Tietosuoja ja sosiaalinen media

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise en Innowise
Tietosuoja ja
sosiaalinen media
Harto Pönkä
30.10.2018
Kuva: Pixabay
Tietosuojasta huolehditaan, jotta jokainen tietäisi, mitä
tietoja hänestä kerätään ja miten niitä voidaan käyttää.
Yksityisyyden suoja on perusoikeus.
Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+-
koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
Huom: IP-osoite ei yksinään mahdollista tunnistamista, jolloin se ei ole henkilötieto.
Arkaluontoiset henkilötiedot
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely on pääasiassa
kielletty ilman nimenomaista suostumusta.
• rotu tai etninen alkuperä
• poliittiset mielipiteet
• uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
• ammattiliiton jäsenyys
• terveyttä koskevat tiedot
• seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
• geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista
varten
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+-
koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
Arkaluontoisia tietoja saa käsitellä, jos…
• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa eikä mikään laki sitä estä
• käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten
oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla
• käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen
suojaamiseksi, jos rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan
• käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan
liittyvän säätiön, yhdistyksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä ja käsittely koskee
niiden jäseniä
• käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on saattanut julkisiksi
• käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
• käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lain nojalla;
• käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia
varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys-
tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai
sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten lain perusteella
• käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi jne. lain perusteella
• käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten lain nojalla
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
4 artikla
6) ’rekisterillä’ mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta
tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai
toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
Rekisteri ja rekisterinpitäjä
7) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset
kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
Tietosuoja ja sosiaalinen media
• Yksityisen henkilön yksityiseen tarkoitukseen tekemä rekisteri kuten
kännykän tai sähköpostin kontaktilista ei vaadi rekisteriselostetta
• Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai
kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ei tarvitse tehdä
rekisteriselostetta
• Kunnan toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen ei ole katsottu
yksinään muodostavan henkilörekisteriä
– Arvioitava tapauskohtaisesti, milloin henkilötietoja on syytä julkaista
– Liitteenä ei voida julkaista varsinaisten henkilötietorekisterien tietoja
Poikkeuksia
Lähteet: Henkilötietolaki, 22.4.1999/523, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 ja
Kuntaliiton yleiskirje 15/2017: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-
julkisuus-kuntalain#henkilotiedot-ja-verkkotiedottaminen
Oikeusperusteet, selosteet ja informointi
• Henkilötietojen käsittely voi perustua:
– Henkilön suostumukseen
– Sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena
– Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen
– Elintärkeiden etujen suojaamiseen (esim. hätätilanne)
– Julkisen tehtävän hoitamiseen tai yleiseen etuun
– Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde
tai työsuhde)
• Arkaluonteisia henkilötietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn
nimenomaisella suostumuksella ja tietyissä poikkeustapauksissa.
• Aiemmin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin
– yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia,
– tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia
– tai tilastollisia tarkoituksia varten
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet,
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/kasittelyperusteet.html#rekisterinpitajanoikeutettuetu
• Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen
• Suostumusta ei voi antaa:
– Vaikenemalla
– Valmiiksi rastitetulla ruudulla
– Jättämättä jotakin tekemättä
• Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa suostumuksen
olemassaolo
• Tietosuoja-asetuksen mukaan alle 16-vuotiaalta
tarvitaan huoltajan suostumus henkilötietojen
käsittelylle.
– Kansallisesti voidaan määrätä ikärajaksi vähintään 13 vuotta
– Suomessa ei ole vielä päätöstä ikärajasta, lakiesityksessä 13 v.
Suostumuksen antaminen
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
• Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (vrt. rekisteriseloste)
– Seloste henkilötietojen käsittelystä on organisaation omaan käyttöön
– Ei tarvitse julkaista, mutta saa jos haluaa 
– Yksi seloste riittää kunhan se sisältää kaikki henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja
niihin liittyvät rekisteröityjen ryhmät/rekisterit
– Keskeinen osa GDPR:n osoitusvelvollisuuden täyttämistä
– Laatimismuoto vapaa kunhan sisältää tarvittavat tiedot
• Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista
– Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsittelytoimista rekisterinpitäjittäin
GDPR:n selosteet
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista
Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista
• Yli 250 työntekijän organisaatio  seloste on pakollinen
• Alle 250 työntekijän organisaatio  seloste on tehtävä, jos henkilötietojen käsittely
ei ole satunnaista, toiminta aiheuttaa todennäköisesti riskejä rekisteröidyille tai jos
käsitellään rikoksiin tai rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja
• Selosteen ei ole pakko olla taulukko – kyseessä on Tietosuojavaltuutetun malli
• Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste)
– Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn
oikeudet jne.
• Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ
– Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos
henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä
viimeistään kuukauden kuluessa.
– Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi:
• Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla.
• Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia.
– Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn
pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta.
– Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää
eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille
– Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista
Rekisteröityjen informointi
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
Oulun kaupungin tietosuojasivusto: https://www.ouka.fi/tietosuoja (17.9.2018)
Espoon kaupungin tietosuojaselosteet: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Tietosuojaselosteet (17.9.2018)
• Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä
(informointivelvollisuus)
• Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
• Oikeus tietojen poistamiseen / oikeus tulla unohdetuksi
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen mm. oikeusturvan vuoksi
tai jos rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun
oikeusperusteena on suostumus tai sopimus
• Vastustamisoikeus (kielto-oikeus), esim. suoramarkkinointi
• Oikeus kieltäytyä automatisoiduista päätöksistä ja
profiloinnista
Rekisteröidyn oikeudet
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
Mihin ja miten tietoja saa käyttää?
Rekisterinpitäjä  tarkoitukset  tiedot
Tarkoitukset ja
keinot
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Rekisterinpitäjä(t)
Rekisterinpitäjä määrittelee
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot
Rekisterinpitäjän tulee
käsitellä vain tarkoituksiin
tarkoituksenmukaisia
henkilötietoja (määrä, laatu,
säilytysaika, saatavilla olo)
Oikeus-
peruste
• Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• Käyttötarkoitussidonnaisuus
– Henkilötietoja saa käyttää vain alkuperäisiin ja niiden kanssa yhteensopiviin
tarkoituksiin
– Kuitenkin myös arkistointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttö on yleensä sallittua
• Tietojen minimointi
– Kerätään ja käsitellään vain tarkoitukseen olennaisia henkilötietoja
• Tietojen täsmällisyys
– Tietojen päivittäminen, tarkistaminen, virheiden korjaus
• Tietojen säilytyksen rajoittaminen
– Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan
• Tietojen eheys ja luottamuksellisuus
– Suojaustoimenpiteet, käytön valvonta, varmuuskopiointi
• Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
Tietosuojaperiaatteet
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 5 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e1793-1-1
Mitä henkilötietojen käsittelyssä
tulee huomioida?
• Henkilötietoja ei saa käyttää vastoin niiden alkuperäistä
tarkoitusta tai tavoilla, joita rekisteröity ei voi odottaa.
• Jokainen työntekijä saa käsitellä (ja nähdä) vain niitä
henkilötietoja, jotka liittyvät hänen työtehtäviinsä.
• Työnantaja huolehtii henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta,
koulutuksesta ja vaitiolovelvollisuudesta työntekijöille.
• Henkilötietoja käsitellään niin, etteivät sivulliset näe niitä.
• Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ilman rekisteröidyn
informointia (rekisteriseloste) tai suostumusta.
• Tietojen säilytyksessä noudatetaan fyysistä tietoturvaa, esim.
valvotaan tiloja ja laitteita sekä lukitaan ovet.
• Tietojärjestelmissä käytetään henkilökohtaisia
käyttäjätunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja
seurannasta (lokit).
Henkilötietojen käsittelyn perusteita
Kerää vain
käyttötarkoitukseen
liittyviä tietoja
siihen sopivassa
laajuudessa.
Kerää vain tietoja, joita
rekisteröity voi
tietosuojaselosteen
perusteella kohtuudella
odottaa.
Jokaista tietoa ei tarvitse
mainita selosteessa erikseen
– sopiva tarkkuus riittää.
Kerro selosteessa, kuinka
kauaa tietoja säilytetään.
Käyttötarkoitussidonnaisuus
Alkuperäiseen
yhteensopivat muut
tarkoitukset, joita voi
kohtuudella odottaa
Yleisen edun mukaiset
arkistointitarkoitukset,
tieteelliset tai historialliset
tutkimustarkoitukset
tai tilastolliset tarkoitukset
Muut tarkoitukset
OK
EI
Muut tarkoitukset, joihin
on saatu suostumus
OK
OK
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Alkuperäiset
tarkoitukset
Samat tiedot ja tarkoitus = sama rekisteri
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Alkuperäiset
tarkoitukset
Rekisteri ei tarkoita vain
yhtä tietojärjestelmää tai
tietojen säilytyspaikkaa.
Rekisteri voi olla
hajautettu ja siitä voidaan
ottaa osia käyttöön.
Voi lähettää normaalissa sähköpostissa:
• Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.)
• Valintatulokset, koearvosanat
• Henkilötunnus, jos rekisteröity on
hyväksynyt tämän
• Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot
ja tietoturva kunnossa
Lähetä suojatussa sähköpostissa tai vastaavassa:
• Arkaluontoisia henkilötietoja
• Lain mukaan salassapidettäviä tietoja ja asiakirjoja
– Terveyteen ja sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot
– Oppilashuoltoon ja erityiseen tukeen liittyvät tiedot
– Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanalliset arvioinnit
– Tiedot psykologisesta testistä ja soveltuvuuskokeesta
sekä niiden tuloksista
– Tiedot oppilaiden, henkilöstön ja näiden perheenjäsenten
elinoloista ja taloudellisesta asemasta
Henkilötietojen lähetys sähköpostilla
Lähteet: Tietosuojavaltuutetun päätös, 2008, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/saakohenkilotietojalahettaasahkopostilla.html
OPH, 2013, Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa, http://www.oph.fi/download/152370_julkisuus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.pdf
• Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella
tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty.
• Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä
tietoja sähköisesti saajalla on oikeus käyttää niitä (JulkL 16 §).
– Vaikka tiedot olisivat julkisia, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa.
– Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen.
• Suostumus on käytännössä esimerkiksi:
– Sopimuksen/käyttöehtojen hyväksyntä, jos ehdoissa on mainittu, että henkilötietoja
tullaan julkaisemaan
– Julkaisuluvat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa
– Suostumus opiskelupaikan haun tulosten julkaisuun hakulomakkeessa
– Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
• Työntekijöiden nimet ja työhön liittyvät yhteystiedot voi julkaista.
– Kuvan julkaisusta on syytä sopia erikseen.
Henkilötietojen julkaisu netissä
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-internet
Taiteellinen,
kirjallinen,
akateeminen tai
journalistinen sisältö
Julkinen
henkilötieto
Ei-julkinen
henkilötieto (esim.
turvakielto,
salainen puh.nro)
Arkaluonteiset
henkilötiedot/
erityiset
henkilötietoryhmät
Salassapidettävät
tiedot ja
asiakirjat
Suullisesti tai
paikanpäällä
näytettynä
Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
Sähköisesti,
kopiona tai
tulosteena
Kyllä Kyllä, jos saajalla
on oikeus käsitellä
henkilötietoja
Ei Ei Ei
Suojattuna
sähköisesti
(sähköposti tai
verkkopalvelun
yksityisviesti)
Kyllä Kyllä, jos saajalla
on oikeus käsitellä
henkilötietoja
Ei Ei Ei
Julkisesti
(netti, some tai
ilmoitustaulu)
Kyllä Ei.
Mahdollista
tapauskohtaisesti
tiedottamisessa,
esityslistoissa ja
pöytäkirjoissa.
Ei Ei Ei
Nyrkkisääntö: muita kuin julkisia henkilötietoja ei saa luovuttaa ilman rekisteröidyn
suostumusta tai nimenomaista luovuttamisen mahdollistavaa lakipykälää.
Lähteet: GDPR, julkisuuslaki 16 § sekä Kuntaliiton Yleiskirje 15/2017,
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus-kuntalain
- Miten kunnat saavat julkaista yksityishenkilöiden kuvia/videoita
omilla somekanavillaan?
- Voiko julkisesta tilaisuudesta ottaa kuvaa?
- Pitääkö jokaiselta kuvassa olijalta pyytää kirjallinen kuvauslupa?
Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen
• Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen
tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten.
• Esimerkiksi koulun tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on
lähtökohtaisesti sallittua.
• Jos koulun oppilaista otetaan kuvia koulun/kunnan toimesta ja ne julkaistaan
verkossa, on tähän pyydettävä luvat huoltajilta.
• Kunta ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai
kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta sitä kieltää.
• Kuvien julkaisua säätelee eri lait. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei
saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien
julkaisu toimitukselliseen tarkoitukseen on ok.
- Jos kunta tilaa yksityiseltä henkilöltä taikka yritykseltä vaikkapa
markkinointikäyttöön suunnatun videon, niin pitääkö jokaiselta
videolla näkyvältä pyytää kirjallinen kuvauslupa?
Kysymys: videot markkinoinnissa
• Video ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain
toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten.
• Esimerkiksi julkisesta tapahtumasta tiedotusta varten tehty video ei yleensä
edellytä kuvauslupia kaikilta videossa näkyviltä henkilöiltä.
– Jos tilanne on osallistujien kannalta yllättävä, kannattaa kuvaamisesta tiedottaa etukäteen ja/tai
pyytää kuvausluvat videossa selvästi tunnistettavissa olevilta henkilöiltä.
• Markkinointivideon tekijällä on oltava lupa käyttää videossa olevaa materiaalia
markkinointitarkoituksiin sekä tarvittaessa kuvausluvat henkilöiltä.
• Jos kunta tilaa markkinointivideon teon ulkopuoliselta, on vastuu videolla
olevasta materiaalista ensisijaisesti videon tekijällä.
• Vastuukysymyksistä on hyvä sopia etukäteen videon tekijän kanssa.
Henkilötietojen ja teosten julkaisussa on syytä muistaa, että julkaisun
jälkeen myös muut voivat jakaa ja lainata niitä – joskus yllättävillä tavoilla.
Huhtasaari & oppilasjuliste -tapaus tarkemmin: https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/
Pilvi- ja somepalvelujen tietosuoja
Organisaatioiden käyttöön
tehdyissä pilvipalveluissa
organisaatio on yleensä
rekisterinpitäjä käyttäjilleen ja
palvelun ylläpitäjä
henkilötietojen käsittelijä.
Kuva: Pixabay
Pilvipalveluissa vastuu jakaantuu
Tiedot asiakkaasta
Laskutustiedot
Tiedot käytettävistä palveluista
ja niiden käytöstä
Asiakkaan vastuulla olevien
muiden käyttäjien palveluun
tallentamat tiedot
Mahdolliset muut palvelun tuottamiseen
liittyvät tahot ja niiden tiedot
Asiakas on rekisterinpitäjä
Muut käyttäjät ovat rekisterinpitäjiä
mahdollisesti luomiinsa rekistereihin
Palveluntarjoaja on henkilötietojen
käsittelijä
Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjä
Lisäksi voi olla muita henkilötietojen
käsittelijöitä
Mahdolliset muut rekisterinpitäjät
ja henkilötietojen käsittelijät sekä
valvovat viranomaistahot
Asiakkaan palveluun
tallentamat tiedot
ASIAKAS&
KÄYTTÄJÄT
PALVELUNTARJOAJA
Kaupalliset somepalvelut työkäytössä?
Tarkistuslista:
• Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia.
• Mikä on palvelun ikäraja?
• Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä
tallennetaan?
• Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia?
• Miten käyttäjä voi hallita henkilötietojaan palvelussa?
• Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi
mainontaan?
• Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi
ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla?
• Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee
ongelmia?
• Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille
ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa?
Palvelun käyttöehdot = sopimus
• Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin
EU-maissa. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä tulee
olla erityisen varovainen.
• Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille
– Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen
siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa.
– Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU-
tuomioistuimessa
• Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja
sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin
– Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin
• Yhdysvaltalaisia palveluita voidaan käyttää myös rekisteröityjen tai alaikäisten
huoltajien suostumuksella tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen
antamista
Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
- Voiko yhteistä Excel-taulukkoa pitää missään verkkopalvelussa,
esim. kunnan omassa 0ffice 365:n OneDrivessa?
- Voiko Excel-tiedostoja lähettää toisille sähköpostilla?
- Myös Googlen lomakekyselyt luovat helposti vastaavan Excelin.
Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa
• Lähtökohtaisesti on pidettävä huolta, että henkilötietorekisterin tietoihin on
pääsy vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu.
• Periaatteessa estettä esim. Microsoftin ja Googlen organisaatioille
tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.
Tämä kannattaa ohjeistaa organisaatiossa tarkemmin.
• Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja
sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä.
• Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, on sitä varten oltava
rekisteri- ja tietosuojaseloste ja se tulee linkittää lomakkeelle. Tietojaan
antavien henkilöiden tulee voida tietää etukäteen, miten heidän tietojaan
käytetään.
Miten GDPR toteutuu Wilmassa?
• Vastuu Primuksen ja Wilman tiedoista on opetuksen järjestäjällä
• GDPR-informointia ei ole viety Wilman toimintoihin
• Wilman tukisivuston ohjeistukset ovat osin vanhentuneita
• Wilmassa ei ole toimintoa tietojen tarkistukseen tai siirtoon
• Toistaiseksi on epäselvää, pitääkö Wilma-viestit toimittaa pyynnöstä
WhatsApp
vahva salaus automaattisesti
Facebook Messenger
salaus pitää kytkeä päälle
Skype
salattu, mutta viestejä on
periaatteessa mahdollista seurata
Pikaviestipalvelut yhteydenpidossa
• Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
– Signal (USA:lainen), https://signal.org/
– Telegram (venäläinen), https://telegram.org/
– Threema (sveitsiläinen), https://threema.ch/
– FoilChat (suomalainen), https://www.foilchat.com/
• Wiki-/ryhmäsivustot
– Purot.net (suomalainen), https://purot.net/
• Palaute ja ryhmätyöskentely
– ClassDojo (USA:lainen), https://www.classdojo.com/
• Blogit
– Edublogs (USA:lainen), https://edublogs.org/
Vaihtoehtoja ryhmien yhteydenpitoon
Tiedotus
(kirjallinen,
taiteellinen,
akateeminen ja
journalistinen sisältö)
Yhteydenpito
rekisteröityihin
Henkilötietojen
säilytys
Rekisteröityjen
sähköinen asiointi
Kunnan omat
verkkopalvelut
(kotisivut, intra)
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein.
Ok, jos
käyttöoikeudet ovat
oikein.
Ok, jos
käyttöoikeudet
ovat oikein.
Kunnan hallinnoimat
verkkopalvelut
(pilvipalvelut ja muut
sopimuspalvelut)
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein ja on
sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Ok, jos
käyttöoikeudet ovat
oikein ja on sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Ok, jos on sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Kunnan hallinnoimat
profiilit julkisissa
somepalveluissa
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein, ohjeistus
on kunnossa ja
rekisteröidyltä on
suostumus.
Ei.
Viestien osalta
tilanne on epäselvä.
Ei
Kunnan työntekijöiden
henkilökohtaiset
profiilit julkisissa
somepalveluissa
Ok Ok, jos ohjeistus on
kunnossa ja
rekisteröidyltä on
suostumus.
Ei.
Viestien osalta
tilanne on epäselvä.
Ei
Nyrkkisääntö: somepalvelujen käyttö rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyssä ja
yhteydenpidossa voi perustua vain rekisteröidyn suostumukseen (aloitteeseen).
Kunnan tulee huolehtia siitä, ettei henkilötietoja ilman rekisteröidyn suostumusta tallenneta
verkko-/somepalveluihin, jotka eivät ole sen hallinnassa.
GDPR vs. viestintäsalaisuus?
• Vain lähettäjä ja vastaanottaja saavat lukea henkilölle osoitetun viestin
• Työnantajalla voi joskus olla oikeus lukea työntekijän työhön liittyviä viestejä
• On epäselvää, koskevatko GDPR:n määräykset niitä tietoja, jotka ovat
työntekijöiden henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa ja vastaavissa
• Työnantajan tulisi ohjeistuksilla huolehtia, että GDPR:n mukaiset
rekisteröityjen oikeudet toteutuvat viestintäsalaisuuden sitä estämättä
Pitääkö Facebook-ryhmästä tehdä rekisteriseloste?
Kuvakaappaus: https://www.facebook.com/groups/PuskaradioJyvaskyla/ (29.10.2018)
• Facebookin käyttöehdot
kieltävät kahden eri
käyttäjätunnuksen luomisen.
• Erillistä työntekijätunnusta ei
pitäisi tehdä.
• Henkilökohtaisen tunnuksen
käyttö työssä voi perustua vain
vapaaehtoisuuteen.
• Facebook-ryhmissä ja -sivuilla
voi toimia henkilökohtaisella
tunnuksella, jolloin asiakkaita ei
tarvitse ottaa kavereiksi.
• Nykyään Facebook-sivut voivat
osallistua myös ryhmien
keskusteluihin.
• Facebookin käyttöehdot:
https://www.facebook.com/legal/
terms/update
Markkinointirekisterit
Suoramarkkinointi ja tietosuoja
• Perinteinen suoramarkkinointi
– Postitse tai puhelimitse
– Saa tehdä, jos vastaanottaja ei ole kieltänyt
– Vastaanottajille tulee kertoa kielto-oikeudesta
viesteissä ja tietosuojaselosteessa
• Sähköinen suoramarkkinointi
– Sähköpostiviestit, tekstiviestit, ääniviestit, kuvaviestit
– Yksityishenkilöiltä tarvitaan suostumus etukäteen
– Yrityksiltä ja niiden edustajilta ei tarvita suostumusta
– Vastaanottajille tulee kertoa kielto-oikeudesta
viesteissä ja tietosuojaselosteessa
• Ulkoistettu suoramarkkinointi
– Esimerkiksi postitus- ja puhelinmyyntipalvelut
– Henkilötietoja annetaan toiselle yritykselle
markkinoinnin tekoa varten, joten tarvitaan sopimus
henkilötietojen käsittelystä
– Toimeksiantaja on vastuussa markkinoinnista
Lähde: Suomen yrittäjät, 2018, Yrittäjän tietosuojaopas,
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan- tietosuojaopas/suoramarkkinointi-570917
• Suostumus (opt-in)
– Sähköinen suoramarkkinointi (sähköposti, tekstiviesti ym.)
– Suostumuksen pitää olla selvä. Mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi ei riitä.
– Kerro rekisteröidylle vähintään tietosuojaselosteessa, jos
• markkinoinnissa käytetään automaattista profilointia
• tietoja luovutetaan muille tahoille (esim. Facebook tai Google)
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
– Perinteinen suoramarkkinointi (puhelimitse ja postitse)
– Asiakassuhteeseen liittyvä viestintä: voit tiedottaa asiakassuhteeseen liittyvistä
asioista ja esimerkiksi siihen liittyvistä tulevista tapahtumista.
– B2B-markkinointi: yritysten yhteyshenkilöille voit lähettää markkinointia ilman
etukäteissuostumusta.
– Jos epäilet oikeutetun edun riittävyyttä, pyydä suostumus!
• Mieti rekisteröidyn näkökulmasta, milloin kyse on suoramarkkinoinnista, ja
erota se selvästi muusta viestinnästä.
• Mainitse markkinointiviestien yhteydessä, miten markkinoinnista voi kieltäytyä
ja mistä tietosuojaseloste on luettavissa.
• Jos mahdollista, tee toimintoja, joilla rekisteröidyt voivat itse hallita, millaista
markkinointia he saavat.
Markkinointi ja GDPR
• Kolmannen osapuolen eväste (cookie) on laitteelle tallennettava tiedosto,
jonka avulla käyttäjää voidaan seurata netissä muiden palvelujen toimesta.
• Esimerkkejä:
– Google Analyticsin kävijäseurantakoodi
– Googlen AdWordsin sivustotagi / uudelleenmarkkinointipikseli
– Facebookin tykkäysnappula tai kirjautumistoiminto
– Facebook-mainonnan pikseli
– Chat-palvelujen evästeet
• Laki (tietoyhteiskuntakaari 205 §) vaatii, että evästeistä kerrotaan käyttäjille.
Jos evästeitä käytetään vain sivuston toimintoihin, niistä ei tarvitse kertoa.
• Esimerkiksi näin:
• Suomessa on tulkittu, että käyttäjän suostumukseksi riittää se, että evästeet on
sallittu nettiselaimen asetuksissa.
• GDPR ei puutu evästeisiin, mutta sitä koskeva asetus on odotettavissa
myöhemmin (nk. sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, ePrivacy).
Kolmansien osapuolten evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin. Evästekäytäntö Hyväksy
Lähde: Viestintävirasto, 2017, Evästeet,
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html
Profilointi ja analytiikka
4 artikla
4) ’profiloinnilla’ mitä tahansa henkilötietojen
automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja
käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä
henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti
analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka
liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön
työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen,
terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin,
kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen,
käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
GDPR:n tarkoittama profilointi
Profilointiin tarvitaan suostumus tai sopimus!
Milloin analytiikka on profilointia?
• Yksittäiset tiedot, esim. pisteet ja edistyminen
• Yhteenvedot ja tilastot, lokitiedot
• Manuaaliset arvioinnit rekisteröidystä
• Yhdistelmänäkymät tiedoista ja toiminnasta
• Tiedonlouhinta big datasta
• Muut analyysit, joita ei käytetä yksilöitä
koskeviin toimenpiteisiin
EI GDPR:N TARKOITTAMAA
PROFILOINTIA
GDPR:N TARKOITTAMAA
PROFILOINTIA
• Rekisteröidyn tietoihin perustuvat
automaattiset luokittelut, jotka liittyvät
tämän ominaisuuksiin, kiinnostuksen
kohteisiin ja todennäköisyyksiin
• Automaattiset arvioinnit, ehdotukset,
valinnat, tulkinnat, johtopäätökset jne.
• Tietojen yhdistelystä johdetut ennusteet
Profilointi oppimisanalytiikassa
Oppijoiden tiedot
ja toiminta
Kun ei analysoida automaattisesti
oppijan ominaisuuksia
Rekisteriin kerätyt
henkilötiedot /
tietojärjestelmät ja
oppimisalustat
Tiedonlouhinta,
tilastot ja analyysit
Kun analyysin tulokset eivät kohdistu
yksittäisiin oppijoihin
Oppijan ominaisuuksien
autom. profilointi
Yksilön ominaisuuksien analysointi,
luokittelu ja näihin perustuvat toiminnot
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi riittää Suostumus tai sopimus
Käytätkö profilointia markkinoinnissa?
Facebookiin viedyt
asiakastiedostot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
syntymäaika, kaupunki, laitetunniste ym.
Rekisteriin kerätyt
henkilötiedot /
tietojärjestelmät
Googleen viedyt
asiakasluettelot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
postinumero, laitetunniste ym.
Manuaalinen
kohdentaminen
Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi
manuaalisesti valituille kohderyhmille
Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä Ei profilointia
Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietojen jako ulkopuoliselle?
• Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus
tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan
– käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus,
– henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät,
– rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet.
• Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä
– käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti
– varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus
– toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla)
– ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa
– auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet
– rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien
palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa
olemassa olevat jäljennökset
– antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta,
sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset.
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
Henkilötietojen käsittely toisen lukuun
Henkilötietojen käsittelijä
käyttää luovutettuja tietoja
sovittuun tarkoitukseen
Rekisterinpitäjä
luovuttaa henkilötietoja
tiettyä tarkoitusta varten
Seloste käsittelytoimista ja
rekisteröidyn informointi
(13 ja 30 artiklat)
Seloste rekisterinpitäjän lukuun
suoritettavista käsittelytoimista
(30 artikla)
Sopimus ja ohjeet
henkilötietojen käsittelystä
(28 artikla)
Rekisteröity Valvontaviranomainen
Riskien arviointi ja vastuu tietosuojasta
Riskiarviossa huomioitavaa
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
Henkilötietoihin kohdistuvan riskin taso
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
Jos riski arvioidaan korkeaksi, on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jossa
tarkastellaan toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää riskiä (35 artikla).
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
Vähimmäisvaatimukset:
1. Kuvaus suunnitelluista
henkilötietojen
käsittelytoimista ja
käsittelyn tarkoituksista
2. Arvio käsittelytoimien
tarpeellisuudesta ja
oikeasuhteisuudesta
3. Arvio rekisteröityjen
oikeuksia ja vapauksia
koskevista riskeistä
4. Suunnitellut
toimenpiteet riskeihin
puuttumiseksi sekä sen
osoittamiseksi, että
tietosuoja-asetusta on
noudatettu.
(GDPR:n 35 artiklan 7 kohta ja
johdanto-osan 84 ja 90 kappale)
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017,
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa
_koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
Hallinto ja
toimintakulttuuri
•Tietosuoja ja sen
läpinäkyvyys on
keskeinen osa
toimintaperiaatteita
•Tietoturvapolitiikka ja
sen käytännöt on
määritelty
•Seloste käsittelytoimista
ja informointi
rekisteröidyille tehty
•Rekisteröityjen
pyyntöihin on
varauduttu
Henkilöstön
toimintamallit
•Henkilöstön roolit ja
vastuut on määritelty
•Salassapitovelvollisuus
•Koulutukset ja uusien
työntekijöiden
perehdytys
•Työsuhteiden
päättymiselle on
toimintamalli
•Tietoturvaloukkausten
raportointiin on
toimintamalli
Henkilötietojen käyttö
ja hallinta
•Henkilötietojen
käsittelylle on selvät
ohjeistukset
•Suostumukset ja kiellot
huomioitu toiminnassa
•Tietosuoja on huomioitu
mm. netin, sähköpostin
ja somen käyttöohjeissa
•Rekisteröidyt voivat
hallita itse tietojaan
•Tietojen tuhoaminen
tehdään turvallisesti
Tilojen valvonta
•Tiloihin pääsy on
valvottua ja avaimista
pidetään kirjaa
•Ulkopuolisten pääsy
henkilöstön työpisteisiin
on estetty
•Mahdollisesta
kameravalvonnasta on
rekisteri ja siitä
ilmoitetaan
•Tarvittaessa tilojen
turvaluokitukset
Rekisteröityjen
tunnistaminen
•Rekisteröidyt
tunnistetaan, kun tietoja
kerätään
•Rekisteröidyt
tunnistetaan, kun he
käyttävät oikeuksiaan
•Asiointi tapahtuu
ennalta nimettyjen
henkilöiden kanssa
Käyttäjätunnukset ja
oikeudet
•Henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset
•Roolien mukaiset
käyttöoikeudet ja niiden
tarkistaminen
työtehtävien
muuttuessa
•Salasanoille ja
vastaaville on
laatuvaatimukset
•Järjestelmien
oletussalasanat on
vaihdettu
Ulkopuoliset toimijat
•Ulkopuolisista
toimijoista pidetään
kirjaa
•Sopimus ja ohjeet
henkilötietojen
käsittelystä
•Ulkopuolisten
palveluntarjoajien
vastuut on määritelty
•Ulkopuoliset toimijat
tuntevat
rekisterinpitäjän
toimintamallit ja ohjeet
Laitteet ja
tallennusvälineet
•Tietokoneista ja
mobiililaitteista
pidetään kirjaa
•Tietoturva- ja muut
päivitykset kunnossa
•Virustorjunnasta ja
palomuureista on
huolehdittu
•Siirrettävien
tallennusvälineiden
(muistitikut, ym.) ja
henkilökohtaisten
laitteiden käytöstä on
tehty ohjeistus
Palvelimet ja
verkkoyhteydet
•Palvelintiloissa on
pääsynvalvonta
•Langattomien verkkojen
liikenne on salattu
•Erilliset vierasverkot
•Palvelimien
ohjelmistopäivitykset
kunnossa
•Palvelimien
varmuuskopiointi on
kunnossa
•Palvelinohjelmistojen
lokitiedot on suojattu
Pilvipalvelut
•Pilvipalvelujen käyttö
henkilötietojen
käsittelyssä on
ohjeistettu
•Informointi ja
suostumukset kunnossa
•Sopimuksissa on
määritelty palvelutaso ja
palveluntarjoajan
vastuut
•Palveluntarjoajat ovat
sitoutuneet
noudattamaan GDPR:n
vaatimuksia
Tekniset ja organisatoriset suojatoimet
Opastettu reitti
Tutkimaton polku
• Organisaatiossa olevat rekisterit/käsiteltävät henkilötiedot, seloste
käsittelytoimista ja informointi rekisteröidyille
• Rekisteröityjen tärkeimmät oikeudet
• Henkilötietojen turvallinen säilytys, tietoturva
• Eri työtehtäviin sisältyvä henkilötietojen käsittely
• Henkilötietojen käsittelyn yleiset tietosuojaperiaatteet
• Henkilötietojen käsittelyn seuranta- ja valvontatavat (merkinnät
käsittelytoimista, tietojärjestelmin lokit)
• Uusien rekistereiden teossa huomioitavat asiat ja niihin liittyvä yhteinen
toimintamalli
• Sopimukset henkilötietojen käsittelystä silloin, kun tietoja käsittelee
ulkopuolinen taho
• Salassapito
• Ongelmista ja tietovuodoista ilmoittaminen
• Mistä saa lisätietoa, keneltä voi kysyä, mahdollinen tietosuojavastaava
Mitä asioita kannattaa ohjeistaa?
Kenellä on vastuu tietosuojasta?
Lähde: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+-
koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
Rekisterinpitäjä
- Vastuussa rekisterin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta
- Voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai muu organisaatio
Organisaation johto ja esimiehet
- Kokonaisvastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta
- Esimerkin näyttäminen
Tietosuojavastaava
- Vastaa neuvonnasta, kehittämisestä
ja seurannasta sekä yhteydenpidosta
valvontaviranomaiseen
Henkilöstö
- Jokainen on vastuussa toiminnastaan
- Ohjeiden noudattaminen
- Ongelmista ilmoittaminen
• Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen
tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle
• Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan toimintaa, jonka seurauksena on
henkilötietojen
– vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen
– häviäminen
– muuttaminen
– luvaton luovuttaminen tai
– pääsy tietoihin
• Ilmoitus valvontaviranomaiselle 72 h kuluessa loukkauksen havaitsemisesta
• Rekisterinpitäjä voi jättää ilmoitukset tekemättä, mikäli loukkauksesta ei
todennäköisesti aiheudu henkilöiden oikeuksiin tai vapauksiin kohdistuvaa riskiä
– Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista: https://bit.ly/2x9I4dA
• Henkilötietojen käsittelijän on tehtävä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta
rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä
• Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki tietoturvaloukkaukset, niihin
liittyvät seikat, vaikutukset ja korjaavat toimet
Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
GDPR-TARKISTUSLISTA
1. Vastuunjako organisaatiossa on selvä
2. Henkilötietojen käsittelyn toimet,
tarkoitukset ja rekisterit on tunnistettu
3. GDPR:n vaikutustenarviointi on tehty
4. Seloste henkilötietojen käsittelystä on tehty
ja henkilöstö tuntee sen
5. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on
sopimukset kunnossa
6. Henkilöstön oikeudet henkilötietoihin on
määritelty tehtävien mukaisesti
7. Rekistereihin ei ole yhteiskäyttötunnuksia
8. Henkilötietojen käsittelylle on ohjeistus
9. Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta
ilman ko. henkilön suostumusta
10. Alaikäisten huoltajille on tiedotettu
henkilötietojen käsittelystä (informointi)
11. Pyyntöihin vastaamiseen on toimintamalli
Henkilökohtainen tietosuoja
Yksittäiset käyttäjät
Lähde: Viestintävirasto, Tietoturvan vuosi 2017,
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/cert/tietoturvakatsaukset/Tietoturvan-vuosi-2017.pdf
Älä koskaan avaa epäilyttävää liitetiedostoa tai linkkiä.
• Suositus vähintään 8,
mielellään 15 merkkiä
• Ei ole yksittäinen sana. Lause
tai lorun pätkä ovat hyviä.
• Sisältää:
– Isoja ja pieniä kirjaimia
– Numeroita
– Erikoismerkkejä
• Ei ole arvattavissa
• Ei ole käytössä muualla
Hyvä salasana tai salalause
Lähde: Viestintävirasto, 2014, https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2014/12/ttn201412031257.html
Lähde: https://www.viestintavirasto.fi/attachments/cert/certtiedostot/Nain_meita_huijataan.pdf
Facebookin tietosuojakohun vaikutukset
Datalähde: DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus, 03/2018, 15-74-vuotiaat, N=457 (ne 90 % vastaajista, jotka olivat kuulleet kohusta)
Facebookin käyttöä oli muuttanut 54 % kohusta kuulleista.
Harmittomat Facebook-testit saavat yllättän paljon oikeuksia käyttäjätietoihisi ja voivat käyttää niitä haluamallaan tavalla.
Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2016/03/29/ala-anna-facebook-tietojasi-hupitestia-vastaan/
Vinkki: Jos et halua saada profiiliisi kohdennettua
markkinointia Facebookissa, voit estää sen helposti.
Ohjeet: https://harto.wordpress.com/2018/03/21/nailla-facebook-asetuksilla-estat-tietojesi-
kayton-muilta-yrityksilta/
Facebookin kirjautumisen asetukset
Facebook-tunnuksen asetukset, Turvallisuus ja sisäänkirjautuminen, https://www.facebook.com/settings?tab=security (28.9.2017)
Googlen kaksivaiheinen tunnistautuminen
1. Kirjaudu Google-tunnuksellasi
ja mene osoitteeseen:
https://myaccount.google.com/
2. Valitse ”Googleen kirjautuminen”
Kuvakaappaus ja lisätietoa:
https://www.google.com/landing/2step/
3. Ota käyttöön ”2-vaiheinen vahvistus”
1. Hyökkääjät etsivät haavoittuvia
verkkopalveluita, joita voidaan
käyttää esim. mainostamiseen tai
virusten ja haittaohjelmien
levittämiseen.
2. Saastunut palvelu etsii palvelun
käyttäjien käyttöjärjestelmän,
selaimen ja sen liitännäisten
tietoturva-aukkoja, joiden kautta
voidaan asentaa viruksia ja
haittaohjelma.
Saastuneet verkkopalvelut
Lähde: Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportti 2015,
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/tietoturva/Viestintaviraston_Kyberturvallisuuskeskuksen_vuosiraportti_2015.pdf
Selaimen yksityinen tila
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Yksityisessä tilassa nettiselain ei
tallenna laitteen muistiin:
• Sivuhistoriaa
• Lomaketietoja
• Evästeitä (engl. cookie)
• Www-sivustojen tiedostoja
välimuistiin
Verkkopalvelut ja verkkoyhteyden
tarjoaja näkevät toimintasi normaalisti.
• Tee käyttöjärjestelmän ja sovellusten päivitykset viipymättä.
• Asenna sovelluksia vain virallisista sovelluskaupoista.
• Noudata omien laitteiden käytössä työnantajan ohjeistusta.
• IPhonet ja iPadit ovat Android-laitteita turvallisempia.
– App Storen sovellustarjontaa valvotaan tarkemmin kuin Google Playn.
– Androidille tehdään enemmän haittaohjelmia ja viruksia
• Tietoturvaohjelmia ei välttämättä vielä tarvita mobiililaitteille
– varovaisuus ja maalaisjärki riittävät pitkälle.
• Isoin tietoturvauhka on vanhoissa laitteissa, joihin ei tehdä
enää päivityksiä. Tällaisia laitteita ei kannattaisi kytkeä nettiin.
• Älä käytä suojaamattomia langattomia verkkoja (WLAN).
• Käytä VPN-nettiyhteyttä mobiililaitteissa, jos mahdollista.
Mobiililaitteiden tietoturva
Keskustelu
&
kysymykset
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 de 84

Recomendados

Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset por
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetHarto Pönkä
132 vistas64 diapositivas
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaHarto Pönkä
178 vistas52 diapositivas
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
118 vistas32 diapositivas
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät por
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätHarto Pönkä
111 vistas18 diapositivas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
255 vistas45 diapositivas
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa por
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
109 vistas67 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tietosuoja ja sosiaalinen media por
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaHarto Pönkä
1.2K vistas75 diapositivas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
6.6K vistas87 diapositivas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetHarto Pönkä
240 vistas53 diapositivas
Kuvaaminen oppilaitoksissa por
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissaHarto Pönkä
316 vistas29 diapositivas
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta por
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
526 vistas35 diapositivas
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Harto Pönkä
1.8K vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä1.2K vistas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K vistas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä240 vistas
Kuvaaminen oppilaitoksissa por Harto Pönkä
Kuvaaminen oppilaitoksissaKuvaaminen oppilaitoksissa
Kuvaaminen oppilaitoksissa
Harto Pönkä316 vistas
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä526 vistas
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vistas
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä por Harto Pönkä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Harto Pönkä3K vistas
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö por Harto Pönkä
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttöTietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa ja somen turvallinen käyttö
Harto Pönkä4.5K vistas
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä71 vistas
Tietosuoja koulussa käytännössä por Harto Pönkä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä601 vistas
Tietosuoja etätyössä por Harto Pönkä
Tietosuoja etätyössäTietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössä
Harto Pönkä721 vistas
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä628 vistas
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset por Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä100 vistas
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 vistas
Tietoturvan perusteita por Harto Pönkä
Tietoturvan perusteitaTietoturvan perusteita
Tietoturvan perusteita
Harto Pönkä3.2K vistas
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma por Harto Pönkä
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Harto Pönkä386 vistas
Informaatiovaikuttaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
Harto Pönkä400 vistas
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä141 vistas
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 vistas
Evästystä evästeiden käyttöön por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
Harto Pönkä644 vistas

Similar a Tietosuoja ja sosiaalinen media

Tietosuoja opetustoimessa por
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
1K vistas96 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaHarto Pönkä
432 vistas57 diapositivas
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa por
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaHarto Pönkä
4.5K vistas80 diapositivas
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa por
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaHarto Pönkä
1K vistas76 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
5.6K vistas113 diapositivas
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa por
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaTietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaHarto Pönkä
427 vistas62 diapositivas

Similar a Tietosuoja ja sosiaalinen media(20)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä432 vistas
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessaTietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Tietosuoja ja tietoturva opetuksessa
Harto Pönkä4.5K vistas
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Harto Pönkä1K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä5.6K vistas
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaTietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Harto Pönkä427 vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K vistas
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa por Harto Pönkä
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
Harto Pönkä2.4K vistas
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalleEU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
Harto Pönkä508 vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
Harto Pönkä2.6K vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä732 vistas
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessaYksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä1K vistas
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet por Harto Pönkä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteetEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet
Harto Pönkä2.2K vistas
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Harto Pönkä4.9K vistas
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa por Harto Pönkä
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessaJulkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa
Harto Pönkä442 vistas
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa por Harto Pönkä
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossaTietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Harto Pönkä503 vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdotEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot
Harto Pönkä1.9K vistas
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR por Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPROppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Harto Pönkä4.3K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussaEU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
Harto Pönkä5.3K vistas

Más de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
45 vistas47 diapositivas
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
125 vistas40 diapositivas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
110 vistas25 diapositivas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 vistas51 diapositivas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vistas17 diapositivas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vistas48 diapositivas

Más de Harto Pönkä(18)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä45 vistas
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä125 vistas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä110 vistas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 vistas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vistas
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vistas
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 vistas
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 vistas
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 vistas
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 vistas
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vistas
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa por Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä106 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Harto Pönkä87 vistas
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa por Harto Pönkä
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä200 vistas
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla por Harto Pönkä
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalullaTwitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Twitter-bottien tunnistaminen Tweeps.net-analyysityökalulla
Harto Pönkä93 vistas
Etätyön tietoturva ja -suoja por Harto Pönkä
Etätyön tietoturva ja -suojaEtätyön tietoturva ja -suoja
Etätyön tietoturva ja -suoja
Harto Pönkä85 vistas

Tietosuoja ja sosiaalinen media

 • 1. Tietosuoja ja sosiaalinen media Harto Pönkä 30.10.2018 Kuva: Pixabay
 • 2. Tietosuojasta huolehditaan, jotta jokainen tietäisi, mitä tietoja hänestä kerätään ja miten niitä voidaan käyttää. Yksityisyyden suoja on perusoikeus.
 • 3. Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+- koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73 Huom: IP-osoite ei yksinään mahdollista tunnistamista, jolloin se ei ole henkilötieto.
 • 4. Arkaluontoiset henkilötiedot Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely on pääasiassa kielletty ilman nimenomaista suostumusta. • rotu tai etninen alkuperä • poliittiset mielipiteet • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus • ammattiliiton jäsenyys • terveyttä koskevat tiedot • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen • geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
 • 5. Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+- koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
 • 6. Arkaluontoisia tietoja saa käsitellä, jos… • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa eikä mikään laki sitä estä • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla • käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan • käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä ja käsittely koskee niiden jäseniä • käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on saattanut julkisiksi • käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi • käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lain nojalla; • käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten lain perusteella • käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi jne. lain perusteella • käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten lain nojalla Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
 • 7. 4 artikla 6) ’rekisterillä’ mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN Rekisteri ja rekisterinpitäjä 7) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
 • 9. • Yksityisen henkilön yksityiseen tarkoitukseen tekemä rekisteri kuten kännykän tai sähköpostin kontaktilista ei vaadi rekisteriselostetta • Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ei tarvitse tehdä rekisteriselostetta • Kunnan toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen ei ole katsottu yksinään muodostavan henkilörekisteriä – Arvioitava tapauskohtaisesti, milloin henkilötietoja on syytä julkaista – Liitteenä ei voida julkaista varsinaisten henkilötietorekisterien tietoja Poikkeuksia Lähteet: Henkilötietolaki, 22.4.1999/523, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 ja Kuntaliiton yleiskirje 15/2017: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja- julkisuus-kuntalain#henkilotiedot-ja-verkkotiedottaminen
 • 11. • Henkilötietojen käsittely voi perustua: – Henkilön suostumukseen – Sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena – Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen – Elintärkeiden etujen suojaamiseen (esim. hätätilanne) – Julkisen tehtävän hoitamiseen tai yleiseen etuun – Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde tai työsuhde) • Arkaluonteisia henkilötietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella ja tietyissä poikkeustapauksissa. • Aiemmin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin – yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, – tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia – tai tilastollisia tarkoituksia varten Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/kasittelyperusteet.html#rekisterinpitajanoikeutettuetu
 • 12. • Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen • Suostumusta ei voi antaa: – Vaikenemalla – Valmiiksi rastitetulla ruudulla – Jättämättä jotakin tekemättä • Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa suostumuksen olemassaolo • Tietosuoja-asetuksen mukaan alle 16-vuotiaalta tarvitaan huoltajan suostumus henkilötietojen käsittelylle. – Kansallisesti voidaan määrätä ikärajaksi vähintään 13 vuotta – Suomessa ei ole vielä päätöstä ikärajasta, lakiesityksessä 13 v. Suostumuksen antaminen Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 13. • Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (vrt. rekisteriseloste) – Seloste henkilötietojen käsittelystä on organisaation omaan käyttöön – Ei tarvitse julkaista, mutta saa jos haluaa  – Yksi seloste riittää kunhan se sisältää kaikki henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja niihin liittyvät rekisteröityjen ryhmät/rekisterit – Keskeinen osa GDPR:n osoitusvelvollisuuden täyttämistä – Laatimismuoto vapaa kunhan sisältää tarvittavat tiedot • Henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista – Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsittelytoimista rekisterinpitäjittäin GDPR:n selosteet Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
 • 14. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista • Yli 250 työntekijän organisaatio  seloste on pakollinen • Alle 250 työntekijän organisaatio  seloste on tehtävä, jos henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista, toiminta aiheuttaa todennäköisesti riskejä rekisteröidyille tai jos käsitellään rikoksiin tai rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja • Selosteen ei ole pakko olla taulukko – kyseessä on Tietosuojavaltuutetun malli
 • 15. • Informointi rekisteröidyille (vrt. tietosuojaseloste) – Mitä tietoja, mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn oikeudet jne. • Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ – Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä viimeistään kuukauden kuluessa. – Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi: • Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla. • Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia. – Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. Tiedot on annettava maksutta. – Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille – Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista Rekisteröityjen informointi Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
 • 16. Oulun kaupungin tietosuojasivusto: https://www.ouka.fi/tietosuoja (17.9.2018)
 • 17. Espoon kaupungin tietosuojaselosteet: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Tietosuojaselosteet (17.9.2018)
 • 18. • Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä (informointivelvollisuus) • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) • Oikeus tietojen oikaisemiseen • Oikeus tietojen poistamiseen / oikeus tulla unohdetuksi • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen mm. oikeusturvan vuoksi tai jos rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun oikeusperusteena on suostumus tai sopimus • Vastustamisoikeus (kielto-oikeus), esim. suoramarkkinointi • Oikeus kieltäytyä automatisoiduista päätöksistä ja profiloinnista Rekisteröidyn oikeudet Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 19. Mihin ja miten tietoja saa käyttää?
 • 20. Rekisterinpitäjä  tarkoitukset  tiedot Tarkoitukset ja keinot Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Rekisterinpitäjä(t) Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot Rekisterinpitäjän tulee käsitellä vain tarkoituksiin tarkoituksenmukaisia henkilötietoja (määrä, laatu, säilytysaika, saatavilla olo) Oikeus- peruste
 • 21. • Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys • Käyttötarkoitussidonnaisuus – Henkilötietoja saa käyttää vain alkuperäisiin ja niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin – Kuitenkin myös arkistointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttö on yleensä sallittua • Tietojen minimointi – Kerätään ja käsitellään vain tarkoitukseen olennaisia henkilötietoja • Tietojen täsmällisyys – Tietojen päivittäminen, tarkistaminen, virheiden korjaus • Tietojen säilytyksen rajoittaminen – Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan • Tietojen eheys ja luottamuksellisuus – Suojaustoimenpiteet, käytön valvonta, varmuuskopiointi • Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus Tietosuojaperiaatteet Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 5 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e1793-1-1
 • 23. • Henkilötietoja ei saa käyttää vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta tai tavoilla, joita rekisteröity ei voi odottaa. • Jokainen työntekijä saa käsitellä (ja nähdä) vain niitä henkilötietoja, jotka liittyvät hänen työtehtäviinsä. • Työnantaja huolehtii henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta, koulutuksesta ja vaitiolovelvollisuudesta työntekijöille. • Henkilötietoja käsitellään niin, etteivät sivulliset näe niitä. • Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ilman rekisteröidyn informointia (rekisteriseloste) tai suostumusta. • Tietojen säilytyksessä noudatetaan fyysistä tietoturvaa, esim. valvotaan tiloja ja laitteita sekä lukitaan ovet. • Tietojärjestelmissä käytetään henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta (lokit). Henkilötietojen käsittelyn perusteita
 • 24. Kerää vain käyttötarkoitukseen liittyviä tietoja siihen sopivassa laajuudessa. Kerää vain tietoja, joita rekisteröity voi tietosuojaselosteen perusteella kohtuudella odottaa. Jokaista tietoa ei tarvitse mainita selosteessa erikseen – sopiva tarkkuus riittää. Kerro selosteessa, kuinka kauaa tietoja säilytetään.
 • 25. Käyttötarkoitussidonnaisuus Alkuperäiseen yhteensopivat muut tarkoitukset, joita voi kohtuudella odottaa Yleisen edun mukaiset arkistointitarkoitukset, tieteelliset tai historialliset tutkimustarkoitukset tai tilastolliset tarkoitukset Muut tarkoitukset OK EI Muut tarkoitukset, joihin on saatu suostumus OK OK Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Alkuperäiset tarkoitukset
 • 26. Samat tiedot ja tarkoitus = sama rekisteri Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Alkuperäiset tarkoitukset Rekisteri ei tarkoita vain yhtä tietojärjestelmää tai tietojen säilytyspaikkaa. Rekisteri voi olla hajautettu ja siitä voidaan ottaa osia käyttöön.
 • 27. Voi lähettää normaalissa sähköpostissa: • Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.) • Valintatulokset, koearvosanat • Henkilötunnus, jos rekisteröity on hyväksynyt tämän • Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot ja tietoturva kunnossa Lähetä suojatussa sähköpostissa tai vastaavassa: • Arkaluontoisia henkilötietoja • Lain mukaan salassapidettäviä tietoja ja asiakirjoja – Terveyteen ja sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot – Oppilashuoltoon ja erityiseen tukeen liittyvät tiedot – Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanalliset arvioinnit – Tiedot psykologisesta testistä ja soveltuvuuskokeesta sekä niiden tuloksista – Tiedot oppilaiden, henkilöstön ja näiden perheenjäsenten elinoloista ja taloudellisesta asemasta Henkilötietojen lähetys sähköpostilla Lähteet: Tietosuojavaltuutetun päätös, 2008, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/saakohenkilotietojalahettaasahkopostilla.html OPH, 2013, Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa, http://www.oph.fi/download/152370_julkisuus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.pdf
 • 28. • Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty. • Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä tietoja sähköisesti saajalla on oikeus käyttää niitä (JulkL 16 §). – Vaikka tiedot olisivat julkisia, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa. – Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen. • Suostumus on käytännössä esimerkiksi: – Sopimuksen/käyttöehtojen hyväksyntä, jos ehdoissa on mainittu, että henkilötietoja tullaan julkaisemaan – Julkaisuluvat varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa – Suostumus opiskelupaikan haun tulosten julkaisuun hakulomakkeessa – Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset • Työntekijöiden nimet ja työhön liittyvät yhteystiedot voi julkaista. – Kuvan julkaisusta on syytä sopia erikseen. Henkilötietojen julkaisu netissä Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-internet
 • 29. Taiteellinen, kirjallinen, akateeminen tai journalistinen sisältö Julkinen henkilötieto Ei-julkinen henkilötieto (esim. turvakielto, salainen puh.nro) Arkaluonteiset henkilötiedot/ erityiset henkilötietoryhmät Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat Suullisesti tai paikanpäällä näytettynä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Sähköisesti, kopiona tai tulosteena Kyllä Kyllä, jos saajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja Ei Ei Ei Suojattuna sähköisesti (sähköposti tai verkkopalvelun yksityisviesti) Kyllä Kyllä, jos saajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja Ei Ei Ei Julkisesti (netti, some tai ilmoitustaulu) Kyllä Ei. Mahdollista tapauskohtaisesti tiedottamisessa, esityslistoissa ja pöytäkirjoissa. Ei Ei Ei Nyrkkisääntö: muita kuin julkisia henkilötietoja ei saa luovuttaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai nimenomaista luovuttamisen mahdollistavaa lakipykälää. Lähteet: GDPR, julkisuuslaki 16 § sekä Kuntaliiton Yleiskirje 15/2017, https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus-kuntalain
 • 30. - Miten kunnat saavat julkaista yksityishenkilöiden kuvia/videoita omilla somekanavillaan? - Voiko julkisesta tilaisuudesta ottaa kuvaa? - Pitääkö jokaiselta kuvassa olijalta pyytää kirjallinen kuvauslupa? Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen • Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. • Esimerkiksi koulun tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. • Jos koulun oppilaista otetaan kuvia koulun/kunnan toimesta ja ne julkaistaan verkossa, on tähän pyydettävä luvat huoltajilta. • Kunta ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta sitä kieltää. • Kuvien julkaisua säätelee eri lait. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu toimitukselliseen tarkoitukseen on ok.
 • 31. - Jos kunta tilaa yksityiseltä henkilöltä taikka yritykseltä vaikkapa markkinointikäyttöön suunnatun videon, niin pitääkö jokaiselta videolla näkyvältä pyytää kirjallinen kuvauslupa? Kysymys: videot markkinoinnissa • Video ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. • Esimerkiksi julkisesta tapahtumasta tiedotusta varten tehty video ei yleensä edellytä kuvauslupia kaikilta videossa näkyviltä henkilöiltä. – Jos tilanne on osallistujien kannalta yllättävä, kannattaa kuvaamisesta tiedottaa etukäteen ja/tai pyytää kuvausluvat videossa selvästi tunnistettavissa olevilta henkilöiltä. • Markkinointivideon tekijällä on oltava lupa käyttää videossa olevaa materiaalia markkinointitarkoituksiin sekä tarvittaessa kuvausluvat henkilöiltä. • Jos kunta tilaa markkinointivideon teon ulkopuoliselta, on vastuu videolla olevasta materiaalista ensisijaisesti videon tekijällä. • Vastuukysymyksistä on hyvä sopia etukäteen videon tekijän kanssa.
 • 32. Henkilötietojen ja teosten julkaisussa on syytä muistaa, että julkaisun jälkeen myös muut voivat jakaa ja lainata niitä – joskus yllättävillä tavoilla. Huhtasaari & oppilasjuliste -tapaus tarkemmin: https://harto.wordpress.com/2018/10/03/huhtasaaren-jakaman-oppilastyon-tekijanoikeudet-ja-tietosuoja/
 • 34. Organisaatioiden käyttöön tehdyissä pilvipalveluissa organisaatio on yleensä rekisterinpitäjä käyttäjilleen ja palvelun ylläpitäjä henkilötietojen käsittelijä. Kuva: Pixabay
 • 35. Pilvipalveluissa vastuu jakaantuu Tiedot asiakkaasta Laskutustiedot Tiedot käytettävistä palveluista ja niiden käytöstä Asiakkaan vastuulla olevien muiden käyttäjien palveluun tallentamat tiedot Mahdolliset muut palvelun tuottamiseen liittyvät tahot ja niiden tiedot Asiakas on rekisterinpitäjä Muut käyttäjät ovat rekisterinpitäjiä mahdollisesti luomiinsa rekistereihin Palveluntarjoaja on henkilötietojen käsittelijä Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjä Lisäksi voi olla muita henkilötietojen käsittelijöitä Mahdolliset muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät sekä valvovat viranomaistahot Asiakkaan palveluun tallentamat tiedot ASIAKAS& KÄYTTÄJÄT PALVELUNTARJOAJA
 • 37. Tarkistuslista: • Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia. • Mikä on palvelun ikäraja? • Mitä henkilötietoja rekisteröitymisen ja palvelun käytössä tallennetaan? • Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia? • Miten käyttäjä voi hallita henkilötietojaan palvelussa? • Voidaanko tietojasi luovuttaa muille tai käyttää esimerkiksi mainontaan? • Mitä oikeuksia palvelu saa tekemiisi sisältöihin kuten teksteihisi ja valokuviisi? Voidaanko niitä käyttää muualla? • Mihin voit olla yhteydessä, jos palvelun käytössä ilmenee ongelmia? • Miten voit lopettaa palvelun käytön? Mitä tekemillesi sisällöille ja muille sinusta kerätyille tiedoille tehdään siinä tapauksessa? Palvelun käyttöehdot = sopimus
 • 38. • Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin EU-maissa. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä tulee olla erityisen varovainen. • Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille – Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa. – Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU- tuomioistuimessa • Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin – Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin • Yhdysvaltalaisia palveluita voidaan käyttää myös rekisteröityjen tai alaikäisten huoltajien suostumuksella tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
 • 39. - Voiko yhteistä Excel-taulukkoa pitää missään verkkopalvelussa, esim. kunnan omassa 0ffice 365:n OneDrivessa? - Voiko Excel-tiedostoja lähettää toisille sähköpostilla? - Myös Googlen lomakekyselyt luovat helposti vastaavan Excelin. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa • Lähtökohtaisesti on pidettävä huolta, että henkilötietorekisterin tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu. • Periaatteessa estettä esim. Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä. Tämä kannattaa ohjeistaa organisaatiossa tarkemmin. • Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. • Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, on sitä varten oltava rekisteri- ja tietosuojaseloste ja se tulee linkittää lomakkeelle. Tietojaan antavien henkilöiden tulee voida tietää etukäteen, miten heidän tietojaan käytetään.
 • 40. Miten GDPR toteutuu Wilmassa? • Vastuu Primuksen ja Wilman tiedoista on opetuksen järjestäjällä • GDPR-informointia ei ole viety Wilman toimintoihin • Wilman tukisivuston ohjeistukset ovat osin vanhentuneita • Wilmassa ei ole toimintoa tietojen tarkistukseen tai siirtoon • Toistaiseksi on epäselvää, pitääkö Wilma-viestit toimittaa pyynnöstä
 • 41. WhatsApp vahva salaus automaattisesti Facebook Messenger salaus pitää kytkeä päälle Skype salattu, mutta viestejä on periaatteessa mahdollista seurata Pikaviestipalvelut yhteydenpidossa
 • 42. • Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut – Signal (USA:lainen), https://signal.org/ – Telegram (venäläinen), https://telegram.org/ – Threema (sveitsiläinen), https://threema.ch/ – FoilChat (suomalainen), https://www.foilchat.com/ • Wiki-/ryhmäsivustot – Purot.net (suomalainen), https://purot.net/ • Palaute ja ryhmätyöskentely – ClassDojo (USA:lainen), https://www.classdojo.com/ • Blogit – Edublogs (USA:lainen), https://edublogs.org/ Vaihtoehtoja ryhmien yhteydenpitoon
 • 43. Tiedotus (kirjallinen, taiteellinen, akateeminen ja journalistinen sisältö) Yhteydenpito rekisteröityihin Henkilötietojen säilytys Rekisteröityjen sähköinen asiointi Kunnan omat verkkopalvelut (kotisivut, intra) Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Kunnan hallinnoimat verkkopalvelut (pilvipalvelut ja muut sopimuspalvelut) Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein ja on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein ja on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Ok, jos on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Kunnan hallinnoimat profiilit julkisissa somepalveluissa Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein, ohjeistus on kunnossa ja rekisteröidyltä on suostumus. Ei. Viestien osalta tilanne on epäselvä. Ei Kunnan työntekijöiden henkilökohtaiset profiilit julkisissa somepalveluissa Ok Ok, jos ohjeistus on kunnossa ja rekisteröidyltä on suostumus. Ei. Viestien osalta tilanne on epäselvä. Ei Nyrkkisääntö: somepalvelujen käyttö rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyssä ja yhteydenpidossa voi perustua vain rekisteröidyn suostumukseen (aloitteeseen). Kunnan tulee huolehtia siitä, ettei henkilötietoja ilman rekisteröidyn suostumusta tallenneta verkko-/somepalveluihin, jotka eivät ole sen hallinnassa.
 • 44. GDPR vs. viestintäsalaisuus? • Vain lähettäjä ja vastaanottaja saavat lukea henkilölle osoitetun viestin • Työnantajalla voi joskus olla oikeus lukea työntekijän työhön liittyviä viestejä • On epäselvää, koskevatko GDPR:n määräykset niitä tietoja, jotka ovat työntekijöiden henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa ja vastaavissa • Työnantajan tulisi ohjeistuksilla huolehtia, että GDPR:n mukaiset rekisteröityjen oikeudet toteutuvat viestintäsalaisuuden sitä estämättä
 • 45. Pitääkö Facebook-ryhmästä tehdä rekisteriseloste? Kuvakaappaus: https://www.facebook.com/groups/PuskaradioJyvaskyla/ (29.10.2018)
 • 46. • Facebookin käyttöehdot kieltävät kahden eri käyttäjätunnuksen luomisen. • Erillistä työntekijätunnusta ei pitäisi tehdä. • Henkilökohtaisen tunnuksen käyttö työssä voi perustua vain vapaaehtoisuuteen. • Facebook-ryhmissä ja -sivuilla voi toimia henkilökohtaisella tunnuksella, jolloin asiakkaita ei tarvitse ottaa kavereiksi. • Nykyään Facebook-sivut voivat osallistua myös ryhmien keskusteluihin. • Facebookin käyttöehdot: https://www.facebook.com/legal/ terms/update
 • 48. Suoramarkkinointi ja tietosuoja • Perinteinen suoramarkkinointi – Postitse tai puhelimitse – Saa tehdä, jos vastaanottaja ei ole kieltänyt – Vastaanottajille tulee kertoa kielto-oikeudesta viesteissä ja tietosuojaselosteessa • Sähköinen suoramarkkinointi – Sähköpostiviestit, tekstiviestit, ääniviestit, kuvaviestit – Yksityishenkilöiltä tarvitaan suostumus etukäteen – Yrityksiltä ja niiden edustajilta ei tarvita suostumusta – Vastaanottajille tulee kertoa kielto-oikeudesta viesteissä ja tietosuojaselosteessa • Ulkoistettu suoramarkkinointi – Esimerkiksi postitus- ja puhelinmyyntipalvelut – Henkilötietoja annetaan toiselle yritykselle markkinoinnin tekoa varten, joten tarvitaan sopimus henkilötietojen käsittelystä – Toimeksiantaja on vastuussa markkinoinnista Lähde: Suomen yrittäjät, 2018, Yrittäjän tietosuojaopas, https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan- tietosuojaopas/suoramarkkinointi-570917
 • 49. • Suostumus (opt-in) – Sähköinen suoramarkkinointi (sähköposti, tekstiviesti ym.) – Suostumuksen pitää olla selvä. Mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi ei riitä. – Kerro rekisteröidylle vähintään tietosuojaselosteessa, jos • markkinoinnissa käytetään automaattista profilointia • tietoja luovutetaan muille tahoille (esim. Facebook tai Google) • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu – Perinteinen suoramarkkinointi (puhelimitse ja postitse) – Asiakassuhteeseen liittyvä viestintä: voit tiedottaa asiakassuhteeseen liittyvistä asioista ja esimerkiksi siihen liittyvistä tulevista tapahtumista. – B2B-markkinointi: yritysten yhteyshenkilöille voit lähettää markkinointia ilman etukäteissuostumusta. – Jos epäilet oikeutetun edun riittävyyttä, pyydä suostumus! • Mieti rekisteröidyn näkökulmasta, milloin kyse on suoramarkkinoinnista, ja erota se selvästi muusta viestinnästä. • Mainitse markkinointiviestien yhteydessä, miten markkinoinnista voi kieltäytyä ja mistä tietosuojaseloste on luettavissa. • Jos mahdollista, tee toimintoja, joilla rekisteröidyt voivat itse hallita, millaista markkinointia he saavat. Markkinointi ja GDPR
 • 50. • Kolmannen osapuolen eväste (cookie) on laitteelle tallennettava tiedosto, jonka avulla käyttäjää voidaan seurata netissä muiden palvelujen toimesta. • Esimerkkejä: – Google Analyticsin kävijäseurantakoodi – Googlen AdWordsin sivustotagi / uudelleenmarkkinointipikseli – Facebookin tykkäysnappula tai kirjautumistoiminto – Facebook-mainonnan pikseli – Chat-palvelujen evästeet • Laki (tietoyhteiskuntakaari 205 §) vaatii, että evästeistä kerrotaan käyttäjille. Jos evästeitä käytetään vain sivuston toimintoihin, niistä ei tarvitse kertoa. • Esimerkiksi näin: • Suomessa on tulkittu, että käyttäjän suostumukseksi riittää se, että evästeet on sallittu nettiselaimen asetuksissa. • GDPR ei puutu evästeisiin, mutta sitä koskeva asetus on odotettavissa myöhemmin (nk. sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus, ePrivacy). Kolmansien osapuolten evästeet Sivustolla käytetään evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin. Evästekäytäntö Hyväksy Lähde: Viestintävirasto, 2017, Evästeet, https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html
 • 52. 4 artikla 4) ’profiloinnilla’ mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN GDPR:n tarkoittama profilointi Profilointiin tarvitaan suostumus tai sopimus!
 • 53. Milloin analytiikka on profilointia? • Yksittäiset tiedot, esim. pisteet ja edistyminen • Yhteenvedot ja tilastot, lokitiedot • Manuaaliset arvioinnit rekisteröidystä • Yhdistelmänäkymät tiedoista ja toiminnasta • Tiedonlouhinta big datasta • Muut analyysit, joita ei käytetä yksilöitä koskeviin toimenpiteisiin EI GDPR:N TARKOITTAMAA PROFILOINTIA GDPR:N TARKOITTAMAA PROFILOINTIA • Rekisteröidyn tietoihin perustuvat automaattiset luokittelut, jotka liittyvät tämän ominaisuuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja todennäköisyyksiin • Automaattiset arvioinnit, ehdotukset, valinnat, tulkinnat, johtopäätökset jne. • Tietojen yhdistelystä johdetut ennusteet
 • 54. Profilointi oppimisanalytiikassa Oppijoiden tiedot ja toiminta Kun ei analysoida automaattisesti oppijan ominaisuuksia Rekisteriin kerätyt henkilötiedot / tietojärjestelmät ja oppimisalustat Tiedonlouhinta, tilastot ja analyysit Kun analyysin tulokset eivät kohdistu yksittäisiin oppijoihin Oppijan ominaisuuksien autom. profilointi Yksilön ominaisuuksien analysointi, luokittelu ja näihin perustuvat toiminnot Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi riittää Suostumus tai sopimus
 • 55. Käytätkö profilointia markkinoinnissa? Facebookiin viedyt asiakastiedostot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika, kaupunki, laitetunniste ym. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot / tietojärjestelmät Googleen viedyt asiakasluettelot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, postinumero, laitetunniste ym. Manuaalinen kohdentaminen Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi manuaalisesti valituille kohderyhmille Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä Ei profilointia
 • 58. • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan – käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, – henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, – rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. • Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä – käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti – varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus – toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla) – ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa – auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet – rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset – antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta, sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset. Sopimus henkilötietojen käsittelystä Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
 • 59. Henkilötietojen käsittely toisen lukuun Henkilötietojen käsittelijä käyttää luovutettuja tietoja sovittuun tarkoitukseen Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten Seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn informointi (13 ja 30 artiklat) Seloste rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista (30 artikla) Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä (28 artikla) Rekisteröity Valvontaviranomainen
 • 60. Riskien arviointi ja vastuu tietosuojasta
 • 61. Riskiarviossa huomioitavaa Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit
 • 62. Henkilötietoihin kohdistuvan riskin taso Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/arvioi-riskit Jos riski arvioidaan korkeaksi, on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jossa tarkastellaan toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää riskiä (35 artikla).
 • 63. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi Vähimmäisvaatimukset: 1. Kuvaus suunnitelluista henkilötietojen käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista 2. Arvio käsittelytoimien tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta 3. Arvio rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä 4. Suunnitellut toimenpiteet riskeihin puuttumiseksi sekä sen osoittamiseksi, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. (GDPR:n 35 artiklan 7 kohta ja johdanto-osan 84 ja 90 kappale) Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/ibVehxmcp/Ohjeet_tietosuojaa _koskevasta_vaikutustenarvioinnista.pdf
 • 64. Hallinto ja toimintakulttuuri •Tietosuoja ja sen läpinäkyvyys on keskeinen osa toimintaperiaatteita •Tietoturvapolitiikka ja sen käytännöt on määritelty •Seloste käsittelytoimista ja informointi rekisteröidyille tehty •Rekisteröityjen pyyntöihin on varauduttu Henkilöstön toimintamallit •Henkilöstön roolit ja vastuut on määritelty •Salassapitovelvollisuus •Koulutukset ja uusien työntekijöiden perehdytys •Työsuhteiden päättymiselle on toimintamalli •Tietoturvaloukkausten raportointiin on toimintamalli Henkilötietojen käyttö ja hallinta •Henkilötietojen käsittelylle on selvät ohjeistukset •Suostumukset ja kiellot huomioitu toiminnassa •Tietosuoja on huomioitu mm. netin, sähköpostin ja somen käyttöohjeissa •Rekisteröidyt voivat hallita itse tietojaan •Tietojen tuhoaminen tehdään turvallisesti Tilojen valvonta •Tiloihin pääsy on valvottua ja avaimista pidetään kirjaa •Ulkopuolisten pääsy henkilöstön työpisteisiin on estetty •Mahdollisesta kameravalvonnasta on rekisteri ja siitä ilmoitetaan •Tarvittaessa tilojen turvaluokitukset Rekisteröityjen tunnistaminen •Rekisteröidyt tunnistetaan, kun tietoja kerätään •Rekisteröidyt tunnistetaan, kun he käyttävät oikeuksiaan •Asiointi tapahtuu ennalta nimettyjen henkilöiden kanssa Käyttäjätunnukset ja oikeudet •Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset •Roolien mukaiset käyttöoikeudet ja niiden tarkistaminen työtehtävien muuttuessa •Salasanoille ja vastaaville on laatuvaatimukset •Järjestelmien oletussalasanat on vaihdettu Ulkopuoliset toimijat •Ulkopuolisista toimijoista pidetään kirjaa •Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä •Ulkopuolisten palveluntarjoajien vastuut on määritelty •Ulkopuoliset toimijat tuntevat rekisterinpitäjän toimintamallit ja ohjeet Laitteet ja tallennusvälineet •Tietokoneista ja mobiililaitteista pidetään kirjaa •Tietoturva- ja muut päivitykset kunnossa •Virustorjunnasta ja palomuureista on huolehdittu •Siirrettävien tallennusvälineiden (muistitikut, ym.) ja henkilökohtaisten laitteiden käytöstä on tehty ohjeistus Palvelimet ja verkkoyhteydet •Palvelintiloissa on pääsynvalvonta •Langattomien verkkojen liikenne on salattu •Erilliset vierasverkot •Palvelimien ohjelmistopäivitykset kunnossa •Palvelimien varmuuskopiointi on kunnossa •Palvelinohjelmistojen lokitiedot on suojattu Pilvipalvelut •Pilvipalvelujen käyttö henkilötietojen käsittelyssä on ohjeistettu •Informointi ja suostumukset kunnossa •Sopimuksissa on määritelty palvelutaso ja palveluntarjoajan vastuut •Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan GDPR:n vaatimuksia Tekniset ja organisatoriset suojatoimet
 • 66. • Organisaatiossa olevat rekisterit/käsiteltävät henkilötiedot, seloste käsittelytoimista ja informointi rekisteröidyille • Rekisteröityjen tärkeimmät oikeudet • Henkilötietojen turvallinen säilytys, tietoturva • Eri työtehtäviin sisältyvä henkilötietojen käsittely • Henkilötietojen käsittelyn yleiset tietosuojaperiaatteet • Henkilötietojen käsittelyn seuranta- ja valvontatavat (merkinnät käsittelytoimista, tietojärjestelmin lokit) • Uusien rekistereiden teossa huomioitavat asiat ja niihin liittyvä yhteinen toimintamalli • Sopimukset henkilötietojen käsittelystä silloin, kun tietoja käsittelee ulkopuolinen taho • Salassapito • Ongelmista ja tietovuodoista ilmoittaminen • Mistä saa lisätietoa, keneltä voi kysyä, mahdollinen tietosuojavastaava Mitä asioita kannattaa ohjeistaa?
 • 67. Kenellä on vastuu tietosuojasta? Lähde: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+- koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73 Rekisterinpitäjä - Vastuussa rekisterin henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta - Voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai muu organisaatio Organisaation johto ja esimiehet - Kokonaisvastuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta - Esimerkin näyttäminen Tietosuojavastaava - Vastaa neuvonnasta, kehittämisestä ja seurannasta sekä yhteydenpidosta valvontaviranomaiseen Henkilöstö - Jokainen on vastuussa toiminnastaan - Ohjeiden noudattaminen - Ongelmista ilmoittaminen
 • 68. • Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle • Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan toimintaa, jonka seurauksena on henkilötietojen – vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen – häviäminen – muuttaminen – luvaton luovuttaminen tai – pääsy tietoihin • Ilmoitus valvontaviranomaiselle 72 h kuluessa loukkauksen havaitsemisesta • Rekisterinpitäjä voi jättää ilmoitukset tekemättä, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu henkilöiden oikeuksiin tai vapauksiin kohdistuvaa riskiä – Esimerkkejä tietoturvaloukkauksista: https://bit.ly/2x9I4dA • Henkilötietojen käsittelijän on tehtävä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä • Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki tietoturvaloukkaukset, niihin liittyvät seikat, vaikutukset ja korjaavat toimet Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 69. GDPR-TARKISTUSLISTA 1. Vastuunjako organisaatiossa on selvä 2. Henkilötietojen käsittelyn toimet, tarkoitukset ja rekisterit on tunnistettu 3. GDPR:n vaikutustenarviointi on tehty 4. Seloste henkilötietojen käsittelystä on tehty ja henkilöstö tuntee sen 5. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on sopimukset kunnossa 6. Henkilöstön oikeudet henkilötietoihin on määritelty tehtävien mukaisesti 7. Rekistereihin ei ole yhteiskäyttötunnuksia 8. Henkilötietojen käsittelylle on ohjeistus 9. Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ilman ko. henkilön suostumusta 10. Alaikäisten huoltajille on tiedotettu henkilötietojen käsittelystä (informointi) 11. Pyyntöihin vastaamiseen on toimintamalli
 • 71. Yksittäiset käyttäjät Lähde: Viestintävirasto, Tietoturvan vuosi 2017, https://www.viestintavirasto.fi/attachments/cert/tietoturvakatsaukset/Tietoturvan-vuosi-2017.pdf
 • 72. Älä koskaan avaa epäilyttävää liitetiedostoa tai linkkiä.
 • 73. • Suositus vähintään 8, mielellään 15 merkkiä • Ei ole yksittäinen sana. Lause tai lorun pätkä ovat hyviä. • Sisältää: – Isoja ja pieniä kirjaimia – Numeroita – Erikoismerkkejä • Ei ole arvattavissa • Ei ole käytössä muualla Hyvä salasana tai salalause Lähde: Viestintävirasto, 2014, https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2014/12/ttn201412031257.html
 • 75. Facebookin tietosuojakohun vaikutukset Datalähde: DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus, 03/2018, 15-74-vuotiaat, N=457 (ne 90 % vastaajista, jotka olivat kuulleet kohusta) Facebookin käyttöä oli muuttanut 54 % kohusta kuulleista.
 • 76. Harmittomat Facebook-testit saavat yllättän paljon oikeuksia käyttäjätietoihisi ja voivat käyttää niitä haluamallaan tavalla. Lisää aiheesta: https://harto.wordpress.com/2016/03/29/ala-anna-facebook-tietojasi-hupitestia-vastaan/
 • 77. Vinkki: Jos et halua saada profiiliisi kohdennettua markkinointia Facebookissa, voit estää sen helposti. Ohjeet: https://harto.wordpress.com/2018/03/21/nailla-facebook-asetuksilla-estat-tietojesi- kayton-muilta-yrityksilta/
 • 78. Facebookin kirjautumisen asetukset Facebook-tunnuksen asetukset, Turvallisuus ja sisäänkirjautuminen, https://www.facebook.com/settings?tab=security (28.9.2017)
 • 79. Googlen kaksivaiheinen tunnistautuminen 1. Kirjaudu Google-tunnuksellasi ja mene osoitteeseen: https://myaccount.google.com/ 2. Valitse ”Googleen kirjautuminen” Kuvakaappaus ja lisätietoa: https://www.google.com/landing/2step/ 3. Ota käyttöön ”2-vaiheinen vahvistus”
 • 80. 1. Hyökkääjät etsivät haavoittuvia verkkopalveluita, joita voidaan käyttää esim. mainostamiseen tai virusten ja haittaohjelmien levittämiseen. 2. Saastunut palvelu etsii palvelun käyttäjien käyttöjärjestelmän, selaimen ja sen liitännäisten tietoturva-aukkoja, joiden kautta voidaan asentaa viruksia ja haittaohjelma. Saastuneet verkkopalvelut Lähde: Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportti 2015, https://www.viestintavirasto.fi/attachments/tietoturva/Viestintaviraston_Kyberturvallisuuskeskuksen_vuosiraportti_2015.pdf
 • 81. Selaimen yksityinen tila Firefox Internet Explorer Chrome Yksityisessä tilassa nettiselain ei tallenna laitteen muistiin: • Sivuhistoriaa • Lomaketietoja • Evästeitä (engl. cookie) • Www-sivustojen tiedostoja välimuistiin Verkkopalvelut ja verkkoyhteyden tarjoaja näkevät toimintasi normaalisti.
 • 82. • Tee käyttöjärjestelmän ja sovellusten päivitykset viipymättä. • Asenna sovelluksia vain virallisista sovelluskaupoista. • Noudata omien laitteiden käytössä työnantajan ohjeistusta. • IPhonet ja iPadit ovat Android-laitteita turvallisempia. – App Storen sovellustarjontaa valvotaan tarkemmin kuin Google Playn. – Androidille tehdään enemmän haittaohjelmia ja viruksia • Tietoturvaohjelmia ei välttämättä vielä tarvita mobiililaitteille – varovaisuus ja maalaisjärki riittävät pitkälle. • Isoin tietoturvauhka on vanhoissa laitteissa, joihin ei tehdä enää päivityksiä. Tällaisia laitteita ei kannattaisi kytkeä nettiin. • Älä käytä suojaamattomia langattomia verkkoja (WLAN). • Käytä VPN-nettiyhteyttä mobiililaitteissa, jos mahdollista. Mobiililaitteiden tietoturva