Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise en Innowise
Tietosuoja
oppilaitoksen
hallinnossa
Harto Pönkä
27.2.2020
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojasta pitää huolehtia kaikissa
tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään. Ja se pitää pystyä osoittamaan.
GDPR
Kuva: Matthew Henry @ Unsplash
Tietosuojalla suojataan ihmisten
oikeutta yksityisyyteen (tunnistettavuus).
Tietoturvalla suojataan henkilö- ja
muitakin tietoja laittomalta käytöltä.
Suojaustoimenpiteet suhteutetaan
riskiarvioon tietoturvauhista.
Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+-
koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73
Kuvassa on ns. tavallisia henkilötietoja.
Huom. Jos IP-osoite ei mahdollista henkilön tunnistamista, se ei ole henkilötieto.
Henkilötunnus
• Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos
käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä:
– 1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi;
– 2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi;
– tai 3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.
• Henkilötunnusta ei ole tarkoitettu tunnistamiseen vaan
yksilöimiseen, sillä se voi olla ulkopuolisten saatavissa.
– Henkilötunnuksen kysyminen ei ole luotettava tapa selvittää esim. puhelimessa tai
internetissä asioivan henkilöllisyyttä.
– Henkilötunnusta saa kysyä yhtenä tietona muiden joukossa.
– Henkilötunnusta ei pidä käyttää salasanana.
• Henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti asiakirjoihin.
Lähteet: Tietosuojalaki 29 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050,
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä henkilötunnuksesta, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-henkilotunnus (26.2.2020)
Arkaluontoiset henkilötiedot
Erityisten henkilötietoryhmien käsittely on pääasiassa
kielletty ilman suostumusta tai laista tulevaa perustetta.
• rotu tai etninen alkuperä
• poliittiset mielipiteet
• uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
• ammattiliiton jäsenyys
• terveyttä koskevat tiedot
• seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
• geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista
varten
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
Arkaluontoisia tietoja saa käsitellä, jos…
• rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa eikä mikään laki sitä estä
• käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten
oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla
• käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen
suojaamiseksi, jos rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan
• käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan
liittyvän säätiön, yhdistyksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä ja käsittely koskee
niiden jäseniä
• käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on saattanut julkisiksi
• käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
• käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lain nojalla;
• käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia
varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys-
tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai
sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten lain perusteella
• käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi jne. lain perusteella
• käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja
historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten lain nojalla
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
Lähde: Laki
ammatillisesta koulutuksesta,
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
Arkaluonteisten
tietojen käsittely
ammatillisessa
koulutuksessa 1/2
Lähde: Laki
ammatillisesta koulutuksesta,
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
Arkaluonteisten
tietojen käsittely
ammatillisessa
koulutuksessa 2/2
Oppilaitoksen rekisterit
4 artikla
6) ’rekisterillä’ mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta
tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai
toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
Rekisteri ja rekisterinpitäjä
7) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai
muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai
jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset
kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Kysymys: milloin kyse henkilörekisteristä?
- Milloin ”muu rekisteri” muuttuu henkilötietorekisteriksi?
• Läppäri 233
• Varattu klo 10-14
• Käyttö: opiskelu
• Haettu klo: 9:50
• Palautettu klo 14:00
• Varaaja ID: 20231
• Läppäri 112
• Läppäri 159
• Läppäri 217
• Läppäri 233
• Läppäri 288
• Läppäri 289
• Läppäri 302
• Läppäri 312
• 20111: Essi Esimerkki
• 19547: Matti Mainio
• 31313: Aku Ankka
• 20231: Jaska Jokunen
• 45990: Maija Mallikas
• 21331: Joku Vaan
A B C
Sisältää henkilötietoja = muodostavat yhdessä rekisterinEi sisällä henkilötietoja
• Opiskelijahallinto-rekisteri Primus
– Primus, Kurre, Wilma
– Hakijarekisteri, opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri,
henkilökuntarekisteri ja työpaikkaohjaajien, -yhteyshenkilöiden ja arvioijien rekisteri
• Rasekon henkilöstöhallinto‐rekisteri (Populus)
– Palkkausjärjestelmän rekisteri, luottamustoimipalkkiojärjestelmän rekisteri
henkilöstöhallinnan rekisteri, vakanssirekisteri (virat), status-järjestelmä
• Tietoverkon käyttäjähakemisto
– Office365 (opiskelijat+henkilökunta), Webropol (opiskelijat+henkilökunta), ESMI
(opiskelijoiden kulunvalvonta), SafeQ -turvatulostus (opiskelijat+henkilökunta)
• Ceepos-kassajärjestelmä rekisteri
• RasekoNews -uutiskirjeen osoiterekisteri
• Rasekon tarjousten käsittely ja sopimusten hallinta
• Rasekon tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri
• Rasekon erityisruokavaliot rekisteri
• Webropol-kyselyjärjestelmä
• Apurahojen hakemista ja myöntämistä koskeva rekisteri
Rasekon rekistereitä
Lähde: Raseko.fi-sivusto, 25.2.2020
Kuvakaappaus, lähde:
https://www.raseko.fi/wp-
content/uploads/2018/09/Rekisteriseloste_o
piskelijahallintorekisteri.pdf (25.2.2020)
Rasekon
opiskelijahallinto-
rekisterin rekisteri-
ja tietosuojaseloste
• Opetuksen järjestäminen
• Opiskelijavalinnat ja muut opintoihin liittyvät valinnat
• Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve
• Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi
• Opiskeluun liittyvä yhteydenpito (puhelin, sähköposti, some)
• Opiskeluun liittyvät järjestelmien käyttäjätunnukset
• Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen tietojärjestelmissä
• Kuvaus- ja tekijänoikeusluvat
• Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot
• Kulunvalvonta koulutustiloissa
• Yhteydenpito huoltajiin
• Markkinointi, jos siihen on saatu suostumus
Opiskelijarekisterin käyttötarkoituksia
- Muodostaako opiskelijavalintaa varten luotu valintakokeiden
tulostiedosto erillisen rekisterin, kun hakijoiden henkilötiedot on
noudettu Opintopolusta?
- Muodostaako opiskelijoista luotu tiedosto (op-määrä,
valmistunut/keskeyttänyt jne.) oman rekisterin, kun tiedot on
haettu oppilaitoksen opiskelijahallintajärjestelmästä?
Kysymys: opiskelijavalinnan rekisterit
• Opintopolun opiskelijavalintarekisteri on Opetushallituksen rekisteri, josta
tietoja luovutetaan toiselle asteelle ja korkeakouluille.
– Tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/opintopolun-
opiskelijavalintarekisterin-tietosuojaseloste/
• Tietojen luovutuksessa tiedot siirtyvät uudelle rekisterinpitäjälle eli tulevat
osaksi tämän pitämää henkilötietorekisteriä. Kyse on siis ”uudesta” rekisteristä.
– Poikkeuksia tästä ovat tilanteet, joissa kyse on yhteisrekisterinpitäjien välisestä tiedonsiirrosta,
tai henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän lukuun. Opintopolun tapauksessa näin ei ole.
• Käytännössä tiedot tulevat osaksi oppilaitoksen omaa opiskelijarekisteriä.
• Oppilaitoksen tulee huolehtia rekisterinpitäjän velvollisuuksista kuten
rekisteriselosteen laadinnasta ja rekisteröityjen informoinnista.
- Harjoittelusopimuksen allekirjoittaa opiskelija, korkeakoulun
edustaja ja harjoittelupaikan ohjaaja.
- Miten harjoittelusopimuksia tulisi säilyttää/käsitellä?
- Jos korkeakoulu kerää sopimuksista listan harjoittelupaikoista, jota
hyödynnetään harjoittelupaikkojen markkinoinnissa opiskelijoille,
onko kyseessä erillinen rekisteri?
Kysymys: harjoittelusopimukset
• Harjoittelusopimuksia tietoineen tulee käyttää lähtökohtaisesti vain
alkuperäiseen tarkoitukseen (harjoitteluun liittyviin asioihin).
• Harjoittelusopimuksia ja niiden tietoja tulee säilyttää vain tarvittavan ajan.
• Harjoittelusopimuksissa mainitut harjoittelupaikat eivät yksinään ole
henkilötietoja. Rekisteri syntyy, jos samaan yhteyteen tallennetaan esimerkiksi
harjoittelupaikkojen yhteyshenkilöiden tietoja.
• Sopimuksessa olisi hyvä olla erillinen kohta, jossa harjoittelupaikan edustaja voi
hyväksyä tietojen käytön markkinoinnissa. Samassa yhteydessä voisi antaa
erikseen markkinoinnissa käytettävät yhteystiedot.
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista
Seloste käsittelytoimista ja rek. ryhmät
• Yli 250 työntekijän organisaatio  seloste on pakollinen
• Alle 250 työntekijän organisaatio  seloste on tehtävä, jos
• henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista
• toiminta aiheuttaa todennäköisesti riskejä rekisteröidyille
• tai jos käsitellään rikoksiin tai rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja
• Selosteen ei ole pakko olla taulukko (kyseessä Tietosuojavaltuutetun malli)
GDPR ohjaa käsittelemään
rekisteröityjä ryhminä eri
käsittelytarkoitusten mukaan, ei
erillisinä rekistereinä.
Henkilötietojen käsittelyn lähtökohtia
4 artikla
2) ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai
henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai
manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä,
säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista
siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai
yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
Henkilötietojen käsittely
• Yksityisen henkilön yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan
koskevaan toimintaan ei sovelleta GDPR:n vaatimuksia.
– Epäselvää on, voiko tämä koskea myös henkilötietojen julkaisua verkossa.
– Yksityishenkilöt voivat muodostaa ja jakaa keskenään esim. yhteystietolistan.
• Henkilötietojen käsittelyyn journalistisen, akateemisen, taiteellisen tai
kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ei sovelleta useimpia GDPR:n
vaatimuksia.
• Kunnan toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen ei ole yleensä
katsottu yksinään muodostavan henkilörekisteriä.
– Tavallisesti esityslistojen ja pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot sisältyvät jo kunnan
muihin henkilörekistereihin.
– On arvioitava tapauskohtaisesti, mitä henkilötietoja voidaan julkaista verkossa osana
esityslistaa tai pöytäkirjaa.
Tavallisia poikkeuksia
Lähteet: Tietosuojalaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050 ja Kuntaliiton yleiskirje 15/2017:
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus-
kuntalain#henkilotiedot-ja-verkkotiedottaminen
• Henkilötietojen käsittely voi perustua:
– Henkilön suostumukseen
– Sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena
– Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen
– Elintärkeiden etujen suojaamiseen (esim. hätätilanne)
– Julkisen tehtävän hoitamiseen tai yleiseen etuun
– Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde
tai työsuhde)
• Arkaluonteisia henkilötietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn
nimenomaisella suostumuksella ja tietyissä poikkeustapauksissa.
• Aiemmin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin
– yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia,
– tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia
– tai tilastollisia tarkoituksia varten
Oikeusperusteet
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet,
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/kasittelyperusteet.html#rekisterinpitajanoikeutettuetu
• Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity,
tietoinen ja yksiselitteinen
• Suostumusta ei voi antaa:
– Vaikenemalla
– Valmiiksi rastitetulla ruudulla
– Jättämättä jotakin tekemättä
• Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa suostumuksen
olemassaolo
• 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuojalain mukaan yli
13-vuotias voi antaa itse suostumuksen
henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan
palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut).
Suostumuksen antaminen
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
• Rekisterinpitäjä arvioi itse, mitä henkilötietojen käsittelyn
oikeusperustetta tiettyihin käsittelytoimiin sovelletaan.
• Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä
julkisen tehtävän hoitaminen tai lakisääteiset velvoitteet.
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu ei tule kyseeseen oikeusperusteena
silloin, kun rekisterinpitäjänä toimii viranomainen.
• Suostumus ei lähtökohtaisesti ole pätevä peruste silloin, kun
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on selkeä epäsuhta. Tämän
vuoksi suostumus ei yleensä käy käsittelyn oikeusperusteeksi
oppilaitoksessa.
• Suostumus voi olla oikeusperusteena silloin, kun halutaan tarjota
jonkinlaisia lisäpalveluita esim. vapaa-ajan käyttöön. Näiden ei tulisi
liittyä opetuksen järjestämiseen.
• Suostumusta ei voida pitää vapaaehtoisena, jos rekisteröidyllä ei ole
valinnan mahdollisuutta ja jos hän ei voi myöhemmin peruuttaa sitä
ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa.
Oikeusperusteet oppilaitoksissa
Lähde: OPH:n tietosuojaopas, 2018, https://minedu.fi/henkilotietojen-kasittelyn-suunnittelu
• Seloste käsittelytoimista eli henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus (30 art.)
• Tietosuojaperiaatteiden sisäänrakennettu toteutuminen omassa toiminnassa (5 art. + 25 art.)
• Mahdolliset tietosuojaa koskevat laajemmat toimintaperiaatteet (24.2 art.)
• Informointikäytännöt (12-14 art.)
• Käsittelyn oikeusperustetta koskevat arviot (6‒10 art.)
– Jos käsitellään suostumuksen perusteella, suostumuksen dokumentaatio (7 art. + 8 art.)
– Jos käsitellään rekisterinpitäjän tai sivullisen oikeutetun edunperusteella, tasapainotesti (6.1.f art.)
• Muut sisäiset ja ulkoiset ohjeistukset (12, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 32 art.)
– Riskiarvioita koskeva dokumentaatio sekä toteutetut tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet
– Ohjeet henkilötietoja käsitteleville työntekijöille ja henkilötietojen käsittelijöille
– Sisäiset tarkastukset ja auditoinnit
• Vaikutustenarviointeja (35 art.)ja ennakkokuulemista (36 art.) koskeva dokumentaatio
• Henkilötietojen tietoturvaloukkausten dokumentointi (33 + 34 art.) ja tätä koskeva prosessi
• Tietosuojavastaavan asemaan ja tehtäviin liittyvä dokumentaatio (37-39 art.)
• Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset (28 artikla)
• Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet (29 art.)
• Mahdollinen johtavan valvontaviranomaisen määrittämistä koskeva dokumentaatio (56 art.)
• Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskeva dokumentaatio (5 luku)
Rekisterinpitäjän osoitettavat asiat
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Osoita noudattavasi tietosuojasäännöksiä,
https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus (13.3.2019)
• Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä
(informointivelvollisuus)
– Ilmoittaminen henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpitäjästä (rekisteri-/tietosuojaseloste)
– Helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa
– Kuukauden määräaika rekisteröityä koskeviin toimenpiteisiin vastaamisessa. Tarvittaessa
enintään kaksi kuukautta lisäaikaa, jos rekisteröidyn pyyntö on monimutkainen tai laaja.
• Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
– Oikeus tietää, käsitelläänkö henkilöä koskevia tietoja yhä
– Oikeus saada jäljennös henkilötiedoista
– Rekisterinpitäjä voi pyytää lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi
• Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Rekisterinpitäjällä on velvollisuus korjata puutteelliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä
• Oikeus tietojen poistamiseen / oikeus tulla unohdetuksi
– Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus kertoa tietojen poistamisesta muille rekisterinpitäjille,
joille se on luovuttanut kyseisiä tietoja
Rekisteröidyn oikeudet 1/2
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– Jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, kunnes tiedot on varmistettu.
– Jos käyttö on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa niiden poistamisesta
– Jos rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeusturvansa vuoksi
– Jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– Jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
– Tietojen siirto suoraan järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista
– Koskee vain rekisteröityjä, joiden tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja
jos käsittely tapahtuu automaattisesti ja tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.
• Vastustamisoikeus (kielto-oikeus)
– Rekisteröity voi vastustaa esimerkiksi tietojen käyttöä suoramarkkinointia varten
• Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
– Rekisteröidyllä oltava vähintään oikeus vaatia, että tiedot käsittelee ja päätöksen tekee
luonnollinen henkilö, saada esittää kantansa ja riitauttaa tehty päätös
Rekisteröidyn oikeudet 2/2
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu
a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
• Mitä tietoja käsitellään ja mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan,
rekisteröidyn oikeudet jne.
– Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ
• Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos
henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä
viimeistään kuukauden kuluessa.
• Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi:
– Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla.
– Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia.
• Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa.
Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella.
• Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan
linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille
• Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen
lukemista. Rekisterinpitäjän on kuitenkin syytä dokumentoida, miten
informointi on toteutettu.
Informointi (tietosuojaseloste)
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
Mihin ja miten tietoja saa käyttää?
• Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• Käyttötarkoitussidonnaisuus
– Henkilötietoja saa käyttää vain alkuperäisiin ja niiden kanssa yhteensopiviin
tarkoituksiin
– Kuitenkin myös arkistointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttö on yleensä sallittua
• Tietojen minimointi
– Kerätään ja käsitellään vain tarkoitukseen olennaisia henkilötietoja
• Tietojen täsmällisyys
– Tietojen päivittäminen, tarkistaminen, virheiden korjaus
• Tietojen säilytyksen rajoittaminen
– Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan
• Tietojen eheys ja luottamuksellisuus
– Suojaustoimenpiteet, käytön valvonta, varmuuskopiointi
• Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
Tietosuojaperiaatteet
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 5 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e1793-1-1
Ammatil. koulutuksen arkistointiaikoja 1/2
Yhteisvalinnan opiskelijaluettelot ja arviointilistat yhteisvalintaviranomaiselle 5 vuotta
Opiskelijarekisteri (sisältää mm. opiskelijanumeron, opiskelijan nimen,
henkilötunnuksen, osoitteen, puhelinnumeron, sukupuolen, siviilisäädyn,
pohjakoulutuksen, kotikunnan, kansalaisuuden, koulutusohjelman,
läsnäolotiedot, suoritut opintojaksot ja -kokonaisuudet sekä niiden arvioinnit)
Henkilötiedot ja lukuvuosittaiset
arvostelutiedot säilytetään pysyvästi / 50 v
Opiskelijakortit ja -luettelot (eivät sisällä arvosteluja) Oma tarve
Opettajien opiskelijakohtaiset arvostelutiedot:
Arviointilomakkeet/-listat/-muistiot, opetuspäiväkirjat
Säilytetään pysyvästi, mikäli tietoja ei ole
siirretty opiskelija-/arvostelukortille
Ilmoittautumislomakkeet/-listat opintojaksoille Opiskeluaika + oma tarve
Tentteihin ilmoittautumislomakkeet,
koetehtävät ja –vastaukset
Lukuvuosi + oma tarve
Erilaiset opiskelijaa koskevat arvioinnit,
lausunnot, suositukset, todistukset tai vastaavat asiakirjat
Opiskeluaika + oma tarve
Tutkintotodistukset ja niiden liitteet,
erotodistukset
Säilytetään pysyvästi, mikäli tietoja ei ole
tallennettu opintorekisteriin / 50 v
Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat opiskeluaika (HOPS),
opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen asiakirjat
Opiskeluaika
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS) Opiskeluaika + 10 v
Lähteet: Kuntaliitto, 2010, http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf,
Arkistolaitos, 2003, http://www.arkisto.fi/fi/saeilytettaevaet-kunnalliset-opetustoimen-asiakirjat
Ammatil. koulutuksen arkistointiaikoja 2/2
Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävät osallistuja- ja
arvosanaluetteloiden toisteet
2 vuotta
Tilaus- ja sopimuskoulutusten osallistumistodistukset 2 vuotta
Tilaus- ja sopimuskoulutusten opintosuoritus-
/kurssiarvosanarekisterit/kortit/luettelot
Säilytetään pysyvästi
Tilaus- ja sopimuskoulutusten opintosuoritus-/kurssitodistukset Pätevöittävät kurssitodistukset 50 v,
muut kurssitodistukset 20 v
Työvoimakoulutusten opiskelijalistat, valintalistat, henkilötietolomakkeet 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta
Työvoimakoulutusten tutkintotodistukset/päättötodistukset,
valmistuvien opintosuoritusotteet
Pätevöittävät kurssitodistukset 50 v,
muut kurssitodistukset 20 v
Oppisopimuskoulutusten opintosuoritus/-arvostelukortti (arvosanoja sisältävä),
tutkintotodistusjäljennökset
Säilytetään pysyvästi
Oppisopimuskoulutusten opiskelijaluettelot tutkintomaksua varten Voimassaoloaika + oma tarve
Työssä oppiminen ja työharjoittelu harjoittelutodistukset Opiskeluaika + oma tarve
Henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat, näyttöön ilmoittautumislistat,
suorituslistat, näyttöaineistot (näyttökoesuoritukset)
Opiskeluaika + oma tarve
Lähteet: Kuntaliitto, 2010, http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf,
Arkistolaitos, 2003, http://www.arkisto.fi/fi/saeilytettaevaet-kunnalliset-opetustoimen-asiakirjat
Mitä henkilötietojen käsittelyssä
tulee huomioida?
Rekisterinpitäjä  tarkoitukset  tiedot
Tarkoitukset ja
keinot
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Rekisterinpitäjä(t)
Rekisterinpitäjä määrittelee
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja keinot
Rekisterinpitäjän tulee
käsitellä vain tarkoituksiin
tarkoituksenmukaisia
henkilötietoja (määrä, laatu,
säilytysaika, saatavilla olo)
Oikeus-
peruste
Käyttötarkoitussidonnaisuus
Alkuperäiseen
yhteensopivat muut
tarkoitukset, joita voi
kohtuudella odottaa
Yleisen edun mukaiset
arkistointitarkoitukset,
tieteelliset tai historialliset
tutkimustarkoitukset
tai tilastolliset tarkoitukset
Muut tarkoitukset
OK
EI
ilman suostumusta
Muut tarkoitukset, joihin
on saatu suostumus
OK
OK
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Alkuperäiset
tarkoitukset
Samat tiedot ja tarkoitus = sama rekisteri
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
Alkuperäiset
tarkoitukset
Rekisteri ei tarkoita vain
yhtä tietojärjestelmää tai
tietojen säilytyspaikkaa.
Rekisteri voi olla
hajautettu ja siitä voidaan
ottaa osia käyttöön.
• Kun kerätään henkilötietoja, jotka eivät sovi sisällöltään ja
käyttötarkoitukseltaan johonkin rekisterinpitäjän aiempaan rekisteriin, on
kyse uudesta rekisteristä.
• Jos tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen, joka on yhteensopiva alkuperäisen
tarkoituksen kanssa, voi tiedoista muodostua uusi rekisteri.
• Jos rekisteröidyiltä pyydetään uusia tietoja ja/tai suostumus uutta
käyttötarkoitusta varten, voi tiedoista muodostua uusi rekisteri.
– Vaihtoehtoisesti suostumukset eri käyttötarkoituksia varten voidaan sisällyttää yhteen rekisteriin
• Jos rekisteristä luovutetaan henkilötietoja toiselle taholle tai jos tietoja
vastaanotetaan toiselta, syntyy vastaanottajalle uusi rekisteri.
– Tietojen luovutuksesta ja vastaanottajista tulee olla informoitu rekisteröityjä
• Jos osaa tiedoista käytetään arkistointitarkoituksiin, historialliseen tai
tieteelliseen tutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin, voi kyseisistä tiedoista
muodostua uusi rekisteri.
– Näitä tarkoituksia varten tietoja voidaan luovuttaa myös muille tahoille.
– Tarpeettomia tietoja ei tule käsitellä. Tiedot voi myös pseudonymisoida tai anonymisoida.
Milloin voi muodostua uusi rekisteri?
• Tietoja ei saa käyttää vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta
tai tavoilla, joita rekisteröity ei voi odottaa.
• Jokainen työntekijä saa käsitellä (ja nähdä) vain niitä
henkilötietoja, jotka liittyvät hänen työtehtäviinsä.
• Henkilötietoja käsitellään niin, etteivät sivulliset näe niitä.
• Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ilman, että
rekisteröidyltä on siihen suostumus.
• Tietojen säilytyksessä noudatetaan fyysistä tietoturvaa, esim.
valvotaan tiloja ja laitteita sekä lukitaan ovet.
• Tietojärjestelmissä käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä
huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta (lokit).
• Työnantaja huolehtii henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta,
koulutuksesta ja vaitiolovelvollisuudesta työntekijöille.
Henkilötietojen käsittelyn perusteita
Lähde: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
Lähde: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta,
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
Salassa pidettäviä
asiakirjoja saa luovuttaa
vain lain perusteella tai
henkilön suostumuksella
Vaitiolovelvollisuus henkilötiedoista
• Työnantajan vastuulla on määritellä, mitä henkilötietojen käsittelyä eri
työtehtäviin kuuluu, sekä huolehtia tietojen turvallisesta säilytyksestä.
• Tietosuojalain 35 §:n vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työtehtäviä, joissa
saadaan tietää henkilöiden ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista ja
taloudellisesta asemasta.
• Laissa on lukuisia erityistapauksia, joissa säädetään erikseen
salassapitovelvollisuudesta (esim. terveystiedot, luottotiedot, arviointitiedot,
tietosuojavastaavan saamat tiedot, salassa pidettävät asiakirjat jne.).
– Salassapitovelvollisuuden rikkominen tietoja paljastamalla tai hyväksikäyttämällä voi olla
rikoslain mukainen salassapitorikos.
• Jos rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, sen tulee
varmistua näiden vaitiolovelvollisuudesta esim. sopimuksella.
Lähteitä: Tietosuojalaki 35 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050#Pidp445875120,
Rikoslaki 38 luku 1 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L38
Henkilötiedot yli 15-v. opetuksessa
Opetuksen järjestämiseen
liittyvä toiminta tiloineen
(henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisesti)
Saman luokan tai
opetusryhmän kesken
Koko nimi: ok
Koulun email: ok
Puh.nro: opisk.lupa
Kuvat/videot: ok
Muut: lupa
Muille ryhmille
opetuksen yhteydessä
Koko nimi: ok
Koulun email: ok
Puh.nro: ei sähk.
Kuvat/videot: lupa
Muut: lupa
Ulkopuolisille
henkilöille ja tahoille
Etunimi: ok
Koko nimi: ei sähk.
Koulun email: ei sähk.
Puh.nro: ei sähk.
Kuvat/videot: lupa
Muut: lupa
Muille opettajille ja henkilöstölle
Koko nimi: ok
Koulun email ja puh.nrot: ok
Muut tarpeelliset/välttämättömät: ok
Ohjeellinen. Periaate: henkilötiedot voivat näkyä niille, jotka tietävät ne jo, voivat muutenkin saada ne tai joilla on oikeus saada ne.
Pelkkä etunimi ei yleensä riitä henkilön tunnistamiseen. Oleellista on, ettei henkilötietoja julkaista niille, joilla ei ole oikeutta saada niitä.
- Saako opettaja esitellä opettajainhuoneessa oppilaiden
koevastauksia kahvipöydässä työtovereilleen?
- Vaarantuuko tietosuoja oppilaiden osalta jotenkin tässä
tilanteessa, jos samalla arvioidaan oppilaita ääneen?
Kysymys: kahvipöytäkeskustelut?
• Oppilaiden koesuoritukset, niihin liittyvät arvostelumerkinnät ja sanalliset arviot
oppilaan ominaisuuksista ovat salassa pidettäviä (JulkiL 24 §).
• Myös mm. tiedot erityisen tuen tarpeesta, psykologisista testeistä ja
soveltuvuuskokeista ovat salassa pidettäviä.
• Kokeiden ja tenttien arvosanat sekä opintosuoritusrekisterit ovat julkisia. Niitä ei
silti saa julkaista nimien kanssa ilmoitustaululla tai netissä ilman suostumusta.
• Salassa pidettäviä tietoja saavat vain ne opettajat ja muut henkilöt, kuten
oppilashuoltohenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat, jotka tarvitsevat niitä.
• Oppilaan opettajalla, rehtorilla ja opetuksesta ja toiminnasta vastaavalla
viranomaisella on oikeus saada oppilasta koskevat välttämättömät tiedot
oppilashuollon henkilöstöltä. Viimeksi mainitut päättävät annettavista tiedoista.
Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa,
https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
• Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella
tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty.
• Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä
tietoja sähköisesti saajalla on oikeus käyttää niitä (JulkL 16 §).
– Vaikka tiedot olisivat julkisia, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa.
– Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen.
• Suostumus on käytännössä esimerkiksi:
– Sopimuksen/käyttöehtojen hyväksyntä, jos ehdoissa on mainittu, että henkilötietoja
tullaan julkaisemaan
– Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin
– Suostumus haku-/ilmoittautumislomakkeessa
– Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset
• Työntekijöiden nimet ja työhön liittyvät yhteystiedot voi julkaista.
– Kuvan julkaisusta on syytä sopia erikseen.
Henkilötietojen julkaisu netissä
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-internet
Henkilötietorekisteriä saa käyttää vain alkuperäisiin tarkoituksiin.
Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain perusteella julkisia, organisaation työntekijät saavat
käyttää rekisteriä vain tehtäviinsä liittyviin tarkoituksiin annettujen ohjeiden mukaan.
Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn
Tampereen yliopiston professori
käytti opiskelijarekisteristä
saatavia tietoja someväittelyssä...
 Yliopisto puuttui asiaan.
Taiteellinen,
kirjallinen,
akateeminen tai
journalistinen sisältö,
jossa on henkilötietoja
Julkinen
henkilötieto
Ei-julkinen
henkilötieto (esim.
turvakielto,
salainen puh.nro)
Arkaluonteiset
henkilötiedot/
erityiset
henkilötietoryhmät
Salassapidettävät
tiedot ja
asiakirjat
Suullisesti tai
paikanpäällä
näytettynä
Kyllä Kyllä Ei Ei Ei
Sähköisesti,
kopiona tai
tulosteena
Kyllä Kyllä, jos saajalla
on oikeus käsitellä
henkilötietoja
Ei Ei Ei
Suojattuna
sähköisesti
(sähköposti tai
verkkopalvelun
yksityisviesti)
Kyllä Kyllä, jos saajalla
on oikeus käsitellä
henkilötietoja
Ei Ei Ei
Julkisesti
(netti, some tai
ilmoitustaulu)
Kyllä Ei.
Mahdollista
tapauskohtaisesti
tiedottamisessa,
esityslistoissa ja
pöytäkirjoissa.
Ei Ei Ei
Nyrkkisääntö: muita kuin julkisia henkilötietoja ei saa luovuttaa ilman rekisteröidyn
suostumusta tai nimenomaista luovuttamisen mahdollistavaa lakipykälää.
Lähteet: GDPR, julkisuuslaki 16 § sekä Kuntaliiton Yleiskirje 15/2017,
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus-kuntalain
Työntekijöiden henkilötiedot
• Yksityisyyden suojaan kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen oikeus
tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä sekä oikeus
tulla arvioiduksi oikeiden ja korkeatasoisten henkilötietojen perusteella.
• Työnantaja on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjä
henkilöstölleen.
• Työelämän tietosuojalaki (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004)
– Lakia sovelletaan työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen sekä soveltuvin osin
työnhakijaan.
– Lakia sovelletaan virkamieheen, virkasuhteessa olevaan ja näihin verrattavassa
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan, oppisopimussuhteiseen, kotitaloustyöntekijän
työsuhteeseen, merimieheen.
– Ei sovelleta toimitusjohtajaan (tj:n asemasta säädetään osakeyhtiölaissa, TSV 22.11.2006)
– Laki oltava nähtävillä työpaikalla (23 §)
• Työnantajan huomioitava lisäksi mm.
– Tietosuojalaki (1050/2018)
– Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
– Julkisuuslaki (621/1999)
– YT-laki (laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007)
Henkilöstörekisterit
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88-
42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
• Henkilötietojen käsittely työpaikalla
• Työhönotossa ja työsuhteen aikana kerättävät henkilötiedot
• Luottotiedot ja turvallisuusselvitysmenettelyt
• Terveydentilatietojen käsittely
• Työtehtävät, joissa mahdollisesti tehdään huumausainetesti + päihdeohjelma
• Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnin tekemisen toteutus
• Teknisen valvonnan käyttö, mm. kameravalvonta, kulunvalvonta,
työaikavalvonta, tietojen käsittelyn kirjautumisjärjestelmät, puhelimen käyttö,
paikantaminen
• Sähköpostin ja tietoverkkojen käyttö
• Internetin käyttö
• YT-laki 4 luku: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334#L4
• YT-menettelyn ulkopuolelle jäävissä organisaatioissa noudatetaan
työsopimuslain kuulemismenettelyä (asiasta riippuen alle 20 tai 30 työntekijää).
Yhteistoimintamenettelyssä käsit. asiat
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88-
42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
- Saako oppilaitoksessa olla esillä kuvia henkilökunnasta, joissa on
myös heidän etunimensä?
- Mitä tietoja henkilöstöstä voi julkaista netissä?
- Saako opiskelija kuvata opettajaa tunnilla?
Kysymys: mitä saa kertoa työntekijöistä?
• Opettaja toimii työroolissaan julkisesti. Tiedot oppilaitoksen henkilöstön nimistä,
asemasta, työtehtävistä ja yhteystiedoista ovat julkisia.
• Opettajan muita henkilötietoja kuten kuvia ja yksityisiä osoite- ja yhteystietoja ei
saa julkaista ilman hänen suostumustaan.
• Samoin kuin opiskelijoiden myös henkilöstön arkaluonteisia ja salassa pidettäviä
tietoja (esim. terveys) ei saa julkaista ilman heidän lupaansa.
• Tietoa työntekijän sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta.
• Opiskelija saa ottaa valokuvan tai videon oppitunnilla, jos opettaja on antanut
siihen luvan. Opetukseen liittymätön kuvaaminen ja videoiminen voidaan
järjestyssäännöissä kieltää opetusta ja oppimista häiritsevänä.
Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa,
https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
- Saako työnantaja laittaa työpaikalle näkyville listauksen, josta
käyvät ilmi eniten poissa olleiden työntekijöiden nimet?
- Entä listan työntekijöistä tehtyjen valitusten määristä?
Kysymys: sairauspoissaolot ja valitukset
• Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja, jos käsittely on
tarpeen sairausajan palkan tai terveydentilaan liittyvien etuuksien
suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko poissaoloon perusteltu syy.
• Terveydentilatietojen käsittely on sallittua myös, jos työntekijä nimenomaan
haluaa, että hänen työkykyisyyttään selvitetään niiden perusteella.
• Työnantajan tulee säilyttää terveydentilatietoja sisältävät asiakirjat erillään
työntekijän muista henkilötiedoista. Terveystietoja käsittelevät työntekijät ovat
vaitiolovelvollisia.
• Työntekijöiden sairauspoissaolotietojen tai valitusten laittaminen esille voi olla
vaitiolovelvollisuuden vastaista sekä loukata työntekijän yksityisyyden suojaa.
• Käytännössä työpaikalla voi olla tarpeen tiedottaa esimerkiksi valituksista
yleisesti tilastollisena tietona. Tiedot tulee julkaista niin, ettei yksittäisiä
työntekijöitä voida päätellä niistä.
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama
• Tarpeelliset tiedot liittyvät hakijan kelpoisuuteen ja sopivuuteen työtehtäviin
sekä työntekijän työtehtäviin ja työsuhteeseen.
• Työnhakulomakkeissa ja haastatteluissa ei tulisi kysyä yksityiskohtaisia
terveydentilaan liittyviä tietoja, vaan kysymykset tulee perustua työtehtäviin.
– EI: ” Onko sinulla jokin vakava sairaus?”
– OK: ”Onko terveydentilassanne jotakin, joka rajoittaa hakemanne työtehtävän hoitamista?”
• Suunnittele etukäteen, mitä tietoja on tarpeen kerätä ja laadi tietosuoja-
asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä.
• Älä kerää työhön liittymättömiä henkilötietoja työntekijöistä, vaikka niitä tulisi
esiin työpaikalla (kehityskeskustelut, poissaolot, lomavuorot jne.).
Työnhakijat ja tarpeellisuusvaatimus
Lähteet: Työelämän tietosuojalaki 3 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#L2P3,
Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88-
42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
- Saako työnhakijoiden tai työntekijöiden taustoja selvittää
Internetin hakukoneiden kuten Googlen avulla?
- Saako sopivia työntekijöitä hakea sosiaalisen median palveluista
kuten LinkedInistä?
Kysymys: saako työnhakijaa googlata?
• Työnantajan on kerättävä työntekijää/työnhakijaa koskevat henkilötiedot
ensisijaisesti häneltä itseltään.
• Hakijan taustojen ”googlettaminen” ei ole kiellettyä, mutta jos tietoja tallennetaan
ja käytetään päätöksenteossa, tulee saada suostumus työnhakijalta.
– Ilman suostumusta vain, mikäli se on tarpeellisuusvaatimuksen kannalta perusteltua ja on selvä syy
luotettavuuden selvittämiseen (Tietosuojavaltuutetun toimisto: Työelämän tietosuojan käsikirja).
• Hakijalta voidaan työnhakulomakkeella pyytää suostumus häntä koskevien
tarpeellisten tietojen hakuun hakukoneiden ja somepalvelujen avulla.
• Verkosta löytyneiden tietojen oikeellisuus on syytä varmistaa hakijalta. Hänellä on
myös oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
• Työnantaja voi etsiä mahdollisesti sopivia työntekijöitä siihen soveltuvista verkko-
ja somepalveluista kuten LinkedInistä.
• Jos työnhakijoiden tietoja kerätään netistä tai saadaan toiselta rekisterinpitäjältä,
tulee henkilötietojen käsittelyn informointi tehdä hakijoille kuukauden kuluessa.
Kuvakaappaus: Iltalehti, 22.7.2019,
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/92318724-0883-4f5f-bb76-
16b104acd646
Case: miten tarkistaa
työnhakijan antamien
tietojen oikeellisuus?
• GDPR ja työelämän tietosuojalaki
lähtevät rekisteröidyn oikeudesta
tarkistaa ja korjata tietojaan.
– Jos rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden,
tulee tietojen käyttöä rajoittaa kunnes ne on
varmistettu (GDPR 18 a).
• GDPR:n tietosuojaperiaatteiden mukaan
rekisterinpitäjän tulee varmistaa tietojen
täsmällisyys.
• Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä
todistamaan tietojen oikeellisuus.
• Verkosta löytyvät tiedot voivat olla
virheellisiä, joten ne sopivat huonosti
tietojen varmistamiseen.
• Työnantaja voi pyytää työnhakijaa
koskevia tietoja tämän suostumuksella
mm. viranomaisten rekistereistä (esim.
opintosuoritukset ovat julkisia tietoja).
Kuvaaminen ja kuvausluvat
Valokuvat ja videot
• Tunnistettavan henkilökuvan
julkaisuun on syytä pyytää lupa.
• Jokaisen on katsottu omistavan
persoonansa ns. kaupalliset
oikeudet.
• Kuvan julkaisun voi estää esim.
kotirauha, yksityisyyden suoja
tai kuvassa näkyvän teoksen
tekijänoikeudet.
• Jonkun muun julkaiseman kuvan
levittäminen voi olla kiellettyä
esim. tekijänoikeuksien tai sen
loukkaavuuden takia.
• Esim. noloista tilanteista tai
kiusaamistarkoituksessa otettuja
kuvia ei saa levittää.
- Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita sekä esittää
niitä opetusryhmän kesken?
- Saako opetusryhmän sisällä esittää opiskelijoiden tuotoksia?
- Tarvitaanko opiskelijoilta suostumus, jos he itse julkaisevat
tuotoksiaan opetuksen yhteydessä?
Kysymys: kuvat ja tuotokset opetuksessa
• Opetustilanteessa voidaan ottaa valo- ja videokuvia sekä näyttää niitä
pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken.
• Opiskelijoiden tekemiä tuotoksia voidaan esittää saman ryhmän kesken.
Tuotoksia voidaan myös valo- ja videokuvata opetustarkoituksessa.
• Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai
oppimisalustoille. Tällöin täytyy huolehtia tietosuojasta asianmukaisesti.
• Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan
esittää julkisesti, tulee siihen pyytää suostumus.
• Jos täysi-ikäinen opiskelija itse julkaisee kuvansa tai tuotoksensa/teoksensa
opetuksen yhteydessä, ei opetuksen järjestäjä tarvitse siihen suostumusta.
• Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä
tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille.
- Saako oppilaitoksen tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita
esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi?
- Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri?
- Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta?
Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen
• Oppilaitoksen tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on
lähtökohtaisesti sallittua.
• Jos kuvaaminen tapahtuu oppilaitoksen toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää
suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole
opetuksen järjestämiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä.
• Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen
tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten.
• Oppilaitos ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta
tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä.
• Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa
julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien
julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim. paikallislehdessä on sallittua.
• Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää
(oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan.
• Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa alle
15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus).
• Jos henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan suostumus (esim. oppilaan
tietojen julkaisu verkossa), se tulee saada alaikäisen huoltajalta.
• Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some- ja verkkopalveluissa
voi antaa itse yli 13-vuotias. Alaikäiset voivat myös hyväksyä ikätasolle
tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä sopimuksia/käyttöehtoja.
• Huoltaja voi hyväksyä somepalvelun käyttöehdot lapsen puolesta ja
antaa sen lapsen käyttöön, mikäli ehdoissa ei kielletä tällaista.
• Suostumus tulee dokumentoida. Kun suostumus on kirjattu
oppilaitoksen rekisteriin, lupalappuja ei tarvitse säilyttää.
• Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain.
Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat
Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017,
https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
Lähde: Mediakasvatusseura,
https://mediakasvatus.com/materiaali/kuvauslupa/
Tekijänoikeus-,
kuvaus- ja
henkilötietojen
julkaisulupa
Tietosuoja sähköisessä viestinnässä
Voi lähettää normaalissa sähköpostissa:
• Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.)
• Valintatulokset, koearvosanat
• Henkilötunnus, jos rekisteröity on hyväksynyt tämän
• Arkaluontoiset tiedot, jos rekisteröity on pyytänyt niitä
• Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot
ja tietoturva kunnossa
Lähetä suojatussa sähköpostissa tai muussa turvallisessa
viestintäkanavassa, esim. suojatussa intra-/extranetissä:
• Arkaluontoiset henkilötiedot
• Lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
– Terveyteen ja sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot
– Oppilashuoltoon ja erityiseen tukeen liittyvät tiedot
– Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanalliset arvioinnit
– Tiedot ja tulokset psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta
– Tiedot oppilaiden, henkilöstön ja näiden perheenjäsenten
elinoloista ja taloudellisesta asemasta
Pikaviestipalvelut työasioissa: noudata työnantajan ohjeistusta.
Opiskelijatiedot sähköisessä viestinnässä
Lähteet: Tietosuojavaltuutetun päätös, 2008, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/saakohenkilotietojalahettaasahkopostilla.html,
Tietosuojavaltuutetun päätös 21.11.2019, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2019/20190483
• Viestintä on perustuslain 10 §:n perusteella luottamuksellista.
• Työntekijän sähköpostit ja muut sähköiset viestit kuuluvat
luottamuksellisen viestinnän piiriin.
– Työsuhteen päättyessä työntekijän sähköpostitili tulee sulkea.
– Automaattivastauksen tai edelleenvälityksen asettaminen työntekijän
sähköpostiosoitteeseen edellyttää tämän suostumusta.
• Viestin ja välitystietojen luottamuksellisuus (laki sähköisen viestinnän
palveluista, 136 §):
– Viestinnän osapuoli voi käsitellä omia viestejään ja niiden välitystietoja. Hän voi esim.
kertoa tai julkaista viestin sisällön, mikäli se ei loukkaa jonkun muun yksityisyyttä.
– Muita sähköisiä viestejä ja välitystietoja saa käsitellä viestinnän osapuolen
suostumuksella tai jos laissa niin säädetään.
– Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon sähköisestä viestistä -- jota ei
ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai
käyttää hyväksi viestin sisältöä, välitystietoa tai tietoa viestin olemassaolosta
• Rikoslain 38 luku 3 §, viestintäsalaisuuden loukkaus: joka
oikeudettomasti 1) avaa toiselle osoitetun … taikka 2) hankkii tiedon..
Viestinnän luottamuksellisuus
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88-
42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
GDPR vs. viestintäsalaisuus?
• Vain lähettäjä ja vastaanottaja saavat lukea henkilölle osoitetun viestin
• Työnantajalla voi joskus olla oikeus lukea työntekijän työhön liittyviä viestejä
• On epäselvää, koskevatko GDPR:n määräykset niitä tietoja, jotka ovat
työntekijöiden henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa ja vastaavissa
• Työnantajan tulisi ohjeistuksilla huolehtia, että GDPR:n mukaiset
rekisteröityjen oikeudet toteutuvat viestintäsalaisuuden sitä estämättä
• Julkisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisen asiakirjana pidetään myös
tälle toimitettua asiakirjaa ja viestiä.
• KHO:n ennakkopäätöksen mukaan: ”Wilma-järjestelmän kautta
saapuneet ja lähetetyt viestit ovat pääsääntöisesti viranomaisen
asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia”.
• MUTTA tästä ei seuraa, että kuka vain voisi pyytää viranomaisen ja
kansalaisen välisiä viestejä. Samaan aikaan on huomioitava:
– Asiakirjapyyntö pitää yksilöidä riittävän tarkasti (esim. ajankohta ja asia)
– Viestien mahdollisesti sisältämät salassa pidettävät tiedot (JulkL 24 §).
• Näitä ovat mm. tiedot terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista, oppilashuollosta ja henkilökohtaisten
ominaisuuksien sanallisesta arvioinnista, salaisesta puhelinnumerosta ja yhteystiedoista, jos henkilö on
pyytänyt salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä tulevan uhatuksi.
– Laissa säädetyt vaitiolovelvollisuudet.
• Perusopetuslain 40 §:n mukaan opetuksen järjestämisestä vastaavat, rehtori ja opettajat,
kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon edustajat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat saaneet tietää
oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsenten henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.
• Tietosuojalain 35 §:n mukaan se, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on
saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta
taikka toisen liikesalaisuudesta, ei saa oikeudettomasti ilmaista sivulliselle näin saamiaan tietoja eikä
käyttää niitä omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.
Viestit viranomaisen asiakirjoina (Wilma)
Lähteet: Julkisuuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621,
KHO:n päätös 4242/2016, https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1475735437486.html
• Sähköinen suoramarkkinointi: suostumus (opt-in)
– Sähköinen suoramarkkinointi esim. sähköpostit, tekstiviestit ym.
– Suostumuksen pitää olla selvä etukäteen. Mahdollisuus kieltoon ei riitä.
– Kerro rekisteröidylle vähintään tietosuojaselosteessa, jos
• markkinoinnissa käytetään automaattista profilointia
• tietoja luovutetaan muille tahoille (esim. Facebook tai Google)
• Perinteinen suoramarkkinointi: rekisterinpitäjän oikeutettu etu
– Perinteinen suoramarkkinointi puhelimitse ja postitse
– B2B-markkinointi esim. yritysten yhteyshenkilöille
– Jos epäilet oikeutetun edun riittävyyttä, pyydä suostumus.
• Tiedotus: opetuksessa käytetty henkilötietojen oikeusperuste
– Opiskeluun liittyvä viestintä: voit tiedottaa opiskelijoille opiskeluun liittyvistä
asioista ja esimerkiksi tulevista kursseista, jotka liittyvät heidän koulutukseensa.
• Mainitse markkinointiviestien yhteydessä, miten markkinoinnista voi
kieltäytyä ja mistä tietosuojaseloste on luettavissa.
• Jos mahdollista, tee toimintoja, joilla rekisteröidyt voivat itse hallita, millaista
markkinointia he saavat.
Koulutusten markkinointi ja GDPR
Käytätkö profilointia markkinoinnissa?
Facebookiin viedyt
asiakastiedostot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
syntymäaika, kaupunki, laitetunniste ym.
Rekisteriin kerätyt
henkilötiedot /
tietojärjestelmät
Googleen viedyt
asiakasluettelot
Nimi, sähköposti, puhelinnumero,
postinumero, laitetunniste ym.
Manuaalinen
kohdentaminen
Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi
manuaalisesti valituille kohderyhmille
Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä Ei profilointia
Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät
Tietojen anto ulkopuoliselle taholle?
• Vastaanottajalla tarkoitetaan tahoa, jolle henkilötietoja luovutetaan.
– Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys, viranomainen, virasto tms.
– Yhteisrekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät
– Kuvaa rekisteriselosteessa esim. vastaanottajien tyyppi (esim. mitä käsittelytoimia
tekee), toimiala, sektori sekä sijainti.
• Vastaanottajalla tulee olla oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle.
• Lakeihin perustuvaa tietojen luovutusta viranomaisille (esim. tilastot)
ei tarvitse kuvata rekisteriselosteessa.
• Kerro selosteessa, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle tai
kansainväliselle järjestölle. Selosteessa tulee kertoa, mihin tietosuoja-
asetuksen kohtaan siirto perustuu:
– EU-komission hyväksymät maat: Andorra, Argentiina, Kanada (yritykset), Färsaaret,
Guernsey, Israel, Mansaari, Japani, Jersey, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Uruguay, Yhdysvallat
(Privacy shield-järjestely)
– Tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, käytännesäännöt ja sertifikaatit (artikla 46)
– Yritystä koskevat sitovat säännöt (artikla 47)
– Erityistilanteet, kuten rekisteröidyn suostumus tai sopimus (artikla 49)
Henkilötietojen luovuttaminen
Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018,
http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/selostekasittelytoimista.html
4 artikla
8) ’henkilötietojen käsittelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista,
virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun,
Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
Henkilötietojen käsittelijä
Henkilötietojen käsittely toisen lukuun
Henkilötietojen käsittelijä
käyttää luovutettuja tietoja
sovittuun tarkoitukseen
Rekisterinpitäjä
luovuttaa henkilötietoja
tiettyä tarkoitusta varten
Seloste käsittelytoimista ja
rekisteröidyn informointi
(13 ja 30 artiklat)
Seloste rekisterinpitäjän lukuun
suoritettavista käsittelytoimista
(30 artikla)
Sopimus ja ohjeet
henkilötietojen käsittelystä
(28 artikla)
Rekisteröity Valvontaviranomainen
• Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus
tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan
– käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus,
– henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät,
– rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet.
• Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä
– käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti
– varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus
– toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla)
– ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa
– auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet
– rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien
palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa
olemassa olevat jäljennökset
– antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta,
sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset.
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa
Tietosuoja sosiaalisessa mediassa
Jane Hart, Top tools for learning, 200 somepalvelua:
https://www.toptools4learning.com/
Harto Pönkä, Open somekirja, 82 somepalvelua:
https://www.docendo.fi/open-somekirja-harto-ponka.html
• Tietosuojalain mukaan Suomessa 13-vuotias voi antaa itse
suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tietoyhteiskunnan palveluissa.
– Somepalvelut vaativat joko käyttäjän syntymäajan tai ilmoittavat
käyttöehtojen hyväksymiseen vaadittavan iän.
– Jotkin palvelut kertovat poistavansa liian nuorten käyttäjätunnukset, mutta
eivät silti pyri varmistamaan käyttäjien ikiä.
• Tavallisesti tunnuksiin liitetään sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.
• GDPR ei edellytä, että somepalvelut pyytäisivät käyttäjien todelliset
nimet. Esimerkiksi Twitter ja Google eivät vaadi oikeaa nimeä, mutta
Facebook vaatii ”nimen, jota käytät elämässäsi”.
• Somepalveluissa on eroja, kielletäänkö tunnuksen anto jonkun muun
käyttöön. Esimerkiksi Facebook kieltää tämän.
• Useat somepalvelut ovat tehneet organisaatioiden käyttöä varten
valmiin sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.
• Useat somepalvelut kuten Facebook ja LinkedIn mahdollistavat
organisaatioiden tietosuojaselosteiden linkittämisen niiden profiileihin
sekä ns. liidien keräyslomakkeille.
Miten GDPR vaikutti somepalveluihin?
Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri
Rekisteriin
kerätyt
henkilötiedot
(organisaatio
rekisterinpitäjänä)
Ulkopuolinen
somepalvelu
(jonka kanssa ei ole sopimusta
henkilötietojen käsittelystä)
Henkilötietoja ei saa luovuttaa
toiselle rekisterinpitäjälle, jos siitä
ei ole kerrottu alun perin
rekisteröidylle tai saatu siihen
suostumusta.
Jos henkilötietoja kerätään
organisaation rekisteriin
somepalvelun kautta, tulee
siihen olla oikeusperuste sekä
huolehtia rekisterinpitäjän
informointivelvollisuudesta.
Somepalvelua voidaan käyttää
viestintään rekisteröityjen
kanssa myös silloin, kun aloite
siihen tulee heiltä. Tämä on
syytä huomioida selosteessa.
Verkkopalvelujen kolme tyyppiä
REKISTERINPITÄJÄ
Palvelun käyttöönsä
tilannut organisaatio
HENKILÖTIETOJEN
KÄSITTELIJÄ
Ulkopuolinen palveluntarjoaja
REKISTERINPITÄJÄ
Palvelun omistava ja siitä
vastaava organisaatio
KÄYTTÄJÄT & DATA
Palveluun tallennetut
sisällöt ja henkilötiedot
REKISTERINPITÄJÄ
Ulkopuolinen palveluntarjoaja
KÄYTTÄJÄT & DATA
Palveluun tallennetut
sisällöt ja henkilötiedot
KÄYTTÄJÄT & DATA
Palveluun tallennetut
sisällöt ja henkilötiedot
OMAT PALVELUT SOPIMUSPALVELUT ULKOPUOLISET PALVELUT
Sopimus henkilö-
tietojen käsittelystä
Käyttöehtosopimus
tai suostumus
Henkilötiedot pysyvät organisaation omassa hallinnassa
Henkilötietoja päätyy
ulkopuoliselle rekisterinpitäjälle
Palvelua käyttävä
organisaatio
• Tietosuojavaltuutettu katsoi v. 2017 henkilötietolain perusteella,
että erillistä suostumusta pilvipalvelujen opetuskäyttöön ei tarvita.
• Oppilaitokset toteuttavat niille laissa säädettyjä tehtäviä, ja voivat
sen perusteella käsitellä tarpeellisia henkilötietoja.
• Opetuksen järjestäjä päättää, millaisia laitteita, työvälineitä ja
oppimateriaaleja käytetään, ml. digitaalisia oppimisympäristöjä
• Henkilötiedot tulee suojata asiattomalta pääsyltä ja käsittelyn
lainmukaisuutta tulee myös valvoa.
• Ulkopuolisten palvelujen käytöstä tulee olla sopimus
rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan välillä niin, että rekisterinpitäjä
vastaa henkilötietojen käsittelystä (nyk. sopimus henkilötietojen
käsittelystä).
• Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle Privacy shield -järjestelyllä.
• Opetuksen järjestäjän tulee laatia säännöt, minkälainen TVT:n käyttö
on oppilaitoksessa sallittua ja mitä väärinkäytöstä seuraa.
Pilvipalvelut opetuksessa
Lähde: Tietosuojavaltuutetun päätös 28.2.2017, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2017/20170242
- Voiko yhteistä Excel-taulukkoa pitää missään pilvipalvelussa,
esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa?
- Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen
keräämisessä?
• Periaatteessa estettä esim. Microsoftin ja Googlen organisaatioille
tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.
– Pilvipalvelujen ylläpitäjät ovat henkilötietojen käsittelijöitä ja siitä on oltava sopimus.
– Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista mm. Privacy shield-
järjestelmän ja EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.
• Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on
määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.
• Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, on sitä varten oltava
tietosuojaseloste ja se tulee linkittää lomakkeelle. Tietojaan antavien
henkilöiden tulee voida tietää etukäteen, miten heidän tietojaan käytetään.
• Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja
sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä.
Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa
Kuvakaappaus: Googlen tietosuojakäytäntö, https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi (14.5.2018)
Tunne ulkopuolisten
verkkopalvelujen
käyttöehdot ja
yksityisyyskäytännöt!
Tarkistuslista:
• Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia.
• Onko palvelussa ikärajaa tai suositeltua ikää?
• Mitä henkilötietoja vaaditaan rekisteröitymisessä?
• Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia?
• Voiko palvelua käyttää opetuksessa ilman, että siihen
tallennetaan opiskelijoiden henkilötietoja?
• Onko palvelussa organisaatioille tarkoitettu sopimus
henkilötietojen käsittelystä?
• Voidaanko tietoja luovuttaa muille tai käyttää markkinointiin?
• Mitä oikeuksia palvelu saa tallennettuihin sisältöihin kuten
teksteihin ja kuviin? Voidaanko niitä käyttää muualla?
• Mitä sisällöille ja henkilötiedoille tapahtuu, kun palvelun käyttö
lopetetaan?
Palvelun käyttöehdot = sopimus
• Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin
EU-maissa. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä
opetuksessa tulee olla erityisen varovainen.
• Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille
– Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen
siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa.
– Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU-
tuomioistuimessa
• Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja
sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin
– Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin
• Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita
huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista
Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
WhatsApp
vahva salaus automaattisesti
Facebook Messenger
salaus pitää kytkeä päälle
Skype
salattu, mutta viestejä on
periaatteessa mahdollista seurata
Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
• Muista varovaisuus henkilötietojen tallentamisessa somepalveluihin.
– Useita somepalveluita voi käyttää ilman henkilötietojen antamista.
– Henkilötietojen tallentamiseen muihin kuin rekisterinpitäjän hallinnoimiin
verkkopalveluihin tarvitaan rekisteröityjen suostumus tai aloite.
• Somepalvelujen opetuskäyttöön on syytä sopia yhteinen toimintamalli.
– Työ- vai henkilökohtainen sähköpostiosoite tunnuksen luonnissa?
– Millä edellytyksin oppilaiden henkilötietoja voidaan viedä palveluun?
– Miten huolehditaan, ettei oppilaiden henkilötietoja ”unohdu” palveluun?
• Tunne käyttämiesi palvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt
(privacy policy).
• Kertakirjautumista kannattaa käyttää aina, kun mahdollista: esim.
MPASSid ja Google-tunnuksella kirjautuminen muihin palveluihin.
• Yksityisten käyttäjätunnusten käyttö työtehtäviin on syytä ohjeistaa.
– Opettajaa ei voida velvoittaa käyttämään yksityisiä käyttäjätunnuksia työssään (esim.
Facebook), mikäli se ei ole ollut edellytyksenä työtehtävän hoitamiselle.
• Somepalvelujen työkäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.
Somepalvelut ja tietosuoja
WhatsAppin käyttö
työhön liittyvässä viestinnässä
• WhatsAppin kuluttajaversion käyttöehdot sallivat
ainoastaan palvelun henkilökohtaisen käytön.
• Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa, että käyttäjätunnus
on sen rekisteröineen käyttäjän käytössä.
• Käyttöehdot eivät kiellä WhatsAppin käyttöä
henkilökohtaiseen työhön liittyvään viestintään.
• Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia
käyttää työssä, ja miten se tulee tehdä.
• WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava
organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim.
mainittava tietosuojaselosteessa tai pyydettävät
suostumukset asiakkaiden kanssa viestintään.
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän
WhatsApp-viestejä edes poikkeustapauksessa.
• WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen,
automatisoituun viestintään tai luvattomaan
yhteystietojen keräämiseen.
• Yritys-/organisaatioprofiilin luominen on mahdollista
WhatsApp Business -sovelluksessa.
• Automatisoitua viestintää ja chatbotteja varten on
WhatsApp Business API -rajapinta.
WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/
WhatsAppin vastuullinen käyttö:
https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?category=5245250
WhatsApp Business -sovellus
• Android-versio tammikuussa 2018,
iOS-versio huhtikuussa 2019
• Asennettu yli 50 miljoonaa kertaa
• Kuten WhatsApp-sovellus, mutta voi
luoda profiilin
yritykselle/organisaatiolle
• Sisältää GDPR:n mukaisen sopimuksen
henkilötietojen käsittelystä
• Keskustelun aloitus linkin kautta
• Automaattiset aloitusviestit,
pikavastaukset, tilastot
• Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wh
atsapp.w4b
• iOS: https://itunes.apple.com/app/whatsapp-
business/id1386412985?mt=8
Tiedotus
(kirjallinen,
taiteellinen,
akateeminen ja
journalistinen sisältö)
Yhteydenpito
rekisteröityihin
Henkilötietojen
säilytys
Rekisteröityjen
sähköinen asiointi
Organisaation omat
verkkopalvelut
(kotisivut, intra)
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein.
Ok, jos
käyttöoikeudet ovat
oikein.
Ok, jos
käyttöoikeudet
ovat oikein.
Organisaation
hallinnoimat
verkkopalvelut
(pilvipalvelut ja muut
sopimuspalvelut)
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein ja on
sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Ok, jos
käyttöoikeudet ovat
oikein ja on sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Ok, jos
käyttöoikeudet
ovat oikein ja on
sopimus
henkilötietojen
käsittelystä.
Organisaation
hallinnoimat profiilit
julkisissa
somepalveluissa
Ok Ok, jos käyttöoikeudet
ovat oikein, ohjeistus
on kunnossa ja
rekisteröidyltä on
suostumus.
Ei.
Viestien osalta
tilanne on epäselvä.
Ei
Työntekijöiden
henkilökohtaiset
profiilit julkisissa
somepalveluissa
Ok Ok, jos ohjeistus on
kunnossa ja
rekisteröidyltä on
suostumus.
Ei.
Viestien osalta
tilanne on epäselvä.
Ei
Nyrkkisääntö: somepalvelujen käyttö rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyssä ja
yhteydenpidossa voi perustua vain rekisteröidyn suostumukseen tai aloitteeseen.
Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, ettei henkilötietoja ilman rekisteröidyn suostumusta tallenneta
verkko-/somepalveluihin, jotka eivät ole sen hallinnassa.
Pitääkö Facebook-ryhmästä tehdä rekisteriseloste?
Kuvakaappaus: https://www.facebook.com/groups/237930856866/members/ (4.4.2018)
• Joissakin tilanteissa Facebook-sivun ylläpitäjä voidaan katsoa
yhteisrekisterinpitäjäksi Facebookin kanssa.
• Facebook on henkilötietojen käsittelijä mm. organisaatioiden mainos-
ja analytiikkatyökalujen yhteydessä.
• Facebook on asettanut sivujen ylläpitäjille lisäehtoja, jotka tulivat
voimaan 28.9.2018.
– Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys”:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#
• Käytännön toimenpiteet:
– Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste.
Ilmoita sivun tiedoissa siitä vastaava organisaatio.
– Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan.
– Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä
ne viipymättä Facebookille tällä lomakkeella:
https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928
Facebook-sivun ylläpitäjän asema
• Facebookin käyttöehdot kieltävät
kahden eri käyttäjätunnuksen
luomisen.
• Erillistä oppilas-, opettaja- tai
ohjaajatunnusta ei pitäisi tehdä.
• Facebook-ryhmissä ja -sivuilla voi
toimia henkilökohtaisella
tunnuksella, jolloin esimerkiksi
oppilaita ei tarvitse ottaa
kavereiksi.
• Facebookin käyttöehdot:
https://www.facebook.com/legal/t
erms/update
Tietosuojan tarkistuslista
1. Organisaation rekisterit ja niiden selosteet
2. Henkilötietojen käsittely eri työtehtävissä
• Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet
• Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
3. Henkilötietojen turvallinen säilytys
4. Mitkä ovat organisaation omassa
hallinnassa olevia tietojärjestelmiä ja
pilvipalveluita?
5. Miten tietosuojasta huolehditaan
ulkopuolisissa pilvipalveluissa?
6. Saako työssä käyttää ulkopuolisia
sovelluksia kuten WhatsAppia tai
Facebookia, ja mitä on huomioitava?
7. Saako työssä käyttää henkilökohtaisia
laitteita, ja mitä silloin on huomioitava?
8. Uusien rekistereiden teossa huomioitavat
asiat ja yhteinen toimintamalli
9. Ongelmista ilmoittaminen, mahdollinen
tietosuojavastaava
Tietosuojasta huolehditaan,
jotta jokainen tietää, mitä
tietoja hänestä kerätään ja
miten niitä voidaan käyttää.
Vinkki: Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, 2018
https://www.oph.fi/julkaisut/2018/julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 de 97

Recomendados

Tietosuoja opetustoimessa por
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
1K vistas96 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
560 vistas51 diapositivas
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa por
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
2.4K vistas88 diapositivas
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Harto Pönkä
78 vistas40 diapositivas
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta por
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
529 vistas35 diapositivas
Tietosuoja koulussa käytännössä por
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäHarto Pönkä
606 vistas43 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaHarto Pönkä
261 vistas45 diapositivas
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä por
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäHarto Pönkä
612 vistas82 diapositivas
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa por
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaHarto Pönkä
5.6K vistas81 diapositivas
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät por
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätHarto Pönkä
113 vistas18 diapositivas
Informaatiovaikuttaminen somessa por
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessaHarto Pönkä
402 vistas70 diapositivas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetHarto Pönkä
240 vistas53 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä261 vistas
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässäTietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Tietosuoja kunnan asiakaspalvelussa ja viestinnässä
Harto Pönkä612 vistas
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa por Harto Pönkä
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussaTietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Tietosuoja kunnan viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Harto Pönkä5.6K vistas
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät por Harto Pönkä
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävätTietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät
Harto Pönkä113 vistas
Informaatiovaikuttaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
Harto Pönkä402 vistas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä240 vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K vistas
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vistas
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 vistas
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä628 vistas
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa por Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessaHenkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Henkilötiedot ja tietosuoja opetuksessa
Harto Pönkä854 vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä1.2K vistas
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR) por Harto Pönkä
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Henkilötiedot ja tietosuoja (GDPR)
Harto Pönkä7.5K vistas
Teknologian ja somen trendit 2021 por Harto Pönkä
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
Harto Pönkä443 vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä862 vistas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä6.6K vistas
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessaTietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Tietosuojariskit opetuksen viestinnässä ja etäopetuksessa
Harto Pönkä640 vistas
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä por Harto Pönkä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Harto Pönkä3K vistas
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 vistas

Similar a Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaHarto Pönkä
5.6K vistas113 diapositivas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaHarto Pönkä
432 vistas57 diapositivas
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa por
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaTietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaHarto Pönkä
427 vistas62 diapositivas
Oppimisanalytiikka ja GDPR por
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPRHarto Pönkä
578 vistas37 diapositivas
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa por
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaHarto Pönkä
4.9K vistas43 diapositivas
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa por
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessaJulkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessaHarto Pönkä
442 vistas94 diapositivas

Similar a Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa(20)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus oppilaitosten ja opettajien näkökulmasta
Harto Pönkä5.6K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja somepalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä432 vistas
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessaTietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa
Harto Pönkä427 vistas
Oppimisanalytiikka ja GDPR por Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka ja GDPROppimisanalytiikka ja GDPR
Oppimisanalytiikka ja GDPR
Harto Pönkä578 vistas
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussaTietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Tietosuoja ja henkilötiedot varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Harto Pönkä4.9K vistas
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa por Harto Pönkä
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessaJulkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa
Julkisuus ja tietosuoja Nurmijärven sivistystoimessa
Harto Pönkä442 vistas
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR por Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPROppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Oppimisanalytiikka ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR
Harto Pönkä4.3K vistas
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa por Harto Pönkä
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessaYksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Yksityisyys, henkilötiedot ja verkkopalvelujen käyttöehdot opetuksessa
Harto Pönkä1K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussaEU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
Harto Pönkä5.3K vistas
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessaTietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Tietosuoja ja tekijänoikeudet opetuksessa
Harto Pönkä1K vistas
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa por Suomen metsäkeskus
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissaTietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa
Tietietofoorumi 27.9.2018 - Tietosuoja eri tilanteissa
Suomen metsäkeskus138 vistas
eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa por eamkhanke
eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissaeAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa
eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa
eamkhanke233 vistas
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalleEU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
EU:n yleinen tietoturva-asetus opetushenkilökunnalle
Harto Pönkä508 vistas
Tietosuoja ja sosiaalinen media por Harto Pönkä
Tietosuoja ja sosiaalinen mediaTietosuoja ja sosiaalinen media
Tietosuoja ja sosiaalinen media
Harto Pönkä732 vistas
Tietosuoja etäopetuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessaTietosuoja etäopetuksessa
Tietosuoja etäopetuksessa
Harto Pönkä708 vistas
Tietosuoja etätyössä por Harto Pönkä
Tietosuoja etätyössäTietosuoja etätyössä
Tietosuoja etätyössä
Harto Pönkä721 vistas
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka por Harto Pönkä
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikkaOppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Oppimisanalytiikka, GDPR, tietosuoja ja etiikka
Harto Pönkä453 vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessaEU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
EU:n yleinen tietosuoja-asetus opetuksessa
Harto Pönkä2.6K vistas
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle por Harto Pönkä
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölleTietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Tietosuojaa opiskelijahallinnon henkilöstölle
Harto Pönkä817 vistas

Más de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
84 vistas47 diapositivas
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
278 vistas40 diapositivas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
115 vistas25 diapositivas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 vistas51 diapositivas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vistas17 diapositivas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vistas48 diapositivas

Más de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä84 vistas
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä278 vistas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä115 vistas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 vistas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vistas
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä188 vistas
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 vistas
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä75 vistas
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vistas
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 vistas
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 vistas
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vistas
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 vistas
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vistas
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset por Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä102 vistas
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa por Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä107 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminenInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen
Harto Pönkä87 vistas
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa por Harto Pönkä
LinkedInin käyttö rekrytoinnissaLinkedInin käyttö rekrytoinnissa
LinkedInin käyttö rekrytoinnissa
Harto Pönkä202 vistas

Tietosuoja oppilaitoksen hallinnossa

 • 2. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojasta pitää huolehtia kaikissa tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään. Ja se pitää pystyä osoittamaan. GDPR
 • 3. Kuva: Matthew Henry @ Unsplash Tietosuojalla suojataan ihmisten oikeutta yksityisyyteen (tunnistettavuus). Tietoturvalla suojataan henkilö- ja muitakin tietoja laittomalta käytöltä. Suojaustoimenpiteet suhteutetaan riskiarvioon tietoturvauhista.
 • 4. Kuva: Kuntaliitto ja VM, Arjen tietosuojaa, 22.6. 2017, http://vm.fi/documents/10623/4914009/Arjen+tietosuoja+- koulutusmateriaali/8d13c7db-0f52-44ee-954a-74f24feade73 Kuvassa on ns. tavallisia henkilötietoja. Huom. Jos IP-osoite ei mahdollista henkilön tunnistamista, se ei ole henkilötieto.
 • 5. Henkilötunnus • Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä: – 1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi; – 2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; – tai 3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten. • Henkilötunnusta ei ole tarkoitettu tunnistamiseen vaan yksilöimiseen, sillä se voi olla ulkopuolisten saatavissa. – Henkilötunnuksen kysyminen ei ole luotettava tapa selvittää esim. puhelimessa tai internetissä asioivan henkilöllisyyttä. – Henkilötunnusta saa kysyä yhtenä tietona muiden joukossa. – Henkilötunnusta ei pidä käyttää salasanana. • Henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti asiakirjoihin. Lähteet: Tietosuojalaki 29 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä henkilötunnuksesta, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-henkilotunnus (26.2.2020)
 • 6. Arkaluontoiset henkilötiedot Erityisten henkilötietoryhmien käsittely on pääasiassa kielletty ilman suostumusta tai laista tulevaa perustetta. • rotu tai etninen alkuperä • poliittiset mielipiteet • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus • ammattiliiton jäsenyys • terveyttä koskevat tiedot • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen • geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
 • 7. Arkaluontoisia tietoja saa käsitellä, jos… • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa eikä mikään laki sitä estä • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla • käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan • käsittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä ja käsittely koskee niiden jäseniä • käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on saattanut julkisiksi • käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi • käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä lain nojalla; • käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten lain perusteella • käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi jne. lain perusteella • käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten lain nojalla Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, artikla 9, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e2034-1-1
 • 11. 4 artikla 6) ’rekisterillä’ mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN Rekisteri ja rekisterinpitäjä 7) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
 • 13. Kysymys: milloin kyse henkilörekisteristä? - Milloin ”muu rekisteri” muuttuu henkilötietorekisteriksi? • Läppäri 233 • Varattu klo 10-14 • Käyttö: opiskelu • Haettu klo: 9:50 • Palautettu klo 14:00 • Varaaja ID: 20231 • Läppäri 112 • Läppäri 159 • Läppäri 217 • Läppäri 233 • Läppäri 288 • Läppäri 289 • Läppäri 302 • Läppäri 312 • 20111: Essi Esimerkki • 19547: Matti Mainio • 31313: Aku Ankka • 20231: Jaska Jokunen • 45990: Maija Mallikas • 21331: Joku Vaan A B C Sisältää henkilötietoja = muodostavat yhdessä rekisterinEi sisällä henkilötietoja
 • 14. • Opiskelijahallinto-rekisteri Primus – Primus, Kurre, Wilma – Hakijarekisteri, opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri ja työpaikkaohjaajien, -yhteyshenkilöiden ja arvioijien rekisteri • Rasekon henkilöstöhallinto‐rekisteri (Populus) – Palkkausjärjestelmän rekisteri, luottamustoimipalkkiojärjestelmän rekisteri henkilöstöhallinnan rekisteri, vakanssirekisteri (virat), status-järjestelmä • Tietoverkon käyttäjähakemisto – Office365 (opiskelijat+henkilökunta), Webropol (opiskelijat+henkilökunta), ESMI (opiskelijoiden kulunvalvonta), SafeQ -turvatulostus (opiskelijat+henkilökunta) • Ceepos-kassajärjestelmä rekisteri • RasekoNews -uutiskirjeen osoiterekisteri • Rasekon tarjousten käsittely ja sopimusten hallinta • Rasekon tallentavan kameravalvontajärjestelmän rekisteri • Rasekon erityisruokavaliot rekisteri • Webropol-kyselyjärjestelmä • Apurahojen hakemista ja myöntämistä koskeva rekisteri Rasekon rekistereitä Lähde: Raseko.fi-sivusto, 25.2.2020
 • 16. • Opetuksen järjestäminen • Opiskelijavalinnat ja muut opintoihin liittyvät valinnat • Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve • Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi • Opiskeluun liittyvä yhteydenpito (puhelin, sähköposti, some) • Opiskeluun liittyvät järjestelmien käyttäjätunnukset • Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen tietojärjestelmissä • Kuvaus- ja tekijänoikeusluvat • Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot • Kulunvalvonta koulutustiloissa • Yhteydenpito huoltajiin • Markkinointi, jos siihen on saatu suostumus Opiskelijarekisterin käyttötarkoituksia
 • 17. - Muodostaako opiskelijavalintaa varten luotu valintakokeiden tulostiedosto erillisen rekisterin, kun hakijoiden henkilötiedot on noudettu Opintopolusta? - Muodostaako opiskelijoista luotu tiedosto (op-määrä, valmistunut/keskeyttänyt jne.) oman rekisterin, kun tiedot on haettu oppilaitoksen opiskelijahallintajärjestelmästä? Kysymys: opiskelijavalinnan rekisterit • Opintopolun opiskelijavalintarekisteri on Opetushallituksen rekisteri, josta tietoja luovutetaan toiselle asteelle ja korkeakouluille. – Tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/opintopolun- opiskelijavalintarekisterin-tietosuojaseloste/ • Tietojen luovutuksessa tiedot siirtyvät uudelle rekisterinpitäjälle eli tulevat osaksi tämän pitämää henkilötietorekisteriä. Kyse on siis ”uudesta” rekisteristä. – Poikkeuksia tästä ovat tilanteet, joissa kyse on yhteisrekisterinpitäjien välisestä tiedonsiirrosta, tai henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän lukuun. Opintopolun tapauksessa näin ei ole. • Käytännössä tiedot tulevat osaksi oppilaitoksen omaa opiskelijarekisteriä. • Oppilaitoksen tulee huolehtia rekisterinpitäjän velvollisuuksista kuten rekisteriselosteen laadinnasta ja rekisteröityjen informoinnista.
 • 18. - Harjoittelusopimuksen allekirjoittaa opiskelija, korkeakoulun edustaja ja harjoittelupaikan ohjaaja. - Miten harjoittelusopimuksia tulisi säilyttää/käsitellä? - Jos korkeakoulu kerää sopimuksista listan harjoittelupaikoista, jota hyödynnetään harjoittelupaikkojen markkinoinnissa opiskelijoille, onko kyseessä erillinen rekisteri? Kysymys: harjoittelusopimukset • Harjoittelusopimuksia tietoineen tulee käyttää lähtökohtaisesti vain alkuperäiseen tarkoitukseen (harjoitteluun liittyviin asioihin). • Harjoittelusopimuksia ja niiden tietoja tulee säilyttää vain tarvittavan ajan. • Harjoittelusopimuksissa mainitut harjoittelupaikat eivät yksinään ole henkilötietoja. Rekisteri syntyy, jos samaan yhteyteen tallennetaan esimerkiksi harjoittelupaikkojen yhteyshenkilöiden tietoja. • Sopimuksessa olisi hyvä olla erillinen kohta, jossa harjoittelupaikan edustaja voi hyväksyä tietojen käytön markkinoinnissa. Samassa yhteydessä voisi antaa erikseen markkinoinnissa käytettävät yhteystiedot.
 • 19. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/rekisterinpitajan-seloste-kasittelytoimista Seloste käsittelytoimista ja rek. ryhmät • Yli 250 työntekijän organisaatio  seloste on pakollinen • Alle 250 työntekijän organisaatio  seloste on tehtävä, jos • henkilötietojen käsittely ei ole satunnaista • toiminta aiheuttaa todennäköisesti riskejä rekisteröidyille • tai jos käsitellään rikoksiin tai rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja • Selosteen ei ole pakko olla taulukko (kyseessä Tietosuojavaltuutetun malli) GDPR ohjaa käsittelemään rekisteröityjä ryhminä eri käsittelytarkoitusten mukaan, ei erillisinä rekistereinä.
 • 21. 4 artikla 2) ’käsittelyllä’ toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN Henkilötietojen käsittely
 • 22. • Yksityisen henkilön yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan toimintaan ei sovelleta GDPR:n vaatimuksia. – Epäselvää on, voiko tämä koskea myös henkilötietojen julkaisua verkossa. – Yksityishenkilöt voivat muodostaa ja jakaa keskenään esim. yhteystietolistan. • Henkilötietojen käsittelyyn journalistisen, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ei sovelleta useimpia GDPR:n vaatimuksia. • Kunnan toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen ei ole yleensä katsottu yksinään muodostavan henkilörekisteriä. – Tavallisesti esityslistojen ja pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot sisältyvät jo kunnan muihin henkilörekistereihin. – On arvioitava tapauskohtaisesti, mitä henkilötietoja voidaan julkaista verkossa osana esityslistaa tai pöytäkirjaa. Tavallisia poikkeuksia Lähteet: Tietosuojalaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050 ja Kuntaliiton yleiskirje 15/2017: https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus- kuntalain#henkilotiedot-ja-verkkotiedottaminen
 • 23. • Henkilötietojen käsittely voi perustua: – Henkilön suostumukseen – Sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena – Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen – Elintärkeiden etujen suojaamiseen (esim. hätätilanne) – Julkisen tehtävän hoitamiseen tai yleiseen etuun – Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde tai työsuhde) • Arkaluonteisia henkilötietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella ja tietyissä poikkeustapauksissa. • Aiemmin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin – yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, – tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia – tai tilastollisia tarkoituksia varten Oikeusperusteet Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/kasittelyperusteet.html#rekisterinpitajanoikeutettuetu
 • 24. • Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen • Suostumusta ei voi antaa: – Vaikenemalla – Valmiiksi rastitetulla ruudulla – Jättämättä jotakin tekemättä • Rekisterinpitäjän on voitava osoittaa suostumuksen olemassaolo • 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuojalain mukaan yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut). Suostumuksen antaminen Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 25. • Rekisterinpitäjä arvioi itse, mitä henkilötietojen käsittelyn oikeusperustetta tiettyihin käsittelytoimiin sovelletaan. • Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä julkisen tehtävän hoitaminen tai lakisääteiset velvoitteet. • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu ei tule kyseeseen oikeusperusteena silloin, kun rekisterinpitäjänä toimii viranomainen. • Suostumus ei lähtökohtaisesti ole pätevä peruste silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on selkeä epäsuhta. Tämän vuoksi suostumus ei yleensä käy käsittelyn oikeusperusteeksi oppilaitoksessa. • Suostumus voi olla oikeusperusteena silloin, kun halutaan tarjota jonkinlaisia lisäpalveluita esim. vapaa-ajan käyttöön. Näiden ei tulisi liittyä opetuksen järjestämiseen. • Suostumusta ei voida pitää vapaaehtoisena, jos rekisteröidyllä ei ole valinnan mahdollisuutta ja jos hän ei voi myöhemmin peruuttaa sitä ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa. Oikeusperusteet oppilaitoksissa Lähde: OPH:n tietosuojaopas, 2018, https://minedu.fi/henkilotietojen-kasittelyn-suunnittelu
 • 26. • Seloste käsittelytoimista eli henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus (30 art.) • Tietosuojaperiaatteiden sisäänrakennettu toteutuminen omassa toiminnassa (5 art. + 25 art.) • Mahdolliset tietosuojaa koskevat laajemmat toimintaperiaatteet (24.2 art.) • Informointikäytännöt (12-14 art.) • Käsittelyn oikeusperustetta koskevat arviot (6‒10 art.) – Jos käsitellään suostumuksen perusteella, suostumuksen dokumentaatio (7 art. + 8 art.) – Jos käsitellään rekisterinpitäjän tai sivullisen oikeutetun edunperusteella, tasapainotesti (6.1.f art.) • Muut sisäiset ja ulkoiset ohjeistukset (12, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 32 art.) – Riskiarvioita koskeva dokumentaatio sekä toteutetut tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet – Ohjeet henkilötietoja käsitteleville työntekijöille ja henkilötietojen käsittelijöille – Sisäiset tarkastukset ja auditoinnit • Vaikutustenarviointeja (35 art.)ja ennakkokuulemista (36 art.) koskeva dokumentaatio • Henkilötietojen tietoturvaloukkausten dokumentointi (33 + 34 art.) ja tätä koskeva prosessi • Tietosuojavastaavan asemaan ja tehtäviin liittyvä dokumentaatio (37-39 art.) • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset (28 artikla) • Yhteisrekisterinpitäjien vastuualueet (29 art.) • Mahdollinen johtavan valvontaviranomaisen määrittämistä koskeva dokumentaatio (56 art.) • Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskeva dokumentaatio (5 luku) Rekisterinpitäjän osoitettavat asiat Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Osoita noudattavasi tietosuojasäännöksiä, https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus (13.3.2019)
 • 27. • Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä (informointivelvollisuus) – Ilmoittaminen henkilötietojen käsittelystä ja rekisterinpitäjästä (rekisteri-/tietosuojaseloste) – Helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa – Kuukauden määräaika rekisteröityä koskeviin toimenpiteisiin vastaamisessa. Tarvittaessa enintään kaksi kuukautta lisäaikaa, jos rekisteröidyn pyyntö on monimutkainen tai laaja. • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) – Oikeus tietää, käsitelläänkö henkilöä koskevia tietoja yhä – Oikeus saada jäljennös henkilötiedoista – Rekisterinpitäjä voi pyytää lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi • Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisterinpitäjällä on velvollisuus korjata puutteelliset tai virheelliset tiedot viivytyksettä • Oikeus tietojen poistamiseen / oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus kertoa tietojen poistamisesta muille rekisterinpitäjille, joille se on luovuttanut kyseisiä tietoja Rekisteröidyn oikeudet 1/2 Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 28. • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, kunnes tiedot on varmistettu. – Jos käyttö on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa niiden poistamisesta – Jos rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeusturvansa vuoksi – Jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa – Tietojen siirto suoraan järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista – Koskee vain rekisteröityjä, joiden tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely tapahtuu automaattisesti ja tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. • Vastustamisoikeus (kielto-oikeus) – Rekisteröity voi vastustaa esimerkiksi tietojen käyttöä suoramarkkinointia varten • Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi – Rekisteröidyllä oltava vähintään oikeus vaatia, että tiedot käsittelee ja päätöksen tekee luonnollinen henkilö, saada esittää kantansa ja riitauttaa tehty päätös Rekisteröidyn oikeudet 2/2 Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautu a_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
 • 29. • Mitä tietoja käsitellään ja mihin tarkoituksiin, säilytysaika, kenelle luovutetaan, rekisteröidyn oikeudet jne. – Taulukko annettavista tiedoista: https://bit.ly/2NgtlqQ • Informointi on tehtävä tilanteessa, jossa tietoja kerätään rekisteröidyltä. Jos henkilötiedot saadaan tai kerätään muulla tavalla, tulee informointi tehdä viimeistään kuukauden kuluessa. • Informoinnin muoto on vapaa, mutta se on tehtävä selkeästi: – Tiedon on oltava tiivistä, läpinäkyvää, helposti ymmärrettävää ja helposti saatavilla. – Selkeä ja yksinkertainen kieli on erityisen tärkeää, kun informoidaan lapsia. • Tieto on annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan informoida myös puheella. • Käytännössä helpointa on, että informointi on nettisivuilla, josta se voidaan linkittää eri viestintäkanaviin ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeille • Informointi ei ole suostumus, eikä rekisteröidyn tarvitse vahvistaa sen lukemista. Rekisterinpitäjän on kuitenkin syytä dokumentoida, miten informointi on toteutettu. Informointi (tietosuojaseloste) Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista ja https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi
 • 30. Mihin ja miten tietoja saa käyttää?
 • 31. • Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys • Käyttötarkoitussidonnaisuus – Henkilötietoja saa käyttää vain alkuperäisiin ja niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin – Kuitenkin myös arkistointi-, tutkimus- ja tilastointikäyttö on yleensä sallittua • Tietojen minimointi – Kerätään ja käsitellään vain tarkoitukseen olennaisia henkilötietoja • Tietojen täsmällisyys – Tietojen päivittäminen, tarkistaminen, virheiden korjaus • Tietojen säilytyksen rajoittaminen – Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan • Tietojen eheys ja luottamuksellisuus – Suojaustoimenpiteet, käytön valvonta, varmuuskopiointi • Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus Tietosuojaperiaatteet Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 5 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e1793-1-1
 • 32. Ammatil. koulutuksen arkistointiaikoja 1/2 Yhteisvalinnan opiskelijaluettelot ja arviointilistat yhteisvalintaviranomaiselle 5 vuotta Opiskelijarekisteri (sisältää mm. opiskelijanumeron, opiskelijan nimen, henkilötunnuksen, osoitteen, puhelinnumeron, sukupuolen, siviilisäädyn, pohjakoulutuksen, kotikunnan, kansalaisuuden, koulutusohjelman, läsnäolotiedot, suoritut opintojaksot ja -kokonaisuudet sekä niiden arvioinnit) Henkilötiedot ja lukuvuosittaiset arvostelutiedot säilytetään pysyvästi / 50 v Opiskelijakortit ja -luettelot (eivät sisällä arvosteluja) Oma tarve Opettajien opiskelijakohtaiset arvostelutiedot: Arviointilomakkeet/-listat/-muistiot, opetuspäiväkirjat Säilytetään pysyvästi, mikäli tietoja ei ole siirretty opiskelija-/arvostelukortille Ilmoittautumislomakkeet/-listat opintojaksoille Opiskeluaika + oma tarve Tentteihin ilmoittautumislomakkeet, koetehtävät ja –vastaukset Lukuvuosi + oma tarve Erilaiset opiskelijaa koskevat arvioinnit, lausunnot, suositukset, todistukset tai vastaavat asiakirjat Opiskeluaika + oma tarve Tutkintotodistukset ja niiden liitteet, erotodistukset Säilytetään pysyvästi, mikäli tietoja ei ole tallennettu opintorekisteriin / 50 v Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat opiskeluaika (HOPS), opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen asiakirjat Opiskeluaika Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS) Opiskeluaika + 10 v Lähteet: Kuntaliitto, 2010, http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf, Arkistolaitos, 2003, http://www.arkisto.fi/fi/saeilytettaevaet-kunnalliset-opetustoimen-asiakirjat
 • 33. Ammatil. koulutuksen arkistointiaikoja 2/2 Ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävät osallistuja- ja arvosanaluetteloiden toisteet 2 vuotta Tilaus- ja sopimuskoulutusten osallistumistodistukset 2 vuotta Tilaus- ja sopimuskoulutusten opintosuoritus- /kurssiarvosanarekisterit/kortit/luettelot Säilytetään pysyvästi Tilaus- ja sopimuskoulutusten opintosuoritus-/kurssitodistukset Pätevöittävät kurssitodistukset 50 v, muut kurssitodistukset 20 v Työvoimakoulutusten opiskelijalistat, valintalistat, henkilötietolomakkeet 10 vuotta viimeisestä maksatuksesta Työvoimakoulutusten tutkintotodistukset/päättötodistukset, valmistuvien opintosuoritusotteet Pätevöittävät kurssitodistukset 50 v, muut kurssitodistukset 20 v Oppisopimuskoulutusten opintosuoritus/-arvostelukortti (arvosanoja sisältävä), tutkintotodistusjäljennökset Säilytetään pysyvästi Oppisopimuskoulutusten opiskelijaluettelot tutkintomaksua varten Voimassaoloaika + oma tarve Työssä oppiminen ja työharjoittelu harjoittelutodistukset Opiskeluaika + oma tarve Henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat, näyttöön ilmoittautumislistat, suorituslistat, näyttöaineistot (näyttökoesuoritukset) Opiskeluaika + oma tarve Lähteet: Kuntaliitto, 2010, http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf, Arkistolaitos, 2003, http://www.arkisto.fi/fi/saeilytettaevaet-kunnalliset-opetustoimen-asiakirjat
 • 35. Rekisterinpitäjä  tarkoitukset  tiedot Tarkoitukset ja keinot Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Rekisterinpitäjä(t) Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot Rekisterinpitäjän tulee käsitellä vain tarkoituksiin tarkoituksenmukaisia henkilötietoja (määrä, laatu, säilytysaika, saatavilla olo) Oikeus- peruste
 • 36. Käyttötarkoitussidonnaisuus Alkuperäiseen yhteensopivat muut tarkoitukset, joita voi kohtuudella odottaa Yleisen edun mukaiset arkistointitarkoitukset, tieteelliset tai historialliset tutkimustarkoitukset tai tilastolliset tarkoitukset Muut tarkoitukset OK EI ilman suostumusta Muut tarkoitukset, joihin on saatu suostumus OK OK Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Alkuperäiset tarkoitukset
 • 37. Samat tiedot ja tarkoitus = sama rekisteri Rekisteriin kerätyt henkilötiedot Alkuperäiset tarkoitukset Rekisteri ei tarkoita vain yhtä tietojärjestelmää tai tietojen säilytyspaikkaa. Rekisteri voi olla hajautettu ja siitä voidaan ottaa osia käyttöön.
 • 38. • Kun kerätään henkilötietoja, jotka eivät sovi sisällöltään ja käyttötarkoitukseltaan johonkin rekisterinpitäjän aiempaan rekisteriin, on kyse uudesta rekisteristä. • Jos tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen, joka on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa, voi tiedoista muodostua uusi rekisteri. • Jos rekisteröidyiltä pyydetään uusia tietoja ja/tai suostumus uutta käyttötarkoitusta varten, voi tiedoista muodostua uusi rekisteri. – Vaihtoehtoisesti suostumukset eri käyttötarkoituksia varten voidaan sisällyttää yhteen rekisteriin • Jos rekisteristä luovutetaan henkilötietoja toiselle taholle tai jos tietoja vastaanotetaan toiselta, syntyy vastaanottajalle uusi rekisteri. – Tietojen luovutuksesta ja vastaanottajista tulee olla informoitu rekisteröityjä • Jos osaa tiedoista käytetään arkistointitarkoituksiin, historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin, voi kyseisistä tiedoista muodostua uusi rekisteri. – Näitä tarkoituksia varten tietoja voidaan luovuttaa myös muille tahoille. – Tarpeettomia tietoja ei tule käsitellä. Tiedot voi myös pseudonymisoida tai anonymisoida. Milloin voi muodostua uusi rekisteri?
 • 39. • Tietoja ei saa käyttää vastoin niiden alkuperäistä tarkoitusta tai tavoilla, joita rekisteröity ei voi odottaa. • Jokainen työntekijä saa käsitellä (ja nähdä) vain niitä henkilötietoja, jotka liittyvät hänen työtehtäviinsä. • Henkilötietoja käsitellään niin, etteivät sivulliset näe niitä. • Henkilötietoja ei julkaista tai luovuteta ilman, että rekisteröidyltä on siihen suostumus. • Tietojen säilytyksessä noudatetaan fyysistä tietoturvaa, esim. valvotaan tiloja ja laitteita sekä lukitaan ovet. • Tietojärjestelmissä käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta (lokit). • Työnantaja huolehtii henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta, koulutuksesta ja vaitiolovelvollisuudesta työntekijöille. Henkilötietojen käsittelyn perusteita
 • 40. Lähde: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
 • 41. Lähde: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 Salassa pidettäviä asiakirjoja saa luovuttaa vain lain perusteella tai henkilön suostumuksella
 • 42. Vaitiolovelvollisuus henkilötiedoista • Työnantajan vastuulla on määritellä, mitä henkilötietojen käsittelyä eri työtehtäviin kuuluu, sekä huolehtia tietojen turvallisesta säilytyksestä. • Tietosuojalain 35 §:n vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työtehtäviä, joissa saadaan tietää henkilöiden ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. • Laissa on lukuisia erityistapauksia, joissa säädetään erikseen salassapitovelvollisuudesta (esim. terveystiedot, luottotiedot, arviointitiedot, tietosuojavastaavan saamat tiedot, salassa pidettävät asiakirjat jne.). – Salassapitovelvollisuuden rikkominen tietoja paljastamalla tai hyväksikäyttämällä voi olla rikoslain mukainen salassapitorikos. • Jos rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, sen tulee varmistua näiden vaitiolovelvollisuudesta esim. sopimuksella. Lähteitä: Tietosuojalaki 35 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050#Pidp445875120, Rikoslaki 38 luku 1 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L38
 • 43. Henkilötiedot yli 15-v. opetuksessa Opetuksen järjestämiseen liittyvä toiminta tiloineen (henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisesti) Saman luokan tai opetusryhmän kesken Koko nimi: ok Koulun email: ok Puh.nro: opisk.lupa Kuvat/videot: ok Muut: lupa Muille ryhmille opetuksen yhteydessä Koko nimi: ok Koulun email: ok Puh.nro: ei sähk. Kuvat/videot: lupa Muut: lupa Ulkopuolisille henkilöille ja tahoille Etunimi: ok Koko nimi: ei sähk. Koulun email: ei sähk. Puh.nro: ei sähk. Kuvat/videot: lupa Muut: lupa Muille opettajille ja henkilöstölle Koko nimi: ok Koulun email ja puh.nrot: ok Muut tarpeelliset/välttämättömät: ok Ohjeellinen. Periaate: henkilötiedot voivat näkyä niille, jotka tietävät ne jo, voivat muutenkin saada ne tai joilla on oikeus saada ne. Pelkkä etunimi ei yleensä riitä henkilön tunnistamiseen. Oleellista on, ettei henkilötietoja julkaista niille, joilla ei ole oikeutta saada niitä.
 • 44. - Saako opettaja esitellä opettajainhuoneessa oppilaiden koevastauksia kahvipöydässä työtovereilleen? - Vaarantuuko tietosuoja oppilaiden osalta jotenkin tässä tilanteessa, jos samalla arvioidaan oppilaita ääneen? Kysymys: kahvipöytäkeskustelut? • Oppilaiden koesuoritukset, niihin liittyvät arvostelumerkinnät ja sanalliset arviot oppilaan ominaisuuksista ovat salassa pidettäviä (JulkiL 24 §). • Myös mm. tiedot erityisen tuen tarpeesta, psykologisista testeistä ja soveltuvuuskokeista ovat salassa pidettäviä. • Kokeiden ja tenttien arvosanat sekä opintosuoritusrekisterit ovat julkisia. Niitä ei silti saa julkaista nimien kanssa ilmoitustaululla tai netissä ilman suostumusta. • Salassa pidettäviä tietoja saavat vain ne opettajat ja muut henkilöt, kuten oppilashuoltohenkilöstö ja koulunkäyntiavustajat, jotka tarvitsevat niitä. • Oppilaan opettajalla, rehtorilla ja opetuksesta ja toiminnasta vastaavalla viranomaisella on oikeus saada oppilasta koskevat välttämättömät tiedot oppilashuollon henkilöstöltä. Viimeksi mainitut päättävät annettavista tiedoista. Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
 • 45. • Henkilötietoja voi julkaista netissä vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty. • Viranomaisen pitää varmistua, että annettaessa henkilörekisteristä tietoja sähköisesti saajalla on oikeus käyttää niitä (JulkL 16 §). – Vaikka tiedot olisivat julkisia, ei niitä voida luovuttaa kenelle tahansa. – Netissä julkaistuja tietoja voitaisiin käyttää esimerkiksi roskapostittamiseen. • Suostumus on käytännössä esimerkiksi: – Sopimuksen/käyttöehtojen hyväksyntä, jos ehdoissa on mainittu, että henkilötietoja tullaan julkaisemaan – Julkaisuluvat esimerkiksi kuviin ja videoihin – Suostumus haku-/ilmoittautumislomakkeessa – Muilla tavoin kysytyt ja saadut suostumukset • Työntekijöiden nimet ja työhön liittyvät yhteystiedot voi julkaista. – Kuvan julkaisusta on syytä sopia erikseen. Henkilötietojen julkaisu netissä Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-internet
 • 46. Henkilötietorekisteriä saa käyttää vain alkuperäisiin tarkoituksiin. Vaikka tiedot olisivat julkisuuslain perusteella julkisia, organisaation työntekijät saavat käyttää rekisteriä vain tehtäviinsä liittyviin tarkoituksiin annettujen ohjeiden mukaan. Kuvan lähde ja lisätietoa: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274944-kun-henkilokohtaisista-tiedoista-tehdaan-ammuksia-some-riitelyyn Tampereen yliopiston professori käytti opiskelijarekisteristä saatavia tietoja someväittelyssä...  Yliopisto puuttui asiaan.
 • 47. Taiteellinen, kirjallinen, akateeminen tai journalistinen sisältö, jossa on henkilötietoja Julkinen henkilötieto Ei-julkinen henkilötieto (esim. turvakielto, salainen puh.nro) Arkaluonteiset henkilötiedot/ erityiset henkilötietoryhmät Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat Suullisesti tai paikanpäällä näytettynä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Sähköisesti, kopiona tai tulosteena Kyllä Kyllä, jos saajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja Ei Ei Ei Suojattuna sähköisesti (sähköposti tai verkkopalvelun yksityisviesti) Kyllä Kyllä, jos saajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja Ei Ei Ei Julkisesti (netti, some tai ilmoitustaulu) Kyllä Ei. Mahdollista tapauskohtaisesti tiedottamisessa, esityslistoissa ja pöytäkirjoissa. Ei Ei Ei Nyrkkisääntö: muita kuin julkisia henkilötietoja ei saa luovuttaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai nimenomaista luovuttamisen mahdollistavaa lakipykälää. Lähteet: GDPR, julkisuuslaki 16 § sekä Kuntaliiton Yleiskirje 15/2017, https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus-kuntalain
 • 49. • Yksityisyyden suojaan kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja korkeatasoisten henkilötietojen perusteella. • Työnantaja on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjä henkilöstölleen. • Työelämän tietosuojalaki (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004) – Lakia sovelletaan työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen sekä soveltuvin osin työnhakijaan. – Lakia sovelletaan virkamieheen, virkasuhteessa olevaan ja näihin verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan, oppisopimussuhteiseen, kotitaloustyöntekijän työsuhteeseen, merimieheen. – Ei sovelleta toimitusjohtajaan (tj:n asemasta säädetään osakeyhtiölaissa, TSV 22.11.2006) – Laki oltava nähtävillä työpaikalla (23 §) • Työnantajan huomioitava lisäksi mm. – Tietosuojalaki (1050/2018) – Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) – Julkisuuslaki (621/1999) – YT-laki (laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007) Henkilöstörekisterit Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88- 42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
 • 50. • Henkilötietojen käsittely työpaikalla • Työhönotossa ja työsuhteen aikana kerättävät henkilötiedot • Luottotiedot ja turvallisuusselvitysmenettelyt • Terveydentilatietojen käsittely • Työtehtävät, joissa mahdollisesti tehdään huumausainetesti + päihdeohjelma • Henkilö- ja soveltuvuusarvioinnin tekemisen toteutus • Teknisen valvonnan käyttö, mm. kameravalvonta, kulunvalvonta, työaikavalvonta, tietojen käsittelyn kirjautumisjärjestelmät, puhelimen käyttö, paikantaminen • Sähköpostin ja tietoverkkojen käyttö • Internetin käyttö • YT-laki 4 luku: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334#L4 • YT-menettelyn ulkopuolelle jäävissä organisaatioissa noudatetaan työsopimuslain kuulemismenettelyä (asiasta riippuen alle 20 tai 30 työntekijää). Yhteistoimintamenettelyssä käsit. asiat Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88- 42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
 • 51. - Saako oppilaitoksessa olla esillä kuvia henkilökunnasta, joissa on myös heidän etunimensä? - Mitä tietoja henkilöstöstä voi julkaista netissä? - Saako opiskelija kuvata opettajaa tunnilla? Kysymys: mitä saa kertoa työntekijöistä? • Opettaja toimii työroolissaan julkisesti. Tiedot oppilaitoksen henkilöstön nimistä, asemasta, työtehtävistä ja yhteystiedoista ovat julkisia. • Opettajan muita henkilötietoja kuten kuvia ja yksityisiä osoite- ja yhteystietoja ei saa julkaista ilman hänen suostumustaan. • Samoin kuin opiskelijoiden myös henkilöstön arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja (esim. terveys) ei saa julkaista ilman heidän lupaansa. • Tietoa työntekijän sairaslomasta ei saa kertoa ilman henkilön suostumusta. • Opiskelija saa ottaa valokuvan tai videon oppitunnilla, jos opettaja on antanut siihen luvan. Opetukseen liittymätön kuvaaminen ja videoiminen voidaan järjestyssäännöissä kieltää opetusta ja oppimista häiritsevänä. Lähde: OPH, 2018, Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, https://www.oph.fi/download/191819_julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa.pdf
 • 52. - Saako työnantaja laittaa työpaikalle näkyville listauksen, josta käyvät ilmi eniten poissa olleiden työntekijöiden nimet? - Entä listan työntekijöistä tehtyjen valitusten määristä? Kysymys: sairauspoissaolot ja valitukset • Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja, jos käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai sen selvittämiseksi, onko poissaoloon perusteltu syy. • Terveydentilatietojen käsittely on sallittua myös, jos työntekijä nimenomaan haluaa, että hänen työkykyisyyttään selvitetään niiden perusteella. • Työnantajan tulee säilyttää terveydentilatietoja sisältävät asiakirjat erillään työntekijän muista henkilötiedoista. Terveystietoja käsittelevät työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. • Työntekijöiden sairauspoissaolotietojen tai valitusten laittaminen esille voi olla vaitiolovelvollisuuden vastaista sekä loukata työntekijän yksityisyyden suojaa. • Käytännössä työpaikalla voi olla tarpeen tiedottaa esimerkiksi valituksista yleisesti tilastollisena tietona. Tiedot tulee julkaista niin, ettei yksittäisiä työntekijöitä voida päätellä niistä. Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Usein kysyttyä työelämästä, https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama
 • 53. • Tarpeelliset tiedot liittyvät hakijan kelpoisuuteen ja sopivuuteen työtehtäviin sekä työntekijän työtehtäviin ja työsuhteeseen. • Työnhakulomakkeissa ja haastatteluissa ei tulisi kysyä yksityiskohtaisia terveydentilaan liittyviä tietoja, vaan kysymykset tulee perustua työtehtäviin. – EI: ” Onko sinulla jokin vakava sairaus?” – OK: ”Onko terveydentilassanne jotakin, joka rajoittaa hakemanne työtehtävän hoitamista?” • Suunnittele etukäteen, mitä tietoja on tarpeen kerätä ja laadi tietosuoja- asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä. • Älä kerää työhön liittymättömiä henkilötietoja työntekijöistä, vaikka niitä tulisi esiin työpaikalla (kehityskeskustelut, poissaolot, lomavuorot jne.). Työnhakijat ja tarpeellisuusvaatimus Lähteet: Työelämän tietosuojalaki 3 §, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759#L2P3, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88- 42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
 • 54. - Saako työnhakijoiden tai työntekijöiden taustoja selvittää Internetin hakukoneiden kuten Googlen avulla? - Saako sopivia työntekijöitä hakea sosiaalisen median palveluista kuten LinkedInistä? Kysymys: saako työnhakijaa googlata? • Työnantajan on kerättävä työntekijää/työnhakijaa koskevat henkilötiedot ensisijaisesti häneltä itseltään. • Hakijan taustojen ”googlettaminen” ei ole kiellettyä, mutta jos tietoja tallennetaan ja käytetään päätöksenteossa, tulee saada suostumus työnhakijalta. – Ilman suostumusta vain, mikäli se on tarpeellisuusvaatimuksen kannalta perusteltua ja on selvä syy luotettavuuden selvittämiseen (Tietosuojavaltuutetun toimisto: Työelämän tietosuojan käsikirja). • Hakijalta voidaan työnhakulomakkeella pyytää suostumus häntä koskevien tarpeellisten tietojen hakuun hakukoneiden ja somepalvelujen avulla. • Verkosta löytyneiden tietojen oikeellisuus on syytä varmistaa hakijalta. Hänellä on myös oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. • Työnantaja voi etsiä mahdollisesti sopivia työntekijöitä siihen soveltuvista verkko- ja somepalveluista kuten LinkedInistä. • Jos työnhakijoiden tietoja kerätään netistä tai saadaan toiselta rekisterinpitäjältä, tulee henkilötietojen käsittelyn informointi tehdä hakijoille kuukauden kuluessa.
 • 55. Kuvakaappaus: Iltalehti, 22.7.2019, https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/92318724-0883-4f5f-bb76- 16b104acd646 Case: miten tarkistaa työnhakijan antamien tietojen oikeellisuus? • GDPR ja työelämän tietosuojalaki lähtevät rekisteröidyn oikeudesta tarkistaa ja korjata tietojaan. – Jos rekisteröity kiistää tietojen oikeellisuuden, tulee tietojen käyttöä rajoittaa kunnes ne on varmistettu (GDPR 18 a). • GDPR:n tietosuojaperiaatteiden mukaan rekisterinpitäjän tulee varmistaa tietojen täsmällisyys. • Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä todistamaan tietojen oikeellisuus. • Verkosta löytyvät tiedot voivat olla virheellisiä, joten ne sopivat huonosti tietojen varmistamiseen. • Työnantaja voi pyytää työnhakijaa koskevia tietoja tämän suostumuksella mm. viranomaisten rekistereistä (esim. opintosuoritukset ovat julkisia tietoja).
 • 57. Valokuvat ja videot • Tunnistettavan henkilökuvan julkaisuun on syytä pyytää lupa. • Jokaisen on katsottu omistavan persoonansa ns. kaupalliset oikeudet. • Kuvan julkaisun voi estää esim. kotirauha, yksityisyyden suoja tai kuvassa näkyvän teoksen tekijänoikeudet. • Jonkun muun julkaiseman kuvan levittäminen voi olla kiellettyä esim. tekijänoikeuksien tai sen loukkaavuuden takia. • Esim. noloista tilanteista tai kiusaamistarkoituksessa otettuja kuvia ei saa levittää.
 • 58. - Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita sekä esittää niitä opetusryhmän kesken? - Saako opetusryhmän sisällä esittää opiskelijoiden tuotoksia? - Tarvitaanko opiskelijoilta suostumus, jos he itse julkaisevat tuotoksiaan opetuksen yhteydessä? Kysymys: kuvat ja tuotokset opetuksessa • Opetustilanteessa voidaan ottaa valo- ja videokuvia sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken. • Opiskelijoiden tekemiä tuotoksia voidaan esittää saman ryhmän kesken. Tuotoksia voidaan myös valo- ja videokuvata opetustarkoituksessa. • Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille. Tällöin täytyy huolehtia tietosuojasta asianmukaisesti. • Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee siihen pyytää suostumus. • Jos täysi-ikäinen opiskelija itse julkaisee kuvansa tai tuotoksensa/teoksensa opetuksen yhteydessä, ei opetuksen järjestäjä tarvitse siihen suostumusta. • Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille.
 • 59. - Saako oppilaitoksen tapahtumissa ottaa kuvia ja videoita esimerkiksi nettisivuilla julkaistavaksi? - Syntyykö tapahtumien kuvista tai videosta henkilötietorekisteri? - Pitääkö kuvaaminen kieltää tapahtuman vierailijoilta? Kysymys: tapahtumissa kuvaaminen • Oppilaitoksen tapahtuma ei ole yksityinen tilaisuus, joten kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua. • Jos kuvaaminen tapahtuu oppilaitoksen toimesta, tulee kuvien julkaisulle pyytää suostumus niissä olevilta oppijoilta ja alaikäisten huoltajilta, sillä se ei ole opetuksen järjestämiseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. • Tapahtuman kuvaaminen ei synnytä henkilötietorekisteriä, jos kuvaaminen tehdään vain toimituksellisia tai taiteellisia tarkoituksia varten. • Oppilaitos ei ole vastuussa tapahtuman vierailijoiden tekemästä kuvaamisesta tai kuvien julkaisusta, eikä sillä ole oikeutta kieltää sitä. • Kuvien julkaisua säätelee laki. Esimerkiksi yksityiselämää loukkaavia kuvia ei saa julkaista ja kuvien kaupalliseen käyttöön tarvitaan lupa. Sen sijaan kuvien julkaisu journalistisessa tarkoituksessa esim. paikallislehdessä on sallittua.
 • 60. • Sopimuksen tekeminen vaatii lain mukaan 18 vuoden ikää (oikeustoimikelpoisuus). Alaikäiset tarvitsevat huoltajan luvan. • Mobiililaitteiden käyttöön opetuksessa tarvitaan huoltajan lupa alle 15-vuotiailta (OPH:n ohjeistus). • Jos henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan suostumus (esim. oppilaan tietojen julkaisu verkossa), se tulee saada alaikäisen huoltajalta. • Suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn some- ja verkkopalveluissa voi antaa itse yli 13-vuotias. Alaikäiset voivat myös hyväksyä ikätasolle tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä sopimuksia/käyttöehtoja. • Huoltaja voi hyväksyä somepalvelun käyttöehdot lapsen puolesta ja antaa sen lapsen käyttöön, mikäli ehdoissa ei kielletä tällaista. • Suostumus tulee dokumentoida. Kun suostumus on kirjattu oppilaitoksen rekisteriin, lupalappuja ei tarvitse säilyttää. • Suostumukset on hyvä tarkistaa vuosittain. Ikä ja huoltajilta pyydettävät luvat Lähteinä mm. GDPR ja Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, OPH, 2017, https://www.oph.fi/julkaisut/2017/tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuksista_ja_velvollisuuksista_koulussa
 • 63. Voi lähettää normaalissa sähköpostissa: • Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.) • Valintatulokset, koearvosanat • Henkilötunnus, jos rekisteröity on hyväksynyt tämän • Arkaluontoiset tiedot, jos rekisteröity on pyytänyt niitä • Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot ja tietoturva kunnossa Lähetä suojatussa sähköpostissa tai muussa turvallisessa viestintäkanavassa, esim. suojatussa intra-/extranetissä: • Arkaluontoiset henkilötiedot • Lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat – Terveyteen ja sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot – Oppilashuoltoon ja erityiseen tukeen liittyvät tiedot – Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanalliset arvioinnit – Tiedot ja tulokset psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta – Tiedot oppilaiden, henkilöstön ja näiden perheenjäsenten elinoloista ja taloudellisesta asemasta Pikaviestipalvelut työasioissa: noudata työnantajan ohjeistusta. Opiskelijatiedot sähköisessä viestinnässä Lähteet: Tietosuojavaltuutetun päätös, 2008, http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/saakohenkilotietojalahettaasahkopostilla.html, Tietosuojavaltuutetun päätös 21.11.2019, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2019/20190483
 • 64. • Viestintä on perustuslain 10 §:n perusteella luottamuksellista. • Työntekijän sähköpostit ja muut sähköiset viestit kuuluvat luottamuksellisen viestinnän piiriin. – Työsuhteen päättyessä työntekijän sähköpostitili tulee sulkea. – Automaattivastauksen tai edelleenvälityksen asettaminen työntekijän sähköpostiosoitteeseen edellyttää tämän suostumusta. • Viestin ja välitystietojen luottamuksellisuus (laki sähköisen viestinnän palveluista, 136 §): – Viestinnän osapuoli voi käsitellä omia viestejään ja niiden välitystietoja. Hän voi esim. kertoa tai julkaista viestin sisällön, mikäli se ei loukkaa jonkun muun yksityisyyttä. – Muita sähköisiä viestejä ja välitystietoja saa käsitellä viestinnän osapuolen suostumuksella tai jos laissa niin säädetään. – Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon sähköisestä viestistä -- jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi viestin sisältöä, välitystietoa tai tietoa viestin olemassaolosta • Rikoslain 38 luku 3 §, viestintäsalaisuuden loukkaus: joka oikeudettomasti 1) avaa toiselle osoitetun … taikka 2) hankkii tiedon.. Viestinnän luottamuksellisuus Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Työelämän tietosuojan käsikirja, 21.6.2018, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214540/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja/236baba2-1f88- 42a1-879c-ded83cc97571/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n+tietosuojan+k%C3%A4sikirja.pdf
 • 65. GDPR vs. viestintäsalaisuus? • Vain lähettäjä ja vastaanottaja saavat lukea henkilölle osoitetun viestin • Työnantajalla voi joskus olla oikeus lukea työntekijän työhön liittyviä viestejä • On epäselvää, koskevatko GDPR:n määräykset niitä tietoja, jotka ovat työntekijöiden henkilökohtaisissa sähköpostilaatikoissa ja vastaavissa • Työnantajan tulisi ohjeistuksilla huolehtia, että GDPR:n mukaiset rekisteröityjen oikeudet toteutuvat viestintäsalaisuuden sitä estämättä
 • 66. • Julkisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisen asiakirjana pidetään myös tälle toimitettua asiakirjaa ja viestiä. • KHO:n ennakkopäätöksen mukaan: ”Wilma-järjestelmän kautta saapuneet ja lähetetyt viestit ovat pääsääntöisesti viranomaisen asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia”. • MUTTA tästä ei seuraa, että kuka vain voisi pyytää viranomaisen ja kansalaisen välisiä viestejä. Samaan aikaan on huomioitava: – Asiakirjapyyntö pitää yksilöidä riittävän tarkasti (esim. ajankohta ja asia) – Viestien mahdollisesti sisältämät salassa pidettävät tiedot (JulkL 24 §). • Näitä ovat mm. tiedot terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista, oppilashuollosta ja henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallisesta arvioinnista, salaisesta puhelinnumerosta ja yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä tulevan uhatuksi. – Laissa säädetyt vaitiolovelvollisuudet. • Perusopetuslain 40 §:n mukaan opetuksen järjestämisestä vastaavat, rehtori ja opettajat, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon edustajat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat saaneet tietää oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsenten henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. • Tietosuojalain 35 §:n mukaan se, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta taikka toisen liikesalaisuudesta, ei saa oikeudettomasti ilmaista sivulliselle näin saamiaan tietoja eikä käyttää niitä omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Viestit viranomaisen asiakirjoina (Wilma) Lähteet: Julkisuuslaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621, KHO:n päätös 4242/2016, https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1475735437486.html
 • 67. • Sähköinen suoramarkkinointi: suostumus (opt-in) – Sähköinen suoramarkkinointi esim. sähköpostit, tekstiviestit ym. – Suostumuksen pitää olla selvä etukäteen. Mahdollisuus kieltoon ei riitä. – Kerro rekisteröidylle vähintään tietosuojaselosteessa, jos • markkinoinnissa käytetään automaattista profilointia • tietoja luovutetaan muille tahoille (esim. Facebook tai Google) • Perinteinen suoramarkkinointi: rekisterinpitäjän oikeutettu etu – Perinteinen suoramarkkinointi puhelimitse ja postitse – B2B-markkinointi esim. yritysten yhteyshenkilöille – Jos epäilet oikeutetun edun riittävyyttä, pyydä suostumus. • Tiedotus: opetuksessa käytetty henkilötietojen oikeusperuste – Opiskeluun liittyvä viestintä: voit tiedottaa opiskelijoille opiskeluun liittyvistä asioista ja esimerkiksi tulevista kursseista, jotka liittyvät heidän koulutukseensa. • Mainitse markkinointiviestien yhteydessä, miten markkinoinnista voi kieltäytyä ja mistä tietosuojaseloste on luettavissa. • Jos mahdollista, tee toimintoja, joilla rekisteröidyt voivat itse hallita, millaista markkinointia he saavat. Koulutusten markkinointi ja GDPR
 • 68. Käytätkö profilointia markkinoinnissa? Facebookiin viedyt asiakastiedostot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika, kaupunki, laitetunniste ym. Rekisteriin kerätyt henkilötiedot / tietojärjestelmät Googleen viedyt asiakasluettelot Nimi, sähköposti, puhelinnumero, postinumero, laitetunniste ym. Manuaalinen kohdentaminen Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi manuaalisesti valituille kohderyhmille Markkinoinnissa käytetään profilointia ja autom. päätöksiä Ei profilointia
 • 71. • Vastaanottajalla tarkoitetaan tahoa, jolle henkilötietoja luovutetaan. – Luonnollinen henkilö, yritys, yhdistys, viranomainen, virasto tms. – Yhteisrekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät – Kuvaa rekisteriselosteessa esim. vastaanottajien tyyppi (esim. mitä käsittelytoimia tekee), toimiala, sektori sekä sijainti. • Vastaanottajalla tulee olla oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle. • Lakeihin perustuvaa tietojen luovutusta viranomaisille (esim. tilastot) ei tarvitse kuvata rekisteriselosteessa. • Kerro selosteessa, jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle. Selosteessa tulee kertoa, mihin tietosuoja- asetuksen kohtaan siirto perustuu: – EU-komission hyväksymät maat: Andorra, Argentiina, Kanada (yritykset), Färsaaret, Guernsey, Israel, Mansaari, Japani, Jersey, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Uruguay, Yhdysvallat (Privacy shield-järjestely) – Tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, käytännesäännöt ja sertifikaatit (artikla 46) – Yritystä koskevat sitovat säännöt (artikla 47) – Erityistilanteet, kuten rekisteröidyn suostumus tai sopimus (artikla 49) Henkilötietojen luovuttaminen Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2018, http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/selostekasittelytoimista.html
 • 72. 4 artikla 8) ’henkilötietojen käsittelijällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, Lähde: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), 2016/679, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN Henkilötietojen käsittelijä
 • 73. Henkilötietojen käsittely toisen lukuun Henkilötietojen käsittelijä käyttää luovutettuja tietoja sovittuun tarkoitukseen Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten Seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn informointi (13 ja 30 artiklat) Seloste rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista (30 artikla) Sopimus ja ohjeet henkilötietojen käsittelystä (28 artikla) Rekisteröity Valvontaviranomainen
 • 74. • Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä tulee olla sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja, jossa vahvistetaan – käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, – henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, – rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. • Erityisesti tulee sopia, että henkilötietojen käsittelijä – käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti – varmistaa, että henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus – toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn turvallisuudesta (32 artikla) – ei käytä toisia henkilötietojen käsittelijöitä ilman ennakkolupaa – auttaa rekisterinpitäjää täyttämään tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet – rekisterinpitäjän valinnan mukaan poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset – antaa rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuuden noudattamisesta, sallii rekisterinpitäjän tekemän valvonnan ja mahdolliset tarkastukset. Sopimus henkilötietojen käsittelystä Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
 • 77. Jane Hart, Top tools for learning, 200 somepalvelua: https://www.toptools4learning.com/ Harto Pönkä, Open somekirja, 82 somepalvelua: https://www.docendo.fi/open-somekirja-harto-ponka.html
 • 78. • Tietosuojalain mukaan Suomessa 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tietoyhteiskunnan palveluissa. – Somepalvelut vaativat joko käyttäjän syntymäajan tai ilmoittavat käyttöehtojen hyväksymiseen vaadittavan iän. – Jotkin palvelut kertovat poistavansa liian nuorten käyttäjätunnukset, mutta eivät silti pyri varmistamaan käyttäjien ikiä. • Tavallisesti tunnuksiin liitetään sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. • GDPR ei edellytä, että somepalvelut pyytäisivät käyttäjien todelliset nimet. Esimerkiksi Twitter ja Google eivät vaadi oikeaa nimeä, mutta Facebook vaatii ”nimen, jota käytät elämässäsi”. • Somepalveluissa on eroja, kielletäänkö tunnuksen anto jonkun muun käyttöön. Esimerkiksi Facebook kieltää tämän. • Useat somepalvelut ovat tehneet organisaatioiden käyttöä varten valmiin sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. • Useat somepalvelut kuten Facebook ja LinkedIn mahdollistavat organisaatioiden tietosuojaselosteiden linkittämisen niiden profiileihin sekä ns. liidien keräyslomakkeille. Miten GDPR vaikutti somepalveluihin?
 • 79. Erota oma ja ulkopuolinen rekisteri Rekisteriin kerätyt henkilötiedot (organisaatio rekisterinpitäjänä) Ulkopuolinen somepalvelu (jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä) Henkilötietoja ei saa luovuttaa toiselle rekisterinpitäjälle, jos siitä ei ole kerrottu alun perin rekisteröidylle tai saatu siihen suostumusta. Jos henkilötietoja kerätään organisaation rekisteriin somepalvelun kautta, tulee siihen olla oikeusperuste sekä huolehtia rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta. Somepalvelua voidaan käyttää viestintään rekisteröityjen kanssa myös silloin, kun aloite siihen tulee heiltä. Tämä on syytä huomioida selosteessa.
 • 80. Verkkopalvelujen kolme tyyppiä REKISTERINPITÄJÄ Palvelun käyttöönsä tilannut organisaatio HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ Ulkopuolinen palveluntarjoaja REKISTERINPITÄJÄ Palvelun omistava ja siitä vastaava organisaatio KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot REKISTERINPITÄJÄ Ulkopuolinen palveluntarjoaja KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot KÄYTTÄJÄT & DATA Palveluun tallennetut sisällöt ja henkilötiedot OMAT PALVELUT SOPIMUSPALVELUT ULKOPUOLISET PALVELUT Sopimus henkilö- tietojen käsittelystä Käyttöehtosopimus tai suostumus Henkilötiedot pysyvät organisaation omassa hallinnassa Henkilötietoja päätyy ulkopuoliselle rekisterinpitäjälle Palvelua käyttävä organisaatio
 • 81. • Tietosuojavaltuutettu katsoi v. 2017 henkilötietolain perusteella, että erillistä suostumusta pilvipalvelujen opetuskäyttöön ei tarvita. • Oppilaitokset toteuttavat niille laissa säädettyjä tehtäviä, ja voivat sen perusteella käsitellä tarpeellisia henkilötietoja. • Opetuksen järjestäjä päättää, millaisia laitteita, työvälineitä ja oppimateriaaleja käytetään, ml. digitaalisia oppimisympäristöjä • Henkilötiedot tulee suojata asiattomalta pääsyltä ja käsittelyn lainmukaisuutta tulee myös valvoa. • Ulkopuolisten palvelujen käytöstä tulee olla sopimus rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajan välillä niin, että rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä (nyk. sopimus henkilötietojen käsittelystä). • Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle Privacy shield -järjestelyllä. • Opetuksen järjestäjän tulee laatia säännöt, minkälainen TVT:n käyttö on oppilaitoksessa sallittua ja mitä väärinkäytöstä seuraa. Pilvipalvelut opetuksessa Lähde: Tietosuojavaltuutetun päätös 28.2.2017, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2017/20170242
 • 82. - Voiko yhteistä Excel-taulukkoa pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? - Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämisessä? • Periaatteessa estettä esim. Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä. – Pilvipalvelujen ylläpitäjät ovat henkilötietojen käsittelijöitä ja siitä on oltava sopimus. – Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista mm. Privacy shield- järjestelmän ja EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella. • Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia. • Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, on sitä varten oltava tietosuojaseloste ja se tulee linkittää lomakkeelle. Tietojaan antavien henkilöiden tulee voida tietää etukäteen, miten heidän tietojaan käytetään. • Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa
 • 83. Kuvakaappaus: Googlen tietosuojakäytäntö, https://policies.google.com/privacy/update?hl=fi (14.5.2018) Tunne ulkopuolisten verkkopalvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt!
 • 84. Tarkistuslista: • Missä maassa palvelu sijaitsee? Suosi EU:ssa sijaitsevia. • Onko palvelussa ikärajaa tai suositeltua ikää? • Mitä henkilötietoja vaaditaan rekisteröitymisessä? • Saako sama käyttäjä luoda palveluun useita käyttäjätunnuksia? • Voiko palvelua käyttää opetuksessa ilman, että siihen tallennetaan opiskelijoiden henkilötietoja? • Onko palvelussa organisaatioille tarkoitettu sopimus henkilötietojen käsittelystä? • Voidaanko tietoja luovuttaa muille tai käyttää markkinointiin? • Mitä oikeuksia palvelu saa tallennettuihin sisältöihin kuten teksteihin ja kuviin? Voidaanko niitä käyttää muualla? • Mitä sisällöille ja henkilötiedoille tapahtuu, kun palvelun käyttö lopetetaan? Palvelun käyttöehdot = sopimus
 • 85. • Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa tiukkaa henkilötietojen käytön sääntelyä kuin EU-maissa. Tämän vuoksi yhdysvaltalaisten verkkopalvelujen käytössä opetuksessa tulee olla erityisen varovainen. • Henkilötietoja voidaan siirtää Privacy shield –järjestelmään sitoutuneille tahoille – Privacy shield on toistaiseksi voimassa ja mahdollistaa laillisesti EU-kansalaisten henkilötietojen siirron ja käsittelyn yhdysvaltalaisissa palveluissa. – Privacy shield on kohdannut kritiikkiä ja on epäilty, että se tulee kaatumaan myöhemmin EU- tuomioistuimessa • Toinen lainmukainen vaihtoehto on, että yhdysvaltalainen palveluntarjoaja sitoutuu henkilötietojen käsittelyssä EU-komission ns. mallisopimuslausekkeisiin – Esimerkiksi Google ja Microsoft toimivat näin • Opetuksessa voidaan käyttää myös suoraan yhdysvaltalaisia palveluita huoltajien luvalla tai mikäli niiden käyttö ei edellytä henkilötietojen antamista Yhdysvaltalaiset verkkopalvelut
 • 86. WhatsApp vahva salaus automaattisesti Facebook Messenger salaus pitää kytkeä päälle Skype salattu, mutta viestejä on periaatteessa mahdollista seurata Pikaviestit ja ryhmäkeskustelut
 • 87. • Muista varovaisuus henkilötietojen tallentamisessa somepalveluihin. – Useita somepalveluita voi käyttää ilman henkilötietojen antamista. – Henkilötietojen tallentamiseen muihin kuin rekisterinpitäjän hallinnoimiin verkkopalveluihin tarvitaan rekisteröityjen suostumus tai aloite. • Somepalvelujen opetuskäyttöön on syytä sopia yhteinen toimintamalli. – Työ- vai henkilökohtainen sähköpostiosoite tunnuksen luonnissa? – Millä edellytyksin oppilaiden henkilötietoja voidaan viedä palveluun? – Miten huolehditaan, ettei oppilaiden henkilötietoja ”unohdu” palveluun? • Tunne käyttämiesi palvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt (privacy policy). • Kertakirjautumista kannattaa käyttää aina, kun mahdollista: esim. MPASSid ja Google-tunnuksella kirjautuminen muihin palveluihin. • Yksityisten käyttäjätunnusten käyttö työtehtäviin on syytä ohjeistaa. – Opettajaa ei voida velvoittaa käyttämään yksityisiä käyttäjätunnuksia työssään (esim. Facebook), mikäli se ei ole ollut edellytyksenä työtehtävän hoitamiselle. • Somepalvelujen työkäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin. Somepalvelut ja tietosuoja
 • 88. WhatsAppin käyttö työhön liittyvässä viestinnässä • WhatsAppin kuluttajaversion käyttöehdot sallivat ainoastaan palvelun henkilökohtaisen käytön. • Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa, että käyttäjätunnus on sen rekisteröineen käyttäjän käytössä. • Käyttöehdot eivät kiellä WhatsAppin käyttöä henkilökohtaiseen työhön liittyvään viestintään. • Työnantajan on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää työssä, ja miten se tulee tehdä. • WhatsAppin käyttö on tarvittaessa huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. mainittava tietosuojaselosteessa tai pyydettävät suostumukset asiakkaiden kanssa viestintään. • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä edes poikkeustapauksessa. • WhatsAppia ei saa käyttää esim. spämmäämiseen, automatisoituun viestintään tai luvattomaan yhteystietojen keräämiseen. • Yritys-/organisaatioprofiilin luominen on mahdollista WhatsApp Business -sovelluksessa. • Automatisoitua viestintää ja chatbotteja varten on WhatsApp Business API -rajapinta. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ WhatsAppin vastuullinen käyttö: https://faq.whatsapp.com/en/android/26000240/?category=5245250
 • 89. WhatsApp Business -sovellus • Android-versio tammikuussa 2018, iOS-versio huhtikuussa 2019 • Asennettu yli 50 miljoonaa kertaa • Kuten WhatsApp-sovellus, mutta voi luoda profiilin yritykselle/organisaatiolle • Sisältää GDPR:n mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä • Keskustelun aloitus linkin kautta • Automaattiset aloitusviestit, pikavastaukset, tilastot • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wh atsapp.w4b • iOS: https://itunes.apple.com/app/whatsapp- business/id1386412985?mt=8
 • 90. Tiedotus (kirjallinen, taiteellinen, akateeminen ja journalistinen sisältö) Yhteydenpito rekisteröityihin Henkilötietojen säilytys Rekisteröityjen sähköinen asiointi Organisaation omat verkkopalvelut (kotisivut, intra) Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein. Organisaation hallinnoimat verkkopalvelut (pilvipalvelut ja muut sopimuspalvelut) Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein ja on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein ja on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein ja on sopimus henkilötietojen käsittelystä. Organisaation hallinnoimat profiilit julkisissa somepalveluissa Ok Ok, jos käyttöoikeudet ovat oikein, ohjeistus on kunnossa ja rekisteröidyltä on suostumus. Ei. Viestien osalta tilanne on epäselvä. Ei Työntekijöiden henkilökohtaiset profiilit julkisissa somepalveluissa Ok Ok, jos ohjeistus on kunnossa ja rekisteröidyltä on suostumus. Ei. Viestien osalta tilanne on epäselvä. Ei Nyrkkisääntö: somepalvelujen käyttö rekisteröityä koskevien tietojen käsittelyssä ja yhteydenpidossa voi perustua vain rekisteröidyn suostumukseen tai aloitteeseen. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, ettei henkilötietoja ilman rekisteröidyn suostumusta tallenneta verkko-/somepalveluihin, jotka eivät ole sen hallinnassa.
 • 91. Pitääkö Facebook-ryhmästä tehdä rekisteriseloste? Kuvakaappaus: https://www.facebook.com/groups/237930856866/members/ (4.4.2018)
 • 92. • Joissakin tilanteissa Facebook-sivun ylläpitäjä voidaan katsoa yhteisrekisterinpitäjäksi Facebookin kanssa. • Facebook on henkilötietojen käsittelijä mm. organisaatioiden mainos- ja analytiikkatyökalujen yhteydessä. • Facebook on asettanut sivujen ylläpitäjille lisäehtoja, jotka tulivat voimaan 28.9.2018. – Katso ”Sivun kävijätietojen hallinnoija -lisäys”: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum# • Käytännön toimenpiteet: – Tunnista Facebook-sivun rekisterinpitäjä ja käsittelyn oikeusperuste. Ilmoita sivun tiedoissa siitä vastaava organisaatio. – Lisää tietosuojaseloste Facebook-sivun tietoihin privacy policy -kohtaan. – Jos saat sivun kävijöiltä tai viranomaisilta GDPR:n mukaisia pyyntöjä, välitä ne viipymättä Facebookille tällä lomakkeella: https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 Facebook-sivun ylläpitäjän asema
 • 93. • Facebookin käyttöehdot kieltävät kahden eri käyttäjätunnuksen luomisen. • Erillistä oppilas-, opettaja- tai ohjaajatunnusta ei pitäisi tehdä. • Facebook-ryhmissä ja -sivuilla voi toimia henkilökohtaisella tunnuksella, jolloin esimerkiksi oppilaita ei tarvitse ottaa kavereiksi. • Facebookin käyttöehdot: https://www.facebook.com/legal/t erms/update
 • 94. Tietosuojan tarkistuslista 1. Organisaation rekisterit ja niiden selosteet 2. Henkilötietojen käsittely eri työtehtävissä • Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet • Salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat 3. Henkilötietojen turvallinen säilytys 4. Mitkä ovat organisaation omassa hallinnassa olevia tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita? 5. Miten tietosuojasta huolehditaan ulkopuolisissa pilvipalveluissa? 6. Saako työssä käyttää ulkopuolisia sovelluksia kuten WhatsAppia tai Facebookia, ja mitä on huomioitava? 7. Saako työssä käyttää henkilökohtaisia laitteita, ja mitä silloin on huomioitava? 8. Uusien rekistereiden teossa huomioitavat asiat ja yhteinen toimintamalli 9. Ongelmista ilmoittaminen, mahdollinen tietosuojavastaava
 • 95. Tietosuojasta huolehditaan, jotta jokainen tietää, mitä tietoja hänestä kerätään ja miten niitä voidaan käyttää.
 • 96. Vinkki: Julkisuus ja tiedonhallinta opetustoimessa, 2018 https://www.oph.fi/julkaisut/2018/julkisuus_ja_tiedonhallinta_opetustoimessa