Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

10 thủ thuật đối với modem

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics
Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đ...
Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics
Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đ...
Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics
Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 96 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Similares a 10 thủ thuật đối với modem (20)

Anuncio

Más de Học Huỳnh Bá (16)

10 thủ thuật đối với modem

 1. 1. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 10 th thu t ñ i v i Modem 1. C p nh t driver m i nh t Trư c h t và t t nh t, b n ph i ch c r ng mình có các driver m i nh t cho modem c a mình. Các driver này thư ng có trang Web c a nhà s n xu t. N u không bi t chính xác ñ a ch trang Web c a nhà s n xu t, b n ñ c k tài li u kèm theo modem ñ tìm tên chip dùng cho modem. B n có th vào trang Web c a nhà s n xu t b ng cách gõ tên c a lo i chip vào ô ñ a ch trong trình duy t. 2. Ph c h i các thi t l p ban ñ u N u modem c a b n không ho t ñ ng, hãy th dùng l nh AT&F1 ho c ATZ. L nh AT&F1 thư ng ph c h i c u hình khi xu t xư ng modem, còn ATZ thư ng ñ t l i c u hình m c ñ nh (default). 3. Không có tín hi u và âm thanh c a modem N u b n không th nghe ñư c tín hi u, hãy c m l i jack n i v i ñư ng dây ñi n tho i và ki m tra xem ñã ch nh âm lư ng ñ l n ñ có th nghe ñư c âm thanh phát ra t modem chưa. N u modem nh n ñư c tín hi u và g i ñi ñư c nhưng không th k t n i thì nguyên nhân ph n nhi u là t phía modem mà b n ñang k t n i t i. Đ ñi u ch nh âm lư ng c a modem, vào Control Panel/Modem, ch n Properties và ñi u ch nh thanh trư t. N u v n không th k t n i ñư c, hãy th quay m t s khác ñ ki m tra. 4. Dây n i ng n N u có th ñư c, hãy dùng dây n i càng ng n càng t t, vì dùng dây dài, tín hi u nh n ñư c s kém, cũng có nghĩa là k t n i s ch m hơn. 5. Hãy ñ modem ñư c riêng bi t Không nên c m ñi n tho i vào ch u c m Phone trên modem, ñi u ñó có th làm nh hư ng t i các k t n i Internet/Fax/BBS. Đ i v i m t s modem, khi b n c m ñi n tho i vào, nó ch có th k t n i ñư c t c ñ 31.200? Nhưng khi b n rút ñi n tho i ra nó l i ñ t t c ñ 33.600? 6. Ch nh thông s MTU c c ñ i M t s ngư i nh n th y r ng tác v truy n file trên Internet khá ch m, thư ng ch trong kho ng 900 - 1800 ký t (character), ngay c v i modem 56K. Nguyên nhân có th liên quan ñ n m t thông s c a Win95/98 g i là Maximum Transmission Unit (MTU). Hãy nhìn vào m c "Bytes received/sec" trong System Monitor và so sánh thông s ñó v i thông s mà trình duy t Web c a b n thông báo. Hai s này ch nên khác nhau trong kho ng 10%-12%. N u thông s do System Monitor thông báo là 3300 thì thông s còn l i ph i vào kho ng 3000. N u như 2 thông s này sai l ch quá nhi u thì có th là do thông s MTU c a Windows 95/98. Microsoft v n chưa ñưa ra chương trình nào ñ s a thông s này, nhưng b n có th t i v t ñ a ch : http://www.aimnet.com/A jnavas/modem/tcpipcfg.exe. 7. B ñ m l n hơn Trong b t c tác v truy n d li u nào cũng s có m t ph n d li u b m t ñi trên ñư ng truy n và không có cách nào ñ l y l i ñư c. Nhưng b n có th tăng t l nh n tín hi u chính xác b ng cách b sung thêm m t dòng l nh vào file SYSTEM.INI. Có ñi u trư c khi b t ñ u, b n cũng nên bi t cách Windows ñi u khi n lu ng d li u t i như th nào. Modem c a b n g i d li u t i trình ñi u khi n COMM c a Windows, trình ñi u khi n này lưu d li u vào m t vùng ñ m cho t i khi chương trình truy n thông c a b n l y l i. Nhưng th t không may là công vi c này ch ñư c làm khi chương trình r nh r i, k t qu là nó không th l y ñư c d li u t trình ñi u khi n COMM thư ng xuyên như yêu c u.
 2. 2. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 ch ñ m c ñ nh, Windows ch dành ra m t ph n b nh có kh năng lưu tr 128 ký t (character). Nhưng m t khi modem ñã ñư c n i m ng thì dòng d li u ñi vào máy b n m t cách liên t c. Máy tính có th t m th i ng ng dòng d li u ñi vào này, nhưng làm như v y s m t th i gian nên d li u v n ti p t c ñi vào mà không ñư c lưu gi b ñ m c a trình ñi u khi n COMM. N u k t n i c a b n ch m ho c chương trình truy n thông nhanh thì b ñ m ch a 128 ký t có th ñ , nhưng n u ngư c l i thì lư ng b nh ñ m ñó s là quá nh . B n có th kh c ph c ñư c v n ñ này theo cách sau: + M file SYSTEM.INI b ng m t trình so n th o văn b n. + Tìm m c [386enh] + Thêm dòng có d ng như sau: COMxBuffer=num trong ñó "x" là m t s t 1 t i 4 cho bi t tên c a c ng COM mà modem c a b n s d ng, còn "num" là s trong kho ng 128 t i 10.000 ñ xác l p ñ l n c a b ñ m. Thư ng b n nên ñ t giá tr 10.000. Sau ñó n u trong th i gian t i file v mà t c ñ truy n b gi m d n thì hãy ñ t m t s nh hơn cho ñ n khi v a ý. B n c n ph i kh i ñ ng l i Windows ñ xác l p này có tác d ng. 8. Ti p thêm s c m nh cho các c ng COM Thông thư ng, Windows 95/98 ñ t c u hình cho các c ng COM t c ñ 9.600bps, nhưng n u b n s d ng modem 14,4 Kbps thì nên tăng tr s này. M Control Panel/System, kích chu t vào tab Device Manager, m r ng nhánh Ports, nh n ñúp chu t vào m i c ng COM, ch n thanh Port Setting và thay ñ i thông s "Bits Per Second" lên ít nh t là 57.600 (hình 2), sau ñó nh n nút Advanced và ñánh d u ch n "Use FiFO buffers [requires 16550 compatible UART]". 9. Truy n d li u nhanh hơn và tăng t c k t n i V i Windows 95/98, m Control Panel/Modem, ch n nút Properties; trong thanh General, ch n "Maximum Speed" là 115.200; trong thanh Connection, ch n Advanced và ñánh d u ch n "User Error Control", "Compress Data" và "Use Flow Control (Hardware)". 10. Gi m thi u nhi u ñư ng dây ñi n tho i Nhi u (ti ng n) ñư ng dây ñi n tho i là m t trong nh ng y u t d phát hi n nh t. Nhi u ñư ng dây không ph i là v n ñ v i các modem thu c lo i ISDN, DSL ho c modem cáp mà v i lo i ñư ng dây ñi n tho i ki u tu n t (analog), như nư c ta thì nó là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n k t n i ch m. Đ ki m tra m c ñ ti ng n, b n nh c ng nghe lên và l ng nghe âm thanh. Có th b n s nghe th y các âm thanh rè rè khác nhau và khác âm thanh tín hi u, ñó có th là do ch t lư ng dây ñi n tho i kém, do hơi nư c ho c m t vài nhân t khác. Cách t t nh t ñ gi m b t ti ng n ñư ng dây là c g ng s d ng dây ñi n tho i càng ng n càng t t, n u v n không ñư c hãy g i nhân viên s a ch a ñi n tho i c a Bưu ñi n ñ n ñ ki m tra ch t lư ng ñư ng dây. C u hình m ng ADSL cho ngư i dùng t i nhà Thông thư ng khi các b n n i net t i nhà b ng k t n i ADSL thì b n ch vi c c m ñ u k t n i tr c ti p vào card m ng trên máy (v i trư ng h p 1 máy dùng 1 ñư ng line) hay c m vào hub (switchs) n u như nhi u máy cùng chia s m t ñư ng line. Khi ñó m i thông s Windows s t c u hình cho b n.
 3. 3. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Nhưng cách làm t ñ ng ñó có m t như c ñi m là n u như b n mu n bi n máy mình thành máy ch cho toàn m ng LAN s d ng gi ng như máy ch web thì l i g p khó khăn do IP c a máy là IP ñ ng (IP s thay ñ i sau m i l n kh i ñ ng l i máy). ñây tôi s hư ng d n các b n c u hình sao cho máy mình có IP tĩnh trong m ng LAN và các thông s c u hình ñ s d ng ADSL v i IP tĩnh ñó. Trư c tiên b n c n xem IP c a modem và IP c a máy mình khi c u hình t ñ ng là như th nào ñ làm cơ s c u hình IP tĩnh. R t ñơn gi n, các b n hãy double click vào bi u tư ng k t n i m ng LAN dư i góc ph i màn hình (bi u tư ng 2 máy tính nh p nháy khi b n truy c p m ng) ho c n u không có thì b n có m b ng cách như sau: B n vào Control Panel> Network Connection và click vào bi u tư ng k t n i m ng mà b n ñang dùng (thông thư ng nó có tên là Local Area Connection). Khi ñó b n s th y c a s Local Area Connection Status gi ng như sau: B n ch n tab Support, khi ñó b n s ñư c m t c a s thông tin c u hình tương t như sau:
 4. 4. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Các thông tin b n thu ñư c có ý nghĩa như sau: IP Address: 10.0.0.20 ====> IP máy c a b n t i th i ñi m m c a s status. Subnet mask: 255.0.0.0 ====> không th c s quan tr ng l m, b n không c n quan tâm cũng ñư c vì khi c u hình thì m c này Windows s t ñi n h ta. Default Gateway: 10.0.0.2 ====> Đ a ch modem, ñ a ch này là m c ñ nh cho modem, m i dòng modem s có ñ a ch IP khác nhau nhưng nói chung là c ñ nh trong quá trình s d ng. Trong các thông s trên b n c n chú ý ñ n d i IP c a modem vì khi c u hình thì ph i c u hình sao cho máy có ñ a ch IP cùng d i s v i modem. Thông thư ng modem có ñ a ch m c ñ nh là 10.0.0.2 ho c 192.168.1.1. Ph n thu th p thông tin ñã xong, bây gi là bư c ti n hành c u hình. B n chuy n qua tab General ñ tr v c a s Local Area Connection Status gi ng như ban ñ u. B n click vào nút Properties, b n s có c a s tương t như sau:
 5. 5. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 B n double click vào m c Internet Protocol (TCP/IP) s m ra c a s gi ng như sau:
 6. 6. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 B n ch n m c Use the following IP Address, và c u hình như sau: IP Address: B n dùng d i s gi ng v i modem nhưng khác s cu i cùng, m i máy trong m ng LAN ph i có s cu i trong d i s ñó khác nhau. Ví d : Modem có IP là 10.0.0.2 thì b n ch n IP là 10.0.0.20 ch ng h n, m t máy khác trong m ng LAN b n l i ch n IP là 10.0.0.21... Sau ñó b n nh n nút Tab trên bàn phím thì m c Subnet mask s t ñ ng ñư c ñi n cho b n. Default Gateway: B n ñi n d i s IP c a modem thu ñư c trên vào. Ti p theo b n ch n m c Use the following DNS server addresses và ñi n thông s như sau: +) V i m ng VNN: Preferred DNS Server: 203.162.0.181 Alternate DNS Server: 203.210.142.132 +) V i m ng FPT: +)V i m ng Viettel: Sau khi hoàn thành b n ñư c màn hình c u hình tương t như sau:
 7. 7. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 B n nh n OK ñ ñóng các c a s và kh i ñ ng l i máy ñ thay ñ i có hi u l c (không nh t thi t nhưng như th là ch c ăn nh t ) Vi c c u hình IP tĩnh cho máy trong m ng LAN mà không có k t n i Internet hoàn toàn tương t nhưng b n không c n ñi n IP c a modem và DNS Server nhưng ph i ñ m b o các máy trong m ng ph i có cùng d i s IP m i có th nhìn th y nhau. V y là b n ñã hoàn thành vi c c u hình IP tĩnh cho máy mình trong m ng LAN r i ñó. Th thu t phá password CMOS Tôi ñã b ñ ng nghi p 'chơi gác' b ng cách cài password vào máy tính c a mình khi tôi v ng m t. Ngay khi kh i ñ ng là màn hình hi n ngay ra ô 'Password' và tôi không th nào s d ng máy tính ti p t c khi không bi t password phù h p. Trò ñùa này ñã ñư c kh c ph c sau ñó nhưng có cách nào ñ phá password kh i ñ ng này không? Đúng là b n ñã b 'chơi gác' m t cách r t 'khoa h c' b ng cách cài password vào CMOS c a mainboard máy tính và h u như ch có ch nhân c a trò 'chơi gác' này m i có th kh c ph c ñư c. Cài password CMOS ñư c xem là m t trong nh ng bi n pháp khá h u hi u ñ b o m t máy tính. Phá password CMOS là m t ñi u h t s c khó khăn nhưng không ph i là không th làm ñư c. Tuy nhiên ñ th c hi n thành công
 8. 8. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 cũng ñòi h i b n ph i có m t 'tay ngh ' nh t ñ nh. Có m t vài cách ñ phá password CMOS như: thay chip BIOS, ng t m ch chip BIOS, s d ng jumper, tháo pin trên mainboard, phá password CMOS b ng m t s l nh, nh p vào các password m c ñ nh c a nhà s n xu t... nhưng ñ i v i gi i tin h c 'bình dân h c v ' như chúng ta thì may ra có 2 phương pháp sau là t m có th áp d ng ñư c. 1. Nh p vào các password chu n c a BIOS do nhà s n xu t ñã m c ñ nh s n. - Đ i v i lo i Award BIOS thì ta có th nh p vào các password m c ñ nh sau ñ th b khóa password ñã ñ t trư c ñó: AWARD SW, AWARD_SW, Award SW, AWARD PW, _award, awkward, J64, j256, j262, j332, j322, 01322222, 589589, 589721, 595595, 598598, HLT, SER, SKY_FOX, aLLy, aLLY, Condo, CONCAT, TTPTHA, aPAf, HLT, KDD, ZBAAACA, ZAAADA, ZJAAADC, djonet. - Đ i v i lo i Ami BIOS thì dùng: AMI, A.M.I., AMI SW, AMI_SW, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, Oder. - M t s password dùng chung cho Ami, Award và m t s BIOS khác có th th như: LKWPETER, lkwpeter, BIOSTAR, biostar, BIOSSTAR, biosstar, ALFAROME, Syxz, Wodj. Nhưng th c ra phương pháp này cũng không hi u qu l m vì ngoài nh ng nhãn hi u Award, Ami... thì còn hàng ch c nhãn hi u BIOS khác mà h u như ta không th bi t ñư c các password m c ñ nh là gì. 2. Phá password CMOS b ng ph n m m chuyên dùng ho c câu l nh môi trư ng DOS: N u b n ñư c phép s d ng m t máy tính ñang ñư c cài password CMOS thì b n có th dùng m t s l nh DEBUG ch y trong môi trư ng DOS ñ phá password. Đây là nh ng l nh có th làm m t hi u l c b nh BIOS, giúp cho nó tr v tr ng thái nguyên thu , t c trư c khi b cài password. Nhưng th c ch t vi c này cũng h t s c khó khăn vì không ph i lúc nào cũng có th vào ñư c môi trư ng DEBUG. M t cách hi u qu hơn là b n vào ñ a ch : http://www.cgsecurity.org/cmospwd-4.8.zip ñ t i v công c mang tên 'Cmos Password Recovery Tools 4.8' -> Gi i nén file này -> Tìm ñ n thư m c Windows -> Kích ho t file cmospwd_win.exe ñ file này t ñ ng xóa ñi b nh BIOS hi n t i. N u may m n thì l n kh i ñ ng sau s không password BIOS n a. Đ 'ch c ăn', b n nên vào thư m c 'DOS' và kích ho t file cmospwd.exe ñ th l i m t l n n a. 3. Tháo h n c c pin mainboard ñ xóa hoàn toàn b nh BIOS. Đây là thao tác tác ñ ng vào ph n c ng ñ xóa hoàn toàn b nh BIOS ñư c xem là hi u qu nh t, n u 'gan' m t chút thì ai cũng có th làm ñư c. Ban ñ u b n ph i tháo thùng máy ra -> Quan sát th t k trên b n m ch máy tính ñ tìm ra m t viên pin có ñư ng kính c như m t ñ ng xu 200 ñ ng ñư c g n trong m t ô hình tròn v a khít v i viên pin. Tìm ñư c viên pin này th c ra cũng không khó l m -> Quan sát k và tháo viên pin ra b ng cách b m vào cái 'jumper' như hình minh h a -> L y pin ra và ch kho ng 30 phút cho 'ch c ăn', t c ñ m b o cho m i d li u lưu trong BIOS s 'bay hơi' h t -> sau ñó g n vào ñúng như hình minh h a. Khi kh i ñ ng l i máy tính thì BIOS s t ñ ng tr v m i th ñúng như m c ñ nh ban ñ u và dĩ nhiên password cũng s bi n m t. Đ m b o r ng ña s trư ng h p tháo pin ra ñ u thành công còn n u khi g n pin vào mà password v n còn nguyên thì b n l i ph i tháo ra và ch ñ i th i gian 'bay hơi' lâu hơn n a, có th là c ngày. Thi t b chuy n tín hi u t máy tính sang TV
 9. 9. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 1. M Đ U: Trong các cu c h i th o, trong l p h c hay trong nhi u trư ng h p khác chúng ta thư ng có nhu c u hi n th thông tin trên máy tính ra m t màn hình chung ñ thu n ti n cho nhi u ngư i theo dõi. M t trong nh ng thi t b có khã năng chuy n ñ i tín hi u t máy tính sang màn hình TV ñó là AverKey 500. AverKey 500 là thi t b g n ngoài ñ chuy n ñ i hình nh trên máy tính thành tín hi u video mà có th hi n th trên TV ho c máy chi u LCD màn hình l n. AVerKey tương thích v i nhi u lo i máy tính, k c máy Macintosh và h tr b t kỳ ng d ng nào trong môi trư ng Windows và Macintosh. Vi c l p ñ t b chuy n ñ i AverKey 500 cũng r t d dàng, chúng ta ch ñơn gi n c m các ñ u cáp là ñã có th s d ng ñư c, và ñ c bi t là AverKey 500 không ñòi h i ph i cài ñ t driver. 2. L P Đ T: Đ s d ng chúng ta c n ph i k t n i AverKey 500 ñ n máy tính và sau ñó k t n i ñ n màn hình TV. 2.1. K t n i AverKey ñ n máy tính Sơ ñ n i cáp tín hi u: Sơ ñ trên mô t cách k t n i AverKey 500 ñ n máy tính: Bư c 1: g n cáp k t n i c ng VGA-IN trên AverKey 500 ñ n c ng VGA trên máy tính. Bư c 2: g n cáp tín hi u c a màn hình máy tính vào c ng MONITOR Bư c 3: g n ñư ng c p ñi n ngu n.
 10. 10. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Đi u khi n chu t trên AverKey 500 Trên thi t b ñi u khi n t xa (remote control) c a AverKey 500 ñã có s n ch c năng như m t con chu t máy tính nh m cho phép b n ñi u khi n hình nh trình chi u. Tuy nhiên, ñ s d ng ch c năng chu t trên Averkey 500 thì b n hãy g n m t con chu t bên ngoài theo sơ ñ sau: Bư c 1: g n cáp RS232 vào c ng MOUSE/ADB Bư c 2: ng t chu t ra kh i máy tính và c m nó vào ñ u cáp còn l i trên s i cáp RS232 Bư c 3: b n c m m t s i cáp RS232 n a ñ n c ng PC/ADB trên AverKey 500 vào c ng COM trên máy tính. 2.2. K t n i AverKey 500 v i TV và ñ u video Sau ñây là cách k t n i AverKey 500 ñ n TV và ñ u video.
 11. 11. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 2.2.1. Xu t hình nh trình chi u ra TV Đ xu t hình nh trình chi u ra TV, n u TV s d ng chu n S- video thì b n k t n i cáp S- video ñ n c ng S-OUT trên AverKey 500 và c ng S-IN trên TV. Còn n u TV s s ng chu n Composite thì b n k t n i cáp AV ñ n c ng VIDEO-OUT trên AverKey 500 và c ng VIDEO-IN trên TV. 2.2.2. K t n i v i ñ u video AverKey 500 có kh năng k t n i ñ n ñ ng th i hai ngu n cung c p tín hi u hình nh ra TV, ñó là máy tính và thi t b video. Khi ñó nó gi ng như m t công t c chuy n ñ ch n hình nh xu t ra TV t máy tính ho c t thi t b video. 3. HƯ NG D N S D NG 3.1. Ý nghĩa các nút cơ b n trên b ñi u khi n t xa • POWER : t t m AVerKey500 • RESET : ph c h i các cài ñ t m c ñ nh c a AVerKey500 Pro • SHARPNESS : Nh n nút + ñ tăng ñ nét. Nh n nút – ñ gi m ñ nét. • BRIGHTNESS : Nh n +/- ñ tăng gi m ñ sáng • OVERSCAN : Chuy n ñ i qua l i 2 ch ñ Underscan và Overscan. Overscan hi n th hình nh toàn màn hình. Underscan hi n th hình nh ñ y ñ . • MOUSE/KEY : chuy n ñ i qua l i ch ñ ñ iu khi n chu t t xa Remote Mouse hay ñi u khi n trên AverKey500. • L (Left Mouse Button) : nút trái chu t.Đ kéo – th ph i s d ng v i nút L.DRAW hay R.DRAW . • R (Right Mouse Button) : nút ph i chu t (tương t như trên) • HEIGHT : tăng gi m kích thư c c a khung hình theo chi u d c. • WIDTH : tăng gi m kích thư c c a khung hình theo chi u ngang. 3.2. Nút MOUSE CONTROL ch ñ ñi u khi n chu t t xa: S d ng nút này ñ di chuy n con tr chu t hay ch n m t ñ i tư ng ch ñ s d ng tr c ti p trên AVerKey500: Di chuy n hình nh hi n th trên Tivi. Di chuy n con tr c a AVerMedia Pointer quanh màn hình Tivi. Làm sáng nhi u vùng khác nhau cho vi c trình chi u.. Ngoài ra, nút này còn k t h p v i các nút L.DRAW và R.DRAW ñ kéo th . 3.3. Các nút h tr trình chi u • AREA ZOOM : ch n phóng to 1 vùng. Ch c năng c a nó là chia màn hình ra làm 9 ph n và ch n 1 trong các vùng ñó ñ phóng to. • POINT (AVerMedia Pointer) : s d ng như bút ch laser. SPOT (AVerMedia Spot) : làm sáng m t vùng trong khi trình chi u. SPYLIGHT (AVerMedia Spylight) : quét sáng 1 vùng theo chi u ngang/d c, vùng còn l i b làm t i
 12. 12. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 ñi. • ZOOM : phóng to hay thu v kích thư c ban ñ u • FREEZE : gi yên hình nh trên Tivi. COLOR : thay ñ i màu cho AVerMedia Pointer. SAVE PAGE : lưu tr trang hi n hành ñang hi n th trên màn hình. Hư ng d n thi t l p, cài ñ t thông s Modem ADSL Aztech DSL 305EU/305E Cài ñ t máy ñơn: Cài ñ t cho máy ñơn qua c ng USB: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây USB t Router vào c ng USB c a máy tính. H ñi u hành Windows s phát hi n ra thi t b m i và yêu c u b n ch ñư ng d n driver, ñ t ñĩa CD-ROM(Ch a driver) vào ñĩa CD-ROM c a máy tính và hoàn t t quá trình cài ñ t. Cài ñ t cho máy ... • Cài ñ t cho máy ñơn qua c ng RJ45: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây m ng (cable th ng RJ45) t Router vào c ng RJ45 card m ng c a máy tính, ñèn tín hi u Ethernet sáng xanh ñã thao tác ñúng. Cài ñ t cho nhi u máy dùng chung Internet: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây m ng (cable chéo RJ45) t Router vào c ng RJ45 c a Hub/Switch. II. C u hình cho Aztech Router DSL305EU/305E • Bư c 1: M Internet Explorer và nh p ñ a ch http://10.0.0.2, nh p Username và Password c a Router. B n nh p Username là admin và ph n password ñ tr ng.
 13. 13. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 2: C u hình Encapsulation, PPP Connection Nh p các thông s : Protocol: PPPoE LLC VPI: 0 VCI: 35 Username: Username k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p. Password: Password k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p. • Bư c 3: Nh p vào nút Connect ñ k t n i vào Internet (xem hình). • Bư c 4: Ch màn hình Connecting xu t hi n (xem hình). • Bư c 5: Ki m tra k t n i vào internet, nh p Login Status n u connection status: Connected k t n i thành công (xem hình).
 14. 14. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Ho c vào menu PPP Status n u b n th y t i c t Status là Connected thì b n ñã k t n i ñư c vào Internet (xem hình). N u t i Login Status ho c PPP Status là Not Connected ki m tra l i các thông s trên. Có th dùng chương trình test Router b ng cách nh p vào menu Diagnostic Test (xem hình).
 15. 15. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Check Ethernet LAN Connection: N u FAIL ho c là b n không có g n dây m ng ho c dây m ng b l i b n nên ki m tra l i dây m ng, ñ u c m và cách b m dây cable RJ45. Checking ADSL Connection: Đây là bư c ki m tra m i thi t l p k t n i ADSL và s ñ ng b t Modem ADSL c a b n ñ n nhà cung c p d ch v n u Testing ADSL Synchronization là PASS t c line ADSL ñã có hi u l c và ñã ñ ng b , n u FAIL b n nên ki m tra l i line ADSL (b n chú ý ki m tra l i cách m c dây ñi n tho i, line ADSL không ch p nh n m c song song hay có m c qua t ng ñài, h p ch ng sét. B n c n liên h nhà cung c p d ch v ñ bi t thêm cách m c dây ñi n tho i). N u b n ñã ki m tra line ADSL r i mà v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v h tr . ATM OAM Segment Loop Back và ATM OAM End to End Loop Back: N u Fail b n ki m tra l i VPI/VCI (thư ng b n nên gán là 0/35) n u v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v . Check PPP Connection: N u Fail b n ki m tra l i Username, Password (b n ki m tra l i phím caps lock, các b gõ ti ng Vi t, ti ng Hoa...) n u v n Fail ki m tra l i Encapsulation Protocol là PPPoE. • Bư c 6: C u hình ñ a ch IP Default Gateway C u hình ñ a ch IP Default Gateway: Đ a ch IP m c nhiên Router Aztech DSL305EU/305E là: 10.0.0.2 - Subnet Mask: 255.255.255.0 Có th thay ñ i ñ a ch IP này theo ý thích hay cùng l p m ng c a mình. Đ thay ñ i ñ a ch IP b n vào menu LAN & DHCP (xem hình).
 16. 16. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Nh p l i ñ a ch IP và Subnet Mask. N u b n mu n Router làm server DHCP thì ñánh d u check vào ô Enable DHCP Server và ch n dãy ñ a ch IP (n u b n có s lư ng máy con ít b n nên gán IP tĩnh và b ñánh d u s d ng DHCP server c a Router). Thay ñ i password c a Router Username và Password m c nhiên Router Aztech DSL305EU/305E là: Username: admin Password: ñ tr ng (nh p phím Enter) N u mu n thay ñ i password này vào menu Admin Password (xem hình). T i Admin Password: b n gõ password m i, t i Retype Password gõ l i password gi ng password m i sau ñó nh p vào nút Apply. • Bư c 7: Lưu l i c u hình Router: Nh p vào menu Save Settings (xem hình) và nh n vào nút Save ñ lưu l i c u hình c a Router.
 17. 17. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 8: C u hình máy con ñ s d ng chung Internet qua Router C u hình máy con ñ s d ng chung Internet qua Router Gi s b n có m ng Lan v i ñ a ch IP l p A như sau: 10.0.0.0-10.0.0.254/255.255.255.0 ñ nh c u hình Network Connection c a t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: B n vào Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.162.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.162.142.132 và nh p nút Add. Win2000: Control Panel --> Network and dial_up Connections --> Local area --> Properties --> General -- > Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Preferred DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Alternate DNS Server gõ 203.162.142.132 WinXP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.162.142.132 • Bư c 9 (tuỳ ch n): C u hình các ng d ng dùng chung Internet Internet Explorer: b n vào Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. AOL Messenger: b n nh p vào nút Setup và ch n Sign On/Off ch n Local Area Network port 5190 và t i connection b n không ch n firewall hay proxy gì c . Yahoo Messenger: b n ch n Preference --> Connection --> No Proxy Outlook Express: b n vào Tools --> Account --> Mail --> Properties --> Connection, sau ñó b n nh p vào Always connect to this account using và b n ch n Local Area Network. • Bư c 10 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho Aztech Ethernet&USB Router DSL305EU/305E v các thông s chu n c a nhà s n xu t
 18. 18. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Trong trư ng h p quên password Router ho c b n c u hình sai, có th khôi ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t. C u hình m c nhiên c a nhà s n xu t là: IP Address: 10.0.0.2 Router Username: admin Password: ñ tr ng ADSL Username: ñ tr ng Password: tr ng VPI: 0 VCI: 35 Protocol: PPPoE Đ khôi ph c l i c u hình Router m c nhiên c a nhà s n xu t c m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router (xem hình) sau ñó rút ngu n c a Router và c m ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t. Hư ng d n cài ñ t Modem Router ADSL Billion 1. Mô t lo i Modem ADSL Billion: Các thành ph n bên ngoài c a Router ADSL Billion : M t trư c c a Modem Router ADSL Billion : M t trư c c a Router g m 5 ñèn tín hi u: tương ng th t t trái sang ph i như sau: (xem hình).
 19. 19. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Sau khi c m modem vào máy tính, HUB, ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. POWER: Đèn ngu n – sáng. SYS: Đèn h th ng - sáng. LAN: Đèn tín hi u c a LAN – sáng. ADSL: Đèn tín hi u c a ADSL – sáng PPP: Đèn tr ng thái k t n i - sáng Đèn LAN : N u sáng xanh t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn SYS : N u ñèn sáng xanh th hi n modem n ñ nh. Đèn PPP : N u sáng xanh th hi n vi c modem ñã k t ñư c Internet. Đèn ADSL : N u sáng xanh t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n : N u sáng xanh t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Modem Router ADSL Billion : Hình 2 PWR: Đi m c m ngu n . RESET: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t LAN: Đi m c m ñ u dây Ethernet (RJ45 port) LINE : Đi m c m ñ u dây tín hi u ADSL. 2. L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Billion : L p ñ t Modem Router ADSL Billion : L p ñ t Modem Router ADSL Billion qua c ng RJ45 cho 1 máy tính: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình ).
 20. 20. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 L p ñ t Modem Router ADSL Billion cho nhi u máy dùng chung Internet trong m ng LAN: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch. C u hình Modem Router ADSL Billion: Bư c 1: Đ vào c u hình Router b n m Internet Explorer và gõ ñ a ch http://192.168.1.254 Bư c 2: Nh p UserName và password (m c ñ nh User name: admin; Password: password)
 21. 21. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Bư c 3: C u hình chung ñ dùng Internet - Nh p vào menu Wizard Setup, ñi n các thông s sau: - Mode: Routing - Encapsulation: PPPoE - Multiplex: LLC - VPI: 0 - VCI: 35 - Nh p vào nút Next Bư c 4: Nh p tên truy nh p (User Name) và m t kh u (Password) s d ng r i nh p vào nút Next
 22. 22. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Bư c 5: Ki m tra l i các thông s r i nh p vào nút Apply. Bư c 6: Ti p theo ch n nút Start Diagnose ñ ki m tra c u hình. Ch kho ng 20 giây ñ Router ki m tra l i c u hình. N u t t c ñ u hi n Pass h t t c là ñã c u hình ñúng n u Fail ki m tra l i (Bư c 3,4). Sau ñó nh p vào nút RESTART ñ ghi l i toàn b c u hình.
 23. 23. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Bư c 7: Ki m tra k t n i Internet: Vào m c Maintenance, ch n System Status (xem hình). N u th y tr ng thái c a WAN có ñ a ch IP (ví d : 222.252.41.149) thì modem ñã k t n i vào Internet, n u là không th y có ñ a ch IP c a WAN c n ki m tra l i các thông s (Bư c 3,4). Bư c 8: C u hình ñ a ch IP gateway cho m ng LAN: C u hình m c ñ nh ñ a ch IP gateway là 192.168.1.254/255.255.255.0
 24. 24. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u thay ñ i IP t i Advanced Setup b n nh p vào LAN (xem hình ). Thay ñ i ñ a ch IP theo ý mu n, n u b n mu n Router làm server DHCP thì ch n Server. Bư c 9: Nh p vào nút Apply ti p theo nh p vào nút OK ñ ghi l i c u hình. Bư c 10: Đ t l i m t kh u vào modem Router: Trong m c Advanced Setup nh n vào Password (xem hình), nh p m t kh u cũ, nh p m t kh u m i và nh p l i m t kh u m t l n n a t i Retype to Confirm ti p theo nh p vào nút Apply ñ ghi l i s thay ñ i m t kh u.
 25. 25. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Bư c 11: C u hình máy các con ñ s d ng chung Internet qua Router: Gi s có m ng Lan v i ñ a ch IP như sau 192.168.1.0/255.255.255.0 ñ nh c u hình k t n i m ng theo t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nh p ñ a ch IP 192.168.1.254 và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.210.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP 192.168.1.254 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.210.142.132 và nh p nút Add Win2000/XP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 192.168.1.254 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.210.142.132 Ki m tra ñ a ch Ip c a máy con, Ip Gateway và ping ñ n DNS server : Ch n Start-Run gõ l nh CMD, xu t hi n d u nh c m i ñánh l nh : Ipconfig r i Enter s th y các ñ a ch Ip c a máy, gateway, DNS. Sau khi v d u nh c m i gõ ti p l nh : ping 203.162.0.181 ho c 203.210.142.132 n u th y Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì ñã k t n i ñư c Internet. Bư c 12: C u hình các ng d ng dùng chung Internet - Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. - Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Proxy Bư c 13 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho modem v các thông s chu n c a nhà s n xu t: Trong trư ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, có th khôi ph c l i c u hình m c
 26. 26. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 nhiên c a nhà s n xu t: C m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router sau ñó t t ngu n c a Router và b t ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t. Hư ng d n cài ñ t Modem Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant I. Mô t lo i Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant: M t trư c c a Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant: g m 4 ñèn tín hi u tương ng th t t trái sang ph i (xem hình). Sau khi c m modem vào máy tính, HUB ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. PWR: Đèn ngu n - sáng. RXD: Đèn nh n/g i d li u - sáng. LINK: Đèn tín hi u ADSL - sáng. Đèn LAN: N u sáng xanh t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn RXD: N u nh p nháy t c là modem ñang nh n, g i d li u. Đèn Link: N u sáng xanh t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n: N u sáng xanh t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Router Zoom X3/X4: PWR: Đi m c m ngu n . ON / OF: Công t c b t t t ngu n ñi n. RESET: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t ETHERNET: Đi m c m Ethernet (RJ45 port) PHONE: Đi m c m dây ñi n tho i ra máy ñi n tho i (line out, thư ng b n c m qua Filter (b l c) trư c khi c m vào máy ñi n tho i)
 27. 27. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 ADSL: Đi m c m ñ u dây ADSL (line in) Lưu ý: Zoom X3 ch có c ng Ethernet, còn X4 và X5 có c c ng USB và c ng Ethernet. N u s d ng c ng USB ph i cài ñ t driver cho modem. II. L p ñ t và c u hình Router Zoom X3/X4 L p ñ t Router Zoom X3/X4 cho máy ñơn: • L p ñ t Router Zoom x3/X4 qua c ng USB C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router. G n dây USB t Router n i vào c ng USB c a máy tính (xem hình). • L p ñ t Router Zoom X3/X4 qua c ng RJ45 C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router. N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình). L p ñ t Router Zoom cho nhi u máy dùng chung Internet trong m ng LAN: B n c m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router. N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch. C u hình Router Zoom ADSL X3/X4 Chip Conexant: • Bư c 1: Đ t ñĩa CD-ROM driver vào CD-ROM, ch y t p tin autorun, ho c ch y t p tin
 28. 28. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 setup.exe; xu t hi n màn hình yêu c u b n ch n ngôn ng (xem hình). • Bư c 2: Ch n ADSL Modem Installation Wizard. • Bư c 3: Ch n cài ñ t Router qua c ng USB ho c qua c ng Ethernet (xem hình). Tùy thu c vào cách l p ñ t Router qua c ng USB hay Ethernet.
 29. 29. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 4: Ch cài ñ t. • Bư c 5: Theo các bư c ti p t c ñ hoàn t t quá trình cài ñ t. Sau khi hoàn t t quá trình cài ñ t s t o ra trên Desktop m t bi u tư ng ñ vào c u hình Router. • Bư c 6: Đ vào c u hình Router b n nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ ñ a ch http://10.0.0.2 Chú ý: Đ i v i modem Zoom ñ i m i khi kêt nôi b ng USB thì ñ a ch s là http://10.0.0.3
 30. 30. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 7: nh p UserName và password (m c ñ nh User name: admin, Password: zoomadsl) • Bư c 8: C u hình chung ñ dùng Internet Nh p vào menu Basic Setup (xem hình), ñi n các thông s sau: VPI: 0 VCI: 35 Encapsulation: PPPoE LLC Username: Username k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p Password: Password k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p. • Bư c 9: Nh p vào nút Save Changes Nh p vào nút Write Settings to Flash and Reboot. Ch kho ng 1 phút ñ Router ghi l i c u
 31. 31. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 hình. • Bư c 10: Ki m tra k t n i Internet vào menu Advance Setup (xem hình) Nh n PPP Status, n u c t Status là Connected (xem hình) ñã k t n i vào Internet, n u là Not Connected ki m tra l i các thông s (Bư c 8). • Bư c 11: Ki m tra c th các tham s Nh p vào Advance Setup Nh p vào Diagnostic Test (xem hình).
 32. 32. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u ñ u Pass nghĩa là c u hình ñúng, các thông s ñúng. N u Fail dòng nào ki m tra l i thông s . Checking Ethernet LAN Connection: n u FAIL ho c là b n không có g n dây m ng ho c dây m ng b l i b n nên ki m tra l i dây m ng, ñ u c m và cách b m dây cable RJ45. Checking ADSL Connection: Ki m tra thi t l p k t n i xDSL và s ñ ng b t Modem ADSL c a b n ñ n nhà cung c p d ch v . n u FAIL ki m tra l i line ADSL (ki m tra l i cách m c dây ñi n tho i, line ADSL không ch p nh n m c song song hay có m c qua t ng ñài, h p ch ng sét. Liên h nhà cung c p d ch v ñ bi t thêm cách m c dây ñi n tho i). N u b n ñã ki m tra line ADSL r i mà v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v h tr . ATM OAM Segment Loop Back và ATM OAM End to End Loop Back: N u Fail b n ki m tra l i VPI/VCI (thư ng b n nên gán 0/35) n u v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v . Check PPP Connection: N u Fail b n ki m tra l i Username, Password (b n ki m tra l i phím caps lock, các b gõ ti ng Vi t, ti ng Hoa...) n u v n Fail ki m tra l i Encapsulation Protocol là PPPoE. • Bư c 12: C u hình ñ a ch IP gateway, m ng LAN C u hình m c ñ nh ñ a ch IP gateway là 10.0.0.2/255.255.255.0 N u thay ñ i IP b n vào menu Advance Setup t i Configuration b n nh p vào Lan Settings (xem hình ).
 33. 33. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u b n mu n Router làm server DHCP thì nh p vào (xem hình) • Bư c 13: Nh p vào nút Save Changes ti p theo nh p vào nút Write Settings to Flash and Reboot ñ ghi l i c u hình. • Bư c 14: Đ t l i m t kh u vào modem Router. Nh p vào Advance Setup t i Administration b n nh p vào Admin Password (xem hình), nh p password m i và nh p l i password m t l n n a t i Retype Password ti p theo nh p vào nút Save Changes ti p theo nh p vào nút Write Settings to Flash and Reboot ñ ghi l i s thay ñ i m t kh u.
 34. 34. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 15: C u hình máy con ñ s d ng chung Internet qua Router Gi s có m ng Lan v i ñ a ch IP l p A như sau 10.0.0.0-10.0.0.254/255.255.255.0 ñ nh c u hình k t n i m ng theo t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway -- > New Gateway, nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.162.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP10.0.0.2 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.162.142.132 và nh p nút Add. Win2000: Control Panel --> Network and dial_up Connections --> Local area --> Properties --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Preferred DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Alternate DNS Server gõ 203.162.142.132. WinXP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.162.142.132. • Bư c 16: C u hình các ng d ng dùng chung Internet Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. AOL Messenger: nh p vào nút Setup và ch n Sign On/Off ch n Local Area Network port 5190 và t i connection b n không ch n firewall hay proxy gì c . Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Proxy Outlook Express: vào Tools --> Account --> Mail --> Properties --> Connection, sau ñó nh p vào Always connect to this account using và ch n Local Area Network. • Bư c 16 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho Zoom ADSL X4/X5 v các thông s chu n c a nhà s n xu t. Trong trư ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, có th khôi
 35. 35. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t: Cách th nh t: c m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router (xem hình) sau ñó t t ngu n c a Router và b t ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t. Cách th hai: nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ vào ñ a ch http://10.0.0.2 sau ñó nh p User name và Password c a Router vào (trong trư ng h p b n bi t Password c a Router, n u không ph i Reset v i cách th nh t). Ti p theo vào menu Advance Setup t i Administration nh p vào Reset to Default (xem hình). Lúc này s xu t hi n c a s yêu c u b n xác nh n, b n nh p vào Reset Settings to Default and Reboot (xem hình).
 36. 36. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Hư ng d n cài ñ t Modem ZYXEL Router I. MÔ T LO I MODEM ZYXEL ROUTER: Các thành ph n bên ngoài c a Router Modem Router ZYXEL: • LAN: th hi n tình tr ng k t n i gi a Modem và m ng(máy tính). • PWR: ñèn ngu n. • DSL: ñèn tín hi u ñ ng b gi a Modem và nhà cung c p. • ACT: th hi n lưu lư ng vào ra qua Modem. Các khe c m trên modem: • POWER: Khe c m Adaptor ñi n. • USB: Dùng ñ k t n i v i máy tính dùng chu n USB. • RESET: Đưa Modem v tr ng thái c u hình chu n c a nhà cung c p thi t b . • LAN10/100M: Dùng ñ k t n i gi a Modem và Switch/Hub ho c máy tính. • DSL: Dùng ñ k t n t gi a Modem và ñư ng ADSL c a nhà cung c p. • Công t c ngu n(ON/OFF). II. L P Đ T VÀ CÁU HÌNH ZYXEL ROUTER L p ñ t Modem Router ZYXEL cho máy ñơn: • Cài ñ t cho máy ñơn qua c ng USB: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây USB t Router vào c ng USB c a máy tính. H ñi u hành Windows s phát hi n ra thi t b m i và yêu c u b n ch ñư ng d n driver, ñ t ñĩa CD-ROM (ch a Driver c a Modem) vào ñĩa CD-ROM c a máy tính và hoàn t t quá trình cài ñ t. • Cài ñ t cho máy ñơn qua c ng RJ45: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây m ng (cable th ng RJ45) t Router vào c ng RJ45 card m ng c a máy tính,quan sát ñèn tín hi u Ethernet sáng xanh, ñã thao tác ñúng. Đ i cách cài ñ t này không c n ph i cài ñ t gì mà có th vào c u hình Router ñ dùng Internet. L p ñ t Modem Router ZYXEL cho nhi u máy dùng chung Internet: G n ñ u dây ADSL vào Router, g n ngu n cho Router, g n dây m ng (cable chéo RJ45) t Router vào c ng RJ45 c a Hub/Switch. C u hình Modem Router ZYXEL: • Bư c 1: Nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ vào ñ a ch http://192.168.1.1. Khi m i cài ñ t xong m c ñ nh Username và Password c a Router
 37. 37. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Zyxel là: User name: admin Password: 1234 • Bư c 2: C u hình chung ñ dùng Internet Nh p vào menu Wizard Setup, ñi n các thông s sau:
 38. 38. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 VPI: 0 VCI: 35 Encapsulation: PPPoE LLC Username: Username k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p. Password: Password k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p. • Bư c 3: Nh p vào nút Finish, ch kho ng 1 phút ñ Router ghi l i c u hình. • Bư c 4: Nh p vào nút Logout ñ thoát và có th dùng ñư c Internet. Hư ng d n cài ñ t Modem SpeedTouch Router 530 Multi- Gateways ADSL I. Các thành ph n SpeedTouch Router 530 Multi-Gateways ADSL: M t trư c Router SpeedTouch Multi-Gateways 530 ADSL:
 39. 39. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 G m nút b t/t t ngu n c a Router (xem hình), phía trên c a Router SpeedTouch 530 có 4 ñèn tính hi u bao g m ñèn ngu n, ñèn DSL, ñèn m ng LAN và ñèn USB. D a vào các ñèn tín hi u này mà chúng ta bi t ñư c tình tr ng ho t ñ ng c a Router, ñư ng line DSL, m ng LAN hay c ng USB. Đèn ngu n • T t: Router chưa b t ngu n, ki m tra l i ngu n ñi n • Màu xanh sáng: Router ñã b t ngu n, ñang s n sàng • Màu ñ : Router ñang self-test, ki m tra thi t b , b l i • Màu vàng: Router ñang self-test, ñang ki m tra thi t b • Màu vàng nh p nháy: BOOTP (Bootstrap Protocol) • Màu xanh nh p nháy: reset v chu n nhà s n xu t Đèn DSL/Wan • T t: chưa g n line ADSL ho c chưa ñăng ký ADSLv i nhà cung c p d ch v . • Màu vàng:ñã ñ ng b line ADSL • Màu vàng nh p nháy: ñang ch ñ ng b line ADSL. • Màu xanh/vàng ch p ch n: Line DSL ñ ng b và 2 Router ñang ch k t n i • Màu xanh sáng: Line ADSL ñã ñ ng b và k t n i gi a 2 Router và t ng ñài ñang có hi u l c Đèn m ng LAN • T t: chưa g n dây m ng (RJ45).
 40. 40. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Màu xanh sáng: ñã n i m ng t Router SpeedTouch 530 t i Hub, Switch qua c ng RJ45 Đèn USB • T t: chưa g n dây t c ng USB c a Router SpeedTouch 530 vào c ng USB c a máy tính • Màu xanh sáng: ñã g n dây USB n i t máy ñ n Router SpeedTouch 530 M t sau Router SpeedTouch 530: • Khe c m ngu n t Adapter • Khe c m dây m ng ñ u c m RJ45 • Khe c m c ng USB • Khe c m dây DSL ñ u c m RJ11 II. L p ñ t SpeedTouch Router 530 Multi-Gateways ADSL: Có hai cách g n Router SpeedTouch 530: • Cách th nh t: g n qua c ng USB vào máy tính c a b n: • Cách th hai : g n qua c ng RJ45 vào Hub/Switch.
 41. 41. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Ghi chú : C ng RJ45 có hai ñèn tín hi u (xem hình 5) ñèn bên trái (N u sáng, báo hi u có g n vào m ng LAN. N u t t, không có g n vào m ng LAN). Đèn bên tay ph i (N u sáng, báo hi u b n ñang dùng m ng 100 Mbps. N u t t, báo hi u b n ñang dùng m ng 10 Mbps). Tùy theo c u hình máy tính c a b n mà b n ch n ki u g n Router cho phù h p, b n có th dùng m t trong hai ki u g n trên ho c dùng c hai ki u g n trên cùng lúc. N u b n dùng cách g n th nh t, trong quá trình cài ñ t s yêu c u b n cài Driver cho Router SpeedTouch 530. III. C u hình SpeedTouch Router 530 Multi-Gateways ADSL: Cài ñ t driver SpeedTouch Router 530 Multi-Gateways ADSL: • Bư c 1: G n Router SpeedTouch 530 vào máy tính qua dây cable USB kèm theo. • Bư c 2: C m ngu n ñi n cho Router SpeedTouch 530, k ñ n b n b m vào nút Power c a Router • Bư c 3: H ñi u hành Windows s nh n di n ra Router SpeedTouch 530 và yêu c u b n cài ñ t driver cho Router, ch ñư ng d n ch a driver c a Router SpeedTouch 530 trong ñĩa CD-Rom kèm theo. Ghi chú: Đ i Win2000, WinXP s nh n di n ra Router m i g n vào c ng USB, ñ i v i Win9X/Me/NT b n ph i vào Control Panel/Add New Hardware ñ cài ñ t Router . N u b n ch c m dây cable m ng ñ u RJ45 t Router vào Hub/Switch thì b n không c n cài driver cho Router, trong quá trình cài ñ t k t n i s dò tìm ra Router và b n theo các bư c ñ hòan t t quá trình cài ñ t k t n i Internet. B n cũng có th ch y t p tin setup.exe trong CD-Rom kèm theo và theo các bư c cho ñ n khi hòan t t quá trình cài ñ t driver cho Router SpeedTouch 530. Cài ñ t k t n i cho SpeedTouch Router 530 Multi-Gateways ADSL: • Bư c 1: C m dây cable USB t Router SpeedTouch 530 vào máy tính (ho c c m dây cable m ng ñ u RJ45 t Router vào Hub/Switch), c m dây ngu n và b t ngu n Router SpeedTouch 530 lên sau ñó ki m tra ñèn tín hi u ngu n. • Bư c 2: C m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 c a Router SpeedTouch 530 và ki m tra ñèn tín hi u DSL/Wan. • Bư c 3: Đ t ñĩa CD-Rom kèm theo vào ñĩa CD-Rom, m c nhiên s ch y t p tin autorun, m t trình ñơn xu t hi n. N u máy tính c a b n không autorun CD-Rom, b n vào My Computer và nh p ñúp vào bi u tư ng ñĩa CD-Rom và ch y t p tin menu.exe s xu t hi n m t trình ñơn (xem hình), k ñ n b n
 42. 42. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 nh p vào menu SpeedTouch Setup. • Bư c 4: C a s Welcome to the SpeedTouch Setup Wizard xu t hi n nh p vào nút Next ñ ti p t c (xem hình ). • Bư c 5: c a s Software License Agreement for SpeedTouch Setup Wizard hi n lên nh p vào nút Yes ñ ñ ng ý (xem hình).
 43. 43. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 6: c a s SpeedTouch Detection xu t hi n, quá trình cài ñ t s ki m tra và tìm ki m Router. N u b n ñã cài ñ t driver Router SpeedTouch 530, quá trình cài ñ t s ti p t c sang bư c 7. (N u b n chưa cài driver Router, máy tính s yêu c u b n ch ñư ng d n driver Router SpeedTouch 530 ñ cài ñ t driver). • Bư c 7: Sau khi tìm ra Router SpeedTouch 530 s hi n m t c a s Detected Device, thông báo v Router SpeedTouch 530 (xem hình). N u b n có nhi u Router ADSL g n trong m ng LAN quá trình cài ñ t s yêu c u b n ch n m t trong nh ng Router ñã tìm ñư c. K ñ n b n nh p vào nút Next ñ ti p t c cài ñ t.
 44. 44. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 8: c a s Service Provider xu t hi n (xem hình), t i Provider b n ch n vào Advanced , t i Service b n ch n Routed PPP DHCP - NAT, sau ñó nh p vào nút Next. • Bư c 9: Lúc này s hi n lên m t màn hình và m t danh sách VPI/VCI, m c nhiên là 8/35 b n c n thay ñ i thông s này (0/35), b n nh p vào nút Next ñ ti p t c (xem hình).
 45. 45. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 10: màn hình PPP Service xu t hi n, t i PPP type ch n pppoe, t i Encapsulation ch n llc, t i User Name và Password nh p User Name và Password c a nhà cung c p d ch v ADSL c p cho b n, ti p t c cài ñ t nh p vào nút Next (xem hình). • Bư c 11: màn hình SpeedTouch security xu t hi n yêu c u b n nh p User Name và Password cho Router SpeedTouch 530, ñây là tài kho n do t ñ t ñ vào c u hình Router. B n nên ñ t User Name và Password cho riêng b n, Đ ti p t c cài ñ t nh p vào nút Next (xem hình).
 46. 46. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 12: màn hình Start configurating hi n lên cho b n xem c u hình c a Router và máy tính, b n nh p vào nút Next ñ ti p t c cài ñ t (xem hình) • Bư c 13: Ch cho quá trình cài ñ t ghi l i các c u hình vào Router SpeedTouch 530 và sau ñó nh p vào nút Next (xem hình).
 47. 47. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 14: B n nh p vào nút Finish (xem hình) hoàn t t quá trình cài ñ t, ñã s n sàng k t n i vào Internet. xem c u hình m Internet Explorer sau ñó gõ ñ a ch : http://10.0.0.138. N u ñ t User Name và Password c a Router, Router s yêu c u nh p vào m i cho phép b n vào xem và c u hình l i Router. • Bư c 15 (tuỳ ch n): C u hình Router SpeedTouch 530 ñ dùng chung Internet trong m ng LAN C u hình cho Router SpeedTouch 530: Sau khi ñã cài ñ t driver và ph n m m qu n lý Router, b n vào c u hình ñ dùng Internet qua router SpeedTouch 530 theo ñ a ch http://10.0.0.138 C u hình l i Router: m Internet Explorer và nh p ñ a ch : http://10.0.0.138 , Nh p vào menu Basic và ch n vào System Info, t i Diagnostic n u ph n Test và Result hi n lên d u (v) thì báo hi u Router t t , n u m t trong 3 ph n Test cho ra Result (x) thì b n nên ki m tra l i. Test Result Di n gi i System self test V Router ki m tra thi t b t t
 48. 48. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 X Router ki m tra thi t b , b l i Lan (Ethernet or USB) V Có n i v i m ng LAN ho c c ng USB ki m tra t t X Chưa g n vào c ng USB ho c m ng LAN ho c c ng USB/LAN, b l i. DSL V Đã c m line ADSL và s n sàng k t n i Internet X Line ADSL b l i ho c b n chưa c m line ADSL ho c b n chưa ñăng ký ADSL. Xem tình tr ng k t n i và ch nh l i User Name và Password k t n i Internet. Nh p Basic và ch n menu Connect, b n s th y ñư c User Name, n u b n có lưu Password thì b n s th y ñư c nh ng d u sao (*). B n ñ ý bên trên th y Link là connected và State là up nghĩa là b n ñang k t n i v i Internet. N u b n mu n thay ñ i User Name và Password k t n i Internet, b n nh p vào nút Disconnect. Lúc này t i State s là down và nút Disconnect s là Connect b n nh p User Name và Password m i sau ñó nh p vào nút Connect và quan sát State n u hi n lên up thì User Name và Password m i ñã có hi u l c còn không (down) b n th c hi n l i ho c g i nhà cung c p. Sau khi ñã thao tác xong b n ñ ng quên nh p vào nút Save ALL góc trái c a màn hình c u hình Router ñ lưu l i c u hình m i cho Router. Ch nh l i Password Router. Nh p Basic và ch n menu System Password, nh p Password m i và nh p m t l n n a ñ xác nh n sau ñó nh n nút Apply. ti p theo nh p vào nút Save ALL ñ ghi l i c u hình.
 49. 49. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 16 (thuỳ ch n): C u hình dùng chung Internet trong m ng LAN M Internet Explorer và nh p ñ a ch : http://10.0.0.138 Ch n Advanced sau ñó ch n Static Routing và nh p vào nút New ñi n vào ñ a ch IP mà b n mu n ch ñ nh làm m t gateway m i. Ví d : Hi n t i trong m ng LAN cu b n ñang ñư c thi t l p và c u hình v i ñ a ch IP l p C là: 192.168.0.0 v i Subnetmask là: 255.255.255.0 và b n mu n ch ñ nh m t gateway cho m ng này là 192.168.0.254 như v y b n ph i gán thêm trong router m t gateway m i v i ñ a ch là: 192.168.0.254/24 • Bư c 17 (tuỳ ch n): Đưa Router SpeedTouch 530 v chu n nhà s n xu t Các thông s m c nhiên c a nhà s n xu t: C u hình m c nhiên ñ a ch IP: IP address: 10.0.0.138 Auto IP address VPI*VCI=0*35 System Password (m t kh u ñ vào c u hình Router SpeedTouch 530) : m c nhiên là không gán password DHCP Server: disable DNS Server : disable Master Firewall: enable Đ ñ nh l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t b n làm theo các bư c sau: • Bư c 1: c m ngu n cho Router SpeedTouch 530 và b n quan sát th y ñèn ngu n ñang t t. • Bư c 2: Nh n nút ngu n c a Router SpeedTouch 530 (gi kho ng 1 giây). • Bư c 3: B n quan sát th y ñèn tín hi u ngu n trên Router SpeedTouch 530 nh p nháy, b n
 50. 50. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 nh n nút ngu n c a Router SpeedTouch 530 m t l n n a (gi kho ng 1 giây). • Bư c 4: Lúc này ñèn ngu n c a Router SpeedTouch 530 s h t nh p nháy và chuy n sang màu xanh, b n ch kho ng 6 giây ñèn ngu n c a Router SpeedTouch 530 s ti p t c nh p nháy, b n nh n vào nút ngu n c a Router SpeedTouch 530 m t l n n a (gi kho ng 1 giây). • Bư c 5: Lúc này t t c các ñèn tín hi u s lóe lên màu xanh và bây gi Router SpeedTouch 530 c a b n ñã ñư c reset v c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t. Hư ng d n cài ñ t Modem Planet ADSL ch ñ Router I. Mô t lo i Planet ADSL ch ñ Router: Các dòng s n ph m c a Planet nói chung như ADE 3000, ADE 3100, ADE3110, ADE 4000, ADE 4100, ADU 2000... cài ñ t gi ng nhau. ñây chúng tôi gi i thi u hư ng d n cài ñ t cho modem Planet ADE 3000, các lo i modem như Speed Com user/pass->admin/conexant , Cnet - admin/epicrouter , Micronet admin/epicrouter… giao di n & cách cài ñ t tương t như Planet. II. Mô t phàn c ng: Sơ ñ cài ñ t ADE 3000 • Khi c m vào PC dùng cáp chéo • Khi c m vào Hub c ng uplink dùng cáp chéo • Khi c m vào Hub không có c ng uplink dùng cáp th ng Ki m tra tr ng thái tín hi u ADSL
 51. 51. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Đèn ADSL ph i sáng ñ không nh p nháy t c là ñã có tín hi u ADSL • Đèn LAN ph i sáng ñ ( có th nháy ) t c là ñã có tín hi u LAN Khôi ph c l i cài ñ t chu n c a ADE-3000 Đ khôi ph c l i c u hình m c ñ nh c a ADE ta n nút Reset trong vòng 5s. H th ng s kh i ñ ng l i và khôi ph c tr ng thái ban ñ u. III. Cài ñ t WAN: • Bư c 1: Truy c p vào h th ng • Đ a ch m c ñ nh c a ADE là 10.0.0.2 • Đ i ñ a ch máy tr m cùng v i l p ñ a ch c a ADE ( có th ñ i thành IP: 10.0.0.3/255.0.0.0) • Gõ ñ a ch http://10.0.0.2 • Gõ username/password m c ñ nh là : admin/epicrouter • Bư c 2: C u hình WAN (WAN configuration) • VPI/VCI : 0/35 • Username: (Do nhà cung c p d ch v t o cho b n) • Password: (Do nhà cung c p d ch v t o cho b n) • Encapsulation: PPPoE LLC • Các thông s khác ñ m c ñ nh.
 52. 52. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 VPI/VCI Username/password Encapsulation • Bư c 3: Lưu c u hình n nút Submit, ti p theo ch n Save Setting
 53. 53. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 IV. Cài ñ t LAN • Bư c 1: Đ t ñ a ch IP cho ADE-3000 Đ i v i ñ a ch IP c a LAN ta có th ñ m c ñ nh theo ADE là : 10.0.0.2 255.0.0.0 • Bư c 2 (tuỳ ch n): trong trư ng h p c u hình DHCP Gõ ñ a ch b t ñ u và k t thúc c a DHCP (ph thu c vào s máy tính trong m ng LAN c a b n) ví d 10.0.0.4 ñ n 10.0.0.15 Ch n DHCP gateway là Automatic Ch n User Mode là Multi-User
 54. 54. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 3: C u hình NAT Ch n Dynamic NAPT • Bư c 4: Lưu c u hình ch n Submit, ti p theoch n Save Setting • Bư c 5 (tuỳ ch n): C u hình các máy dùng chung Internet Win2000: Control Panel --> Network and dial_up Connections --> Local area --> Properties --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Preferred DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Alternate DNS Server gõ 203.162.142.132. WinXP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.162.142.132 Hư ng d n cài ñ t Modem Huawei ADSL Router I. Mô t lo i Huawei ADSL Router: 1. C u trúc:
 55. 55. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 2. Các ñèn trên modem LAN: th hi n tình tr ng k t n i gi a Modem và m ng(máy tính) Power: ñèn ngu n ADSL: ñèn tín hi u ñ ng b gi a Modem và nhà cung c p 3. Các khe c m trên modem 9V AC 1A: Khe c m Adaptor RESET: Đưa Modem v tr ng thái chu n c a nhà cung c p ETHERNET: Dùng ñ k t n i gi a Modem và Switch (máy tính) ADSL: Dùng ñ k t n t gi a Modem và ñư ng ADSL c a nhà cung c p Power: Công t c ngu n II. C u hình Huawei ADSL Router: Nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ vào ñ a ch : http://192.168.1.1 . Username và Password m c ñ nh c a Router Huawei là: User name: admin Password: admin • Bư c 1: Nh p Username và Password
 56. 56. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 2: C u hình chung ñ dùng Internet
 57. 57. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 B n nh p vào menu Network Configuation (xem hình), b n ñi n các thông s sau:
 58. 58. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 3: Nh p vào menu ATM PVC (xem hình), ñi n các thông s sau:
 59. 59. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Kích chu t vào PPPoE • Username : Username k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p • Password : Password k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p • VPI : 0 • VCI : 35 • Kích chu t vào Enable NAPT: ñ máy tính có th ra Internet qua Modem
 60. 60. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 4: Nh p vào nút System Management và ch n Save ñ lưu l i c u hình ñã cài ñ t. • Bư c 5: Nh n th System Status ki m tra k t n i, trên th PPP status là Connected và WAN Status ph i có ñ a ch IP c a nhà cung c p c p cho khách hàng m i khi vào m ng như Hư ng d n cài ñ t MODEM ADSL MICRONET I. Mô t lo i Modem ADSL Micronet: Các thành ph n bên ngoài c a Router ADSL Micronet : M t trư c c a Modem Router ADSL Micronet :
 61. 61. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 M t trư c c a Router g m 8 ñèn tín hi u: tương ng th t t trái sang ph i như sau: (xem hình). Sau khi c m modem vào máy tính, HUB, ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. POWER: Đèn ngu n – sáng. READY: Modem ñã s n sàng. LAN(ACT/LINK): Đèn tín hi u c a LAN – sáng. ADSL : Đèn tín hi u c a ADSL – sáng ADSL(TXD/RXD) : Đèn LAN : N u sáng ñ t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn ADSL : N u sáng ñ t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n : N u sáng ñ t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Modem ADSL Micronet: Hình 2 PWR: Đi m c m ngu n . RESET: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t ETHERNET: Đi m c m ñ u dây Ethernet (RJ45 port) USB: Đi m c m ñ u dây USB Lưu ý : N u s d ng c ng USB ph i cài ñ t driver cho modem. 2.L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Micronet : L p ñ t Modem Router ADSL Micronet : - - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - G n dây USB t Router n i vào c ng USB c a máy tính (xem hình) II. L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Micronet : L p ñ t Modem Router ADSL Micronet: • L p ñ t Modem Router ADSL Micronet qua c ng USB: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - G n dây USB t Router n i vào c ng USB c a máy tính (xem hình)
 62. 62. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • L p ñ t Modem Router ADSL Micronet qua c ng RJ45 cho 1 máy tính: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình ). L p ñ t Modem Router ADSL Micronet cho nhi u máy dùng chung Internet trong m ng LAN: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch.
 63. 63. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 C u hình Modem Router ADSL Micronet: • Bư c 1: Ch n cài ñ t Router qua c ng USB ho c qua c ng Ethernet (xem hình). Tùy thu c vào cách l p ñ t Router qua c ng USB hay Ethernet (xem ph n l p ñ t cho modem).Đ t ñĩa CD-ROM driver vào CD-ROM, c m dây USB t modem vào máy tính, s xu t hi n màn hình yêu c u b n ch n m c cài ñ t r i b m Next (xem hình). • Bư c 2: Ch n Install from a list or specific location(Advanced)..
 64. 64. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 3: Ch n ñ a ch ñư ng d n t i thư m c ch a ph n driver cho modem • Bư c 4: Ch cài ñ t.
 65. 65. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 5: Theo các bư c ti p t c ñ hoàn t t quá trình cài ñ t. Sau khi hoàn t t quá trình cài ñ t s t o ra trên Desktop m t bi u tư ng ñ vào c u hình Router. • Bư c 6: Đ vào c u hình Router b n nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ ñ a ch http://10.0.0.2 • Bư c 7: nh p UserName và password (m c ñ nh User name: admin; Password: epicrouter)
 66. 66. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 8: C u hình chung ñ dùng Internet - Nh p vào menu Configuration, ch n WAN (xem hình), ñi n các thông s sau: - VPI : 0 - VCI : 35 - Encapsulation : PPPoE LLC - Username : Tên truy nh p k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p - Password : M t kh u k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p . - Authentication : Ch n Auto - Automatic Reconnect: Đánh d u tích. • Bư c 9: Nh p vào nút Submit • Bư c 10: Nh p vào nút Save Setting, ch n Save and Reboot. Ch kho ng 1 phút ñ Router ghi l i c u hình • Bư c 11: Ki m tra k t n i Internet: Vào m c Status, ch n Home (xem hình).
 67. 67. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u th y tr ng thái c a WAN có ñ a ch IP (ví d : 222.252.42.242) và tr ng thái c a PPP thông báo Connected thì modem ñã k t n i vào Internet, n u là không th y có ñ a ch IP c a WAN và tr ng thái PPP thông báo Not Connected c n ki m tra l i các thông s (Bư c 8). • Bư c 11: Ki m tra c th các tham s Nh p vào Admin Privilege Nh p vào Diagnostic Test (xem hình). N u ñ u Pass nghĩa là c u hình ñúng, các thông s ñúng. N u Fail dòng nào ki m tra l i thông s ñã cài ñ t. (Bư c 8)
 68. 68. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Checking LAN Connection : N u FAIL có th là card m ng ho c dây m ng b l i b n nên ki m tra l i dây m ng, ñ u c m và cách b m dây cable RJ45 ho c cài l i card m ng Ethernet. Checking ADSL Connection : Ki m tra thi t l p k t n i xDSL và s ñ ng b t Modem ADSL c a b n ñ n nhà cung c p d ch v . n u FAIL ki m tra l i line ADSL (ki m tra l i cách m c dây ñi n tho i, line ADSL không ch p nh n m c song song hay có m c qua t ng ñài, h p ch ng sét. Liên h nhà cung c p d ch v ñ bi t thêm cách m c dây ñi n tho i). N u b n ñã ki m tra line ADSL r i mà v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v h tr . ATM OAM Segment Loop Back và ATM OAM End to End Loop Back : N u Fail b n ki m tra l i VPI/VCI (thư ng b n nên gán 0/35) n u v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v . Check PPPoE Connection : N u Fail b n ki m tra l i Username, Password (b n ki m tra l i phím caps lock, các b gõ ti ng Vi t, ti ng Hoa...) n u v n Fail ki m tra l i Encapsulation Protocol là PPPoE LLC, Authentication là Auto. • Bư c 12: C u hình l i ñ a ch IP c a modem cho m ng LAN: C u hình m c ñ nh ñ a ch IP gateway là 10.0.0.2/255.255.255.0 N u thay ñ i IP b n vào Configuration b n nh p vào Lan Settings (xem hình ).
 69. 69. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Thay ñ i ñ a ch IP theo ý mu n, n u b n mu n Router làm server DHCP thì ch n Enabled • Bư c 13: Nh p vào nút Submit ti p theo nh p vào nút Save Configuration ñ ghi l i c u hình. • Bư c 14: Đ t l i m t kh u vào modem Router: Nh p vào Admin Privilege t i Admin Level Username/Password b n nh p m t kh u cũ vào Current Password (xem hình), nh p m t kh u m i và nh p l i m t kh u m t l n n a t i Retype Password ti p theo nh p vào nút Submit ñ ghi l i s thay ñ i m t kh u. • Bư c 15: C u hình máy con ñ s d ng chung Internet qua Router:
 70. 70. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Gi s có m ng Lan v i ñ a ch IP l p A như sau 10.0.0.0-10.0.0.254/255.255.255.0 ñ nh c u hình k t n i m ng theo t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway -- > New Gateway, nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.162.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP10.0.0.2 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.162.142.132 và nh p nút Add. Win2000: Control Panel --> Network and dial_up Connections --> Local area --> Properties --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Preferred DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Alternate DNS Server gõ 203.162.142.132. WinXP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.162.142.132. Ki m tra ñ a ch Ip c a máy con, Ip Gateway và ping ñ n DNS server : Ch n Start-Run gõ l nh CMD, xu t hi n d u nh c m i ñánh l nh : Ipconfig r i Enter s th y các ñ a ch Ip c a máy, gateway, DNS. Sau khi v d u nh c m i gõ ti p l nh : ping 203.162.0.181 ho c 203.210.142.132 n u th y Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì ñã k t n i ñư c Internet. • Bư c 16: C u hình các ng d ng dùng chung Internet - Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. - Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Pro • Bư c 16 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho modem v các thông s chu n c a nhà s n xu t: Trong trư ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, có th khôi ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t: Cách th nh t: c m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router (xem hình) sau ñó t t ngu n c a Router và b t ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t.
 71. 71. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Cách th hai: nh p vào bi u tư ng c u hình Router trên Desktop ho c m Internet Explorer và gõ vào ñ a ch http://10.0.0.2 sau ñó nh p User name và Password c a Router vào (trong trư ng h p b n bi t Password c a Router, n u không ph i Reset v i cách th nh t). Ti p theo t i m c Admin Privilege nh p vào Reset to Factory Default lúc này s xu t hi n c a s yêu c u b n xác nh n, b n nh p vào Submit.(xem hình). Hư ng d n cài ñ t MODEM ROUTER ADSL POSTEF I. Mô t lo i Modem router ADSL Postef: Các thành ph n bên ngoài c a Router ADSL Postef: M t trư c c a Modem Router ADSL Pstef: g m 6 ñèn tín hi u tương ng th t t trái sang ph i (xem hình). Sau khi c m modem vào máy tính, HUB ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. PWR: Đèn ngu n - sáng. LAN: Đèn LAN - sáng. ADSL: Đèn tín hi u ADSL - sáng. Đèn LAN: N u sáng xanh t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn Link: N u sáng xanh t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n: N u sáng xanh t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Modem Router ADSL Postef: AC 9V: Đi m c m ngu n . LAN: Đi m c m ñ u dây Ethernet (RJ45 port) RESET: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t LINE: Đi m c m ñ u dây tín hi u ADSL. II. L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Postef
 72. 72. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 L p ñ t Modem Router ADSL Postef: • L p ñ t Modem Router ADSL Postef qua c ng RJ45 cho 1 máy tính: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình ). • L p ñ t Modem Router ADSL Postef cho nhi u máy dùng chung Internet trong m ng LAN - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch. C u hình Modem Router ADSL Postef: • Bư c 1: Đ vào c u hình Router b n nh n vào bi u tư ng Internet Explorer và gõ ñ a ch :
 73. 73. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 http://192.168.1.1 r i n phím Enter • Bư c 2: Nh p UserName và password (m c ñ nh User name: postef; Password: postef) • Bư c 3: C u hình chung ñ dùng Internet - Nh p vào menu Trang ch , ch n m c C u hình nhanh, ñi n các thông s sau: - VPI: 0 - VCI: 35
 74. 74. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 - Đóng gói: PPPoE LLC - Đ nh tuy n m c ñ nh: Enabled - Tên ngư i dùng: Tên truy nh p ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p - M t kh u: M t kh u k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p . - Dùng DNS: Enable - DNS Server: 203.162.0.181 - DNS Server ph : 203.210.142.132 • Bư c 4: Nh p vào nút Nh p • Bư c 5: Ti p theo vào ph n "Qu n lý" ch n ph n:"Ghi thay ñ i & kh i ñ ng l i" ch n ph n : Ch ñ kh i ñ ng: ch n dòng: Reboot From Last Configuration và b m vào Ghi thay ñ i. • Bư c 6: Ki m tra k t n i Internet: Vào menu Trang ch , ch n m c Trang ch (xem hình).
 75. 75. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u th y tr ng thái c a WAN có ñ a ch IP (ví d : 203.210.201.41), n u là không th y có ñ a ch IP c a WAN c n ki m tra l i các thông s (Bư c 3). • Bư c 7: Ki m tra c th các tham s : Trong ph n "Qu n lý" ch n ph n "Chu n ñoán" và b m vào nút "Nh p" (xem hình). N u ñ u Pass nghĩa là c u hình ñúng, các thông s ñúng. N u Fail dòng nào ki m tra l i thông s . Testing Ethernet Connection: N u FAIL có th là card m ng ho c dây m ng b l i b n nên ki m tra l i dây m ng, ñ u c m và cách b m
 76. 76. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 dây cable RJ45 ho c cài l i card m ng Ethernet. Testing ADSL line for sync: Ki m tra thi t l p k t n i xDSL và s ñ ng b t Modem ADSL c a b n ñ n nhà cung c p d ch v n u FAIL ki m tra l i line ADSL (ki m tra l i cách m c dây ñi n tho i, line ADSL không ch p nh n m c song song hay có m c qua t ng ñài, h p ch ng sét. Liên h nhà cung c p d ch v ñ bi t thêm cách m c dây ñi n tho i). N u b n ñã ki m tra line ADSL r i mà v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v h tr . Testing ATM OAM Segment ping và ATM OAM End to End ping: N u Fail b n ki m tra l i VPI/VCI (thư ng b n nên gán 0/35) n u v n Fail b n nên liên h nhà cung c p d ch v . Ki m tra k t n i t i ISP: N u Fail b n ki m tra l i Username, Password (b n ki m tra l i phím caps lock, các b gõ ti ng Vi t, ti ng Hoa...) n u v n Fail ki m tra l i Encapsulation là PPPoE LLC, Đ nh tuy n m c ñ nh là Enabled. • Bư c 8: Thay ñ i ñ a ch IP c a modem cho m ng LAN: C u hình m c ñ nh ñ a ch IP gateway là 192.168.1.1/255.255.255.0 Vào ph n LAN ch n Ch ñ DHCP ch n None r i b m vào nút Nh p sau ñó vào ph n C u hình LAN thay ñ i ñ a ch LAN theo ý mu n.
 77. 77. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Ch n c u hình LAN ñ t l i ñ a ch IP theo ý c a m ng LAN c n ñ t sau ñó vào ph n "Qu n lý" ch n ph n:"Ghi thay ñ i & kh i ñ ng l i" ch n ph n : Ch ñ kh i ñ ng: ch n dòng: Reboot From Last Configuration và b m vào Ghi thay ñ i Bư c 9: C u hình các máy con ñ s d ng chung Internet qua Router: C u hình k t n i m ng theo t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nh p ñ a ch IP 192.168.1.1 và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.210.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP 192.168.1.1 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.210.142.132 và nh p nút Add Win2000/XP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 192.168.1.1 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.210.142.132 Ki m tra ñ a ch Ip c a máy con, Ip Gateway và ping ñ n DNS server : Ch n StartàRun gõ l nh CMD, xu t hi n d u nh c m i ñánh l nh : Ipconfig r i Enter s th y các ñ a ch Ip c a máy, gateway, DNS. Sau khi v d u nh c m i gõ ti p l nh : ping 203.162.0.181 ho c 203.210.142.132 n u th y Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì ñã k t n i ñư c Internet.
 78. 78. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 10: C u hình các ng d ng dùng chung Internet - Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. - Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Proxy • Bư c 11 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho modem v các thông s chu n c a nhà s n xu t: Cách 1: Trong trư ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, có th khôi ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t: C m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router, sau ñó t t ngu n c a Router và b t ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t. Cách 2: Vào ph n "Qu n lý" c a modem ch n ph n:" Sao lưu/khôi ph c c u hình" Hư ng d n cài ñ t MODEM ROUTER ADSL PROLINK I. Mô t lo i Modem router ADSL Prolink: Các thành ph n bên ngoài c a Router ADSL Prolink: M t trư c c a Modem Router ADSL Prolink: g m 4 ñèn tín hi u tương ng th t t trái sang ph i (xem hình). Sau khi c m modem vào máy tính, HUB, ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. POWER: Đèn ngu n – sáng. TX/RD: Đèn nh n/g i d li u – sáng. LAN: Đèn tín hi u c a LAN – sáng.
 79. 79. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 LINK: Đèn tín hi u c a ADSL – sáng Đèn LAN: N u sáng xanh t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn TX/RD: N u nh p nháy t c là modem ñang nh n, g i d li u. Đèn LINK: N u sáng xanh t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n: N u sáng xanh t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Modem Router ADSL Prolink: PWR: Đi m c m ngu n . ETHERNET: Đi m c m ñ u dây Ethernet (RJ45 port) RST: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t USB: Đi m c m ñ u dây USB. LINE: Đi m c m ñ u dây tín hi u ADSL. Lưu ý: N u s d ng c ng USB ph i cài ñ t driver cho modem. II. L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Prolink L p ñ t Modem Router ADSL Prolink: • L p ñ t Modem Router ADSL Prolink qua c ng USB: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - G n dây USB t Router n i vào c ng USB c a máy tính (xem hình)
 80. 80. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • L p ñ t Modem Router ADSL Prolink qua c ng RJ 45 cho 1 máy tính - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình ). • L p ñ t Modem Router ADSL Prolink cho nhi u máy dùng chung Internet trong m ng LAN: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch.
 81. 81. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 C u hình Modem Router ADSL Prolink: • Bư c 1: Đ t ñĩa CD-ROM driver vào CD-ROM, ch y t p tin autorun, ho c ch y t p tin setup.exe; xu t hi n màn hình yêu c u b n ch n ngôn ng . • Bư c 2: Ch n Continue • Bư c 3: Ch n Quick Install cài ñ t Roter qua c ng USB ho c qua c ng Ethernet (xem hình). Tùy thu c vào cách l p ñ t Router qua c ng USB hay Ethernet (xem ph n l p ñ t c a modem). • Bư c 4: Nh p tên s a d ng và m t kh u
 82. 82. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • Bư c 5: Theo các bư c ti p t c ñ hoàn t t quá trình cài ñ t. • Bư c 6: Đ vào c u hình Router b n nh n vào nút Continue ñ vào quá trình c u hình ho c m Internet Explorer và gõ ñ a ch http://10.0.0.2 • Bư c 7: Nh p UserName và password (m c ñ nh User name: admin; Password: password) • Bư c 8: C u hình chung ñ dùng Internet
 83. 83. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 - Nh p vào menu Configuration, ch n WAN : Slect Adapter: PVC0, nh n nút Submit, ñi n các thông s sau: - VPI: 0 - VCI: 35 - Encapsulation: PPPoE LLC - Username: Tên truy nh p ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p - Password: M t kh u k t n i ADSL mà b n ñã ñăng ký v i nhà cung c p . - Authentication: Ch n Auto - Automatic Reconnect: Đánh d u tích. Bư c 9: Nh p vào nút Submit Bư c 10: Nh p vào nút Save Configuration, ch n Save & Reboot. Ch kho ng 1 phút ñ Router ghi l i c u hình Bư c 11: Ki m tra k t n i Internet: Vào m c Status, ch n WAN/LAN (xem hình).
 84. 84. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 N u th y tr ng thái c a WAN có ñ a ch IP (ví d : 222.252.36.159) và tr ng thái c a PPP thông báo Connected thì modem ñã k t n i vào Internet, n u là không th y có ñ a ch IP c a WAN và tr ng thái PPP thông báo Not Connected c n ki m tra l i các thông s (Bư c 8). Bư c 12: C u hình ñ a ch IP gateway cho m ng LAN: C u hình m c ñ nh ñ a ch IP gateway là 10.0.0.2/255.255.255.0 N u thay ñ i IP t i Configuration b n nh p vào LAN (xem hình ).
 85. 85. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Thay ñ i ñ a ch IP theo ý mu n, n u b n mu n Router làm server DHCP thì ch n Enabled (xem hình) Bư c 13: Nh p vào nút Submit ti p theo nh p vào nút Save Configuration ñ ghi l i c u hình. Bư c 14: Đ t l i m t kh u vào modem Router: Trong m c Admin Privilege nh n vào Admin Password (xem hình), nh p password m i và nh p l i password m t l n n a t i Retype Password ti p theo nh p vào nút Submit ñ ghi l i s thay ñ i m t kh u. Bư c 15: C u hình các máy con ñ s d ng chung Internet qua Router: Gi s có m ng Lan v i ñ a ch IP l p A như sau 10.0.0.0-10.0.0.254/255.255.255.0 ñ nh c u hình k t n i m ng theo t ng h ñi u hành như sau: Win9x/Me: Control Panel --> Networking --> General --> TCP/IP --> Properties --> Gateway --> New Gateway, nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 và ch n Add, t i DNS Configuration nh p vào 203.162.0.181 và nh p nút Add sau ñó nh p 203.210.142.132 và Add. WinNT: B n vào Control Panel --> Network --> Protocol --> General --> TCP/IP --> Properties, t i Default Gateway gõ ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i DNS nh p vào nút Add nh p 203.162.0.181 và 203.210.142.132 và nh p nút Add
 86. 86. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Win2000/XP: Control Panel --> Network Connections --> Local Area Connection --> General --> Internet Protocol(TCP/IP) -->Properties, t i Default gateway nh p ñ a ch IP 10.0.0.2 vào, t i Primary DNS Server gõ 203.162.0.181, t i Secondary DNS Server gõ 203.210.142.132 Ki m tra ñ a ch Ip c a máy con, Ip Gateway và ping ñ n DNS server : Ch n StartàRun gõ l nh CMD, xu t hi n d u nh c m i ñánh l nh : Ipconfig r i Enter s th y các ñ a ch Ip c a máy, gateway, DNS. Sau khi v d u nh c m i gõ ti p l nh : ping 203.162.0.181 ho c 203.210.142.132 n u th y Reply from 203.162.0.181 : byte = … thì ñã k t n i ñư c Internet. Bư c 16: C u hình các ng d ng dùng chung Internet - Internet Explorer: Cotrol Panel --> Internet Options --> Connections, ch n Never dial a connection. Chú ý không dùng Proxy. - Yahoo Messenger: ch n Preference --> Connection --> No Proxy Bư c 17 (tuỳ ch n): Kh i t o l i thông s cho modem v các thông s chu n c a nhà s n xu t: Trong trư ng h p quên m t kh u c a modem Router ho c c u hình sai, có th khôi ph c l i c u hình m c nhiên c a nhà s n xu t: C m ngu n cho Router sau ñó dùng m t que nh (paper clip du i th ng) n nh vào nút Reset ñ ng sau Router (xem hình) sau ñó t t ngu n c a Router và b t ngu n cho Router l i, bây gi Router c a b n ñã ñư c Reset v chu n c a nhà s n xu t. Hư ng d n cài ñ t MODEM ROUTER ADSL SMARTLINK I. Mô t lo i Modem router ADSL Smartlink: Các thành ph n bên ngoài c a Router ADSL Smartlink: M t trư c c a Modem Router ADSL Smartlink: g m 4 ñèn tín hi u tương ng th t t trái sang ph i (xem hình). Sau khi c m modem vào máy tính, HUB, ho c Switch ti n hành ki m tra các ñèn tín hi u trên modem. POWER: Đèn ngu n – sáng. LINK: Đèn tín hi u c a ADSL – sáng
 87. 87. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 DATA: Đèn nh n/g i d li u – sáng. ETHERNET: Đèn tín hi u c a LAN – sáng. Đèn LAN: N u sáng xanh t c b n có g n vào c ng Ethernet (RJ45 port), n u t t b n không g n vào c ng Ehternet. Đèn DATA: N u nh p nháy t c là modem ñang nh n , g i d li u. Đèn LINK: N u sáng xanh t c ñã ñ ng b tín hi u ADSL, n u nh p nháy ho c t t b n nên ki m tra l i ñư ng s d ng ADSL. Đèn Ngu n: N u sáng xanh t c b n ñã c m ngu n. Lưu ý các modem nên c m qua n áp thì dòng ñi n m i n ñ nh và không b m t tín hi u ho c m t m ng. M t sau c a Modem Router ADSL Smartlink: PWR: Đi m c m ngu n . RESET: Nút reset v tham s chu n c a nhà s n xu t ETHERNET: Đi m c m ñ u dây Ethernet (RJ45 port) LINE: Đi m c m ñ u dây tín hi u ADSL (RJ11 port) II. L p ñ t và c u hình Modem Router ADSL Smartlink L p ñ t Modem Router ADSL Smartlink: • L p ñ t Modem Router ADSL Smartlink qua c ng RJ45 cho m t máy tính: - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (straight-through ethernet cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 card m ng c a máy tính (xem hình ).
 88. 88. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 • L p ñ t Modem Router ADSL Smartlink cho nhi u máy tính dùng chung Internet trong m ng LAN. - C m ngu n cho Router và c m ñ u dây ADSL vào c ng RJ11 (c ng ADSL) c a Router b ng cách n i dây ñi n tho i t ngoài vào c m qua b tách tín hi u (dây chung tho i), 1 ñ u ra tín hi u ADSL c m vào c ng RJ11 c a modem, 1 ñ u ra còn l i c m vào máy ñi n tho i. - N i dây m ng (cable RJ45) t c ng RJ45 c a Router ñ n c ng RJ45 Hub/Switch. C u hình Modem Router ADSL Prolink: Bư c 1: Đ vào c u hình Router b n nh p vào bi u tư ng Internet Explorer trên Desktop và gõ ñ a ch http://192.168.1.1 Bư c 2: Nh p UserName và password (m c ñ nh User name: admin; Password: admin)
 89. 89. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 Bư c 3: C u hình chung ñ dùng Internet Nh p vào menu Quick Setup, b d u tích DSL Auto-connect, ñi n các thông s sau: - VPI: 0 - VCI: 35 - Nh p vào Next Bư c 4: Ch n giao th c k t n i cho modem
 90. 90. Nghiêm Xuân Sơn Sinh Viên L p 2ĐT_K3 Trư ng Cao Đ ng Công Ngh Viettronics Th Thu t Máy Tính Email:sonvtc2007@gmail.com , Đi n Tho i: 0944.488.796 - Ch n PPP over Ethernet (PPPoE) - Trong m c Encapsulation ch n LLC/SNAP BRIDGING - Nh p vào nút Next Bư c 5: C u hình tên truy nh p và m t kh u - M c PPP User name : Tên truy nh p mà b n ñăng ký v i nhà cung c p - M c PPP Password : M t kh u truy nh p mà b n ñăng ký v i nhà cung c p - Nh p vào nút Next

×