Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Những mẫu đơn cần thiết

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
..........................., ngày........... tháng........... n...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
..........................., ngày........... tháng........... n...
.............................................................................................................................
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Những mẫu đơn cần thiết (20)

Más de Học Huỳnh Bá (20)

Anuncio

Những mẫu đơn cần thiết

 1. 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ..........................., ngày........... tháng........... năm 201.... ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: (1): ......................................................................................................... Họ và tên: (2).................................................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... Khiếu nại: (3).................................................................................................................................... Nội dung khiếu nại: (4)..................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Tài liệu chứng cứ kèm theo: (nếu có): 1. ...................................................................................................................................................... 2. ...................................................................................................................................................... 3. ...................................................................................................................................................... 4. ...................................................................................................................................................... NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký và ghi rõ họ tên) Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khiếu nại: (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại: - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (4) Nội dung khiếu nại: - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 2. 2. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ..........................., ngày........... tháng........... năm 20...... ĐƠN XIN KHIẾU NẠI Về việc............................................................................................. Kính gửi: ........................................................................................; 1. Người khiếu nại: ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 2. Đối tượng bị khiếu nại: ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... 3. Nội dung khiếu nại: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Tóm tắt vụ việc khiếu nại: ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại: ......................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 3. 3. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 5. Những yêu cầu của người khiếu nại: ............................................................................................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 6. Cam kết của người khiếu nại: ....................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 7. Tài liệu gửi theo đơn: 1. ...................................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................................ 3........................................................................................................................................................ 4. ...................................................................................................................................................... NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký và ghi rõ họ tên) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 4. 4. CHÚ GIẢI Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại: 1. Người khiếu nại a. Trường hợp người khiếu nại là cá nhân. Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại. b. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức. Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó. 2. Đối tượng bị khiếu nại Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về: a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định. b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính. 3. Nội dung khiếu nại a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại. b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình. 4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết. 5. Những yêu cầu của người khiếu nại Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v... 6. Cam kết của người khiếu nại a. Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo. b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án. 7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có) Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ... có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác. Mẫu đơn khiếu nại này ban hành kèm theo Thông tư số 1118/TT. TTNN ngày 20 tháng 7 năm 1996 của Tổng Thanh tra Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 5. 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........................ngày...... tháng....... năm............ ĐƠN KHIẾU NẠI Về việc bị lấn chiếm đất bất hợp pháp Kính gửi : UBND..........................................................................; Tôi tên là ........................................... Sinh năm........................................................................... Địa chỉ :......................................................................................................................................... Xin trình bày sự việc như sau: Ngày ....... tháng....... năm......... tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số.........................................................tại thửa....................... Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng .........m2 cho Ông (bà).......................... theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm............ thì thửa............................. của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền ............ mét, chiều dài ............. mét, chiều ngang mặt hậu ............ mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn ..............mét vì đã bị bà (ông), ngụ tại số......... đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh........, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm. Vậy nay tôi viết đơn này kính trình UBND Xã......... Huyện..............Tỉnh......................................... xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà (ông) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa........................... là ........mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi. Tôi gửi kèm theo đơn là giấy phô tô GCNQSDĐ số...........................ngày..........tháng............ năm.............................. Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn./. NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) .................................... http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 6. 6. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..................................... ngày....... tháng....... năm........ ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: (1).......................................................................................................................... .................................................................................................................................................; Họ và tên: (2).................................................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................................. Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (3).............................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Nay tôi đề nghị: (4)........................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................../ . NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn tố cáo: (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 7. 7. (2) Họ tên của người làm đơn tố cáo: (3) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo (4) Người, có quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 8. 8. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ........................., ngày.............. tháng................... năm 201........ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀ GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI (Đối với thửa đất số............... tờ bản đồ số.................... diện tích..............m2 tại địa chỉ:........................................................................................) Kính gửi: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)..................................... Tôi tên là: .................................., sinh năm: ................................. CMND số: ................................. do Công an: .............................. cấp ngày:.......................... Hộ khẩu: ................................................................................................................................. Điện thoại: ............................................................................................................................. Tôi làm đơn này đề nghị Quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông(bà):...................................... , địa chỉ:.............................................................................. Cụ thể như sau: Trình bày nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (thửa đất đó trước đây do ai sử dụng, khoảng thời gian nào? Đến khi nào thì chuyển quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng?...............): .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Hiện trạng sử dụng đất và các giấy tờ vể quyền sử dụng đất: .................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Nguyên nhân và diễn biến tranh chấp: ..................................................................................... .......................................................................................................................................................... http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 9. 9. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Yêu cầu, mâu thuẫn của các bên: ............................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Nội dung khác: ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Đến nay các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, căn cứ vào quy định tại Điều.............. Luật đất đai.........................................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị UBND xã........................... tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông, bà..................................... trú tại.................................................... để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên. Rất mong Quý cơ quan xem xét, tôi xin chân thành cảm ơn./. NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 10. 10. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc .........................., ngày........ tháng.......... năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ Về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Kính gửi: UBND phường (xã, thị trấn).................................. Họ và tên người yêu cầu: ..................................................... Sinh năm: ................................. CMND số: ........................ Ngày cấp:.................................. Nơi cấp: .................................... Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................... Địa chỉ nơi ở hiện tại: ............................................................................................................. Nội dung vụ việc tranh chấp: ................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Từ những nội dung nêu trên tôi đề nghị UBND phường (xã, thị trấn): ................................. tổ chức buổi hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai tại ............................ đối với quyền sử dụng đất tại thửa đất số: ..............................., tờ bản đồ số............................, địa chỉ: ............................................................................. Trong buổi họp hòa giải, đề nghị lập biên bản hòa giải để (chúng) tôi tiện thực hiện việc hoàn thiện quy trình thủ tục tố tụng lên tòa án............................. nếu trong trường hợp hòa giải bất thành đối với thửa đất nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền./. NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 11. 11. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ................(1) , ngày.......... tháng........... năm............... ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………………………... Họ và tên người khởi kiện: (3) .................................................................................................. Địa chỉ: (4) ................................................................................................................................ Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ................................................. Địa chỉ: (6) ............................................................................................................................... Họ và tên người bị kiện: (7) ..................................................................................................... Địa chỉ: (8) ............................................................................................................................... Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) .................................................. Địa chỉ: (10) ............................................................................................................................... Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) ...................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ................................................................................... Địa chỉ: (13) ............................................................................................................................... Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 1. .............................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................. 4. .............................................................................................................................................. (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. NGƯỜI KHỞI KIỆN (16) http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 12. 12. Mẫu đơn khởi kiện (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) Hướng dẫn sử dụng: (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……). (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó. (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó. (4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. (5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3). (6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4). (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. (12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP. Hà Nội). (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …) (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…). (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 13. 13. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Nha Trang, ngày 23 tháng 3 năm 2012 ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án Nhân dân thành phố Nha Trang. I. THÔNG TIN VỀ ĐƯƠNG SỰ Người khởi kiện: - Họ và tên người khởi kiện: Huỳnh Bá Học; - Tạm trú tại: Số 01, Nhà Thờ, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang; - Số điện thoại liên hệ: Người bị kiện: - Họ và tên người bị kiện: Bà Huyền - Chủ cửa hàng Vũ Huyền; - Địa chỉ cửa hàng Vũ Huyền: Số 24, Quang Trung, thành phố Nha Trang; - Số điện thoại liên hệ: 058 3811 411 II. GIẢI TRÌNH VỤ VIỆC Vụ việc diễn ra như sau: Ngày 04 tháng 02 năm 2012, tôi có mua tại cửa hàng Vũ Huyền một bếp điện quang nhãn hiệu Supo và đã được chủ cửa hàng là bà Huyền ký bảo hành với thời gian là một năm kể từ lúc mua hàng. Ngày 04 tháng 3 năm 2012 (sau một tháng sử dụng), bếp bị hỏng và buổi chiều cùng ngày, tôi đã đưa bếp đến nơi đã mua để yêu cầu chủ cửa hàng bảo hành. Sau nhiều lần hứa hẹn của bà Huyền, bếp vẫn chưa được sửa chữa. Khi nhận thấy thời gian chờ đợi kéo dài mà chưa được nhận lại hàng nên tôi đã nhiều lần nhắc bà Huyền yêu cầu sớm giải quyết vụ việc. Tuy nhiên bà Huyền không những không giúp đỡ tôi mà còn cố tình kéo dài thời gian bằng cách liên tục đưa ra những lý do để trốn tránh trách nhiệm. Mãi đến sáng ngày 18 tháng 3 năm 2012, tôi có đến nhận hàng tại cửa hàng bà Huyền nhưng sau khi kiểm tra, tôi vô cùng thất vọng khi thấy bếp của tôi không những không được sửa chữa mà vỏ máy bị bóc ra, các linh kiện điện tử bên trong bị tháo rời. Giải thích vụ việc này bà Huyền nói rằng do bà vô tình không kiểm tra trước khi nhận hàng - một lý do rất vô lý. Ngay sau đó tôi vô cùng tức tối và yêu cầu bà Huyền đổi lại cái khác. Sau khi hàng được đổi, tôi có mang hàng về nhà và tiếp tục dùng bếp để nấu ăn, tuy nhiên bếp vẫn tiếp tục bị hỏng và tôi không có cách nào để khắc phục. Để giải quyết vụ này, tôi đã chủ động thương lượng với bà Huyền bằng nhiều phương án khác nhau nhưng cuối cùng kết quả đều thất bại. Bà Huyền không chấp nhận các phương án mà tôi đã đưa ra. Qua vụ việc vừa trình bày, tôi nhận thấy bà Huyền cố ý trốn trách nhiệm để vụ lợi cá nhân, bà không hề quan tâm đến quyền lợi khách hàng của mình. Bên cạnh đó tôi nghi ngờ bà Huyền có dấu hiệu buôn bán, kinh doanh hàng hóa có khuyết tật, bất hợp pháp. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 14. 14. Theo vốn hiểu biết của mình qua quá trình nghiên cứu luật, tôi cho rằng bà Huyền đã vi phạm Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và đã có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2011. III. YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT Kính đề nghị Tòa án tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ, giải quyết vụ việc theo đúng chính sách pháp luật của nhà nước để đem lại quyền lợi hợp pháp, công bằng cho cá nhân tôi. Đề nghị Tòa án áp dụng hình thức xử phạt thật nghiêm đối với bị đơn là bà Huyền trước pháp luật. Đề nghị Tòa án yêu cầu bị đơn bồi thường tổn thất, thiệt hại đã gián tiếp và trực tiếp gây ra đối với tôi. IV. TÀI LIỆU, CHỨNG TỪ 1. Tài liệu, chứng từ kèm theo đơn khởi kiện này gồm có 01 Phiếu báo giá có chữ ký của bà Huyền. 2. 01 Đĩa CD chứa file ghi âm (định dạng MP3) nội dung cuộc thương lượng của hai bên. V. CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan trước Tòa án, nội dung khởi kiện như tôi đã trình bày trên là đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung trong đơn này. Mong quý Tòa sớm giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cá nhân tôi. Xin chân thành cảm ơn./. NGƯỜI KHỞI KIỆN Huỳnh Bá Học http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
 15. 15. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201.... ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện X, TP. Hà Nội. Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Văn A Sinh ngày.................. CMND:................... cấp tại HN, ngày 14/7/2006 Địa chỉ: Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Họ tên người bị kiện: Nguyễn Văn.... Địa chỉ:............ Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội. Họ tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:........ Yêu cầu tòa án giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn: Tôi có hai thửa đất nguồn gốc do thừa kế là thửa số...., tờ.... bản đồ số.... diện tích 210m2 - đất vườn và thửa số.... tờ bản đồ số.... diện tích ....m2 - đất ao tại thôn.... Thanh Trì, Hà Nội. Tôi có trồng tre, nhãn, chuối, cau trên 2 thửa đất. Ông B đã thu hoạch nhãn và cây ăn quả khác trên 2 thửa đất trên. Năm 2012 Tôi có đòi lại đất và tài sản trên đất nhưng Ông không trả và khẳng định đó là đất và cây cối của ông. Việc đã được hòa giải tại ủy ban xã nhưng không thành. Họ và tên người làm chứng: 1. .............................................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................................. 3. .............................................................................................................................................. Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: 1. Biên bản hòa giải tại ubnd xã 2. CMND, Hộ khẩu 3. Biên lai nộp thuế qua các năm – photo./. NGƯỜI KHỞI KIỆN Nguyễn Văn A http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba

×