Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bảng chữ cái hiragana

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Hiragana vietnamese
Hiragana vietnamese
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más de Học Huỳnh Bá (20)

Anuncio

Bảng chữ cái hiragana

  1. 1. 1 ↓ ↓ ↓ ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ ↓ 3 2 2 ↓ 3 2 ↓ 2 ↓ 2 1→ ↓ 32 ↓ 3 ↓ 1→ ↓ 3 2 1→ ↓ 2 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 2 ↓ 3 ↓ 1 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 3 ↓ 4 ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 3 4 3 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 2 3 2 3 4 3 1 ↓ 1 ↓ 4 23 1 ↓ 1 ↓ 1→ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne no ha hi fu he ho ma mi mu me mo oyuyay ra ri ru re ro wa o n Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. Truy cập trang web Ban tiếng Việt để tải âm thanh miễn phi Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/ Bảng chữ cái hiragana
  2. 2. 1 ↓ 1 ↓ ↓ 3 ↓ 2 1→ ↓ 3 3 4 ↓ 1→ ↓ 3 4 5 62 1→ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 2 ↓ 3↓ 1 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 2 1 ↓ 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 4 3 3 2 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 2 2 3 4 1 ↓ 1 ↓ 4 1 ↓ 1 ↓ ↓ 5 4 5 4 5 5 6 3 4 4 5 2 3 54 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 ↓ 3 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 2 2 3 4 1 ↓ 1 ↓ 4 4 2 5 2 5 2 3 5 6 2 3 5 6 ga gi gu ge go za ji zu ze zo da ji zu de do ba bi bu be bo pa pi pu pe po Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
  3. 3. ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ ↓ 2 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 1 ↓ 2 3 ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 3 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 1 1 23↓ ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ ↓ 2 ↓ 23↓ ↓ 2 ↓ 1 ↓ 1 2 3 ↓ 1 2 3 ↓ 1 2 3 ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ 23↓ ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 ↓ 3 5 6 1 ↓↓ 2 4 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 23↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 23↓ 1 ↓ ↓ 2 ↓ 2 ↓ 1 1 ↓ 1 ↓ 2 1 ↓ 2 1 ↓ 2 2 3 1 ↓ 2 3 1 ↓ 2 3 kya kyu kyo sha shu sho cha chu cho nya nyu nyo hya hyu hyo mya myu myo rya ryu ryo gya gyu gyo ja ju jo bya byu byo pya pyu pyo Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

×