិថ្ុោ ២០១០


សេវាតាម...
ការសាងេង់មណ្លេុខភាពទឹកថ្លសដា
      ឌ      ា                មានការចូលរ ួមរបេ់េហគមន៍

  ដោយយល់ថ...
អបអរសាទរទិវាភាក់ងារេុខភាពេហគមន៍សៅស្េុកស្បតិបតតិសា
       ា                  វ           ...
រ ូបភាពេកមមភាពរបេ់បុគគលកមណ្លេុខភាព និងអាកេមស្គចិតត
            ិ  ឌ       ័
អនកសម័រគចិតតអប់រ ំសុខភា...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Newsletter Jun10

646 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Newsletter Jun10

 1. 1. ដចញផាយ ដលខរី២ ដខ មិថ្ុោ ២០១០ សេវាតាមដានការលូតលាេ់របេ់កមារគឺេរាប់េហគមន៍របេ់ស ុ ំ ងទា ំងអេ់គ្ន ើ ា បុគគលកមណ្លសុខភាព ិ ឌ និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិ ំ ី (ដោយកនុងដោះមាន អងគរដររត រកថ្ល សំដោង ដរពួន ធាយ ឹ ល នង ចុងអំពល) បានសហការគ្នអនុវតតសកមមភាពដនះដដល ិ ិ ន មានការថ្លងរំងន់កុមារ ការគូសប័ណ្ណដលឿង នង ការផតល់ ឹ ិ ដំបូោនដល់មាយជាដដីម ដហយសកមមភាពដនះបានចាប់ដផតម ម ត ី ី តាំងពី ដខវ ិចឆិកាឆ្ន២០០៩មក។ ជាក់ដសតង មណ្លសុខភាព នំ ឌ អងគរដររតបានឈានមុខដគកនុងការអនុវតតសកមមភាពតាមោន ការលូតលាស់របស់កុមារកនុងសហគមន៍យ៉ងសកមម។ ៉ ម៉ាងដរៀត ដយងបានរកដឃញករណ្កុមារមាក់ដដល ី ី ី ី ន បចចុបបននដៅ ភូមសដងែ ឃុសំដោង មានអាយុ ៤០ដខ និងមាន ិ ំ រូបថ្តៈ បុគគលិកមណ្លសុខភាពគូសប័ណ្ណដលឿង (អងគរដររត) ឌ រមងន់រតមដត ៤.៣ គឡូរកាម ដដលដនះជាករណ្កងវះអាហា ឹ ី ី រូបតថមភយ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ ដហយអងគការដស៊៊រ បុគលិកមណ្លសុខ ៉ ី គ ឌ អរតាកុមារអាយុដរកាម ៥ឆ្ន ំ ដដលកងវះអាហារូបតថមភ ន ភាពសំដោង និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិបានសហការគ្នកនុង ន (រមងន់ទាបដធ្ៀបនឹងអាយុ) ដៅរបដរសកមពុជាមានចំនន ួ ការផតល់ដសវាតាមោនការលូតលាស់ អប់រ ំ និងផតល់អាហារ ២៨.៨ ភាគរយ។ (CAS 2008) បំប៉ន (Plumpy Nut) ជាដរៀងោល់សបាហ៍។ ត ចាប់ពី ដខ វ ិចឆកា ២០០៩ ដល់ដខ ិ ដមសា ២០១០ ដយងបានសហការ ី រកុមរគួសារមានោរសំខាន់ណាស់ដដីមបដថ្ទាំកុមារ និងលប់ ី ី ផតល់ ដសវាតាមោនការលូតលាស់ បំបាត់បញ្ហកងវះអាហារូបតថមភ ដោយមានការគ្នំររពីបុគគលក ៊ ិ ដល់កុមារចំនួន ១០៥៤ោក់ កនុង មណ្លសុខភាព និងរកុមររររង់សុខភាពភូមិ។ ឌ ចំដោមកុមារសរុប ៣0៤០ោក់ ដដលមានអាយុដរកាម ២ឆ្ន។ នំ ដូដចនះ កុមារជាដរចីនដរៀត មនទាន់ររួលបានដសវាតាមោន ិ ការលូតលាស់ដៅដឡយ ដហយទាមទារនូវកចចខតខំរបងដរបង ី ី ិ ិ ឹ របស់បុគលកមណ្ល នងរកុមររររង់សុខភាពភូមបនតដរៀត។ គ ិ ឌ ិ ិ ការតាមោនការលូតលាស់កុមារមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដរោះដធ្វដអាយដយងដឹងពសានភាពសុខភាពរបស់កុមារ ី ី ី ថ ជា ពដសសបញ្ហកងវះអាហារូបតថមភ ិ ៊ ដហយ ី មាយបានររួល ត ដំបូោនអំពការផតល់អាហារូបតថមភ ម ី នង ិ រដបៀបដថ្ទាំកូនពី បុគគលកមណ្លសុខភាព ិ ឌ នង ិ រកុមររររង់សុខភាពភូម៕ ិ ់ ំី រូបថ្តៈ រកុមររររងសុខភាពភូមិកំពុងថ្លឹងរំងន់កុមារ (ដរពួន) ដរៀបដរៀងដោយ កញ្ហ សាង សុ វណ្ណចំបា ា ៊ ៉ SHARE Cambodia 1
 2. 2. ការសាងេង់មណ្លេុខភាពទឹកថ្លសដា ឌ ា មានការចូលរ ួមរបេ់េហគមន៍ ដោយយល់ថ្ល ការចូលរួមរបស់សហ បានជា គណ្ៈកមមការតាមោនការសាង គមន៍មានសារៈសំខាន់ កនុងដំដណ្រការ ី សង់មណ្លសុខភាពរកថ្ល។ ឌ ឹ ល គណ្ៈ សាងសង់អគ្នរមណ្លសុខភាពអងគការ ឌ កមមការបានដំដណ្រការរបជុំជាបនដបោប់ ី ទ ដស៊៊រសហការជាមួយ ភាគីដដគូបានដរៀប មាន ំ ដូចជាការដរៀបចំរបជុសហគមន៍ ចំនូវ ដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរមណ្ល ី ឌ ផសពវផាយ ពីដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរ ី សុខភាពរឹកថ្ល។ ល តំណាងសហគមន៍ មណ្លសុខភាព ឌ របជុំពិនតយលរធភាព ិ មកពីភូមិទាង១៨ដនឃុរកថ្ល អាជាធ្រ ំ ំ ឹ ល ា ដនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ (ការចូល ំ រូបថ្តៈការោយការណ្ពីការរបជុ តាមភូមិ ៍ ដដនដី បុគគលកមណ្លសុខភាព នង ិ ឌ ិ រួមវ ិភាគទាន នងគំនតសំោប់ការដរៀបចំ ិ ិ រសុករបតបតតិ ចូលរួមពិភាកាគ្នបដងែីត ិ ន បរដវណ្មណ្លសុខភាព) ិ ឌ ការរបជុំ ការសាងសង់អគ្នរមណ្លបានចាប់ដផតីម ឌ ពិភាកាពីបង់ដមកនុងបរដវណ្មណ្ល។ ល ិ ឌ ដៅដខមិថ្ុោ ដហយ នឹងបញ្ច ប់ដៅ ដខធ្នូ ី ជាសកខីភាព ដៅដថ្ងរី ២៦ដខឧសភា ឆ្ន ំ ន ២០១០។ ដយងសងឃមថ្លពិធ្ី ី ឹ ឆ្ន២០១០ នំ គណ្ៈកមមការ បុគគលក ិ សដមាធ្ន៍ជាផលូវការោក់ដអាយដំដណ្រការ ព ី មណ្លសុខភាព រសុករបតិបតតិ និងអងគ ឌ ដសវាសំណ្សកមមភាពអបបបរមា ុំ នឹង ការដស៊៊រកមពុជាបានចុះហតថដលខារពម របរពឹតតិដៅបោប់ពីសាងសង់រចោល់។ ទ ួ ដរពៀងសំោប់ដំដណ្រការសាងសង់អគ្នរ ី ំ រូបថ្តៈការរបជុ របចាំដខរបស់គណ្ៈកមមការ មណ្លសុខភាព។ ឌ ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ហ៊ូ សុ ររធ ិ រ ំលឹកេកមមភាពេុខភាពស ងវិញនិងស្វើផផនការសៅមណ្លេុខភាពេំរាប់ឆ្ន ំ ២០១០ ើ ឌ ា ដៅឆ្ន២០១០ដនះអងគការដស៊៊រកមពុជា នំ ការដធ្វដផនការសកមមភាពរួមគ្ន កនុង ី ន មណ្លសុខភាព បានកំណ្ត់សកមម ឌ រួមជាមូយ មន្រនតរសុករបតបតតសាយអនទរ ី ិ ិ វ ចំដណាមបុគគលកមណ្លសុខភាព មាន ិ ឌ ភាពជាអារភាពសំោប់ឆ្ន ំ ២០១០ មាន ិ ន បានចុះដៅមណ្លសុខភាព ចុងអំពល ឌ ិ របដយ៉ជន៍សំខាន់ គបុគគលកទាំងអស់ ឺ ិ កចចសហការ ិ ជាមួយរកុមររររង់សុខ ំ ី អងគរដររត ដរពួន សំដោង នងរកថ្ល ិ ឹ ល បានពភាកាពចណ្ចខាង ិ ី ំ ុ លំ និងចំណ្ច ុ ភាពភូមដពលផដល់ដសវាចុះមូលោន ជា ិ ា ដដីមបចូលរួមរ ំលកសកមមភាពសុខភាព ី ឹ ដខាយដដលគួរដកលំអ នង ការពភាកា ិ ិ ពដសសដសវារួមបញ្ចូ លតាមោនការ ិ នងដធ្វដផនការសំោប់ ឆ្ន២០១០។ ិ ី នំ គ្នជួយដលកសទួយដល់ការងាររកុម បាន ន ី លូតលាស់របស់កុមារ។ របដសរដឡង។ ី ី បុគគលិកតាមមណ្លបានពិភាកាគ្ន ឌ ន ការគ្នំររពីរសុករបតបតតសំោប់ការ ិ ិ លំអិត សដីពកិចចសហការជាមួយរកុមររ ី ដធ្វីដផនការសកមមភាពតាមមណ្ល ពិត ឌ ររង់សុខភាពភូមិ រួមមានការផសពវផាយ ជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដរោះថ្លការ ដសវាសុខភាព កាលបរដចឆរផដល់ដសវា ិ ជួយផដល់ដយ៉បល់របស់រសុករបតិបតតិ គឺ ចុះមូលោន ការរបមូលន្រសតី និងកុមារសំ ា ជា ការជួយតរមង់រិសសកមមភាពថ្លក់ ន ោប់ដសវាចុះមូលោន សកមមភាពពរងឹង ា មណ្លសុខភាព នង ជាការដលករក ឌ ិ ី ឹ សមតថភាពកនុងការអប់រ ំសុខភាព ការ ចតដល់បុគលកមណ្លសុខភាពផង៕ ិ ត គ ិ ឌ របជុរកុមររររង់សុខភាពភូមិ នង ការ ំ ិ រូបភាពៈសកមមភាពដធ្វីដផនការ(ចុងអំពិល) ំ គ ិ របជុបុគលក។ ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ដសៀង ដៅ 2 SHARE Cambodia
 3. 3. អបអរសាទរទិវាភាក់ងារេុខភាពេហគមន៍សៅស្េុកស្បតិបតតិសា ា វ អនទរ ! រិវាភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ រតូវ ន បានរបារពធដឡងជាដលីកដំបូង ដៅដថ្ងរី ី ២៩ ដខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ដោយមានការ ន គ្នំររពីអងគការដស៊រ និង ការយ៉ល័យ ៊ ិ រសុករបតបតតិសាយអនទរ។ ិ វ រិវាដនះ របារពធដឡងកនុងដគ្នលបំណ្ងដចករ ំដលក ី បរពិដសាធ្ន៏ការងារ ដលីករកចិតតភាក់ ឹ ន ងារសុខភាពសហគមន៍ និងមណ្ល ឌ សុខភាព និង ដលករឹកចតតរបជាជន ី ិ ដអាយដរបីរបាស់ដសវាមណ្ល។ ឌ កមមវ ិធ្ជាដរចនរតូវបានដធ្វីដឡង ដូច ី ី ី រូបថ្តៈ មតិសាគមន៍របស់របធានរសុករបតិបតតិដៅកាន់ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ វ ន ជា ការដចករ ំដលកបរពិដសាធ្ន៍ភាក់ងារ ន ដដលមកពីបណាមណ្លសុខភាពចំនន ត ឌ ួ សុខភាពសហគមន៍ និង បុគលក គ ិ ៦ គឺ សំដោង ដំរពួន អងគរដររត ធាយ ី មណ្លសុខភាព ឌ ពិព័រណ្រូបភាពពី ៍ រឹកថ្ល នងចុងអំពល ។ សមារៈមួយ ល ិ ិ ភ សកមមភាពោោ កនុងមណ្លសុខភាព ឌ ចំនួនដូចជាអាវដភលៀង អាវយត កាបូប ឺ ទាំង៦ ការផតល់លិខតសរដសីរដដល ិ សរមាប់ោក់ ផ្ទងរូបភាពសនលឹកដបក ទំ ី ររួលសាល់ពីរសុករបតិបតតិ គ ជូនដល់ ដសៀវដៅកំណ្ត់រតារបចាំឆ្ន ំ ន ២០១០ ភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ ន និង និង រពតិតបរតអងគការដស៊៊ររតូវបានផតល់ រូបភាពៈ ដសវាពិនិតយសុខភាពមិនគិតដថ្ល បុគគលិកមណ្ល សុខភាព ដដលររួល ឌ ឹ ជូនរគប់ៗគ្ន ដល់អនកចូលរួម។ សមារៈ ន ភ បានពិនុ ខពស់ កនុងវគគបណ្ះ ទ ុត បណាល ត ទាំងដនះនឹងបងែនូវលកខណ្ៈងាយរសួល ទាំងពីរដលីករបស់អងគការដស៊៊រ។ ជាង ដល់ពួកគ្នត់កុ ងការបំដពញការងារដពល ន ដនះដៅដរៀត ពួកគ្នត់មានឱកាសររួល ចុះសកមមភាពមូលោន ។ ា ដសវាពិនិតយសុខភាពដោយមនគិតដថ្ល ិ ដៅមណ្លសុខភាពសំដោង ដដលអាច ឌ ដអាយពួកគ្នត់បានដឹងពសានភាពសុខ ី ថ ភាព និងដឹងកាន់ដតចាស់ដរៀតពីដសវា អនកចូលរួមកនុងរិវាដនះ បានផតល់ជាថ្វ ិកា មណ្លសុខភាពសំដោង។ ឌ ជាពិដសស ផ្ទល់ខួ លន សរមាប់គ្នររដល់សកមមភាព ទ ំ រូបភាពៈ ការដលងដលបងកំសានត ដៅដរៀតតំណាងភាក់ងារសុខភាពសហ ន សដន្រងាះ កុមារកងវះអាហាររូបតថមភធ្ន់ធ្ងរ គ ង គមន៍បានសំដដងដលានជាលកខណ្ៈអប់រ ំ ខ កនុងសហគមន៍ដដលមានរឹករបាក់ សរុប សុខភាពដដលររួលការគ្នំររ និងចាប់ ចំនួន ៥៧,៥០០ ដរៀល។ អារមមណ្យ៉ងខាងពីអនកចូលរួម។ ៍ ៉ លំ ជាលរធផលដយងដឃញថ្ល មានអនក ី ី ចូលរួមជាដរចនរហូតដល់ ៧៨.១% រតូវ ី ដរៀបដរៀងដោយ ដលាក ដ៉៉ សុភ័សត នឹងចំនន ួ ១៧៥ោក់ដន ២២៤ោក់ ដដលជាភាក់ងារសុខភាពសហគមន៍ ន រូបភាពៈ ការោ ំកំសានតដោយដភលងបុោណ្ដខមរ SHARE Cambodia 3
 4. 4. រ ូបភាពេកមមភាពរបេ់បុគគលកមណ្លេុខភាព និងអាកេមស្គចិតត ិ ឌ ័ អនកសម័រគចិតតអប់រ ំសុខភាពដៅមាយ(ធាយ) ត អនកសម័រគចិតតបងាញដខសដកាង(អងគរដររត) ៊ ំ ការដរតៀមដមដរៀនដពលរបជុ របចាំដខ(សំដោង) បុគគលិកមណ្លសុ ខភាពអប់រ ំមាយ(រឹកថ្ល) ឌ ត ល ំ ការរបជុអនកសម័រគចិតត (ចុងអំពិល) បុគគលិកពិនិតយោងកាយកុ មារ(អងគរដររត) ជំសនឿមិនពិតេតពីអាហាររបេ់ទារក ី មនុសសជាដរចនគតថ្ល ទារកអាយុដលីសពី៦ដខដឡង ី ិ ី រកដោះដំបូង “មនលអ, ពុល ឬជូរ” អាចបណាល ឹ ិ ត ដៅមនអាចបរដភាគៈ ិ ិ ំ មានជងឺោកដល់ទារកដរីបនឹងដកីត។ មនពតដរ! ិ ិ  ដចកដៅ ដរោះវាអាចដធ្វដអាយដហមដោះឬឈដោះ ី ី ឺ  ដផលដឈី ដូចជា សាយ ដមៀន សាវមាវ ដរោះវាអាច វ ៉ រឹកដោះដំបូងដដលមានពណ្ដលឿង ខាប់មានសារ ៌ ដធ្វដអាយដកតរពូន ឬរគុនដត។ ី ី ត សំខាន់ណាស់ និងលអសោប់ទារក ំ ដហយវាមាន ី  រតកួន នងដព ដរោះអាចដធ្វដអាយខូចសុខភាព។ ិ ព ី បរមាណ្រគប់រគ្នន់សំោប់ទារកកនុងរយៈដពលបីដថ្ង ិ  រតី ដរោះវាអាចដធ្វដអាយដកតរពូន។ ី ី ដំបូងដដលបោប់មកនឹងមានរឹកដោះធ្មមតា។ ទ  សដណ្ក (ឧទា សដណ្កបាយ សដណ្កដសៀង) ត ត ត ដរោះដគរុកវាសំោប់ដតឳកាសសំខាន់ៗប៉ុដណាះ។ ណ អ ង្គ កា រ ស្ ហ៊ែ រ ក មពុ ជា អា ហ យ ដ្ឋ ន កា រ ិយា ល័ យ ភនំ ព ព ញ ៈ ា ផទ ះ ព ល ខ ១ ៣ ៥ ផលូ វ ព ល ខ ៩ ៥ ហ ង្ក ត់ បឹ ង្ ត្ ត ស្ ប ក ា គំនតទាំងអស់ដនះមនពិតដរ។ អាហារទាំងអស់ខាង ិ ិ ខ័ ណ្ ចំ កា រ ម ន ត្ កុ ង្ ភនំ ព ព ញ ។ ឌ ដលី សុរធដតមានសុវតថភាព នងមានសារជាតិចញ្ចឹម ិ ិ ិ អា ហ យ ដ្ឋ ន កា រ ិយា ល័ យ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ៈ ា ភូ មិ ឡូ ៤ ហ ង្ក ត់ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ខ័ ណ្ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ា ឌ យ៉ងដរចីន ដហយកុមារគួរបរដភាគវា។ ៉ ី ិ ត្ កុ ង្ ព្ត្ ព ស្ វ ង្ ។ ទំ នា ក់ ទំ ន ង្ ៈ Tel: (+ 8 5 5 )2 3 -2 1 2 -2 4 7 E m a i l : s h a r e -c a m b od i a -k @ s h a r e. or. j p របភពៈ រសសោវដតីសុខភាព ដលខ៤២ ដខដមសា ឆ្ន២០១០ នំ Web s i t e : h t t p :/ / ww w. s h a r e -c a m b od i a . o r g SHARE Cambodia 4

×