Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit

 1. Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit 19.11.2020 Harto Pönkä Innowise
 2. Mitä tarkoitetaan yhteisöllisellä oppimisella? ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä” Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford, Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document 2
 3. Koulutuksen aivoriihen tulos 3
 4. Teknologian tuki Työskentelyä pienryhmissä Keskustelu ja tiedonrakentelu Pyrkimys yhteiseen tavoitteeseen
 5. Taustalla sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys  Oppija on aktiivinen tiedon rakentaja  Oppimisen tulee olla merkityksellistä  Tavoitteena asioiden ymmärtäminen  Tehokasta oppimista tapahtuu tilanteissa, joissa pyritään ymmärtämään jotain yhdessä  Yhteisöllinen oppiminen: ryhmässä oppija osallistuu tietoa rakentavaan vuorovaikutukseen Lähde: Daniel K. Schneider, 2006, http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/diplo06/geneva-diplo-06.pdf 5
 6. Yksittäisistä kokeiluista oppimis- ja toimintakulttuurin kehittämiseen 6
 7. Yksilö, pari, ryhmä ja yhteisö  Yksilö on aina keskiössä. Yksilön on mm. tärkeää voida asettaa omia tavoitteita sekä pohtia oppimisen aiheita itse.  Pari voi tukea toistensa oppimista tehokkaasti. Vuorovaikutus lisää oppijoiden aktiivisuutta, tuo työskentelyyn uusia näkökulmia ja vastavuoroisuus tukee oppimista.  Ryhmä syntyy ryhmäytymisen kautta, jossa sovitaan ryhmän tavoitteesta ja toimintatavoista. Ryhmässä on keskeistä jäsenten vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. Sopiva ryhmäkoko on esim. 3-6 jäsentä.  Yhteisö on kuin iso ryhmä, mutta sosiaalisia suhteita on paljon enemmän, mikä voi johtaa mm. kuppikuntien syntyyn ja niiden välisiin konflikteihin. 7 👤👤
 8. Ryhmän koko ja vuorovaikutussuhteet Lähde ja lisää aiheesta: Cyrus Molavi, 2015, https://www.getflow.com/blog/optimal-team-size-workplace-productivity 8
 9. Enemmistö keskustelee mieluiten pienissä tai keskikokoisissa ryhmissä Datalähde: ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Some ja nuoret –kysely, 13-29 –vuotiaat suomalaisnuoret (2013, 2015, 2016 ja 2019). Uusin: https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/. Kuva: Harto Pönkä, 23.4.2019. 9
 10. 10 Ryhmä • Ryhmä syntyy ryhmäytymisen kautta, jossa sovitaan sen tarkoituksesta ja toimintatavoista. • Ryhmän synnyssä ja säilymisessä on keskeistä jäsenten vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. • Ryhmän sisällä syntyy mm. erilaisia rooleja, normeja ja yhteistä kieltä. • Ryhmän jäsenet sitoutuvat toisiinsa, mikä näkyy myös ryhmäpaineena. • Sopiva koko on esim. 3-6 ihmistä. Jaettu tavoite tai muu syy, miksi osallistutaan
 11. Verkko-ohjauksen ja -oppimisen etenemisen viisi tasoa Lähde (mukaillen): Gilly Salmon, The Five Stage Model, https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html 11 5. Kehitys 4. Yhteinen tiedonrakentelu 3. Tiedon välittäminen 2. Kulttuurin rakentaminen ja ryhmäyttäminen 1. Pääsy työskentelyalustalle ja motivointi • Työskentelyalustan valmistelu • Osallistujien kutsuminen ja kannustaminen mukaan • Alustan esittely ja viestittelyn kokeilu • Tutustuminen ja yhteisen toiminnan aloitus • Materiaalin ja tiedon jako • Ryhmien aktivointi tehtävillä • Vertaistuki, yhteisöllinen oppiminen • Ryhmien työskentelyn tukeminen • Osallistujien kehittyminen osana ryhmien yhteisöllistä toimintaa • Ryhmän reflektoinnin tukeminen
 12. Ryhmäytymisen vaiheet 12 1. Muotoutumis- vaihe 5. Lopettamisvaihe3. Normien luomisen vaihe 2. Kuohuntavaihe 4. Toteuttamisvaihe Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977). http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development
 13. Ryhmäytymiseen ohjaaminen 1. ALUKSI: tehtävä, joka auttaa ymmärtämään muita ryhmän jäseniä (tutustuminen). 2. TOISEKSI: tehtävä, joka auttaa osallistujia muodostamaan yhteisen merkityksen toiminnalle. 3. ANNA AIKAA: avoin keskustelu on edellytys luottamuksen muodostumiselle. 4. VASTA SITTEN: on varsinaisen kehittävän työskentelyn aika. ▪ Tehtävien tulee olla sellaisia, ettei niiden tekeminen onnistu yksin. Esimerkiksi: edellytä toisille vastaamista ja yhteisen päätöksen tekoa ryhmässä. ▪ Roolitettu tehtävä helpottaa, jos ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia. ▪ Anna selvät ohjeet, miten työskennellään ja mitä ryhmiltä odotetaan. ▪ Käytä välineitä, jotka mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen ryhmissä. Lähteenä mm.: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf 13
 14. Yhteisen pohjan luominen (social grounding) Ryhmän jäsenten täytyy oppia tuntemaan toistensa tavat ajatella ja selittää ajatuksiaan ennen kuin he kykenevät varsinaiseen yhteisölliseen oppimiseen. Tutustumistehtäviä:  Parista kertominen: Kumpikin saa muutaman minuutin ajan kertoa itsestään toiselle. Tämän jälkeen käydään kierros läpi siten, että pari kertoo aina kaveristaan, mitä muistaa. Toinen voi täydentää ja korjata, jos haluaa.  Yhdistävät asiat: Pareittain koetetaan löytää mahdollisimman monta paria yhdistävää asiaa. Ketä löysi eniten? Millaisia?  Esineiden avulla esittäytyminen: Esittäytyminen symbolikorttien tai esineiden tms. kautta. Miksi valitsin tämän, miten tämä kuvaa minua?  Suomen kartta: Piirretään kuvitteellinen Suomen kartta, johon opiskelijat sijoittuvat asuinpaikkansa mukaan. Jokainen kertoo hyviä ja huonoja asioita asuinpaikastaan. Muunnos: tehdään maailman kartta ja kysymys missä haluaisit asua/mihin haluaisit matkustaa ja miksi. Tutustumistehtävien lähde: AMEO, 2018, MAST ryhmäyttämisopas, https://ameo.fi/wp-content/uploads/2018/02/Ryhmayttamisopas.pdf 14
 15. Ryhmäytymistä edistäviä tehtävätyyppejä  Mitä tavoitteita ryhmäläisillä on toimintaan liittyen?  Miksi ryhmään osallistuminen on tärkeää?  Mitkä kiinnostuksen kohteet yhdistävät ryhmäläisiä?  Onko jokin yhteinen ratkaistava ongelma?  Onko jokin asia, joka voidaan tehdä tai johon voidaan päästä ryhmän avulla?  Mitä muita opiskeluun liittyviä yhtäläisyyksiä löydätte? 15
 16. Keskustelun merkitys oppimiselle 16 Keskusteluissa oppijat… ▪ selittävät ajatteluaan ▪ välittävät tietoa toisilleen ▪ arvioivat tietoa kriittisesti ▪ kysyvät tarkentavia kysymyksiä ▪ soveltavat opittua ja rakentavat uutta tietoa ▪ arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa ▪ asettavia tavoitteita ja suunnittelevat työskentelyn seuraavia vaiheitta  Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella tavalla yksilöiden ymmärtävää oppimista.
 17. “Tiedon luominen on parasta oppimista. Esityksiä, postereita, kirjoituksia, käsitekarttoja, piirroksia, videoita, digitarinoita, blogeja jne. 17
 18. Keskustelu yhteisöllisessä tiedonrakentelussa Keskustelu vie eteenpäin ryhmän yhteisen tuotoksen tekoa ja sisältö johdattaa keskustelua. Parhaimmillaan jatkuva oppimista syventävä prosessi. 18
 19. 19
 20. Pedagogiset mallit ja oppimisen tukeminen 20
 21. Strukturointi, vaiheistus, pedagoginen malli, skriptaus… Yhteisöllisen oppimisen mallit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän työskentelyä ja vuorovaikutusta. 21
 22. Ohjaa tehtävänannolla yhteisöllisyyteen Yhteisöllistä oppimista edistää oppimistehtävä, joka edellyttää ryhmän jäseniltä jaettua vastuuta. 1. Kuvaa oppimistehtävän tavoite: mitä on tarkoitus oppia? Tai: miten tavoite valitaan ryhmissä? 2. Kirjoita selkeä työskentelyohje: miten tehtävässä toimitaan? 3. Mitä materiaaleja työskentelyssä on apuna? 4. Miten tehtävää arvioidaan? 5. Tee vaiheistus tai pedagoginen käsikirjoitus (skripti). 6. Miten ohjaat työskentelyä? Kuvan lähde: https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/oppiaineet/ha/terveystieto/Kalle-Veikko%20Koivisto/tap (tekijä tuntematon) Lisätietoa Bloomin taksonomiasta esim. https://sites.utu.fi/acts/bloomin-taksonomia-pops-2014/ 22
 23. Vaiheistus: yhteisöllistä oppimisprosessia tukeva eteneminen  Osallistukaa etätapaamiseen…  Tutustukaa materiaaliin…  Pohtikaa, mistä johtuu, että…  Etsikää verkosta lisätietoa…  Kirjoittakaa päätelmänne…  Kommentoikaa jokainen muiden vastauksia…  Hienoa, läpäisitte tehtävän! Katsokaa saamanne palaute… Icons made by: Kiranshastry, Good Ware, Freepik, Pixel perfect and Payungkead @ flaticon.com 23
 24. Esimerkki: ryhmän yhteistyön skriptaaminen 24 Edetkää tehtävässä vaiheittain: • Voisimme käyttää opetuksessa ______(sovellus/työkalu)_______, • koska se tukee _________(opetuksessa/oppimisessa)_________. • Haasteena näemme ____________________________________. • Yhteisölliset skriptit: – Ohjaavat opettajan suunnitelman tai pedagogisen mallin mukaiseen työskentelyyn (skripti = käsikirjoitus) – Jäsentävät ja vaiheistavat työskentelyä – Parhaimmillaan: helposti seurattavia, johdattavat loogisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun ja oppimiseen
 25. Lähde: Leena Hiltunen, 2017, http://247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen-suunnittelu-osa-1.pdf 25
 26. Käänteinen opetus (flipped classroom) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ 26 Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Läksy ennen oppituntia 1. Johdanto opetuksen aiheeseen esim. videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. Oppitunnin aika vapautuu: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle
 27. Projektioppiminen ▪ Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet ▪ Vaiheistus: esim. suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi ▪ Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa ▪ Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät ▪ Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet ▪ Työskentelyalustat: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit ▪ Yhteisöllinen työskentely projektin aikana: ▪ Ongelmien täsmentäminen ▪ Tiedon kokoaminen ja analysointi ▪ Keskustelut, kysyminen, kriittisyys ▪ Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ▪ Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen 27
 28. Ongelmalähtöinen oppiminen 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. 1-5 pv) 7. Esittely ja purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi 28 Aloitus
 29. Roolit ongelmalähtöisessä oppimisessa 29  Puheenjohtaja: valmistelee toimintaa, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen.  Sihteeri: kirjaa ylös keskustelujen pääkohdat, oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa ryhmän yhteistä tuotosta, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa.  Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä.  Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa.  Sovella vapaasti! Roolit voivat olla myös työelämästä tuttuja työtehtäviä: projektipäällikkö, tutkija, asiantuntija, tuotekehittäjä, työhaastattelija jne.
 30. Tutkivan oppimisen malli 30 Lähde: Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 31. Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen Lisätietoa: Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen, 2013, https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/ 31 1. Alkutilanne  Kontekstin luominen, virikemateriaali, tehtävänanto.  Voi sisältää mm. aiemman tiedon aktivointia ja käsitteiden avaamista. 2. Pohdinta  Tutkitaan aihetta tai ilmiötä.  Tehdään kysymyksiä ja haetaan lisätietoa. 3. Tuotos  Tehdään tuotos: esim. kirjoitus, projektityö, esitys, käsitekartta.  Oleellista oppijoiden ajattelun ja ryhmän työskentelyn tulosten esittäminen. 4. Tuotoksen arviointi ja keskustelu  Ryhmän jäsenten välistä keskustelua, vertaisarviointia ja/tai opettajan palautetta.  Toistuu ryhmässä useasti prosessin aikana. 5. Syventäminen: toistetaan 2. – 4. vaiheita  Oppiminen jatkuu prosessimaisesti eli sykli kerrallaan tuotosta arvioiden ja kehittäen, syvemmälle aiheeseen pureutuen.
 32. Helppo, tosi yksinkertainen ja kunnollinen etäopetusmalli Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli/ 32
 33. Esimerkki: käsitekarttoja vaiheistettuna Lähde: Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M., 2012, teoksessa Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf 33
 34. Opettaja yhteisöllisessä oppimisessa 34 Lisätietoa esim. Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf Kiinnitä huomiota ohjauksessa: ▪ Kannusta oppijoita yhteistyöhön ▪ Anna aikaa ryhmäytymiselle ▪ Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö ▪ Jokaisella ryhmän jäsenellä on iso merkitys ryhmän työskentelyn onnistumiselle ▪ Työskentelyn tulee edetä oppimistavoitteen suuntaisesti (ei pinnallista keskustelua) ▪ Anna palautetta ryhmän työskentelystä ▪ Aktivoi työskentelyä: anna ”työkaluja” ryhmän työskentelyn tueksi: esim. kysymyksiä, arviointimalleja, menetelmiä, sovelluksia.
 35. Palautteen vaikutuksen portaat Mukaillen lähdettä: Kupias, Peltola & Saloranta, 2011, Onnistu palautteessa 35
 36. Yhteisöllistä oppimista ja ryhmätyöskentelyä tukevia välineitä Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2020, https://www.toptools4learning.com/ 36 Listaus kategorioittain: https://www.toptools4le arning.com/top-tools- by-category/
 37. Etäkokoussovellusten ryhmätoimintojen vertailua Microsoft Teams Google Meet Zoom Adobe Connect Osallistujia enintään 300 (tulossa 1000) Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-250 Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-500 25-1500 riippuen lisenssistä Yhtäaikaisia osallistujien videokuvia Enintään 9 Tulossa: enintään 49 Together-tilassa 49 Enintään 16 Enintään 49 Ei rajaa, mutta käytännössä 15-20 Ryhmähuoneet (breakout rooms) Ei (tulossa) Tiimit-toiminnolla voi luoda rinnakkaisia kokouksia Ei normaaliversiossa Kyllä G Suite Enterprise for Educationissa, enintään 100 huonetta Kyllä Enintään 50 huonetta Kyllä Enintään 20 huonetta ja 200 osallistujaa/huone Lisätietoa https://docs.microsoft.com/en- us/microsoftteams/limits- specifications-teams https://www.onmsft.com/news/micros oft-teams-breakout-rooms-feature- rolling-out-in-preview https://nerdschalk.com/microsoft- teams-together-mode/ https://nerdschalk.com/google-meet- limit/ https://gsuiteupdates.googleblog.com/ 2020/10/create-breakout-rooms-for- more-engaged.html https://support.google.com/meet/ans wer/10099500 https://zoom.us/pricing https://support.zoom.us/hc/en- us/articles/206476313-Managing- Breakout-Rooms https://helpx.adobe.com/fi/adobe- connect/using/breakout-rooms.html https://community.adobe.com/t5/conn ect/participant-video-limits/td- p/3396713?page=1 37
 38. Pedagoginen suunnitelma Tehtävät ohjaavat yhteisölliseen opp. Oppimisen tilannesidonnaisuus Ongelmalähtöisyys Runsas keskustelu oppimisen aiheesta Jaettu vastuu työskentelystä Ryhmien yhteiset tuotokset Vuorovaikutusta tukevat välineet Monipuolinen arviointi ja palaute Hyvän yhteisöllisen oppimisen elementtejä
 39. 39 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!
Publicidad