Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset (20)

Más de Harto Pönkä (20)

Anuncio

Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset

 1. 1. Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset 16.12.2022 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. 2. “ ”Tietosuojasta huolehditaan, jotta jokainen tietäisi, mitä tietoja hänestä kerätään ja miten niitä voidaan käyttää.” 2
 3. 3. Rekisterinpitäjän vastuulla olevat selosteet
 4. 4. GDPR:n mukaiset selosteet 1. Seloste käsittelytoimista ▪ ”Rekisteriseloste” ▪ Organisaation sisäinen (ei-julkinen) ▪ Pakollinen yli 250 hengen organisaatioissa ja mm. silloin, kun henkilötietojen käsittely on jatkuvaa ▪ Kattaa yleensä kaiken henkilötietojen käsittelyn organisaatiossa ▪ Henkilötietojen käsittelyn osoitusvelvollisuuden perusta ▪ Yleensä tietosuojavastaava ylläpitää ▪ Erilainen rekisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä 2. Rekisteröityjen informointi ▪ ”Tietosuojaseloste” ▪ Julkinen / oltava saatavilla tilanteessa, jossa henkilötietoja saadaan, tai toimitettava rekisteröidylle kk:n sisällä ▪ Tarkoittaa kaikkea rekisteröidyille kerrottavaa tietoa h.t. käsittelystä ▪ Voi kattaa kaikki eri rekisterit tai olla rekisterikohtainen ▪ Sisältää myös rekisteröityjen oikeudet ▪ Rekisterinpitäjä laatii 4
 5. 5. Rekisterinpitäjä päättää, mitä tietoja käsitellään ja miten 5 Tarkoitukset ja keinot Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Rekisterinpitäjä(t) Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjän tulee kerätä ja käsitellä vain tarkoituksenmukaisia henkilötietoja (määrä, laatu, säilytysaika, saatavilla olo). Käsittelyn tarkoitukset ja keinot (henkilötiedot) tulee ilmetä henkilötietojen käsittelyn selosteesta ja rekisteröityjen informoinnista. Rekisteröidylle ei saa yllätyksiä, mitä tietoja ja miten hänestä käsitellään. Oikeus- peruste
 6. 6. Henkilötietojen käsittelylle tulee olla laillinen peruste ▪ Henkilön suostumus ▪ Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ▪ Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite ▪ Elintärkeiden etujen suojaaminen (esim. hätätilanne) ▪ Julkisen tehtävän hoitaminen tai yleinen etu ▪ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (esim. asiakassuhde tai työsuhde) 6
 7. 7. Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista ja rekisteröityjen ryhmät Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista 7 GDPR ohjaa käsittelemään rekisteröityjä organisaation tasolla ryhminä eri käsittelytarkoitusten mukaan, ei erillisinä rekistereinä. ▪ Yli 250 työntekijän organisaatio → seloste on pakollinen ▪ Alle 250 työntekijän organisaatio → seloste on tehtävä, jos ▪ henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista ▪ toiminta aiheuttaa todennäköisesti riskejä rekisteröidyille ▪ tai jos käsitellään rikoksiin tai rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja ▪ Selosteen muoto on vapaa (kuvassa Tietosuojavaltuutetun malli)
 8. 8. Kuvaa käsittelytoimet ja henkilötiedot ryhmittäin 8 ▪ 1. Kuvaa ryhmät (tai rekisterit), joiden henkilötietoja käsitellään ▪ Esim. asiakkaat, työntekijät, markkinointirekisterissä olevat, opiskelijat, potilaat ▪ 2. Kuvaa, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ▪ Esim. asiakassuhde, työsuhde, markkinointi, opetus, terveyspalvelut ▪ Nyrkkisääntö: kuvaa sitä tarkemmin, mitä epätavanomaisempi käyttötarkoitus on ▪ 3. Kuvaa henkilötietoryhmät eli mitä henkilötietoja käsitellään ▪ Esim. yksilöintitiedot kuten nimi ja syntymäaika, yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta ▪ Yleensä tietojen kategoriataso riittää, esim. ”yhteystiedot” sen sijaan, että luetellaan ”sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka” Lähde: TSV, Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista
 9. 9. Henkilötietojen vastaanottajat 9 ▪ Vastaanottajalla tarkoitetaan tahoa, jolle henkilötietoja siirretään tai luovutetaan. ▪ Yhteisrekisterinpitäjät ▪ Henkilötietojen käsittelijät ▪ Muut, joille tietoja luovutetaan esim. henkilö, yritys, yhdistys, viranomainen ▪ Kerro kunkin vastaanottajan tyyppi (esim. mitä käsittelyä tekee), toimiala ja sijainti. ▪ Vastaanottajalla tulee olla oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle. ▪ Lakiin perustuvaa tietojen luovutusta viranomaisille (esim. tilastotiedot) ei tarvitse kuvata rekisteriselosteessa, koska heitä ei pidetä GDRP:n tarkoittamina vastaanottajina. ▪ Kuvaa tietojen siirrot EU:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle. Selosteessa tulee kertoa GDPR:n mukainen siirtoperuste: ▪ EU-komission hyväksymät maat (artikla 45) Andorra, Argentiina, Kanada (kaupall. org.), Färsaaret, Guernsey, Israel, Mansaari, Jersey, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Sveitsi, Uruguay ▪ Tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, käytännesäännöt ja sertifikaatit (artikla 46) ▪ Yritystä koskevat sitovat säännöt (artikla 47) ▪ Erityistilanteet, kuten rekisteröidyn suostumus tai sopimus (artikla 49) Lähde: TSV, Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista EU:n hyväksymät maat: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
 10. 10. Vastaanottajien kartoitus on usein työläs tehtävä… 10
 11. 11. Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista 11
 12. 12. Henkilötietojen käsittely toisen lukuun Henkilötietojen käsittelijä käyttää luovutettuja tietoja sovittuun tarkoitukseen Rekisterinpitäjä luovuttaa käsittelijälle henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten Rekisteröidyn informointi (13 artikla) Seloste rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista (30 artikla) Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä (28 artikla) Rekisteröity Valvontaviranomainen Seloste käsittelytoimista (30 artikla) Mahdolliset muut käsittelijät 12
 13. 13. Sopimus henkilötietojen käsittelystä 13 Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1 ▪ Merkitys = käsittelijä toimii rekisterinpitäjän lukuun JA tämän vastuulla(!) ▪ Sopimuksessa vahvistetaan: ▪ käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, ▪ rekisteröityjen ryhmät ja tietojen tyypit, ▪ rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. ▪ Erityisesti tulee sopia, että käsittelijä: ▪ käsittelee tietoja ohjeiden mukaisesti, ▪ varmistaa salassapitovelvollisuuden ja GDPR:n vaatimukset turvallisuudesta, ▪ ei käytä toisia käsittelijöitä ilman lupaa, ▪ auttaa rekisterinpitäjää täyttämään GDPR:n velvoitteet, ▪ lopuksi poistaa tai palauttaa tiedot, ▪ antaa tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuudesta, ▪ sallii rekisterinpitäjän valvonnan ja tarkastukset.
 14. 14. Milloin henkilötietojen käsittelijän on tehtävä seloste käsittelytoimista? 14 ▪ 1. Seloste käsittelytoimista on tehtävä, jos organisaatiossa on yli 250 työntekijää ▪ Selosteen on tällöin katettava kaikki käsittelytoimet. ▪ 2. Seloste käsittelytoimista on tehtävä myös, kun henkilötietojen käsittely: ▪ aiheuttaa todennäköisesti riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille tai ▪ ei ole satunnaista tai ▪ käsiteltävät henkilötiedot sisältävät erityisiä henkilötietoryhmiä tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja. ▪ Satunnaista käsittelyä ei tarvitse sisällyttää selosteeseen, ellei siihen ole muuta perustetta, kuten todennäköinen riski rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille tai erityiset henkilötietoryhmät. ▪ Seloste on henkilötietojen käsittelijän sisäiseen käyttöön ja annettava tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Ei tarvitse julkaista. Lähde: TSV, Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista, https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelijan-seloste-kasittelytoimista
 15. 15. Henkilötietojen käsittelijän selosteen sisältö 15 ▪ Käsittelijän tai tämän edustajan nimi ja yhteystiedot ▪ Tietosuojavastaava nimi ja yhteystiedot ▪ Rekisterinpitäjien tai näiden edustajien nimet ja yhteystiedot ▪ Viittaus rekisterinpitäjien kanssa tehtyihin sopimuksiin ▪ Rekisterinpitäjien lukuun suoritettavat käsittelyiden ryhmät ▪ Tiedot henkilötietojen siirroista kolmanteen maahan tai kansainväliselle Järjestölle ▪ Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista Lähde: TSV, Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista, https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelijan-seloste-kasittelytoimista
 16. 16. Rekisteröityjen informointi 16
 17. 17. Rekisteröityjen informointi 17 ▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä ▪ Yleensä: tietosuojaseloste tai vastaava ▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla. ▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella ▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan. ▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi hoitaa viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 18. 18. Rekisteröityjen informoinnin sisältö Lähde: TSV, 2018, Informointivelvoitteen edellyttämät tiedot, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214536/Informointivelvoitteen+edellytt%C3%A4m%C3%A4t+tiedot/419957bd- fd5a-4090-9c64-cf4769b10570/Informointivelvoitteen+edellytt%C3%A4m%C3%A4t+tiedot.pdf/ 18 Tieto GDPR:n artiklat Tarkoitus Rekisterinpitäjän ja mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot 13.1(a), 14.1(a) Yhteydenotto rekisterinpitäjään Tietosuojavastaavan yhteystiedot 13.1(b), 14.1(b) Yhteydenotto tietosuojavastaavaan Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 13.1(c), 14.1(c) Tietoa käsittelystä Jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut 13.1(d), 14.2(b) Oikeutettujen etujen lainmukaisuuden osoitus rekisteröidylle. Tasapainotestin suoritus. Henkilötietoryhmät 14.1(d) Tiedot, joita ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä Henkilötietojen vastaanottajat 13.1(e), 14.1(e) Tietoa käsittelystä Tietojen siirrot kolmansiin maihin, siirtoperusteista ja käytettävistä suojatoimista 13.1(f), 14.1(f) Tietoa käsittelystä Henkilötietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit 13.2(a), 14.2(a) Tietoa käsittelystä, minimointiperiaate Rekisteröidyn oikeudet Oikeus peruuttaa suostumus Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 13.2(b), 14.2(c), 13.2(c), 14.2(d), 13.2(d), 14.2(e) Tiivistelmä rekisteröidyn oikeuksista, ohjeet suostumuksen peruuttamiseen ja tietoa valituksen teosta Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi 13.2(e) Tietoa käsittelystä Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde 14.2(f) Tietoa käsittelystä Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia 13.2(f), 14.2(g) Tietoa käsittelystä
 19. 19. REKIST. OIKEUDET OIKEUSPERUSTEEN MUKAAN Suostumus Sopimus Lakisääteiset velvoitteet Yleinen etu tai julkinen tehtävä Rekisterinpitäjän oikeutettu etu Elintärkeiden etujen suojaaminen Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä Kyllä Kyllä Kyllä, ellei kyse ole laissa olevasta poikkeuksesta Kyllä, ellei kyse ole laissa olevasta poikkeuksesta Kyllä Kyllä Oikeus saada pääsy tietoihin Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Oikeus oikaista tietoja Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Oikeus poistaa tiedot Kyllä, perumalla suostumuksen Kyllä, jos tietoja ei enää tarvita sop. Ei Ei Kyllä Kyllä Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Oikeus olla joutumatta autom. päätöksenteon kohteeksi ilman laillista perustetta Kyllä, mutta rekisteröity voi antaa suostumuksen automaattiseen päätöksentekoon Kyllä, paitsi jos autom. päät. on välttämätöntä sopimuksen tekoon tai täyttämiseen Kyllä, ellei kyse ole laissa olevasta poikkeuksesta Kyllä GDPR ei salli tällä perusteella automaattista päät.tekoa, jolla on merkittäviä vaikutuksia GDPR ei salli tällä perusteella automaattista päät.tekoa, jolla on merkittäviä vaikutuksia Lähteet: GDPR, Tietosuja.fi: Mitä oikeuksia rekisteröidyillä on eri tilanteissa?, 25.5.2020, https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa, Tietosuojatyöryhmä, 2017, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Automaattinen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko/28ae24f4-3345-4fb2-8708-c84abd8f57b0/Automaattinen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko.pdf
 20. 20. Rekisteröityjen pyyntöihin vastaaminen 20 ▪ Rekisterinpitäjän tulee kertoa rekisteröidyille, miten he voivat käyttää oikeuksiaan, jos he haluavat esimerkiksi tarkistaa tietonsa tai tehdä niihin oikaisun. ▪ Rekisteröidyn tulee yksilöidä pyyntönsä: ▪ Nimi ja yhteystiedot ▪ Mitä tietoja pyyntö koskee ▪ Esimerkiksi haluaako tarkistaa kaikki tietonsa vai tietyltä ajanjaksolta ▪ Missä muodossa haluaa tiedot ▪ Rekisterinpitäjän tulee tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyys. ▪ Rekisterinpitäjän täytyy vastata pyyntöön kuukauden kuluessa. ▪ Jos pyyntöjä on monta tai ne ovat monimutkaisia, rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vastauksessaan, että se tarvitsee niiden käsittelyyn enemmän aikaa. Jos rekisterinpitäjä ilmoittaa tarvitsevansa lisää käsittelyaikaa, määräaika on kolme kuukautta pyynnöstä. Lähde: Tietosuojavaltuutettu, https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi
 21. 21. Tarkastusoikeuden rajoittaminen 21 ▪ Rekisteröidyn oikeutta voidaan rajoittaa, lykätä tai evätä joko osittain tai kokonaan siltä osin kuin se on välttämätöntä: ▪ rikosten ennalta estämiselle, paljastamiselle, selvittämiselle tai rikoksiin liittyvien syytetoimien taikka rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanolle aiheutuvan haitan välttämiseksi ▪ viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi ▪ yleisen turvallisuuden suojelemiseksi ▪ kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi ▪ muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi ▪ Vaikka tarkastusoikeutta olisi rajoitettu, tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa tätä koskevien tietojen lainmukaisuuden. ▪ Rekisteröity voi tehdä pyynnön erikseen säädetyillä tavoilla tai tietosuojavaltuutetulle. ▪ Tällöinkään rajoitettuja tietoja ei luovuteta rekisteröidylle. ▪ Viranomaisia, joiden rekisterien tietojen tarkastusoikeutta on rajoitettu: poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, rikosseuraamuslaitos Lähde: Tietosuojavaltuutettu, https://tietosuoja.fi/tietojen-tarkastaminen
 22. 22. Kysymys: montako eri tietosuojaselostetta? 22 ▪ Rekisteri ei tarkoita tietojärjestelmää, vaan tiettyyn käsittelytarkoitukseen liittyviä rekisteröityjen ryhmiä ja henkilötietoja. ▪ Viranomaisten tietojärjestelmistä tulee tehdä tiedonhallintalain mukainen tiedonhallintamalli, mutta se ei liity rekisteröityjen informointiin. ▪ Selkeintä on tehdä jokaiselle (pää-)käsittelytarkoitukselle oma tietosuojaseloste. ▪ Kun informointi koostuu laajasta tietokokonaisuudesta, suositellaan nk. monitasoista tietosuojaselostetta: ensimmäisellä tasolla on tärkeimmät tiedot ja alatasoilla kerrotaan yksityiskohtaisemmin esimerkiksi eri tietoryhmistä. ▪ Ylätason tietosuojaselosteen tulee sisältää: ▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset, rekisterinpitäjä ja rekisteröidyn oikeudet. ▪ Tiedot käsittelystä, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä. ▪ Nämä tulee toimittaa rekisteröidylle etukäteen henkilötietojen keruun yhteydessä. Lähteet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi, Tietosuojatyöryhmä, WP260, 2018, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf • Jos rekisteri koostuu useasta tietojärjestelmästä, joissa on esim. eri säilytysajat ja tietojen luovutus EU:n ulkopuolelle, niin milloin niille tulee laatia eri tietosuojaselosteet?
 23. 23. Riskiarviointi ja kuvaus suojatoimista
 24. 24. Henkilötietojen käsittelyn määrittely (peruste, tarkoitukset ja keinot) Rekisteröidyille ja heidän oikeuksiinsa kohdistuvan riskin arviointi Tasapainotesti, jos käsittelyn perusteena on oikeutettu etu Vaikutustenarviointi, jos henkilötietojen käsittelyyn voi kohdistua korkea riski Tietosuojan varmistavat tekniset ja organisatoriset suojatoimet Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista Rekisteröityjen informointi Sopimukset ja ohjeet henkilötietojen käsittelijöille Seuranta ja kehitys Henkilötietojen käsittelyn riskienhallinta 24
 25. 25. Oletusarvoinen tietosuoja ja riskiperustainen lähestymistapa Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? https://tietosuoja.fi/documents/6927448/9666681/Miten+valmistautua+tietosuoja- asetukseen/8c5b9a96-a8ce-4c91-ad06-6e36130bd0e5/Miten+valmistautua+tietosuoja-asetukseen.pdf ▪ Rekisterinpitäjän tulee käsitellä vain tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. ▪ Koskee henkilötietojen määrää, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. ▪ Helpoin tapa pienentää riskiä on vähentää käsiteltävien tietojen määrää. ▪ Rekisterinpitäjän tulee arvioida riskit ja toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset suojatoimet. Erityisesti on huolehdittava henkilötietojen suojaamisesta. ▪ Riskit ovat rekisteröidyille mahdollisesti aiheutuvia fyysisiä, aineellisia tai muita vahinkoja. ▪ Esim. henkilötietojen käyttö syrjintään, identiteettivarkauteen, petokseen, taloudellisiin menetyksiin, sosiaaliseen vahinkoon tai nimen paljastumiseen. ▪ Riski voi olla korkeampi, kun ▪ käsitellään heikossa asemassa olevien tietoja (esim. lapset) ▪ käsitellään suuria määriä henkilötietoja tai rekisteröityjä on runsaasti ▪ käsitellään henkilökohtaisia ominaisuuksia (esim. henkilön profilointi) ▪ Rekisterinpitäjä määrittelee pääsääntöisesti itse tarvittavat toimenpiteet. ▪ Tietosuoja alkaa toiminnan ja tietojärjestelmien sekä niiden tietoturvan suunnittelusta. 25
 26. 26. Esimerkkejä henkilötietoihin liittyvistä riskeistä 26 Tieto Henkilötiedon tyyppi Tyypillisiä riskejä Nimi Tavanomainen Nimen paljastuminen (vähäinen) Osoite ja kotikunta Tavanomainen tai salainen Salaisen osoitteen paljastuminen, suoramarkkinointi Puhelinnumero Tavanomainen tai salainen Salaisen numeron paljastuminen, huijausviestit Sähköpostiosoite Tavanomainen Käyttö spämmäykseen, tietojenkalasteluun ja murtautumisyrityksiin Henkilötunnus Tietosuojalaissa erikseen säädelty Käyttö esimerkiksi pikavippien ottoon ja verkkokaupoissa tilauksiin toisen henkilön nimissä Muu yksilöivä tunniste, esim. opiskelijanumero tai OID Tavanomainen Voidaan käyttää vahingontekoon tai urkintaan, jos paljastuu yhdessä nimen kanssa Terveydelliset tiedot, etninen tausta, vakaumus, ammattiliiton jäsenyys Erityinen henkilötieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus Taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot, sanalliset arviot henkilön ominaisuuksista, psykologiset testit Lain mukaan salassa pidettävä tieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus
 27. 27. Riskiarviossa huomioitavaa Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit 27
 28. 28. Henkilötietoihin kohdistuvan riskin taso 28 Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit Jos riski arvioidaan korkeaksi, on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää riskiä (35 artikla).
 29. 29. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment, DPIA) Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2019, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi ja https://tietosuoja.fi/luettelo-vaikutustenarviointia-edellyttavista-kasittelytoimista ▪ Vaikutustenarviointi on tehtävä, kun henkilötietojen käsittely ”todennäköisesti aiheuttaa ... luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin” ▪ Tehtävä, jos henkilötietoihin liittyy vähintään kaksi riskialtista käsittelytoimea. ▪ Suositeltavaa myös epäselvissä tapauksissa. ▪ Vaikutustenarviointi tulee tehdä erityisesti, kun: ▪ otetaan käyttöön uutta teknologiaa ▪ käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä ▪ on kyse järjestelmällisestä ja kattavasta autom. päätöksentekoon perustuvasta arvioinnista ▪ on kyse yleisölle avoimen alueen järjestelmällisestä ja laajamittaisesta valvonnasta ▪ Tietosuojavaltuutetun lista käsittelyistä, jolloin myös on tehtävä vaikutustenarviointi: ▪ Biometriset tiedot, geneettiset tiedot, sijaintitiedot, ilmiantojärjestelmät ▪ Jos ei voida tehdä toimenpiteitä, joilla korkea riski vältetään, tulee rekisterinpitäjän kuulla valvontaviranomaista (nk. ennakkokuuleminen). ▪ Vaikutustenarviointi tulee dokumentoida ja sitä tulisi tarkistaa ja päivittää säännöllisesti. ▪ Ohje vaikutustenarvioinnista: https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Vaikutustenarviointi+fi.pdf/af51e999-5326-4223- 9deb-e21bdd2e0a63/Vaikutustenarviointi+fi.pdf.pdf 29
 30. 30. TSV:n esimerkkejä toimenpiteistä riskien vähentämiseksi Lähde: TSV, Vaikutustenarvioinnin tekeminen, https://tietosuoja.fi/vaikutustenarvioinnin-tekeminen 30 • Päätös olla käsittelemättä tietyn tyyppisiä tietoja • Käsittelyn kohteen täsmentäminen tai rajaaminen • Säilytysaikojen lyhentäminen • Riskiin nähden tarpeellisen lisäsuojaustoimenpiteen käyttöönotto • Henkilötietojen anonymisointi tai pseudonymisointi • Kirjallisten käsittelyohjeiden käyttöönotto • Ihmisen osallistumisen lisääminen automatisoituihin päätöksiin • Toisenlaisen tekniikan käyttäminen • Tietojen vaihdosta tehtyjen selkeiden sopimusten käyttöönotto • Kielto-oikeuden tarjoaminen rekisteröidylle, mikäli se on mahdollista • Henkilöiden tietosuojaoikeuksien käyttöä tukevien järjestelmien ja menettelyiden käyttöönotto.
 31. 31. Tekniset ja organisatoriset suojatoimet 31 Hallinto ja toimintakulttuuri • Tietosuoja ja sen läpinäkyvyys on keskeinen osa toimintaperiaatteita • Tietoturvapolitiikka ja sen käytännöt on määritelty • Seloste käsittelytoimista ja informointi rekisteröidyille tehty • Rekisteröityjen pyyntöihin on varauduttu Henkilöstön toimintamallit • Henkilöstön roolit ja vastuut on määritelty • Salassapitovelvollisuus • Koulutukset ja uusien työntekijöiden perehdytys • Työsuhteiden päättymiselle on toimintamalli • Tietoturvaloukkausten raportointiin on toimintamalli Henkilötietojen käyttö ja hallinta • Henkilötietojen käsittelylle on selvät ohjeistukset • Suostumukset ja kiellot huomioitu toiminnassa • Tietosuoja on huomioitu mm. netin, sähköpostin ja somen käyttöohjeissa • Rekisteröidyt voivat hallita itse tietojaan • Tietojen tuhoaminen tehdään turvallisesti Tilojen valvonta • Tiloihin pääsy on valvottua ja avaimista pidetään kirjaa • Ulkopuolisten pääsy henkilöstön työpisteisiin on estetty • Mahdollisesta kameravalvonnasta on rekisteri ja siitä ilmoitetaan • Tarvittaessa tilojen turvaluokitukset Rekisteröityjen tunnistaminen • Rekisteröidyt tunnistetaan, kun tietoja kerätään • Rekisteröidyt tunnistetaan, kun he käyttävät oikeuksiaan • Asiointi tapahtuu ennalta nimettyjen henkilöiden kanssa Käyttäjätunnukset ja oikeudet •Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset •Roolien mukaiset käyttöoikeudet ja niiden tarkistaminen työtehtävien muuttuessa •Salasanoille ja vastaaville on laatuvaatimukset •Järjestelmien oletussalasanat on vaihdettu Ulkopuoliset toimijat •Ulkopuolisista toimijoista pidetään kirjaa •Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä •Ulkopuolisten palveluntarjoajien vastuut on määritelty •Ulkopuoliset toimijat tuntevat rekisterinpitäjän toimintamallit ja ohjeet Laitteet ja tallennusvälineet •Tietokoneista ja mobiililaitteista pidetään kirjaa •Tietoturva- ja muut päivitykset kunnossa •Virustorjunnasta ja palomuureista on huolehdittu •Siirrettävien tallennusvälineiden (muistitikut, ym.) ja henkilökohtaisten laitteiden käytöstä on tehty ohjeistus Palvelimet ja verkkoyhteydet •Palvelintiloissa on pääsynvalvonta •Langattomien verkkojen liikenne on salattu •Erilliset vierasverkot •Palvelimien ohjelmistopäivitykset kunnossa •Palvelimien varmuuskopiointi on kunnossa •Palvelinohjelmistojen lokitiedot on suojattu Pilvipalvelut •Pilvipalvelujen käyttö henkilötietojen käsittelyssä on ohjeistettu •Informointi ja suostumukset kunnossa •Sopimuksissa on määritelty palvelutaso ja palveluntarjoajan vastuut •Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR:n vaatimuksia
 32. 32. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 32 ▪ Kerro selosteessa esimerkiksi: ▪ millä tavoilla tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta ▪ miten käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä ▪ millä tavalla käyttöä valvotaan ▪ Organisaatio voi laatia esimerkiksi mallin väärinkäytöksistä koituvista seuraamuksista, joka voidaan linkittää tähän selosteen kohtaan. Myös muuta vastaavaa organisaation sisäistä informaatiota voidaan liittää tähän yhteyteen. ▪ Jos selosteessa kuvataan tai selosteeseen linkitetään yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi tietoturvakäytänteistä, huolehdi selosteen suojaamisesta, jotta tieto ei päädy sivullisille. Lähde: TSV, Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista, https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittelijan-seloste-kasittelytoimista
 33. 33. Kysymys: henkilötiedot yhdysvaltalaisissa pilvipalveluissa 33 ▪ Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettuja pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä. ▪ Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä. Vastuu käytöstä on tällöin rekisterinpitäjällä. ▪ Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella. ▪ Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia. ▪ Jos esim. Google- tai MS Forms-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation Google Workspacessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 34. 34. Pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ▪ Tausta: Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020 (ns. Schrems II –päätös). ▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella. Lakisääteisiin tehtäviin suostumus ei sovellu. ▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta ja pseudonymisointia tietojen siirrossa ja tallennuksessa. ▪ Yksi vaihtoehto on, että Yhdysvaltoihin ei siirretä lainkaan henkilöiden tunnistetietoja. ▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa. ▪ Muista, että rekisterinpitäjä on vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. Lisätietoa: EDPB, Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, 10.11.2020, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fi.pdf 34
 35. 35. ▪ Todennäköisesti moni julkinen organisaatio päätyy samaan ratkaisuun kuin Kela Lähde: Kela, 27.4.2021, https://www.kela.fi/ajankohtaista-yhteistyokumppanit/- /asset_publisher/WQHcJ3JiaK7b/content/kela-ei-kasittele-salassa-pidettavia-tietoja-julkisissa-pilvipalveluissa (uutinen on sittemmin poistettu netistä) 35
 36. 36. 36 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×