Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Surgaltiin orchin

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Surgaltiin orchin

  1. 1. ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН СУРГАЛТЫН ОРЧИН Б РД ЛЭХ ЗААВАРНЭГ. Ер нхий з йл. 1. Боловсролын стандарт, ндэсний х т лб рийг хэрэгж лэх ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай багш сурагчийн сургах сурах йл ажиллагааг зохион байгуулах шаардлагыг хангасан сургалтын орчныг б рд лэхэд энэх зааврыг м рд н . 2. Сургалтын орчин нь сургуулийн мн х болон бага, суурь, б рэн дунд боловсролын стандарт ндэсний х т лб рийг хэрэгж лэх, , сургалтыг чанартай, х ртээмжтэй, р д нтэй удирдан зохион байгуулахад зайлшг й шаардлагатай тоног т х р мж, сурах бичиг, хэрэглэгдэх н, хэрэгслээр хангагдсан, багш, сурагчдын ажиллах, суралцах материаллаг, йлийн болон, сэтгэл з йн таатай н хц лийг б рд лсэн байна. 3. Сургууль, цэцэрлэгийн гадаад тоглоомын талбай, гал тогоо, анги танхим, ариун цэврийн р , унтлагын р , биеийн тамирын р талбай, х гжмийн р , коридор, шат, гэрэлт лэг, агааржуулалт зэргийг х хдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмших йн х гжлийн хэрэгцээнд тулгуурлан, х хдэд ээлтэй, аюулг й, эр л ахуйн шаардлагад нийц лэн шинжлэх ухааны ндэслэлтэйгээр сургалтын орчны стандартад нийц лэн б рд лсэн байна. 4. Сургууль нь кабинет гэрчилгээж лэх албан х сэлтийг тухайн хичээлийн жилийн 10 , 2-р сард тус тус ир лж шийдвэрл лнэ. 5. Энэх зааврыг м рд хд дараах эрх з йн баримт бичгийг ндэслэл болгоно. • Гэгээрлийн сайдын 1996 оны 253-р тушаалаар батлагдсан “Кабинетийн ер нхий заавар” • БСШУ-ны сайдын 2006 413-р тушаалаар баталсан “ЕБС-ийн компьютрийн танхимд тавих лгэрчилсэн шаардлага” • БСШУ-ны сайдын 2007 оны 243-р тушаалаар баталсан ЕБС-ийн I-II ангийн орчны загвар” • Эр л ахуй халдвар судлалын улсын институтын 1995 оны 01-тоот тушаалаар баталсан “Сургалт х м жлийн байгууллагын йл ажиллагаанд м рд х эр л ахуйн лгэрчилсэн д рэм”, • БСШУ, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56 / 64 д гээр тушаалаар батлагдсан “ Сургууль цэцэрлэг х гж лэх сангийн лгэрчилсэн д рэм”, • БСШУ-ны сайдын 2006 оны 236-р тушаалын 1-р хавсралтаар баталсан “ЕБС-ийн сургалтын талаар баримтлах бодлого”, БСШУ-ны сайдын 2008 оны 20-р тушаалаар баталсан С Б-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого
  2. 2. 1. Сургалтын т л вл г нд заагдсан хичээл дийн кабинетаас гадна спорт сурталчилгааны т в, х хэд х гжлийн т в, чийрэгжилтийн т в, багшийн х гжлийн т в дийг сургалтын кабинет ( цаашид кабинет гэх) гэж тооцно.ХОЁР. Кабинетэд тавигдах ер нхий шаардлага2.1. Сурах сургахуйн шаардлага2.1.1. Кабинет нь суралцагчдын сурах йлийн х гжлийн орчин байна.2.1.2. Мэдлэг б тээх эзэмших йн з й тогтолд нийцсэн суралцахуйн ндсэн йлийг явуулахад чиглэсэн байна.2.1.3. Суралцагчдад шаардагдах мэдээллийн санг б рд лсэн байна.2.1.4. Сурагчид хамтран ажиллаж туршилт, ажиглалт, тооцоо судалгаа, нээлтхийх, мэдлэг б тээх орчин б рд лсэн байна. 1. 1. 1. Сонгосон агуулга, арга з й, нэлгээнд харгалзсан сургалтын хэрэглэгдэх ний нэр т р л, х ртээмж нь зохистой байна 2. Сургалтын хэрэглэгдэх нийг тогтмол, р г жтэй хэрэглэж тооцоо судалгааг хийсэн байна 3. Сургалтад мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах боломж н хц л б рдсэн байна. 4. Сургалтын хэрэглэгдэх н нь сэтгэл з й, жендэр, эр л ахуй, аюулг й байдлын шаардлага хангасан байна 5. Кабинетийн системээр хичээллэх боломжг й тохиолдолд кабинетийг з вр р ашиглах н хц лийг б рд лсэн байна.2.2. Эр л ахуйн шаардлага2.2.1. Гэрэлт лэг, агааржуулалт, нг будаг нь нь эр л ахуйн шаардлагахангасан байна.2.2.2. Ширээ сандал, сургалтын тоног т х р мж, хэрэглэгдэх н нь
  3. 3. сурагчдын танин мэдэх йн онцлогт тохирсон байна.2.2.3. Кабинетийн хананд байрлуулсан з лэх материалууд, мэдээллийнсамбарууд нь зэгдэх йц том сгээр бичигдсэн, харааны т вшинд тохирсон байна.2.3. Аюулг й байдлын шаардлага2.3.1. Эд з йл, сургалтын хэрэглэгдэх н д ндр с унах, гал т ймэр гарах, химийн хортбодист хордох, цахилгааны эх свэр зэргээс сэх аюулаас б рэн хамгаалагдсан байна.2.3.2. Кабинетэд осол аюулг й ажиллах журмыг гаргаж сурагчдад танилцуулсан байна.2.3.3. Сургалтын хэрэглэгдэх нийг суралцагчдын эр л мэндэд хор хохирол учруулахг йматериалаар хийсэн байна.2.4. Гоо з йн шаардлага2.4.1. Кабинетийн хана, тааз, шал болон хананд байрлуулсан эд хогшил з лэхматериалуудын нгийн зохицол гоо з йн шаардлагад нийцсэн байна.2.4.2. Сургалтын хэрэглэгдэх ний хийц, хэлбэр, д рс, байршил, зэмж нь гоо сайхнымэдрэмж т р лэх йц байна.ГУРАВ. Ер нхий боловсролын сургуулийн кабинетэд гэрчилгээ олгох шалгуурууд з лэлт шалгуур Тухайн хичээлээр сурагчдад шаардагдах • Сургалтын сан нь мэдээллийн болон сургалтын сурагчдын нас сэтгэх й хэрэглэгдэх ний сан, з лэн таниулах / танин мэдэх йн онцлогт бодит з йлс,дуураймал з йлс, д рсэлсэн тохирсон байдал3.1. з йлс, дэлгэцийн з йлс, бичмэл з йлс/, туршилт, судалгааны болон бие даан ашиглах материалууд, сурагчийн лавлах (цаашид • Сургалтын сан нь сургалтын сан гэх) хичээлийн агуулга арга з йд нийцсэн байдал • Багаар болон бие даан
  4. 4. ашиглах боломжтой эсэх • Мэдлэг б тээх йл ажиллагаанд ашиглахуйц болсон эсэх • Туршилт судалгааны багаж т х р мжийн осол аюулг й шаардлага хангасан байдал3.2. Лаборатори-кабинетийн багаж хэрэгсл д • Тухайн хичээлийн агуулгад /зориулалтын ширээ сандал, з лэх болон нийцсэн байдал туршлагын багаж, дадлага ажлын багажууд, • Сурагчдын мэдлэг б тээх цахилгааны тоног т х р мж, туслах багаж йл ажиллагаанд тохирсон хэрэгсл д, х гжмийн зэмсг д байдал • Осол аюулг й ажиллах Сургалтын техник хэрэгсл д шаардлага хангасан байдал • Эр л ахуйн шаардлага хангасан байдал • Б рэн б тэн байдал3.3. Ном хэвлэл, сурах бичиг, гарын авлага, арга • Мэдээллийн эх свэр олж з йн з вл мжийн б рдл д авахуйцаар агуулгад нийцсэн байдал • Товьёог, тэмдэглэл хийж ашиглахад хялбар , тодорхой болгосон байдал • Б лэг сэдэв, нэгж хичээлийн зорилго,3.4. Б лэг сэдэв болон нэгж хичээлээр нэлэх зорилтыг нэлэхэд чиглэсэн нэлгээний даалгаврын сан эсэх • Суралцагчийн танин мэдэх йн т вшинд тохирсон байдал • Даалгаврын сангийн хувилбар, сонголтын боломж • нэлгээ хийх аргачлал
  5. 5. тодорхой эсэх • Тухайн ангийн х т лб р дийг б рэн3.5. Нэгж хичээлийн х т лб р д хийсэн байдал /хэдэн хувьтай байгаа/ • Х т лб рт тавигдах шаардлагыг хангасан байдал • Х т лб рийн хэрэгжилт, сайжруулалт3.6. Кабинет ашиглалтын байдал • Тогтмол ашиглах боломж, ашиглалт • Ашиглалтын тооцоо судалгаа • Баяжилт3.7 Кабинетаас явуулах йл ажиллагааны • Кабинетээс зохион т л вл г , биелэлт , р д н ( жил, улирлаар) байгуулж байгаа ажлын тоо, чанар, х ртээмж • Эрэлт хэрэгцээг харгалзан зохион байгуулж байгаа ажлын р г ж3.8. Сургалтын хэрэглэгдэх ний б ртгэл, • Б ртгэл судалгааг хагас судалгаа б тэн жилээр хийсэн байдал3.9. Кабинетийн д рэм • Д рмийн агуулга нь йл ажиллагаанд нийцсэн байдал3.10. Сургалтын техник хэрэгсэл, тоног • Ашиглах зааварчилгааг ил т х р мжийг ашиглах зааварчилга тод ойлгомжтой байдлаар хийсэн байдал, т ний м рд лт д анхаарч ажиллах н хц л байдал
  6. 6. Д Р В. Кабинет байгуулах, гэрчилгээж лэх4.1. ЕБС-д бага анги, т х, газар з й, нийгэм, иргэншил, иргэний боловсрол, биеийн тамир- чийрэгж лэлт, спорт сурталчилгааны т в, монгол хэл, уран зохиол, монгол бичиг,гадаад хэл (орос хэл, англи, япон, хятад, герман г.м.), физик, мэдээлэл з й, хими, биологи,байгалийн ухаан, эр л мэнд, математик, технологи, х гжим, д рслэх урлаг, багшх гжлийн т в зэрэг кабинетууд байж болохоос гадна зарим хичээлийн нэгдмэл кабинетбайж болно.4.2. Кабинет нь тусгай код дугаартай байна. нд: бага анги-01, т х, газар з й, нийгэм,иргэншил, иргэний боловсрол-02, биеийн тамир - чийрэгж лэлт, спорт сурталчилгааныт в – 03, монгол хэл, уран зохиол, монгол бичиг-04, гадаад хэл (орос хэл, англи, япон,хятад, герман г.м.) -05, физик, мэдээлэл з й, хими, биологи, байгалийн ухаан, эр л мэнд -06, математик -07, технологи, д рслэх урлаг -08, х гжим-09, багш х гжлийн т в-10, гэсэнкодтой байна.4.3. Кабинетийг сургуулийн киррикюлим /сургуулийн сургалтын бодлого, х т лб р/ -д ндэслэн сургуулийн захирлын шийдвэрээр байгуулна.4.4. Кабинет хариуцах багшийг Заах аргын нэгдлийн саналыг ндэслэн захирлынтушаалаар томилно.4.5. Энэ зааварт заасан шаардлагын 80-аас доошг й хувийг ханган биел лсэн тохиолдолдсургууль х сэлт гарган НБГ-аас гэрчилгээ олгож баталгаажуулна.4.6. Гэрчилгээг 2 жил тутамд НБГ-аас дахин шалгаж боловсролын стандарт, ндэснийх т лб рийн агуулга арга з й нэлгээг хэрэгж лэхтэй холбоотой гарсан рчл лт,шинэчлэлийг харгалзан гэрчилгээг сунгах эсвэл гэрчилгээг хураан авна.4.7. Хичээлийн кабинет хариуцагчийг рчл х шаардлага гарвал сургуулийн захиргаанышийдвэрийг ндэслэн НБГ-аас гэрчилгээг сольж олгоно.4.8. Дээрх шаардлагуудыг хангахг й байгаа болон баяжилт хийгээг й кабинетийнгэрчилгээг сургалтын менежерийн санал, тухайн боловсролын асуудал хариуцсанмэргэжилтний д гнэлтээр х чинг й болгоно

×