GDPR-työkaluja

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise en Innowise
GDPR-työkaluja
Harto Pönkä
2.5.2018
GDPR:n keskeisiä työkaluja
Työkalu ja linkkejä ohjeisiin Miksi ja milloin
Henkilötietojen käsittelyn nykytilan arviointi
• https://opitietosuojaa.fi/index.php/fi/extrat/blogi/109-nait-teet-
tietosuojan-nykytila-analyysin
Esimerkiksi tietotilinpäätös
• http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2012/
04/mikaontietotilinpaatos.html
Henkilötietojen käsittelyn nykytilanteen arviointi ja kehitystarpeiden
tunnistaminen.
Tehtävä tietosuoja-asetukseen valmistautuessa ja jatkossa
toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi.
Rekisterinpitäjän oikeutetun edun tasapainotesti
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterin
pitajalle/rekisterinpitajanoikeutettuetu.html
Tasapainotesti on tarpeen sen arvioimiseksi, käykö rekisterinpitäjän
oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteeksi.
Henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarviointi
• http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitar
ekisterinpitajalle/vaikutustenarviointi.html
Vaikutustenarviointi on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn
todennäköisesti kohdistuu korkea riski.
Rekisteriseloste (seloste käsittelytoimista)
• http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekiste
rinpitajalle/selostekasittelytoimista.html
Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän organisaation
sisäiseen käyttöön. Olennainen väline toteuttaa GDPR:n
osoitusvelvollisuus. Pakollinen yli 250 hengen organisaatioissa.
Tietosuojaseloste (rekisteröityjen informointi)
• http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekiste
rinpitajalle/informointikaytannot.html
• http://tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t
ietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/4dCR8ypl9/Informointivelv
oitteen_edellyttamat_tiedot.pdf
Toteuttaa rekisterinpitäjän informointivelvollisuuden
rekisteröidyille. Oltava saatavilla tai osoitettava muutoin.
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
• https://sopimustieto.fi/sopimus/5aPxRa-
sopimus_henkilotietojen_kasittelysta_ns_gdpr_sopimus
Kun henkilötietoja annetaan organisaation ulkopuoliselle
henkilötietojen käsittelijälle käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.
Esim. osallistujalistojen anto ulkopuoliselle kouluttajalle tai tietojen
tallennus pilvipalveluun.
• Organisaation on hahmotettava kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn
nykytilasta ja kehitystarpeista
• Arviointi sisältää esimerkiksi:
– Mitä henkilötietoja organisaation hallussa on
– Miten tietosuojaperiaatteet on otettu huomioon
– Toimintaan liittyvät henkilötietovirrat
– Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
– Miten tietoturvasta on huolehdittu
– Miten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu
• Kartoituksen voi tehdä esimerkiksi laatimalla tietotilinpäätöksen, ks.
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t
ietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpzNVCh/Laadi_tietotilinpaatos.
pdf
• Erityisesti organisaation johdon tulisi olla tietoinen tietosuoja-asetuksen
sisällöstä, sillä se on viime kädessä vastuussa
Henkilötietojen nykytilan arviointi
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
https://mm.tt/1086137801?t=EaIWm6QLmI
Tasapainotesti: oikeutettu etu
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Rekisterinpitäjän oikeutettu etu,
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/rekisterinpitajanoikeutettuetu.html
1. Onko oikeutettu etu sopivin
käsittelyperuste?
2. Täyttyvätkö perusvaatimukset?
Laillinen, selkeästi ilmaistu ja
todellinen tarkoitus ja tarve.
3. Onko henkilötietojen käsittely
tarpeen edun saavuttamiseksi?
4. Syrjäyttääkö etu todella rekisteröidyn edut ja oikeudet?
Rekisterinpitäjän edut ja oikeudet Rekisteröidyn edut ja oikeudet
• Tietojen käsittelyn täytyy olla tarpeen, jonkin
perusoikeuden toteuttamiseksi (esim. sananvapaus,
taiteen ja tutkimuksen vapaus, elinkeinovapaus)
• Myös yleinen tai yhteisön etu voi olla oikeutettu (esim.
hyväntekeväisyys, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt).
• Oikeutettu etu voi liittyä myös henkilötietojen käsittelyyn,
joka on lähellä jotain muuta tarkoitusta, johon on muu
oikeusperuste (esim. sopimus).
• Esimerkkejä: suoramarkkinointi, tieteellinen ja
historiallinen tutkimus sekä tilastointi, henkilötietojen
siirtäminen hallinnollisista syistä konsernin sisällä.
• Arkaluontoisten tietojen ja salassa pidettävien
henkilötietojen käsittelylle on korkeammat vaatimukset.
• Huomioi sekä konkreettiset että mahdolliset seuraukset.
Esim. mahdollisuus käyttää tietoja syrjivästi ja
rekisteröidylle aiheutuva mielipaha.
• Arvioi riskien todennäköisyys, epävarmuustekijät ja
seurauksien mahdollinen vakavuus.
• Käsittely ei saa olla rekisteröidylle odottamatonta.
• Heikossa asemassa olevien rekisteröityjen kuten lasten ja
muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien
toteutumisessa on oltava huolellisempi.
5. Varmista tietosuojan lisätakeet
Tekniset ja toiminnalliset keinot, joilla
vähennetään henkilötietoihin kohdistuvia
riskejä. Esim. tietojen minimointi,
anonymisointi ja korkea tietoturva.
6. Osoita toiminnan lainmukaisuus ja
varmista avoimuus
Dokumentoi tasapainotestin suoritus ja
valmistaudu selittämään käsittelyn
perusteet rekisteröidyille.
vs.
GDPR:n vaikutustenarviointi
• Vaikutustenarviointi on tehtävä ennen henkilötietojen käsittelyä, kun
siihen saattaa kohdistua korkea riski. Tavoitteena on vähentää riskiä.
• Vaikutustenarviointi tulee tehdä erityisesti, kun:
– otetaan käyttöön uutta teknologiaa
– käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten
terveystietoja, etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista
– on kyse järjestelmällisestä ja kattavasta automatisoituun päätöksentekoon perustuvasta arvioinnista
– on kyse yleisölle avoimen alueen järjestelmällisestä ja laajamittaisesta valvonnasta.
• Tee vaikutustenarviointi, jos henkilötietoihin liittyy vähintään kaksi
riskialtista käsittelytoimea (ks. ao. ohje).
• Jos ei voida tehdä toimenpiteitä, joilla korkea riski vältetään, tulee
rekisterinpitäjän kuulla valvontaviranomaista (nk. ennakkokuuleminen).
• Vaikutustenarviointia tulisti tarkistaa ja päivittää säännöllisesti.
• Ohje vaikutustenarvioinnista:
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tieto
suojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa_koskeva
sta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Milloin on tehtävä vaikutustenarviointi?
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/vaikutustenarviointi.html
Vähintään 2 riskiä  vaikutustenarviointi
Henkilötietojen käsittelytoimia, jotka lisäävät riskiä Täsmennyksiä ja esimerkkejä
1. Arviointi tai pisteytys Esim. käyttäytymis- tai
markkinointiprofiilien koostaminen.
2. Automaattinen päätöksenteko, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia
merkittäviä vaikutuksia *
Esim. henkilökohtaisten ominaisuuksien
laajamittainen automaattinen profilointi,
jota voitaisiin käyttää esim. syrjintään.
3. Järjestelmällinen valvonta * Esim. julkisten ja avointen tilojen
kameravalvonta.
4. Arkaluontoiset tiedot tai luonteeltaan hyvin henkilökohtaiset tiedot * Esim. erityiset henkilötietoryhmät ja
rikosrekisteritiedot. Myös esim.
taloustiedot ja yksityiset päiväkirjat.
5. Tietojen laajamittainen käsittely Huomattavan suuri määrä tai osuus
väestöstä, pitkäkestoisuus.
6. Tietokokonaisuuksien sovittaminen yhteen tai yhdistäminen Kun tietoja yhdistellään rekisteröityjen
kohtuullisia odotuksia laajemmin.
7. Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevat tiedot Esim. lapset ja työntekijät. Riippuvuus
rekisterinpitäjästä.
8. Uusien teknisten tai organisatoristen ratkaisujen innovatiivinen käyttö
tai soveltaminen *
Uusiin ratkaisuihin voi liittyä riskejä, joita
ei havaita helposti.
9. Estää rekisteröityjä käyttämästä oikeutta tai palvelua tai sopimusta Esim. pankin arvio luottokelpoisuudesta.
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa
_koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Esimerkkejä vaik.arvioinnin tarpeesta
Esimerkkejä henkilötietojen käsittelystä Mahdolliset olennaiset kriteerit Vaaditaanko
todennäköisesti
vaikutustenarviointi?
Yritys seuraa järjestelmällisesti työntekijöidensä
toimintaa, esimerkiksi työntekijöiden työasemia ja
toimintaa internetissä jne.
- Järjestelmällinen valvonta
- Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä
koskevat tiedot
KYLLÄ
Sosiaalisen median julkisten tietojen kerääminen
profiilien laatimiseksi.
- Arviointi tai pisteytys
- Tietojen laajamittainen käsittely
- Tietokokonaisuuksien sovittaminen
yhteen tai yhdistäminen
- Arkaluontoiset tiedot tai luonteeltaan
hyvin henkilökohtaiset tiedot
KYLLÄ
Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevien ja
peitenimellä tallennettujen, tutkimushankkeisiin tai
kliinisiin tutkimuksiin liittyvien arkaluontoisten
henkilötietojen tallentaminen arkistointitarkoituksiin.
- Arkaluontoiset tiedot
- Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä
koskevat tiedot
- Estää rekisteröityjä käyttämästä
oikeutta tai palvelua tai sopimusta
KYLLÄ
(useita kriteereitä)
Verkkolehti käyttää postituslistaa päivittäisen
yleiskoosteen lähettämiseen tilaajilleen
- Tietojen laajamittainen käsittely EI
(vain 1 kriteeri)
Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustolla esitetään
museoajoneuvojen osia koskevia ilmoituksia, joihin
liittyy kyseisellä verkkosivustolla katsottuihin tai
hankittuihin tavaroihin perustuva rajoitettu profilointi
- Arviointi tai pisteytys EI
(vain 1 kriteeri)
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa
_koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
Vähimmäisvaatimukset:
1. Kuvaus suunnitelluista
henkilötietojen
käsittelytoimista ja
käsittelyn tarkoituksista
2. Arvio käsittelytoimien
tarpeellisuudesta ja
oikeasuhteisuudesta
3. Arvio rekisteröityjen
oikeuksia ja vapauksia
koskevista riskeistä
4. Suunnitellut
toimenpiteet riskeihin
puuttumiseksi sekä sen
osoittamiseksi, että
tietosuoja-asetusta on
noudatettu.
(GDPR:n 35 artiklan 7 kohta ja
johdanto-osan 84 ja 90 kappale)
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa
_koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Vaikutustenarvioinnin
kriteerit
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/ti
etosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimist
o/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa_kosk
evasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
4 artikla
8) ’henkilötietojen käsittelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista,
virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
Henkilötietojen käsittelijä
Henkilötietojen käsittely toisen lukuun
Henkilötietojen käsittelijä
käyttää luovutettuja tietoja
sovittuun tarkoitukseen
Rekisterinpitäjä
luovuttaa henkilötietoja
tiettyä tarkoitusta varten
Rekisteri- ja
tietosuojaseloste
(13 ja 30 artiklat)
Seloste rekisterinpitäjän lukuun
suoritettavista käsittelytoimista
(30 artikla)
Sopimus ja ohjeet
henkilötietojen käsittelystä
(28 artikla)
Rekisteröity Valvontaviranomainen
• Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus
tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan
– käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus,
– henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät,
– rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet.
• Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä
– käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti
– varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus
– toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla)
– ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa
– auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet
– rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien
palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa
olemassa olevat jäljennökset
– antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta,
sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset.
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
1 de 16

Recomendados

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet por
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteetEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteetHarto Pönkä
2.2K vistas56 diapositivas
2. GDPR-päivä: profilointi, markkinointi, tietojärjestelmät ja somepalvelujen... por
2. GDPR-päivä: profilointi, markkinointi, tietojärjestelmät ja somepalvelujen...2. GDPR-päivä: profilointi, markkinointi, tietojärjestelmät ja somepalvelujen...
2. GDPR-päivä: profilointi, markkinointi, tietojärjestelmät ja somepalvelujen...Harto Pönkä
1.8K vistas49 diapositivas
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR por
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPROppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPRHarto Pönkä
4.3K vistas43 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
5.6K vistas113 diapositivas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
861 vistas84 diapositivas
Henkilötiedot, EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturva opetuksessa por
Henkilötiedot, EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturva opetuksessaHenkilötiedot, EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturva opetuksessa
Henkilötiedot, EU:n tietosuoja-asetus ja tietoturva opetuksessaHarto Pönkä
6.2K vistas92 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tietosuoja opetuksessa por
Tietosuoja opetuksessaTietosuoja opetuksessa
Tietosuoja opetuksessaHarto Pönkä
851 vistas73 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaHarto Pönkä
432 vistas57 diapositivas
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa por
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaHarto Pönkä
4.9K vistas43 diapositivas
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa por
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaHarto Pönkä
4.5K vistas80 diapositivas
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR) por
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Harto Pönkä
7.5K vistas41 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaHarto Pönkä
2.8K vistas57 diapositivas

La actualidad más candente(20)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä432 vistas
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Harto Pönkä4.9K vistas
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Harto Pönkä4.5K vistas
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR) por Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Harto Pönkä7.5K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K vistas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K vistas
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki por Harto Pönkä
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä1.8K vistas
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa por Harto Pönkä
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
Harto Pönkä2.4K vistas
Tietosuoja etätyössä por Harto Pönkä
Tietosuoja etätyössäTietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössä
Harto Pönkä721 vistas
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa por Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Harto Pönkä5.6K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdotEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
Harto Pönkä1.9K vistas
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Harto Pönkä609 vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä732 vistas
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita por Harto Pönkä
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteitaTietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
Harto Pönkä1.5K vistas
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa por Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Harto Pönkä854 vistas
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessaYksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä1K vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä1.2K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä560 vistas

Similar a GDPR-työkaluja

Tietosuoja sosiaalisessa mediassa por
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaHarto Pönkä
491 vistas28 diapositivas
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa por
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissaTietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissaSuomen metsäkeskus
138 vistas20 diapositivas
Mita tsa muutti suomessa por
Mita  tsa muutti suomessaMita  tsa muutti suomessa
Mita tsa muutti suomessaPäivi Korpisaari
398 vistas21 diapositivas
EU:n tietosuoja-asetus käytännössä por
EU:n tietosuoja-asetus käytännössäEU:n tietosuoja-asetus käytännössä
EU:n tietosuoja-asetus käytännössäFinanssiala ry - Finance Finland
3.6K vistas35 diapositivas
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to... por
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Eetu Uotinen
301 vistas37 diapositivas
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaHarto Pönkä
177 vistas52 diapositivas

Similar a GDPR-työkaluja(20)

Tietosuoja sosiaalisessa mediassa por Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassaTietosuoja sosiaalisessa mediassa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä491 vistas
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa por Suomen metsäkeskus
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissaTietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa
Suomen metsäkeskus138 vistas
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to... por Eetu Uotinen
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Webinaari 30.8.2017 - EU:n tietosuoja-asetus tulee ja velvoittaa yrityksiä to...
Eetu Uotinen301 vistas
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä177 vistas
Oppimisanalytiikka ja GDPR por Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Harto Pönkä578 vistas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä237 vistas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä254 vistas
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vistas
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa por Loihde Advisory
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassaHenkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Henkilötiedot ja lainsäädäntö innovaatiotoiminnassa
Loihde Advisory460 vistas
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät por Harto Pönkä
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Harto Pönkä107 vistas
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset por Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä100 vistas
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle por Harto Pönkä
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölleTietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Harto Pönkä817 vistas
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ... por Jan Lindberg
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Digitalisaation vaikutukset markkinointijuridiikkaan ja tietosuojakysymysten ...
Jan Lindberg138 vistas
Tietoturva 2013 - Ulkoistaminen ja henkilötiedot - Titta Penttilä esitys - Te... por Sonera
Tietoturva 2013 - Ulkoistaminen ja henkilötiedot - Titta Penttilä esitys - Te...Tietoturva 2013 - Ulkoistaminen ja henkilötiedot - Titta Penttilä esitys - Te...
Tietoturva 2013 - Ulkoistaminen ja henkilötiedot - Titta Penttilä esitys - Te...
Sonera734 vistas
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessaTietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Tietosuoja verkko- ja etäopetuksessa
Harto Pönkä2.6K vistas
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa por Harto Pönkä
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossaTietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Harto Pönkä503 vistas

Más de Harto Pönkä

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
94 vistas25 diapositivas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
150 vistas51 diapositivas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vistas17 diapositivas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
50 vistas48 diapositivas
Twitter taitekohdassa por
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
122 vistas34 diapositivas
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
63 vistas40 diapositivas

Más de Harto Pönkä(20)

Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä94 vistas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä150 vistas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä50 vistas
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vistas
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä70 vistas
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vistas
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 vistas
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä426 vistas
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä76 vistas
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä118 vistas
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa por Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 vistas
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä46 vistas
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.7K vistas
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 vistas
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vistas
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa por Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä106 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Harto Pönkä87 vistas
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa por Harto Pönkä
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä199 vistas

GDPR-työkaluja

 • 2. GDPR:n keskeisiä työkaluja Työkalu ja linkkejä ohjeisiin Miksi ja milloin Henkilötietojen käsittelyn nykytilan arviointi • https://opitietosuojaa.fi/index.php/fi/extrat/blogi/109-nait-teet- tietosuojan-nykytila-analyysin Esimerkiksi tietotilinpäätös • http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2012/ 04/mikaontietotilinpaatos.html Henkilötietojen käsittelyn nykytilanteen arviointi ja kehitystarpeiden tunnistaminen. Tehtävä tietosuoja-asetukseen valmistautuessa ja jatkossa toiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun tasapainotesti http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterin pitajalle/rekisterinpitajanoikeutettuetu.html Tasapainotesti on tarpeen sen arvioimiseksi, käykö rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteeksi. Henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarviointi • http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitar ekisterinpitajalle/vaikutustenarviointi.html Vaikutustenarviointi on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn todennäköisesti kohdistuu korkea riski. Rekisteriseloste (seloste käsittelytoimista) • http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekiste rinpitajalle/selostekasittelytoimista.html Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän organisaation sisäiseen käyttöön. Olennainen väline toteuttaa GDPR:n osoitusvelvollisuus. Pakollinen yli 250 hengen organisaatioissa. Tietosuojaseloste (rekisteröityjen informointi) • http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekiste rinpitajalle/informointikaytannot.html • http://tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t ietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/4dCR8ypl9/Informointivelv oitteen_edellyttamat_tiedot.pdf Toteuttaa rekisterinpitäjän informointivelvollisuuden rekisteröidyille. Oltava saatavilla tai osoitettava muutoin. Sopimus henkilötietojen käsittelystä • https://sopimustieto.fi/sopimus/5aPxRa- sopimus_henkilotietojen_kasittelysta_ns_gdpr_sopimus Kun henkilötietoja annetaan organisaation ulkopuoliselle henkilötietojen käsittelijälle käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Esim. osallistujalistojen anto ulkopuoliselle kouluttajalle tai tietojen tallennus pilvipalveluun.
 • 3. • Organisaation on hahmotettava kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilasta ja kehitystarpeista • Arviointi sisältää esimerkiksi: – Mitä henkilötietoja organisaation hallussa on – Miten tietosuojaperiaatteet on otettu huomioon – Toimintaan liittyvät henkilötietovirrat – Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet – Miten tietoturvasta on huolehdittu – Miten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu • Kartoituksen voi tehdä esimerkiksi laatimalla tietotilinpäätöksen, ks. http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/t ietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpzNVCh/Laadi_tietotilinpaatos. pdf • Erityisesti organisaation johdon tulisi olla tietoinen tietosuoja-asetuksen sisällöstä, sillä se on viime kädessä vastuussa Henkilötietojen nykytilan arviointi Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 5. Tasapainotesti: oikeutettu etu Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/rekisterinpitajanoikeutettuetu.html 1. Onko oikeutettu etu sopivin käsittelyperuste? 2. Täyttyvätkö perusvaatimukset? Laillinen, selkeästi ilmaistu ja todellinen tarkoitus ja tarve. 3. Onko henkilötietojen käsittely tarpeen edun saavuttamiseksi? 4. Syrjäyttääkö etu todella rekisteröidyn edut ja oikeudet? Rekisterinpitäjän edut ja oikeudet Rekisteröidyn edut ja oikeudet • Tietojen käsittelyn täytyy olla tarpeen, jonkin perusoikeuden toteuttamiseksi (esim. sananvapaus, taiteen ja tutkimuksen vapaus, elinkeinovapaus) • Myös yleinen tai yhteisön etu voi olla oikeutettu (esim. hyväntekeväisyys, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt). • Oikeutettu etu voi liittyä myös henkilötietojen käsittelyyn, joka on lähellä jotain muuta tarkoitusta, johon on muu oikeusperuste (esim. sopimus). • Esimerkkejä: suoramarkkinointi, tieteellinen ja historiallinen tutkimus sekä tilastointi, henkilötietojen siirtäminen hallinnollisista syistä konsernin sisällä. • Arkaluontoisten tietojen ja salassa pidettävien henkilötietojen käsittelylle on korkeammat vaatimukset. • Huomioi sekä konkreettiset että mahdolliset seuraukset. Esim. mahdollisuus käyttää tietoja syrjivästi ja rekisteröidylle aiheutuva mielipaha. • Arvioi riskien todennäköisyys, epävarmuustekijät ja seurauksien mahdollinen vakavuus. • Käsittely ei saa olla rekisteröidylle odottamatonta. • Heikossa asemassa olevien rekisteröityjen kuten lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisessa on oltava huolellisempi. 5. Varmista tietosuojan lisätakeet Tekniset ja toiminnalliset keinot, joilla vähennetään henkilötietoihin kohdistuvia riskejä. Esim. tietojen minimointi, anonymisointi ja korkea tietoturva. 6. Osoita toiminnan lainmukaisuus ja varmista avoimuus Dokumentoi tasapainotestin suoritus ja valmistaudu selittämään käsittelyn perusteet rekisteröidyille. vs.
 • 7. • Vaikutustenarviointi on tehtävä ennen henkilötietojen käsittelyä, kun siihen saattaa kohdistua korkea riski. Tavoitteena on vähentää riskiä. • Vaikutustenarviointi tulee tehdä erityisesti, kun: – otetaan käyttöön uutta teknologiaa – käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten terveystietoja, etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista – on kyse järjestelmällisestä ja kattavasta automatisoituun päätöksentekoon perustuvasta arvioinnista – on kyse yleisölle avoimen alueen järjestelmällisestä ja laajamittaisesta valvonnasta. • Tee vaikutustenarviointi, jos henkilötietoihin liittyy vähintään kaksi riskialtista käsittelytoimea (ks. ao. ohje). • Jos ei voida tehdä toimenpiteitä, joilla korkea riski vältetään, tulee rekisterinpitäjän kuulla valvontaviranomaista (nk. ennakkokuuleminen). • Vaikutustenarviointia tulisti tarkistaa ja päivittää säännöllisesti. • Ohje vaikutustenarvioinnista: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tieto suojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa_koskeva sta_vaikutustenarvioinnista.pdf Milloin on tehtävä vaikutustenarviointi? Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2017, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/vaikutustenarviointi.html
 • 8. Vähintään 2 riskiä  vaikutustenarviointi Henkilötietojen käsittelytoimia, jotka lisäävät riskiä Täsmennyksiä ja esimerkkejä 1. Arviointi tai pisteytys Esim. käyttäytymis- tai markkinointiprofiilien koostaminen. 2. Automaattinen päätöksenteko, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia * Esim. henkilökohtaisten ominaisuuksien laajamittainen automaattinen profilointi, jota voitaisiin käyttää esim. syrjintään. 3. Järjestelmällinen valvonta * Esim. julkisten ja avointen tilojen kameravalvonta. 4. Arkaluontoiset tiedot tai luonteeltaan hyvin henkilökohtaiset tiedot * Esim. erityiset henkilötietoryhmät ja rikosrekisteritiedot. Myös esim. taloustiedot ja yksityiset päiväkirjat. 5. Tietojen laajamittainen käsittely Huomattavan suuri määrä tai osuus väestöstä, pitkäkestoisuus. 6. Tietokokonaisuuksien sovittaminen yhteen tai yhdistäminen Kun tietoja yhdistellään rekisteröityjen kohtuullisia odotuksia laajemmin. 7. Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevat tiedot Esim. lapset ja työntekijät. Riippuvuus rekisterinpitäjästä. 8. Uusien teknisten tai organisatoristen ratkaisujen innovatiivinen käyttö tai soveltaminen * Uusiin ratkaisuihin voi liittyä riskejä, joita ei havaita helposti. 9. Estää rekisteröityjä käyttämästä oikeutta tai palvelua tai sopimusta Esim. pankin arvio luottokelpoisuudesta. Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa _koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
 • 9. Esimerkkejä vaik.arvioinnin tarpeesta Esimerkkejä henkilötietojen käsittelystä Mahdolliset olennaiset kriteerit Vaaditaanko todennäköisesti vaikutustenarviointi? Yritys seuraa järjestelmällisesti työntekijöidensä toimintaa, esimerkiksi työntekijöiden työasemia ja toimintaa internetissä jne. - Järjestelmällinen valvonta - Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevat tiedot KYLLÄ Sosiaalisen median julkisten tietojen kerääminen profiilien laatimiseksi. - Arviointi tai pisteytys - Tietojen laajamittainen käsittely - Tietokokonaisuuksien sovittaminen yhteen tai yhdistäminen - Arkaluontoiset tiedot tai luonteeltaan hyvin henkilökohtaiset tiedot KYLLÄ Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevien ja peitenimellä tallennettujen, tutkimushankkeisiin tai kliinisiin tutkimuksiin liittyvien arkaluontoisten henkilötietojen tallentaminen arkistointitarkoituksiin. - Arkaluontoiset tiedot - Heikossa asemassa olevia rekisteröityjä koskevat tiedot - Estää rekisteröityjä käyttämästä oikeutta tai palvelua tai sopimusta KYLLÄ (useita kriteereitä) Verkkolehti käyttää postituslistaa päivittäisen yleiskoosteen lähettämiseen tilaajilleen - Tietojen laajamittainen käsittely EI (vain 1 kriteeri) Sähköisen kaupankäynnin verkkosivustolla esitetään museoajoneuvojen osia koskevia ilmoituksia, joihin liittyy kyseisellä verkkosivustolla katsottuihin tai hankittuihin tavaroihin perustuva rajoitettu profilointi - Arviointi tai pisteytys EI (vain 1 kriteeri) Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa _koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
 • 10. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi Vähimmäisvaatimukset: 1. Kuvaus suunnitelluista henkilötietojen käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista 2. Arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta 3. Arvio rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä 4. Suunnitellut toimenpiteet riskeihin puuttumiseksi sekä sen osoittamiseksi, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. (GDPR:n 35 artiklan 7 kohta ja johdanto-osan 84 ja 90 kappale) Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa _koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
 • 13. 4 artikla 8) ’henkilötietojen käsittelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN Henkilötietojen käsittelijä
 • 14. Henkilötietojen käsittely toisen lukuun Henkilötietojen käsittelijä käyttää luovutettuja tietoja sovittuun tarkoitukseen Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten Rekisteri- ja tietosuojaseloste (13 ja 30 artiklat) Seloste rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista (30 artikla) Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä (28 artikla) Rekisteröity Valvontaviranomainen
 • 15. • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan – käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, – henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, – rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. • Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä – käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti – varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus – toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla) – ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa – auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet – rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset – antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta, sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset. Sopimus henkilötietojen käsittelystä Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1