Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä

 1. Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä 17.8.2021 Harto Pönkä Innowise Kuva: Pixabay
 2. Tietosuoja-asetusta sovelletaan osittain tai kokonaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilörekistereihin. GDPR EI koske seuraavia:  Yksinomaan manuaalisesti käsiteltäviä henkilötietoja, jotka eivät muodosta rekisteriä.  Henkilötietojen käsittelyä, jota yksityishenkilöt tekevät yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa.  Henkilötietojen käsittelyä journalistisen, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten (ei sovelleta useimpia GDPR:n vaatimuksia). 2
 3. Jussi Koskela 044-32132121 ABC-123 Suotie 1 192.168.13.73 Henkilötiedot = tunnistetiedot + muut henkilöön liittyvät tiedot Tunnistetiedot mahdollistavat henkilön tunnistamisen joko rekisterinpitäjän tai jonkun muun tahon toimesta.
 4. Salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja saa luovuttaa vain lain perusteella tai henkilön (alaikäisillä huoltajan) suostumuksella. 4 Varhaiskasvatuksesta vastaavilla henkilöillä on kuitenkin oikeus saada välttämättömät tiedot. Lähde: Varhaiskasvatuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
 5. Kenen vastuulla päiväkodin tietosuoja on? 5  Päävastuu on varhaiskasvatuksen järjestäjällä, joka on rekisterinpitäjä.  Käytännön toiminnassa päiväkodin johdolla on suuri vastuu.  Vastuu henkilötietojen käsittelystä on jokaisella työntekijällä.  Henkilötietojen käsittely annettujen ohjeiden mukaisesti.  Rekisteröityjen ja alaikäisten huoltajien informointi.  Suostumusten/lupien pyyntö tarvittaessa ja niiden noudattaminen.  Väärinkäytöksistä ja rikkomuksista ilmoittaminen. Vaka- järjestäjä Päiväkoti Päiväkodin johto Muu henkilöstö Lapset ja huoltajat
 6. Rekisterinpitäjä päättää, mitä tietoja käsitellään ja miten 6 Tarkoitukset ja keinot Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Rekisterinpitäjä(t) Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjän tulee kerätä ja käsitellä vain tarkoituksenmukaisia henkilötietoja (määrä, laatu, säilytysaika, saatavilla olo). Käsittelyn tarkoitukset ja keinot (henkilötiedot) tulee ilmetä rekisteröityjen informoinnista. Rekisteröidylle ei saa tulla sen jälkeen ”yllätyksiä”, mitä tietoja ja miten hänestä käsitellään. Oikeus- peruste
 7. Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedoista 7 Tieto Henkilötiedon tyyppi Tyypillisiä riskejä Nimi Tavanomainen Nimen paljastuminen (vähäinen) Osoite ja kotikunta Tavanomainen tai salainen Salaisen osoitteen paljastuminen, suoramarkkinointi Puhelinnumero Tavanomainen tai salainen Salaisen numeron paljastuminen, huijausviestit Sähköpostiosoite Tavanomainen Käyttö spämmäykseen, tietojenkalasteluun ja murtautumisyrityksiin Henkilötunnus Tietosuojalaissa erikseen säädelty Käyttö esimerkiksi pikavippien ottoon ja verkkokaupoissa tilauksiin toisen henkilön nimissä Muu yksilöivä tunniste, esim. opiskelijanumero tai OID Tavanomainen Voidaan käyttää vahingontekoon tai urkintaan, jos paljastuu yhdessä nimen kanssa Terveydelliset tiedot, etninen tausta, vakaumus, ammattiliiton jäsenyys Erityinen henkilötieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus Taloudellinen asema, henkilökohtaiset olot, sanalliset arviot henkilön ominaisuuksista, psykologiset testit Lain mukaan salassa pidettävä tieto Käyttö syrjintään ja häirintään, yksityiselämän loukkaus
 8. Rekisteri 8 Rekisteri muodostuu henkilötietojen joukosta, jotka liittyvät tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 9. 9 Jos käsittelet työssäsi henkilötietoja, ota selvää: 1. selosteet 2. ohjeistukset 3. tietosuojavastaava
 10. Informointi = rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä 10  Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä  Yleensä: tietosuojaseloste tai vastaava  Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla.  Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella  Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan.  Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi saada viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 11. Tuusulan varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste 11 Lähde: https://www.tuusula.fi/tiedostopankki/index.tmpl?sivu_id=8719 (16.8.2021)
 12. Tuusalan Daisy-tietojärjestelmän tietosuojaseloste 12 Lähde: https://tuusula.daisynet.fi/Distribution/Tietosuojaseloste_Daisy_2021.pdf (16.8.2021)
 13. Varhaiskasvatuksen rekistereitä 13  Vardaan luovutetaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjän omista rekistereistä  Lapsesta: nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot sekä vaka-palveluihin liittyviä tietoja  OPH:n oppijanumerorekisteristä siirretään lapseen liittyvät tiedot  nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot Kunnan varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda (kunnat, OPH, AVI:t, Kela, muut viranomaiset) Yksityisten palveluntuottajien rekisterit Lapset Huoltajat Henkilöstö Lapset Huoltajat Henkilöstö Varhaiskasvatuslain 70 §:n mukaiset tiedot OPH:n oppijanumerorekisteri
 14. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Lisätietoa: CSC, https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto 14  Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien tulee yhteisrekisterinpitäjinä informoida rekisteröityjä Vardaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä  Rekisteröidyillä ja näiden huoltajilla on normaalit GDPR:n mukaiset oikeudet mm. tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen  OPH:n Varda-palvelun tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/  Lisätietoa Vardasta: https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda
 15. Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa
 16. Tietosuojaperiaatteet 16  Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys  Käyttötarkoitussidonnaisuus  Henkilötietoja saa käyttää vain alkuperäisiin ja niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin  Myös arkistointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttö on yleensä sallittua  Tietojen minimointi  Kerätään ja käsitellään vain tarkoitukseen olennaisia henkilötietoja  Tietojen täsmällisyys  Tietojen päivittäminen, tarkistaminen, virheiden korjaus  Tietojen säilytyksen rajoittaminen  Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan  Tietojen eheys ja luottamuksellisuus  Suojaustoimenpiteet, käytön valvonta, varmuuskopiointi  Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 5 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e1793-1-1
 17. Tietosuojan perusteet varhaiskasvatuksessa 17 ▪ Tietoja käytetään vain nimettyihin tarkoituksiin. ▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet. ▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Huomioidaan tietosuoja käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa. ▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset ulkopuolisten palvelujen käyttöön. ▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. ▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta. ▪ Neuvotaan esim. huoltajille sovellusten ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
 18. Kysymys: saako lasten nimiä kertoa? 18  Etunimi ei yleensä yksinään riitä henkilön tunnistamiseen. Etunimi voi siten olla esimerkiksi naulakossa.  Tieto lapsen osallistumisesta päivähoitoon tai esiopetukseen on periaatteessa julkinen, mutta vaka- järjestäjä päättää, mille perustein tietoja annetaan, mikäli niitä joku kysyy.  Tieto siitä, että henkilö on koulun oppilas, on julkinen ellei tiedon antamisella paljastu muulla perusteella salassa pidettävä seikka (sairaus, vammaisuus tms.)  Jos henkilötiedot ovat julkisia, niitä voidaan antaa pyytäjälle suullisesti ja paikan päällä nähtäväksi ja jäljennettäväksi. Sen sijaan henkilötietoja saa luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisesti vain sellaiselle, joka itsekin voisi tallettaa ja käyttää samoja henkilötietoja. (JulkiL 16 §)  Oppilaiden henkilötietoja ei saa ilman suostumusta antaa sellaiselle taholle, jolla ei ole oikeutta käsitellä kyseisiä tietoja (esim. yritysten markkinointikäyttöön). Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf • Saako päiväkodin naulakossa olla oppilaiden nimiä? Entä kuvia? • Saako esikoululaisten nimiä näkyä opetustiloissa? • Ovatko koulun oppilaiden nimet ja luokka-asteet salassa pidettäviä?
 19. Tietosuoja viestinnässä 19  Normaalissa sähköpostissa:  Tavalliset henkilötiedot (nimi, osoite jne.)  Edellytys: henkilökohtaiset postilaatikot ja tietoturva kunnossa.  Suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai muussa turvallisessa viestintäkanavassa:  Arkaluontoiset/erityiset henkilötiedot  Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat  Huijauksia on tavallista enemmän liikenteessä.  Ohjeet, miten varmistaa viestien aitous?
 20. Kysymys: kuvat, videot ja lasten tuotokset 20  Varhaiskasvatus- ja esiopetustilanteessa voidaan ottaa valo- ja videokuvia sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman ryhmän kesken.  Lasten tekemiä tuotoksia voidaan esittää saman ryhmän kesken. Tuotoksia voidaan myös valo- ja videokuvata opetustarkoituksessa.  Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi lapsen henkilökohtaiseen portfolioon tai kasvun kansioon. Tallenteiden turvallisesta säilytyksestä on huolehdittava.  Mikäli lapsesta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti esim. vanhempainillassa, julkisessa tilassa tai netissä, tulee siihen pyytää lupa lapselta ja hänen huoltajaltaan. On hyvä sopia, näkyykö lapsen etu- ja/tai sukunimi tässä yhteydessä.  Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä informoida huoltajia. • Saako varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tilanteissa ottaa valokuvia ja videoita sekä esittää niitä opetustarkoituksessa? • Saako varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmän sisällä esittää lasten tekemiä tuotoksia muille?
 21. Esimerkki 1: kaiken kattava kuvauslupa 21 Lähde: Savonlinnan kaupunki, https://www.savonlinna.fi/filebank/11763- Lapsen_kuvauslupa_varhaiskasvatuksessa.docx
 22. Esimerkki 2: rajattu valinnainen kuvauslupa 22 Lähde: Oulun kaupunki, https://www.ouka.fi/documents/112792/131455/Perustietolomake+9.2018.pdf/dd 02b39c-4816-4344-80c1-b6e4911bbe54
 23. Tietosuoja etäyhteyssovelluksissa ja live-streamissa 23  Käytä vain rekisterinpitäjän sallimia sovelluksia.  Tunnistettava videokuva on henkilötieto – pyydä tarvittaessa lapsista kuvausluvat, jos aiot esittää heitä etätilanteessa.  Toimita kutsut henkilökohtaisesti osallistujille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Kerro etukäteen, jos etätilanne tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 24. Kysymys: henkilötiedot Googlen ja Microsoftin pilvipalveluissa 24  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista 1) rekisteröityjen suostumuksen tai 2) EU-komission mallisopimuslausekkeiden ja lisäsuojatoimenpiteiden perusteella.  Pääsyoikeudet henkilötietoihin tulee määritellä työtehtävien mukaan. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle.  Jos jaat videoita YouTuben kautta, tarvitset siihen henkilön/alaikäisen huoltajan suostumuksen.  Rekisterinpitäjän kannattaa ohjeistaa, saako yksityisiä Microsoft- ja Google-tunnuksia käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko pilvipalveluihin tehdyillä lomakkeilla kerätä henkilötietoja? • Voiko videoita tietosuoja huomioiden tallentaa salattuun YouTubeen?
 25. Pilvipalvelut ja henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin ▪ Varminta on käyttää EU:n ulkopuolisia verkkopalveluita rekisteröityjen suostumuksella. ▪ Luultavasti yhdysvaltalaisen palvelun käyttö EU:ssa on laillista, jos se sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin sekä käyttää lisätoimenpiteitä kuten vahvaa salausta ja pseudonymisointia tietojen siirrossa ja tallennuksessa. ▪ Tausta: Henkilötietoja voitiin aiemmin siirtää Yhdysvaltoihin Privacy shield –järjestelmässä mukana olevilla tahoille, mutta EU-tuomioistuin totesi sen pätemättömäksi 16.7.2020 (ns. Schrems II –päätös). ▪ Yksi vaihtoehto on, että Yhdysvaltoihin ei siirretä lainkaan henkilöiden tunnistetietoja. ▪ Tarkista EU-USA-siirtojen perusteet jokaisen sovelluksen ja verkkopalvelun sopimuksesta ennen kuin viet henkilötietoja niihin – olipa niiden kotimaa mikä tahansa. ▪ Muista, että rekisterinpitäjä on vastuussa, jos käsittely todetaan laittomaksi. Lisätietoa: EDPB, Suositukset 1/2020 toimenpiteistä, joilla täydennetään tiedonsiirtovälineitä EU:ssa henkilötiedoille taatun suojan tason noudattamiseksi, 10.11.2020, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_fi.pdf 25
 26. Tietoturvaloukkaus 26 Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan henkilötietojen…  vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista  häviämistä  muuttamista  luvatonta luovuttamista tai pääsyä tietoihin Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle, jos siitä aiheutuu korkea riski.
 27. 27 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!
Publicidad