Social business or out of business

Hans-Petter Nygård-Hansen
Hans-Petter Nygård-HansenCEO of KommFrem. Communications advisor, speaker & entrepreneur. HansPetter.info
Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*
Social*Business*Advisor*Geelmuyden.Kiese*
*


@hpnhansen*/*HansPe(er.info*
Social business or out of business
Alt$handler$om$kommunikasjon$
Alt$var$så$mye$enklere$før…$
Betalte*       Egne*     Fortjente*

 Markedsføring*
            Ne(sider*   Sosiale*medier*
 på*Interne(*

           Egne*mobile*
Betalte*søk*(PPC)*            WoM*
           applikasjoner*

   Mobil*
           Kundeservice*  Bruker%forum*
 annonsering*

           Eget*digitalt*  Nyheter,*PR,*
 Sponsorater*
            innhold*    annonseringer*

  Betalte*                Blogg*
           Egne*blogger*
 applikasjoner*             Relasjoner*
..alt$som$går$opp,$må$gå$ned…$
                   2001:*Boblen*sprekker*
Synlighet*
                            Bruk*og*utny(else*av*
                            Interne(*fortse(er*å*øke*–*
                            norske*virksomheter*
                            tregere*enn*sine*naboland.*                   2012:*Alt*er*endret*                                                2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(*

          1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(*        2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester*

                                      2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge**
         1995:*Starten*på*dotcom%boblen*
                                     2006:*Facebook*lanseres*
        1993:*Interne(*”åpner”*for*alle*
                                 2006:*Stor*skepsis*Sl*e%handel*i*Norge*
        1991:*World*Wide*Web*”lanseres”*
                                                                     Tid*
       Teknologi%* Toppen*av**          Bunnen*av**        Opplysnings%*       ProdukSvitets%*
       trigger*  oppblåste*          desillusjoner*      Sden*           platå*
             forventninger*
Toppen$av$hypen$nå?$
                 2012:*Facebook*har*over*
                 900*millioner*brukere…*
Synlighet*
               2011:*Facebook*–*800m*          r*det*
                              lang *Sd*ta g*
                            Hvor* gangen,*o ive*
                               *       r
                            denne il*klare*å*d
                               *v
                            hvem rst?*
                                fø
             2010:*Facebook*–*500m*     verdi*           2009:*Facebook*–*300m*
         2008:*Facebook*–*100m*
        2006:*Facebook*lanseres*

                                                          Tid*
       Teknologi%* Toppen*av**          Bunnen*av**        Opplysnings%*  ProdukSvitets%*
       trigger*  oppblåste*          desillusjoner*      Sden*      platå*
             forventninger*
Endringsfaser$
                                Integrere*


             Fornektelse*
Følelser/Forhold*
                                Forstå*                    Tvil*       Eksperimentering*
                        Aksept*
          Sjokk*

                        Tid*
Status$Q$
•  3$millioner$nordmenn$deltar$i$eB$eller$flere$sosiale$neBverk$
 •  2,6*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og*
  kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag*
 •  600,000*bruker*LinkedIn*
 •  450,000*bruker*Twi(er*
•  80%$av$oss$har$en$smarBelefon$og$1$av$4$minuBer$online$går$
  over$mobilen$
•  1$av$4$minuBer$online$er$på$et$sosialt$neBverk,$og$
•  Vi$søker$på$neBet$1,6$millioner$ganger$hver$dag$

•  …og$de$fleste$av$oss$er$misfornøyde$med$eget$IntraneB$(og$
  intern$kommunikasjon)$
Selskaper som lykkes i sosiale
        medier har en åpen
     kommunikasjonskultur!

People talk, brands don’t.

  Mennesker$
  foretrekker$
  mennesker$
   fremfor$
  merkevarer.$
*
Social business or out of business
Forskjellige$flater$har$forskjellig$leseQ$og$bruksmønstre…$
 06:00*                      24:00*
                           Image(s):*FreeDigitalPhotos.net*
…og$mange$av$trendene$er$veldig$brukerQorienterte$
                *BOYD*
        liggjøring*&
    Forbruker

                    Mobilsentriske*applikasjoner,*kontekstorientert*innhold,*med*en*sosial*
                    brukerSlnærming**%*og*egne*app%buSkker*for*bedrijer*
Cloud*compuSng,                                    Håndtering*&*Ana
         *lav%energi*                                     lyse*av*”store*dat
servere*og*IT*doe                                                     a”  *
         sn’t*ma(er?*

                                      e(**
                                cta*Intern
                         ”Alt ”*er*conne
Social$Business$er$ikke$Facebook…$
”
Bedrijen*din
 *
       *har*ikke*utny(et*
potensialet*de*sosiale
Interne(*har*åpne
organisatorisk*o
            *mekanismene*som*
          t*for;*økonomisk,*
         g*omdømmemessig.**
Sosiale*medier*er*et*lederansvar**
Organisatorisk$


     De*ansa(e*er*fornøyd*med*info%*og*komm.flyten*–*internt*og*eksternt*

        De*ansa(e*føler*at*de*deltar,*at*de*blir*hørt*og*verdsa(*

    Det*er*Slre(elagt*for*at*ansa(e*enkelt*kan*samhandle*eksternt*og*internt*

   Det*er*etablert*verktøy*som*gjør*det*enkelt*å*dele*og*kommentere*informasjon*

  Alle*ansa(e*har*enkel*Slgang*Sl*selskapets*informasjon,*kompetanse*og*erfaring*


   Det*er*allokert*Slstrekkelig*med*Sd,*kompetanse*og*ressurser*for*å*håndtere*
        Slstedeværelse,*dialog*og*kommunikasjon*i*digitale*kanaler*
                                      Picture:*MadeByKjartan.no*
Økonomisk$–$salg$&$marked$

    Salg%*og*markedsføringsSltak*maksimerer*det*økonomiske*potensialet*

    Alle*kjenner*Sl*hva*selskapet*driver*med*og*hva*som*gjør*selskapet*unikt*

    Virksomheten*er*opSmalisert*for*mer*salg*Sl*eksisterende%*og*nye*kunder*

      Alle*stakeholdere*finner*det*enkelt*å*få*tak*i*relevant*informasjon**

     Det*er*enkelt*å*få*tak*i*rikSg*ansa(*med*rikSg*kunnskap*og*erfaring*

  All*offentlig*informasjon*deles*der*hvor*våre*stakeholdere*forventer*å*finne*det:*
     AkSviteter,*Pressemeldinger,*ProdukSnfo*&*nyheter,*Presentasjoner,*
                Whitepapers,*bilder*etc*

              Merkevaren*er*sterk*&*a(rakSv*                                 Picture:*Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*
Omdømme$


         Kundene*er*veldig*fornøyde*med*vår*service*

 Det*er*le(*å*beholde*de*beste*medarbeiderne*og*enkelt*å*skaffe*nye*ansa(e*

        Eksterne*stakeholdere*har*høy*Sllit*Sl*selskapet*

           Vi*nyter*godt*av*veldig*lojale*kunder*

      All*selskapsinformasjon*når*ut*Sl*de*rikSge*stakeholdere*

 Vi*er*synlige*og*Slstede*der*hvor*potensielle*ansa(e*og*kunder*befinner*seg*
                                  Picture:*MadeByKjartan.no*
Social business or out of business
Ansikt%Sl%ansikt*
     80%*


   Web%sider*
     47%*

   Partnere*
     41%*

Kundekontaktsentre*
     40%*

Tradisjonelle*medier*
     39%*

  Sosiale*medier*
     16%*     Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
Ansikt%Sl%ansikt*
     67%*

Sosiale$medier$
    57%$                  Økning*
                        på*256%*

   Web%sider*
     55%*

   Partnere*
     38%*

Kundekontaktsentre*
     31%*

Tradisjonelle*medier*
     15%*
            Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
Ansikt%Sl%ansikt*
           67%*

     Sosiale$medier$
           57%$                      Økning*
                                  på*256%*
         Web%sider*
Det* handler* om* å* komme* nærmere* kunder,*
            55%*
partnere*og*ansa(e.*Ledere*vil*skije*fokus*fra*det*
å* bruke* e%post* og* telefoner* som* primære*
          Partnere*
kommunikasjonsverktøy*Sl*bruk*av*sosiale*ne(verk*
            38%*
som*et*middel*for*direkte*engasjement.*
     Kundekontaktsentre*
           31%*

     Tradisjonelle*medier*
           15%*
                       Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
Sosiale$medier$
   Eksisterende*   Nye%*&*eksisterende*
    relasjoner*      relasjoner*
Samhandling$
Social business or out of business
Social business or out of business
Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$
         **********Forretningsmessige$mål$
   Omsetningsvekst$                              Kostnadsreduksjon$
                                                    Overordnede*
                                                   virksomhetsmål*             Omdømme*&*                                 Organisatoriske*
     Salg*                Innovasjon*    Kundeservice*        HR*
              Synlighet*                                   Sltak*


                             Kultur%*&*         Endring*&*
   Rekru(ere*nye*og*                                        Ressursbehov*&*
                 Økt*kunnskap*    kommunikasjons%       prioritering*av*
   beholde*ansa(e*                                          %endringer*
                             endringer*         oppgaver*


                                                     Markeds%
         Betalt   **          Fortjent*             Eid*        kanaler*
                                                     Kanalvalg*
    Marked*        Ansa(e*        Media*    Myndigheter*        Eiere*   Målgrupper*
     1*     2*   3*    4*     5*    6*  7*    8*     9*        Prioritering*
Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$
         **********Forretningsmessige$mål$
   Omsetningsvekst$                              Kostnadsreduksjon$
                                                    Overordnede*
                                                   virksomhetsmål*             Omdømme*&*                                 Organisatoriske*
     Salg*                Innovasjon*    Kundeservice*        HR*
              Synlighet*                                   Sltak*


                             Kultur%*&*         Endring*&*
   Rekru(ere*nye*og*                                        Ressursbehov*&*
                 Økt*kunnskap*    kommunikasjons%       prioritering*av*
   beholde*ansa(e*                                          %endringer*
                             endringer*         oppgaver*


                                                     Markeds%
         Betalt   **          Fortjent*             Eid*        kanaler*
                                                     Kanalvalg*
    Marked*        Ansa(e*        Media*    Myndigheter*        Eiere*   Målgrupper*
     1*     2*   3*    4*     5*    6*  7*    8*     9*        Prioritering*
Integrere$for$å$op[malisere$
Social business or out of business
HansPe(er.info*på*60*dager*

          Slideshare*

            Vimeo*

             YouTube*


              SurveyMonkey*


             Facebook*

            Twi(er*

          Instagram*
GEELMUYDEN.KIESE$
   oslo$københavn$stockholm$
www.geelmuyden%kiese.com*
1 de 32

Recomendados

Måling i Sosiale Medier por
Måling i Sosiale MedierMåling i Sosiale Medier
Måling i Sosiale MedierHans-Petter Nygård-Hansen
982 vistas47 diapositivas
Gallaria 2013-mo-i-rana por
Gallaria 2013-mo-i-ranaGallaria 2013-mo-i-rana
Gallaria 2013-mo-i-ranaHans-Petter Nygård-Hansen
3.2K vistas90 diapositivas
Sosiale medier er et lederansvar por
Sosiale medier er et lederansvarSosiale medier er et lederansvar
Sosiale medier er et lederansvarHans-Petter Nygård-Hansen
464 vistas73 diapositivas
Er du ikke mobil-er-du-ikke por
Er du ikke mobil-er-du-ikkeEr du ikke mobil-er-du-ikke
Er du ikke mobil-er-du-ikkeHans-Petter Nygård-Hansen
3.1K vistas60 diapositivas
Social business what is the buzz por
Social business  what is the buzzSocial business  what is the buzz
Social business what is the buzzHans-Petter Nygård-Hansen
1.2K vistas65 diapositivas
Markedsføringsforeningen Jøss 2012 por
Markedsføringsforeningen Jøss 2012Markedsføringsforeningen Jøss 2012
Markedsføringsforeningen Jøss 2012Hans-Petter Nygård-Hansen
1.2K vistas45 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

BPTB okt27 2015 MPT PSZ por
BPTB okt27 2015 MPT PSZBPTB okt27 2015 MPT PSZ
BPTB okt27 2015 MPT PSZBorbély-Pecze Bors
181 vistas16 diapositivas
Don cuco por
Don cucoDon cuco
Don cucomariodiaz93
459 vistas8 diapositivas
Jak máme myslet por
Jak máme mysletJak máme myslet
Jak máme mysletBorivoj Brdicka
992 vistas31 diapositivas
Planos por
PlanosPlanos
Planosedwinkp
202 vistas3 diapositivas
NoSQL por
NoSQLNoSQL
NoSQLGruter
2K vistas65 diapositivas

Destacado(20)

Planos por edwinkp
PlanosPlanos
Planos
edwinkp202 vistas
NoSQL por Gruter
NoSQLNoSQL
NoSQL
Gruter2K vistas
DTKS 2016 - Plano de negócios por Dimas Pante
DTKS 2016 - Plano de negóciosDTKS 2016 - Plano de negócios
DTKS 2016 - Plano de negócios
Dimas Pante398 vistas
Zece etaje de strategie pentru campaniile PPC in imobiliare por Dragos Smeu
Zece etaje de strategie pentru campaniile PPC in imobiliareZece etaje de strategie pentru campaniile PPC in imobiliare
Zece etaje de strategie pentru campaniile PPC in imobiliare
Dragos Smeu1.7K vistas
12 Zodiac Animals Hanzi Re-creation por Ping Wu
12 Zodiac Animals Hanzi Re-creation 12 Zodiac Animals Hanzi Re-creation
12 Zodiac Animals Hanzi Re-creation
Ping Wu761 vistas
Presentasjon klikk.no norwegian por Jan Thoresen
Presentasjon klikk.no  norwegianPresentasjon klikk.no  norwegian
Presentasjon klikk.no norwegian
Jan Thoresen688 vistas
Hardening WordPress - Friends of Search 2014 (WordPress Security) por Bastian Grimm
Hardening WordPress - Friends of Search 2014 (WordPress Security)Hardening WordPress - Friends of Search 2014 (WordPress Security)
Hardening WordPress - Friends of Search 2014 (WordPress Security)
Bastian Grimm13.5K vistas
Sam Gedragsverandering por han_biemans
Sam GedragsveranderingSam Gedragsverandering
Sam Gedragsverandering
han_biemans829 vistas
Motivarea si evaluarea angajaților por OdooRomania
Motivarea si evaluarea angajațilorMotivarea si evaluarea angajaților
Motivarea si evaluarea angajaților
OdooRomania1.1K vistas
YUI + Accessibility: Welcome the whole world por Ted Drake
YUI + Accessibility: Welcome the whole worldYUI + Accessibility: Welcome the whole world
YUI + Accessibility: Welcome the whole world
Ted Drake7.1K vistas
Ne reason for the prohibition on pork 1 por Loveofpeople
Ne reason for the prohibition on pork 1Ne reason for the prohibition on pork 1
Ne reason for the prohibition on pork 1
Loveofpeople637 vistas
Comunicació política: la importància d'una estratègia a la xarxa por Meius Ferrés
Comunicació política: la importància d'una estratègia a la xarxaComunicació política: la importància d'una estratègia a la xarxa
Comunicació política: la importància d'una estratègia a la xarxa
Meius Ferrés692 vistas

Más de Hans-Petter Nygård-Hansen

Alt er mulig, og alt går så utrolig fort por
Alt er mulig, og alt går så utrolig fortAlt er mulig, og alt går så utrolig fort
Alt er mulig, og alt går så utrolig fortHans-Petter Nygård-Hansen
690 vistas75 diapositivas
360 graders byråene - kan de levere godt nok på alt? por
360 graders byråene - kan de levere godt nok på alt?360 graders byråene - kan de levere godt nok på alt?
360 graders byråene - kan de levere godt nok på alt?Hans-Petter Nygård-Hansen
1.6K vistas44 diapositivas
#MobileBrain por
#MobileBrain#MobileBrain
#MobileBrainHans-Petter Nygård-Hansen
1.8K vistas34 diapositivas
Effektiv Mobilstrategi por
Effektiv MobilstrategiEffektiv Mobilstrategi
Effektiv MobilstrategiHans-Petter Nygård-Hansen
1.7K vistas96 diapositivas
Hva er nytt med Facebook og Google? por
Hva er nytt med Facebook og Google?Hva er nytt med Facebook og Google?
Hva er nytt med Facebook og Google?Hans-Petter Nygård-Hansen
2K vistas67 diapositivas
Effektiv Markedsføring - Remarketing Online og Offline por
Effektiv Markedsføring - Remarketing Online og OfflineEffektiv Markedsføring - Remarketing Online og Offline
Effektiv Markedsføring - Remarketing Online og OfflineHans-Petter Nygård-Hansen
1.9K vistas82 diapositivas

Más de Hans-Petter Nygård-Hansen(20)

BI Stavanger inviterte til #Lederskolen med tema "Sosiale medier – fjas eller... por Hans-Petter Nygård-Hansen
BI Stavanger inviterte til #Lederskolen med tema "Sosiale medier – fjas eller...BI Stavanger inviterte til #Lederskolen med tema "Sosiale medier – fjas eller...
BI Stavanger inviterte til #Lederskolen med tema "Sosiale medier – fjas eller...

Social business or out of business

 • 5. Betalte* Egne* Fortjente* Markedsføring* Ne(sider* Sosiale*medier* på*Interne(* Egne*mobile* Betalte*søk*(PPC)* WoM* applikasjoner* Mobil* Kundeservice* Bruker%forum* annonsering* Eget*digitalt* Nyheter,*PR,* Sponsorater* innhold* annonseringer* Betalte* Blogg* Egne*blogger* applikasjoner* Relasjoner*
 • 6. ..alt$som$går$opp,$må$gå$ned…$ 2001:*Boblen*sprekker* Synlighet* Bruk*og*utny(else*av* Interne(*fortse(er*å*øke*–* norske*virksomheter* tregere*enn*sine*naboland.* 2012:*Alt*er*endret* 2011:*3*av*4*nordmenn*handler*på*Interne(* 1996:*2%*av*Norges*befolkning*bruker*Interne(* 2008:*40%*av*statlige*innkjøp*via*elektroniske*tjenester* 2007:*Apple*lanserer*iPhone*–*170,000*på*Facebook*i*Norge** 1995:*Starten*på*dotcom%boblen* 2006:*Facebook*lanseres* 1993:*Interne(*”åpner”*for*alle* 2006:*Stor*skepsis*Sl*e%handel*i*Norge* 1991:*World*Wide*Web*”lanseres”* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukSvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Sden* platå* forventninger*
 • 7. Toppen$av$hypen$nå?$ 2012:*Facebook*har*over* 900*millioner*brukere…* Synlighet* 2011:*Facebook*–*800m* r*det* lang *Sd*ta g* Hvor* gangen,*o ive* * r denne il*klare*å*d *v hvem rst?* fø 2010:*Facebook*–*500m* verdi* 2009:*Facebook*–*300m* 2008:*Facebook*–*100m* 2006:*Facebook*lanseres* Tid* Teknologi%* Toppen*av** Bunnen*av** Opplysnings%* ProdukSvitets%* trigger* oppblåste* desillusjoner* Sden* platå* forventninger*
 • 8. Endringsfaser$ Integrere* Fornektelse* Følelser/Forhold* Forstå* Tvil* Eksperimentering* Aksept* Sjokk* Tid*
 • 9. Status$Q$ •  3$millioner$nordmenn$deltar$i$eB$eller$flere$sosiale$neBverk$ •  2,6*millioner*nordmenn*bruker*Facebook,*og*vi*deler,*liker*og* kommenterer*10*millioner*ganger*hver*dag* •  600,000*bruker*LinkedIn* •  450,000*bruker*Twi(er* •  80%$av$oss$har$en$smarBelefon$og$1$av$4$minuBer$online$går$ over$mobilen$ •  1$av$4$minuBer$online$er$på$et$sosialt$neBverk,$og$ •  Vi$søker$på$neBet$1,6$millioner$ganger$hver$dag$ •  …og$de$fleste$av$oss$er$misfornøyde$med$eget$IntraneB$(og$ intern$kommunikasjon)$
 • 10. Selskaper som lykkes i sosiale medier har en åpen kommunikasjonskultur! People talk, brands don’t. Mennesker$ foretrekker$ mennesker$ fremfor$ merkevarer.$ *
 • 13. …og$mange$av$trendene$er$veldig$brukerQorienterte$ *BOYD* liggjøring*& Forbruker Mobilsentriske*applikasjoner,*kontekstorientert*innhold,*med*en*sosial* brukerSlnærming**%*og*egne*app%buSkker*for*bedrijer* Cloud*compuSng, Håndtering*&*Ana *lav%energi* lyse*av*”store*dat servere*og*IT*doe a” * sn’t*ma(er?* e(** cta*Intern ”Alt ”*er*conne
 • 15. ” Bedrijen*din * *har*ikke*utny(et* potensialet*de*sosiale Interne(*har*åpne organisatorisk*o *mekanismene*som* t*for;*økonomisk,* g*omdømmemessig.**
 • 17. Organisatorisk$ De*ansa(e*er*fornøyd*med*info%*og*komm.flyten*–*internt*og*eksternt* De*ansa(e*føler*at*de*deltar,*at*de*blir*hørt*og*verdsa(* Det*er*Slre(elagt*for*at*ansa(e*enkelt*kan*samhandle*eksternt*og*internt* Det*er*etablert*verktøy*som*gjør*det*enkelt*å*dele*og*kommentere*informasjon* Alle*ansa(e*har*enkel*Slgang*Sl*selskapets*informasjon,*kompetanse*og*erfaring* Det*er*allokert*Slstrekkelig*med*Sd,*kompetanse*og*ressurser*for*å*håndtere* Slstedeværelse,*dialog*og*kommunikasjon*i*digitale*kanaler* Picture:*MadeByKjartan.no*
 • 18. Økonomisk$–$salg$&$marked$ Salg%*og*markedsføringsSltak*maksimerer*det*økonomiske*potensialet* Alle*kjenner*Sl*hva*selskapet*driver*med*og*hva*som*gjør*selskapet*unikt* Virksomheten*er*opSmalisert*for*mer*salg*Sl*eksisterende%*og*nye*kunder* Alle*stakeholdere*finner*det*enkelt*å*få*tak*i*relevant*informasjon** Det*er*enkelt*å*få*tak*i*rikSg*ansa(*med*rikSg*kunnskap*og*erfaring* All*offentlig*informasjon*deles*der*hvor*våre*stakeholdere*forventer*å*finne*det:* AkSviteter,*Pressemeldinger,*ProdukSnfo*&*nyheter,*Presentasjoner,* Whitepapers,*bilder*etc* Merkevaren*er*sterk*&*a(rakSv* Picture:*Hans%Pe(er*Nygård%Hansen*
 • 19. Omdømme$ Kundene*er*veldig*fornøyde*med*vår*service* Det*er*le(*å*beholde*de*beste*medarbeiderne*og*enkelt*å*skaffe*nye*ansa(e* Eksterne*stakeholdere*har*høy*Sllit*Sl*selskapet* Vi*nyter*godt*av*veldig*lojale*kunder* All*selskapsinformasjon*når*ut*Sl*de*rikSge*stakeholdere* Vi*er*synlige*og*Slstede*der*hvor*potensielle*ansa(e*og*kunder*befinner*seg* Picture:*MadeByKjartan.no*
 • 21. Ansikt%Sl%ansikt* 80%* Web%sider* 47%* Partnere* 41%* Kundekontaktsentre* 40%* Tradisjonelle*medier* 39%* Sosiale*medier* 16%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 • 22. Ansikt%Sl%ansikt* 67%* Sosiale$medier$ 57%$ Økning* på*256%* Web%sider* 55%* Partnere* 38%* Kundekontaktsentre* 31%* Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 • 23. Ansikt%Sl%ansikt* 67%* Sosiale$medier$ 57%$ Økning* på*256%* Web%sider* Det* handler* om* å* komme* nærmere* kunder,* 55%* partnere*og*ansa(e.*Ledere*vil*skije*fokus*fra*det* å* bruke* e%post* og* telefoner* som* primære* Partnere* kommunikasjonsverktøy*Sl*bruk*av*sosiale*ne(verk* 38%* som*et*middel*for*direkte*engasjement.* Kundekontaktsentre* 31%* Tradisjonelle*medier* 15%* Kilde:*IBM*Global*CEO*Study*2012*
 • 24. Sosiale$medier$ Eksisterende* Nye%*&*eksisterende* relasjoner* relasjoner* Samhandling$
 • 27. Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$ **********Forretningsmessige$mål$ Omsetningsvekst$ Kostnadsreduksjon$ Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* Sltak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 • 28. Et$lederansvar$å$forstå,$prioritere$&$[lpasse$ **********Forretningsmessige$mål$ Omsetningsvekst$ Kostnadsreduksjon$ Overordnede* virksomhetsmål* Omdømme*&* Organisatoriske* Salg* Innovasjon* Kundeservice* HR* Synlighet* Sltak* Kultur%*&* Endring*&* Rekru(ere*nye*og* Ressursbehov*&* Økt*kunnskap* kommunikasjons% prioritering*av* beholde*ansa(e* %endringer* endringer* oppgaver* Markeds% Betalt ** Fortjent* Eid* kanaler* Kanalvalg* Marked* Ansa(e* Media* Myndigheter* Eiere* Målgrupper* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* Prioritering*
 • 31. HansPe(er.info*på*60*dager* Slideshare* Vimeo* YouTube* SurveyMonkey* Facebook* Twi(er* Instagram*
 • 32. GEELMUYDEN.KIESE$ oslo$københavn$stockholm$ www.geelmuyden%kiese.com*